MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 479/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 479         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 iunie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 206 din 12 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

135. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea Normelor generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, a Normelor specifice de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, precum şi a modelelor acestora, pe tipuri de jocuri de noroc

 

211. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Pădurea Camniţa - cod 2.259

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 206

din 12 aprilie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, excepţie ridicată de Vasile Dorin Spiridon în Dosarul nr. 5.128/105/2013 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 853D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă că la dosar autorul excepţiei a depus o cerere de judecare a cauzei în lipsă.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, arătând că, asupra textelor de lege criticate, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 40 din 21 ianuarie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 25 martie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 5.128/105/2013, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Excepţia a fost ridicată de Vasile Dorin Spiridon, într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva sentinţei civile prin care s-a respins cererea de anulare a deciziei conţinând obligaţia de plată a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicul.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul arată că există o discriminare între autoturismele rulate, înmatriculate deja într-un stat membru al Uniunii Europene, care se reînmatriculează în România şi cele înmatriculate deja în România, pentru care nu s-a plătit taxa, prin faptul că transferul de proprietate poate fi ocolit cu uşurinţă în cazul produselor naţionale şi, implicit, şi plata taxei pe poluare. Susţine, de asemenea, că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece instituie un tratament discriminatoriu între proprietarii care deţin autoturisme ce nu vor fi supuse transferului dreptului de proprietate şi, în consecinţă, nu vor plăti taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, şi proprietarii care cumpără autoturisme după intrarea în vigoare a legii, care vor plăti obligatoriu taxa. De asemenea există o discriminare ce rezultă din exceptarea de la plata taxei a autovehiculelor la care face referire art. 3 din Legea nr. 9/2012. La baza emiterii legii s-a aflat principiul „poluatorul plăteşte”, principiu care nu este respectat în privinţa primei categorii de proprietari, astfel încât proprietatea nu este ocrotită în mod egal.

7. Curtea de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată arătând, în esenţă, că discriminarea la care face referire recurentul nu există, deoarece toate taxele (de primă înmatriculare, pe poluare, şi pentru emisiile poluante) au ca fapt juridic generator, prima înmatriculare a unui autovehicul în România, după intrarea în vigoare a actelor normative care au reglementat aceste taxe, o aplicare anterioară fiind imposibilă, ca urmare a principiului neretroactivităţii legii civile. Atât instituirea taxei pe poluare, cât şi stabilirea momentului de la care intervine obligaţia de plată cu privire la aceasta constituie opţiuni obiective ale legiuitorului. Obligaţia pozitivă a statului de a asigura un cadru legislativ adecvat pentru exercitarea dreptului la un mediu sănătos este realizată tocmai prin prevederile criticate, astfel încât acestea nu aduc atingere textelor constituţionale invocate.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv la considerentele Deciziei nr. 40 din 21 ianuarie 2014.

10. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 3 şi 4 din Legea nr. 9/2012 sunt constituţionale. Astfel, obligaţia de plată se stabileşte în mod egal pentru toate persoanele aflate în ipoteza normei juridice, iar criteriile în baza cărora se calculează taxa nu sunt arbitrare, pentru a crea o discriminare. Nu sunt încălcate nici celelalte dispoziţii din legea fundamentală, mai mult dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului, potrivit art. 44 alin. (7) din Legea fundamentală.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3 şi 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, care au următorul cuprins:

- Art. 3: „(1) Taxa se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, cu excepţia:

a) autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

b) autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri;

d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor.

(2) Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziţionat în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.

(3) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în cartea de Identitate a vehiculului.

(4) Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevăzută în RNTR 1.

(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat, deţinute de către persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intră în categoria celor exceptate de la plata taxei, cu condiţia respectării prevederilor alin. (3).

(6) în categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici.”;

- Art. 4: „(1) Obligaţia de plată a taxei intervine:

a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;

b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri prevăzute la art. 3 şi 8;

c) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 7.

(2) Obligaţia de plată a taxei intervine şi cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării

14. Curtea observă că Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule a fost abrogată expres prin prevederile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013. Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a constatat că „sintagma «în vigoare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe, ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare.” Prin urmare, Curtea urmează să se pronunţe asupra dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

15. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse În art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 35 alin (3) referitor la îndatorirea persoanelor fizice şi juridice de a proteja şi ameliora mediul înconjurător, art. 44 alin. (1) teza întâi referitor la garantarea dreptului de proprietate şi art. 56 alin. (1) potrivit căruia cetăţenii au obligaţia de a contribui prin impozite şi taxe la cheltuielile publice.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, reglementată prin Legea nr. 9/2012, constituia venit la bugetul Fondului pentru mediu, care se gestiona de Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului [art. 1 alin. (2) din Legea nr. 9/2012]. Această taxă a fost instituită de stat în realizarea obligaţiei sale înscrise în art. 35 alin. (2) din Constituţie potrivit căruia „Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept”, respectiv dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic (a se vedea Decizia nr. 40 din 21 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 140 din 26 februarie 2014).

