MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 486/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 486         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 29 iunie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI

 

4. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a Centrului „Expert electoral”

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. - Ordonanţă de urgentă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

25. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

26. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

27. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014

 

455. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

456. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George

 

457. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin

 

458. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Neculae Gheorghe

 

459. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia

 

460. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

226. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Francisk Iulian Chiriac din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

227. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

764. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

769. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru prelungirea termenului de valabilitate al preţurilor medicamentelor de uz uman cuprinse în Canamed, prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/ comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

29. - Normă pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR SI SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a Centrului „Expert electoral”

 

În temeiul art. 102 alin. (2) şi art. 105 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.-Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului „Expert electoral”, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 22 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor art. 100-104 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă, denumită în continuare Autoritate, are sediul în municipiul Bucureşti.

(3) Autoritatea are misiunea de a asigura pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale în materie.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) materie electorală - domeniu de activitate care cuprinde alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerile pentru Preşedintele României, alegerile pentru Parlamentul European, referendumurile naţionale şi locale, precum şi finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

b) proces electoral - ansamblul activităţilor şi operaţiunilor de pregătire, organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, a alegerilor pentru Preşedintele României, a alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi a referendumurilor naţionale şi locale.

Art. 3. - Autoritatea exercită următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor sectoriale în materie electorală;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea şi supunerea spre aprobare a cadrului normativ în materie electorală, precum şi elaborarea şi aprobarea actelor normative proprii;

c) de management, prin care se asigură organizarea şi coordonarea activităţilor şi resurselor necesare pentru derularea proceselor electorale;

d) de autoritate de stat, prin care asigură aplicarea unitară a legislaţiei în materie electorală;

e) de control, prin care se realizează verificarea respectării legislaţiei în materie electorală şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, unde este cazul;

f) de informare, prin care se asigură transmiterea de informaţii corecte în materie electorală către alegători, autorităţi şi organisme publice, precum şi partide politice;

g) de educare, prin care se realizează instruirea alegătorilor şi se încurajează exercitarea drepturilor electorale;

h) de instruire, prin care se transmit competenţe profesionale în materie electorală persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale;

i) de reprezentare a statului român în domeniul său de activitate, în plan intern şi extern.

Art. 4. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, Autoritatea are un aparat propriu, care este organizat în departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, cabinete, filiale şi birouri judeţene.

(2) Prin aparatul propriu Autoritatea asigură, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 100 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:

a) aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în materie electorală;

b) elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative în materie electorală;

c) elaborarea şi implementarea de strategii, programe şi proiecte în materie electorală;

d) pregătirea, organizarea şi coordonarea proceselor electorale;

e) gestiunea Corpului experţilor electorali şi desemnarea preşedinţilor birourilor electorale şi a locţiitorilor acestora, conform legii;

f) gestiunea sistemului informaţional electoral naţional;

g) îndrumarea şi sprijinirea autorităţilor publice şi a organismelor electorale în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale;

h) înregistrarea alegătorilor din străinătate în Registrul electoral ŞÎ arondarea acestora la secţiile de votare;

i) organizarea electorală a teritoriului;

j) controlul şi monitorizarea îndeplinirii sarcinilor care revin autorităţilor publice şi organismelor electorale în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale;

k) alocarea subvenţiei de stat pentru partidele politice şi rambursarea cheltuielilor efectuate în campania electorală, conform legii;

l) controlul finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

m) înregistrarea organizaţiilor şi persoanelor care observă procesele electorale;

n) informarea Parlamentului asupra activităţii proprii, a modului de organizare şi desfăşurare a proceselor electorale, precum şi asupra altor aspecte din domeniul său de activitate;

o) informarea, educarea şi instruirea participanţilor la procesele electorale.

(3) Autoritatea este autoritate centrală în domeniul cooperării internaţionale în materie electorală, potrivit tratatelor la care România este parte,

(4) în perioadele electorale, personalul aparatului propriu al Autorităţii îşi poate desfăşura activitatea în cadrul birourilor electorale sau în aparatul tehnic al acestora, potrivit desemnării făcute de către preşedintele Autorităţii, conform legii.

 

CAPITOLUL II

Preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi şefii compartimentelor Autorităţii

 

SECŢIUNEA 1

Preşedintele Autorităţii

 

Art. 5. - (1) Preşedintele conduce activitatea Autorităţii, o reprezintă şi o angajează în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, cu instituţiile Uniunii Europene şi cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate.

(2) Preşedintele îndeplineşte, în mod corespunzător, în domeniile de competenţă ale Autorităţii, atribuţiile generale prevăzute de lege, în special la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute de legislaţia în materie electorală.

Art. 6. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, preşedintele Autorităţii emite ordine.

(2) Se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii următoarele regulamente şi metodologii:

a) regulamentul intern al Autorităţii;

b) codul de conduită etică şi profesională a personalului din aparatul propriu al Autorităţii;

c) regulamentul concediului de odihnă şi al altor concedii acordate funcţionarilor publici parlamentari din aparatul propriu al Autorităţii;

d) regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de disciplină din cadrul Autorităţii;

e) regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei paritare din cadrul Autorităţii şi de încheiere a acordurilor colective;

f) metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice parlamentare şi posturilor contractuale vacante din aparatul propriu al Autorităţii;

g) metodologia de promovare a funcţionarilor publici parlamentari din aparatul propriu al Autorităţii;

h) metodologia pentru ocuparea prin transfer a funcţiilor publice parlamentare din aparatul propriu al Autorităţii;

i) metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de contestare a calificativelor pentru personalul din aparatul propriu al Autorităţii;

j) criteriile pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din aparatul propriu al Autorităţii;

k) planul strategic anual de formare profesională continuă a personalului din aparatul propriu al Autorităţii;

l) metodologia de evaluare a posturilor şi criteriile de evaluare a posturilor din aparatul propriu al Autorităţii;

m) metodologia privind circuitul documentelor în cadrul Autorităţii.

Art. 7. - (1) Preşedintele poate numi prin ordin un înlocuitor pentru o perioadă determinată, în primul rând dintre vicepreşedinţi.

(2) Preşedintele poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a Autorităţii, în primul rând vicepreşedinţilor şi secretarului general.

Art. 8. - (1) Preşedintele poate adresa mesaje publice pe teme generale în materie electorală.

(2) Preşedintele poate acorda diplome, premii şi distincţii stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea în materie electorală sau pentru orice altă performanţă profesională în materie electorală.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Vicepreşedinţii şi secretarul general

 

Art. 9. - (1) Vicepreşedinţii exercită atribuţiile prevăzute de lege şi pe cele delegate de către preşedintele Autorităţii prin ordin.

(2) Secretarul general coordonează activitatea compartimentelor subordonate acestuia.

(3) în cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale, este înlocuit de către persoana delegată prin ordin al preşedintelui, la propunerea acestuia.

Art. 10. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor care le revin, vicepreşedinţii şi secretarul general pot emite dispoziţii, note şi rezoluţii scrise.

(2) Săptămânal, vicepreşedinţii şi secretarul general prezintă preşedintelui Autorităţii rapoarte de activitate, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Colegiul Autorităţii

 

Art. 11. - (1) Pe lângă preşedinte funcţionează colegiul Autorităţii, format din vicepreşedinţi, secretarul general, şefii de departamente, directorii generali şi directorii de direcţii.

(2) Preşedintele poate dispune ca la lucrările colegiului Autorităţii să participe şi alte persoane, atunci când, în opinia sa, situaţia o impune.

(3) Colegiul Autorităţii se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.

(4) Colegiul Autorităţii dezbate activitatea şi politicile acesteia.

(5) Convocarea şi agenda colegiului Autorităţii sunt stabilite de către preşedinte, lucrările se conduc de către acesta sau de către un vicepreşedinte desemnat în acest scop.

(6) Colegiul Autorităţii are un rol consultativ.

(7) Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor colegiului Autorităţii se aprobă prin ordin al preşedintelui.

(8) Secretariatul colegiului Autorităţii este asigurat de Direcţia juridică şi resurse umane.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Şefii compartimentelor Autorităţii

 

Art. 12. - (1) Şefii compartimentelor Autorităţii îndeplinesc următoarele atribuţii principale comune:

a) asigură îndeplinirea sarcinilor care revin compartimentelor pe care le conduc, stabilite prin prezentul regulament, hotărârile, deciziile şi instrucţiunile Autorităţii, precum şi ordinele preşedintelui Autorităţii;

b) repartizează sarcini personalului din subordine;

c) coordonează, îndrumă şi consiliază personalul din subordine în vederea îndeplinirii sarcinilor repartizate;

d) verifică modul de îndeplinire a sarcinilor repartizate personalului din subordine;

e) avizează/semnează documentele şi lucrările întocmite de către personalul din subordine;

f) evaluează performanţele profesionale ale personalului din subordine.

(2) în îndeplinirea atribuţiilor care le revin, şefii compartimentelor Autorităţii pot emite dispoziţii, rezoluţii şi avize scrise.

(3) Săptămânal, şefii compartimentelor Autorităţii prezintă preşedintelui Autorităţii rapoarte de activitate, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui.

 

CAPITOLUL III

Organizarea aparatului propriu al Autorităţii

 

SECŢIUNEA 1

Structura organizatorică şi atribuţii comune

 

Art. 13. - (1) Aparatul propriu al Autorităţii are următoarea structură organizatorică:

a) în cadrul aparatului centrai;

1. cabinetele preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor;

2. Corpul de control al preşedintelui Autorităţii (la nivel de serviciu);

3. Departamentul legislativ:

3.1. Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral;

3.2. Unitatea de strategii şi politici publice (la nivel de serviciu);

4. Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;

5. Direcţia management electoral;

6. Direcţia pentru organizarea proceselor electorale în străinătate;

7. Departamentul pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale;

8. Direcţia generală pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional:

8.1. Direcţia informatică;

8.2. Serviciul Registrul electoral;

9. Direcţia comunicare şi relaţii externe;

10. Direcţia juridică şi resurse umane:

10.1. Biroul juridio-contencios;

11. Direcţia financiară şi salarizare;

12. Direcţia administrativă şi achiziţii publice;

13. Serviciul registratură, arhivă şi relaţii cu publicul;

14. Biroul de audit public intern;

b) în teritoriu:

15. filiale:

15.1. birouri judeţene.

(2) în cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 te prezentul regulament, prin ordin al preşedintelui Autorităţii se

pot înfiinţa servicii şi birouri sau comisii şi grupuri de lucru cu activitate temporară, stabilindu-se numărul posturilor şi atribuţiile, în raport cu necesarul şi competenţa Autorităţii, potrivit legii.

(3) în realizarea atribuţiilor care le revin, şefii de departamente, directorii generali şi directorii pot fi ajutaţi de directori adjuncţi. Înfiinţarea acestor posturi se aprobă de către preşedintele Autorităţii conform alin. (2).

(4) Autoritatea are filiale şi birouri judeţene conform anexelor nr. 2 şi 3 la prezentul regulament.

(5) în cadrul Autorităţii sunt organizate şi funcţionează cabinetul preşedintelui şi cabinetele vicepreşedinţilor conduse de către directori de cabinet.

(6) Angajarea personalului din cadrul cabinetelor, precum şi stabilirea atribuţiilor acestuia se fac potrivit legii.

Art. 14. - (1) Compartimentele Autorităţii îndeplinesc următoarele atribuţii comune:

a) elaborează şi supun spre aprobare preşedintelui Autorităţii norme, instrucţiuni şi proceduri de lucru din sfera lor de competenţă;

b) elaborează note, memorandumuri, referate de necesitate şi alte materiale, în vederea desfăşurării şi îmbunătăţirii activităţii proprii şi a condiţiilor de lucru;

c) fac propuneri în vederea elaborării regulamentelor interne;

d) elaborează propuneri privind îndeplinirea misiunii, obiectivelor şi atribuţiilor Autorităţii;

e) publică informaţii şi documente, potrivit domeniului lor de competenţă, pe pagina proprie de internet/intranet a Autorităţii, conform ordinului preşedintelui Autorităţii;

f) întocmesc corespondenţa proprie şi asigură circuitul documentelor;

g) constituie arhiva curentă, potrivit legii;

h) colaborează cu celelalte compartimente în vederea îndeplinirii obiectivelor Autorităţii;

i) sprijină activitatea birourilor şi a oficiilor electorale, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

(2) Compartimentele Autorităţii îndeplinesc şi alte însărcinări stabilite prin lege, prezentul regulament, acte ale Autorităţii şi ale preşedintelui Autorităţii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Corpul de control al preşedintelui Autorităţii

 

Art. 15. - (1) Corpul de control al preşedintelui Autorităţii este o structură de autoritate care beneficiază de independenţă operaţională, organizată la nivel de serviciu şi care exercită, potrivit prevederilor legale, atribuţii de verificare şi control în toate domeniile de activitate ale Autorităţii.

