MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 487/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 487         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 iunie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 

29. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea regimului juridic al unui imobil

 

461. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 488/2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

99. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011

 

281. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale

 

470. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind procedura de lucru pentru programarea prealabilă a vizitei

 

626. - Ordin al ministrului energiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”

 

755. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 

Având în vedere că prin Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, asigurarea continuităţii şi a siguranţei în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor, precum şi protejarea intereselor legitime ale clienţilor finali de gaze naturale reprezintă obiective de bază ale activităţilor desfăşurate în domeniul gazelor naturale, având în vedere obligaţia operatorului Sistemului Naţional de Transport de a deţine în depozite subterane sau să asigure achiziţia de gaze, inclusiv din import, pentru cantităţile necesare operării şi asigurării echilibrului fizic al sistemului de transport, precum şi obligaţia furnizorilor de a înmagazina cantităţile de gaze naturale necesare pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor lor,

în considerarea faptului că înmagazinarea gazelor naturale are ca scop asigurarea securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali, armonizării variaţiilor consumului sezonier, zilnic şi orar cu sursele de gaze disponibile şi asigurării permanente a echilibrului fizic al Sistemului Naţional de Transport,

luând în considerare că lipsa cadrului de reglementare a autorităţii competente de a stabili nivelul minim al stocurilor de gaze naturale, pe care furnizorii au obligaţia să-l înmagazineze, potrivit prevederilor art. 143 alin, (1) lit. q) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în cazul în care nu se iau aceste măsuri în regim de urgenţă, furnizorii nu vor constitui stocul minim, existând un risc în ceea ce priveşte securitatea în aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor de gaze naturale, precum şi creşterea dependenţei de gazele de import, dar şi un preţ mai mare pentru clientul final,

în considerarea faptului ca aspectele menţionate vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, de interes naţional de securitate, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin, (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. L - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. La articolul 143, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, potrivit alin. (1) lit. q), vor fi stabilite anual, în condiţii transparente şi nediscriminatorii, prin decizie a preşedintelui ANRE, în conformitate cu reglementările specifice ANRE. astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al consumului intern, în condiţii de continuitate şi siguranţă.”

2. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) cu amendă de la 400.000 lei la 500.000 lei, cele de la pct. 28, 36, 37 şi 38;

e) cu amendă cuprinsă între 5% şi 10% din cifra de afaceri anuală, cele de la pct. 25, 35 şi 361;”

Art. II. - Prevederile art. I pct. 2 intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 28.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea regimului juridic al unui imobil

 

Numeroase instituţii publice din Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în condiţii improprii, situaţie generată de lipsa unor sedii corespunzătoare atât ca dimensiune, cât şi ca dotării fenomen care s-a accentuat în ultima perioadă.

Astfel, unele instituţii publice funcţionează în clădiri cu risc seismic ridicat sau care şi-au depăşit durata normală de exploatare.

În cazul altor instituţii publice, clădirile în care funcţionează au fost retrocedate foştilor proprietari. Entităţile publice care se încadrează în prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au continuat să folosească imobilele respective pentru perioada prevăzută de lege, dar acest termen a expirat în multe cazuri, iar proprietarii de drept solicită chirii considerabile, care grevează sever bugetele instituţiilor publice.

Cu probleme serioase de spaţiu de confruntă şi unele instituţii publice recent înfiinţate, a căror operaţionalizare este foarte importantă pentru interesul public.

Rezolvarea acestei probleme prin închirierea unor spaţii de pe piaţa imobiliară este puţin probabilă, deoarece ar implica cheltuieli însemnate din fondurile publice.

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stai” administrează imobile aparţinând domeniului public şi privat al statului şi asigură, prin atribuire, sedii pentru o serie de instituţii publice, fără însă a putea rezolva toate solicitările formulate în acest sens.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, s-au prevăzut condiţiile de vânzare a imobilelor administrate de Regia Autonomă .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” sau deţinute în proprietate de regie, proces care se află în desfăşurare.

Dată fiind nevoia imperativă de spaţii a unor instituţii publice, au fost identificate unele imobile, aflate în procedură de vânzare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care ar putea fi atribuite ca sedii, întrunind un minimum de condiţii pentru desfăşurarea normală a activităţii.

Având în vedere că imobilele respective sunt în procedura de vânzare, normele legale imperative impun ca măsura scoaterii acestor construcţii din respectiva procedură să se realizeze printr-un act normativ de acelaşi nivel cu cei al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Un astfel de imobil este Hotelul Triumf, aflat în domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru care a fost demarată procedura vânzării, parcurgându-se toate etapele, respectiv cele trei proceduri de licitaţii, fără a se fi înregistrat nicio ofertă de cumpărare.