17. Distinct de cele reţinute prin Decizia nr. 40 din 21 ianuarie 2014, ale cărei considerente îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, în ceea ce priveşte încălcarea principiului egalităţii în faţa legii, din perspectiva criticii potrivit căreia se instituie un tratament discriminatoriu între proprietarii care deţin autoturisme ce nu vor fi supuse transferului dreptului de proprietate şi, în consecinţă, nu vor plăti taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, şi proprietarii care cumpără autoturisme după intrarea în vigoare a legii, Curtea observă că, prin Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, a reţinut că principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. Or, cei care au transcris dreptul de proprietate anterior intrării în vigoare a textelor de lege criticate nu se află în aceeaşi situaţie cu aceia care au înscris/transcris dreptul de proprietate ulterior intrării acestora în vigoare. Fiecare dintre proprietari are o situaţie diferită, în funcţie de cadrul legal în vigoare atunci când a avut loc înscrierea/transcrierea dreptului de proprietate. În legătură cu aspectul menţionat mai sus, Curtea a reţinut că situaţia diferită în care se află cetăţenii, în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regii actum, nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.541 din 25 noiembrie 2010. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 13 ianuarie 2011). Respectarea egalităţii în drepturi presupune luarea în considerare a tratamentului pe care legea îl prevede faţă de cei cărora li se aplică, în decursul perioadei în care reglementările sale sunt în vigoare, iar nu în raport cu efectele produse prin reglementările legate anterioare

18. Totodată, Curtea a reţinut că art. 16 din Constituţie vizează egalitatea în drepturi între cetăţeni în ceea ce priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi şi libertăţi fundamentale, nu şi identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, indiferent de natura lor. În felul acesta se justifică nu numai admisibilitatea unui regim juridic diferit faţă de anumite categorii de persoane, dar şi necesitatea lui (Decizia nr. 53 din 19 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, şi Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012).

19. Aplicând aceste considerente de principiu la cauza de faţă, Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate prevăd scutirea de la plata taxei pentru proprietarii de autovehicule la care face referire art. 3 din Legea nr. 9/2012, autovehicule care au o destinaţie specială. Or, proprietarii care înscriu sau transcriu dreptul de proprietate în condiţiile art. 4 din Legea nr. 9/2012 şi cei care beneficiază de excepţiile prevăzute de art. 3 din lege nu sunt în aceeaşi situaţie juridică. Diferenţa este justificată din perspectiva scopului exceptării de la plata taxei, respectiv o categorie de autovehiculele dintre cele enumerate la art. 3 din Legea nr. 9/2012 servind interesului public, şi o altă categorie aflându-se în proprietatea unor persoane pentru care scutirea este justificată în mod obiectiv şi rezonabil, raportat la situaţia particulară a acestora.

20. Totodată, Curtea reţine că obligaţia de plată a taxei are ca temei constituţional art. 35 alin. (3) şi art. 56 alin. (1) din Legea fundamentală, potrivit cărora „Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător” ş i „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice”, astfel încât critica autorului excepţiei cu privire la atingerea adusă acestor texte din Legea fundamentală nu poate fi reţinută.

21. De asemenea, Curtea reţine că este lipsită de temei critica de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 9/2012, formulată în raport cu art. 44 din Constituţie, având în vedere că, potrivit alineatelor (1) şi (7) ale normei constituţionale invocate, conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege şi că dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului (a se vedea, ad similis, Decizia nr. 118 din 10 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea t, nr. 318 din 11 mai 2015, paragraful 20).

22. În final, Curtea observă că, potrivit art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, „Contribuabilii care au achitat taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresată organului fiscal competent în termenele şi potrivit procedurii reglementate de acest articol.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vasile Dorin Spiridon în Dosarul nr. 5.128/105/2013 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 3 şi 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 aprilie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, a Normelor specifice de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, precum şi a modelelor acestora, pe tipuri de jocuri de noroc

 

Având în vedere:

- art. 24 alin. (4), art. 51, art. 69, art. 73 alin. (6), art. 79 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (2) şi (3), art. 93 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 110 alin. (7) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;

- Referatul de aprobare nr. 28.627 din 13 iunie 2016 al directorului Cabinetului preşedintelui şi aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

în temeiul dispoziţiilor: art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Normele specifice de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelele registrelor şi formularelor obligatorii, pe tipuri de jocuri de noroc, cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 4.- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Organizatorii de jocuri de noroc şi structurile de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 iulie 2016.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de web a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

 

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Cristinela Odeta Nestor

 

Bucureşti, 13 iunie 2016.

Nr. 135.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME GENERALE

de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc

 

Art. 1. - Organizatorii de jocuri de noroc consemnează operaţiunile economico-financiare în documente justificative specifice jocurilor de noroc, documente care stau la baza înregistrărilor în evidentele financiar-contabile ale fiecărui operator economic, distinct, pe fiecare categorie de venit, în funcţie de natura acestuia.

