MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 489/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 489         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 iunie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

36. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

37. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

38. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

 

39. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

Realizarea cadastrului în România, prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul ţării, constituie o prioritate a Guvernului României, accelerarea implementării Programului naţional de cadastru şi carte funciară şi asigurarea punerii în aplicare a obiectivelor acestuia fiind vitale pentru dezvoltarea economică.

Programul naţional de cadastru şi carte funciară este obligatoriu să fie implementat în perioada 2015-2023, iar România va beneficia în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.

Accelerarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin proceduri simplificate de înregistrare sistematică, precum şi creşterea numărului imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară constituie obiective asumate de statul român, în considerarea principiului constituţional de a garanta proprietatea.

Obiectivele referitoare la asigurarea înregistrării accelerate a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară au fost asumate de statul român prin numeroase angajamente internaţionale, motiv pentru care sunt necesare luarea de măsuri urgente pentru punerea în aplicare a acestui obiectiv şi eliminarea oricăror impedimente identificate în accelerarea ritmului de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în interesul public al cetăţenilor şi statului român în ceea ce priveşte înscrierea dreptului de proprietate, cadastrul şi cartea funciară fiind definite de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, ca „un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu ţării”.

Importanţa naţională strategică a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară este recunoscută prin Memorandumul tehnic de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România din 5 noiembrie 2013, ratificat prin Legea nr. 31/2014.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este unică autoritate în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare şi beneficiază, conform legii, de regim de finanţare mixtă, în scopul utilizării veniturilor proprii pentru finanţarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, al cărui obiectiv constă în înregistrarea gratuită a imobilelor de la nivelul întregii ţări în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Măsurile de accelerare a înregistrării sistematice este obligatoriu să fie luate cu maximă celeritate pentru a se realiza cu prioritate înregistrarea imobilelor situate în extravilan, pentru ca România să beneficieze de alocările financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.

Neadoptarea ordonanţei de urgenţă ar conduce la disfuncţionalităţi în procesul de accesare a formelor de sprijin financiar şi la implementarea schemelor de plăţi în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislaţia Uniunii Europene, respectiv regulamentele Parlamentului European şi ale Consiliului, obligatoriu de respectat, şi la neaccesarea în condiţii optime a celor circa 10,85 miliarde euro alocate României pentru perioada 2015-2020, în cadrul pilonului I al politicii agricole comune, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României.

De asemenea, adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă are rolul de a asigura, ca urmare a intabulării terenurilor agricole din sectoarele cadastrale extravilane, implementarea noilor scheme de plăţi, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Implementarea Programului naţional în termenul stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 are rolul de a pune în aplicare principiile constituţionale referitoare la apărarea proprietăţii publice şi private de către statul român, asigurând înscrierea domeniului public şi privat al acestuia şi având rolul de a stabili o bază reală de impozitare a imobilelor.

În cadrul negocierilor Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), aferent celui de-al doilea împrumut pentru dezvoltare de politici (DPL 2), a fost impusa condiţionalitatea adoptării unei noi legi în domeniul cadastrului şi cărţii funciare, cu raţionamentul c㠄Adoptarea noii legi este justificată de faptul că aceasta va reflecta cele mai bune practici europene privind guvernanta corporativă şi va prevede servicii de cadastru profesionale, complete şi orientate către clienţi.”, ceea ce impune în prealabil necesitatea reconfirmării caracterului instituţional unitar al activităţii de cadastru şi publicitate imobiliară din punctul de vedere al normelor referitoare la personal şi la reglementările aplicabile desfăşurării activităţii.

În Acordul de parteneriat nr. 2014R016M8PA001.1.2, semnat de România cu Comisia Europeană în luna august 2014, a fost inclus Obiectivul tematic nr. 11, având ca obiect Creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor interesate şi o administraţie publică eficientă, iar printre nevoile de dezvoltare menţionate în cadrul obiectivului tematic sunt prevăzute îmbunătăţirea serviciilor de înregistrare a terenurilor din mediul rural, integrarea datelor existente şi extinderea sistemului de înregistrare sistematică a proprietăţilor în zonele rurale ale României, fiind stabilită ca prioritate de finanţare: Dezvoltarea unui sistem naţional de cadastru pentru â oferi certitudine asupra titlului de proprietate, promovarea reformei funciare şi consolidarea efectivă a terenurilor, în sprijinul obiectivelor de dezvoltare ale României.

Este obligatorie promovarea urgentă de măsuri legislative şi operaţionale necesare asigurării obiectivelor de a oferi certitudine asupra titlului de proprietate, de a promova reforma funciară, de a consolida terenurile, în sprijinul obiectivelor de dezvoltare ale României.

În considerarea tuturor acestor angajamente internaţionale, coroborată cu analiza practicilor europene, precum şi pentru îndeplinirea obiectivului constituţional ca statul să asigure cetăţenilor certitudinea dreptului de proprietate, în cazul proprietăţii private, precum şi ocrotirea şi inalienabilitatea domeniului public al statului s-a impus identificarea urgentă de soluţii legislative de accelerare a înregistrării imobilelor din extravilan în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin:

- reglementarea posibilităţii utilizării veniturilor proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru asigurarea suportului financiar necesar autorităţilor administraţiei publice locale, pentru înregistrarea cu prioritate la nivel de sector cadastral a terenurilor agricole extravilane, precum şi a terenurilor intravilane, în situaţii de excepţie, care are rolul de a certifica situaţia tehnico-juridică a imobilelor, de a asigura o bază corectă de impozitare cu privire la aceste imobile, de a asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede termenul imperativ de 1 ianuarie 2017 ca termen de finalizare a aplicării legilor fondului funciar, ceea ce presupune eliberarea de la acea dată a tuturor titlurilor de proprietate la nivel naţional;

- completarea reglementării existente referitoare la înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru proprietatea publică şi privată a statului;

- reglementarea cărţii funciare a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral, în care se vor înscrie şi celelalte drepturi reale constituite asupra imobilelor, o modalitate de înscriere a terenurilor din extravilan în privinţa cărora se înregistrează minusuri de suprafaţă la nivel de sector cadastral definit, prin menţionarea situaţiei drepturilor din titlurile de proprietate şi posibilitatea titularilor de a dispune de acestea, precum şi a posibilităţii deschiderii unor astfel de cărţi funciare pentru terenurile înscrise în societăţi agricole sau arendate, cu evidenţierea regimului juridic special al acestor terenuri, în ceea ce priveşte folosinţa, în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, şi a dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la arendă şi patrimoniu de afectaţiune.