(2) Corpul de control al preşedintelui Autorităţii este condus de un şef de serviciu, iar în lipsă acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de şeful de serviciu, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

(3) Şeful corpului de control al preşedintelui Autorităţii se subordonează preşedintelui Autorităţii, conduce activitatea corpului de control conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acestuia.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale, Corpul de control al preşedintelui Autorităţii are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documentele, datele şi informaţiile necesare.

(5) Filialele şi birourile Autorităţii, precum şi Centrul „Expert electoral” trebuie să transmită la cererea Corpului de control al preşedintelui Autorităţii documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al Corpului de control al preşedintelui Autorităţii în sediile lor, în vederea realizării atribuţiilor specifice.

(6) Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Corpul de control al preşedintelui Autorităţii îşi va putea asocia în cadrul controalelor efectuate, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii, persoane specializate din cadrul Autorităţii.

(7) Corpul de control al preşedintelui Autorităţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale;

a) efectuează, în baza ordinului preşedintelui Autorităţii, cercetarea prealabilă a faptelor care pot constitui abateri disciplinare şi sesizează Comisia de disciplină, potrivit legii;

b) verifică sesizările cu privire la conflictul de interese, potrivit prevederilor titlului IV al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

c) efectuează, în baza ordinului preşedintelui Autorităţii, verificări şi controale la nivelul filialelor şi birourilor Autorităţii, precum şi al Centrului „Expert electoral11, inclusiv din punctul de vedere al eficienţei instituţionale şi manageriale;

d) îndeplineşte, în baza ordinului preşedintelui Autorităţii, activităţi de verificare şi control în legătură cu modul de exercitare a prerogativelor funcţiei de conducere de către personalul Autorităţii şi face propuneri concrete, în raport cu rezultatul verificărilor;

e) efectuează, în baza ordinului preşedintelui Autorităţii, controlul asupra modului de organizare şi desfăşurare a concursurilor sau a examenelor de ocupare a posturilor vacante, respectiv de promovare ori avansare a personalului din cadrul Autorităţii, precum şi din Centrul „Expert electoral”;

f) sesizează organelor abilitate posibilele fapte infracţionale rezultate în urma verificărilor efectuate în exercitarea atribuţiilor din prezentul regulament;

g) efectuează, în baza ordinului preşedintelui Autorităţii, controale cu privire la proiectele finanţate din fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, derulate de Autoritate şi de Centrul „Expert electoral”, precum şi de instituţiile şi unităţile aflate în subordinea ori coordonarea acestuia;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din actele normative în vigoare, în domeniul de competenţă.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Departamentul legislativ

 

Art. 16. - (1) Departamentul legislativ este condus de un şef de departament, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către şeful de departament, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

(2) Şeful Departamentului legislativ se subordonează preşedintelui Autorităţii, conduce activitatea departamentului conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acestuia.

(3) Şeful Departamentului legislativ reprezintă departamentul în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii.

(4) Departamentul legislativ este compus din Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral şi Unitatea de strategii şi politici publice.

(5) Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral este condusă de către un director, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către şeful de departament, cu aprobarea preşedintelui.

(6) Unitatea de strategii şi politici publice este condusă de un şef de serviciu, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către şeful de departament, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

Art. 17. - (1) Departamentul legislativ este compartimentul prin care se asigură şi se contribuie la îndeplinirea funcţiilor de reglementare, de strategie, de autoritate de stat, de informare şi de reprezentare ale Autorităţii.

(2) Departamentul legislativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) urmăreşte aplicarea unitară a legislaţiei din sfera de competenţă a Autorităţii; veghează la respectarea legii din sfera de competenţă a Autorităţii şi a drepturilor electorale prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;

b) elaborează şi avizează documentele de politici publice şi proiectele de acte normative în sfera de competenţă a Autorităţii şi participă la susţinerea acestora în Guvern sau Parlament, după caz;

c) asigură transpunerea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul de competenţă al Autorităţii; formulează propuneri şi observaţii privind proiectele de acte normative ale Uniunii Europene în sfera de competenţă a Autorităţii;

d) întocmeşte proiecte de hotărâri şi instrucţiuni ale Autorităţii care au caracter normativ; avizează proiectele de hotărâri şi instrucţiuni ale Autorităţii care au caracter normativ întocmite de către alte compartimente;

e) avizează proiectele de decizii şi hotărâri ale Autorităţii privind sancţionarea contravenţională a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi;

f) asigură transparenţa decizională şi consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;

g) constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de legi sau de modificare substanţială a legilor existente ori de elaborare a unor legi complexe sau coduri din domeniul de competenţă al Autorităţii;

h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale parlamentarilor, în domeniul de competenţă al Autorităţii;

i) formulează răspunsuri la întrebările şi interpelările parlamentarilor;

j) elaborează rapoartele Autorităţii către Parlament, pe baza contribuţiilor celorlalte compartimente de specialitate;

k) urmăreşte ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale Parlamentului şi a plenului celor două Camere ale Parlamentului şi informează conducerea Autorităţii ori de câte ori se dezbat sau se votează propuneri ori proiecte în domeniul de activitate al acesteia;

l) din dispoziţia conducerii Autorităţii, reprezentanţii departamentului însoţesc demnitarul la prezentarea şi susţinerea propunerilor legislative şi a proiectelor de legi în domeniul de activitate al Autorităţii] precum şi a rapoartelor Autorităţii în plenul celor două Camere ale Parlamentului şi al comisiilor de specialitate ale Parlamentului, acordând consiliere juridică cu privire la eventuale probleme de drept ivite cu prilejul desfăşurării respectivelor şedinţe;

m) din dispoziţia conducerii Autorităţii, reprezentanţii departamentului însoţesc demnitarul la şedinţa pregătitoare de Guvern şi, respectiv, la şedinţa Guvernului, acordând consiliere juridică cu privire la eventuale probleme de drept ivite cu prilejul desfăşurării respectivelor şedinţe;

n) realizează analize, evaluări, studii, puncte de vedere, note privind diverse probleme de drept din sfera de competenţă a Autorităţii;

o) asigură sprijin de specialitate pentru activitatea de contencios electoral a birourilor şi oficiilor electorale;

p) elaborează proiectele de hotărâri şi decizii ale Biroului Electoral Central, precum şi corespondenţa acestuia;

q) elaborează puncte de vedere privind întâmpinările şi contestaţiile adresate birourilor şi oficiilor electorale;

r) urmăreşte evoluţia jurisprudenţei electorale şi formulează propuneri pentru unificarea practicii birourilor electorale;

s) veghează la respectarea legii privind organizarea şi desfăşurarea referendumuri lor locale;

t) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe, iniţiate de către Autoritatea Electorală Permanentă;

u) întocmeşte răspunsurile şi punctele de vedere ale Autorităţii privind plângerile prealabile care au ca obiect revocarea sau modificarea actelor administrativ-normative În materie electorală;

v) întocmeşte actele de procedură şi reprezintă Autoritatea în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale în litigiile privind actele cu caracter normativ adoptate de către Autoritate şi actele adoptate de către organismele electorale;

w) elaborează sau avizează, după caz, proiecte de decizii privind soluţionarea întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi a oricăror altor erori din Registrul electoral;

x) întocmeşte elementele de poziţie ale României în domeniul de activitate al Autorităţii în relaţia cu organismele internaţionale sau cu instituţiile Uniunii Europene;

y) elaborează analize, strategii şi planuri de acţiune privind integritatea proceselor electorale şi a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale; asigură implementarea strategiei naţionale anticorupţie la nivelul Autorităţii;

z) participă la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al departamentului;

aa) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul Autorităţii, din dispoziţia preşedintelui Autorităţii sau a înlocuitorului acestuia;

bb) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene în domeniul de competenţă al departamentului şi asigură, după caz, participarea la acestea;

cc) formulează răspunsuri la cererile, sesizările, petiţiile, memoriile adresate Autorităţii de către autorităţi publice, cetăţeni şi organizaţii legal constituite.

(3) Repartizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) Direcţiei legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral şi Unităţii de strategii şi politici publice este stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

(4) Departamentul legislativ gestionează următoarele evidenţe principale:

a) registrul de intrare şi ieşire a dosarelor proiectelor de acte normative întocmite sau avizate de către Autoritate sau în colaborare cu alte organe de specialitate;

b) registrul hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii;

c) registrul de transparenţă decizională.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Departamentul do control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

Art. 18. - (1) Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale este condus de un director general, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către directorul general, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

(2) Directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale se subordonează preşedintelui Autorităţii, conduce activitatea departamentului conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acestuia.

(3) Directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale reprezintă departamentul în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către preşedintele Autorităţii.

(4) Directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale are următoarele atribuţii exclusive:

a) aprobă planul anual de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi efectuarea de controale ca urmare a sesizărilor primite;

b) aprobă calendarele misiunilor de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;

c) emite ordinul de serviciu privind misiunile de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;

d) notifică misiunile de control partidelor politice şi alianţelor politice;

e) propune preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege,

Art. 19. - (i) Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale este compartimentul prin care se asigură şi se contribuie la îndeplinirea funcţiilor de autoritate de stat, control şi de informare ale Autorităţii,

(2) Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează controlul finanţării activităţii curente a organizaţiilor centrale ale partidelor politice, conform legii şi normelor metodologice;

b) întocmeşte, dacă este cazul, proiectele de decizii şi hotărâri privind sancţionarea contravenţională a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi;

c) întocmeşte, dacă este cazul, proiectele de decizii privind suspendarea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat către partidele politice;

d) analizează, verifică, gestionează şi arhivează rapoartele detaliate anuale ale partidelor politice;

e) analizează, verifică, gestionează şi arhivează documentele aferente cheltuielilor electorale, depuse de către mandatarii financiari;

f) asigură publicarea raportărilor prevăzute de lege pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform legii şi normelor metodologice aplicabile;

g) efectuează controlul finanţării campaniilor electorale la nivel central;

h) înregistrează mandatarii financiari;

i) analizează, verifică, gestionează şi arhivează rapoartele detaliate privind finanţarea campaniilor electorale;

j) asigură instruirea şi îndrumarea persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel naţional şi judeţean, precum şi a mandatarilor financiari;

k) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi;

l) verifică şi avizează rapoartele întocmite de filiale şi birourile judeţene privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de către partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi;

m) participă la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al departamentului;

n) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul Autorităţii, din dispoziţia preşedintelui Autorităţii sau a înlocuitorului acestuia;

o) colaborează cu filialele şi birourile judeţene ale Autorităţii în vederea bunei desfăşurări a controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;

p) elaborează şi transmite Departamentului legislativ propuneri privind îmbunătăţirea legislaţiei finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale

(3) Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale gestionează următoarele evidenţe principale:

a) registrul mandatarilor financiari;

b) registrul fiscal al partidelor politice;

c) registrul fiscal al candidaţilor independenţi,

 

SECŢIUNEA a 5-a

Direcţia management electoral

 

Art. 20. - (1) Direcţia management electoral este condusă de către un director, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către director, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

(2) Directorul Direcţiei management electoral se subordonează preşedintelui Autorităţii, conduce activitatea direcţiei conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acesteia.

(3) Directorul Direcţiei management electoral reprezintă direcţia în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii

Art. 21. - (1) Direcţia management electoral este compartimentul prin care se asigură şi se contribuie la îndeplinirea funcţiilor de strategie, management, autoritate de stat, informare şi reprezentare ale Autorităţii.