Art. 2. - (1) Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

- denumirea documentului;

- denumirea, sediul persoanei juridice;

- numărul documentului şi data întocmirii acestuia,

- datele cantitative şi/sau valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;

- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care întocmesc şi/sau răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.

(2) Fiecare entitate poate adapta, în funcţie de necesităţi, modelele documentelor financiar-contabile specifice jocurilor de noroc.

Art. 3. - În cuprinsul oricărui document emis de către organizatorul de jocuri de noroc trebuie să se menţioneze şi elementele prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv forma juridică, codul de identificare fiscală şi capitalul social.

Art. 4. - Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.

Art. 5. - Prin document în format electronic se înţelege documentul care conţine informaţiile prevăzute de prezentele norme şi care a fost emis în format electronic.

Art. 6. - Circuitul formularelor şi registrelor, precum şi numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii, aprobate de administratorul entităţii sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii respective. Entităţile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile, astfel: - persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii vor desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuţii privind alocarea şi gestionarea numerelor aferente;

- fiecare document va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie ce trebuie să fie secvenţial(ă), stabilit(ă) de entitate. În alocarea numerelor se va ţine cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.;

- entităţile vor emite proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere ori serii, după caz, prin care se va menţiona, pentru fiecare exerciţiu financiar, care este numărul sau seria de la care se emite primul document.

Art. 7. - În condiţiile în care formularele şi registrele obligatorii sunt întocmite şi preluate în contabilitate prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, semnătura nu constituie element obligatoriu. În astfel de situaţii trebuie să se stabilească prin proceduri proprii modalităţi de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi aprobat, după caz, efectuarea operaţiunilor respective.

Art. 8. - Documentele stabilite de prezentele norme generale pot fi întocmite pe suport hârtie sau în format electronic, iar la solicitarea persoanelor cu atribuţii de control acestea vor fi prezentate la momentul controlului numai pe suport hârtie, semnate de către un reprezentant al operatorului economic.

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME SPECIFICE

de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc

 

A. Jocurile de noroc de tip pariuri

1. Evidenţa operaţiunilor desfăşurate de către operatorul economic se ţine la domiciliul fiscal, se completează zilnic şi lunar, aferent fiecărei locaţii, centralizat la nivelul organizatorului pe registre şi formulare speciale.

2. Registrul special, denumit „Situaţia veniturilor”, va cuprinde:

a) taxa de participare colectată şi comisionul, după caz;

b) bonusurile acordate conform legii În vigoare;

c) premiile acordate;

d) premiile speciale acordate;

e) venitul organizatorului din activitatea de pariuri.

3. Situaţia veniturilor zilnice este documentul justificativ care se completează zilnic pentru fiecare categorie de pariuri, la nivel de locaţie şi organizator, şi este înregistrat în „Situaţia veniturilor lunare”, în care se consemnează:

a) taxa de participare şi comisionul, după caz;

b) valoarea bonusurilor acordate zilnic;

c) valoarea premiilor acordate zilnic;

d) venitul organizatorului, din activitatea de pariuri, calculat ca rezultat dintre suma taxei de participare şi valoarea bonusurilor acordate, din care se scad premiile acordate.

4. Situaţia veniturilor lunare este documentul justificativ de verificare şi control al veniturilor lunare şi cumulat, pe an de autorizare, pentru fiecare categorie de pariuri la nivel de locaţie şi organizator. Se completează pe baza „Situaţiei veniturilor zilnice1 şi stă la baza înregistrărilor în evidenţele financiar-contabile:

a) taxa de participare şi comisionul;

b) valoarea bonusurilor acordate, lunar şi cumulat;

c) valoarea premiilor acordate lunar şi cumulat;

d) venitul organizatorului, din activitatea de pariuri, calculat ca rezultat dintre suma taxei de participare şi valoarea bonusurilor acordate, din care se scad premiile acordate.

B. Jocuri de noroc caracteristice cazinourilor

Evidenţa operaţiunilor desfăşurate de către operatorul economic se ţine zilnic şi lunar pentru fiecare masă de joc şi pentru fiecare locaţie a organizatorului, prin completarea formularelor denumite „Situaţia veniturilor zilnice” şi „Centralizatorul veniturilor lunare”.

1. „Situaţia veniturilor zilnice” la mesele de joc reprezintă documentul justificativ în care se completează operaţiunile economico-financiare zilnice pentru fiecare masă de joc, la nivel de locaţie şi organizator. „Situaţia veniturilor zilnice” la mesele de joc va cuprinde;

a) contravaloarea jetoanelor la începutul jocului;

b) contravaloarea jetoanelor la sfârşitul jocului;

c) diferenţa dintre contravaloarea jetoanelor la sfârşitul jocului şi contravaloarea jetoanelor la începutul jocului;

d) suma în numerar aflată la masa de joc;

e) venitul organizatorului din activitatea de cazinou.

