MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 488/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 488         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 iunie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

31. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

32. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

33. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 

34. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

902. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea titlurilor de parc industrial acordate pentru infrastructurile de afaceri din municipiul Oradea, judeţul Bihor

 

1.929. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor formularelor „Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” şi „Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

Având în vedere disfuncţionalităţile apărute la nivelul Consiliului Economic şi Social - instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional, constând în principal în nerespectarea caracterului tripartit al acestuia, determinată de neaplicarea cadrului normativ în vigoare, respectiv art. II din Legea nr. 222/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, care prevedea că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social până la expirarea mandatului iniţial şi la validarea noilor membri, în condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, lucru care nu s-a realizat nici până în prezent,

constatând, de asemenea, că, deşi legea în vigoare prevede la art. 14 că durata mandatului membrilor este limitată la 4 ani, aceasta poate fi extinsă pe o durată nedeterminată în baza unui alt articol din lege, art. 16 alin. (2), potrivit căruia „până la data constituirii noului plen al Consiliului Economic şi Social, plenul anterior îşi continuă activitatea”, astfel că oricare dintre cele trei părţi reprezentate poate bloca constituirea unui nou plen, pentru a conserva un status quo convenabil părţii respective,

văzând că până în prezent nu au fost puse în aplicare prevederile art. 11 alin. (3) din lege care prevăd că fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic şi Social, iar repartizarea celorlalte locuri disponibile atât pentru partea sindicală, cât şi pentru partea patronală până la concurenţa numărului de 15 locuri se face prin consens, iar, în caz de dezacord, prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de trei pătrimi din numărul total al confederaţiilor, astfel încât constituirea unui nou plen este împiedicată de lipsa unui acord privind repartizarea locurilor pe partea patronală,

constatând că, prin neincluderea reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile, Plenul Consiliului Economic şi Social nu este constituit conform prevederilor legale în vigoare, fapt ce a determinat ca această instituţie să nu îşi mai poată îndeplini efectiv rolul constituţional de organ consultativ al Parlamentului şi Guvernului,

luând în considerare că avizele la actele normative înaintate Consiliului Economic şi Social, emise în absenţa reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile, nu mai reflectă convergenţa punctelor de vedere ale celor trei părţi constituente, deoarece sunt adoptate în practică doar de două dintre cele trei părţi prevăzute de lege ca fiind constitutive pentru Consiliul Economic şi Social, şi că, din acest motiv, în mod frecvent, iniţiatorii primesc puncte de vedere ale părţilor, în locul avizelor,

ţinând seama de faptul că existenţa, în corpul legii, a unor prevederi susceptibile de mai multe interpretări a avut ca efect prelungirea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social, precum şi ale preşedintelui şi vicepreşedinţilor cu mai mult de 3 ani peste durata de 4 ani prevăzută de lege,

văzând că organizaţiile patronale şi sindicale reprezentate în Consiliul Economic şi Social nu au găsit, în interiorul acestuia şi pe baza legii în vigoare, soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor apărute ca urmare a cadrului legislativ defectuos şi că au solicitat în repetate rânduri Guvernului să intervină pentru asigurarea funcţionării normale a instituţiei şi pentru crearea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea rolului atribuit Consiliului Economic şi Social de art. 141 din Constituţia României, republicată, consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor,

având în vedere că Guvernul nu poate interveni pe cale administrativă în soluţionarea problemelor semnalate de toate confederaţiile sindicale reprezentative, de o parte din organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional şi de reprezentanţii celorlalte organizaţii ale societăţii civile, ci doar pe cale legislativă,

deoarece Consiliul Economic şi Social este o instituţie publică de interes naţional, constituită „în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ai societăţii civile”, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 248/2013, republicată, iar pentru realizarea acestui scop instituţia este finanţată integral de la bugetul de stat,

constatând că atâta vreme cât scopul în care instituţia a fost creată nu se realizează, iar neadoptarea măsurilor necesare pentru crearea condiţiilor de constituire a unui nou plen în conformitate cu prevederile legale în vigoare reprezintă o acceptare a situaţiei de fapt şi continuarea finanţării unei instituţii practic nefuncţionale,

văzând că partea sindicală şi asociaţiile şi fundaţiile neguvernamentale ale societăţii civile au făcut demersurile legale pentru desemnarea reprezentanţilor lor în Plenul Consiliului Economic şi Social, dar sunt în imposibilitate de a-şi exercita dreptul legal de a fi reprezentate într-un nou plen,

constatând că situaţia de fapt şi de drept prezentată reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 2 octombrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, repartizarea se face prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de 3/4 din numărul total al organizaţiilor ce constituie respectiva parte.”