Finanţarea din bugetul de venituri proprii al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a deschiderii cărţilor funciare conform procedurii înregistrării sistematice, pentru imobilele situate în extravilan şi, pe cale de excepţie a celor din intravilan, este menită să sprijine procesul de restituire a proprietăţilor, conform legislaţiei speciale, şi să soluţioneze situaţiile generate de suprapunerile de terenuri, precum şi situaţiile generate de necesitatea stabilirii unor amplasamente legale şi a delimitării terenurilor proprietate a statului.

Stabilirea unei modalităţi de finanţare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare, pentru ca acestea să poată derula procedurile de achiziţionare a serviciilor de înregistrare sistematică, asigură obiectivul realizării şi apărării unui interes public, prin intabularea gratuită a imobilelor pentru cetăţeni şi stat.

De asemenea, finanţarea realizării cu prioritate a lucrărilor de înregistrare a imobilelor este menită să asigure respectarea principiului constituţional de ocrotire a proprietăţii statului, în aplicarea prevederilor art. 136 din Constituţia României, republicată, precum şi a proprietăţii private, în aplicarea prevederilor art. 44 din Constituţie.

Actualele dispoziţii ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, prevăd, în aplicarea pct. 31 lit. ii) din Memorandumul de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, ratificat prin Legea nr. 31/2014, care impune identificarea unor măsuri adecvate pentru o soluţionare rapidă a cazurilor de succesiuni nedezbătute, faptul că; „Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea... a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională, din veniturile proprii în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară.”, fiind astfel necesară reglementarea în regim de urgenţă a unei norme la nivel de lege care să prevadă modalitatea de stabilire a cuantumului onorariilor ce se vor achita pentru plata certificatelor de moştenitor, emise în beneficiul moştenitorilor, în acord cu legislaţia incidenţă.

 întrucât agricultura şi ocrotirea proprietăţii publice şi private reprezintă priorităţile majore ale Guvernului,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(6) în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, precum şi executorii judecătoreşti au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţiile reglementate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.”

2. La articolul 3, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (61)-(64), cu următorul cuprins:

„(61) Prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale prevăzut la alin. (6) se acordă şi se revocă dreptul de acces pentru orice alte persoane şi entităţi, se stabilesc seturile de date, tariful pe unitatea de timp, modul şi termenul de plată.

Dreptul de acces poate fi revocat individual în condiţiile prevăzute de normele tehnice, fără un aviz prealabil, şi expiră odată cu sfârşitul perioadei pentru care a fost achitat tariful.

(62) Accesul on-line pentru entităţile care au atribuţii specifice, prevăzute la alin. (6), este permis în vederea consultării cărţii funciare, planului cadastral, obţinerii pe cale electronică a datelor cadastrale necesare întocmirii şi transmiterii, inclusiv pe cale electronică, a actelor şi documentaţiilor cadastrale instrumentate, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară, precum şi în alte situaţii reglementate prin ordinul prevăzut la alin. (6).

(63) Agenţia Naţională va asigura până la data de 31 decembrie 2017 punerea în aplicare a acestor dispoziţii.

(64) Procedura comunicării actelor către birourile teritoriale se va stabili prin protocoale de colaborare aprobate prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, respectiv prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, şi prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, protocoale care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

3. La articolul 9, alineatele (8), (32) şi (37) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(8) Procedura de eliberare şi termenul de plată a certificatelor prevăzute la alin. (7) se stabilesc prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

..........................................................................................................

(32) Plata destinată cofinanţării prevăzute la alin. (31) se face de către Agenţia Naţională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

..........................................................................................................

 (37) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi aerofotografiere sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de recepţie.”

4. La articolul 9, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) Cuantumul onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se stabileşte, în condiţiile legii, prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

5. La articolul 9, după alineatul (13) se introduc trei noi alineate, alineatele (131)-(133), cu următorul cuprins:

„(131) În cazul în care notarii publici nu virează tarifele încasate, în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (13), tarifele, inclusiv accesoriile aferente acestora, se stabilesc prin decizia oficiului teritorial, semnată de director şi de contabilul-şef, avizată de legalitate. Decizia oficiului teritorial constituie titlu executoriu, iar executarea silită se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(132) Pentru neachitarea tarifelor încasate de către notarii publici la termenul prevăzut la alin. (13), se aplică dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţele datorate bugetului de stat.

(133) Tarifele prevăzute de prezenta lege sunt creanţe bugetare asimilate creanţelor fiscale.”

6. La articolul 9 alineatul (28), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate compartimente funcţionale de înregistrare Sistematică a proprietăţilor imobiliare, ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale şi care urmăresc, în principal, coordonarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi la nivel naţional;”.

7. La articolul 9 alineatul (28), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:

„c) prin fişa postului se stabilesc atribuţiile corespunzătoare nivelului de pregătire profesională a întregului personal angajat în cadrul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate, în vederea îndeplinirii activităţilor specifice instituţiei, inclusiv activităţile de recepţie şi cele corespunzătoare Programului naţional de cadastru şi carte funciară, indiferent de modul de finanţare;

d) personalul angajat pentru implementarea Programului naţional în condiţiile prevăzute la lit. b) beneficiază de toate drepturile de natură salariată stabilite în condiţiile legii, în mod similar celor dobândite anterior de personalul angajat pe perioadă nedeterminată, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.”

8. La articolul 9, după alineatul (34) se introduc douăsprezece noi alineate, alineatele (341)-(3412), cu următorul cuprins:

„(341) în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se finanţează, în condiţiile legii, şi lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

(342) Prin excepţie de la prevederile alin. (341), în unităţile administrativ-teritoriale în care nu sunt terenuri în extravilan, unităţile administrativ-teritoriale beneficiare prevăzute la alin, (341) pot demara lucrările de înregistrare sistematică la nivelul sectoarelor cadastrale din intravilan.

(343) Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică prevăzute la alin. (341) şi (342) se efectuează prin alocarea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale de sume de la bugetul Agenţiei Naţionale, prin bugetele oficiilor teritoriale, în limita bugetului aprobat şi a acordului Consiliului de administraţie, pe bază de contract de finanţare anual, care va conţine inclusiv clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrărilor de către Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale.

(344) Alocarea sumelor aprobate cu destinaţia prevăzută la alin. (341) şi (342) unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare se realizează ca urmare a aprobării de către Consiliul de administraţie, de la o poziţie distinctă de transferuri, din bugetul Agenţiei Naţionale, prin bugetele oficiilor teritoriale, şi constituie surse de finanţare complementare pentru bugetele acestora. Sumele primite de unităţile administrativ-teritoriale se evidenţiază la o poziţie distinctă de venituri în bugetele acestora.

