MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 344/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 344         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 5 mai 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

649. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2253 (2015)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2253 (2015)

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea l, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2253 (2015), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniel Ioniţă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 aprilie 2016.

Nr. 649.

 

Organizaţia Naţiunilor Unite

S/RES/2253 (2015)

 

 

Consiliul de Securitate

Distribuţie: generală

 

17 decembrie 2015

 

REZOLUŢIA 2253 (2015)

adoptată de Consiliul de Securitate la cea de a 7587-a reuniune din data de 17 decembrie 2015

 

Consiliul de Securitate,

reamintind rezoluţiile sale 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2133 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015) şi 2249 (2015), reafirmând că terorismul, sub toate formele şi în toate manifestările sale, constituie una dintre cele mai serioase ameninţări la adresa păcii şi securităţii şi că orice act de terorism este criminal şi nu îşi poate găsi justificare indiferent de motivaţia unui astfel de act şi indiferent de momentul şi locul în care a fost săvârşit şi de identitatea persoanei care l-a săvârşit şi reiterând condamnarea neechivocă a Statului Islamic al Irakului şi al Levantului (ISIL, cunoscut şi ca Daesh), a grupării Al-Qaida şi a persoanelor, grupărilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu acestea, pentru multiple acte de terorism în desfăşurare având ca scop uciderea civililor nevinovaţi şi a altor victime, distrugerea proprietăţii şi afectarea gravă a stabilităţii,

recunoscând că terorismul reprezintă o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi că nu se poate lupta împotriva acestei ameninţări decât prin eforturi colective la nivel naţional, regional şi internaţional şi respectând dreptul internaţional şi Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite,

reafirmând că terorismul nu poate şi nu trebuie să fie asociat cu nicio religie, naţionalitate sau civilizaţie, exprimând grava îngrijorare cu privire la prezenţa, ideologia extremistă violentă şi acţiunile grupărilor ISIL şi Al-Qaida şi a afiliaţilor acestora din Orientul Mijlociu, din Africa de Nord şi din alte teritorii,

reafirmând angajamentul faţă de suveranitatea, integritatea teritorială şi independenţa politică a tuturor statelor în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite,

reamintind declaraţiile prezidenţiale ale Consiliului de Securitate cu privire la ameninţarea păcii şi securităţii internaţionale, cauzate de atacurile teroriste de la 15 ianuarie 2013 (S/PRST/2013/1), de la 28 iulie 2014 (S/PRST/2014/14), de la 19 noiembrie 2014 (S/PRST/2014/23), de la 29 mai 2015 (S/PRST/2015/11) şi de la 28 iulie 2015 (S/PRST/2015/14),

reafirmând nevoia de a combate prin toate mijloacele, în conformitate cu dispoziţiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu dreptul internaţional, inclusiv cu dreptul internaţional al drepturilor omului, cu dreptul internaţional al refugiaţilor şi cu dreptul internaţional umanitar, ameninţările la adresa păcii şi securităţii mondiale generate de actele de terorism, subliniind în această privinţă rolul important al Organizaţiei Naţiunilor Unite ca lider şi coordonator al demersurilor în acest sens,

recunoscând că dezvoltarea, securitatea şi drepturile omului se completează reciproc şi sunt componentele esenţiale ale unei abordări ample şi eficiente privind combaterea terorismului şi subliniind că unul dintre obiectivele principale ale strategiilor de combatere a terorismului ar trebui să fie acela de a asigura pacea şi securitatea durabilă,

reafirmând Rezoluţia 1373 (2001) şi, în special, deciziile sale conform cărora toate statele trebuie să prevină şi să întrerupă finanţarea actelor de terorism şi să refuze să acorde ajutor sub orice formă, în mod direct sau indirect, persoanelor sau entităţilor implicate în acte de terorism, inclusiv prin reprimarea recrutării membrilor grupărilor teroriste şi prin încetarea furnizării de arme teroriştilor,

subliniind că terorismul nu poate fi înfrânt decât printr-o abordare susţinută şi cuprinzătoare care să implice participarea activă şi colaborarea tuturor statelor şi organizaţiilor internaţionale şi regionale pentru a împiedica, a slăbi, a izola şi a neutraliza ameninţările teroriste,

subliniind faptul că sancţiunile sunt un instrument important prevăzut de Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea şi refacerea păcii şi securităţii mondiale, inclusiv pentru a oferi sprijin în lupta împotriva terorismului, şi subliniind în această privinţă nevoia aplicării riguroase a măsurilor de la paragraful 2 al acestei rezoluţii,

reamintind faptul că ISIL este o grupare desprinsă din Al-Qaida şi reamintind în continuare că orice persoană, grupare, întreprindere sau entitate care sprijină ISIL sau Al-Qaida este susceptibilă de a fi inclusă în Listă,

condamnând atacurile frecvente săvârşite recent de ISIL în toată lumea şi care generează numeroase victime, recunoscând necesitatea de a impune sancţiuni proporţionale cu ameninţările actuale şi, în această privinţă, reamintind paragraful 7 al Rezoluţiei 2249 (2015),

reamintind tuturor statelor că au obligaţia de a lua măsurile prezentate la paragraful 2 cu privire la toate persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile incluse în lista creată în conformitate cu rezoluţiile 1267 (1999), 1333 (2000), 1989 (2011), 2083 (2012) şi 2161 (2014) [în continuare „Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida”], indiferent de naţionalitatea sau reşedinţa unor asemenea persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi,

îndemnând toate statele membre să participe activ la menţinerea şi actualizarea Listei de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida prin furnizarea de informaţii suplimentare relevante pentru listele actuale, transmiterea de solicitări de scoatere de pe listă atunci când este cazul şi identificând şi numind persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi noi spre a fi incluse în listă pentru a face obiectul măsurilor menţionate la paragraful 2 al prezentei rezoluţii,

reamintind comitetului stabilit în conformitate cu rezoluţiile 1267 (1999) şi 1989 (2011) (în continuare „Comitetul*) să scoată cu celeritate de pe listă persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile care nu mai îndeplinesc criteriile de includere pe listă prevăzute în prezenta rezoluţie, salutând îmbunătăţirile aduse procedurilor Comitetului şi formatul Listei de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida, exprimând intenţia de a continua demersurile pentru a se asigura că procedurile sunt echitabile şi transparente şi recunoscând dificultăţile de ordin juridic şi nu numai la adresa măsurilor puse în aplicare de statele membre în conformitate cu paragraful 2 al prezentei rezoluţii,

recunoscând importanţa îmbunătăţirii capacităţii statelor membre de a combate terorismul şi finanţarea terorismului, salutând din nou înfiinţarea Biroului Mediatorului, în conformitate cu Rezoluţia 1904 (2009), şi consolidarea mandatului Mediatorului în conformitate cu rezoluţiile 1989 (2011), 2083 (2012) şi 2161 (2015), luând notă de contribuţia importantă a Biroului Mediatorului la îmbunătăţirea nivelului de transparenţă şi corectitudine al procedurilor şi reamintind angajamentul ferm al Consiliului de Securitate de a asigura Biroului Mediatorului posibilitatea de a-şi îndeplini rolul în mod eficace şi independent, în conformitate cu mandatul său,

salutând rapoartele bianuale ale Mediatorului adresate Consiliului de Securitate, inclusiv rapoartele trimise la datele de 21 ianuarie 2011, 22 iulie 2011, 20 ianuarie 2012, 30 iulie 2012, 31 ianuarie 2013, 31 iulie 2013, 31 ianuarie 2014, 31 iulie 2014 şi 2 februarie 2015,

salutând cooperarea continuă dintre Comitet şi INTERPOL, Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate, în special în privinţa asistenţei tehnice şi dezvoltării capacităţii de acţiune, şi cooperarea cu toate celelalte organisme ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi încurajând ferm o implicare continuă în colaborarea cu Grupul de acţiune al ONU pentru implementarea măsurilor de luptă contra terorismului (the United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force - CTITF) pentru a asigura coordonarea şi coerenţa eforturilor antiteroriste ale sistemului Organizaţiei Naţiunilor Unite,

reamintind rezoluţiile 2199 (2015) şi 2133 (2014) prin care condamnă ferm răpirea şi luarea de ostatici săvârşite de grupări teroriste indiferent de scopul lor, inclusiv acela de a strânge fonduri sau de a obţine concesii la nivel politic, exprimându-şi hotărârea de a împiedica grupările teroriste să răpească persoane şi să ia ostatici şi de a asigura eliberarea ostaticilor în condiţii de siguranţă, fără plata unei recompense şi fără compromisuri politice, în conformitate cu dreptul internaţional aplicabil, reiterând solicitarea adresată statelor membre de a împiedica teroriştii să beneficieze în mod direct sau indirect de recompense plătite sau de concesiuni politice şi de a asigura eliberarea ostaticilor în condiţii de siguranţă şi salutând adoptarea de către Forumul mondial privind combaterea terorismului (the Global Counterterrorism Forum - GCTF) în septembrie 2015 a anexei la Memorandumul de la Alger privind bunele practici în prevenirea răpirilor de persoane de către terorişti în vederea obţinerii răscumpărării şi privind privarea acestora din urmă de beneficiile provenite din răpiri,

profund îngrijorat de faptul că în unele cazuri ISIL, Al-Qaida şi persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile asociate continuă să profite de pe urma implicării în crima organizată la nivel transnaţional şi exprimându-şi îngrijorarea cu privire la faptul că în unele regiuni teroriştii se folosesc de crima organizată la nivel transnaţional, inclusiv de traficul de arme, persoane, droguri şi vestigii şi de comerţul ilegal de resurse naturale, inclusiv de aur şi alte metale şi pietre preţioase, minerale, animale sălbatice, cărbune şi petrol, precum şi de răpirile în vederea obţinerii de recompense şi alte infracţiuni, inclusiv extorcarea şi jefuirea băncilor, recunoscând necesitatea de a lua măsuri de prevenire şi eliminare a finanţării terorismului, a organizaţiilor teroriste şi a teroriştilor care acţionează independent, chiar în absenţa vreunui indiciu că aceştia ar fi săvârşit un anume act de terorism, inclusiv a profitului infracţional al crimei organizate, inter alia, producerea ilegală şi traficul de droguri şi de substanţe chimice precursoare, şi reamintind paragraful 5 al Rezoluţiei 1452 (2002),