2. La articolul 11, după alineatul (3) se Introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

(31) în cazul nerealizării consensului şi nici a majorităţii de vot prevăzute la alin. (3) cu cel puţin 15 zile înainte de încetarea mandatului plenului în funcţiune, în cadrul fiecărei părţi, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional primeşte de drept câte un al doilea loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens.”

3. La articolul 16, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - (1) Mandatul membrilor Consiliului Economic şi Social în funcţiune încetează de drept la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Organizaţiile care nu au nominalizat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care urmează să le reprezinte în cadrul Plenului Consiliului Economic şi Social vor face nominalizări până la data încetării mandatului Plenului Consiliului Economic şi Social în funcţiune.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,

Victoria-Violeta Alexandru

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 30.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

Luând în considerare faptul că Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 prevede, la art. 56, faptul că 31 decembrie 2015 este data-limită pentru eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013 şi că termenul prevăzut pentru transmiterea la Comisia Europeană a documentelor aferente pachetului de închidere, respectiv cererea de plată a soldului final, raportul final de implementare şi raportul de control final al Autorităţii de Audit, cu declaraţia de închidere, este 31 martie 2017, precum şi faptul că, potrivit art. 2 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu completările ulterioare, termenul de transmitere a declaraţiei finale de cheltuieli pentru program către Autoritatea de certificare şi plată este 1 septembrie 2016,

necesitatea adoptării în regim de urgenţă a măsurilor prevăzute de prezentul act normativ are în vedere faptul că în cadrul procesului de închidere a programelor operaţionale, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit în perioada 2007-2013, problema principală o reprezintă proiectele suspendate de la plată ca urmare a unor proceduri judiciare sau administrative cu efect suspensiv.

Consecinţele nerespectării termenului de 31 martie 2017 sau ale transmiterii unor documente incomplete, necorespunzătoare sunt grave - Comisia Europeană va dezangaja automat acea parte din fonduri pentru care nu a primit pachetul de închidere până Sa data menţionată şi poate aplica ulterior corecţii, deoarece nedepunerea acestor documente indică deficienţe grave în sistemul de gestionare şi control al programelor care pun în pericol contribuţia Uniunii Europene care a fost deja acordată.

Având în vedere că în cadrul procesului de închidere a programelor operaţionale, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit în perioada 2007-2013, o problemă principală o reprezintă proiectele suspendate de la plată ca urmare a unor proceduri judiciare sau administrative cu efect suspensiv,

neplata la timp a obligaţiilor financiare faţă de beneficiarii care au făcut obiectul unor investigaţii la Departamentul pentru Luptă Antifraudă, Oficiul European pentru Luptă Antifraudă, Agenţia Naţională de Integritate, Direcţia Naţională Anticorupţie sau la structurile de control din cadrul autorităţilor de gestionare a fondurilor, ca urmare a clasării/scoaterii de sub urmărire/încetării urmăririi penale dispuse de către organele de cercetare penală competente, sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti de achitare a inculpatului/inculpaţilor, ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenţia Naţională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigaţii, în condiţiile în care nu a fost sesizat iniţial şi organul de cercetare penală, precum şi ca urmare a încetării oricăror altor cauze care au determinat suspendarea plăţilor, poate genera litigii suplimentare

având ca obiect obligarea autorităţilor de management la achitarea, pe lângă debitul principal datorat, şi a unor daune-interese suplimentare care pot încărca în mod inutil bugetul statului şi vor îngreuna procesul administrativ,

luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar conduce la creşterea riscului de dezangajare de fonduri făcând imposibilă maximizarea gradului de absorbţie,

având în vedere că aspectele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - La articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins: „q) sumele solicitate la rambursare sau plată, pentru care nu au putut fi aplicate prevederile lit. m), aferente unor activităţi executate în perioada de eligibilitate a proiectului şi care urmează să fie rambursate sau plătite după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor aferente programelor operaţionale, ca urmare a clasării/scoaterii de sub urmărire/încetării urmăririi penale dispuse de către organele de cercetare penală competente sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti de achitare a inculpatului/inculpaţilor ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenţia Naţională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigaţii, în condiţiile în care nu a fost sesizat iniţial şi organul de cercetare penală, precum şi a încetării oricăror altor cauze care au determinat suspendarea plăţilor, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 31.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Având în vedere necesitatea acordării unui tratament fiscal favorabil aplicabil veniturilor din salarii şi asimilate salariilor obţinute de către persoanele fizice care activează în domeniul cercetării-dezvoltării, în scopul atragerii, menţinerii şi dezvoltării în România a resursei umane înalt calificate pentru desfăşurarea activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, precum şi pentru consolidarea sistemului de cercetare-dezvoltare în vederea creşterii competitivităţii economiei româneşti,

luând în considerare faptul că persoanele fizice care au dreptul de a li se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, potrivit prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, datorează şi impozit în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal prin darea în plată a bunului imobil,