(2) Direcţia management electoral are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează standarde, strategii, politici şi programe privind logistica electorală şi monitorizează starea acesteia;

b) urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii electorale;

c) controlează şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor privind pregătirea şi organizarea proceselor electorale care revin autorităţilor administraţiei publice centrale;

d) elaborează programe şi stabileşte proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu dizabilităţi şi asigură popularizarea acestora;

e) asigură transparenţa cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale;

f) face propuneri privind condiţiile minimale necesare pentru organizarea localurilor secţiilor de votare; stabileşte procedura de constatare şi atestare a îndeplinirii condiţiilor minimale necesare pentru organizarea localurilor secţiilor de votare;

g) emite avize privind admiterea în Corpul experţilor electorali din ţară, conform legii şi metodologiilor aplicabile; în acest sens, colaborează cu Departamentul pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale;

h) gestionează evidenţa preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;

i) gestionează Corpul experţilor electorali din ţară; ţine evidenţa persoanelor admise în Corpul experţilor electorali din ţară, a celor care au fost excluse ori s-au retras;

j) face propuneri privind admiterea în Corpul experţilor electorali din ţară a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cărora le-a acordat aviz favorabil pentru activitatea anterioară ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia, precum şi a celor care nu au mai participat la alegeri, dar au promovat un examen;

k) face propuneri de excludere din Corpul experţilor electorali din ţară, pe baza comunicărilor primite privind săvârşirea de contravenţii în legătură cu alegerile sau referendumurile, în cazul în care o persoană este urmărită penal, trimisă în judecată sau condamnată penal, precum şi în cazul constatării săvârşirii de erori grave în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale;

l) asigură aducerea la cunoştinţă publică conform legii a datelor de identificare ale persoanelor înscrise în Corpul experţilor electorali din ţară;

m) face propuneri pentru proiectul de buget necesar proceselor electorale şi pentru acţiuni legate de acestea;

n) administrează Registrul secţiilor de votare;

o) realizează analize privind finanţarea procesului electoral şi asigurarea logisticii electorale;

p) asigură monitorizarea, analiza, evaluarea şi planificarea strategică a operaţiunilor electorale în vederea realizării unui management integrat al procesului electoral;

q) ţine evidenţa comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a judeţelor în care sunt vacante posturile de primar sau în care au fost dizolvate consiliile locale sau consiliile judeţene; colaborează cu Departamentul legislativ la elaborarea propunerilor privind stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a alegerilor parţiale;

r) realizează monografii privind unităţile administrativ-teritoriale, constând în evidenţe, situaţii, statistici, nomenclatoare, documentare foto, hărţi etc., necesare în evaluarea, monitorizarea şi planificarea operaţiunilor electorale.

(3) Direcţia management electoral gestionează următoarele evidenţe principale:

a) registrul cererilor de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară;

b) registrul avizelor privind actualizarea delimitării secţiilor de votare şi a sediilor acestora;

c) registrul avizelor privind admiterea în Corpul experţilor electorali din ţară.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Direcţia pentru organizarea procesator electorale în străinătate

 

Art. 22. - (1) Direcţia pentru organizarea proceselor electorale în străinătate este condusă de către un director, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către director cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

(2) Directorul Direcţiei pentru organizarea proceselor electorale în străinătate se subordonează preşedintelui Autorităţii, conduce activitatea direcţiei conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acesteia.

(3) Directorul Direcţiei pentru organizarea proceselor electorale în străinătate reprezintă direcţia în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii.

Art. 23. - (1) Direcţia pentru organizarea proceselor electorale în străinătate este compartimentul prin care se asigură şi se contribuie la îndeplinirea funcţiilor de strategie, management, autoritate de stat, informare, instruire şi reprezentare ale Autorităţii.

(2) Direcţia pentru organizarea proceselor electorale în străinătate are următoarele atribuţii principale:

a) controlează şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor privind pregătirea şi organizarea proceselor electorale care revin misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare;

b) propune stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate, pe baza cererilor de înregistrare a alegătorilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum şi a propunerilor Ministerului Afacerilor Externe;

c) realizează activităţi de îndrumare şi instruire a persoanelor din misiunile diplomatice şi oficiile consulare cu privire la atribuţiile în pregătirea şi organizarea proceselor electorale, care le revin potrivit legii;

d) elaborează standarde, strategii şi programe privind selecţia şi formarea experţilor electorali din străinătate, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;

e) emite avize privind admiterea în Corpul experţilor electorali din străinătate, conform legii şi metod olog ii lor aplicabile;

f) gestionează evidenţa preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi a preşedinţilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă;

g) ţine evidenţa persoanelor admise în Corpul experţilor electorali din străinătate, a celor care au fost excluse ori s-au retras;

h) face propuneri privind admiterea în Corpul experţilor electorali din străinătate a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cărora le-a acordat aviz favorabil pentru activitatea anterioară ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia, precum şi a celor care nu au mai participat la alegeri, dar au promovat un examen;

i) face propuneri de excludere din Corpul experţilor electorali din străinătate, pe baza comunicărilor primite privind săvârşirea de contravenţii în legătură cu alegerile sau referendum urile, în cazul în care o persoană este urmărită penal, trimisă în judecată sau condamnată penal, precum şi în cazul constatării săvârşirii de erori grave în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale;

j) asigură aducerea la cunoştinţă publică conform legii a datelor de identificare ale persoanelor înscrise în Corpul experţilor electorali din străinătate;

k) realizează activităţile de selecţie şi instruire a experţilor electorali din străinătate;

l) organizează procedurile de desemnare a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;

m) organizează, împreună cu instituţiile competente, activităţile de selecţie şi instruire a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;

n) elaborează ghiduri, instrucţiuni, pliante şi materiale de informare şi instruire pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi operatorii de calculator ai acestora;

o) operează în Registrul electoral datele înscrise în cererile pentru înscriere ale alegătorilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

(3) Direcţia pentru organizarea proceselor electorale în străinătate gestionează următoarele evidenţe principale:

a) registrul cererilor de admitere în Corpul experţilor electorali din străinătate;

c) registrul avizelor privind admiterea în Corpul experţilor electorali din străinătate;

d) registrul cererilor persoanelor care doresc să devină operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Departamentul pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale

 

Art. 24. - (1) Departamentul pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale este condus de către un şef de departament, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către şeful de departament, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

(2) Şeful Departamentului pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale se subordonează preşedintelui Autorităţii, conduce activitatea departamentului conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acestuia.

(3) Şeful Departamentului pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale reprezintă departamentul iii raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii.

Art. 25. - (1) Departamentul pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale este compartimentul prin care se asigură şi se contribuie la îndeplinirea funcţiilor de strategie, management, autoritate de stat, control, informare, educare şi instruire ale Autorităţii.

(2) Departamentul pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează, îndrumă, monitorizează şi evaluează activitatea filialelor şi a birourilor judeţene ale Autorităţii;

b) asigură legătura funcţională între filiale şi birouri judeţene, pe de o parte, şi conducerea Autorităţii şi compartimentele Autorităţii, pe de altă parte;

c) coordonează, îndrumă, monitorizează şi evaluează modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor legale în pregătirea şi organizarea proceselor electorale de către autorităţile administraţiei publice focale;

d) împreună cu Direcţia generală pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional, coordonează şi realizează activităţile de actualizare a Registrului electoral privind alegătorii cu domiciliul şi reşedinţa în România, care sunt de resortul Autorităţii, potrivit legii;

e) întocmeşte, la solicitarea conducerii, informări, sinteze, note, analize şi rapoarte în materie electorală, pe baza datelor transmise de către filiale şi birourile judeţene;

f) elaborează standarde, strategii şi programe privind selecţia şi formarea experţilor electorali din ţară şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi coordonează implementarea acestora de către filialele şi birourile Autorităţii;

g) elaborează strategii şi programe privind formarea membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora şi a persoanelor din administraţia publică centrală şi locală cu atribuţii în materie electorală şi coordonează implementarea acestora de către filialele şi birourile Autorităţii;

h) propune conducerii reprezentanţii Autorităţii în birourile şi oficiile electorale la nivelul judeţelor, al municipiului Bucureşti şi al sectoarelor acestuia şi monitorizează activitatea acestora;

i) organizează întâlniri de lucru şi instruiri ale personalului filialelor şi birourilor judeţene;

j) propune directorului general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale calendarul acţiunilor de control ^finanţării activităţii curente a organizaţiilor locale ale partidelor politice;

k) furnizează la cererea celorlalte compartimente date şi statistici relevante din domeniul său de activitate;

l) colectează propunerile şi observaţiile filialelor şi birourilor privind proiectele de acte normative din domeniul de competenţă al Autorităţii, pe care le pune la dispoziţia Departamentului legislativ;

m) elaborează ghiduri, instrucţiuni, pliante şi materiale de informare şi instruire în materie electorală pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile locale implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi operatorii de calculator ai acestora;

n) participă la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al departamentului;

o) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul Autorităţii, din dispoziţia preşedintelui Autorităţii sau a înlocuitorului acestuia.

(3) Departamentul pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale gestionează registrul cererilor persoanelor care doresc să devină operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Direcţia generală pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional

 

Art. 26. - (1) Direcţia generală pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional este condusă de un director general, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către directorul general, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

(2) Directorul general al Direcţiei generale pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional se subordonează preşedintelui Autorităţii, conduce activitatea direcţiei generale conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acesteia.

(3) Directorul general al Direcţiei generale pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional reprezintă direcţia generală în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii.

(4) Direcţia generală pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional este compusă din Direcţia informatică şi Serviciul Registrul electoral

(5) Direcţia informatică este condusă de către un director, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către directorul general, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

(6) Serviciul Registrul electoral este condus de către un şef de serviciu, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către directorul general, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

Art. 27. - (1) Direcţia generală pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional este compartimentul prin care se asigură şi se contribuie la îndeplinirea funcţiilor de strategie, management şi autoritate de stat ale Autorităţii.

(2) Direcţia generală pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) elaborează standarde, strategii, politici şi programe privind informatizarea proceselor electorale şi asigură implementarea acestora;

b) realizează, coordonează şi supervizează implementarea conceptului de automatizare a proceselor din cadrul Autorităţii;

c) asigură organizarea şi funcţionarea sistemelor informatice şi de comunicaţii ale Autorităţii;

d) sprijină constituirea bazei materiale specifice sistemului informaţional electoral naţional, prin asigurarea serviciilor, aplicaţiilor şi produselor informatice necesare;

e) certifică spre neschimbare programele de calculator privind centralizarea rezultatelor alegerilor şi ale referendumurilor, achiziţionate potrivit legii, şi le pune la dispoziţia partidelor politic» înscrise în competiţia electorală, în cazul în care acestea le solicită;

f) administrează pagina de internet a Autorităţii;

g) asigură securitatea şi protecţia reţelei informatice a Autorităţii;

h) asigură administrarea, mentenanţa şi înnoirea reţelei informatice şi a sistemelor informatice ale Autorităţii;

i) urmăreşte modul de executare a contractelor din sfera sa de activitate şi efectuează recepţia serviciilor sau produselor, după caz;

j) elaborează instrucţiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea Registrului electorat;

k) coordonează şi realizează activităţi de actualizare a Registrului electoral privind alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa în România sau în străinătate, care sunt de resortul Autorităţii, potrivit legii;

l) elaborează măsuri tehnice, operative şi procedurale privind administrarea şi suportul tehnic necesar funcţionării Registrului electoral;

m) întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor şi ale referendumurilor;

n) asigură întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente din străinătate;

o) asigură întocmirea şi tipărirea listelor electorale pentru votul prin corespondenţă;

p) realizează activităţile de implementare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, care sunt de resortul Autorităţii;

q) sprijină activitatea de introducere în Registrul electoral a datelor de identificare ale alegătorilor cu domiciliul în ţara şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi a celor cu domiciliul în străinătate, conform legii.

(3) Repartizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) Direcţiei informatică şi Serviciului Registrul electoral este stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Direcţia comunicare şi relaţii externe

 

Art. 28. - (1) Direcţia comunicare şi relaţii externe este condusă de un director, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către director, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

(2) Directorul Direcţiei comunicare şi relaţii externe se subordonează preşedintelui Autorităţii, conduce activitatea direcţiei conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acesteia.

(3) Directorul Direcţiei comunicare şi relaţii externe reprezintă direcţia în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii.

