MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 484/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 484         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 29 iunie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

54. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Pachetul antievaziune: Paşii următori spre realizarea impozitării efective şi spre creşterea transparenţei fiscale în UE COM (2016)23

 

55. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace COM (2016)24

 

56. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne COM (2016)26

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

441. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST” - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

442. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională „PLAFAR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

443. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Conservare şi închidere a Minelor „CONVERSMIN” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

444. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

445. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Pachetul antievaziune: Paşii următori spre realizarea impozitării efective şi spre creşterea transparenţei fiscale în UE COM (2016)23

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4 c-19/582, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 iunie 2016, Camera Deputaţilor.

1. la act că prin pachetul antievaziune sunt propuse o serie de acţiuni necesare privind combaterea evaziunii fiscale şi a practicilor fiscale agresive ale societăţilor multinaţionale, acţiuni care vor contribui la construirea unui sistem fiscal mai echitabil şi mai eficient în Uniunea Europeană (UE).

2. Constată structurarea comunicării în 7 capitole, subliniind paşii necesari pentru realizarea unei impozitări efective şi creşterea transparenţei fiscale în Uniunea Europeană.

3. În privinţa impozitării în mod echitabil şi eficient a societăţilor comerciale, remarcă necesitatea abordării comune la nivelul UE sau introducerea unor dispoziţii generale şi specifice privind evaziunea fiscală în Uniune, care să acopere atât măsurile interne, cât şi demersurile comune împotriva ameninţărilor externe de erodare a bazei impozabile.

4. Consideră planificarea fiscală agresivă o problemă transfrontalieră care necesită o soluţionare adecvată atât la nivelul Uniunii, cât şi la nivel mondial: o abordare necoordonată, un demers unilateral al statelor membre, ar putea submina eficacitatea normelor dintr-un alt stat membru şi ar genera incertitudini şi sarcini administrative pentru societăţi.

5. Susţine măsura de regândire a Directivei privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB), cuprinsă în planul de acţiune al Comisiei, cu următoarele observaţii:

- susţine continuarea discuţiilor tehnice pentru armonizarea regulilor fiscale de stabilire a bazei impozabile pentru societăţi, la nivelul tuturor statelor membre, cu concentrare pe elementele de calcul ale bazei;

- nu susţine includerea elementelor de consolidare în proiectul de directivă şi nici extinderea, într-o fază viitoare, a discuţiilor tehnice asupra acestor elemente;

- nu susţine recuperarea transfrontalieră a pierderilor, considerând că aceasta nu poate fi disociată de măsura de consolidare fiscală/grupare fiscală.

6. Susţine, în principiu, propunerile Comisiei incluse în pachetul antievaziune, sub rezerva evaluării impactului din punct de vedere administrativ.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 54.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace COM (2016)24

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4 c-19/583, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 iunie 2016, Camera Deputaţilor:

1. Salută iniţiativa Comisiei de a continua reforma sistemului de impozitare a întreprinderilor din Uniunea Europeană în vederea combaterii evaziunii fiscale practicate de unele întreprinderi şi susţine îmbunătăţirea măsurilor existente, menite să creeze un cadru juridic mai echitabil, care să cuprindă elemente esenţiale pentru evitarea transferului profitului în afara pieţei unice, pentru combaterea planificării fiscale agresive şi pentru o abordare comună în ceea ce priveşte jurisdicţiile ţărilor terţe în materie de bună guvernanţă fiscală.

2. la act că propunerea Comisiei va modifica Directiva contabilă 2013/34/UE, pentru a se asigura că grupurile mari de societăţi publică anual un raport în care prezintă profitul şi impozitele acumulate şi plătite în fiecare stat membru, dar şi operaţiunile desfăşurate în alte jurisdicţii fiscale din afara Europei.

3. la act că problemele identificate în comunicare rezidă în lipsa coordonării între statele membre a normelor privind impozitarea întreprinderilor din Uniune şi în dificultăţile statelor membre de a-şi proteja baza de impozitare; în acest sens, susţine continuarea discuţiilor tehnice pentru armonizarea regulilor fiscale de stabilire a bazei impozabile pentru întreprinderi, la nivelul tuturor statelor membre, cu concentrare pe elementele de calcul al bazei.