ţinând cont de însemnătatea agriculturii în contextul economiei naţionale, de importanţa dezvoltării sectorului agricol şi a facilitării de noi investiţii în agricultură şi având în vedere necesitatea sustenabilităţii sectorului agricol, prin creşterea nivelului de accesibilitate la bunurile şi serviciile de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol,

având în vedere necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal reglementat de Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată,

în scopul evitării blocării activităţii unor operatori economici, cum ar fi cei din domeniile de achiziţii de diverse produse de la persoane fizice (produse agricole, din flora spontană, achiziţii de ciuperci şi fructe de pădure etc.) sau din domeniul organizatorilor de evenimente speciale,

ţinând seama de faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ ar conduce la:

- insuficienta stimulare a domeniului cercetării-dezvoltării şi imposibilitatea stimulării altor sectoare economice, ca urmare a neîncurajării persoanelor fizice de a desfăşura activităţi de cercetare, dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică;

- menţinerea cotei standard de TVA de 20% pentru livrarea celor mai importante produse utilizate pentru producţia agricolă şi pentru prestările de servicii specifice de tipul celor utilizate în sectorul agricol, cu implicaţii privind nivelul de accesibilitate la bunurile/serviciile utilizate în sectorul agricol;

- menţinerea unei sarcini fiscale în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară prin dare în plată, în condiţiile în care persoanele fizice aflate în această situaţie nu au putere financiară, ceea ce ar determina blocarea aplicării Legii nr. 77/2016;

- periclitarea asigurării informării autorităţilor statului cu date privind situaţia economică şi socială a României (inflaţie, rata şomajului, consumul populaţiei de bunuri şi servicii, veniturile, efectivele de animale şi producţia vegetală şi animală şi altele), ca urmare a regulilor dificile de înregistrare şi impozitare a veniturilor obţinute de persoanele fizice din activitatea de colectare a datelor statistice;

- blocarea activităţii de achiziţii de bunuri/servicii de la persoanele fizice ca urmare a plafoanelor de plăţi în numerar,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 60, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

2. La articolul 111 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru o singură operaţiune de dare în plată.”

3. La articolul 111, după alineatul (2) se introduc nouă noi alineate, alineatele (21)-(29), cu următorul cuprins:

„(21) Dispoziţiile alin. (2) lit. e) se aplică atât debitorului, cât şi codebitorilor, coplătitorilor, garanţilor personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operaţiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora.

(22) Persoanele fizice prevăzute la alin. (21) beneficiază de prevederile alin. (2) lit. e) o singură dată, pentru prima operaţiune de dare în plată, astfel cum rezultă din registrul prevăzut la alin. (23), indiferent de calitatea pe care acestea o au într-o altă operaţiune de dare în plată efectuată în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016.

(23) Pentru identificarea primei operaţiuni de dare în plată, în vederea aplicării prevederilor alin. (2) lit. e), se înfiinţează la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, denumit în continuare RNNEADP, în care se înscriu actele autentificate de notarul public şi hotărârile judecătoreşti de dare în plată emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016. RNNEADP este administrat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot).

(24) în cazul în care darea în plată pentru care se solicită aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face prin notarul public, persoanele fizice prevăzute la alin. (21) solicită acestuia un certificat eliberat de CNARNN care să ateste faptul că nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016, până la data autentificării actului de dare în plată de către acesta.

(25) Aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) de către notarul public se efectuează în baza certificatului eliberat potrivit alin. (24).

(26) Notarii publici care autentifică acte de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 au obligaţia să le transmită la RNNEADP în aceeaşi zi, în vederea înregistrării lor, cu evidenţierea distinctă a persoanelor fizice care au calitatea de parte în actul de dare în plată.

(27) în cazul în care darea în plată pentru care persoanele fizice, prevăzute la alin. (21), solicită aplicarea prevederilor alin, (2) lit. e) se face pe cale judecătorească, acestea au obligaţia transmiterii unui exemplar al hotărârii judecătoreşti definitive la CNARNN, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, în vederea înregistrării acesteia în RNNEADP.

(28) În situaţia prevăzută la alin. (27), pentru a beneficia de prevederile alin. (2) lit. e), persoanele fizice prevăzute la alin. (21) au obligaţia depunerii unei cereri la organul fiscal competent, în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti, sub sancţiunea decăderii, la care să anexeze certificatul eliberat de CNARNN, din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă s-a înregistrat în RNNEADP şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016, până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti. Certificatul se obţine de la CNARNN - Infonot de persoana fizică, direct sau prin intermediul unui notar public.