recunoscând necesitatea ca statele membre să împiedice folosirea abuzivă de către terorişti sau în folosul teroriştilor a organizaţiilor nonguvernamentale, organizaţiilor nonprofit şi organizaţiilor de caritate şi solicitând acestora să prevină şi să se opună oricărei încercări din partea teroriştilor de a abuza de statutul acestora, în acelaşi timp reamintind importanţa respectării pe deplin a libertăţii de exprimare şi a libertăţii de asociere în societatea civilă şi a libertăţii de religie şi de conştiinţă, şi salutând documentul privind bunele practici publicat de Echipa specială de acţiune financiară în vederea punerii în aplicare, în mod corespunzător, şi luând în calcul posibilele riscuri, a standardului internaţional de prevenire a abuzului terorist în sectorul nonprofit, reamintind decizia sa ca statele membre să stopeze furnizarea de arme către terorişti, inclusiv furnizarea de arme uşoare şi arme de calibru mic, şi solicitarea adresată statelor să găsească modalităţi de a intensifica şi de a accelera schimbul de informaţii operative privind traficul de arme şi de a îmbunătăţi coordonarea demersurilor la nivel naţional, subregional, regional şi internaţional, exprimând îngrijorarea cu privire la faptul că, în societatea globalizată de astăzi, teroriştii şi cei care îi sprijină utilizează din ce în ce mai mult noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, în special internetul, pentru a facilita săvârşirea de acte de terorism, şi condamnând utilizarea acestor tehnologii pentru a instiga sau a recruta pe cineva să săvârşească acte de terorism şi pentru a finanţa sau planifica acte de terorism,

exprimând îngrijorarea cu privire la numărul mare de persoane recrutate la nivel mondial de ISIL, Al-Qaida şi grupările asociate şi cu privire la amploarea acestui fenomen şi reamintind Rezoluţia sa 2178 (2014) prin care decide ca, în conformitate cu dreptul internaţional al drepturilor omului, dreptul internaţional al refugiaţilor şi dreptul internaţional umanitar, statele membre să prevină şi să stopeze recrutarea, organizarea, transportarea luptătorilor terorişti străini sau furnizarea de echipament pentru aceştia şi finanţarea călătoriilor sau activităţilor acestora,

reiterând obligaţia statelor membre de a împiedica orice persoană să intre pe teritoriul lor sau să îl tranziteze, dacă statul are informaţii credibile că acea persoană doreşte să intre pe teritoriul acelui stat sau sa îl tranziteze cu scopul de a participa la activităţi ce au legătură cu luptătorii terorişti străini descrise la paragraful 6 al Rezoluţiei 2178 (2014), şi reiterând în continuare obligaţia statelor membre, în conformitate cu normele aplicabile ale dreptului internaţional, de a împiedica deplasarea grupărilor teroriste, prin controale eficace la frontieră, şi, în acest context, să realizeze cu celeritate schimbul de informaţii, să îmbunătăţească procesul de cooperare dintre autorităţile competente pentru a împiedica deplasarea teroriştilor şi a grupărilor teroriste înspre şi dinspre teritoriul lor, furnizarea de arme pentru terorişti şi finanţarea acestora,

condamnând orice fel de participare directă sau indirectă la schimburi comerciale, în special cu privire la petrol şi produse petroliere, rafinării modulare şi materiale aferente, inclusiv substanţe chimice şi lubrifianţi, în care sunt implicate ISIL, Frontul Al-Nusra şi persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate acestor grupări, desemnate de Comitet în conformitate cu prevederile rezoluţiilor 1267 (1999) şi 1989 (2011), şi reiterând că o astfel de implicare ar constitui sprijin pentru aceste persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi şi că ar putea duce la includerea de către Comitet pe Listă a altor persoane sau entităţi,

condamnând distrugerea patrimoniului cultural din Irak şi Siria, în special de către ISIL şi Frontul Al-Nusra, inclusiv distrugerea premeditată a siturilor religioase şi a obiectelor de cult, şi reamintind decizia sa ca toate statele membre să adopte măsurile necesare pentru a preveni comerţul cu vestigiile culturale din Irak şi Siria şi cu alte obiecte de importanţă arheologică, istorică, religioasă, culturală şi ştiinţifică, scoase ilegal din Irak începând cu data de 6 august 1990 şi din Siria începând cu data de 15 martie 2011, inclusiv prin interzicerea comerţului cu aceste obiecte, permiţând astfel returnarea în condiţii de siguranţă a acestor obiecte la popoarele irakian şi sirian,

reamintind Rezoluţia 2178 (2014) care exprimă îngrijorare cu privire la ameninţările continue la adresa păcii şi securităţii internaţionale reprezentate de ISIL şi Al-Qaida şi persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile asociate cu aceste grupări teroriste şi reafirmând intenţia sa de a lua măsuri în privinţa acestor ameninţări, inclusiv în privinţa actelor de terorism săvârşite de luptătorii terorişti străini,

condamnând categoric răpirile de femei şi copii de către ISIL, Frontul Al-Nusra şi persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile asociate acestora şi reamintind Rezoluţia 2242 (2015), exprimând indignare cu privire la exploatarea şi abuzul săvârşite de aceste entităţi, inclusiv viol, violenţă sexuală, căsătorii forţate şi sclavie, încurajând toţi actorii statali şi nonstatali care deţin probe să le aducă la cunoştinţa Consiliului împreună cu orice informaţie care atestă că astfel de activităţi ajută la finanţarea autorilor, subliniind că prezenta rezoluţie solicită statelor să se asigure că cetăţenii lor şi persoanele care se află pe teritoriul lor nu pun la dispoziţie fonduri, active financiare sau resurse economice în beneficiul grupării ISIL şi luând notă de faptul că orice persoană sau entitate care transferă fonduri grupării ISIL, în mod direct sau indirect, pentru a fi folosite în legătură cu activităţi de exploatare şi abuz, se expun riscului de a fi incluse în Lista alcătuită de Comitet,

salutând eforturile depuse de Secretariat pentru a se ajunge la o formă standard a tuturor listelor de sancţiuni impuse de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru a facilita punerea în aplicare a acestor liste de către autorităţile naţionale, încurajând în continuare efortul depus de Secretariat de a traduce toate informaţiile şi toate rezumatele motivelor de includere pe listele de sancţiuni, traduceri care sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi încurajând Secretariatul ca, asistat de Echipa de monitorizare, să îşi continue munca, pentru a pune în funcţiune modelul de date aprobat de Comitet, în conformitate cu capitolul VII din Carta Naţiunilor Unite,

 

Măsuri

1. decide ca, începând de la data adoptării prezentei rezoluţii, Comitetul 1267/1989 pentru sancţiuni Împotriva Al-Qaida să se numească „Comitetul de sancţiuni privind ISIL (Daesh) şi Al-Qaida”, iar Lista de sancţiuni Al-Qaida să se numească „Lista de sancţiuni referitoare la ISIL (Daesh) şi Al-Qaida”;

2. decide ca toate statele membre să adopte următoarele măsuri, impuse anterior prin paragraful 8 litera (c) din Rezoluţia 1333 (2000), paragrafele 1 şi 2 din Rezoluţia 1390 (2002) şi paragrafele 1 şi 4 din Rezoluţia 1989 (2011), cu privire la ISIL (cunoscută şi sub denumirea de Daesh), Al-Qaida şi persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile asociate:

Îngheţarea activelor

(a) îngheţarea fără întârziere a fondurilor şi a altor active financiare sau resurse economice ale acestor persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi, inclusiv a fondurilor derivate din proprietăţi deţinute sau controlate în mod direct sau indirect de acestea sau de persoane care acţionează în numele lor sau la instrucţiunile lor, şi asigurarea că niciun fel de fonduri, active financiare sau resurse economice nu sunt puse, direct sau indirect, la dispoziţia persoanelor mai sus menţionate, de către naţionalii lor sau persoane care se află pe teritoriul lor;

Interdicţia de călătorie

(b) împiedicarea persoanelor mai sus menţionate să intre sau să tranziteze teritoriile statelor membre, cu condiţia ca nicio dispoziţie a acestui alineat să nu oblige statele să refuze intrarea pe teritoriul lor sau să solicite deportarea propriilor cetăţeni, iar prezentul alineat nu se aplică acolo unde intrarea pe teritoriul unui stat sau tranzitarea acestuia este necesară în vederea îndeplinirii unei proceduri juridice sau atunci când Comitetul stabileşte de la caz la caz că se justifică intrarea pe teritoriul unui stat sau tranzitarea teritoriului unui stat;

Embargoul asupra armelor

(c) prevenirea furnizării, vânzării sau transferului, în mod direct sau indirect, de pe teritoriile statelor membre sau de către cetăţenii statelor membre care se află în afara teritoriilor statelor membre sau care se folosesc de ambarcaţiuni sau aeronave sub pavilionul statelor membre, către aceste persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi a armelor sau a echipamentelor aferente de orice fel, inclusiv a armelor şi muniţiilor, a autovehiculelor şi aparaturii militare, a aparaturii paramilitare şi a pieselor de schimb pentru cele menţionate mai sus sau a asistenţei tehnice sau a pregătirii militare;

Criteriile de listare

3. decide ca actele sau activităţile care indică faptul că o persoană, o grupare, o întreprindere sau o entitate este asociată cu ISIL sau Al-Qaida şir în consecinţă, îndeplineşte condiţiile pentru a fi inclusă pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida sunt următoarele:

(a) participarea la finanţarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârşirea actelor sau activităţilor de către entităţile mai sus menţionate sau în colaborare cu acestea sau în numele acestora sau în sprijinul acestora;

(b) furnizarea, vânzarea sau transferul armelor şi echipamentelor conexe către acestea;

(c) recrutarea pentru acestea sau sprijinirea în alt fel a actelor sau activităţilor grupărilor Al-Qaida şi ISIL sau ale unei celule, unor asociaţi, unei grupări desprinse din acestea sau derivate din acestea;

4. ia notă că astfel de mijloace de finanţare sau de sprijin includ, dar nu se limitează la utilizarea produselor dobândite din săvârşirea de infracţiuni, inclusiv din cultivarea, producerea şi traficarea ilegală a substanţelor narcotice şi a substanţelor chimice precursoare;

5. confirmă că orice persoană, grupare, întreprindere sau entitate care fie este deţinută, fie este controlată, în mod direct sau indirect, de Al-Qaida sau ISIL sau care le oferă sprijin, inclusiv entităţilor incluse pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida, va fi eligibilă pentru a fi inclusă pe Listă;

6. confirmă că cerinţele de la paragraful 2 litera (a) de mai sus se aplică în cazul resurselor financiare şi economice de orice fel, inclusiv, fără a se limita la cele utilizate pentru furnizarea de servere pentru comunicaţiile prin internet şi furnizarea de servicii conexe, folosite în sprijinul grupărilor Al-Qaida şi ISIL şi al altor persoane, întreprinderi, grupări sau entităţi incluse pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida;