Ârt. 29. - (1) Direcţia comunicare şi relaţii externe are următoarele atribuţii principale:

a) promovează imaginea Autorităţii în spaţiul public românesc şi internaţional;

b) gestionează relaţia Autorităţii cu societatea civilă şi mass-media;

c) formulează răspunsuri la cererile de informaţii de interes public; solicită informaţii de la celelalte compartimente ale Autorităţii în scopul rezolvării cererilor primite;

d) elaborează şi implementează programe de informare şi educare a alegătorilor;

e) elaborează şi prezintă spre dezbatere Colegiului consultativ Planul anual de relaţii externe al Autorităţii şi urmăreşte realizarea acestuia;

f) întocmeşte documentaţia pentru deplasările în interes de serviciu în străinătate ale delegaţiilor Autorităţii;

g) întocmeşte documentaţia, inclusiv programul delegaţiilor străine, şi asigură însoţirea acestora pe toată perioada şederii lor în România, conform legii;

h) informează preşedintele Autorităţii şi Colegiul consultativ în legătură cu evenimentele externe care privesc activitatea instituţiei;

i) prezintă conducerii Autorităţii propuneri de colaborare şi cooperare cu instituţiile similare din străinătate şi cu organizaţiile internaţionale cu activitate în domeniul electoral; asigură stabilirea şi menţinerea legăturii Autorităţii cu acestea;

j) înaintează preşedintelui Autorităţii propuneri de participare la activităţi de monitorizare/observare a proceselor electorale din alte state, precum şi la misiuni de asistenţă electorală sub egida unor organizaţii internaţionale sau în nume propriu;

k) ia măsuri şi asigură realizarea traducerilor unor analize şi sinteze documentare privind diferite aspecte ale problematicii electorale ce urmează a fi utilizate în activitatea Autorităţii;

l) pune în practică, cu sprijinul celorlalte compartimente din cadrul Autorităţii, documentele de cooperare bilaterală sau multilaterală încheiate cu alte autorităţi similare;

m) la solicitarea cetăţenilor români care doresc să candideze la alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerile locale în alt stat membru al Uniunii Europene, eliberează adeverinţe care atestă că nu au fost lipsiţi de dreptul de a fi aleşi în România sau că o asemenea Interdicţie nu este cunoscută de autorităţile române;

n) acreditează, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, observatorii electorali şi reprezentanţii mass-mediei, precum şi organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile mass-media, conform legii;

o) eliberează adeverinţe, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor mass-media care doresc să observe procesele electorale;

p) organizează conferinţe, seminare şi congrese naţionale şi internaţionale în materie electorală.

(2) Direcţia comunicare şi relaţii externe gestionează următoarele evidenţe principale:

a) registrul unic pentru cererile de informaţii de interes public;

b) registrul adeverinţelor privind drepturile electorale;

c) registrul adeverinţelor eliberate organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor mass-media pentru observarea proceselor electorale;

d) registrul acreditărilor pentru observarea proceselor electorale.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Direcţia juridică şi resursa umane

 

Art. 30. - (1) Direcţia juridică şi resurse umane este condusă de un director, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către director cu aprobarea secretarului general.

(2) Directorul Direcţiei juridice şi resurse umane se subordonează secretarului general, conduce activitatea direcţiei conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acesteia.

(3) Directorul Direcţiei juridice şi resurse umane reprezintă direcţia în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii.

(4) în cadrul Direcţiei juridice şi resurse umane funcţionează Biroul juridic-contencios.

(5) Biroul juridic-contencios este condus de către un şef de birou, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către director, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

Art. 31. - (1) Direcţia juridică şi resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte actele de procedură şi reprezintă Autoritatea în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale în litigiile în care Autoritatea este parte, cu excepţia celor prevăzute la art. 17;

b) redactează, în baza documentelor comunicate de compartimentele implicate, acţiunile în justiţie, punerile în întârziere, întâmpinările, concluziile scrise, precum şi orice alte acte procedurale în cadrul derulării proceselor aflate pe rol, de competenţa direcţiei;

c) propune exercitarea căilor de atac sau renunţarea motivată la exercitarea acestora, în litigiile de competenţa direcţiei;

d) verifică şi avizează sub aspectul legalităţii actele emise de către preşedintele Autorităţii, precum şi actele care angajează răspunderea patrimonială a Autorităţii;

e) elaborează regulamente, ordine şi instrucţiuni cu caracter intern;

f) exercită procedura concilierii directe în vederea soluţionării debitelor înregistrate în evidenţa contabilă şi comunicate de către Direcţia financiară şi salarizare;

g) face demersurile necesare obţinerii titlurilor executorii, pe care le comunică Direcţiei financiare şi salarizare în vederea punerii în executare şi lichidării debitelor;

h) transmite spre executare compartimentului economic de specialitate hotărârile judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile privind obligaţiile stabilite În sarcina Autorităţii în dosarele având ca obiect acţiuni promovate de personalul din aparatul propriu;

i) formulează propuneri, ori de câte ori apreciază necesar, cu privire la executarea pe cale amiabilă a obligaţiilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti;

j) verifică şi avizează sub aspectul legalităţii clauzele contractelor şi actelor adiţionale încheiate de Autoritate, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică;

k) verifică şi avizează notele justificative elaborate în materia achiziţiilor publice, în situaţiile în care legea prevede expres avizul compartimentului juridic;

l) formulează observaţii sau propuneri cu privire la aspectele juridice ale documentaţiei de atribuire întocmite de către Direcţia administrativă şi achiziţii publice, odată cu elaborarea proiectelor de contract de achiziţie publică;

m) asigură managementul resurselor umane în cadrul Autorităţii, conform legii;

n) întocmeşte formalităţile necesare organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Autorităţii sau de promovare a personalului Autorităţii;

o) întocmeşte formalităţile necesare numirii, delegării, detaşării, transferului şi eliberării din funcţie a personalului Autorităţii;

p) efectuează formalităţile necesare realizării procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului Autorităţii;

q) organizează, în condiţiile legii, activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului Autorităţii;

r) alcătuieşte şi gestionează dosarele profesionale ale personalului Autorităţii, asigurând confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea;

s) păstrează şi arhivează, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii, carnetele de muncă, registrele, opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale pe care le gestionează până la data predării la arhiva Autorităţii.

(2) Direcţia juridică şi resurse umane gestionează următoarele evidenţe principale:

a) registrul ordinelor preşedintelui Autorităţii;

b) registrul privind evidenţa dosarelor profesionale ale personalului Autorităţii numit pe perioadă nedeterminată, cu următoarele rubrici: număr dosar, nume şi prenume, funcţia, data numirii, data eliberării din funcţie, observaţii;

c) dosarele profesionale ale personalului Autorităţii;

d) registrul de evidenţă a fişelor de post şi fişele de post; în registru se menţionează: numărul curent, denumirea postului, direcţia/compartimentul, numele şi prenumele titularului postului, numărul fiecărei fişe de post, observaţii;

e) registrul declaraţiilor de avere şi de interese:

f) condicile de prezenţă ale personalului din aparatul central al Autorităţii.

(3) Atribuţiile Biroului juridic-contencios sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Direcţia financiară şi salarizare

 

Art. 32. - (1) Direcţia financiară şi salarizare este condusă de un director, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către director, cu aprobarea secretarului general.

(2) Directorul Direcţiei financiare şi salarizare se subordonează secretarului general, conduce activitatea direcţiei conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acesteia.

(3) Directorul Direcţiei financiare şi salarizare reprezintă direcţia în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii.

Art. 33, - (1) Direcţia financiară şi salarizare este compartimentul de specialitate care asigură formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice alocate, organizarea şi conducerea contabilităţii, organizarea activităţii de control financiar preventiv propriu, salarizarea personalului şi acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat partidelor politice, precum şi competitorilor electorali.

(2) Direcţia financiară şi salarizare are următoarele atribuţii principale:

a) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului Autorităţii, având ca sursă de finanţare credite bugetare, pe baza propunerilor compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente;

b) urmăreşte execuţia bugetului, întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta şi elaborează contul anual de execuţie a bugetului, în vederea prezentării spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit legii;

c) întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţe de verificare sintetice şi analitice pentru operaţiunile aferente activităţilor finanţate din buget;

d) înregistrează operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente şi activele nefinanciare;

e) urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare şi se ocupă de lichidarea acestora;

f) evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procese-verbale de inventariere care se înregistrează atât în evidenţa tehnico-operativă, cât şi în contabilitate; toate elementele de activ şi de pasiv inventariate şi grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, se înregistrează în registrul-inventar; datele înregistrate în contabilitate şi în bilanţul contabil sunt puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;

g) urmăreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale;

h) ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, potrivit legii;

i) asigură raportarea angajamentelor bugetare şi legale la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor

Publice;

j) verifică şi avizează pentru control financiar preventiv operaţiunile privind deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;

k) verifică şi avizează pentru controlul financiar preventiv, în faza de angajare, lichidare, ordonanţare şi de plată, toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni patrimoniale privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul Autorităţii, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului, utilizarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, cele din care derivă drepturi şi obligaţii faţă de persoane juridice sau fizice, precum şi instrumente de plată întocmite ca urmare a efectuării operaţiunilor respective;

l) asigură raportarea activităţii de control financiar preventiv propriu la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

m) calculează şi înregistrează în contabilitate amortizarea capitalului imobilizat;

n) verifică şi asigură plata cheltuielilor din bugetul Autorităţii Electorale Permanente pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite; întocmeşte instrumentele de plată aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii;

o) asigură, în cadrul procedurilor de finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, activităţile specifice de natură economico-financiară, conform prevederilor legale;

p) gestionează fondul de salarii aprobat anual în baza legii bugetului de stat; întocmeşte documentele necesare calculului şi acordării drepturilor salariale legale; asigură estimarea programării cheltuielilor cu salariile aprobate anual, pe trimestre şi luni, respectiv monitorizarea lunară a acestor cheltuieli, inclusiv a numărului de posturi utilizate în raport cu cele aprobate;

q) întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente şi statele de plată pentru salariile şi alte drepturi băneşti ale înalţilor funcţionari publici parlamentari, funcţionarilor publici parlamentari şi personalului contractual din cadrul compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente; întocmeşte centralizatorul statelor de salarii, situaţia recapitulativă şi stabileşte suma netă de plată cuvenită preşedintelui, vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente, înalţilor funcţionari publici parlamentari, funcţionarilor publici parlamentari şi personalului contractual din cadrul compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente;

r) calculează şi plăteşte decadal, cu titlu de avans, indemnizaţiile de concediu de odihnă şi primele de concediu cuvenite, în baza aprobărilor date de cei în drept şi a programului lunar de plăţi stabilit;

s) întocmeşte situaţiile privind acordarea drepturilor rezultate din efectuarea de către funcţionarii publici parlamentari şi personalul contractual a orelor suplimentare şi a orelor de noapte şi le include în statele de plată;

t) calculează şi virează obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, pe cele două surse de finanţare, respectiv: impozitul pe venituri din salarii şi contribuţiile pentru asigurările sociale, asigurările pentru şomaj, asigurările sociale de sănătate şi asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi alte obligaţii prevăzute de lege suportate de Autoritatea Electorală Permanentă, înalţii funcţionari publici parlamentari, funcţionarii publici parlamentari şi personalul contractual din cadrul compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente; stabileşte sumele cuvenite terţilor; calculează reţinerile din indemnizaţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente, salariile funcţionarilor publici parlamentari şi personalului contractual;

u) întocmeşte documentele de plată pentru unităţile bancare, respectiv borderoul cu drepturile băneşti ale preşedintelui, vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente, ale funcţionarilor publici parlamentari şi ale personalului contractual din cadrul compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente, cu conturi de cârd deschise la respectivele unităţi bancare în baza convenţiilor încheiate, inclusiv ordinele de plată privind efectuarea acestor plăţi;

v) depune la unităţile bancare, în baza convenţiilor de prestări de servicii bancare încheiate, cererile privind emiterea de cârduri pentru noii angajaţi, distribuie funcţionarilor publici parlamentari şi personalului contractual cârdurile emise de aceste bănci, depune lunar situaţia persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă şi a documentaţiilor privind acordarea facilităţilor de trezorerie (overdraft) ori de câte ori este cazul;

w) ţine evidenţa individuală a drepturilor salariate şi de personal acordate în cursul anului funcţionarilor publici parlamentari şi personalului contractual din cadrul compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente şi eliberează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de aceştia;

x) ţine evidenţa lunară a veniturilor din indemnizaţii realizate de preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, a impozitului şi contribuţiilor sociale calculate, reţinute şi virate; efectuează regularizări lunare privind calculul şi virarea impozitului şi a contribuţiilor sociale, cu respectarea prevederilor legale, pe venitul realizat din salarii şi alte venituri asimilate salariului;

y) întocmeşte declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a contribuţiei de plată datorate pentru asigurările sociale, pentru asigurările sociale de sănătate, asigurările pentru şomaj, precum şi declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru asigurări sociale de sănătate şi pentru concedii şi indemnizaţii;

z) întocmeşte şi actualizează evidenţa salariaţilor privind asigurările sociale de sănătate, în funcţie de opţiunile acestora;

aa) întocmeşte situaţii statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii, structura personalului şi alţi indicatori de muncă şi salarii;

bb) răspunde la solicitările funcţionarilor publici parlamentari şi ale personalului contractual din cadrul compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente pentru relaţii şi precizări privind aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul salarizării;

cc) acordă drepturile cuvenite preşedintelui, vicepreşedinţilor, funcţionarilor publici parlamentari şi personalului contractual din cadrul compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente, în vederea deplasării în străinătate;

dd) calculează cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, pe baza dispoziţiilor legale în vigoare;

ee) întocmeşte şi depune lunar la Ministerul Finanţelor Publice cererea privind deschiderea creditelor bugetare necesare acordării subvenţiilor pentru luna următoare;

ff) întocmeşte lunar documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata subvenţiilor către partidele politice;

gg) depune lunar prin virament subvenţia de la bugetul de stat în contul fiecărui partid politic;

hh) publică pe pagina de internet a Autorităţii subvenţiile acordate lunar partidelor politice;

ii) colaborează cu Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în vederea suspendării temporare a acordării subvenţiei de la bugetul de stat ca urmare a neregulilor constatate în urma controlului şi cu privire la ridicarea suspendării tranşelor lunare în urma remedierii acestora;

jj) rambursează, potrivit legii, pe baza deciziilor Autorităţii, sumele aferente cheltuielilor efectuate în campaniile electorale partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi, pe baza documentelor justificative şi a raportului de control al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale privind legalitatea finanţării campaniei electorale;

kk) îndeplineşte atribuţiile specifice pe linie de subvenţii prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Direcţia administrativă şi achiziţii publice

 

Art. 34. - (1) Direcţia administrativă şi achiziţii publice este condusă de un director, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către director, cu aprobarea secretarului general.