Prin trecerea în domeniul public al statului a Hotelului Triumf şi atribuirea, ulterioară, către una din entităţile care au vocaţie în acest sens potrivit Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu modificările şi completările ulterioare, va fi rezolvată o situaţie deosebit de dificilă, generată de lipsa unor sedii corespunzătoare.

Neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în neîndeplinirea rolului şi funcţiilor instituţiilor publice, ceea ce determină situaţia extraordinară şi de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa Sa prezenta ordonanţă de urgenţă, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniu] public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în vederea atribuirii ca sediu către instituţii publice, conform legii.

Art. 2. - Nr. crt. 639 din anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării” la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului do Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului va supune, spre aprobare, Guvernului hotărârea de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat În administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, situat în municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Kiseleff nr. 12, care se transmite din proprietatea privată în proprietatea publică a statului

 

Denumirea bunului care trece în domeniul public al statului

Codul de clasificaţie

Anul şi actul dobândirii

Adresa

Vecinătăţi

Caracteristici tehnice ale Imobilului

Valoarea de Inventar

- lei -

Hotel Triumf

8.29.07

Hotărârea Guvernului nr. 587/1993 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” - act normativ în prezent abrogat

Şos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, Bucureşti

N-V str. Docenţilor

S-E imobil şos. Kiseleff nr. 10

N-E str. Gh. Brătianu

S-V şos. Kiseleff

C1 Hotel - 1.549 mp S + D + P+E1+E2 + E3 + Pod

Suprafaţă utilă totală - 2.042,29 mp

Suprafaţă construită totală - aprox. 2.750,20 mp

C2 magazie - 111 mp

C3 magazie - 39 mp

C4 magazie - 8 mp

C5 chioşc - 26 mp

C6 punct tehnic - 39 mp

C7 WC-16 mp

C8 magazie - 28 mp

C9 terenuri tenis - 1.290 mp

Total suprafaţă construcţii - 3,106 mp

Total suprafaţă teren - 14.987 mp

Carte funciară nr. 208232/2016

teren - 45.317.540,73 lei

construcţii - 5.707.291,41 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 488/2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică În centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Coloana a 2-a din anexa „Preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei” la Hotărârea Guvernului nr. 488/2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate Ea producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 1 iulie 2015, corespunzătoare rândului 3, a primei coloane „Data”, pentru data 1.07.2016 se modifică şi va fi de 60 lei/MWh.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 461.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (“I) în funcţie de destinaţie, spaţiile din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt: locuinţe de serviciu, locuinţe de intervenţie şi unităţi de cazare şi pregătire.

(2) în sensul prezentelor norme metodologice, prin unităţi de cazare şi pregătire se înţelege: cămine, centre şi baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă, unităţi de pregătire şi alte unităţi de cazare.”

2. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în municipiul Bucureşti repartizarea numerică a locuinţelor către titularii de cotă se face de către Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor, a cărei componenţă este prevăzuta în anexa nr. 2.”

3. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 24. - (1) Comitetul stabileşte, prin vot, persoanele care au dreptul de a ocupa o locuinţă de intervenţie disponibilă, ţinând cont de nevoile unităţii şi de îndeplinirea de către solicitanţi a celorlalte condiţii prevăzute de prezentele norme metodologice.

(2) Conducătorii unităţilor atribuie locuinţele de intervenţie solicitate persoanelor stabilite prin decizia comitetului.”

4. La articolul 31, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) să înştiinţeze unitatea titulară de cotă cu cel mult 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a contractului de închiriere, în vederea analizării repartizării acesteia;1.

5. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 38. - Unităţile de cazare şi pregătire pot fi folosite, în limita disponibilităţii locurilor de cazare, ca amenajări recreative şi/sau sportive, în alte situaţii decât cele în care personalul se află în interesul serviciului.”

6. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 43. - Repartizarea locurilor de cazare din unităţile de cazare cuprinse în anexa nr. 4, cu excepţia centrelor de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă «Diana» - staţiunea Saturn şi «Meridian» - staţiunea Mamaia din judeţul Constanţa, se face de către şefii unităţilor de administrare sau de către persoanele desemnate de aceştia, la solicitarea directă a personalului interesat.”

7. La articolul 44, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Repartizarea locurilor de cazare în centrele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă «Diana»- staţiunea Saturn şi «Meridian» - staţiunea Mamaia din judeţul Constanţa se face anual, până la data de 15 mai, de către Direcţia generală logistică, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate.

.....................................................................................................

(4) Evidenţa solicitărilor şi a repartizării locurilor de cazare la cele două centre de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă din judeţul Constanţa se realizează de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, care vor transmite Direcţiei generale logistice listele cu persoanele beneficiare, pe serii şi zile de intrare.”