2. „Centralizatorul veniturilor lunare” la mesele de joc este documentul justificativ de verificare şi control al operaţiunilor economico-financiare lunare pentru fiecare categorie de jocuri la nivel de locaţie şi organizator; se completează pe baza „Situaţiei veniturilor zilnice” şi va cuprinde:

a) rezultatul pozitiv al zilei de joc cu titlu de încasări;

b) rezultatul negativ al zilei de joc cu titlu de plăţi premii;

c) total venit lunar din activitatea de cazinou, ca rezultat al diferenţei dintre încasările şi plăţile premii către jucători.

3. Situaţia bonusurilor acordate zilnic:

a) se întocmeşte de către organizator la locul de desfăşurare a activităţii pentru care a fost autorizat;

b) se poate întocmi în format electronic sau pe suport hârtie, iar la solicitarea persoanelor cu atribuţii de control aceasta va fi prezentată la momentul controlului numai pe suport hârtie, semnată de către un reprezentant al operatorului economic.

C. Jocurile de noroc de tip cluburi şi turneele de poker/festival de poker

Evidenţa operaţiunilor desfăşurate de organizator se ţine zilnic şi lunar pentru fiecare masă de joc şi pentru fiecare locaţie a organizatorului prin completarea formularelor denumite „Situaţia veniturilor zilnice” şi „Centralizatorul veniturilor lunare”.

1. Situaţia veniturilor zilnice la mesele de joc reprezintă documentul justificativ al operaţiunilor economico-financiare zilnice, pentru fiecare categorie de jocuri la nivelul fiecărei mese de joc şi pe fiecare locaţie a organizatorului. „Situaţia veniturilor zilnice” reprezentă comisionul încasat la mesele de joc între participanţi şi va cuprinde:

a) contravaloarea jetoanelor la începutul jocului;

b) contravaloarea jetoanelor la sfârşitul jocului;

c) diferenţa dintre contravaloarea jetoanelor la sfârşitul jocului şi contravaloarea jetoanelor la începutul jocului;

d) comisionul reţinut la mesele de joc;

e) venitul organizatorului din activitatea club de poker.

2. Centralizatorul veniturilor lunare Club de poker la mesele de joc este documentul justificativ de verificare şi control al operaţiunilor economico-financiare lunare pentru fiecare categorie de jocuri la nivel de locaţie şi organizator şi se completează pe baza „Situaţiei veniturilor zilnice Club de poker:

a) rezultatul pozitiv ai zilei de joc cu titlu de încasări;

b) total venit lunar din activitatea de club de poker, ca rezultat al sumei dintre veniturile în valută şi lei.

3. Evidenţa bonusurilor se ţine zilnic pe formularul intitulat „Situaţia bonusurilor acordate zilnic”.

D. Jocurile de noroc slot machine

1. Evidenţa operaţiunilor desfăşurate de organizator se ţine zilnic pentru fiecare mijloc de joc slot machine, prin completarea registrului special „Situaţia veniturilor zilnice”.

2. Registrul special „Situaţia veniturilor zilnice” va cuprinde:

a) taxa de participare colectată zilnic;

b) total plăţi efectuate zilnic către jucători;

c) încasările (veniturile) obţinute zilnic de către organizator, din exploatarea mijloacelor de joc slot machine.

3. Registrul special „Situaţia veniturilor zilnice” este documentul justificativ în care se înregistrează operaţiunile economico-financiare zilnice, la nivel de locaţie şi organizator, în care se consemnează veniturile (încasările) zilnice ale organizatorului din activitatea de exploatare a mijloacelor de joc slot-machine, ca diferenţă între valoarea taxei de participare colectate şi valoarea plăţilor efectuate către jucători (inclusiv plăţile câştigurilor jackpot acordate jucătorilor în cursul zilei).

4. Registrul special „Situaţia veniturilor lunare” este

documentul de verificare şi control al operaţiunilor economico-financiare lunare, pentru fiecare mijloc de joc de slot-machine, la nivel de locaţie şi organizator. Registrul special „Situaţia veniturilor lunare” stă la baza înregistrărilor în evidenţele financiar-contabile ale operatorului economic şi se completează în baza registrului special „Situaţia veniturilor zilnice”, astfel:

a) total taxă de participare colectată în cursul lunii de raportare;

b) totalul plăţilor efectuate către jucători, inclusiv plăţile câştigurilor jackpot acordate jucătorilor, în cursul lunii de raportare;

c) venitul (încasările) lunar al organizatorului din activitatea de exploatare a mijloacelor de joc slot machine, ce se calculează ca diferenţă între valoarea taxei de participare colectate lunar şi valoarea totală a plăţilor efectuate către jucători în cursul lunii de raportare.

E. Jocurile de noroc de tip bingo în sală şi Joc de bingo televizat

1. Evidenţa operaţiunilor desfăşurate de organizator se ţine zilnic şi lunar, la nivelul fiecărei săli de joc şi la nivel de organizator, prin completarea zilnică a documentului „Sinteza jocurilor zilnice” şi lunar prin completarea documentului „Situaţia încasărilor lunare”.