(2) Directorul Direcţiei administrative şi achiziţii publice se subordonează secretarului general, conduce activitatea direcţiei conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acesteia.

(3) Directorul Direcţiei administrative şi achiziţii publice reprezintă direcţia în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii,

Art. 35. - Direcţia administrativă şi achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) achiziţionează, în numele Autorităţii, produse, servicii sau lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţilor şi proiectelor instituţiei;

b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza referatelor de necesitate anuală ale tuturor structurilor Autorităţii;

c) întocmeşte şi transmite în format electronic, până la data de 31 martie â fiecărui an, Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) raportul anual privind monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică;

d) întocmeşte pentru achiziţiile ce urmează a fi derulate note justificative, invitaţii de participare şi documentaţii de atribuire;

e) întocmeşte şi transmite ANAP fişele de prezentare a achiziţiilor publice pe care Autoritatea le derulează prin aplicarea procedurilor de achiziţie publică;

f) publică în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) anunţul de intenţie/participare/atribuire sau invitaţia de participare, după caz;

g) publică în SEAP documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică şi solicitările de clarificări, însoţite de răspunsurile aferente;

h) asigură, potrivit legii, preşedinţia comisiilor de evaluare a ofertelor economico-financiare depuse de operatorii economici în cadrul derulării procedurilor de achiziţie publică;

i) identifică oferte economico-financiare de pe piaţă sau prin utilizarea catalogului de produse/servicii/lucrări disponibil în cadrul SEAP în vederea achiziţionării de produse/servicii/lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţilor şi proiectelor instituţiei;

j) asigură procurarea documentelor de călătorie pentru deplasările externe (bilete de transport, vouchere de cazare, asigurări de călătorie);

k) constituie şi păstrează dosarele de achiziţie publică.

l) urmăreşte modul de executare a contractelor;

m) întocmeşte referatele de necesitate în vederea achiziţionării de bunuri şi servicii cu caracter de regularitate (articole consumabile de birou şi pentru terminalele informatice, servicii de curăţenie, de telefonie, de spălătorie auto, de internet, de pază, de service auto), precum şi pentru oricare activitate care are legătură cu funcţionarea În condiţii optime a instituţiei;

n) organizează activitatea de dotare, de întreţinere a sediului Autorităţii şi a bunurilor sale şi stabileşte măsuri pentru folosirea acestora;

o) organizează activitatea de protecţie, de securitate a muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor;

p) asigură activitatea de transport pentru conducerea şi compartimentele Autorităţii;

q) gestionează magazia Autorităţii;

r) organizează activitatea de protocol la nivelul Autorităţii;

s) ia măsuri pentru asigurarea pazei;

t) ţine evidenţa tehnico-operativă a bunurilor achiziţionate pentru activitatea compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente, urmărirea modului de utilizare şi a integrităţii acestora;

u) răspunde de recepţionarea, gestionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor din magazia Autorităţii;

v) asigură distribuirea bunurilor achiziţionate pentru activitatea compartimentelor autorităţii, controlează integritatea acestora şi urmăreşte casarea sau declasarea acestora;

w) centralizează necesarul anual de rechizite, materiale de papetărie şi alte bunuri, servicii şi lucrări de natură administrativă, încadrate pe coduri CPSA/CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiare şi salarizare pentru cuprinderea în bugetul anual;

x) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de rechizite, materiale de papetărie şi alte bunuri, servicii şi lucrări de natură administrativă şi le supune aprobării potrivit competenţelor;

y) asigură situaţii/liste ale bunurilor aflate în patrimoniu ce urmează a fi inventariate, solicitate de către Comisia de inventariere, cu toate informaţiile necesare pentru identificarea fără echivoc a bunurilor. Preia din documentele de inventariere toate informaţiile care modifică evidenţa tehnico-operativă;

z) pregăteşte evidenţa tehnico-operativă a gestiunilor, în vederea declanşării inventarelor, în timpul anului şi la sfârşit de an, pentru bunurile achiziţionate pentru activitatea compartimentelor Autorităţii;

aa) asigură înregistrarea în evidenţa tehnico-operativă a rezultatelor inventarierii, casării şi declasării bunurilor;

bb) organizează evidenţa tehnico-operativă pentru bunurile primite prin sponsorizări, donaţii etc.;

cc) asigură organizarea logistică a întâlnirilor de lucru şi a sesiunilor de instruire ale personalului Autorităţii.

 

SECŢIUNEA a 13-a

Serviciul registratură, arhivă şi relaţii cu publicul

 

Art. 36. - (1) Serviciul registratură, arhivă şi relaţii cu publicul este condus de un şef de serviciu, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către şeful de serviciu, cu aprobarea secretarului general.

(2) Şeful Serviciului registratură, arhivă şi relaţii cu publicul se subordonează secretarului general, conduce activitatea serviciului conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acestuia.

(3) Şeful Serviciului registratură, arhivă şi relaţii cu publicul reprezintă serviciul în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii.

Art. 37. - (1) Serviciul registratură, arhivă şi relaţii cu publicul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) înregistrează şi predă, pe bază de condică,

corespondenţa adresată preşedintelui Autorităţii, vicepreşedinţilor Autorităţii, precum şi pentru compartimentele Autorităţii;

b) primeşte şi înregistrează corespondenţa sosită prin curier, prin poşta specială şi civilă de la autorităţi şi instituţii publice, de la persoane juridice şi de la persoane fizice;

c) primeşte de la compartimentele Autorităţii corespondenţa, pe baza unei condici de predare-primire, pentru a fi expediată prin poşta specială sau civilă, conform normelor tehnice privind împachetarea, colectarea, transportul, mânuirea şi distribuirea acesteia;

d) asigură predarea telegramelor, coletelor, notelor telefonice, adresate preşedintelui Autorităţii, vicepreşedinţilor Autorităţii, precum şi pentru compartimentele Autorităţii, ţinând seama de urgenţa acestora;

e) ţine evidenţa adreselor poştale ale autorităţilor şi instituţiilor publice;

f) efectuează operaţiuni de gestiune privind corespondenţa civilă;

g) coordonează şi răspunde de activitatea arhivistică din cadrul Autorităţii în conformitate cu prevederile legislaţiei arhivistice în vigoare;

h) organizează primirea şi arhivarea documentelor de la compartimentele Autorităţii pe bază de proces-verbal şi inventare, întocmite conform legislaţiei în vigoare;

i) iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al Autorităţii şi îl actualizează periodic; asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului şi urmăreşte modul de aplicare a acestuia de către compartimentele Autorităţii;

j) asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrelor specifice;

k) asigură primirea în audienţă a tuturor persoanelor solicitante, oferind acestora informaţiile necesare, în limita competenţelor Autorităţii;

l) pune documente din arhiva Autorităţii la dispoziţia solicitanţilor, în condiţiile legii.

(2) Serviciul registratură, arhivă şi relaţii cu publicul gestionează următoarele evidenţe principale:

a) registrul general de evidenţă al lucrărilor Autorităţii;

b) registrul unic pentru evidenţa petiţiilor;

c) registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice.

(3) în scopul desfăşurării eficiente a activităţii instituţiei, preşedintele Autorităţii, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, poate aproba şi întocmirea altor registre în afara celor prevăzute de prezentul regulament, conform legii.

 

SECŢIUNEA a 14-a

Biroul de audit public Intern

 

Art. 38. - (1) Biroul de audit public intern este condus de un şef de birou, iar în absenţa acestuia de către un funcţionar din subordine desemnat în mod expres de către şeful biroului, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii.

(2) Şeful Biroului de audit public intern se subordonează preşedintelui Autorităţii, conduce activitatea biroului conform legii şi prevederilor art. 12, fiind răspunzător de bunul mers al acestuia.

(3) Biroul de audit public intern are următoarele atribuţii principale:

a) evaluează plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;

b) examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi frauduloasă, propune măsuri şi soluţii preşedintelui Autorităţii;

c) examinează modul de constituire a veniturilor proprii, din servicii;

d) examinează alocarea creditelor bugetare;

e) examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial, examinează şi evaluează rezultatele;

f) examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, planificarea, programarea, organizarea şi coordonarea deciziilor, precum şi urmărirea şi controlul îndeplinirii acestora;

g) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şt control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, ale unor proiecte sau ale unor operaţiuni, propune măsuri pentru corectarea acestora şi eliminarea riscurilor, după caz;

h) efectuează unele misiuni dispuse de preşedintele Autorităţii care nu au fost nominalizate în planul de audit pe anul respectiv;

i) elaborează norme metodologice specifice de audit intern;

j) elaborează proiectele planului anual şi planului strategic pe termen lung;

k) elaborează raportul anual pentru activitatea auditului intern;

l) raportează Unităţii centrale de armonizare pentru audit din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cazurile de neimplementare a recomandărilor rezultate din misiunile de audit;

m) poate solicita date, informaţii, precum şi copii ale documentelor certificate pentru conformitate de la persoanele aflate în legătură cu structura auditată, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie;

n) în cadrul misiunilor pe care le realizează, în baza probelor de audit, poate face constatări şi recomandări şi altor structuri din cadrul Autorităţii decât cea auditată în mod expres;

o) poate efectua orice fel de reverificări financiare şi contabile legate de activităţile de control intern;

p) în cazul identificării unor iregularităţi, neconformităţi sau posibile prejudicii, raportează de îndată preşedintelui Autorităţii şi structurii de control abilitate.

 

SECŢIUNEA a 15-a

Filialele ş/ birourile Autoritarii

 

Art. 39. - (1) Filialele Autorităţii sunt compartimente fără personalitate juridică, conduse de directori, care se subordonează preşedintelui Autorităţii.

(2) Filialele Autorităţii asigură sau contribuie la îndeplinirea funcţiilor de strategie, management, autoritate de stat, control, informare, educare şi instruire ale Autorităţii, la nivelul la care funcţionează.

(3) Filialele Autorităţii au obligaţia de a colabora cu aparatul central al Autorităţii, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi obiectivelor specifice ale acestora.

(4) Filialele Autorităţii îşi desfăşoară activitatea în judeţele arondate potrivit anexei nr. 2.

(5) Directorul filialei reprezintă filiala în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii.