8. Articolul 441 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 441. - Repartizarea locurilor de cazare la centrele şi bazele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă se face în funcţie de disponibilităţi, în baza solicitărilor. Locurile de cazare disponibile pot fi puse la dispoziţie şi personalului din afara Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile art. 42 lit. d), cu aprobarea ordonatorului de credite care are în administrare unităţile respective.”

9 La articolul 46, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - Beneficiază de gratuitate la cazarea în unităţile de cazare şi pregătire:.

10. La articolul 46, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

c) membrii Asociaţiei Veteranilor de Război din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, când se deplasează în interesul organizaţiilor respective, în baza ordinului de serviciu;

.....................................................................................................

e) angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de sportivi amatori şi sunt afiliaţi Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, precum şi sportivii legitimaţi ai clubului, în spaţiile de cazare aflate în administrarea acestuia, în perioada activităţilor/acţiunilor sportive.”

11. Articolul 47 se abrogă.

12. La articolul 50, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) Registrul de evidenţă a persoanelor cazate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, sau lista «intrări turişti» dacă evidenţa persoanelor cazate se face în sistem informatic;”.

13. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 53. - Cheltuielile de administrare şi funcţionare aferente unităţilor de cazare şi pregătire se asigură din fondurile bugetare puse la dispoziţie cu această destinaţie.”

14. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - Sumele încasate din cazarea în unităţile de cazare şi pregătire constituie venituri la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel.”

15. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu următorul cuprins:

„Art. 541. - (1) Persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) beneficiază de reducerea tarifului de cazare în unităţile de cazare şi pregătire care sunt în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, achitând 10% din acest tarif, la unitatea de administrare a spaţiilor respective.

(2) Copiii care sunt în întreţinerea personalului Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită loc separat. Pentru copiii care au vârsta de peste 16 ani se achită 10% din tariful de cazare, dacă prezintă documente din care să reiasă că se află în întreţinerea personalului Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Beneficiază de reducerea tarifului de cazare, conform alin. (1), persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) cazate în unităţi similare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publicaşi siguranţă naţională, dacă Ministerul Afacerilor Interne a încheiat, în acest sens, protocoale cu respectivele instituţii publice.”

16. Articolul 55 se modifică şt va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) Cheltuielile de cazare, în cazul unităţilor de cazare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se achită integral de către persoanele prevăzute la art. 42 lit. a), urmând ca drepturile cuvenite prin aplicarea reducerii să le fie decontate ulterior de către organul financiar al unităţii în care personalul Ministerului Afacerilor Interne este încadrat, pe baza facturii fiscale şi chitanţei emise de unitatea de cazare, inclusiv pentru membrii de familie care nu fac parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 42 lit. b), decontarea drepturilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organul financiar al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Calcularea şi reţinerea impozitului aferent reducerii tarifului de cazare pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne se efectuează de către organul financiar al unităţii în care acesta este încadrat.

(4) în cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), calcularea şi reţinerea impozitului aferent reducerii tarifului de cazare se efectuează de către organul financiar al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne.”

17. Articolul 56 se abrogă.

18. La anexa nr. 1 „Glosar de termeni”, literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) centre şi baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă - spaţii destinate activităţilor de pregătire a personalului Ministerului Afacerilor Interne, refacerii capacităţii de muncă şi întărirea/recuperarea sănătăţii personalului prevăzut la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu completările ulterioare, şi la art. 32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru odihnă şi recreere;

.....................................................................................................

f) alte unităţi de cazare - spaţiile de cazare existente în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, care pot fi folosite, cu prioritate, pentru cazarea de urgenţă numai a personalului ministerului aflat în misiuni, repartizat, detaşat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care îşi are domiciliul, când nu se pot asigura locuri de cazare în cămine sau centre, ori în baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă.”

19. În anexa nr. 1, după litera q) se introduce o notă, cu următorul cuprins:

,,N O T Ă:

În limita disponibilităţilor, oricare din spaţiile precizate la lit. b)-h), după caz. se folosesc pentru odihnă, recreere şi/sau activităţi sportive.”

20. Anexa nr. 2 „Componenţa Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

21. Anexa nr. 4 „Situaţia unităţilor de cazare şi pregătire, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 99.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

COMPONENŢA

Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor

 

I. Fac parte din Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor persoanele care exercită următoarele funcţii:

1. preşedinte - secretar general al Ministerului Afacerilor interne.

2. membri:

a) şef al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă;

b) inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române;

c) inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;

d) inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

e) inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;

f) director general al Direcţiei generale juridice;

g) director general al Direcţiei Generale Anticorupţie;

h) director general al Direcţiei generale logistice.

3. secretar - directorul Direcţiei asigurare logistică integrată din subordinea Direcţiei generale logistice.