7. confirmă că cerinţele de la paragraful 2 litera (a) de mai sus se aplică în cazul fondurilor, activelor financiare sau resurselor economice care pot fi puse la dispoziţia sau în foiosul persoanelor aflate pe Listă, în mod direct sau indirect, în legătură cu deplasarea acestora, inclusiv cheltuielile de transport şi cazare, şi că astfel de fonduri de călătorii sau alte active financiare sau resurse economice nu se pot furniza decât în conformitate cu procedurile de exceptare specificate la paragrafele 1 şi 2 din Rezoluţia 1452 (2002), amendată de Rezoluţia 1735 (2006), şi la paragrafele 10, 74 şi 75 de mai jos;

8. confirmă în continuare că cerinţele de la paragraful 2 litera (a) de mai sus se aplică şi în cazul plăţii de recompense către persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi aflate pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida, indiferent de modalitatea de plată sau de persoana care face plata;

9. reafirmă că statele membre pot permite ca, la conturile îngheţate în conformitate cu paragraful 2 de mai sus, să se adauge orice plată în beneficiul persoanelor, grupărilor, întreprinderilor sau entităţilor aflate pe Listă, cu condiţia ca aceste plăţi să fie în continuare supuse prevederilor paragrafului 2 de mai sus şi să fie îngheţate;

10. Încurajează statele membre să se prevaleze de dispoziţiile privind derogările disponibile cu privire la măsurile specificate în paragraful 2 litera (a) de mai sus, descrise la paragrafele 1 şi 2 din Rezoluţia 1452 (2002), amendată de Rezoluţia 1735 (2006), confirmă faptul că solicitările de derogări de la interdicţia de călătorie trebuie să fie formulate de către statele membre, de către persoane fizice sau de către Mediator, după caz, inclusiv atunci când persoanele aflate pe Listă călătoresc pentru a-şi îndeplini obligaţiile religioase, şi ia notă că prin mecanismul pentru punctul focal stabilit prin Rezoluţia 1730 (2006) se pot primi solicitări cu privire la derogări, formulate de sau în numele unei persoane, grupări, întreprinderi sau unei entităţi aflate pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida sau de reprezentantul legal ori de succesorii unor astfel de persoane sau entităţi, spre a fi analizate de Comitet, după cum este prevăzut în paragraful 76 de mai jos;

Punerea în aplicare a măsurilor

11. reiterează importanţa identificării de către statele membre şi, dacă este necesar, a aplicării unor proceduri corespunzătoare pentru a pune în aplicare pe deplin toate elementele constitutive ale măsurilor menţionate În paragraful 2 de mai sus;

12. reafirmă că cei responsabili de săvârşirea, organizarea sau sprijinirea unor acte de terorism trebuie traşi la răspundere, reaminteşte decizia sa din Rezoluţia 1373 (2001), conform căreia statele membre trebuie să îşi ofere unul altuia sprijin în cel mai înalt grad în anchetele penale sau în procedurile penale care vizează finanţarea sau sprijinirea actelor de terorism, inclusiv asistenţă reciprocă pentru obţinerea de probe necesare în procedurile penale, subliniază importanţa îndeplinirii acestei obligaţii cu privire la astfel de anchete sau proceduri în care sunt implicate grupările ISIL, Al-Qaida şi persoanele, grupările, întreprinderile sau entităţile asociate acestora şi îndeamnă statele membre să coopereze pe deplin în astfel de anchete sau proceduri în conformitate cu obligaţiile impuse de dreptul internaţional, în special cu acele state pe teritoriul cărora sau ai căror cetăţeni au fost ţinte ale actelor de terorism, pentru a identifica şi a aduce în faţa justiţiei, a extrăda sau a urmări penal persoanele care sprijină, facilitează, participă sau încearcă să participe în mod direct sau indirect la finanţarea activităţilor desfăşurate de grupările ISIL şi Al-Qaida sau de persoanele, grupările, întreprinderile sau entităţile asociate acestora;

13. reiterează obligaţia statelor membre de a se asigura că cetăţenii lor şi persoanele care se află pe teritoriul lor nu pun resurse economice la dispoziţia grupărilor ISIL şi Al-Qaida şi persoanelor, grupărilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate acestora, reaminteşte de asemenea că această obligaţie se aplică schimburilor comerciale directe şi indirecte cu petrol şi produse petroliere rafinate, rafinării modulare şi substanţe conexe, inclusiv substanţe chimice şi lubrifiante, şi altor resurse naturale şi reaminteşte în continuare importanţa respectării de către toate statele membre a obligaţiei acestora de a se asigura că cetăţenii lor şi persoanele aflate pe teritoriul lor nu fac donaţii persoanelor sau entităţilor desemnate de Comitet sau persoanelor care acţionează în numele sau sub îndrumarea persoanelor sau entităţilor aflate pe Listă;

14. Încurajează toate statele membre să transmită în mod activ Comitetului fondat în conformitate cu rezoluţiile 1267 (1999) şi 1989 (2011) solicitările de includere pe Listă a persoanelor şi entităţilor care oferă sprijin grupărilor ISIL şi Al-Qaida şi persoanelor, grupărilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate acestora şi instructează Comitetul ca, în conformitate cu Rezoluţia 2199 (2015), să analizeze fără întârziere desemnările de persoane sau entităţi angajate în finanţarea, sprijinirea, facilitarea actelor sau activităţilor, inclusiv a celor legate de schimburile comerciale cu petrol şi antichităţi, cu ISIL, Al-Qaida şi persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile asociate acestora;

15. exprimă îngrijorare crescândă cu privire la lipsa implementării rezoluţiilor 1267 (1999), 1989 (2011) şi 2199 (2015), inclusiv cu privire la nivelul nesatisfăcător de raportare către Comitet de către statele membre cu privire la măsurile pe care le-au aplicat pentru a respecta prevederile sale, şi solicită statelor membre să adopte măsurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia ce le revine în conformitate cu paragraful 12 al Rezoluţiei 2199 (2015) de a anunţa Comitetul cu privire la interdicţiile impuse pe teritoriul lor asupra transportului cu petrol sau produse petroliere, rafinării modulare şi substanţe asociate, către sau dinspre ISIL sau Frontul Al-Nusra, şi solicită statelor membre să notifice Comitetul şi cu privire la interdicţiile asupra antichităţilor, precum şi cu privire la rezultatul procedurilor iniţiate împotriva persoanelor şi entităţilor drept consecinţă a acestui tip de activităţi;

16. Îndeamnă ferm toate statele membre să pună în aplicare standardele internaţionale cuprinzătoare incluse în cele Patruzeci de recomandări cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi proliferării, formulate de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (FATF), în special Recomandarea nr. 6 cu privire la sancţiunile financiare care vizează anumite probleme legate de terorism şi finanţarea teroriştilor; să pună în aplicare nota interpretativă a FATF privind Recomandarea nr. 6, cu scopul final de a împiedica teroriştii să strângă, să transfere sau să utilizeze fonduri, în conformitate cu obiectivele Rezultatului imediat nr. 10 din metodologia FATF; să ia notă, inter alia, de bunele practici cu privire la punerea în aplicare în mod eficace a sancţiunilor financiare asupra terorismului şi a finanţării terorismului şi de necesitatea de a avea autorităţi juridice şi proceduri corespunzătoare pentru a aplica şi a monitoriza respectarea sancţiunilor financiare care sunt impuse anumitor entităţi şi care nu depind de existenţa procedurilor penale; şi să acţioneze în conformitate cu nivelul probatoriu necesar care presupune „motive întemeiate1 sau „un fundament întemeiat”, precum şi cu capacitatea de a strânge şi de a solicita cât mai multe informaţii din toate sursele pertinente;

17. salută rapoartele recente ale FATF privind Finanţarea organizaţiei teroriste ISIL (publicat în februarie 2015) şi Riscurile emergente ale finanţării terorismului (publicat în octombrie 2015) în care este inclusă discuţia despre ameninţarea pe care o reprezintă ISIL, salută mai departe clarificările făcute de FATF la Nota interpretativă la Recomandarea nr. 5 privind incriminarea finanţării terorismului, ca aceasta să includă elementul relevant din Rezoluţia 2178 (2014), clarificând pe deplin faptul că finanţarea terorismului include şi finanţarea călătoriilor unor persoane care se deplasează sau încearcă să se deplaseze într-un stat, altul decât cel în care îşi au reşedinţa sau decât cel a cărui naţionalitate o au, pentru a săvârşi, a planifica sau a pregăti acte de terorism sau pentru a participa la acte de terorism sau pentru a antrena pe cineva sau a se antrena pe sine în vederea participării la acte de terorism, şi subliniază faptul că şi în absenţa vreunei legături cu un anumit act de terorism Recomandarea nr. 5 a FATF se aplică în cazul finanţării organizaţiilor teroriste sau a teroriştilor care acţionează independent, indiferent de scopul finanţării, inclusiv pentru recrutarea, antrenarea sau deplasarea teroriştilor, acestea nefiind unicele scopuri posibile;

18. Încurajează FATF să continue eforturile de prioritizare a acţiunilor de combatere a finanţării terorismului, în special prin identificarea şi conlucrarea cu statele membre în care există deficienţe de ordin strategic în combaterea spălării banilor şi în lupta împotriva finanţării terorismului (AML/CFT), şi să colaboreze cu acestea, în cazul în care deficienţele mâi sus menţionate au împiedicat statele membre să combată în mod eficient finanţarea terorismului, inclusiv finanţările din partea grupărilor ISIL şi Al-Qaida şi din partea persoanelor, grupărilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu acestea, şi, în această privinţă, reiterează faptul că furnizarea de resurse economice unor astfel de grupări reprezintă o încălcare clară a prezentei rezoluţii şi a altor rezoluţii relevante şi este inacceptabilă;

19. clarifică faptul că obligaţia menţionată la paragraful 1 litera (d) din Rezoluţia 1373 (2001) se aplică în cazul punerii la dispoziţie, în mod direct sau indirect, a fondurilor, a activelor financiare, a resurselor economice sau al altor servicii conexe, în beneficiul organizaţiilor teroriste sau al teroriştilor care acţionează independent, chiar dacă nu există nicio asociere cu un anumit act de terorism şi indiferent de scopul vizat, inclusiv, dar fără a se limita la recrutarea, antrenarea şi deplasarea persoanelor;