4. Constată că fiscalitatea directă este de competenţa individuală a statelor membre. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte necesitatea unei abordări coordonate a impozitării societăţilor multinaţionale, este de dorit să se stabilească norme comune în acest domeniu.

5. Consideră justificată impunerea unei concurenţe loiale şi a unor condiţii de concurenţă echitabile între IMM-uri şi grupurile de întreprinderi multinaţionale din Uniunea Europeană şi din afara ei. Concurenţa fiscală trebuie revizuită şi consolidată, având în vedere finalizarea proiectului privind erodarea bazei impozabile şi transferul profiturilor (BEPS) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), prin criterii noi de bună guvernanţă fiscală.

6. Apreciază efortul de promovare la nivel global a bunei guvernanţe fiscale, precum şi integrarea acesteia în politicile în domeniul relaţiilor externe extinse ale UE în vederea sprijinirii angajamentelor sale internaţionale.

7. Consideră necesară sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare în vederea eliminării decalajelor şi pentru implementarea măsurilor care urmăresc combaterea evaziunii fiscale.

8. Reaminteşte necesitatea menţinerii vigilenţei asupra politicilor fiscale naţionale, pentru a nu avea efecte negative asupra ţărilor terţe.

9. Subliniază că munca nedeclarată, precum şi declararea unor venituri sub nivelul real influenţează negativ veniturile fiscale. Discrepanţa dintre nivelul relativ de impozitare a muncii şi veniturile reale din impozitarea muncii sugerează un nivel ridicat al veniturilor nedeclarate.

10. Admite că măsurile avute în vedere pentru restabilirea legăturii dintre impozitare şi activitatea economică, în scopul de a se asigura impozitarea echitabilă în Uniunea Europeană, pot proteja dreptul statelor membre de a impune veniturile generate pe piaţa unică şi reducerea capacităţii anumitor întreprinderi de a nu fi impozitate.

11. Este în consens cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte nevoia de a lărgi bazele de impozitare, de a simplifica şi spori transparenţa fiscală, precum şi de a promova mai bine instrumentele de cooperare în domeniul controlului societăţilor transfrontaliere, acţiuni care pot contribui la îmbunătăţirea eficacităţii regimului fiscal şi a conformităţii fiscale.

12. Crede că noile măsuri prezentate în comunicare ar putea sprijini obiectivele Uniunii de asigurare a unei impozitări efective în interiorul pieţei unice şi a unei impozitări mai echitabile a societăţilor comerciale, atât în interiorul, cât şi în afara graniţelor Uniunii Europene. Prin urmare, consideră necesar ca programul ambiţios de reformă a sistemului de impozitare a societăţilor să fie continuat de către statele membre, care trebuie să adopte o serie de contramăsuri care să servească la protejarea bazelor impozabile ale statelor şi la îmbunătăţirea sistemului fiscal. România urmează să analizeze, din punctul de vedere al impactului bugetar/administrativ, elementele bazei fiscale comune pentru societăţi după prezentarea propunerii legislative europene de către Comisie.

13. Susţine propunerea Comisiei Europene de a îmbunătăţi capacitatea internă de colectare a impozitelor prin sprijin internaţional şi îşi exprimă speranţa că în procesul de adoptare a planului de acţiuni vor fi aduse modificări suficiente şi benefice pentru crearea unui mecanism financiar comun, coordonat şi viabil, care să protejeze piaţa unică şi să consolideze competitivitatea UE.

14. Sprijină eforturile de a combate eludarea obligaţiilor fiscale pentru impozitarea întreprinderilor, deoarece aceste practici conduc la scăderea veniturilor fiscale în bugetele naţionale, limitând astfel capacitatea statului de a asigura pe deplin serviciile publice.