II. În cazuri individuale, când titularii prevăzuţi la pct. I se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, la activităţile comisiei pot participa supleanţii. Supleanţii sunt persoanele care exercită următoarele funcţii:

1. Preşedinte - secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, funcţie prevăzută la poziţia nr. 8 din statul de organizare al structurii.

2. Membri:

a) subsecretar de stat din Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii;

b) adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii;

c) adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii;

d) prim-adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii;

e) adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii;

f) director general adjunct din Direcţia generală juridică, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii;

g) director general adjunct din Direcţia generală anticorupţie, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii;

h) director general adjunct din Direcţia generală logistică, funcţie prevăzută la poziţia nr. 3 din statul de organizare al structurii.

3. Secretar - director adjunct al Direcţiei asigurare logistică integrată din subordinea Direcţiei generale logistice, funcţie prevăzută la poziţia nr. 4 din statul de organizare al structurii.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

SITUAŢIA

unităţilor de cazare şi pregătire, aflate În administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

Nr. crt.

Administrator

Unităţi de cazare şi pregătire

Număr de locuri

Date de contact

Total,

Categoria

din care:

I

II

III

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Direcţia generală logistică

Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Paul Greceanu” - Bucureşti

166

166

 

 

Bucureşti, str. Paul Greceanu nr. 38, sectorul 2 tel.: 021,210.3885; 021.3037080 interior 21802; fax: 021.2102403; e-mail:cazari.dgl@mai.gov.ro

Baza de pregătire - Izvorani, judeţul Ilfov

40

40

-

-

Comuna Ciolpani, satul Izvorani, judeţul Ilfov, tel.: 0213.500612

Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Diana” - Saturn - Mangalia, judeţul Constanţa

434

416

18

 

Saturn - Mangalia, judeţul Constanţa; tel.: 0241.751178;

e-mail: diana.dgl@mai.gov.ro

Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Meridian” - Mamaia, judeţul Constanţa

640

544

96

 

Mamaia, judeţul Constanta, tel.: 0241.831888; fax: 0241.831726;

e-mail: meridian.dgl@mai.gov.ro

Bază de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Turist” - Predeal, judeţul Braşov

35

35

 

 

Predeal, str. Petru Rareş nr. 4, judeţul Braşov; tel.: 026â.455460; IC 0681270.

Bază de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă .Piersicul - Neptun, judeţul Constanţa

40

40

 

 

Neptun, judeţul Constanţa, tel.: 0241.731437

Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Excelsior” - Braşov, judeţul Braşov

152

152

 

 

Braşov, str. Matei Basarab nr. 41-43, judeţul Braşov; tel.: 0268.470090; IC 0681285; e-mail: excelsior.dgl@mai.gov.ro

Club „Excelsior” - Bucureşti

12

12

-

-

Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 24, sectorul 1; tel.: 11226; 021.3157394

2.

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Bază de pregătire - Sulina, judeţul Tulcea

40

40

 

 

Sulina, str. Nicolae Bălcescu nr. 16, judeţul Tulcea; tel.: 0240.543086; 0240.26709; 0240.708833, stpf.tl@igpf.ro

Centrul de Pregătire al Politiei de Frontieră - Vârciorova, judeţul Mehedinţi

29

29

 

 

Comuna Iloviţa, judeţul Mehedinţi; tel.: 0252.708(833;  ijpf.mehedinţi@mai.gov.ro

3.

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

Baza de pregătire - Snagov, judeţul Ilfov

22

 

 

22

Comuna Ciolpani, Str. Jandarmeriei nr. 6 bis; Izvorani, judeţul Ilfov, tel.: 021.37022356; 021.37022357; fax: 021.3191414

Baza de pregătire - Eforie Nord, judeţul Constanţa

12

 

12

 

Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, judeţul Constanţa; 0241.741343;

metropolitan 4122662,4122663

Baza de pregătire „Codrului” - Buşteni, judeţul Prahova

10

 

10

 

Buşteni str. Zamora nouă nr. 15, judeţul Prahova: fax: 0244.405413

Cămin „1 Mai” Băile Felix, judeţul Bihor

14

 

14

 

Comuna Sânmartin, str. Băile 1 Mai; Vila 1 Mai: judeţul Bihor; tel. 0259.319075; 0259.318455: fax: 0259.476039

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi - Ochiuri

8

4

4

 

 

Complexul de pregătire „Felix Ţopescu” - Bucureşti

4

 

4

 

Bucureşti, Str. Privighetorilor nr. 3; sectorul 1; tel.; 021.3037080; 17.267;17268; fax; 021.3191414

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi - Gheorghieni, judeţul Cluj

 

 

 

170

 

4.

Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă

Centrul de Iniţiere, Perfecţionare şi Spaţii de Cazare - Dumbrăviţa, judeţul Braşov

60

60

 

 

 

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare „Brădetu”, judeţul Argeş

56

56

 

 

Comuna Brăduleţ, judeţul Argeş

5.

Inspectoratul General al Poliţiei Române

Cămin - Budeasa, judeţul Argeş

8

 

8

 

Comuna Budeasa, judeţul Argeş; fax: 0248.213399; tel.: 02481607000; interior: 20.242

Spaţii de cazare şi spaţiu temporar de lucru pentru poliţia rutieră - Oaşa, judeţul Alba

6

 

6

 

 

Baza sportivă Oradea, judeţul Bihor

15

-

-

15

Oradea, Str. Codrilor nr. 9, judeţul Bihor; tel.: 0742169274

Cămin - Cluj-Napoca, judeţul Cluj

60

60

 

 

Cluj-Napoca, str. Bucium fn. judeţul Cluj; tel./fax: 0264.505510

Spaţiu de cazare Post Poliţie Alpin - Padina, judeţul Dâmboviţa

20

 

 

20

Comuna Moroieni, Padina Platoul Bucegi, judeţul Dâmboviţa;

Dj 713A; fax: 0245.632557, tel.: 0245.207200

Spaţiu de cazare post Poliţie - Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara

6

 

6

 

Comuna Geoagiu-Băi, Str. Vilelor nr. 1, judeţul Hunedoara; fax: 0254.212852, tel.: 5420240

Cămin de garnizoană - Şugaş-Băi - Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

16

 

16

 

Şugaş-Băi, judeţul Covasna; fax/tel.: 0267.307474

Spaţiu de cazare post Poliţie - Păltiniş, judeţul Sibiu

16

16

-

-

Păltiniş, judeţul Sibiu; nr. 34, tel.: 0269.574025

Baza de pregătire - Soveja, judeţul Vrancea

58

 

 

58

Comuna Soveja, judeţul Vrancea,

Dj 205F, Soveja 2 km

Cămin - Olăneşti, judeţul Vâlcea

11

 

11

 

Băile Olăneşti, Str. Libertăţii nr. 14, judeţul Vâlcea;

tel: 0250777216, 0250.775102

Cămin - Mamaia, judeţul Constanţa

8

8

 

 

Mamaia Vila 23, judeţul Constanta; fax: 0241.691270; tel.: 024i.611314

Spaţii de cazare Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, judeţul Sibiu

182

182

 

 

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu; tel./fax: 0269.235181; e-mail: ccs@centrulchinologic.ro

Spaţii de cazare Şcoala Agenţi Poliţie „Vasile Lascăr” - Câmpina, judeţul Prahova

41

 

41

 

Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova; tei.: 0244.336251; fax: 0244.333650; e-mail: Campina@scoalapolitie.ro

6.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Baza de pregătire - Vălenii de Munte, judeţul Prahova

22

 

 

22

Vălenii de Munte, str. Ştefan cel Mare nr. 45, judeţul Prahova,

tel.; 0244.280308; fax; 021.3175517;

e-mail: secretar@academiadepolitie.ro

7.

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Spaţii de cazare Pavilion „C” Institutul de Studii pentru Ordine Publică

31

 

31

 

Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4; tel.: 021.3324867; fax: 021.3323855; e-mail: isop@mai.gov.ro

8.

Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti

Spaţii cazare sportivi - Braşov, judeţul Braşov

72

 

 

72

Braşov, str. Nicopole nr. 34; tel.:0268.419751; fax: 0268.470305

Spaţii cazare sportivi - Bucureşti

132

 

 

132

Bucureşti, str. Ştefan cel Mare nr. 79, sectorul 2, tel.: 021.2101288; fax: 021.3106797

Spaţii cazare sportivi - Ghermăneşti, judeţul Ilfov

60

60

 

 

Ghermăneşti, str. Sarmisegetuza nr. 31, judeţul Ilfov, tel.: 021.3520656

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale

 

Având în vedere:

- prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;

- prevederile art. 13, 14 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016;

- necesitatea fluidizării şi perfecţionării sistemului de achiziţie publică prin elaborarea de instrumente operaţionale care să asigure derularea în condiţii optime a întregului proces de achiziţie publică într-un cadrul legal stabil, transparent şi uniform;

- necesitatea optimizării activităţii de elaborare a programelor anuale de achiziţii publice/sectoriale, prin responsabilizarea autorităţilor contractante/ entităţilor contractante în legătură cu formatul şi conţinutul acestora,

în temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă formularul Programului anual al achiziţiilor publice, prevăzut În anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă formularul Programului anual al achiziţiilor sectoriale, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Bogdan Puşcaş

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 281.

 

ANEXA Nr.1

 

 

Aprob

Conducătorul autorităţii contractante,

......................................................................