20. cere statelor membre să se asigure că încălcarea intenţionată a interdicţiei cuprinse în paragraful 1 litera (d) din Rezoluţia 1373 (2001) este inclusă pe lista infracţiunilor grave din dreptul penal naţional şi din reglementările naţionale;

21. solicită statelor membre să acţioneze în mod ferm şi decisiv pentru a stopa transferul de fonduri, de active financiare şi alte resurse economice către persoanele sau entităţile aflate pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida, în conformitate cu paragraful 2 litera (a) şi luând în considerare recomandările FATF şi standardele internaţionale relevante destinate împiedicării abuzului organizaţiilor nonprofit, al sistemelor informale/alternative de expediere a plăţilor şi transferul fizic al banilor peste graniţă, concomitent cu acţionarea, prin aceste mijloace, pentru reducerea impactului asupra activităţilor legale;

22. Îndeamnă statele membre să coopereze pentru a-i împiedica pe terorişti să organizeze recrutări, pentru contracararea propagandei de extremism violent şi incitarea la acte de violenţă prin intermediul internetului şi al reţelelor de socializare, să coopereze inclusiv prin combaterea discursului teroriştilor, respectând în acelaşi timp drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi acţionând în conformitate cu obligaţiile ce ie revin statelor din dreptul internaţional, şi subliniază importanţa cooperării în această privinţă cu societatea civilă şi cu sectorul privat;

23. Îndeamnă statele membre să ridice gradul de conştientizare a existenţei Listei de sancţiuni privitoare la ISIL (Daesh) şi Al-Qaida adresându-se unei categorii cât mai numeroase de persoane, inclusiv în rândul instituţiilor naţionale relevante, în sectorul privat şi în rândul publicului larg, pentru a asigura punerea în aplicare în mod eficace a măsurilor specificate la paragraful 2 de mai sus, şi încurajează statele membre să îndemne companiile, birourile de informaţii imobiliare, birourile de evidenţe publice şi private să îşi analizeze în mod periodic bazele de date, inclusiv, dar fără a se limita la informaţii privind proprietarii legali sau beneficiarii, în vederea identificării persoanelor sau entităţilor de pe lista de sancţiuni privitoare la ISIL (Daesh) & Al-Qaida;

24. subliniază importanţa relaţiilor strânse cu sectorul privat în ceea ce priveşte combaterea finanţării terorismului şi solicită statelor membre să colaboreze cu instituţiile financiare şi să facă schimb de informaţii cu privire la riscurile finanţării terorismului pentru a crea un context cât mai larg al domeniului vizat, în încercarea de a identifica posibile activităţi legate de finanţarea terorismului şi de ISIL, Al-Qaida şi persoanele, întreprinderile, grupările sau entităţile asociate acestora şi pentru a susţine relaţiile cât mai strânse dintre autorităţile statului şi sectorul privat în lupta împotriva finanţării terorismului;

25. recunoaşte importanţa schimbului de informaţii între guverne pentru combaterea efectivă a finanţării terorismului, solicită statelor membre să îşi păstreze vigilenţa cu privire la tranzacţiile financiare care ar putea prezenta interes şi să îmbunătăţească schimbul de informaţii între instituţiile guvernamentale şi între state prin intermediul numeroaselor autorităţi şi canale de comunicare, inclusiv prin intermediul forţelor de poliţie, serviciilor de informaţii, serviciilor de securitate şi unităţilor de informaţii financiare, şi de asemenea solicită statelor membre să îmbunătăţească integrarea şi utilizarea informaţiilor financiare operative împreună cu alte categorii de informaţii disponibile autorităţilor naţionale pentru a combate într-un mod mai eficace riscul finanţării terorismului reprezentat de acţiunile grupărilor ISIL şi Al-Qaida şi ale persoanelor, grupărilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate acestora;

26. decide ca, pentru a nu permite grupării ISIL sau Al-Qaida sau persoanelor, grupărilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate acestora să obţină, să administreze, să depoziteze, să utilizeze sau să încerce să obţină accesul la orice tip de explozibil, fie de natură militară, fie de natură civilă, sau la dispozitive explozive improvizate, precum şi la materii prime şi componente care pot fi folosite la crearea dispozitivelor explozive improvizate sau a armelor neconvenţionale, inclusiv (dar nu limitat la) componente chimice, detonatoare, fitil detonant sau otrăvuri, statele membre să adopte măsuri corespunzătoare pentru a promova o atitudine mai vigilentă în rândul cetăţenilor lor, ai persoanelor care se află în jurisdicţia lor şi entităţilor care sunt înfiinţate pe teritoriul lor sau care se află sub jurisdicţia lor, care sunt implicate în producerea, vânzarea, furnizarea, achiziţionarea, transportarea şi depozitarea unor astfel de materiale, inclusiv prin formularea de bune practici cu privire la activităţile mai sus menţionate, şi încurajează mai departe statele membre să facă schimb de informaţii, să pună bazele unor parteneriate şi să formuleze strategii naţionale şi să îşi dezvolte capacitatea de acţiune pentru a combate utilizarea dispozitivelor explozive artizanale;

27. Încurajează statele membre, inclusiv prin misiunile lor permanente, şi organizaţiile internaţionale care activează în acest domeniu să participe la reuniuni cu Comitetul pentru a discuta pe larg asupra chestiunilor relevante;

28. Îndeamnă toate statele membre ca, în procesul de punere în aplicare a măsurilor stabilite prin paragraful 2 de mai sus, să se asigure că paşapoartele şi alte documente de călătorie false, contrafăcute, furate şi pierdute sunt anulate şi scoase din circulaţie cât mai curând posibil, în conformitate cu legislaţia şi practicile lor naţionale, şi să comunice altor state membre informaţii cu privire la documentele respective, folosind baza de date a INTERPOL;

29. Încurajează statele membre ca, în conformitate cu legislaţia şi practicile lor naţionale, să comunice sectorului privat informaţiile din bazele de date naţionale cu privire la documentele de identitate sau de călătorie false, contrafăcute, furate şi pierdute, care intră sub jurisdicţia lor, iar dacă se descoperă că o persoană listată s-a folosit de o identitate falsă, inclusiv pentru a obţine credite sau documente de călătorie frauduloase, să comunice Comitetului informaţii în acest sens;

30. Încurajează statele membre care emit documente de călătorie persoanelor listate să ia notă de faptul că persoana în cauză face obiectul interdicţiilor de călătorie şi al excepţiilor de la această interdicţie, după caz;

31. Încurajează statele membre ca, în scopul punerii în aplicare în mod eficace a interdicţiei de călătorie, să consulte Lista de sancţiuni privitoare la ISIL (Daesh) şi Al-Qaida când se află în procesul decizional pentru acordarea vizei de călătorie;

32. Încurajează statele membre să facă cu celeritate schimb de informaţii cu alte state membre, în special cu statele de origine, de destinaţie şi de tranzit, atunci când observă deplasarea persoanelor aflate pe Lista de sancţiuni privitoare la ISIL (Daesh) şi Al-Qaida;

33. Încurajează statele membre care au desemnat persoane pentru a fi incluse pe Lista de sancţiuni să informeze Echipa de monitorizare în cazul în care o instanţă naţională sau o altă autoritate juridică a analizat cazul unei persoane listate şi în cazul în care s-au iniţiat proceduri legale de orice fel şi să includă orice alte informaţii relevante atunci când trimit formularul tipizat pentru includerea unei persoane pe Lista de sancţiuni;

34. Încurajează toate statele membre să numească persoane de contact la nivel naţional care să aibă competenţa de a asigura legătura cu Echipa de monitorizare şi Comitet cu privire la chestiunile legate de punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de paragraful 2 de mai sus şi la analiza riscului reprezentat de ISIL, Al-Qaida şi persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile asociate acestora;

35. Încurajează toate statele membre să notifice Comitetul în legătură cu obstacolele ce apar în procesul de punere în aplicare a măsurilor prevăzute de paragraful 2 de mai sus, în vederea facilitării asistenţei tehnice;

36. cere tuturor statelor să trimită Comitetului un raport actualizat în maximum 120 de zile de la data adoptării prezentei rezoluţii, care să conţină informaţii cu privire la punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la paragraful 2 de mai sus şi acţiunile relevante de aplicare a legii, după caz;

Comitetul

37. instructează Comitetul să continue să se asigure că există proceduri corecte şi clare pentru a include persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida şi pentru scoaterea acestora de pe Listă sau pentru a se asigura că acestea beneficiază de derogări atunci când este cazul, în conformitate cu Rezoluţia 1452 (2002), şi instructează Comitetul să îşi revizuiască permanent îndrumările pentru a atinge obiectivele menţionate;

38. instructează Comitetul să se ocupe cu prioritate de revizuirea îndrumărilor sale în legătură cu prevederile prezentei rezoluţii, în special cu privire la paragrafele 23, 26, 30, 31, 34, 47, 52; 57, 59, 64, 77, 78, 80 şi 81;

39. solicită Comitetului să raporteze Consiliului cu privire la elementele constatate în legătură cu demersurile statelor membre de a pune în aplicare măsurile şi să identifice şi să recomande paşii de urmat pentru a îmbunătăţi situaţia;

40. instructează Comitetul să identifice posibilele cazuri de nerespectare a măsurilor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus şi să stabilească liniile de acţiune pentru fiecare caz în parte şi instructează preşedintelui Comitetului să semnaleze, în rapoartele periodice care trebuie trimise Consiliului în conformitate cu paragraful 87 de mai jos, progresele făcute de Comitet în această privinţă;

41. confirmă că nicio chestiune ce trebuie discutată nu trebuie lăsată în faţa Comitetului pentru o perioadă mai mare de şase luni, decât în cazul în care, în conformitate cu îndrumările Comitetului, Comitetul stabileşte, de la caz la caz, că există circumstanţe extraordinare care necesită o perioadă mai îndelungată de reflecţie;

42. solicită Comitetului ca, la cererea statelor membre şi prin intermediul Echipei de monitorizare sau prin instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, să faciliteze acordarea de asistenţă pentru dezvoltarea capacităţii de acţiune în vederea punerii în aplicare a măsurilor;

Listarea

43. Încurajează toate statele membre să trimită Comitetului numele persoanelor, întreprinderilor, grupărilor şi entităţilor care contribuie, indiferent prin ce mijloace, la finanţarea sau sprijinirea actelor sau activităţilor ISIL, Al-Qaida sau ale persoanelor, întreprinderilor, grupărilor şi entităţilor asociate acestora, pentru a fi incluse pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida;

44. reiterează faptul că măsurile la care se face referire la paragraful 2 al prezentei rezoluţii sunt de natură preventivă şi nu pot fi considerate ca fiind bazate pe standarde de natură penală prevăzute de legislaţia naţională;