Art. 40. - Filialele Autorităţii îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

a) coordonează, îndrumă, monitorizează şi evaluează activitatea birourilor judeţene din raza lor de competenţă;

b) îndrumă, controlează şi monitorizează autorităţile administraţiei publice locale cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, ce le revin potrivit legii;

c) realizează evidenţe şi evaluări ale sediilor secţiilor de votare şi ale logisticii electorale, conform legii şi metodologiilor specifice;

d) avizează pentru conformitate actualizarea delimitării secţiilor de votare din ţară şi a sediilor acestora, conform legii şi metodologiilor specifice;

e) actualizează Registrul secţiilor de votare, la nivelul la care funcţionează, conform legii;

f) operează cererile de înscriere în Registrul electoral a cetăţenilor cu reşedinţa din România;

g) controlează actualizarea Registrului electoral de către persoanele autorizate şi efectuarea comunicărilor prevăzute de lege pentru actualizarea acestuia;

h) controlează actualizarea listelor electorale complementare şi speciale;

i) implementează procedurile de admitere, retragere şi excludere din Corpul experţilor electorali, conform legii şi metodologiilor specifice;

j) contribuie la selecţia, desemnarea şi instruirea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform metodologiilor aplicabile;

k) organizează procedurile de desemnare a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora;

l) implementează la nivel local programele Autorităţii de formare, instruire şi educaţie în materie electorală;

m) reprezintă Autoritatea în birourile electorale şi asigură personalul tehnic al acestora, conform legii;

n) desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, la nivelul la care funcţionează;

o) înregistrează şi expediază, prin poştă, specială sau civilă, corespondenţa şi documentele emise de către filială;

p) monitorizează întocmirea şi tipărirea listelor electorale şi a altor tipizate necesare procesului electoral;

q) controlează finanţarea activităţii curente a organizaţiilor locale ale partidelor politice;

r) controlează finanţarea campaniilor electorale la nivel local.

Art. 41. - (1) Birourile Autorităţii sunt compartimente fără personalitate juridică, în subordinea directorului filialei cărora le sunt arondate şi sunt coordonate de către persoana din cadrul biroului desemnată prin ordin al preşedintelui la propunerea şefului Departamentului pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale.

(2) Birourile Autorităţii îşi desfăşoară activitatea în judeţele prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament. Acestea îşi au sediul în municipiile reşedinţă de judeţ.

(3) Birourile Autorităţii îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 40 lit. b) - q).

 

SECŢIUNEA a 16-a

Fişa postului

 

Art. 42. - (1) Postul este componenta de bază a structurii organizatorice a compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente, căruia i se stabilesc obiective individuale, sarcini, competenţe şi responsabilităţi care, în mod regulat, revin spre executare unui salariat.

(2) Cerinţele, sarcinile şi competenţele postului, precum şi lucrările ce trebuie executate sau avizate de ocupantul postului se stabilesc în fişa postului.

Art. 43. - (1) Fişa postului trebuie să cuprindă date privind prezentarea postului, cerinţele generale ale postului, precum şi cerinţele specifice pentru fiecare compartiment.

(2) în prezentarea postului se menţionează compartimentul la care este repartizat postul, condiţiile privind pregătirea, experienţa şi abilităţile pe care trebuie să le aibă persoana care ocupă postul respectiv şi ce sarcini şi lucrări trebuie să îndeplinească persoana care îl ocupă.

(3) Descrierea postului potrivit prevederilor alin. (2) serveşte şi pentru selectarea, angajarea şi evaluarea salariaţilor,

Art. 44. - (1) Se întocmeşte câte o fişă a postului pentru totalitatea posturilor care prezintă aceleaşi caracteristici principale, care au aceleaşi sarcini şi responsabilităţi şi care se regăsesc în acelaşi compartiment.

(2) Fişa postului se întocmeşte separat pentru funcţiile de conducere şi separat pentru funcţiile de execuţie.

Art. 45. - (1) Fişa postului pentru funcţia de execuţie se întocmeşte de către şeful compartimentului în care este repartizat postul respectiv, se avizează de către funcţia ierarhic superioară acestuia şi se aprobă de preşedintele Autorităţii.

(2) Fişa postului pentru funcţia publică parlamentară de conducere se întocmeşte de şeful ierarhic, unde este cazul, şi se aprobă de preşedintele Autorităţii,

(3) Fişa postului se semnează de titularul postului.

(4) Fişa postului poate fi modificată şi actualizată în funcţie de modificările intervenite în repartizarea sarcinilor.

Art. 46. - (1) Fişele postului se grupează pe compartimentele prevăzute în prezentul regulament.

(2) Atribuţiile stabilite pentru fiecare compartiment, potrivit prezentului regulament, împreună cu fişele postului din compartimentul respectiv formează un modul al obiectivelor, activităţilor, atribuţiilor, sarcinilor, lucrărilor şi competenţelor ce revin compartimentului şi salariaţilor din compartimentul respectiv.

(3) Direcţia juridică şi resurse umane păstrează fişele postului întocmite, semnate şi aprobate, care constituie anexe la atribuţiile compartimentelor, astfel cum sunt stabilite în prezentul regulament.

 

CAPITOLUL IV

Statutul personalului Autorităţii

 

Art. 47. - (1) Personalul din aparatul propriu al Autorităţii are acelaşi statut cu personalul din structurile de specialitate ale Parlamentului, fiindu-i aplicabile, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, după caz, prevederile legislaţiei muncii.

(2) în cadrul Autorităţii sunt organizate şi funcţionează cabinetele preşedintelui şi cabinetele vicepreşedinţilor, conform prevederilor aplicabile pentru ministru şi, respectiv, pentru secretar de stat din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Raporturile de serviciu se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în condiţiile legii.

Art. 48. - (1) Numirea în funcţie a personalului Autorităţii se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în urma susţinerii unui concurs sau a unui examen ori ca urmare a unui transfer, conform legii.

(2) Pentru a fi numită într-o funcţie publică parlamentară în aparatul propriu al Autorităţii, o persoană trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Condiţiile de vechime în specialitate necesară pentru ocuparea funcţiilor publice parlamentare din cadrul Autorităţii, precum şi alte condiţii specifice se stabilesc de către preşedintele Autorităţii, prin ordin.

(4) Prevederile art. 12-20 din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 49. - (1) Persoanele care ocupă funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sunt secretarul general, şefii de departamente şi directorii generali.

(2) Numirea, eliberarea şi destituirea din funcţie a şefilor de departamente şi directorilor generali din cadrul Autorităţii se fac prin ordin al preşedintelui, cu avizul birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,

(3) Preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general, şefii de departamente şi directorii generali care nu au domiciliul şi nici locuinţă proprietate personală în municipiul Bucureşti, primesc, conform legii, o diurnă de deplasare, pe zi de activitate, de 2% din indemnizaţia lunară brută sau din salariul de bază lunar brut, după caz.

Art. 50. - Eliberarea din funcţie, promovarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari se fac de către preşedinte, în cazurile şi după procedura prevăzute de art. 23-26 şi de art. 55-73, 78 şi 79 din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de legislaţia muncii, pentru personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă, ale căror prevederi se aplică în mod corespunzător.

Art. 51. - (1) Personalul din aparatul propriu este format din funcţionari publici parlamentari şi din personalul încadrat prin contract individual de muncă.

(2) Are statut de funcţionar public parlamentar personalul din cadrul Autorităţii Electorale Permanente care îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art. 3 lit. a), b), g) şi h) din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile prevăzute de art. 4 din prezentul regulament.

(3) Personalul contractual este compus din referenţi, consultanţi, experţi, consilieri personali, directori de cabinete şi conducători auto.

(4) Prevederile art. 4-7, precum şi cele ale anexei din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 52. - (1) Autoritatea are un număr de 424 de posturi, exclusiv demnitarii şi cabinetele preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor.

(2) Repartizarea posturilor se face, prin ordin, de către preşedintele Autorităţii.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 53. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 54. - În cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament se procedează la repartizarea atribuţiilor pe compartimente, stabilirea numărului de posturi necesar fiecărui compartiment, întocmirea fişelor de post conform prezentului regulament şi reîncadrarea personalului Autorităţii potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulamentul Autorităţii

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE

 


A - Direcţia juridică şi resurse umane; A1 - Biroul juridic-contencios; B - Direcţia financiară şi salarizare; C - Direcţia administrativă şi achiziţii publice; D - Serviciul registratură, arhivă şi relaţii cu publicul; E - Direcţia informatică; F - Serviciul Registrul electoral; G - Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral; H - Unitatea de strategii şi politici publice (la nivel de serviciu).

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulamentul Autorităţii

 

FILIALELE AUTORITĂŢII

- arondarea judeţelor şi a municipiului Bucureşti la filialele Autorităţii –

- sediul fiecărei filiale –

 

I. FILIALA NORD-EST

1. Bacău Sediul - municipiul Bacău

2. Botoşani

3. Iaşi

4. Neamţ

5. Suceava

6. Vaslui

II. FILIALA SUD-EST

1. Brăila Sediul - municipiul Galaţi

2. Buzău

3. Constanţa

4. Galaţi

5. Vrancea

6. Tulcea

III. FILIALA SUD-MUNTENIA

1. Argeş Sediul - municipiul Târgovişte

2. Dâmboviţa

3. Prahova

4. Teleorman

IV. FILIALA SUD-VEST OLTENIA

1. Dolj Sediul - municipiul Râmnicu Vâlcea

2. Gorj

3. Mehedinţi

4. Olt

5. Vâlcea

V. FILIALA VEST

1. Arad Sediul - municipiul Reşiţa

2. Caraş-Severin

3. Hunedoara

4. Timiş

VI. FILIALA NORD-VEST

1. Bihor Sediul - municipiul Cluj-Napoca

2. Bistriţa-Năsăud

3. Cluj

4. Sălaj

5. Satu Mare

6. Maramureş

VII. FILIALA CENTRU

1. Alba Sediul - municipiul Braşov

2. Braşov

3. Covasna

4. Harghita

5. Mureş

6. Sibiu

VIII. FILIALA BUCUREŞTI-ILFOV

1. Municipiul Bucureşti Sediul - municipiul Bucureşti

2. Ilfov

3. Călăraşi

4. Giurgiu

5. Ialomiţa

 

ANEXA Nr. 3

la regulamentul Autorităţii

 

BIROURILE AUTORITĂŢII

- arondarea birourilor la filialele Autorităţii –

 

I. FILIALA NORD-EST

1. Biroul Judeţean Botoşani

2. Biroul Judeţean laşi

3. Biroul Judeţean Neamţ

4. Biroul Judeţean Suceava

5. Biroul Judeţean Vaslui

II. FILIALA SUD-EST

1. Biroul Judeţean Brăila

2. Biroul Judeţean Buzău

3. Biroul Judeţean Constanţa

4. Biroul Judeţean Vrancea

5. Biroul Judeţean Tulcea

III. FILIALA SUD-MUNTENIA

1. Biroul Judeţean Argeş

2. Biroul Judeţean Prahova

3. Biroul Judeţean Teleorman

IV. FILIALA SUD-VEST OLTENIA

1. Biroul Judeţean Dolj

2. Biroul Judeţean Gorj

3. Biroul Judeţean Mehedinţi

4. Biroul Judeţean Olt

V. FILIALA VEST

1. Biroul Judeţean Arad

2. Biroul Judeţean Hunedoara

3. Biroul Judeţean Timiş

VI. FILIALA NORD-VEST

1. Biroul Judeţean Bihor

2. Biroul Judeţean Bistriţa-Năsăud

3. Biroul Judeţean Sălaj

4. Biroul Judeţean Satu Mare

5. Biroul Judeţean Maramureş

VIL FILIALA CENTRU

1. Biroul Judeţean Alba

2. Biroul Judeţean Covasna

3. Biroul Judeţean Harghita

4. Biroul Judeţean Mureş

5. Biroul Judeţean Sibiu

VIII. FILIALA BUCUREŞTI-ILFOV

1. Biroul Judeţean Ilfov

2. Biroul Judeţean Călăraşi

3. Biroul Judeţean Giurgiu

4. Biroul Judeţean Ialomiţa

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Centrului „Expert electoral”

 

Art. 1. - (1) Centrul „Expert electoral” se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor art. 105-107 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.

(2) Denumirea „Centrul Expert electoral” şi marca acestuia se înscriu în toate documentele şi actele emise de acesta, la care se adaugă adresa sediului social, contul bancar şi codul fiscal.

(3) Centrul „Expert electoral”, denumit în continuare Centrul, are sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 2. - (1) Centrul este condus de către un director numit de către preşedintele Autorităţii, conform legii.

(2) Pe lângă directorul Centrului se constituie şi funcţionează Consiliul ştiinţific consultativ.

(3) Centrul are 15 posturi, exclusiv membrii Consiliului ştiinţific consultativ, şi este structurat în servicii, birouri şi compartimente, conform anexei.

(4) Structura organizatorică a Centrului este următoarea:

a) Serviciul relaţii internaţionale şi implementare proiecte;

b) Serviciul cercetare, dezvoltare şi inovare;

c) Compartimentul relaţii publice, arhivă, administrativ şi protocol;

d) Compartimentul de audit public intern;

e) Compartimentul juridic şi resurse umane;

f) Compartimentul financiar-contabil.