Aviz1

Denumire compartiment

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE2

 

Nr.

crt.

Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru

Sursa de finanţare

Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie

Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii

Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru

Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire

Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire

Lei, fără TVA

online/offline

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Avizul se aplică numai dacă structura autorităţii contractante impune. Avizul poate fi acordat de una sau mai multe structuri din cadrul entităţii contractante.

2 În cazul implementării de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, elaborarea programului achiziţiilor publice se va face distinct pentru fiecare proiect în parte.

 

Anexă privind achiziţiile directe

 

Nr. crt.

Obiectul achiziţiei directe

Cod CPV

Valoarea estimată

Sursa de finanţare

Data estimată pentru iniţiere

Data estimată pentru finalizare

Lei, fără TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat

Compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor publice/Persoana desemnată

.....................................................................................................

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

Aprob

Conducătorul autorităţii contractante,

......................................................................

Aviz1

Denumire compartiment

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR SECTORIALE2

 

Nr. crt.

Tipul şi obiectul contractului sectorial/ acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea estimată a contractului sectorial/ acordului-cadru

Sursa de finanţare

Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie

Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii

Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru

Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire

Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire

Lei, fără TVA

online/offline

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă privind achiziţiile directe

 

Nr. crt.

Obiectul achiziţiei directe

Cod CPV

Valoarea estimată

Sursa de finanţare

Data estimată pentru iniţiere

Data estimată pentru finalizare

Lei. fără TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat

Compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor sectoriale/Persoana desemnată

.....................................................................................................


1 Avizul se aplică numai dacă structura entităţii contractante impune. Avizul poate fi acordat de una sau mai multe structuri din cadrul entităţii contractante.

2 În cazul implementării de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, elaborarea programului achiziţiilor sectoriale se va face distinct pentru fiecare proiect în parte.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

privind procedura de lucru pentru programarea prealabilă a vizitei

 

Observând dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 138 alin. (8) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Exercitarea dreptului la vizită se realizează pe baza unei programări prealabile, potrivit procedurii prevăzute în cuprinsul prezentei decizii.

Art. 2. - (1) Persoanele solicitante îşi anunţă intenţia de a efectua vizita cu cel puţin 24 de ore înainte de data estimată pentru acordarea efectivă a vizitei.

(2) În scopul unei planificări riguroase, înregistrarea programărilor se va efectua începând cu prima serie din ziua pentru care se solicită programarea până la completarea în totalitate a seriei.

(3) Solicitarea programării se face telefonic, prin e-mail sau direcţia sediul penitenciarului, în timpul programului de lucru ai sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită. În cazul programării prin e-mail, aceasta se poate realiza oricând, solicitarea urmând a fi procesată în timpul programului de lucru.

(4) La fixarea datei de efectuare a vizitei, solicitantul comunică persoanei anume desemnate informaţiile prevăzute în Registrul pentru programarea vizitei, cuprinse în Registrul pentru programarea prealabilă a vizitei, prevăzut în anexă.

Art. 3. - (1) Solicitarea de acordare a vizitei va fi preluată de către lucrătorul desemnat din cadrul sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizite, care va comunica solicitantului data şi intervalul orar în care există posibilitatea efectuării vizitei, după realizarea următoarelor activităţi:

a) verificarea fişei de acordare a sancţiunilor, recompenselor şi drepturilor, pentru a se stabili dacă: au fost acordate sau programate toate vizitele la care are dreptul în luna pentru care se solicită programarea; persoana privată de libertate execută sancţiunea disciplinară a suspendării dreptului de a primi vizite ori a izolării în perioada pentru care se solicită programarea; este programată pentru a fi vizitată de un alt aparţinător la data pentru care se solicită programarea; persoana privată de libertate a fost recompensată cu propunerea de ieşire din penitenciar pentru perioada în care se solicită programarea;

b) verificarea existenţei aprobării pentru persoanele care au nevoie de aceasta şi de consimţământul persoanei private de libertate;

c) verificarea dacă persoana solicitantă se află pe lista celor care au interdicţie de a vizita persoane private de libertate de unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

d) consultarea registrului de programări;

e) asigurarea că persoana privată de libertate nu este citată de organele judiciare;

f) asigurarea că persoana privată de libertate nu este folosită la activităţi productive în afara locului de deţinere;

g) asigurarea că persoana privată de libertate nu este cuprinsă la activităţi de şcolarizare-calificare;

h) asigurarea că persoana privată de libertate nu este planificată la consultaţii medicale în exteriorul unităţii;

i) asigurarea că persoana privată de libertate nu este programată pentru audierea prin videoconferinţă;

j) asigurarea că persoana privată de libertate nu este programată pentru acordarea dreptului la convorbiri on-line;

k) asigurarea că nu există alte situaţii care împiedică desfăşurarea acestei activităţi.