2. La sfârşitul fiecărei zile de joc, calculatorul va genera „Sinteza jocurilor zilnice” şi lunar „Situaţia încasărilor lunare”, care vor cuprinde:

a) taxa de participare colectată;

b) bonusurile acordate;

c) premiile obişnuite acordate;

d) premiile speciale acordate;

e) fondul de rezervă;

f) venitul organizatorului din activitatea de bingo.

3. „Sinteza jocurilor este documentul justificativ al operaţiunilor economico-financiare zilnice, pentru fiecare

categorie de jocuri, care au fost finalizate până la sfârşitul zilei, la nivel de locaţie şi organizator, în care se consemnează:

a) taxa de participare colectată, ca rezultat al contravalorii biletelor de joc aferente evenimentelor încheiate zilnic;

b) valoarea bonusurilor acordate, zilnic, pentru evenimentele încheiate;

c) valoarea premiilor acordate zilnic, pentru evenimentele încheiate;

d) sold fond de rezervă;

e) venitul organizatorului, din activitatea de bingo, ca rezultat al diferenţei dintre suma taxei de participare şi valoarea bonusurilor acordate din care se scad premiile acordate.

4. „Situaţia încasărilor lunare” este documentul justificativ de verificare şi control al operaţiunilor economico-financiare lunare şi cumulat, pe an de autorizare, pentru fiecare categorie de jocuri care au fost finalizate până la sfârşitul lunii, la nivel de locaţie şi organizator, şi se completează pe baza documentului „Sinteza jocurilor zilnice”:

a) taxa de participare colectată ca rezultat al contravalorii biletelor de joc aferente evenimentelor încheiate lunar şi cumulat pe an de autorizare;

b) valoarea bonusurilor acordate, lunar şi cumulat, pentru evenimentele încheiate;

c) valoarea premiilor acordate lunar şi cumulat, pentru evenimentele încheiate;

d) sold fond de rezervă;

e) venitul organizatorului, din activitatea de bingo, lunar şi cumulat, ca rezultat al diferenţei dintre suma taxei de participare şi valoarea bonusurilor acordate din care se scad premiile acordate.

F. Jocurile de noroc de tip tombolă

1. Evidenţa operaţiunilor economico-financiare desfăşurate de organizator se ţine zilnic şi lunar la domiciliul fiscal, centralizat la nivelul organizatorului.

2. Registrul special, denumit „Situaţia veniturilor”, va cuprinde:

a) taxa de participare colectată şi/sau comisionul/eveniment;

b) valoarea bonusurilor acordate pentru evenimentele încheiate;

c) valoarea premiilor acordate pentru evenimentele încheiate;

d) premiile speciale acordate pentru evenimentele încheiate;

e) venitul organizatorului din activitatea de tombolă.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelele formularelor şi registrelor obligatorii, pe tipuri de Jocuri de noroc

 

A. Jocurile de noroc de tip pariuri

 

1. Situaţia veniturilor zilnice

 

 

 

Sigla operatorului economic

 

Sediul social: ............................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ...................................

 

Cod unic de înregistrare: ...........................................................

Data:

...................................../

...................................../

.....................................

 

Capital social: ...........................................................................

 

ziua

luna

anul

 

Licenţă de organizare activitate pariuri: ......................................

 

 

SITUAŢIA VENITURILOR ZILNICE

obţinute din activitatea de pariuri

 

Adresa punctului de lucru

Taxa de participare sau comisionul

Valoarea bonusurilor acordate

Valoarea premiilor acordate

Premii speciale acordate

Venitul realizat

1

2

3

4

5

6 = (2+ 3) - (4+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Situaţia veniturilor lunare şi cumulat pe an de autorizare

 

 

 

Sigla operatorului economic

 

Sediul social: ............................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ...................................

 

Cod unic de înregistrare: ...........................................................

 

 

...................................../

.....................................

 

Capital social: ...........................................................................

 

 

luna

anul

 

Licenţă de organizare activitate pariuri: ......................................

 

 

SITUAŢIA VENITURILOR LUNARE

obţinute din activitatea de pariuri

 

Adresa punctului de lucru

Taxa de participare sau comisionul

Valoarea bonusurilor acordate

Valoarea premiilor acordate

Premii speciale acordate

Venitul realizat lunar

1

2

3

4

5

6 = (2 + 3) - (4 + 5)

1

Total cumulat, din care: = 2 + 3

 

 

 

 

 

2

Total cumulat precedent

 

 

 

 

 

3

Total în lună, din care pe puncte de lucru: (suma/puncte de lucru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Jocuri de noroc caracteristice cazinourilor

 

1. Situaţia veniturilor zilnice

 

Denumirea operatorului economic ...............................................

 

Sediul social: ............................................................................

 

Adresa locaţiei: .........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ...................................

 

Cod unic de înregistrare: ...........................................................

Data:

...................................../

...................................../

.....................................

 

Capital social: ...........................................................................

 

ziua

luna

anul

 

Licenţă de organizare: ...............................................................