O mai mare transparenţă fiscală poate stimula societăţile să devină mai responsabile şi să existe într-adevăr concurenţă loială între întreprinderi, indiferent de mărimea acestora. Societăţile multinaţionale pot fi încurajate să plătească impozitele în ţările în care îşi realizează profitul, prin facilitarea accesului public la informaţiile privind impozitele pe profit plătite de grupurile multinaţionale, fără a se impune noi sarcini asupra întreprinderilor mici şi mijlocii şi respectându-se secretul de afaceri. Identificarea lacunelor şi a neconcordanţelor existente în legislaţie înseamnă şi o mai bună înţelegere a cauzelor şi a consecinţelor evaziunii fiscale a societăţilor comerciale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 55.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne COM (2016)26

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4 c-19/584, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 iunie 2016, Camera Deputaţilor:

1. la act că propunerea de directivă se bazează pe Planul de acţiune privind impozitarea echitabilă şi eficientă a întreprinderilor, prezentat de Comisie în data de 17 iunie 2015, şi vizează punerea în aplicare a unor norme comune minime de combatere a erodării bazei impozabile şi transferului profiturilor (BEPS) convenite în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

2. Constată că obiectivul specific al iniţiativei legislative constă în stabilirea, prin măsuri coordonate, a unui nivel minim de protecţie a pieţei interne împotriva strategiilor de planificare fiscală ce afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne.

3. la act că directiva are un domeniu de aplicare larg, urmând a include contribuabilii supuşi impozitului pe profit într-unul sau în mai multe state membre ale UE; de asemenea, domeniul de aplicare vizează şi sediile permanente, situate în Uniune, ale contribuabililor persoane juridice care nu fac obiectul directivei.

4. Apreciază faptul că textul propunerii Comisiei doar stabileşte norme bazate pe principii, lăsând detaliile de punere în aplicare în seama statelor membre, creându-se astfel condiţii egale privind protecţia minimă în toate sistemele de impozitare a întreprinderilor din statele membre; consideră că această iniţiativă va contribui semnificativ la remodelarea normelor fiscale europene de contracarare a practicilor evazioniste folosite, în special, de companiile multinaţionale.

5. În ceea ce priveşte norma privind limitarea dobânzilor:

a) sprijină, în principiu, domeniul larg de aplicare a regulii şi definiţia „costurilor îndatorării”, dar are rezerve, în continuare, referitor la aplicarea unitară a definiţiei pentru unele elemente ale costurilor „echivalente dobânzilor”, îndeosebi al celor legate de produse bancare speciale;

b) consideră necesare lămuriri suplimentare, din punctul de vedere al trimiterii atât la rezultatul fiscal pozitiv (venitul supus impozitului pe societăţi), cât şi la cel negativ (pierderi), pentru claritate în aplicarea prevederii;

c) consideră necesară prezentarea unui exemplu numeric privind aplicarea normei de limitare a dobânzii, pentru a se evidenţia cu claritate etapele de calcul pentru indicatorul fiscal EBITDA (câştigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere şi amortizare);

d) susţine reportarea şi recuperarea numai pentru viitor a costurilor îndatorării, urmând ca - la nivel naţional - să fie analizată menţinerea perioadei actuale de reportare, de 7 ani.

6. Susţine şi apreciază activitatea legată de impozitare la ieşire desfăşurată de statele membre cu experienţă în aplicarea unei astfel de impozitări; cu toate acestea, consideră utilă o clarificare suplimentară în ceea ce priveşte semnificaţia unora dintre noţiunile utilizate în text (de exemplu, „valoare fiscală*), pentru asigurarea unei aplicări unitare în toate statele membre, precum şi în privinţa modalităţii de calcul al impozitului la ieşire, în corelaţie cu impozitul pe profit dintr-un stat.

7. Este de acord cu formularea propusă în ceea ce priveşte clauza privind trecerea de la scutirea fiscală la acordarea de credite („switch-over”) de a se utiliza, ca referinţă, rata oficială a impozitului pe profit din statul membru al contribuabilului care beneficiază de venituri din străinătate.

8. Constată că schemele vizate de prezenta propunere implică situaţiile în care contribuabilii acţionează, fără să respecte legislaţia, în scopul de a-şi reduce contribuţiile fiscale, denaturând astfel deciziile de afaceri din interiorul pieţei interne şi contribuind la crearea unui mediu de concurenţă fiscală neloială. În acest sens, este de acord cu regula generală antiabuz propusă şi menţionează că România are deja introdusă în legislaţia naţională (art. 11 din Codul fiscal) o asemenea regulă.