(29) Cererea prevăzută la alin. (2®) va cuprinde cel puţin informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, calitatea de parte în cadrul unei hotărâri judecătoreşti obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive, adresa la care este situat bunul imobil înstrăinat care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare în plată.”

4. La articolul 114 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) veniturile, cu excepţia celor obţinute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute de către operatorii statistici din activitatea de colectare â datelor de la populaţie şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale;”.

5. La articolul 291 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

Art. II. - Persoanele fizice care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au efectuat darea în plată în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 beneficiază de prevederile art. 111 alin, (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, o singură dată, pentru prima operaţiune de dare în plată efectuată după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. III. - (1) în situaţia prevăzută la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, pentru a beneficia de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, completata prin prezenta ordonanţă de urgenţă, contribuabilul depune o cerere însoţită de certificatul eliberat de CNARNN prevăzut la art. 111 alin. (28) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent care procedează după cum urmează:

a) în cazul în care decizia de impunere nu a fost emisă sau nu a fost comunicată până la data depunerii cererii, decizia de impunere nu se mai emite sau, după caz, nu se mai comunică;

b) în cazul în care decizia de impunere a fost emisă şi comunicată contribuabilului, impozitul şi accesoriile aferente acestora, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se anulează, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului.

(2) Sub sancţiunea decăderii, cererea prevăzută la alin. (1) se depune la organul fiscal competent în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive.

(3) Organul fiscal nu începe sau suspendă executarea silită a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal atunci când contribuabilul a notificat organul fiscal cu privire la exercitarea dreptului prevăzut la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016.

(4) Obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal datorate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi stinse, prin orice modalitate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 se restituie la cererea contribuabilului adresată organului fiscal competent.

Art. IV. - Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Organizatorii de nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale, în cazul în care aceştia prezintă organului fiscal informaţii din care rezultă că încasările de la persoane fizice generate de organizarea de astfel de evenimente depăşesc plafonul prevăzut la art. 4, aprobarea unui alt plafon de încasări decât cel stabilit la art. 4.

(2) La stabilirea plafonului, organul fiscal va avea în vedere încasările pe care organizatorii de nunţi şi botezuri le-au avut anterior din astfel de evenimente.

(3) Organul fiscal dispune cu privire la cererea depusă, potrivit alin. (1), printr-o decizie în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii. Decizia are valabilitate un an de la data comunicării.

(4) Decizia poate fi reînnoită sau modificată la cererea solicitantului. Dispoziţiile alin. (1)-(3) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(5) Procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

2. La articolul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice;”.

Art. V. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea l.

(2) Prevederile art. I pct. 1 se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2016, iar prevederile art. I pct. 5 se aplică începând cu data de 1 august 2016. Până la această dată se aprobă ordinele prevăzute la art. 60 pct. 3 şi la art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Prevederile art. IV se aplică începând cu data de 1 august 2016. Până la această dată se aprobă ordinul prevăzut la art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, astfel cum a fost completat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 32.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 

Având în vedere situaţia copiilor a căror identitate nu poate fi demonstrată şi care astfel nu pot beneficia de drepturi fundamentale, întrucât legislaţia actuală în materie condiţionează înregistrarea naşterii de îndeplinirea unor proceduri, respectiv prezentarea unor documente, fapt de natură a întârzia eliberarea certificatului de naştere şi, pe cale de consecinţă, accesul la diverse servicii,

ţinând seama de faptul că legislaţia în vigoare oferă posibilitatea declarării naşterii nou-născutului şi de către alte persoane decât părinţii acestuia - medic, persoane care au fost de faţă la naştere, personal desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricare persoană care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului -, însă această procedură este condiţionată de prezentarea actului de identitate al mamei care, în unele cazuri, nu este înregistrată în registrele de stare civilă, astfel încât nu deţine act de identitate,

luând în considerare faptul că pentru înregistrarea naşterii peste termenul legal de un an de la data producerii faptului de stare civilă se utilizează un mecanism administrativ şi judiciar greoi - ce presupune formularea în instanţă a acţiunii de înregistrare tardivă a naşterii, procedură îngreunată de solicitarea unei expertize medico-legale, în condiţiile în care există certificatul medical constatator al născutului viu, ce poate oferi elementele de identificare care se regăsesc în expertiză - cu aproximaţie, procedurile judiciare şi administrative descrise se finalizează într-o perioadă de 1-2 ani,