 

 

SITUAŢIA VENITURILOR ZILNICE

la mesele de joc pe locaţie/mese de joc

 

Total locaţie, din care masa de joc

Contravaloarea jaloanelor la începutul jocului

Contravaloarea jetoanelor la sfârşitul jocului

Diferenţa

Numerar

Total venituri

în valută

(simbol)

în lei

în valută

(simbol)

în lei

în valută

(simbol)

în lei

în valută

(simbol)

în lei

în valută

(simbol)

în lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = 6 + 8

11 =7 + 9

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... etc. ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Situaţia veniturilor lunare

 

Denumirea operatorului economic ...............................................

 

Sediul social: ............................................................................

 

Adresa locaţiei: .........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ...................................

 

Cod unic de înregistrare: ...........................................................

 

 

...................................../

.....................................

 

Capital social: ...........................................................................

 

 

luna

anul

 

Licenţă de organizare: ...............................................................

 

 

CENTRALIZATORUL VENITURILOR LUNARE

 

Ziua

Rezultatul zilei de joc

Curs BNR

Total venituri în lei

în valută

(simbol)

în lei

1

2

3

4

5 = 2*4 + 3

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3....

 

 

 

 

... 31

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

3. Situaţia bonusurilor acordate zilnic

 

Denumirea operatorului economic ...............................................

 

Sediul social: ............................................................................

 

Adresa locaţiei: .........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ...................................

 

Cod unic de înregistrare: ...........................................................

Data:

...................................../

...................................../

.....................................

 

Capital social: ...........................................................................

 

ziua

luna

anul

 

Licenţă de organizare: ...............................................................

 

 

SITUAŢIA BONUSURILOR ACORDATE ZILNIC

 

Tip bonus

Valoarea bonusurilor acordata la începutul zilei

(sold iniţial)

Valoarea bonusurilor acordate la sfârşitul zilei

(sold final)

Soldul bonusurilor acordate la sfârşitul zilei

A

B

C

D

 

 

 

 

 

C. Jocurile de noroc de tip cluburi şi turneele de poker/festival poker

 

1. Situaţia veniturilor zilnice

 

(i) Situaţia veniturilor zilnice la mesele de joc cu jetoane nonvalorice

 

Denumirea operatorului economic ...............................................

 

Sediul social: ............................................................................

 

Adresa locaţiei: .........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ...................................

 

Cod unic de înregistrare: ...........................................................

Data:

...................................../

...................................../

.....................................

 

Capital social: ...........................................................................

 

ziua

luna

anul

 

Licenţă de organizare activitate:  ...............................................

 

 

SITUAŢIA VENITURILOR ZILNICE

la mesele de joc cu jetoane nonvalorice

 

Eveniment - Turneu de poker

Taxa de participare

Valoarea premiilor acordate zilnic

Total venituri

1

2

3

4 = 2-3

 

În valută

În lei

În valută

În lei

În valută

În lei

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Situaţia veniturilor zilnice la mesele de joc cu jetoane valorice

 

Denumirea operatorului economic ...............................................

 

Sediul social: ............................................................................

 

Adresa locaţiei: .........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ...................................

 

Cod unic de înregistrare: ...........................................................

Data:

...................................../

...................................../

.....................................

 

Capital social: ...........................................................................

 

ziua

luna

anul

 

Licenţă de organizare: ...............................................................

 

 

SITUAŢIA VENITURILOR ZILNICE

la mesele de joc cu jetoane valorice

 

Total locaţie, din care masa de joc

Comisionul organizatorului

Curs valutar BNR

Venitul zilnic realizat din activitate

1

2

3

4

5 = 2 x 4 + 3

În valută (simbol)

În lei

Total, din care:

 

 

 

 

Masa 1

 

 

 

 

Masa 2

 

 

 

 

... etc. ...

 

 

 

 

 

2. Situaţia veniturilor lunare

 

Denumirea operatorului economic ...............................................

 

Sediul social: ............................................................................

 

Adresa locaţiei: .........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ...................................

 

Cod unic de înregistrare: ...........................................................

 

 

...................................../

.....................................

 

Capital social: ...........................................................................

 

 

luna

anul

 

Licenţă de organizare activitate:  ...............................................

 

 

CENTRALIZATORUL VENITURILOR LUNARE

jetoane valorice

 

Ziua

Venituri realizate

Curs BNR

Total venituri lin lei

În valută (simbol)

În lei

1

2

3

4

5 = (2*4) +3

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...31

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

3. Situaţia bonusurilor acordate zilnic

 

Denumirea operatorului economic ...............................................

 

Sediul social: ............................................................................

 

Adresa locaţiei: .........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ...................................

 

Cod unic de înregistrare: ...........................................................

Data:

...................................../

...................................../

.....................................

 

Capital social: ...........................................................................

 

ziua

luna

anul

 

Licenţă de organizare activitate:  ...............................................

 

 

SITUAŢIA BONUSURILOR ACORDATE ZILNIC

 

Tip bonus

Valoarea bonusurilor acordate la începutul zilei (sold iniţial)

Valoarea bonusurilor acordate la sfârşitul zilei (sold final)

Soldul bonusurilor acordate la sfârşitul zilei

A

B

C

D = B-C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Jocurile de noroc de slot machine

 

1. Situaţia veniturilor zilnice

 

Organizator: Denumirea operatorului comercial ...............................................