(345) Agenţia Naţională decontează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (341) şi (342), în limitele prevăzute la alin. (30) şi (31).

(346) Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(347) în vederea asigurării finanţării complementare prevăzute la alin. (343) şi (344), unităţile administrativ-teritoriale care intenţionează demararea lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor la nivel de sector cadastral pentru îndeplinirea obiectivului finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform alin. (34i) şi (342), au obligaţia de a transmite oficiilor teritoriale în raza cărora sunt situate sectoarele cadastrale, solicitarea de a se încheia contractul de finanţare, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a procedurii prevăzute la alin. (346).

(348) La împlinirea a 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (347), oficiile teritoriale vor notifica unităţile administrativ-teritoriale care nu au solicitat încheierea contractului de finanţare, pentru a solicita încheierea contractului în termen de 15 zile de la primirea notificării, sub sancţiunea pierderii finanţării.

(349) Unităţile administrativ-teritoriale care au iniţiat lucrări de înregistrare sistematică prin protocoale de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională, precum şi unităţile administrativ-teritoriale incluse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, prin proceduri iniţiate de Agenţia Naţională, sunt exceptate de la prevederile alin. (341) şi (342).

(3410) Efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în condiţiile alin. (341) şi (342) se face cu respectarea dispoziţiilor alin. (7)-^9), precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) - art. 17.

(3411) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanţării complementare prevăzute la alin. (341) şi (342) au obligaţia de a respecta legislaţia în materia achiziţiilor publice în vigoare, în ceea priveşte organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii, respectarea obligaţiilor din contractele de finanţare, precum şi a modului de utilizare a sumelor alocate din bugetul Agenţiei Naţionale prin program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

(3412) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare au obligaţia să transmită Agenţiei Naţionale toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivului prevăzut la alin. (341)şi (342) şi sunt responsabile pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.”

9. La articolul 9, alineatul (36) se abrogă.

10. La articolul 9, după alineatul (37) se introduce un nou alineat, alineatul (38), cu următorul cuprins:

„(38) Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară sunt stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi conţin, în principal, activităţile aferente etapelor prevăzute la art. 11 alin. (2).”

11. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc şase noi alineate, alineatele (5)-(10), cu următorul cuprins:

.(5) în scopul accelerării înregistrării sistematice, precum şi al creşterii numărului imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale, poate deschide cărţi funciare din oficiu, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, prin conversia în format electronic a informaţiilor existente în evidenţele oficiilor teritoriale referitoare la drepturile reale pentru care au fost îndeplinite formalităţile legale de publicitate, precum şi a informaţiilor grafice şi textuale ale imobilelor.

(6) Ulterior finalizării înregistrării efectuate potrivit alin. (5), se vor afişa opisul alfabetic al proprietarilor, precum şi registrul cadastral.

(7) Afişarea documentelor prevăzute la alin. (6) se face conform mijloacelor prevăzute pentru înregistrarea sistematică, respectiv prin publicarea şi afişarea, la nivel central, pe pagina de internet special creată de către Agenţia Naţională în acest scop, iar contestarea acestora se poate face şi electronic, inclusiv pe pagina de internet special creată de către Agenţia Naţională în acest scop, şi se soluţionează prin proces-verbal, care se contestă în condiţiile art. 14 alin, (4).

(8) Titularii drepturilor asupra imobilelor înscrişi în cărţile funciare deschise potrivit prevederilor alin. (5) au la dispoziţie un termen de un an de la data deschiderii din oficiu a cărţilor funciare, în care pot să solicite actualizarea gratuită a acestora.

(9) în cărţile funciare astfel înfiinţate se vor face menţiunile corespunzătoare referitoare la deschiderea acestora din oficiu, prin convertirea informaţiilor existente, precum şi cu privire la posibilitatea îndreptării erorilor sau actualizării înscrierilor după caz, în termen de un an de la data deschiderii.

(10) Actualizarea evidenţelor astfel convertite se poate efectua şi prin deschiderea din oficiu a cărţilor funciare la finalizarea înregistrării sistematice, prin redarea realităţii din teren, potrivit dispoziţiilor alin. (1), ca urmare a parcurgerii etapelor prevăzute la art. 11 alin. (2).”

12. La articolul 11, după alineatul (22) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (221)-(2211), cu următorul cuprins:

„(221) în cazul imobilelor, respectiv terenuri cu sau fără construcţii situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului funciar, indiferent dacă au fost sau nu înregistrate anterior în sistemul integrat şi dacă sunt împrejmuite sau nu, în măsura în care există deficit de suprafaţă în sectorul determinat şi nu se pot stabili amplasamentele şi suprafeţele terenurilor, se va înfiinţa o carte funciară a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral, în care se vor înscrie şi celelalte drepturi reale constituite asupra imobilelor.

(222) în aplicarea dispoziţiilor alin. (221), persoana autorizată procedează la identificarea limitelor sectoarelor cadastrale care sunt stabilite de Agenţia Naţională, după cum urmează:

a) efectuează lucrări de măsurare a sectorului cadastral determinat, cu precizarea limitelor stabile în timp ale acestuia şi a situării în planul cadastral în cazul înregistrării sporadice;

b) verifică şi preia informaţiile din sistemul integrat pentru cărţile funciare deschise în sectorul respectiv;

c) identifică amplasamentele imobilelor din sector pentru care nu s-au deschis cărţi funciare, pe baza titlurilor de proprietate şi a limitelor indicate de către titular, de către reprezentantul autorităţii publice locale şi de către alte persoane interesate;

d) dacă, pe baza verificărilor pe teren, titularii drepturilor de proprietate sunt de acord cu amplasamentele corectate şi cu suprafeţele reduse şi propuse de persoana autorizată, pe baza măsurătorilor efectuate, acesta va lua act de acordul proprietarilor din sector, pe baza declaraţiilor acestora cuprinse în fişele interviu semnate şi de către titularii drepturilor de proprietate. În caz contrar, persoana autorizată finalizează documentaţia cadastrală pentru întregul sector în care este situată, căreia i se va aloca un singur număr cadastral şi stă la baza înfiinţării cărţii funciare a titlurilor de proprietate din sector, cu indicarea titularilor drepturilor de proprietate, precum şi a deschiderii cărţilor funciare individuale derivate, în care sunt înscrişi titularii drepturilor din sectorul respectiv,

(223) Cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector va cuprinde înscrierea în partea I a suprafeţei de teren identificată conform măsurătorilor, iar în partea a II-a a titularilor drepturilor de proprietate.