ţinând seama de faptul că în prezent legea impune anumite bariere administrative pentru persoanele care sunt internate în unităţile sanitare, ce nu deţin acte de identitate, în sensul că acestea pot solicita eliberarea actelor de identitate numai serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, nu şi celui pe raza căruia se află unitatea sanitară, având în vedere creşterea constantă a numărului copiilor a căror naştere nu este înregistrată, inclusiv din cauza unor obstacole procedurale, faptul că menţinerea unor limitări în legislaţie afectează drepturi fundamentale ale copiilor, cu privire la identitate, sănătate şi educaţie, că în aceste condiţii cei mai afectaţi sunt copiii din familiile defavorizate care astfel nu beneficiază de servicii medicale, nu se pot înscrie în sistemul educaţional şi nu pot fi protejaţi de autorităţile statului,

luând în considerare faptul că efectele neînregistrării naşterii se produc gradual, că îngrădirea liberului acces la drepturi este direct proporţională cu înaintarea în vârstă şi că lipsirea copilului de elementele constitutive ale identităţii sale poate genera riscul excluziunii sociale, atragerea în medii cu potenţial criminogen şi, mai grav, favorizarea traficului de persoane, a cerşetoriei şi prostituţiei în rândul minorilor lipsiţi de protecţie,

ţinând seama de angajamentele asumate prin Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, potrivit cărora autorităţile statului sunt obligate să ia măsurile necesare, de urgenţă, în vederea înregistrării naşterii, astfel încât interesul superior ai copilului să prevaleze în toate demersurile şi deciziile întreprinse de autorităţile publice, dar şi considerentele din Recomandarea 874 (1979) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, document în care se statuează, ca principiu, următoarele: „copiii nu trebuie să mai fie consideraţi proprietatea părinţilor, ci trebuie să fie recunoscuţi ca indivizi având propriile drepturi şi nevoi”,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea unor măsuri imediate, pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Întocmirea actului de naştere se face de

personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul ori, după caz, de către şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră.”

2. După articolul 14 se introduc trei noi articole, articolele 141-143, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - (1) Declararea naşterii se face în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii, în cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.

(2) întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei verbale a persoanelor prevăzute la art. 16, a actului de identitate al mamei şi al declarantului, a certificatului medical constatator al naşterii şi, după caz, a certificatului de căsătorie al părinţilor.

(3) întocmirea actului de naştere al copilului, în lipsa actului de identitate al mamei, se face pe baza celorlalte documente prevăzute la alin. (2), a documentului întocmit de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii

sanitare în care a avut loc naşterea, cu privire la datele de identificare a mamei, şi a verificărilor în registrele de stare civilă sau în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.

(4) întocmirea actului de naştere al copilului, în cazul în care naşterea mamei nu este înregistrată, se face pe baza declaraţiei scrise a persoanelor prevăzute la art. 16, unui proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare, a certificatului medical constatator al naşterii şi a actului de identitate al declarantului. În acest caz, numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc prin dispoziţie emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unităţii administrativ-teritoriale unde se înregistrează naşterea.

(5) Dacă declaraţia priveşte un copil din afara căsătoriei, iar recunoaşterea paternităţii are loc în momentul declarării naşterii, datele privind tatăl copilului se înscriu în rubricile corespunzătoare din cuprinsul actului de naştere ce se întocmeşte.

Art. 142. - (1) După împlinirea termenului de 30 de zile, prevăzut la art. 141 alin. (1), întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), întocmirea actului de naştere se face pe baza documentelor prevăzute la art. 141 alin. (2) sau (3), a expertizei medico-legale cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi, şi sexul persoanei, dacă nu există certificat medical constatator al naşterii, precum şi a verificărilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate şi nu a fost declarată ori â fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, iar declararea naşterii sau înregistrarea naşterii se face în ţară.

(4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), actul de naştere se întocmeşte de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul părinţilor, după ce Ministerul Afacerilor Interne verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă naşterea nu a fost înregistrată în străinătate.

Art. 143. - În situaţia în care declarantul este cetăţean străin, necunoscător al limbii române ori persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, la depunerea documentelor necesare înregistrării naşterii se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.”

3. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.”

4. Articolul 17 se abrogă.

5. Articolul 18 se abrogă.

6. După articolul 21 se introduc două noi articole, articolele 211 şi 212, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - (1) în scopul protejării dreptului la identitate al copilului, identificării mamei neînregistrate şi clarificării stării civile a acesteia, precum şi pentru eliminarea riscului substituirii de persoane, în situaţia prevăzută la art. 141 alin. (4), se colectează imaginea facială şi imaginea impresiunilor papilare a două degete ale mamei.

(2) Imaginile colectate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv cu ocazia procedurii de înregistrare a naşterii mamei, pentru compararea cu imaginile colectate de la persoana care se prezintă pentru înregistrarea naşterii.

(3) Imaginile colectate potrivit alin. (1) se stochează în Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor şi se şterg prin procedură automată imediat după emiterea actului de identitate al mamei.