(5) Atribuţiile compartimentelor prevăzute la alin. (4) sunt stabilite prin ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, la propunerea directorului Centrului.

(6) Compartimentele prevăzute la alin. (4) lit. d) şi e) sunt coordonate de persoane fără funcţie de conducere, desemnate prin decizie a directorului Centrului.

Art. 3. - (1) Directorul Centrului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă Centrul în raporturile cu terţii;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Centrului;

c) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului Centrului;

d) urmăreşte execuţia planului şi obiectivelor, conform strategiei aprobate de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente;

e) elaborează şi aplică strategii şi politici specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a Centrului;

f) acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Centrului, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

g) angajează şi utilizează fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;

h) respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în materia finanţelor publice, pentru ordonatorii de credite;

i) prezintă preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, conform prevederilor legale, situaţia economico-financiară a

Centrului, modul de realizare a planului de activităţi, precum şi modul de îndeplinire a obiectivelor menţionate în strategia aprobată de preşedintele Autorităţii;

j) aprobă statul de personal al Centrului;

k) selectează, angajează/numeşte, promovează, sancţionează şi concediază/eliberează din funcţie personalul Centrului, cu respectarea dispoziţiilor legale;

l) încheie, în condiţiile legii, parteneriate, acorduri de cooperare şi contracte cu alte instituţii publice ori private şi/sau cu specialişti din ţară şi din străinătate;

m) stabileşte, urmăreşte şi exercită controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ale personalului angajat, în cadrul structurilor interne de specialitate, conform prezentului regulament, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;

n) dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul Centrului, sub rezerva legalităţii lor;

o) poate acorda, cu avizul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, titlul onorific de preşedinte de onoare al Consiliului ştiinţific consultativ şi alte titluri onorifice ale Centrului;

p) numeşte şi revocă membrii Consiliului ştiinţific consultativ, în condiţiile prezentului regulament;

q) coordonează şi monitorizează activitatea Consiliului ştiinţific consultativ;

r) informează preşedintele Autorităţii Electorale Permanente în legătură cu activitatea Consiliului ştiinţific consultativ;

s) participă la şedinţele Colegiului consultativ al Autorităţii Electorale Permanente;

t) întocmeşte rapoarte privind activitatea desfăşurată şi situaţia financiară, pe care le prezintă preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente;

u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente şi care sunt necesare conducerii operative a Centrului.

(2) Directorul Centrului este ordonator terţiar de credite.

(3) în exercitarea atribuţiilor sale directorul Centrului emite decizii.

(4) Pe perioada absenţei, directorul Centrului poate delega o parte din atribuţiile sale unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul Centrului, care are competenţa necesară realizării acestora.

Art. 4. - Preşedintele Autorităţii Electorate Permanente are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă strategia şi proiectele Centrului;

b) numeşte, eliberează sau destituie din funcţie directorul Centrului;

c) aprobă strategia anuală a Centrului;

d) aprobă raportul de activitate al Centrului;

e) aprobă proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, precum şi execuţia bugetară din anul anterior;

f) aprobă raportul directorului Centrului privind descărcarea de gestiune a acestuia pentru perioada analizată;

g) avizează colaborarea cu organizaţii interne şi internaţionale, precum şi afilierea la organizaţii internaţionale.

Art. 5. - (1) Consiliul ştiinţific consultativ este un organ colegial, format din cel mult 9 membri, numiţi de către directorul Centrului, cu avizul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pe o perioadă de 5 ani.

(2) Mandatul membrilor Consiliului ştiinţific consultativ poate fi reînnoit.

(3) Directorul Centrului poate acorda, cu avizul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, titlul de preşedinte/membru de onoare al Consiliului ştiinţific consultativ.

(4) Membrii Consiliului ştiinţific consultativ sunt personalităţi ale vieţii publice cu o pregătire profesională şi experienţă vastă în domeniile pe care le reprezintă.

(5) Preşedintele de onoare participă la şedinţele Consiliului ştiinţific consultativ, activitatea sa nefiind remunerată.

Art. 6. - (1) Consiliul ştiinţific consultativ analizează împreună cu compartimentele de specialitate aspectele legate de desfăşurarea activităţilor ştiinţifice ale Centrului, după cum urmează:

a) strategia pe termen lung şi mediu a Centrului;

b) criteriile de selecţie a specialiştilor din ţară şi străinătate;

c) evaluează din punct de vedere ştiinţific proiectele existente şi propune măsuri de îmbunătăţire;

d) evaluează din punct de vedere ştiinţific proiectele ce urmează să fie desfăşurate;

e) respectarea normelor de etică de către personalul de specialitate implicat în desfăşurarea activităţilor Centrului;

f) ţinuta ştiinţifică a produselor Centrului.

(2) Directorul Centrului poate încredinţa spre îndeplinire oricărui membru al Consiliului ştiinţific consultativ şi alte atribuţii conforme specializării sale, în vederea îndeplinirii obiectivelor ştiinţifice ale Centrului.

(3) Membrii Consiliului ştiinţific consultativ participă la activităţile derulate de Centru, la solicitarea directorului acestuia.

(4) Dezbaterile şi recomandările formulate sunt consemnate în procese-verbale, asumate de toţi membrii Consiliului ştiinţific consultativ prezenţi la şedinţă.

(5) în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul ştiinţific consultativ formulează propuneri şi recomandări.

(6) Salarizarea membrilor Consiliului ştiinţific consultativ la plata cu ora se face în funcţie de numărul de ore prestate şi salariul de bază brut lunar, indemnizaţia de încadrare brută lunară sau solda lunară brută a funcţiei de bază în care este încadrat cel în cauză.

Art. 7. - (1) Personalul Autorităţii Electorale Permanente poate desfăşura activităţi cu plata cu ora în cadrul Centrului, după cum urmează:

a) contribuie, în cadrul colectivelor desemnate de directorul Centrului, la elaborarea analizelor, studiilor şi rapoartelor de cercetare în domeniul electoral;

b) participă, în cadrul colectivelor desemnate de directorul Centrului, la organizarea şi realizarea programelor de formare, specializare, educare sau instruire în domeniul electoral;

c) contribuie, în cadrul colectivelor desemnate de directorul Centrului, la elaborarea şi editarea publicaţiilor în domeniul electoral;

d) participă ca vorbitor la sesiuni, conferinţe şi manifestări ştiinţifice în domeniul electoral.

(2) Activităţile desfăşurate de personalul Autorităţii Electorale Permanente în cadrul Centrului nu se pot suprapune cu activităţile funcţiei de bază.

Art. 8. - (1) Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente numeşte, promovează, eliberează sau destituie din funcţie personalul Centrului, conform legii.

(2) Prevederile art. 42-52 din regulamentul prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre se aplică personalului Centrului în mod corespunzător.

(3) Regulamentele şi metodologiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din regulamentul prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre se aplică personalului Centrului în mod corespunzător.

Art. 9. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXĂ

la regulamentul Centrului

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Având în vedere că la data de 9 februarie 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, potrivit căreia prevederea legală respectivă se suspendă până la data de 1 septembrie 2016,

luând în considerare necesitatea clarificării de urgenţă a acestei situaţii şi constituirea unei baze legale certe şi previzibile în acest domeniu care a generat ample discuţii atât în rândul practicienilor dreptului, cât şi în rândul societăţii în general,

ţinând cont de faptul că timpul rămas la dispoziţie până la epuizarea efectelor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 este limitat şi nu permite desfăşurarea de proceduri ordinare de promovare a unor intervenţii legislative la nivel de lege organică,

luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe ar conduce la menţinerea incertitudinii cu privire la cadrul legal aplicabil în materie, ce poate determina inclusiv forme de perpetuare a utilizării abuzive şi de deturnare a scopului reglementărilor respective,

întrucât toate acestea constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, datorită amplorii fenomenului, constatată anterior, care reclamă o legiferare în procedură de urgenţă, prin care să se asigure o aplicare obiectivă şi eficientă a dispoziţiilor privind executarea pedepselor şi liberarea condiţionată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 96 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, indiferent de numărul lucrărilor ştiinţifice sau al invenţiilor realizate, pentru întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite.”

2. După articolul 96 se introduce un nou articol, articolul 961, cu următorul cuprins:

 

„Procedura elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii brevetate

Art. 961. - (1) Caracterul ştiinţific al lucrărilor elaborate de către deţinuţi este stabilit, potrivit dispoziţiilor legale, de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNGS, cu sprijinul logistic al Unităţii Executive pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării, denumită în continuare UEFISCDI.

(2) Brevetarea invenţiilor se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare OSIM.

(3) Lucrările ştiinţifice sau invenţiile brevetate pot fi elaborate de către deţinuţi în condiţiile stabilite în prezenta lege şi prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, care se completează, după caz, cu prevederile legale privind evaluarea lucrărilor ştiinţifice de către CNCS cu sprijinul logistic al UEFISCDI, respectiv procedurile efectuate de OSIM cu privire la cererile de brevet de invenţie.

(4) Pe durata elaborării de lucrări ştiinţifice sau de invenţii pot fi desfăşurate activităţi lucrative, fără ca acestea să se suprapună şi fără ca, însumată, durata desfăşurării tuturor acestor activităţi să depăşească durata prevăzută de legislaţia muncii.

(5) Lucrările ştiinţifice se pot elabora numai în domeniile şi specializările universitare stabilite de nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare.

(6) în cazul lucrărilor ştiinţifice sau invenţiilor brevetate realizate în coautorat, numărul zilelor considerate ca executate se împarte proporţional la numărul de coautori. În cazul în care mai mulţi coautori sunt persoane private de libertate, procedura se aplică în mod individual fiecărui coautor.

(7) Comisia pentru liberare condiţionată sesizată potrivit legii, în vederea analizării acordării zilelor considerate ca executate, ia la cunoştinţă de acordarea caracterului ştiinţific, respectiv brevetarea invenţiei, potrivit alin. (1) şi (2), şi verifică respectarea procedurii de elaborare a lucrării ştiinţifice publicate, respectiv invenţiei brevetate.

(8) O nouă solicitare privind elaborarea unei lucrări ştiinţifice sau invenţii se poate formula doar după finalizarea lucrării anterioare.”

 

Art. II. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 31 august 2016, cu excepţia prevederilor alin. (2) al prezentului articol, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol, dar nu mai târziu de 31 august 2016, Guvernul adoptă procedura privind elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate sau de invenţii brevetate de către persoanele private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 11 aprilie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Gabriela Scutea,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 24.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Luând în considerare necesitatea actualizării Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, de Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, precum şi de Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii,

având în vedere că actualizarea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole din România este verificată de misiunile de audit ale Comisiei Europene şi este necesară pentru a se evita blocajele în efectuarea plăţilor către fermieri,

ţinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă aplicarea de penalităţi României, ca urmare a Reactualizării Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, precum şi excluderea, parţială sau totală, a României de la finanţarea din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ceea ce ar conduce, implicit, la alocarea fondurilor necesare pentru plata fermierilor români din bugetul naţional, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Articolul 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1*1. - (1) Activitatea de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, denumit în continuare LPIS, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezintă activitate de interes naţional.

(2) în perioada iulie 2016-decembrie 2020, activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS, realizată pe baza ortofotoplanurilor obţinute potrivit prevederilor art. 1, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se execută de către Ministerul Apărării Naţionale pentru o suprafaţă de cel mult 21.000 km2 anual.

(3) Pentru suprafaţa ce o depăşeşte pe cea prevăzută la alin. (2), activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS, realizată pe baza ortofotoplanurilor obţinute potrivit prevederilor art. 1, se execută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.”

Art. II. - Contractele privind activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se derulează conform clauzelor contractuale, în condiţiile legii.

Art. III. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se încheie un protocol între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Apărării Naţionale pentru aplicarea prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Structurile Ministerului Apărării Naţionale care execută activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS, astfel cum este definit la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc de ministrul apărării naţionale, prin protocolul prevăzut la alin. (1).

(3) Structurile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale beneficiare ale activităţii de digitizare şi actualizare a LPIS, astfel cum este definit la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, prin protocolul prevăzut la alin. (1).