(224) Titularii drepturilor de proprietate vor fi înscrişi în cărţi funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector, în care se menţionează titularul dreptului de proprietate asupra parcelelor din titlurile de proprietate.

(225) Actualizarea cărţilor funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector cu geometria individuală a imobilelor, se poate realiza pe baza acordului unanim al proprietarilor cu privire la recunoaşterea limitelor şi a amplasamentelor, precum şi a suprafeţei imobilelor, iar în lipsa acordului unanim, pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.

(226) Proprietarul înscris în cartea fundară individuală derivată din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector poate exercita liber prerogativele dreptului său de proprietate, potrivit legii, în regim de carte funciară.

(227) Dispoziţiile alin. (221)-(226) sunt aplicabile şi înregistrării sporadice, caz în care cartea funciară se va deschide la cererea oricărui proprietar din sectorul în care au fost emise titlurile de proprietate, iar detaliile tehnice referitoare la modalitatea de întocmire a documentaţiei cadastrale se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

(228) în cazul terenurilor agricole care fac obiectul dispoziţiilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, se înfiinţează cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector, cu notarea corespunzătoare în partea a II-a a aportului de folosinţă a terenului în favoarea entităţii agricole astfel constituite, în aplicarea dispoziţiilor art. 31-33 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(229) Prevederile alin. (228) sunt aplicabile terenurilor agricole arendate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, caz în care în cartea funciară se notează arenda asupra imobilului.

(2210) în cazul imobilelor înscrise în cărţi funciare ai căror proprietari au calitate de arendatori sau fac obiectul Legii nr. 36/1991, cu modificările ulterioare, dispoziţiile privind deschiderea cărţii funciare a titlurilor de proprietate din sector sunt aplicabile în mod corespunzător, arendaşul sau entitatea juridică urmând să solicite deschiderea acestei cărţi funciare.

(211) în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la obligativitatea respectării regimului juridic special aplicabil anumitor categorii de bunuri imobile, înstrăinarea imobilelor din cărţile funciare astfel înfiinţate se face cu respectarea limitelor legale instituite de legislaţia specială, în ceea ce priveşte respectarea destinaţiei speciale a terenului şi dreptului de preempţiune.”

13. La articolul 12, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Persoana autorizată care efectuează lucrările de înregistrare sistematică şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători şi întocmeşte documentele tehnice.”

14. La articolul 12, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (91)-(93), cu următorul cuprins:

„(91) Activitatea de verificare şi recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică şi a documentelor tehnice prevăzute la alin. (1) se face de către Comisia de la nivelul oficiului teritorial, formată din personal de specialitate, numită prin decizie a directorului oficiului teritorial. Verificarea şi recepţia se vor putea face şi în etape, pe sectoare cadastrale, înainte de finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

(92) Activitatea de verificare şi recepţie prevăzută la alin. (91) poate fi externalizată, prin excepţie de la dispoziţiile art. 6 alin. (2), prin contractarea în acest sens de servicii specializate în condiţiile legii.

(93) După verificare şi recepţie, pentru a fi aduse la cunoştinţa publică, documentele tehnice prevăzute la alin. (1) se integrează în sistem şi:

a) sunt transmise de către oficiul teritorial autorităţii administraţiei publice locale în vederea afişării publice, în condiţiile art. 14 alin. (1), prin publicare pe pagina proprie de internet a acesteia, precum şi la sediul consiliului focal respectiv. Anunţul privind afişarea publică a documentelor tehnice se publică într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, precum şi prin alte mijloace de comunicare;

b) se afişează pe pagina de internet special creată în acest scop de către Agenţia Naţională, unică la nivel naţional.”

15. La articolul 14, alineatele (2), (5) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează, în termen de 60 de zile de la data afişării, şi sunt însoţite de documente doveditoare. Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare de la nivelul oficiului teritorial, numită prin decizie a directorului oficiului teritorial, soluţionează cererile în perioada de afişare publică, dar nu mai târziu de 60 de zile de la finalizarea perioadei de afişare, conform unei proceduri stabilite prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

..........................................................................................................

(5) înscrierile în noua carte funciară se realizează din oficiu, pe baza documentelor tehnice ale cadastrului integrate în sistem pentru fiecare sector cadastral în parte, potrivit art. 14 alin. (1) şi, după caz, rectificate potrivit art. 11 alin. (2) lit. m), conform unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Directorul general al Agenţiei Naţionale poate emite instrucţiuni cu privire la modul de lucru în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică.

..........................................................................................................

 (9) în perioada de efectuare a înregistrării sistematice, precum şi ulterior integrării documentelor tehnice în sistem, până la finalizarea soluţionării cererilor de rectificare, în cuprinsul cărţilor funciare ale imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială respectivă se va menţiona din oficiu faptul că acestea fac obiectul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.”

16. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Situaţia cadastral-juridică a imobilelor, inclusiv planul cadastral, se actualizează ca urmare a soluţionării cererilor de rectificare, în condiţiile legii, la cerere sau din oficiu.”

17. La articolul 14, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alineatele (91)-(94), cu următorul cuprins:

„(91) în situaţia în care, cu prilejul înregistrării sistematice nu se pot identifica codurile numerice personale, respectiv codurile unice de înregistrare ale anumitor titulari de drepturi asupra imobilelor, documentele tehnice se recepţionează, iar în partea a I l-a a cărţii funciare se vor efectua menţiuni cu privire la lipsa codului numeric personal, respectiv lipsa codului unic de înregistrare.

(92) Ulterior înfiinţării din oficiu a cărţilor funciare, la întocmirea actelor de dispoziţie asupra imobilelor este obligatoriu ca în actul juridic să se menţioneze codul numeric personal, respectiv codul unic de înregistrare al titularului dreptului de proprietate.

(93) Menţiunile referitoare la lipsa codului numeric personal, respectiv a codului unic de înregistrare al titularului dreptului înscris în cartea funciară pot fi actualizate, la cererea persoanei interesate, prin prezentarea înscrisului prevăzut de lege.

(94) Cărţile funciare deschise ca urmare a primei înregistrări sistematice vor indica faptul că au la bază lucrările sistematice, precum şi data finalizării acestora, după modelul stabilit prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.”

18. La articolul 23 punctul A, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) suprafaţa imobilului, reieşită din măsurători cadastrale, destinaţia, adresa administrativă, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile. Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizaţia de construire.”

19. La articolul 23 punctul B, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) numele sau denumirea proprietarului şi ale titularului dreptului real asupra imobilului, după caz;”.