(4) Procedurile de colectare şi de ştergere a imaginilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 212. - Odată cu iniţierea procedurii prevăzute la art. 211, serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul declarat ai mamei este obligat să efectueze demersurile necesare pentru înregistrarea naşterii şi să urmărească obţinerea unui act de identitate de către aceasta.”

7. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români, dacă nu cunosc limba română, precum şi în cazul în care unul sau ambii viitori soţi au handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.”

Art. II.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.”

2. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Actul de identitate al persoanei fizice internate într-un centru educativ se păstrează pe durata internării de către administraţia acestei instituţii.”

3. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Cererea de eliberare a unui nou act de identitate, solicitat potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (1) de către persoana internată într-o instituţie sanitară, se primeşte şi se soluţionează în condiţiile alin. (3).”

4. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Pentru persoanele fizice care nu posedă act de identitate şi sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau centrului respectiv. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta.”

Art. III. - Cererile privind înregistrarea tardivă a naşterii, depuse la instanţele de judecată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare Sa data depunerii acestora.

Art. IV. - Dispoziţiile art. 141 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică numai în situaţia copiilor născuţi după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. V. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va modifica şi/sau completa în consecinţă Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 33.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

 

Având în vedere faptul că prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost actualizate după intrarea în vigoarea a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum şi faptul că sistemul de finanţare a serviciilor de îngrijire pe termen lung a persoanelor vârstnice dependente, inclusiv a căminelor pentru persoane vârstnice nu mai este funcţional - constatându-se bariere legislative/disfuncţionalităţi în încasarea contribuţiei persoanelor vârstnice/susţinătorilor legali ai acestora, potrivit obligaţiilor prevăzute de Codul civil, în accesarea fondurilor de la bugetul de stat pentru suplimentarea celor prevăzute în bugetele locale pentru aceste servicii, autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează serviciile sociale pentru persoanele vârstnice dependente se confruntă cu dificultăţi financiare.

Deşi proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este inclus în Programul legislativ al Guvernului României pentru anul 2016, neadoptarea acestui act normativ în regim de urgenţă ar putea conduce la pierderea licenţelor de funcţionare pentru căminele pentru persoane vârstnice care nu mai pot îndeplini standardele minime de calitate şi, implicit, la deteriorarea condiţiilor de viaţă ale persoanelor vârstnice rezidente în aceste centre.

Convergenţa disfuncţionalităţilor menţionate cu factorii economici şi demografici defavorabili, din comunităţile în care rata sărăciei este crescută, iar oferta de servicii sociale a furnizorilor privaţi este insuficientă sau inexistentă, constituie o situaţie care necesită intervenţie de urgenţă,

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul d, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) se asigură fără plata contribuţiei persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri.”

2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Persoanele vârstnice care se încadrează în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptăţite să beneficieze de serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) şi care realizează venituri, beneficiază de servicii cu plata unei contribuţii, în funcţie de tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei, fără a se depăşi costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi costul acestora se Stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legii.”

3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) revine autorităţilor administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială direct sau în baza convenţiilor de parteneriat şi a contractelor de servicii sociale încheiate cu alţi furnizori publici sau privaţi de servicii sociale care deţin licenţă de funcţionare pentru servicii de îngrijire la domiciliu.

(2) în aplicarea prevederilor alin. (1) şi a prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciul public de asistenţă socială şi prin compartimentul de contractare, au în vedere următoarele:

a) estimarea anuală a numărului persoanelor vârstnice dependente care necesită sprijin pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice;

b) estimarea numărului persoanelor vârstnice care nu primesc ajutor pentru îndeplinirea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice din partea îngrijitorilor informali şi voluntari;

c) elaborarea indicatorilor de eficienţă cost/beneficiu.”

4. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local, corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Timpul cât soţul şi rudele au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă întreagă.”

5. La articolul 18, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Căminul pentru persoane vârstnice este instituţia de asistenţă socială cu personalitate juridică, înfiinţată, organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor prezentei legi, în vederea asigurării serviciilor de îngrijire pe perioadă nedeterminată, în sistem rezidenţial.

(5) Cheltuielile de funcţionare a căminului pentru persoane vârstnice se asigură cu respectarea principiului subsidiarităţii, în următoarea ordine:

a) din venituri proprii, încasate din contribuţii ale persoanelor vârstnice şi/sau, după caz, ale susţinătorilor legali ai acestora;

b) din sume alocate din bugete locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

c) din bugetul de stat - în completarea cuantumului prevăzut la lit. a) şi b), din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 10% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor minime de cost aprobate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.”

6. La articolul 18, după alineatul (5) se Introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (5) lit. c), repartizate pe judeţe la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, se aprobă distinct prin anexă la legea bugetului de stat şi se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti fundamentată pe baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale.”