(2) Pentru programare persoana desemnată cu preluarea solicitărilor vizitelor are în vedere ca intervalul de timp dintre momentul solicitării unei programări şi momentul acordării efective a vizitei să nu fie mai mare de 5 zile calendaristice.

(3) Persoana desemnată cu preluarea solicitărilor completează rubricile Registrului pentru programarea prealabilă a vizitei, prevăzut în anexă, după realizarea acordului verbal, telefonic sau prin e-mail, cu solicitantul în ceea ce priveşte ziua, seria şi intervalul orar.

(4) înscrierea solicitărilor în registrul de programări se va efectua în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în cadrul seriei solicitate, în limita numărului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate într-un interval orar stabilit şi ţinând cont de regimul de executare ale acestora şi măsurile de siguranţă specifice.

(5) în situaţia în care solicitarea depăşeşte posibilităţile de acordare a dreptului la vizită conform opţiunii exprimate de solicitant, se comunică acestuia data şi intervalele orare disponibile în care se poate programa.

(6) în cursul unei săptămâni, în funcţie de solicitările înregistrate, una sau mai multe serii pot fi destinate programării vizitelor între persoanele private de libertate, conform solicitării acestora.

(7) Intervalele orare de acordare a vizitelor se stabilesc având în vedere durata efectivă a vizitei, tipul acesteia şi timpul necesar acordării pachetului cu bunuri, încasării sumelor de bani, preluării efectelor şi întocmirii bonurilor de primire în păstrare, a efectuării controlului antiterorist pentru vizitatori, a efectuării percheziţiei persoanelor private de libertate şi a însoţirii acestora.

(8) Directorul locului de deţinere stabileşte, prin decizie, numărul persoanelor care pot vizita simultan persoanele private de libertate, precum şi categoria acestora (majori sau minori), în funcţie de configuraţia spaţiilor amenajate pentru acordarea dreptului la vizită.

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), directorul locului de deţinere, pe baza unei cereri scrise formulată de către persoana privată de libertate, poate aproba desfăşurarea vizitei cu mai multe persoane.

(10) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doi sau mai mulţi deţinuţi.

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), directorul locului de deţinere, pe baza unei cereri scrise formulată de către persoana privată de libertate, poate aproba desfăşurarea vizitei, în mod simultan, a doi sau mai mulţi deţinuţi, soţ sau soţie ori rude până la gradul al II-lea cu soţul, soţia sau rudele până la gradul al II-lea, prevederile art. 139 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, aplicându-se în mod corespunzător.

(12) în cazul persoanelor vizitatoare cu vârstă de până la 14 ani, acestea trebuie să fie însoţite obligatoriu de o persoană majoră.

(13) Persoanele private de libertate pot beneficia, de regulă, pe parcursul unei săptămâni, de o singură vizită, excepţie făcând acelea care beneficiază de mai mult de 4 vizite pe lună.

Art. 4. - (1) în cadrul sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită se instalează un telefon destinat preluării solicitărilor privind programarea.

(2) Adresa de e-mail pentru corespondenţă este de forma vizite p.... (nume penitenciar)@anp.gov.ro

(3) Comunicarea răspunsului prin e-mail către solicitant se realizează în cel mult 24 de ore de la primire.

(4) Numărul de telefon şi adresa de e-mail sunt aduse la cunoştinţa persoanelor private de libertate şi a persoanelor vizitatoare prin afişare în locuri accesibile acestora şi pe pagina web a unităţii.

Art. 5. - Persoanele solicitante sunt anunţate, telefonic sau prin e-mail, atunci când intervin modificări în situaţia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea vizitei la data planificata.

Art. 6. - (1) Prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face înainte de ora programată, conducerea fiecărui penitenciar stabilind prin regulamentul de ordine interioară intervalul de timp necesar pentru verificarea identităţii şi efectuarea controlului de specialitate şi antiterorist,

(2) Pentru acordarea drepturilor la pachet şi vizită pentru persoanele private de libertate, în cazul în care persoanele vizitatoare întârzie faţă de ora la care au fost programate, vizita nu va mai avea loc, urmând să se solicite o altă programare la o dată ulterioară.

(3) în cazuri justificate, directorul unităţii poate aproba efectuarea vizitei, timpul de acordare al acesteia fiind diminuat în consecinţă, dar nu mai mult de durata minimă prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoreşti, mediatori ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului vizită din cadrul penitenciarului, în condiţiile prevăzute la art. 128 alin. (1)-(5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016.