 

Domiciliul fiscal: .............................................................................................

 

Codul de identificare fiscală: ...........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ........................................................

 

Capital social: ................................................................................................

 

Licenţa de organizare activitate slot machine: ..................................................

Data:

...................................../

...................................../

.....................................

 

Adresa punctului de lucru:..............................................................................

 

ziua

luna

anul

 

 

 

 

SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR (VENITURILOR) ZILNICE

obţinute din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc slot machine (lei)

 

Nr. crt.

Seria mijlocului de joc

Indexul contoarelor la început (Si)

Indexul contoarelor la sfârşit (Sf)

Factor de multiplicare (F)

Diferenţa dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf- Si) x F

Soldul impulsurilor

Preţ/ impuls

Taxă de participare colectată (T)

Total plăţi efectuate către jucători

Încasări

(venituri)

(lei)

 

 

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

= 11-12-13

lei

= 11*15

= 13*15

= 14*15 = 16-17

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNCASĂRI (VENITURI) ZILNICE SLOT MACHINE

 

TOTAL CÂŞTIGURI JACKPOT ACORDATE ZILNIC

(netransferate în poziţia credit a unuia dintre mijloacele de joc slot machine)

 

TOTAL ÎNCASĂRI (VENITURI) ZILNICE

 

 

2. Situaţia veniturilor lunare

 

Organizator:....................................................................................................

 

Domiciliul fiscal: .............................................................................................

 

Codul de identificare fiscală: ...........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ........................................................

 

Capital social: ................................................................................................

 

Licenţa de organizare activitate slot machine: ..................................................

 

 

...................................../

.....................................

 

Adresa punctului de lucru:..............................................................................

 

 

luna

anul

 

 

 

 

SITUAŢIA VENITURILOR LUNARE

obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de slot machine (lei)

 

Nr. crt.

Seria mijlocului de joc

Indexul contoarelor la început (Si)

Indexul contoarelor la sfârşit (Sf)

Factor de multiplicare (F)

Diferenţa dintre indexurile contoarelor

(D) = (Sf - Si) x F

Soldul impulsurilor

Preţ/

impuls

Taxă de participare colectată (T)

Plăţi efectuate către jucători (P)

Încasări

(venituri)

(lei)

 

 

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

= 11 – 12 - 13

lei

= 11*15

= 13*15

= 14*15 = 16-17

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENITURI LUNARE SLOT MACHINE

 

TOTAL CÂŞTIGURI JACKPOT ACORDATE LUNAR

(netransfsrate în poziţia credit a unuia dintre mijloacele de joc slot machine)

 

TOTAL VENITURI LUNARE

 

 

3. Situaţia câştigurilor jackpot zilnice, acordate prin intermediul sistemelor jackpot

 

Organizator:....................................................................................................

 

Domiciliul fiscal: .............................................................................................

 

Codul de identificare fiscală: ...........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ........................................................

 

Capital social: ................................................................................................

 

Licenţa de organizare activitate slot machine: ..................................................

Data:

...................................../

...................................../

.....................................

 

Adresa punctului de lucru:..............................................................................

 

ziua

luna

anul

 

 

 

 

SITUAŢIA CÂŞTIGURILOR JACKPOT ZILNICE, ACORDATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMELELOR JACKPOT

pentru care nu se transferă automat câştigul în poziţia credit a unuia dintre mijloacele de joc slot machine interconectate la sistemul de jackpot

 

Nr. crt.

Identificarea sistemului jackpot

Valoarea curentă la începutul zilei

Valoarea curentă la sfârşitul zilei

Total câştiguri jackpot acordate

A

B

C

D

E

....

 

 

 

 

n

 

 

 

 

TOTAL CÂŞTIGURI JACKPOT ACORDATE ZILNIC

(netransferate în poziţia credit a unuia dintre mijloacele de joc slot machine)

 

 

4. Situaţia câştigurilor jackpot lunare, acordate prin intermediul sistemelor jackpot

 

Organizator: Denumirea operatorului comercial ...............................................

 

Domiciliul fiscal: .............................................................................................

 

Codul de identificare fiscală: ...........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ........................................................

 

Capital social: ................................................................................................

 

Licenţa de organizare activitate slot machine: ..................................................

 

 

...................................../

.....................................

 

Adresa punctului de lucru:..............................................................................

 

 

luna

anul

 

 

 

 

SITUAŢIA CÂŞTIGURILOR JACKPOT LUNARE, ACORDATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMELELOR JACKPOT

pentru care nu se transferă automat câştigul în poziţia credit a unuia dintre mijloacele de joc slot machine interconectate la sistemul de jackpot

 

Nr. crt.