(4) în baza protocolului prevăzut la alin. (1) se încheie anual contracte de prestări servicii între structurile desemnate potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Pentru anul 2016 contractele de prestări servicii se încheie în termen de 10 zile de la semnarea protocolului prevăzut la alin. (1), în limita bugetului aprobat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru anul 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 25.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

Având în vedere faptul că prin Legea nr. 342/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat a fost abrogat articolul 161 din actul normativ menţionat, fiind astfel eliminată prevederea legala conform căreia, pentru menţinerea dreptului la ajutor social, beneficiarii aveau obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, până la data de 31 martie a fiecărui an,

ţinând cont de faptul că. Începând cu luna aprilie 2016, drepturile reprezentând alocaţie pentru susţinerea familiei au fost suspendate pentru familiile beneficiare care nu şi-au îndeplinit obligaţiile legale faţă de bugetul local,

pentru eliminarea inechităţii sociale faţă de alte familii cu venituri reduse ori familii cu copii, precum şi pentru evitarea riscului de excluziune socială a familiilor cu copii şi venituri reduse ale căror drepturi s-au suspendat începând cu luna aprilie,

în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 28 alineatul (1), litera f) se abrogă.

2. Articolele 29-31 se abrogă.

3. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 21, art. 23 alin. (3) şi (4), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (2) şi ale art. 34 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.”

Art. II. - Pentru familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, ale căror drepturi au fost suspendate începând cu luna aprilie 2016 ca urmare a neachitării obligaţiilor legale faţă de bugetul local, pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plata acestora se reia din oficiu, inclusiv pentru perioada de suspendare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 26.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian

pe perioada de programare 2009-2014

 

Având în vedere:

- necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor prevederi suplimentare privind structurile implicate şi a responsabilităţilor acestora în asigurarea capacităţii de absorbţie a granturilor SEE şi norvegiene;

- faptul că alocarea substanţială de fonduri din partea statelor donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) trebuie valorificată optim, reprezentând o resursă-cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al sustenabilităţii bugetare prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al acestor fonduri;

- intrarea în vigoare la 20 aprilie 2016 a formei modificate a Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2009-2014 în sensul nominalizării punctului naţional de contact ca operator de program pentru Programul RO 05 - Eficienţă energetică finanţat prin Mecanismul financiar Spaţiul Economic European 2009-2014;

- faptul că această modificare implică necesitatea asigurării de către noul operator de program a părţii de cofinanţare aferentă programului, în valoare de 15%;

- faptul că fără cofinanţare programul nu poate fi derulat;

- faptul că în absenţa modificării actului normativ nu există bază legală naţională în vederea solicitării Ministerului Finanţelor Publice şi virării de către acesta a sumelor aferente cofinanţării necesare implementării Programului RO 05;

- faptul ca România riscă să piardă integral finanţarea pentru RO 05;

- necesitatea corelării prevederilor naţionale cu prevederile din Memorandumul de înţelegere semnat între România şi statele donatoare în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014;

- recomandările primite din partea reprezentanţilor statelor donatoare de a urgenta derularea implementării programelor/proiectelor, eliminând astfel blocajele întâmpinate în derularea implementării acestora;

- faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile postaderare,

situaţia extraordinară este motivată prin necesitatea de asigurare a unui cadru adecvat pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014, având în vedere modificările aduse anexei B din Memorandumul de înţelegere dintre Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi România şi prin necesitatea stringentă de armonizare a legislaţiei naţionale cu Memorandumul de înţelegere aferent Mecanismului financiar SEE 2009-2014 care să permită asigurarea cofinanţării aferente Programului RO 05 şi necesare implementării în condiţii optime a programului,

luând în calcul că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor modificări şi completări poate avea consecinţe serioase, generând chiar blocarea implementării Programului RO 05 - Eficienţa energetică şt ar produce disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra gradului de absorbţie a fondurilor acordate României prin mecanismul financiar SEE,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4 ) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 19 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4 - Se desemnează Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ca punct naţional de contact atât în ceea ce priveşte Mecanismul financiar SEE 2009- 2014, cât şi în ceea ce priveşte Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.”

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este instituţia desemnată din partea României ca partener de program pentru domeniul de finanţare Inovare în industria verde din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 şi îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din activităţile derulate în calitate de operator de program pentru Programul eficienţă energetică din Mecanismul financiar SEE 2009-2014.”

3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Se desemnează Ministerul Fondurilor Europene ca operator de program pentru următoarele domenii de finanţare: Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrat şi Eficienţă energetică din Mecanismul financiar SEE 2009- 2014 şi întărirea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale româneşti şi norvegiene din Mecanismul financiar norvegian 2009-20,I4.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 27.  

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 2,d) liniuţa 29, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) elementele specifice, respectiv valoarea bonusului de dobândă acordat la scadenţa emisiunii, numărul de deţinători de titluri de stat care vor primi bonusul, precum şi mecanismul utilizat pentru selectarea, în condiţiile legii, a deţinătorilor de titluri de stat cărora ii se va acorda bonusul, în cazul emisiunilor de titluri de stat pentru populaţie cu bonus de dobândă acordat unui număr limitat de investitori la scadenţa emisiunii;”.

2. La punctul 2.d), după ultima liniuţă se introduce o nouă definiţie, cu următorul cuprins:

„- bonus de dobândă - element de natura dobânzii, exprimat în valoare absolută, acordat, în condiţiile legii, la scadenţă unui număr limitat de deţinători de titluri de stat destinate populaţiei;”,

3. Punctul 3.5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.5.2. Veniturile din dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit la bugetul de stat; plata dobânzii la scadenţă, aferentă acestor titluri, se efectuează din bugetul de stat, în limita creditelor bugetare aprobate,”

4. La punctul 4.1.a), b)1 subpunctul 1.1, liniuţa a două se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- valoarea ratelor de capital scadente aferente împrumuturilor în valută contractate în vederea finanţării deficitului bugetar, refinanţării datoriei publice şi rambursării anticipate;”.

5. La punctul 4.1.a), b)1 subpunctul 4, liniuţa a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului de stat şi va fi virată la capitolul bugetar 31.01 «Venituri din dobânzi», subcapitolul 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi»;.

6. La punctul 4.1.a), b)11, subpunctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să plătească, în condiţiile legii, comisioane, inclusiv comisionul către sindicatul de intermediere, cheltuieli legate de realizarea de activităţi de promovare a tranzacţiei, prin mijloace de comunicare mass-media, şi alte costuri aferente emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», art. 20 «Bunuri şi servicii», alin. 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.02 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne».”

7. La punctul 4.1.a), b)11, după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:

„9. În cazul emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei pentru care se acordă un bonus de dobândă unui număr limitat de deţinători la scadenţa emisiunii, prospectul emisiunii va include valoarea bonusului de dobândă şi mecanismul utilizat pentru selectarea deţinătorilor de titluri de stat cărora li se va acorda bonusul, precum şi numărul deţinătorilor care vor beneficia de acest bonus. Bonusul de dobândă reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe».”

8. Punctul 4.1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.1.3. Contractarea datoriei publice guvernamentale directe pe bază de legi speciale şi/sau hotărâri ale Guvernului se efectuează prin lansarea de emisiuni de titluri de stat dedicate. Caracteristicile împrumutului sunt stabilite prin prevederile legilor speciale şi/sau hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestora şi sunt detaliate în prospectul de emisiune.

Valoarea nominală, respectiv data emisiunii de titluri de stat, după caz, sunt indicate pe propria răspundere de către beneficiarul desemnat de legea specială şi/sau hotărâri ale Guvernului prin solicitarea scrisă, formulată şi transmisă de către acesta la Ministerul Finanţelor Publice.

Pe baza solicitării beneficiarului desemnat, Ministerul Finanţelor Publice procedează la elaborarea şi aprobarea, prin ordin al ministrului, a prospectului de emisiune a titlurilor de stat.

Între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de împrumutat, şi beneficiarul titlurilor de stat desemnat prin legea specială şi/sau hotărâri ale Guvernului, în calitate de împrumutător, se încheie, în condiţiile legii, o convenţie în care sunt reluate şi completate condiţiile împrumutului.

După aprobarea prospectului de emisiune prin ordin al ministrului finanţelor publice şi semnarea convenţiei, Ministerul Finanţelor Publice transmite convenţia, în copie şi, respectiv, în original, beneficiarului desemnat.

Totodată se transmit direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ordinul ministrului finanţelor publice, prospectul de emisiune, convenţia şi solicitarea formulată de beneficiarul desemnat, în vederea efectuării înregistrărilor în contabilitatea publică a operaţiunilor cu privire la emisiune.

Ministerul Finanţelor Publice notifică Banca Naţională a României în calitate de agent al statului, în cazul în care sunt alocate de către Depozitarul central coduri ISIN, pentru titlurile de stat emise în baza legilor speciale şi/sau hotărâri ale Guvernului, pentru a fi înregistrate în conturile de titluri de stat la depozitarul unic, la Sistemul de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR.

Plata la scadenţă a serviciului datoriei publice guvernamentale directe, aferent titlurilor de stat emise în baza legilor speciale şi/sau hotărâri ale Guvernului care au alocate coduri ISIN, se face în conformitate cu prevederile convenţiei încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României potrivit art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la condiţiile de funcţionare ale contului general al Trezoreriei Statului şi ale operaţiunilor cu titluri de stat prin sistemele ReGIS şi SaFIR din cadrul Sistemului electronic de plăţi.

Titlurile de stat emise în baza legilor speciale şi/sau hotărâri ale Guvernului cărora nu li se pot aloca de către Depozitarul central coduri ISIN nu se înregistrează cu conturi de titluri de stat la depozitarul unic, la Sistemul de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR. În acest caz, plata la scadenţă a serviciului datoriei publice guvernamentale directe se efectuează prin ordin de plată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

9. Punctul 6.81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.81. În cazul în care beneficiarul finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprurnutate se află în procedură de faliment şi/sau insolvenţă, Ministerul Finanţelor Publice va dispune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în calitate de garant şi/sau împrumutat, efectuarea la termenele scadente, conform prevederilor scrisorilor de garanţie şi acordurilor/contractelor de împrumut, a plăţii ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi/sau a altor costuri aferente finanţării rambursabile, pe baza notificării de plată primite de la creditor şi a cererii de plată a administratorului judiciar şi/sau lichidatorului, care se depune cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenţei din acordurile/contractele de împrumut.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 455.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 456.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 457.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Neculae Gheorghe

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Neculae Gheorghe.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 458.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Mitrea Aurelia exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Buzău.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 459.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ailenei Sorin-Gabriel exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 460.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Francisk Iulian Chiriac din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

Având în vedere cererea domnului Francisk Iulian Chiriac, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.164 din 24 iunie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Francisk Iulian Chiriac se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 29 iunie 2016.

Nr. 226.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat

 

Având în vedere solicitarea formulată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin Adresa nr. 2.643/CGB din 27 iunie 2016, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/11,037/SSC din 27 iunie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 29 iunie 2016.

Nr. 227.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 999 din 22 iunie 2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse În Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5472 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 5473, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod)_cim

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/ Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA

(lei)

Stare

Observaţii

Valabilitate

preţ

„5473

W62137001

 

VESAN0ID 10 mg

CAPS.

MOI

10 mg

CN UNIFARM

SA - ROMÂNIA

TRETINOINUM

Cutie x 100 capsule moi

L01XX14

 

 

1014,30

1044,30

1176,44

N

Cant. 410 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 764.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru prelungirea termenului de valabilitate al preţurilor medicamentelor de uz uman cuprinse în Canamed, prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 1,100/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (8) din Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de valabilitate al preţurilor medicamentelor de uz uman cuprinse în Canamed, prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 1 noiembrie 2016.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 769.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007

 

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară în şedinţa din data de 28 iunie 2016,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) şi q), art. 34 alin. (4) şi art. 35 alin. (115) şi (116) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - La anexa nr. 1 la Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 14 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, punctul III al machetei nr. 1, Agenţi de asigurare subordonaţi persoane juridice, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„III. AGENŢI DE ASIGURARE SUBORDONAŢI PERSOANE JURIDICE

 

Codul unic alocat de ASF

Data înregistrării

Denumirea persoanei juridice

Codul de identificare fiscală (CIF/CUI)

Numele şi prenumele conducătorilor activităţii de bancassurance

Clasele de asigurare intermediate

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

 

Persoane fizice care desfăşoară activitate de intermediere în asigurări în cadrul agentului de asigurare subordonat persoană juridică

 

Codul unic alocat de ASF

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

(CNP)

Calitate (conducător bancassurance/ persoană fizică)

Codul de identificare fiscala al agentului de asigurare subordonat PJ (CIF/CUI)

Clasele de asigurare intermediate

Data înregistrării

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

6”

 

Art. II. - Termenul prevăzut la art. II din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 7 aprilie 2016, se prorogă până la data de 30 septembrie 2016.

Art. III. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 29 iunie 2016.

Nr. 29.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.