20. La articolul 34, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) La nivelul oficiilor teritoriale se constituie comisii formate din personal de specialitate, abilitate să procedeze, la cererea persoanei interesate sau din oficiu, la îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi a înscrierilor în cartea funciară, prin efectuarea în acest scop de verificări în teren, şi care îşi desfăşoară activitatea conform unui regulament, aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

(4) Ulterior efectuării acestor verificări, comisia astfel abilitată încheie un proces verbal care stă la baza actualizării menţiunilor din partea I a cărţii funciare, ce au făcut obiectul verificărilor.

(5) încheierea de carte funciară prin care s-a dispus actualizarea menţiunilor din cartea funciară potrivit dispoziţiilor alin. (3) şi (4) se comunică părţilor interesate şi este supusă căilor de atac şi procedurii prevăzute de art. 31.”

21. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Până la deschiderea noilor cărţi funciare, în regiunile de carte funciară care au fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, cu excepţia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în vechile cărţi funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale prezentei legi. În situaţia în care aceste cărţi nu există, sunt inutilizabile sau nu se identifică în arhiva oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare referitoare la deschiderea unei noi cărţi funciare.”

22. La articolul 41, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) în cazul imobilelor proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune înscrierea provizorie în baza actelor administrative sau normative emise cu privire la imobil.”

Art. II. - Dispoziţii tranzitorii

(1) Contractele privind efectuarea de lucrări de înregistrare sistematică aflate sub incidenţa Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pot fi modificate, în condiţiile legii, prin act adiţional.

(2) Ordinele prevăzute la art. 9 alin. (81) şi (34ź) şi la art. 14 alin. (2) şi (94) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emit în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(3) Cererile de rectificare prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează conform normelor în vigoare la data înregistrării cererii.

Art. III. - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 28 iunie 2016,

Nr. 35.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Luând în considerare faptul că după aderarea României la Uniunea Europeană Ministerul Sănătăţii a dobândit noi responsabilităţi în domeniul inspecţiei sanitare,

având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a aplica actele adoptate,

ţinând cont că Regulamentul CE nr. 765/2008, Regulamentul CE nr. 882/2004, precum şi Standardul european SR EN ISO 17020:2005 prevăd că sarcinile structurilor de control să fie îndeplinite în mod independent, imparţial şi transparent, asigurând calitatea şi coerenţa controalelor oficiale la toate nivelurile,

în considerarea faptului că regulamentele sunt acte juridice definite în art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu aplicabilitate generală, obligatorii în toate elementele sale şi aplicabile direct în toate ţările Uniunii Europene,

reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura îndeplinirea principalului rol al structurilor de control de a realiza în mod imparţial sarcinile, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

având în vedere că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii sanitari din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat se confruntă cu o serie de presiuni şi riscuri de natură a le influenţa aplicarea măsurilor corespunzătoare profesiei în judeţul de reşedinţă,

în considerarea faptului că în urma acţiunilor de control încrucişat dispus de Ministerul Sănătăţii, prin Inspecţia Sanitară de Stat, inspectorii sanitari care derulează acţiuni de control în afara judeţului de reşedinţă au aplicat măsuri proporţionale cu gravitatea deficienţelor depistate, în concordanţă cu situaţiile reale,

ţinând cont că aceste evenimente pot conduce la apariţia unor situaţii de natură a afecta buna desfăşurare a activităţii inspectorilor, cu consecinţe negative în rezultatul acţiunilor de control şi implicit în asigurarea protecţiei populaţiei prin îmbunătăţirea activităţilor, serviciilor şi produselor cu impact asupra stării de sănătate,

ţinând cont că nerezolvarea acestor probleme, în regim de urgenţă, poate genera disfuncţionalităţi în cadrul acţiunilor de control dispuse de Ministerul Sănătăţii, prin Inspecţia Sanitară de Stat,

luând în considerare evenimentele semnalate de mass-media privind problematica biocidelor utilizate în unităţile sanitare, evenimentele privind îmbolnăvirea copiilor cu sindrom hemolitic uremie, focarele de toxiinfecţie alimentară şi suspiciunile de toxiinfecţie alimentare, raportate prin sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje,

având în vedere raportarea unui număr tot mai mare de cazuri de boli diareice acute apărute în diverse colectivităţi de copii, dar şi neconformităţile frecvente constatate la nivelul unităţilor sanitare, unităţilor de învăţământ, operatorilor economici din domeniul produselor cu impact asupra sănătăţii populaţiei, precum distribuţia şi monitorizarea apei potabile, şi al alimentaţiei colective,

ţinând cont că aceste situaţii sunt consecinţa lipsei unui control constant, eficient şi obiectiv ca urmare a coordonării deficitare a acestei activităţi la nivel local, ceea ce afectează interesul public general,

în considerarea faptului că reglementările contradictorii privind activitatea de inspecţie sanitară de stat, care menţin confuzia asupra responsabilităţilor inspectorilor sanitari de stat şi a subordonării acestora, îngrădesc operativitatea acestora, motiv pentru care în vederea asigurării protecţiei sănătăţii populaţiei se impune eficientizarea de urgenţă a activităţii de inspecţie sanitară de stat,

reţinându-se participarea activă în cadrul sistemelor rapide de alertă în domeniile produselor alimentare şi nonalimentare pentru produse biocide şi cosmetice, transplant, transfuzie sanguină,

întrucât este imperios necesară reglementarea coordonării de la nivel central a întregii activităţi de inspecţie sanitară de stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică teritorială, deoarece, potrivit legislaţiei naţionale şi comunitare, Inspecţia Sanitară de Stata Ministerului Sănătăţii are responsabilitatea de raportare a rezultatelor activităţii de monitorizare şi control al factorilor de risc cu impact asupra sănătăţii populaţiei, către Comisia Europeană, pe domeniile pentru care este autoritate competentă,

luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, a activităţii Inspecţiei Sanitare de Stat, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă,

apreciem că toate acestea constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin, (4) din Constituţia României, republicată. Din cauza amplorii fenomenului şi a consecinţelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative care continuă să se producă asupra interesului public general care vizează încrederea societăţii în justiţie,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

„Art. 261. _ inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii organizează şi coordonează metodologic, precum şi din punctul de vedere al activităţii specifice structurile care desfăşoară activitatea de inspecţie sanitară de stat, structuri fără personalitate juridică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.”

2. La articolul 27, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) în situaţii de risc pentru sănătatea publică, personalul împuternicit poate dispune măsura interzicerii punerii în consum a produselor, retragerii produselor, suspendarea activităţilor, închiderea unităţilor, retragerea, anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare, a avizului sanitar, a notificărilor pentru activităţi şi produse şi orice alte măsuri pe care situaţia le impune, conform legii.