45. reafirmă că, atunci când propun Comitetului ca anumite nume să fie incluse pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida, statele membre trebuie să folosească formularul tipizat pentru introducerea în listă şi să furnizeze o expunere a circumstanţelor, care să includă argumentele ce descriu baza pentru care se propune listarea cât mai detaliate şi specifice şi informaţii cât se poate de relevante despre numele propus, în special informaţii suficiente care să permită identificarea pozitivă şi precisă a persoanelor, grupărilor, întreprinderilor şi entităţilor, şi, în măsura în care este posibil, informaţiile solicitate de INTERPOL pentru emiterea unei notificări speciale şi reafirmă faptul că expunerea circumstanţelor va putea fi pusă la dispoziţie, la cerere, cu excepţia părţilor identificate şi comunicate Comitetului de către un stat membru ca fiind confidenţiale, şi că va putea fi utilizată pentru a elabora rezumatul expunerii de motive pentru includerea pe Lista de sancţiuni conform paragrafului 49 de mai jos;

46. reafirmă că statele membre care propun includerea unui nou nume pe Lista de sancţiuni, precum şi statele membre care au propus deja includerea unor nume pe Lista de sancţiuni Al-Qaida înainte de adoptarea prezentei rezoluţii trebuie să specifice dacă nu doresc divulgarea de către Comitet ori de Către Mediator a statutului de autor al solicitării de listare;

47. Încurajează statele membre ca, în măsura în care este posibil şi în conformitate cu normele de drept intern, să prezinte fotografii sau date biometrice ale persoanelor pe care le propun, pentru a fi incluse în alertele speciale ale INTERPOL- Consiliul de Securitate al ONU;

48. instructează Comitetul să continue să actualizeze, după caz, formularul tipizat pentru includerea pe Listă, în conformitate cu prevederile prezentei rezoluţii; instructează în continuare Echipei de monitorizare să raporteze Comitetului cu privire la măsurile care ar putea fi luate pentru îmbunătăţirea calităţii Listei de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida şi a Listei consolidate de sancţiuni, inclusiv prin îmbunătăţirea informaţiilor de identificare, precum şi măsurile luate pentru a se asigura că s-a emis o alertă a INTERPOL - Consiliul de Securitate ai Organizaţiei Naţiunilor Unite pe numele tuturor persoanelor, întreprinderilor, grupărilor şi entităţilor incluse pe Lista de sancţiuni; şi instructează mai departe Secretariatul să creeze şi să menţină funcţional, cu ajutorai Echipei de monitorizare, un model de date aprobat de Comitet, în vederea completării sale până în iunie 2017, şi solicită secretarului general să pună la dispoziţie resurse suplimentare în acest scop;

49. instructează Comitetul ca în momentul includerii unui nume pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida să pună la dispoziţie pe pagina sa de internet, cu ajutorul Echipei de monitorizare şi în colaborare cu statele care au făcut propunerea de includere pe Listă, un rezumat al expunerii de motive, cât mai detaliat şi mai clar cu putinţă, precum şi informaţii suplimentare relevante;

50. Încurajează statele membre şi organizaţiile şi organismele internaţionale relevante să informeze Comitetul cu privire la orice hotărâri judecătoreşti şi proceduri legale, pentru a permite Comitetului să le ia în considerare la revizuirea Listei şi la actualizarea rezumatului expunerii de motive pentru includerea pe Listă;

51. cere tuturor membrilor Comitetului şi Echipei de monitorizare să comunice celorlalţi membri ai Comitetului orice informaţie pe care o deţin cu privire la o solicitare de includere pe Listă din partea unui stat membru, pentru ca această informaţie să poată ajuta Comitetul să ia o decizie în privinţa includerii pe Listă şi pentru furnizarea de informaţii suplimentare pentru rezumatul expunerii de motive pentru includerea pe Listă, conform paragrafului 49;

52. reafirmă că după publicare, dar nu mai târziu de trei zile lucrătoare, după adăugarea unui nume pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida, Secretariatul trebuie să notifice Misiunea permanentă a statului sau statelor în care se crede că s-ar afla persoana sau entitatea şi, în cazul indivizilor, statul a cărei naţionalitate o are persoana respectivă (dacă se cunoaşte această informaţie), solicită Secretariatului să publice pe pagina de internet a Comitetului toate informaţiile relevante care pot fi făcute publice, inclusiv rezumatul expunerii de motive pentru includerea pe Listă, imediat ce se adaugă un nume pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida;

53. reafirmă cerinţa ca statele membre să adopte toate măsurile posibile, în conformitate cu legislaţia şi practicile lor naţionale, pentru a notifica sau a informa în timp util persoana sau entitatea inclusă pe Listă şi să includă în aceasta şi rezumatul expunerii de motive pentru listare, descrierea efectelor includerii pe Listă. În conformitate cu rezoluţiile relevante, procedurile Comitetului pentru a analiza solicitările de scoatere de pe Listă, inclusiv posibilitatea trimiterii unei solicitări Mediatorului în conformitate cu paragraful 43 al Rezoluţiei 2083 (2012) şi cu anexa II la prezenta rezoluţie şi cu prevederile Rezoluţiei 1452 (2002) privind derogările care pot fi acordate, inclusiv posibilitatea trimiterii unor astfel de solicitări prin mecanismul Punctului focal, în conformitate cu paragrafele 10 şi 76 ale prezentei rezoluţii;

Analiza solicitărilor de scoatere de pe Lista de sancţiuni - Mediator/statele membre

54. decide să prelungească mandatul Biroului Mediatorului, stabilit prin Rezoluţia 1904 (2009), conform procedurilor descrise în anexa II la prezenta rezoluţie, cu douăzeci şi patru de luni de la data expirării mandatului actual al Biroului Mediatorului în decembrie 2017, afirmă că Mediatorul trebuie să primească în continuare, într-o manieră independentă şi imparţială, solicitări de la persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi care doresc să fie scoase de pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida şi că nu trebuie să ceară sau să accepte îndrumări de la niciun guvern şi afirmă că Mediatorul trebuie să continue să prezinte Comitetului observaţiile şi recomandările sale cu privire la scoaterea de pe Listă a acelor persoane, întreprinderi, grupări şi entităţi care au solicitat Biroului Mediatorului scoaterea din Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida, fie o recomandare privind menţinerea pe Listă, fie o recomandare privind scoaterea de pe Listă, pe care Comitetul o va analiza;

55. reaminteşte decizia sa conform căreia cerinţa ca statele să adopte măsurile prevăzute la paragraful 2 al prezentei rezoluţii rămân valabile cu privire la acea persoană, întreprindere, grupare sau entitate, dacă la solicitarea de scoatere de pe Listă făcută în conformitate cu anexa II Mediatorul recomandă în raportul cuprinzător al Mediatorului menţinerea pe Listă;

56. reaminteşte decizia sa conform căreia cerinţa ca statele să adopte măsurile prevăzute la paragraful 2 al prezentei rezoluţii încetează cu privire la acea persoană, întreprindere, grupare sau entitate după 60 de zile de la data la care Comitetul finalizează analiza raportului cuprinzător al Mediatorului, în conformitate cu anexa II la prezenta rezoluţie, inclusiv paragraful 7 litera (h) al acesteia, dacă Mediatorul recomandă Comitetului să considere scoaterea de pe Listă, cu excepţia cazului în care Comitetul decide prin unanimitate, înainte de finalul perioadei de 60 de zile, că sancţiunea rămâne valabilă cu privire la acea persoană, întreprindere, grupare sau entitate; în cazul în care nu se ajunge la unanimitate şi la cererea unui membru al Comitetului, preşedintele Comitetului transmite Consiliului de Securitate problema scoaterii de pe Listă pentru o decizie în termen de 60 de zile; şi în cazul în care se face o asemenea solicitare, cerinţa ca statele să adopte măsurile prevăzute la paragraful 2 al prezentei rezoluţii rămâne valabilă pe parcursul acestei perioade cu privire la acea persoană, întreprindere, grupare sau entitate până când Consiliul de Securitate ia o decizie;

57. reaminteşte decizia sa conform căreia Comitetul poate, prin unanimitate, să scurteze perioada de 60 de zile la care se face referire la paragraful 56, analizând fiecare caz în parte;

58. reiterează că măsurile la care se face referire la paragraful 2 al prezentei rezoluţii sunt de natură preventivă şi nu se bazează pe standardele în materie penală prevăzute de legislaţia naţională;

59. subliniază importanţa Biroului Mediatorului şi solicită secretarului general să continue să dezvolte capacitatea de acţiune a Biroului Mediatorului, punând la dispoziţie resursele necesare, inclusiv pentru serviciile de traducere, după caz, şi să facă demersurile necesare pentru a se asigura că Biroul Mediatorului are în continuare capacitatea de a-şi îndeplini mandatul într-o manieră independentă, eficace şi rapidă şi să trimită Comitetului informaţii actualizate cu privire la măsurile luate în perioada de şase luni;

60. Îndeamnă ferm statele membre să transmită Mediatorului toate informaţiile relevante, inclusiv informaţii clasificate, dacă acestea sunt relevante, încurajează statele membre să furnizeze cu celeritate informaţiile relevante, inclusiv informaţii detaliate şi precise, dacă acestea sunt disponibile, salută aranjamentele încheiate de statele membre cu Biroul Mediatorului pentru a facilita schimbul informaţiilor clasificate, încurajează ferm statele membre să facă progrese în această privinţă, inclusiv prin încheierea aranjamentelor cu Biroul Mediatorului pentru schimbul unor astfel de informaţii, şi confirmă că Mediatorul trebuie să respecte toate restricţiile de confidenţialitate impuse asupra acestor informaţii de către statele membre care le-au furnizat;

61. Îndeamnă ferm statele membre şi organizaţiile şi organismele internaţionale relevante să încurajeze persoanele şi entităţile care doresc să conteste introducerea în Listă în faţa instanţelor naţionale şi regionale sau sunt în procesul de contestare a listării în faţa instanţelor naţionale şi regionale să încerce mai întâi să obţină scoaterea de pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida prin trimiterea de petiţii la Biroul Mediatorului;

62. ia notă de standardele internaţionale ale Grupului de Acţiune Financiară (FATF) şi, inter alia, de bunele practici cu privire la sancţiunile financiare care vizează anumite persoane sau entităţi, după cum se precizează la paragraful 21 al prezentei rezoluţii;