Identificarea sistemului jackpot

Valoarea curentă la începutul lunii

Valoarea curentă la sfârşitul lunii

Total câştiguri jackpot acordate

A

B

C

D

E

 

 

 

 

 

TOTAL CÂŞTIGURI JACKPOT ACORDATE LUNAR

(netransferate în poziţia credit a unuia dintre mijloacele de joc slot machine)

 

 

5. Situaţia bonusurilor acordate zilnic

 

Organizator: Denumirea operatorului economic ...............................................

 

Domiciliul fiscal: .............................................................................................

 

Codul de identificare fiscală: ...........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ........................................................

 

Capital social: ................................................................................................

 

Licenţa de organizare activitate slot machine: ..................................................

Data:

...................................../

...................................../

.....................................

 

Adresa punctului de lucru:..............................................................................

 

ziua

luna

anul

 

 

 

SITUAŢIA BONUSURILOR ACORDATE ZILNIC

Nr. crt.

Tipul bonusului

Valoarea bonusurilor acordate

- la începutul zilei (sold iniţial) -

Valoarea bonusurilor acordate

- la sfârşitul zilei (sold final) -

Total bonusuri acordate

- la sfârşitul zilei -

A

B

C

D

E = C - D

 

 

 

 

 

TOTAL BONUSURI ACORDATE ZILNIC

 

 

6. Situaţia bonusurilor acordate lunar

 

Organizator:....................................................................................................

 

Domiciliul fiscal: .............................................................................................

 

Codul de identificare fiscală: ...........................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ........................................................

 

Capital social: ................................................................................................

 

Licenţa de organizare activitate slot machine: ..................................................

 

 

...................................../

.....................................

 

Adresa punctului de lucru:..............................................................................

 

 

luna

anul

 

 

 

 

SITUAŢIA BONUSURILOR ACORDATE LUNAR

 

Nr. crt.

Tipul bonusului

Valoarea bonusurilor acordate

- la începutul lunii (sold iniţial) -

Valoarea bonusurilor acordate

- la sfârşitul lunii (sold final) -

Total bonusuri acordate

- la sfârşitul lunii -

A

B

C

D

E = C- D

 

 

 

 

 

TOTAL BONUSURI ACORDATE LUNAR

 

 

E. Jocurile de noroc de tip bingo desfăşurate în săli de joc şi bingo televizat

 

1. Sinteza jocurilor zilnice

 

Denumirea operatorului economic ...................................................................

 

Sediul social: ..................................................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ........................................................

 

Codul unic de înregistrare: ..............................................................................

 

Capital social: ................................................................................................

 

Licenţa de organizare activitate bingo: ............................................................

Data:

...................................../

...................................../

.....................................

 

Adresa punctului de lucru:..............................................................................

 

ziua

luna

anul

 

 

 

 

SINTEZA JOCURILOR ZILNICE

 

Numărul partidei de joc

Taxa de participare

Valoarea bonusurilor acordate

Valoarea premiilor acordate

Fondul de rezervă

Venitul realizat

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

2. Situaţia veniturilor lunare

 

Denumirea operatorului economic ...................................................................

 

Sediul social: ..................................................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ........................................................

 

Codul unic de înregistrare: ..............................................................................

 

Capital social: ................................................................................................

 

Data:

...................................../

.....................................

 

Licenţa de organizare activitate bingo: .............................................................

 

 

luna

anul

 

 

 

 

SITUAŢIA VENITURILOR LUNARE

 

Nr. crt.

Adresa punctului de lucru

Taxa de participare

Valoarea bonusurilor acordate

Valoarea premiilor acordate

Fondul de rezervă final lună

Venitul din activitatea de bingo

0

1

2

3

4

5

6

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CUMULAT

 

 

 

 

 

 

F. Jocurile de noroc de tip tombolă

 

Situaţia veniturilor

 

Denumirea operatorului economic ...................................................................

 

Sediul social: ..................................................................................................

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: ........................................................

 

Codul unic de înregistrare: ..............................................................................

 

Capital social: ................................................................................................

 

Data:

...................................../

.....................................

 

Licenţa de organizare activitate tombolă:  .......................................................

 

 

luna

anul

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA VENITURILOR OBŢINUTE DIN ACTIVITATEA DE TOMBOLĂ

 

Nr. crt.

Denumirea

evenimentului/ jocului de noroc de tip tombolă

Taxa de participare încasată/eveniment

Valoarea

bonusurilor

acordate

Contravaloarea

premiilor

acordate

Venitul din activitatea de tip tombolă

Valoarea biletului de participare

Numărul de bilete emise

Numărul de bilete vândute

Numărul de bilete rămase

Total încasări

1

2

3

4

5

6

7 = 3x5

8

9

10 = 7 + 8-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CUMULAT

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Pădurea Camniţa - cod 2.259

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.294/AC din 26 ianuarie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia SEA nr. 7.543 din 31 mai 2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, Avizul Ministerului Culturii nr. 5.280 din 11 septembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 211,362 din 7 octombrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 77.286 din 11 septembrie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 154.864/I.M. din 6 octombrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al ariei naturale protejate Pădurea Camniţa - cod 2.259, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 februarie 2016.

Nr. 211.*


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.