..........................................................................................................

 (6) Concluziile activităţilor de control, abaterile de la normele legale, recomandările şi termenele de remediere a deficienţelor, precum şi alte măsuri legale aplicate se consemnează în procese-verbale, rapoarte şi decizii, ale căror modele sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 36.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

Având în vedere necesitatea:

- introducerii în legislaţia naţională a unor prevederi specifice necesare în procesul de închidere a perioadei de programare financiară 2007--2013, aplicabile pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul european pentru pescuit şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare, care trebuie puse în practică până la data de 1 septembrie 2016, potrivit art. 2 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu completările ulterioare;

- extinderii aplicabilităţii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către toate structurile care au responsabilitatea gestionării şi controlului fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate pentru perioada de programare financiară 2014-2020, astfel încât să se poată asigura respectarea regulilor privind prevenirea apariţiei neregulilor în procesul de selecţie a cererilor de finanţare şi de încheiere a contractelor de finanţare aferente noii perioade de programare, procese care sunt în prezent în desfăşurare la nivelul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;

- armonizării reglementărilor legale naţionale cu reglementările europene, în special în ceea ce priveşte măsurile specifice pe care autorităţile naţionale competente le întreprind în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv în perioada de programare financiară 2014-2020, şi

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene - autorităţile de management în cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit, din fondurile europene structurale şi de investiţii, din Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare, autorităţile care asigură gestionarea Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat ENPI, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură în cadrul programelor de finanţare a politicii agricole comune pentru perioadele de programare 2007--2013 şi 2014-2020, agenţiile de implementare - inclusiv Ministerul Fondurilor Europene - în cadrul programelor PHARE, Ministerul Fondurilor Europene în cadrul Facilităţii Schengen, al Facilităţii de tranziţie, al Mecanismului financiar SEE 2004 -2009, cu excepţia proiectelor delegate, operatorii de program în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi al Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, autorităţile naţionale responsabile de participarea României la alte programe finanţate din fonduri europene, structurile de control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană şi autorităţile care asigură gestionarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene - FSEU;”.

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

„z) contract economic - angajamentul legal încheiat de beneficiar cu furnizorii de lucrări, bunuri sau servicii, în vederea realizării obiectivului proiectului finanţat din fonduri europene, încheiat cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile.”

3. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Termenii «autoritate de management», «organism intermediar», «operator economic», «operaţiune», «eligibilitate», «conflict de interese», «neregulă sistemică», «prag de materialitate a erorilor», «prejudiciu», «verificare administrativă», «proiect delegat», «indicii de fraudă», «raport de inspecţie al OLAF», «registrul debitorilor», «act de constatare primară administrativă», «structură de control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană», precum şi principiile liberei concurenţe, tratamentului egal şi nediscriminatoriu şt transparenţei au semnificaţia dată de reglementările incidente şi de ghidurile lor de aplicare, emise de Uniunea Europeană/donatorul public internaţional.”

4. La articolul 19, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, de coeziune, Fondul European pentru Pescuit, fondurile europene structurale şi de investiţii, Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă, fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, au obligaţia de a nu include, temporar, în declaraţiile de cheltuieli, sume aferente proiectelor/cererilor de plată pentru care au aplicat prevederile art. 8 alin. (1) şi art. 23 sau cu privire la care au fost înştiinţate despre posibile fraude de către Comisia Europeană sau de către DLAF/OLAF ori alte organisme competente în investigarea acestora.

(12) în cazul programelor finanţate din instrumente structurale, de coeziune, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare, aferente perioadei de programare 2007-2013, prevederile alin. (11) se aplică după cum urmează:

a) pentru beneficiarii privaţi, nu se include temporar în declaraţiile de cheltuieli suma totală a cheltuielilor solicitate de aceştia;

b) pentru beneficiarii publici, nu se include temporar în declaraţiile de cheltuieli suma aferentă contractului economic posibil afectat, solicitată de beneficiari.”

5. La articolul 19, alineatul (2) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1), (11) şi (1) se aplică în mod corespunzător şi autorităţilor de certificare referitor atât la declaraţiile de cheltuieli, cât şi la declaraţiile anuale ale conturilor, transmise la Comisia Europeană/donatorul public internaţional.”

6. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru programele de cooperare teritorială pentru perioada de programare 2007-2013 şi 2014-2020, creanţele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate potrivit contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizează fondurile europene şi fondurile publice naţionale aferente acestora, înscrise în titlul de creanţă prevăzut la art. 21 alin. (20), se stabilesc în lei sau în moneda utilizată pentru efectuarea plăţilor în cadrul contractului/acordului/deciziei/ordinului de finanţare, cu specificarea echivalentului în lei, calculat pe baza cursului de referinţă, potrivit regulilor specifice programelor de cooperare teritorială cu privire la autorizarea cheltuielilor eligibile.”

7. După articolul 576 se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cuprinzând articolele 577 şi 578, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI1

Dispoziţii privind elaborarea declaraţiei finale de cheltuieli şi aplicaţiei de plată a soldului final a programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare

Art. 577. - (1) Prevederile art. 19 şi 574 nu se aplică pentru declaraţia finală de cheltuieli şi pentru aplicaţia de plată a soldului final a programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare.

(2) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare introduc în declaraţia finală de cheltuieli şi în aplicaţia de plată a soldului final sumele pentru care au aplicat măsura neincluderii/deducerii - inclusiv cele pentru care s-au aplicat prevederile art. 19 şi 574 - şi pentru care nu se poate aplica o măsură cu caracter definitiv.

Art. 578. - (1) Sumele rezultate din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 577 se evidenţiază separat în declaraţia finală de cheltuieli şi în aplicaţia de plată a soldului final.

(2) în cazul sumelor pentru care s-a aplicat măsura prevăzută la art. 19 alin. (I1) şi (12) se evidenţiază separat numai sumele aferente contractului economic în legătură cu care s-a impus aplicarea acestei măsuri, cu condiţia ca această detaliere să fie furnizată de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, atât pentru beneficiarii publici, cât şi pentru beneficiarii privaţi ai programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare.”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute În obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dineu

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 37.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

 

Cadrul legal actual al gestionării ambalajelor şi al deşeurilor de ambalaje este stabilit prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Prevederile acestei legi prezintă mari neajunsuri în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor de reciclare şi valorificare impuse prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, astfel încât este absolut necesară adoptarea unor măsuri care să asigure optimizarea sistemului de gestionare a deşeurilor de ambalaje.