63. reaminteşte decizia sa conform căreia atunci când un stat, care a făcut propunerea de listare, trimite o solicitare de scoatere de pe Listă, cerinţa ca statele să adopte măsurile descrise la paragraful 2 al prezentei rezoluţii cu privire la acea persoană, întreprindere, grupare sau entitate încetează după 60 de zile, cu excepţia cazului în care Comitetul decide prin unanimitate până la finalul acestei perioade de 60 de zile că sancţiunile rămân valabile cu privire la acea persoană, întreprindere, grupare sau entitate; cu excepţia cazului în care, dacă nu se ajunge la unanimitate, preşedintele Comitetului, la cererea unui membru al Comitetului, transmite Consiliului de Securitate problema scoaterii de pe Listă a persoanei, întreprinderii, grupării sau entităţii în vederea luării unei decizii în termenul de 60 de zile; în cazul în care se trimite o astfel de solicitare, cerinţa ca statele să adopte măsurile descrise la paragraful 2 al prezentei rezoluţii rămâne în vigoare pe perioada respectivă cu privire la persoana, întreprinderea, gruparea sau entitatea respectivă până când Consiliul de Securitate ia o decizie;

64. de asemenea reaminteşte decizia sa conform căreia Comitetul, prin unanimitate, poate să scurteze perioada de 60 de zile la care se face referire la paragraful 63, analizând fiecare caz în parte;

65. reaminteşte mai departe decizia sa conform căreia, în scopul trimiterii unei solicitări de scoatere de pe Listă în condiţiile prezentate la paragraful 63, dacă sunt mai multe state care au făcut propunerea de listare, trebuie să existe un consens între acestea; şi reaminteşte mai departe decizia sa conform căreia autorii solicitărilor de includere pe Listă nu trebuie să fie consideraţi state care au făcut propunerea de listare, în conformitate cu paragraful 63;

66. Îndeamnă ferm statele care au făcut propunerea de listare să permită Mediatorului să dezvăluie identitatea statelor, precum şi calitatea acestora de state care au făcut propunerea de listare persoanelor şi entităţilor incluse pe Listă care au trimis Mediatorului petiţii pentru scoaterea de pe Listă;

67. instructează Comitetul să continue demersurile, în conformitate cu îndrumările sale, pentru a analiza solicitările de scoatere de pe Listă formulate de statele membre pentru scoaterea de pe Lista de sancţiuni privitoare la ISIL (Daesh) şi Al-Qaida a persoanelor, grupărilor, întreprinderilor şi entităţilor despre care se presupune că nu mai îndeplinesc criteriile stabilite în rezoluţiile relevante şi prevăzute la paragraful 2 al prezentei rezoluţii şi îndeamnă ferm statele membre să expună motivele pentru care trimit solicitările de scoatere de pe Listă;

68. Încurajează statele să trimită solicitări de scoatere de pe Listă cu privire la persoanele pentru care s-a confirmat în mod oficial că au decedat şi cu privire la entităţile despre care s-a anunţat sau s-a confirmat că nu mai există şi în acelaşi timp să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că activele care au aparţinut acelor persoane sau entităţi nu vor fi transferate sau distribuite altor persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi aflate pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida sau pe orice altă listă de sancţiuni a Consiliului de Securitate;

69. Încurajează statele membre, atunci când, în urma scoaterii de pe Listă a unei persoane decedate sau a unei entităţi despre care s-a anunţat sau s-a confirmat că nu mai există, dispun încetarea măsurii de îngheţare a activelor persoanei sau entităţii respective, să ţină cont de obligaţiile pe care le au în conformitate cu Rezoluţia 1373 (2001) şi, în mod special, să împiedice folosirea acelor active în scopuri legate de terorism;

70. reafirmă că, înainte de încetarea măsurii de îngheţare a activelor care au fost îngheţate ca urmare a includerii pe Lista de sancţiuni a lui Osama bin Laden, statele membre trebuie să trimită Comitetului o solicitare în vederea încetării măsurii de îngheţare a acelor active şi trebuie să ofere garanţii că acestea nu vor fi transferate, direct sau indirect, unei persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi aflate pe Lista de sancţiuni şi că nu vor fi folosite în scopuri legate de terorism, în conformitate cu Rezoluţia Consiliului de Securitate 1373 (2001), şi decide mai departe că măsura de îngheţare a unor astfel de active nu poate înceta decât dacă, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, niciun membru al Comitetului nu obiectează împotriva solicitării şi subliniază natura excepţională a acestei prevederi, care nu trebuie considerată a stabili un precedent;

71. cere Comitetului ca, atunci când analizează solicitările de scoatere de pe Listă, să ia în considerare opiniile statului/statelor care a/au făcut propunerea de listare, ale statului/statelor de reşedinţă, ale statului/statelor a cărui/căror naţionalitate o are persoana sau entitatea în cauză, a statului în care se află persoana sau entitatea în cauză sau în care a fost fondată entitatea în cauză şi opiniile altor state a căror implicare este stabilită de Comitet, instructează membrii Comitetului să expună motivele pentru care obiectează la scoaterea de pe Listă a respectivelor persoane sau entităţi în acelaşi moment în care se face obiecţia şi solicită Comitetului să prezinte motivele sale, la cerere şi dacă este cazul, statelor membre implicate şi instanţelor şi organismelor naţionale şi regionale implicate;

72. Încurajează toate statele membre, inclusiv statele propunătoare şi statele de reşedinţă, statele a căror naţionalitate o are persoana sau entitatea în cauză, statele în care se află persoana sau entitatea în cauză sau în care a fost fondată entitatea în cauză, să transmită Comitetului toate informaţiile relevante pentru analiza pe care o face Comitetul cu privire la petiţiile pentru scoaterea de pe Listă şi să participe la reuniuni cu Comitetul, dacă li se cere aceasta, pentru a-şi exprima opinia cu privire la solicitările de scoatere de pe Listă, şi încurajează mai departe Comitetul ca, acolo unde este cazul, să participe la discuţii cu reprezentanţii organizaţiilor şi organismelor naţionale şi regionale care deţin informaţii relevante cu privire la petiţiile pentru scoaterea de pe Listă;

73. confirmă că, în 3 zile de la scoaterea unui nume de pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida, Secretariatul trebuie să notifice (în măsura în care se cunoaşte această informaţie) misiunea permanentă a statului/statelor de reşedinţă, a statului/statelor a cărui/căror naţionalitate o are persoana sau entitatea în cauză, a statului în care se află persoana sau entitatea în cauză sau în care a fost fondată entitatea în cauză şi reaminteşte decizia sa conform căreia statele care primesc astfel de informări trebuie să ia măsuri în conformitate cu legislaţia şi practicile lor naţionale, trebuie să notifice sau să informeze la timp persoana, gruparea, întreprinderea sau entitatea în cauză că a fost scoasă de pe Listă;

74. reafirmă că, în cazurile în care Mediatorul nu poate audia persoana care a trimis petiţia în statul său de reşedinţă, Mediatorul, cu acordul petiţionarului, poate solicita Comitetului să ia în considerare acordarea de derogări de la restricţiile asupra activelor şi a dreptului de călătorie impuse la paragraful 2 literele (a) şi (b) din prezenta rezoluţie, pentru unicul scop de a-i permite petiţionarului să acopere cheltuielile de călătorie şi să se deplaseze în alt stat pentru a fi audiat de Mediator numai pe perioada cât aceste activităţi sunt necesare, cu condiţia ca statele de tranzit şi de destinaţie să nu obiecteze împotriva unei astfel de călătorii, şi instructează mai departe Comitetul să anunţe Mediatorul ce decizie a luat Comitetul;

Derogări/Punctul focal

75. reaminteşte că măsurile de îngheţare a activelor specificate la paragraful 2 de mai sus nu se aplică fondurilor, altor active financiare sau resurselor economice în legătură cu care Comitetul stabileşte că sunt:

(a) necesare pentru cheltuielile de bază, inclusiv plata alimentelor, chiriei sau creditului ipotecar, a medicamentelor sau tratamentelor medicale, a impozitelor, a primelor de asigurare şi a utilităţilor publice, sau necesare exclusiv pentru plata onorariului rezonabil al unui profesionist şi pentru rambursarea cheltuielilor pentru servicii juridice sau pentru plata onorariului sau a costului unui serviciu de rutină cu privire la administrarea fondurilor, a activelor financiare sau a resurselor economice îngheţate, în urma notificării intenţiei de a autoriza accesul la astfel de fonduri şi în lipsa unei decizii nefavorabile din partea Comitetului în 3 zile lucrătoare de la efectuarea notificării;

(b) necesare pentru cheltuieli suplimentare, în afara cheltuielilor de bază, în urma notificării intenţiei de a autoriza încetarea măsurii de îngheţare cu privire la astfel de fonduri şi în urma aprobării de către Comitet a solicitării în 5 zile lucrătoare de la efectuarea notificării;

76. reafirmă că Punctul focal, acesta fiind un mecanism stabilit prin Rezoluţia 1730 (2006), poate:

(a) să primească solicitări de la persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi aflate pe Listă cu privire la derogările de la măsurile specificate la paragraful 2 litera (a) din prezenta rezoluţie, aşa cum a fost definit în Rezoluţia 1452 (2002), cu condiţia ca solicitarea să fi fost întâi trimisă spre analiză statului de reşedinţă, şi reafirmă, mai departe, că persoana de contact trebuie să transmită astfel de solicitări Comitetului pentru ca acesta din urmă să ia o decizie, instructează Comitetul să analizeze astfel de solicitări, inclusiv să se consulte cu statul de reşedinţă şi cu orice alt stat implicat, şi instructează mai departe Comitetul ca, prin persoana de contact, să anunţe persoanele, grupările, întreprinderile sau entităţile de decizia luată de Comitet;

(b) să primească solicitări de la persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi aflate pe Listă cu privire la derogările de la măsurile specificate la paragraful 2 litera (b) din prezenta rezoluţie şi să le transmită Comitetului pentru ca acesta din urmă să stabilească, de la caz la caz, dacă se justifică, intrarea într-un stat sau tranzitarea lui, instructează Comitetul să analizeze astfel de solicitări consultându-se cu statele de tranzit sau de destinaţie şi cu oricare alte state implicate şi reafirmă mai departe că Comitetul va putea să îşi dea acordul cu privire la derogările de la măsurile prevăzute la paragraful 2 litera (b) din prezenta rezoluţie doar dacă îşi dau acordul şi statele de tranzit sau de destinaţie şi instructează mai departe Comitetul să transmită persoanelor în cauză despre decizia sa, prin Punctul focal;

77. reafirmă că Punctul focal poate primi şi poate transmite Comitetului spre analiză comunicări trimise de:

(a) persoane care au fost scoase de pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida;

(b) persoane care pretind că au făcut obiectul unor măsuri prevăzute la paragraful 2 de mai sus ca urmare a unei identificări false sau greşite sau fiindcă au fost confundate cu persoanele incluse pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida;

78. instructează Comitetul ca, asistat de Echipa de monitorizare şi consultându-se cu statele relevante, să analizeze cu atenţie astfel de comunicări şi să răspundă prin Punctul focal, în mod corespunzător, la astfel de comunicări la care se face referire la paragraful 77 litera (b), în termen de 60 de zile, şi instructează mai departe Comitetul consultarea cu INTERPOL-ul, în mod corespunzător, şi să comunice statelor membre în mod corespunzător găsirea unei soluţii pentru cazurile posibile sau confirmate de identificare falsă sau greşită sau de confuzie cu privire la persoanele incluse pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida;

Analiza şi actualizarea Listei de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida

79. Încurajează toate statele membre, în special statele care au făcut propunerea de listare şi statele de reşedinţă, statele a căror naţionalitate o are persoana sau entitatea în cauză, statele în care se află persoana sau entitatea în cauză sau în care a fost fondată entitatea în cauză, să trimită Comitetului informaţii suplimentare pentru identificarea persoanelor şi entităţilor sau alte informaţii, inclusiv, acolo unde este posibil şi în conformitate cu legislaţia lor naţională, fotografii şi alte date biometrice ale indivizilor, împreună cu documentele justificative privitoare la indivizii, grupările, întreprinderile şi entităţile aflate pe Listă, inclusiv informaţii actualizate despre regimul de activitate al entităţilor, grupărilor şi întreprinderilor aflate pe Listă, despre deplasarea, detenţia sau decesul persoanelor aflate pe Listă şi despre alte evenimente importante, pe măsură ce dobândesc aceste informaţii;

80. solicită Echipei de monitorizare ca la fiecare 12 luni să trimită Comitetului o listă alcătuită cu ajutorul statelor propunătoare şi al statelor de reşedinţă, al statelor a căror naţionalitate o are persoana sau entitatea în cauză şi al statelor în care se află persoana sau entitatea în cauză sau în care a fost fondată entitatea în cauză, dacă se cunoaşte care sunt aceste state, listă care să conţină următoarele elemente:

(a) persoanele sau entităţile aflate pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida în legătură cu care nu există informaţiile de identificare necesare pentru implementarea efectivă a măsurilor impuse împotriva acestora;

(b) persoanele aflate pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida despre care s-a anunţat că au decedat, precum şi o analiză a informaţiilor relevante, cum ar fi constatarea decesului, şi, acolo unde este posibil, statutul şi localizarea activelor îngheţate şi numele tuturor persoanelor sau denumirile tuturor entităţilor care ar putea primi orice parte din active la încetarea măsurii de îngheţare;

(c) entităţile aflate pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida despre care s-a anunţat sau s-a confirmat că nu mai există, precum şi o analiză a informaţiilor relevante;

(d) orice alte nume sau denumiri de pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida care nu au fost analizate cu cel mult 3 ani în urmă („analiza trienală*);

81. instructează Comitetul să analizeze dacă mai are vreo relevanţă menţinerea acestor nume sau denumiri pe Listă şi instructează mai departe Comitetul să elimine aceste nume sau denumiri dacă decide că menţinerea lor pe Listă nu mai are nicio relevanţă;

82. instructează Echipa de monitorizare să se adreseze preşedintelui pentru analiza numelor sau denumirilor incluse pe Listă şi în legătură cu care într-un termen de 3 ani niciun stat implicat nu a răspuns în scris la cererile de informaţii trimise de Comitet şi, în această privinţă, reaminteşte Comitetului că preşedintele său, acţionând în calitatea sa de preşedinte, poate trimite nume spre scoatere de pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida, dacă este căzui şi dacă se înscrie în procedurile standard ale Comitetului privind procesul decizional;

Coordonare şi informare

83. instructează Comitetul să continue cooperarea cu alte comitete de sancţiuni ale Consiliului de Securitate, în special cu acelea care s-au fondat în conformitate cu rezoluţiile 751 (1992) şi 1907 (2009), 1988 (2011), 1970 (2011) şi 2140 (2014);

84. reiterează necesitatea de a consolida cooperarea existentă între Comitet şi organismele de combatere a terorismului ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, inclusiv Comitetul de combatere a terorismului (CCT) şi comitetul fondat în conformitate cu Rezoluţia 1540 (2004), precum şi cu grupurile de experţi ale acestor comitete, inclusiv, după caz, prin schimbul mai eficace de informaţii, prin coordonarea activităţilor cu privire la vizitele în ţările la care se referă mandatele lor, vizite pentru a facilita şi a monitoriza asistenţa tehnică, relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale şi regionale şi pentru a discuta asupra unor chestiuni relevante pentru aceste organisme;

85. Încurajează Echipa de monitorizare şi Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate să continue activitatea în cooperare cu Direcţia Executivă Anti-Terorism şi cu experţii comitetului creat prin Rezoluţia 1540 pentru a asista statele membre în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în conformitate cu rezoluţiile relevante, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru regionale şi subregionale;

86. solicită Comitetului să ia în considerare, acolo unde este cazul, vizitele preşedintelui sau membrilor Comitetului în ţările selectate pentru a îmbunătăţi aplicarea completă şi eficace a măsurilor la care se face referire la paragraful 2 de mai sus, în vederea încurajării statelor să respecte în tot prezenta rezoluţie şi rezoluţiile 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 ( 2009), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012), 2133 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015) şi 2214 (2015);

87. solicită Comitetului ca cel puţin o dată pe an să informeze verbal Consiliul, prin intermediul preşedintelui său, cu privire la activitatea de ansamblu a Comitetului şi a Echipei de monitorizare şi, după caz, împreună cu alţi preşedinţi de comitet, îşi exprimă intenţia de a organiza cel puţin o dată pe an reuniuni informale cu privire la activităţile Comitetului, în baza rapoartelor preşedintelui Comitetului, şi solicită mai departe preşedintelui să organizeze periodic şedinţe de informare adresate tuturor statelor membre;

88. instructează Comitetul să analizeze cererile de informaţii trimise de state şi organizaţii internaţionale implicate în proceduri legale aflate în desfăşurare cu privire la punerea în aplicare a măsurilor impuse la paragraful 2 de mat sus şi să răspundă în mod corespunzător cu informaţii suplimentare care sunt la dispoziţia Comitetului şt a Echipei de monitorizare;

Echipa de monitorizare

89. decide, pentru a asista Comitetul la îndeplinirea mandatului său, precum şi pentru a sprijini Mediatorul, să prelungească mandatul actualei Echipe de monitorizare cu sediul la New York şi al membrilor săi, fondată în conformitate cu paragraful 7 al Rezoluţiei 1526 (2004), pentru încă douăzeci şi patru de luni de la expirarea mandatului său actual în decembrie 2017, fiind în continuare subordonată Comitetului şi având atribuţiile specificate în anexa I, şi solicită secretarului general să facă demersurile necesare în această privinţă şi subliniază importanţa asigurării că Echipa de monitorizare primeşte sprijinul administrativ, de securitate şi material necesar, pentru a-şi îndeplini mandatul în mod eficace, în condiţii de siguranţă şi respectând termenele, inclusiv cu privire la obligaţia de prevenţie în mediile cu grad sporit de risc, în subordonarea Comitetului, organism subsidiar al Consiliului de Securitate;

90. solicită secretarului general să includă încă doi experţi în Echipa de monitorizare, precum şi resurse administrative şi de analiză suplimentare necesare pentru a creşte capacitatea de acţiune şi de analiză a finanţării grupării ISIL, a metodei sale de radicalizare şi de recrutare, activităţile de planificare a atacurilor, precum şi pentru a oferi sprijin în activităţile suplimentare ale Comitetului efectuate de Secretariat şi ia notă că prioritatea în procesul de selecţie a acestor experţi trebuie să fie numirea persoanelor care au cele mai bune calificări pentru a îndeplini sarcinile de lucru de mai sus, acordând importanţa cuvenită reprezentării regionale egale şi reprezentării egale a sexelor în procesul de recrutare;

91. instructează Echipa de monitorizare ca, în rapoartele cuprinzătoare şi independente pe care le trimite Comitetului menţionate în paragraful (a) din anexa I, să raporteze subiectele relevante cu privire la conţinut şi referinţa regională şi cu privire la tendinţele emergente, după cum va solicita Consiliul de Securitate sau Comitetul în urma adoptării prezentei rezoluţii;

92. Încurajează misiunile Organizaţiei Naţiunilor Unite implicate ca, în decursul mandatelor lor curente, cu resursele şi capacitatea de acţiune curente, să asiste Comitetul şi Echipa de monitorizare în activităţi în legătură cu suportul logistic, securitatea şi schimbul de informaţii relevante în activitatea acestora cu privire la ameninţarea reprezentată de ISIL, Al-Qaida şi grupările şi persoanele asociate acestora din zonele lor de activitate;

93. instructează Echipa de monitorizare să identifice, să strângă şi să raporteze Comitetului informaţii cu privire la situaţii şi tipare de nerespectare a măsurilor impuse prin prezenta rezoluţie, precum şi să faciliteze, la cererea statelor membre, acordarea de asistenţă pentru dezvoltarea capacităţii de acţiune, solicită Echipei de monitorizare să coopereze strâns cu statul/statele de reşedinţă, cu statul/statele de naţionalitate pe care o are persoana sau entitatea în cauză, statul în care se află persoana sau entitatea în cauză sau în care a fost fondată entitatea în cauză, statele propunătoare sau alte state implicate şi misiunile relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi instructează mai departe Echipa de monitorizare să facă recomandări Comitetului cu privire la măsurile luate pentru a acţiona în situaţiile în care nu se respectă măsurile impuse;

94. instructează Comitetul ca, asistat de Echipa sa de monitorizare, să organizeze reuniuni speciale pentru a discuta subiectele relevante cu privire la chestiunile tematice şi regionale importante şi cu privire la capacitatea de acţiune a statelor membre în faţa provocărilor, în consultare, acolo unde este cazul, cu Comitetul Contraterorismului, cu Direcţia Executivă Anti-Terorism (DECT), cu Echipa specială pentru combaterea terorismului (ESCT) şi cu Grupul de acţiune financiară, pentru a identifica şi prioritiza situaţiile în care statele membre au nevoie de asistenţă tehnică pentru a pune în aplicare în mod eficace măsurile impuse;