7. La articolul 21 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) finanţarea cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c);\

8. La articolul 21 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) finanţarea programelor de interes naţional destinate dezvoltării şi sustenabilităţii serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice.”

9. La articolul 21 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) sume alocate în completarea veniturilor proprii ale căminelor prevăzute la art. 18 alin. (5) lit. a);”.

10. La articolul 21 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) finanţarea cheltuielilor de capital ale căminelor din subordine şi pentru asigurarea componenţei locale la proiectele ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, implementate de acestea;”.

11. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Sponsorizările şi donaţiile în bani sau în natură, făcute de persoane fizice şi juridice române şi străine căminelor pentru persoane vârstnice sau celorlalte instituţii şi unităţi de asistenţă socială prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) se utilizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.”

12. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.

13. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, pentru finanţarea drepturilor de personal ale personalului medical şi a medicamentelor.”

14. La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.

15. La articolul 25, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.”

16. La articolul 25 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei;”.

17. Articolul 26 se abrogă.

18. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de condiţiile de care dispun, pot înfiinţa potrivit legii gospodării anexe, ca activităţi autofinanţate, în scopul îmbunătăţirii hranei.”

Art. II. - Prevederile lit. c) de la alin. (5) al art. 18 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum este modificat de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2016.

Art. III. - (1) Convenţiile încheiate între consiliile locale şi organizaţii neguvernamentale, unităţi de cult recunoscute în România ori alte persoane fizice sau juridice, în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu au fost renegociate după intrarea în vigoare a Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, se renegociază în conformitate cu prevederile legale în vigoare, într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Convenţiile prevăzute Sa alin. (1) sunt valabile pentru perioada pentru care au fost încheiate.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 34.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea titlurilor de parc industrial acordate pentru infrastructurile de afaceri din municipiul Oradea, judeţul Bihor

 

Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 9 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, în considerarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 222 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea extinderii Parcului Industrial Eurobusiness I şi acordarea de facilităţi fiscale conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

având în vedere prevederile Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii „Eurobusiness Parc Oradea” - S.A. nr. 18 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea schimbării denumirii societăţii În Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea - SA, ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 685/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii „Eurobusiness Parc Oradea” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societăţii «Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea» - SA, cu sediul social în judeţul Bihor, municipiul Oradea, Strada Primăriei nr. 3, parter, cod unic de înregistrare 24734055, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 35 de ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea, judeţul Bihor, Şoseaua Borşului nr. 24, şi identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 160691 - 160698, 160700, 160701, 163292, 174179, 164182-164186, 166460, 169198, 169202, 169661, 169662, 170367, 170369, 170370, 170867, 172484, 174489, 174490, 176190, 179268, 184564-184567, 185859, 185860, 186069, 187229, 188007, 188008, 188010, 188464, 190142, 190144, 190145, 192931, 192933, 192935, 193181, 193217, 193434, 193605, 193606, 193670-193672, 193677-193679, 193692, 193693,193695, 193696, 193945-193955, 193968, 193969, 193976, 193977, 194214, 194215, 194528, 194634, eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Oradea;

b) are o suprafaţă de 130,02 ha.

(2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Articolul 3 se abrogă.

4. La articolul 4, literele a) şi b) se abrogă.

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi de art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. Anexa „Plan de situaţie - Parc industrial Eurobussines Oradea” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 685/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii „Eurobusiness Parc Oradea” - S.A., publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, al Ordinului ministrului delegat pentru administraţie nr. 137/2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii „Eurobusiness Parc Oradea” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 19 iunie 2012, cu modificările ulterioare, şi al Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 892/2015 privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societăţii „Eurobusiness Parc Oradea” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 336 din 13 mai 2015, denumirea Societatea „Eurobusiness Parc Oradea”- SA. se înlocuieşte cu denumirea Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea”- SA.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Mihai Busuioc,

secretar general

 

Bucureşti, 17 iunie 2016.

Nr. 902.

 

ANEXĂ*)

(Anexa la Ordinul nr. 685/2008)

 

PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor formularelor „Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” şi „Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”

 

Având în vedere dispoziţiile art. 213 alin. (7), art. 342 alin. (1) şi ale art. 352 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelele, modul de utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:

1. „Referatul justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, prevăzut în anexa nr. 1;

2. „Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - „Referatul justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, prevăzut la art. 1 pct. 1, se întocmeşte de către organul de control/organul de executare, după caz, şi stă la baza emiterii „Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”.

Art. 3. - „Decizia de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, prevăzută la art. 1 pct. 2, se întocmeşte de Către organul de control/organul de executare, după caz, în cazuri excepţionale, când s-a constatat existenţa unor motive ce conduc la prelungirea termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii.