Având în vedere că creşterea cantităţilor de deşeuri valorificate constituie un obiectiv esenţial în creşterea economică durabilă, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje în scopul prevenirii, reducerii şi înlăturării efectelor negative ale acestora asupra mediului, cât şi pentru evitarea consecinţelor negative rezultate din blocajul pieţei, precum imposibilitatea realizării obiectivelor naţionale anuale de reciclare.

În contextul actual, blocajul pieţei a fost cauzat de incapacitatea organizaţiilor de transfer de responsabilitate (OTR) de a îndeplini ţintele de reciclare ale producătorilor de produse ambalate pentru anul 2015, în prezent unele având inclusiv conturile bancare blocate. Astfel, companiile producătoare de produse ambalate care şi-au transferat responsabilităţile privind valorificarea deşeurilor de ambalaje asupra acestor organizaţii se găsesc în imposibilitatea de a-şi îndeplini ţintele de valorificare prin intermediul lor şi pentru anul în curs, fiind nevoite să opteze pentru acoperirea în regim individual a ţintelor de reciclare, opţiune care este imposibil de realizat conform prevederilor prezentei legi, fiecare zi de întârziere până la finele anului contribuind la mărirea decalajului faţă de obiectivele asumate.

Având în vedere faptul că în România cantitatea de deşeuri generată pe cap de locuitor este de 365 kg/an şi că aproximativ 30% din cantitatea totală de deşeuri municipale şi asimilabile este reprezentată de deşeurile de ambalaje, adică aproximativ 101 kg de deşeuri de ambalaje/loc/an, respectiv aproximativ 1.971 mii. kg/an,

luând în considerare faptul că pentru diferenţa dintre fiecare kilogram de ambalaje puse pe piaţă şi fiecare kilogram de deşeuri de ambalaje nereciclate se plăteşte o taxă către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) în valoare de 1,2 lei (respectiv 2 lei/kg pentru neatingerea ţintei de 60% de reciclare, valorificare), adică aproximativ 2.365 mii. lei sau, în echivalenţă, 6.500.000 lei pe zi de întârziere (în sumă netă, fără dobânzi şi penalităţi),

ştiind că pe piaţa românească, conform AFM, funcţionează aproximativ 25.000 de producători, 10 OTR şi că aproximativ 50% din producători au transferat către OTR responsabilitatea ambalajelor puse pe piaţă,

considerăm că urgenţa modificării este susţinută de impactul financiar imediat pe care îl are acest sector asupra societăţii şi economiei naţionale, de impactul asupra mediului înconjurător şi asupra sănătăţii populaţiei şi că lista propunerilor de modificare contribuie la remedierea rapidă a situaţiei existente, la atingerea obiectivelor naţionale asumate de România prin Tratatul de aderare, precum şi evitarea unui potenţial infringement,

având în vedere faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în vederea încurajării reutilizării ambalajelor returnabile, producătorii şi comercianţii aplică sisteme-depozit de administrare a ambalajelor, potrivit procedurii de implementare, control şi monitorizare a sistemului-depozit, aprobată prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor “

2. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) individual, prin colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje;”.

3. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Comisia de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje se constituie prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.”

4. La articolul 16, alineatul (12) se abrogă.

5. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 26 alineatul (1) litera f), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11) şi (14);”.

7. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Licenţa de operare acordată unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut constatarea, în cazul în care persoanele împuternicite prevăzute la art. 27 constată pentru al doilea an consecutiv că acesta nu a îndeplinit cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau în cazul în care operatorul economic nu respectă obligaţiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (5).”

8. La articolul 26, alineatul (5) se abrogă.

Art. II. - (1) Procedura de implementare, control şi monitorizare a sistemului-depozit, prevăzută la art. I pct. 1, se aprobă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţate de urgenţă, prin ordin ai ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

(2) Comisia de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, prevăzută la art. I pct. 3, se aprobă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dineu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 38.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

Având în vedere necesitatea completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deşeuri şi politici de mediu, necesitatea identificării şi implementării unor modalităţi eficiente de impunere în sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje statuate prin directivele Uniunii Europene,

observând că, potrivit art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în cazul în care consideră că un stat membru a încălcat oricare dintre obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor, Comisia Europeană emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, iar, dacă statul membru nu se conformează acestui aviz în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,

date fiind consecinţele negative ale neadoptării în regim de urgenţă a actului normativ, generate, în primul rând, de riscul de avansare a procedurii de infringement şi de impunere a unor sancţiuni pecuniare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene,

ţinând cont de faptul că deşeurile de echipamente electrice şi electronice reprezintă unul dintre domeniile-ţintă care trebuie reglementate, iar, ca o consecinţă imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ, sunt afectate, pe de o parte, interesele şi obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi a sănătăţii umane, iar, pe de alta parte, îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante 6.2 pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020,

ţinând seama de faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), este instituită obligaţia producătorilor de echipamente electrice şi electronice ca începând cu data de 1 ianuarie 2016 să realizeze rate de colectare minime de până în 40% pentru anul 2016, de 45% pentru perioada 2017-2020 şi de 65% începând cu anul 2021, sens în care se impune luarea de măsuri aferente urmăririi operatorilor economici care nu declară corect cantitatea de echipamente electrice şi electronice introdusă pe piaţă în România,

având în vedere faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea planificării bugetare şi prioritizarea proiectelor de investiţii publice semnificative, inclusiv a proiectelor de mediu, în vederea creării spaţiului fiscal şi a susţinerii creşterii economice,

ţinând cont de consecinţa negativă imediată asupra bugetului Fondului pentru mediu, respectiv asupra bugetului general consolidat şi, implicit, asupra finanţării mai multor categorii de programe şi proiecte pentru protecţia mediului,

totodată, neadoptarea soluţiei legislative preconizate ar avea drept consecinţă negativă întârzierea valorificării sumelor reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate de către furnizorii şi producătorii de energie electrică, prevăzuţi la ari. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu realizează cota obligatorie anuală de achiziţie de certificate verzi, iar, pe cale de consecinţă, diminuarea sumelor destinate finanţării de investiţii în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacităţi energetice cu putere instalată de până la 100 kW

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (3), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) desfăşoară activităţi de control, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la operatorii economici autorizaţi în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi la operatorii economici autorizaţi în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, care se aplică în mod corespunzător;”.