9. Susţine, în general, forma prezentată în ceea ce priveşte crearea unui cadru pentru combaterea tratamentului neuniform al elementelor hibride, însă îşi menţine opinia că ar trebui avute în vedere şi rezultatele Grupului privind codul de conduită, respectiv recomandările elaborate cu privire la entităţile şi sediile permanente hibrid în interiorul Uniunii Europene.

10. Apreciază că, prin aplicarea normelor propuse de prezenta directivă, se va asigura coerenţa şi se vor evita discrepanţele; totodată însă este necesar ca inconsecvenţele şi lacunele punerii în aplicare de către statele membre să dispară.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 56.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST”- S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 441.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI şi RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST” - S.A. Deva

Piaţa Unirii nr. 9, Deva, judeţul Hunedoara

Cod unic de înregistrare: RO 2117946

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

7.144

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7.119

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

25

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

6.433

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6.433

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.597

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

429

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2,625

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.970

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

T7M

 

 

 

C2

bonusuri

14

201

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

8

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

182

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

465

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.782

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

711

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

108

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

603

 

1

 

Rezerve legale

25

36

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

567

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.330

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

130

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

85

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

85

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1.931

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.734

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

84

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

900

 

8

 

Plăţi restante

55

1.745

 

9

 

Creanţe restante

56

2.300

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională „PLAFAR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională „PLAFAR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 442.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI şi RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea Naţională „PLAFAR” - S.A

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 10

Cod unic de înregistrare 11945506

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

9.118

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

9.102

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

16

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

9.028

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

9.020

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6,369

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

75

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.355

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.769

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.620

 

 

 

C2

bonusuri

14

149

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

170

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

416

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

221

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

8

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

90

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

38

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

52

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

52

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

153

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

153

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

64

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

60

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.433

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.250

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

75.000

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

990

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

400

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Conservare şi închidere a Minelor „CONVERSMIN” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin, (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Conservare şi închidere a Minelor „CONVERSMIN” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 443.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea de Conservare şi închidere a Minelor „CONVERSMIN” - S.A.

Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1 RO 14923006

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

79.848

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

79.748

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

78.000

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

100

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

79.827

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

79.827

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.597

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

60

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.499

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

4.686

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

4,287

 

 

 

C2

bonusuri

14

399

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

575

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.238

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

71.671

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

21

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

11

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

10

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

10

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

220

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

220

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

92

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

90

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.167

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.969

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

886

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Naţională a Apelor Minerale-S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 444.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A.

Sediul/Adresa: str. Scarlătescu nr. 15, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 1590040

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

33.618

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

33.548

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

70

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

29.098

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

29.096

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4.312

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

17.121

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.641

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

4.824

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

4.114

 

 

 

C2

bonusuri

14

710

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

400

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

304

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.113

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.022

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.520

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

691

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.829

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

3.829

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

360

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

2.104

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

2.104

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.725

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.097

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.097

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

152

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

144

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.529

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.361

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

233

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

866

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

3.900

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A , aflata sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 445.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR şi PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.

Adresa: Sos. Olteniţei nr. 103, Bucureşti

CUI 10881986

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

294.315,04

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

278.223.80

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

 

2

 

Venituri financiare

5

18.091.16

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0.00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

292.912.39

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

258.311.54

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

72.945.74

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

3.514,64

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

88.187.67

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

71.385.51

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

67.727.38

 

 

 

C2

bonusuri

14

3.658.13

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

338.24

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

541,82

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

15.922,10

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

93.663.49

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

34,600.86

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1 402,65

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1,402,65

 

1

 

Rezerve legale

25

70,13

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.332.52

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0.00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0.00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0.00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

8.00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0.00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

(L00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

289.658.78

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0.00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

269.688.76

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.421

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.400

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.185,04

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.031,39

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

197,30

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

995,23

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

5.096,00

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.