Art. 4. - Organul de control/executare, după caz, va transmite în aceeaşi zi sau cel târziu în ziua următoare proiectul „Referatului justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, precum şi proiectul „Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, în vederea aprobării de către conducătorul organului fiscal respectiv, directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi şefii de administraţie în cazul administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Art. 5. - Aprobarea proiectului „Referatului justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii1 şi a proiectului „Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” se va realiza de către conducătorul organului fiscal în termen de cel mult două zile de la primirea acestora. După aprobare, un exemplar al „Referatului justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” şi un exemplar ai „Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” se vor comunica organului de control.

Art. 6. - „Decizia de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, după aprobarea acesteia, va fi comunicată debitorului în aceeaşi zi sau cel târziu în ziua următoare de către organul de executare împreună cu organul de control, după caz, dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia generală control venituri persoane fizice, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Florin Tunaru

 

Bucureşti, 29 iunie 2016.

Nr. 1.929.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANTET1

Nr. ........................ din ...............................

Aprobat.

Conducătorul organului fiscal2,

Numele şi prenumele ...............................

Semnătura ...............................

L.S.

 

REFERAT

de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii

Emis la data de ...............................

 

În temeiul prevederilor art. 213 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul ..............................., cu domiciliul fiscal în localitatea ..............................., str. ............................... nr. ...., cod de identificare fiscală ...............................3, a fost emisă Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ....... din data de ...............................

Având în vedere atât prevederile art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi faptul că până la data prezentului referat nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă şi ţinând cont de următoarele motive:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

se impune prelungirea termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii de la data de  ............................... până la data de  ...............................

 

Avizat

 

Conducătorul organului de control4/de executare5,

 

Numele şi prenumele ...............................

 

Semnătura ...............................

 

L.S.

 

 

 

Şef serviciu,

Întocmit

Numele şi prenumele ...............................

Numele şi prenumele ...............................

Semnătura ...............................

Semnătura ...............................

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759


1 Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

2 Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi şefii de administraţie în cazul administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

3 Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4 Organul de control este organul de control competent, potrivit legii, al Direcţiei generale antifraudă fiscală, Direcţiei Generale a Vămilor, Direcţiei generale control venituri persoane fizice, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale subordonate acestora.

5 Organul de executare este organul de executare competent, potrivit legii, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale teritoriale subordonate acestora, după caz

 

1. Denumire: „Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 213 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte: în două sau în trei exemplare, de către organul de executare/organul de control, după caz.

6. Circulă: - nu circulă.

7. Se arhivează:

- un exemplar la dosarul fiscal;

- un exemplar la dosarul de control, după caz.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANTET 1

Aprobat

Nr. ........................ din ...............................

Conducătorul organului fiscal2,

 

Numele şi prenumele ...............................

 

Semnătura ...............................

 

L.S.

 

 

 

Către .......................................................................................

 

cod de identificare fiscală ................................................. 3

 

str. .................................................... nr. ...., bloc ...., sc. ....,

 

et. ...., ap. ...., sectorul ...., localitatea ..................................

 

judeţul ..............................., cod poştal ...............................

 

 

 

 

 

DECIZIE DE PRELUNGIRE

a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii

Emisă la data de ...............................

 

În temeiul prevederilor art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta decizie se prelungeşte termenul de valabilitate a măsurilor asigurătorii de la data de ............................... până la data de ............................... dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ............................... din data de ............................... întrucât, până la data prezentei, nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă şi ţinând cont de următoarele motive:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.

Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul fiscal competent în baza deciziei motivate emise de organul care le-a dispus, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanţiei prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

În temeiul art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

 

Avizat

 

Conducătorul organului de control4/de executare5,

 

Numele şi prenumele ...............................

 

Semnătura ...............................

 

L.S.

 

 

 

Şef serviciu,

Întocmit

Numele şi prenumele ...............................

Numele şi prenumele ...............................

Semnătura ...............................

Semnătura ...............................

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759


1 Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal centrai emitent al prezentului act administrativ,

2 Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi şefii de administraţie în cazul administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

3 Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4 Organul de control este organul de control competent, potrivit legii, al Direcţiei generale antifraudă fiscală, Direcţiei Generale a Vămilor, Direcţiei generale control venituri persoane fizice, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale subordonate acestora.

5 Organul de executare este organul de executare competent, potrivit legii, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale teritoriale subordonate acestora, după caz.

 

1. Denumire: „Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte: în două sau în trei exemplare, de către organul de executare/organul de control, după caz.

6. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal;

- un exemplar la organul de control;

- un exemplar la debitor.

7. Se arhivează:

- un exemplar la dosarul fiscal;

- un exemplar la dosarul de control, după caz.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.