2. La articolul 3 alineatul (3), după litera h) se introduc cinci noi litere, literele i)-m), cu următorul cuprins:

„i) desfăşoară activităţi de evidenţă a contribuabililor la bugetul Fondului pentru mediu;

j) desfăşoară inspecţii fiscale şi controale inopinate la contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare:

k) colectează veniturile la bugetul Fondului pentru mediu;

l) asigură servicii de asistenţă şi de îndrumare a contribuabililor/plătitorilor la bugetul Fondului pentru mediu, precum şi cu privire la metodologia de calcul al taxelor şi contribuţiilor la Fondul pentru mediu:

m) previne evaziunea fiscală în ceea ce priveşte taxele şi contribuţiile la Fondul pentru mediu.”

3. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) câte un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale pentru finanţe, al autorităţii publice centrale pentru economie, autorităţii publice centrale pentru transporturi, autorităţii publice centrale pentru sănătate, autorităţii publice centrale pentru agricultură, doi reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, precum şi un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru energie, împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort;”.

4. La articolul 9 alineatul (1), literele a), p), ş) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

..........................................................................................................

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior;

..........................................................................................................

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european ai preţurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare;

..........................................................................................................

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;”.

5. La articolul 9 alineatul (1), după litera v) se introduc trei noi litere, literele w)-y), cu următorul cuprins:

„w) o contribuţie în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, astfel:

1. de la data de 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2017, pentru diferenţa dintre cantităţile de echipamente electrice şi electronice declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind introduse pe piaţa naţională;

2. de la data de 1 ianuarie 2018, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, şi cantităţile efectiv colectate;

x) o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili, astfel:

1. de la data 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2017, pentru diferenţa dintre cantităţile de baterii şi acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind introduse pe piaţa naţională;

2. de la data de 1 ianuarie 2018, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile efectiv colectate;

y) o contribuţie în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv colectate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;”.

6. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 91- - Administraţia Fondului gestionează un cont separat la Trezoreria Statului, în care se încasează, de la producătorii de echipamente electrice şi electronice, respectiv de la organizaţiile colective, sumele reprezentând garanţia constituită conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.”

7. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Contribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) şi x) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deşeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare cantităţilor de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, respectiv baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională, pentru care nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizaţi sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate, iar cele prevăzute la lit. v) şi y) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deşeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi de colectare de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare cantităţilor de ambalaje, anvelope, deşeuri de echipamente electrice şi electronice şi baterii şi acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatea.

(3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) şi x) sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, respectiv baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, cantităţile de anvelope uzate gestionate, cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate, respectiv cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate.”

8. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

,,(31) Operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. v) sunt obligaţi să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantităţile de ambalaje şi anvelope, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate şi cantităţile de anvelope uzate gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile.

(32) Operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. y) sunt obligaţi să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantităţile de echipamente electrice şi electronice, respectiv baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate, respectiv cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile.

(33) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) vor fi stabilite în baza informaţiilor şi documentelor furnizate de autoritatea competentă referitoare la operatorii şi operatorii de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, a informaţiilor privind numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceştia şi a metodologiei de calcul prevăzută la art. 17.

(34) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ţ) vor fi stabilite în baza înştiinţării emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la operatorii economici debitori şi sumele datorate de aceştia.”

9. La articolul 11, alineatele (2) şi (22) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j), p), v), w) şi x) se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

..........................................................................................................

 (22) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) şi ţ) se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.”

10. La articolul 11, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:

„(23) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) se declară şi se plătesc anual de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.”

11. La articolul 12, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

- Art. 12. - (1) Contribuţiile, taxele, penalităţile şi alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administraţia Fondului şi urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Administrarea contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, controlul, colectarea, soluţionarea contestaţiilor, precum şi îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi procedura de executare silită se realizează de Administraţia Fondului în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

12. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41)Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile şi/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului şi de pe actele prezentate, precum şi certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat sunt eliberate Administraţiei Fondului fără plata tarifului, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate.”

13. La articolul 13 alineatul (1), literele p), u) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme, precum şi de alţi factori vătămători, în condiţiile legii;

..........................................................................................................

u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti în mediul urban şi periurban;

..........................................................................................................

x) efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice.”

14. La articolul 13 alineatul (1), litera z) se abrogă.

15. La articolul 13 alineatul (1), după litera y) se introduc două noi litere, literele aa) şi bb), cu următorul cuprins:

„aa) Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei naţionale de supraveghere a radioactivităţii mediului;

bb) Programul de evaluare, caracterizare şi încadrare a deşeurilor.”

16. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor-pilot şi programele-pilot pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.”

17. La articolul 13, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Din Fondul pentru mediu sunt finanţate proiectele-pilot şi programele-pilot şi proiectele şi programele din categoriile prevăzute la alin. (1), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi, stabilite prin actele normative emise în conformitate cu dispoziţiile alin. (11), (4) şi (5):

a) susţinerea financiară a proiectelor prin finanţare sau cofinanţare nerambursabilă:

b) cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi/sau alte fonduri internaţionale, inclusiv cofinanţarea Programului LIFE.

..........................................................................................................

 (4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w)-z) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(5) Categoriile de lucrări şi/sau proiecte pentru protecţia mediului care se pot finanţa conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t), v), aa) şi bb), precum şi sumele destinate finanţării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.”

18. La articolul 13, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, care va fi comunicat Ministerului Finanţelor Publice în termen de 5 zile.”

19. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Nu sunt consideraţi eligibili solicitanţii proiectelor depuse la Administraţia Fondului pentru Mediu care se încadrează în oricare dintre următoarele situaţii:

a) au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

b) înregistrează obligaţii fiscale restante administrate de organul fiscal central şi de organul fiscal local, definite potrivit art. 1 pct. 31 şi 32 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

c) înregistrează obligaţii fiscale restante administrate de către Administraţia Fondului pentru Mediu.”

20. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s), ş), ţ), v)-y) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului”.

21. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. - (1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. y), art. 10 alin. (32) şi art. 11 alin. (23) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

(2) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. w) şi x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

(3) Prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, nu se aplică nici sesiunilor de finanţare deschise, nici contractelor aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. III. - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (5) se abrogă.

2. La articolul 12, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (2) este utilizată de Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea finanţării investiţiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacităţi energetice cu putere instalată de până la 100 kW.”

*

Reglementările tehnice cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă respectă procedura de notificare prevăzută de Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241 din 17 septembrie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 39.

 

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 196/2005)

 

Contribuţia pentru echipamentele electrice şi electronice

 

Categoria de echipamente electrice şi electronice (conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)

Contribuţia

(lei/kg)

Categoriile 1-4, 6-10 până la 14.08.2018, respectiv categoriile 1-2,4-5 de la 15.08.2018

4

Categoria 5 până la 14.08.2018, respectiv categoria 3 de la 15.08.2018

20

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.