(2) în fiecare unitate subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se instalează o linie telefonică distinctă şi un cont de e-mail separat de cele utilizate pentru programarea vizitelor cu aparţinătorii pentru efectuarea programării la vizită a notarilor publici, executorilor judecătoreşti, mediatorilor autorizaţi ori a altor persoane cu atribuţii oficiale.

(3) Adresa de e-mail şi numărul de telefon vor fi afişate pe site-ul fiecărui penitenciar.

(4) Notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii autorizaţi ori alte persoane cu atribuţii oficiale îşi anunţă intenţia de a efectua vizita cu cel puţin 24 de ore înainte de data prezentării.

(5) Solicitarea programării se face telefonic sau prin e-mail, la numărul de telefon, respectiv la adresa de e-mail special destinată ori direct la sediul penitenciarului, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită.

(6) Dispoziţiile art. 4 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 8. - Prevederile prezentei decizii se aduc la cunoştinţa persoanelor private de libertate de unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 9. - Directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aduc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 10. - Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 11. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. 12. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Dan Haichin

 

Bucureşti, 13 iunie 2016.

Nr. 470.

 

ANEXĂ

 

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR

Penitenciarul .....................................................................................................

Nr. ............................................  din .............................................

 

Registrul pentru programarea prealabilă a vizitei

 

Data vizitei

Nr. crt.

Datele de identificare şi de contact ale persoanelor care solicită programare

Nr. persoanelor vizitatoare (majore/minore)

Numele, prenumele, data naşterii şi camera de deţinere a persoanei private de libertate pentru care se efectuează programare

Data şi ora la care s-a făcut solicitarea

Persoana care a făcut programarea

Semnătura celui care a făcut programarea

Observaţii

SERIA NR.

INTERVALUL ORAR

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIA NR.

INTERVALUL ORAR

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi ale art. 2 lit. a1) şi art. 2 lit. e) pct. 111) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu completările ulterioare,

având în vedere Instrucţiunea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” nr. 53.161 din 24 iunie 2016 privind încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare a căror implementare nu se finalizează până la 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, înregistrata la Organismul Intermediar pentru Energie cu nr. 232.519 din 27 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei,

ministrul energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 şi 16 bis din 11 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Cerere de propuneri de proiecte”, rubrica „Durata de implementare a proiectului” va avea următorul cuprins:

„Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească data de 31 iulie 2016.”

2. La anexa nr. 2 „Ghidul solicitantului”, punctul 4 „Proiecte eligibile”, rubrica „Durata de implementare a proiectului” va avea următorul cuprins:

„Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească data de 31 iulie 2016.”

3 La anexa nr. 6 din „Ghidul solicitantului”, „Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii”, rubrica „Criterii de eligibilitate a proiectului”, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Proiectul este implementat în maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare, iar perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2016.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 626.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 868/2016 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios şi al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 14 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. Articolul 4 se modifică şi va următorul cuprins:

„Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.”

2. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) În anunţul de concurs se vor preciza profesia, gradul profesional şi eventualele atestate de studii complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii, după cum urmează:

a) medic medicină generală, medic dentist, respectiv farmacist cu drept de liberă practică;

b) medic rezident, medic dentist rezident, respectiv farmacist rezident aflat În ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea în care se publică postul;

c) medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist confirmat în specialitatea în care se publică postul;

d) medic primar, medic dentist primar, respectiv farmacist primar confirmat în specialitatea în care se publică postul;

e) pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist candidează, după caz, biologi, biochimişti, chimişti debutanţi, biologi, biochimişti, chimişti, respectiv biologi, biochimişti, chimişti specialişti sau principali.”

3. În anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;”.

4. În anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

5. În anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum şi pentru spitalele judeţene:

1. preşedinte - cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil, având gradul de medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului. Pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist, preşedintele este un biolog, biochimist sau, după caz, chimist cu gradul de principal;

2. membri:

- un cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil, cu titlul egal sau mai mic decât al preşedintelui, având gradul de medic primar, medic dentist primar, farmacist primar în specialitatea postului respectiv, ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal;

- un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte;

3. reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcţie de subordonare;

4. secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist;”.

6. În anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din:

1. preşedinte - directorul medical al unităţii sanitare care organizează concursul;

2. membri;

- un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal;

- un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte;

3. secretar-medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist.”

7. În anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, candidaţii care la proba scrisă a examenului de specialitate nu au obţinut minimum 60 de puncte vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua concursul.”

8. În anexa nr. 1, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

(2) Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu din unităţile sanitare cu paturi se ocupă pe bâză de concurs, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările ulterioare.”

9. În anexa nr. 2, la litera A, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. secretă şi constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise. Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi pentru funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi obligatoriu un subiect va fi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, direcţiile cu atribuţii din cadrul Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Corina Silvia Pop,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 iunie 2016.

Nr. 755.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.