95. solicită Echipei de analiză şi monitorizare a asistenţei şi a sancţiunilor ca, în colaborare strânsă cu Direcţia Executivă Anti-Terorism (DECT), acţionând sub autoritatea comitetului fondat în conformitate cu rezoluţiile 1267 (1999) şi 1989 (2011), în termen de 30 de zile, cu privire la recomandările Comitetului conform cărora pot să se ia măsuri pentru a îmbunătăţi monitorizarea aplicării la nivel mondial a rezoluţiilor 2199 (2015) şi 2178 (2014) şi măsuri suplimentare pentru a îmbunătăţi respectarea acestor rezoluţii;

96. solicită Echipei de analiză şi monitorizare a asistenţei şi a sancţiunilor să informeze trimestrial comitetul fondat în conformitate cu rezoluţiile 1267 (1999) şi 1989 (2011) cu privire la analiza sa referitoare la aplicarea rezoluţiilor la scară mondială, inclusiv informaţiile relevante strânse şi analiza relevantă pentru eventualele propuneri de sancţiuni făcute de statele membre sau măsuri impuse de Comitet care se pot adopta;

Rapoartele cu privire la ISIL

97. reamintind ameninţarea reprezentată de ISIL şi de persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile asociate grupării ISIL la adresa păcii şi securităţii internaţionale, solicită secretarului general să trimită un raport în termen de 45 de zile cu privire la nivelul strategic iniţial prin care să demonstreze şi să reflecte gravitatea ameninţării menţionate, inclusiv ameninţarea reprezentată de luptătorii terorişti străini care se alătură grupării ISIL şi grupărilor sau entităţile asociate acesteia, şi sursele de finanţare ale acestor grupări, ce pot include comerţul ilegal cu petrol, antichităţi, alte resurse naturale, precum şi planificarea şi facilitarea atacurilor şi care să reflecte amploarea demersurilor Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru sprijinirea statelor membre în combaterea acestei ameninţări şi să pună la dispoziţie actualizări la fiecare patru luni, cu contribuţia DECT, în colaborare strânsă cu Echipa de monitorizare, precum şi cu alte părţi interesate din rândul organismelor Organizaţiei Naţiunilor Unite;

Revizuiri

98. decide să revizuiască măsurile descrise la paragraful 2 de mai sus în vederea unei eventuale îmbunătăţiri viitoare a acestor măsuri în termen de optsprezece luni sau mai puţin, dacă este cazul;

99. decide să rămână în continuare sesizat în mod activ cu privire la această problemă.

 

ANEXA I

 

În conformitate cu paragraful 73 al prezentei rezoluţii, Echipa de monitorizare va acţiona sub autoritatea Comitetului şi are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

(a) trimite Comitetului rapoarte cuprinzătoare independente la fiecare şase luni, primul termen fiind 30 iunie 2016, cu privire la următoarele chestiuni:

(i) punerea în aplicare de către statele membre a măsurilor la care se face referire în paragraful 2 al prezentei rezoluţii;

(ii) ameninţarea la scară mondială reprezentată de ISIL, Al-Qaida şi persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile asociate acestora, inclusiv (dar nu limitat la) ameninţarea reprezentată de prezenţa grupării ISIL şi a afiliaţilor acesteia în Irak, Republica Arabă Siriană, Libia şi Afganistan şi ameninţarea reprezentată de gruparea Boko Haram;

(iii) impactul măsurilor impuse prin Rezoluţia 2199 (2015), inclusiv progresele făcute în aplicarea acestor măsuri, consecinţele nedorite şi provocările estimate, în conformitate cu responsabilităţile stabilite prin rezoluţia menţionată mai sus, sub formă de actualizări cu privire la fiecare dintre următoarele subiecte: comerţul cu petrol; comerţul cu bunuri culturale; răpirile pentru răscumpărare şi donaţiile externe; furnizarea directă sau indirectă; vânzarea sau transferul tuturor tipurilor de arme şi aparaturi asociate; ca parte integrantă din analiza impactului, în conformitate cu paragraful 30 din Rezoluţia 2199 (2015);

(iv) ameninţarea reprezentată de luptătorii terorişti străini care au fost recrutaţi de gruparea Al-Qaida sau ISIL sau care s-au alăturat acestor grupări şi de toate celelalte grupări sau întreprinderi asociate acestora;

(v) orice alte chestiuni pe care Consiliul de Securitate sau Comitetul le solicită incluse de către Echipa de monitorizare în rapoartele sale cuprinzătoare, în conformitate cu paragraful 91 al prezentei rezoluţii; şi

(vi) recomandări individualizate cu privire la o mai bună aplicare a sancţiunilor relevante, inclusiv a celor la care se face referire la paragraful 2 al prezentei rezoluţii, al Rezoluţiei 2178 (2014) şi al Rezoluţiei 2199 (2015) şi a eventualelor noi măsuri;

(b) oferă asistenţă Mediatorului la îndeplinirea mandatului său, în conformitate cu anexa II la prezenta rezoluţie, inclusiv prin punerea la dispoziţie a informaţiilor actualizate cu privire la acele persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi care fac demersuri pentru a fi scoase de pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida;

(c) oferă asistenţă Comitetului la analiza periodică a numelor şi denumirilor aflate pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida, inclusiv prin efectuarea de călătorii în numele

Comitetului, în calitate de organism subsidiar al Consiliului de Securitate şi la contactarea statelor membre, în vederea optimizării evidenţei Comitetului cu privire la faptele şi circumstanţele referitoare la includerea pe Listă;

(d) oferă asistenţă Comitetului la monitorizarea răspunsurilor la cererile de informaţii trimise de statele membre, inclusiv cu privire la punerea în aplicare a măsurilor la care se face referire la paragraful 2 al prezentei rezoluţii;

(e) trimite Comitetului spre analiză şi aprobare un program de lucru cuprinzător, după caz, în care Echipa de monitorizare trebuie să detalieze activităţile propuse pentru a-şi respecta atribuţiile, inclusiv călătoriile propuse, în baza coordonării strânse cu DECT şi cu grupul de experţi ai Comitetului stabilit conform Rezoluţiei 1540, pentru a evita repetarea aspectelor incluse în raport şi pentru a consolida sinergiile;

(f) colaborează strâns cu DECT şi cu experţii Comitetului stabilit prin Rezoluţia 1540 şi pune la dispoziţia acestora informaţii pentru a stabili care sunt domeniile de convergenţă şi care sunt suprapunerile şi pentru a contribui în mod concret la coordonarea activităţii celor trei comitete, inclusiv în alcătuirea raportului;

(g) participă activ şi oferă sprijin la activităţile desfăşurate în cadrul Strategiei mondiale contra terorismului a Organizaţiei Naţiunilor Unite, inclusiv în activităţile Echipei de lucru pentru implementarea măsurilor de combatere a terorismului, fondată pentru a asigura coordonarea şi coerenţa de ansamblu a demersurilor de combatere a terorismului ale sistemului Organizaţiei Naţiunilor Unite, în special prin grupurile sale de lucru în domeniu;

(h) strânge informaţii, în numele Comitetului şi pentru analiza pe care o face acesta, cu privire la situaţiile în care s-a semnalat nerespectarea măsurilor la care se face referire la paragraful 2 al prezentei rezoluţii, inclusiv prin coroborarea informaţiilor din toate sursele relevante, inclusiv de la statele membre, şi colaborând cu părţi interesate, analizând studiile de caz, din propria iniţiativă şi la cererea Comitetului, şi pune la dispoziţia Comitetului exemple de nerespectare a măsurilor şi recomandări cu privire la acţiuni de răspuns la situaţiile de nerespectare a măsurilor din prezenta rezoluţie, pentru revizuirea lor;

(i) prezintă Comitetului recomandările care ar putea să fie utilizate de statele membre ca sprijin pentru punerea în aplicare a măsurilor la care se face referire la paragraful 2 al prezentei rezoluţii şi pentru pregătirea adăugirilor propuse la Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida;

0) asistă Comitetul la analiza propunerilor de includere pe Listă, inclusiv prin strângerea şi circularea la Comitet de informaţii relevante pentru propunerea de includere pe Listă, şi pregătirea unei prime versiuni a rezumatului expunerii de motive la care se face referire la paragraful 36 al prezentei rezoluţii;

(k) se consultă cu Comitetul sau, după caz, cu oricare state membre atunci când identifică persoane sau entităţi ce trebuie incluse pe Listă sau trebuie scoase de pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida;

(l) aduce în atenţia Comitetului circumstanţele noi sau demne de luat în seamă care pot determina scoaterea de pe Listă, cum ar fi informaţiile publice despre o persoană decedată;

(m) se consultă în avans cu statele membre cu privire la deplasarea în anumite state membre, în baza programului de lucru aprobat de Comitet;

(n) coordonează activităţile Punctului focal pentru combaterea terorismului şi cooperează cu această instituţie sau cu un organism similar din statul în care se face vizita, acolo unde este cazul;

(o) cooperează strâns cu organismele relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite de combatere a terorismului pentru a furniza informaţii despre măsurile adoptate de statele membre cu privire la răpiri şi luarea de ostatici pentru răscumpărare săvârşite de către Al-Qaida, ISIL şi persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile asociate acestora şi la tendinţele şi evoluţiile relevante în acest domeniu;

(p) încurajează statele membre să trimită numele persoanelor şi entităţilor, precum şi alte informaţii de identificare spre a fi incluse pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida, după cum a indicat Comitetul;

(q) prezintă Comitetului informaţii suplimentare de identificare şi alte informaţii pentru a-l asista în demersurile sale de a actualiza pe cât posibil Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida;

(r) încurajează statele membre să furnizeze Echipei de monitorizare informaţii relevante pentru îndeplinirea mandatului său, acolo unde este cazul;

(s) analizează şi informează Comitetul asupra caracterului schimbător al ameninţărilor reprezentate de Al-Qaida şi ISIL şi informează asupra celor mai eficiente măsuri de combatere a acţiunilor acestora, inclusiv prin iniţierea, cu resursele existente, a unui dialog cu specialiştii cei mai potriviţi, cu organismele academice şi experţi, cu ajutorul unui atelier de lucru şi/sau prin alte mijloace corespunzătoare, în consultare cu Comitetul;

(t) coroborează, analizează, monitorizează şi informează, face recomandări cu privire la punerea în aplicare a măsurilor, inclusiv cu privire la măsura specificată la paragraful 2 litera (a) din prezenta rezoluţie, fiindcă aceste activităţi sunt elemente componente ale combaterii utilizării internetului în scop infracţional de către ISIL, Al-Qaida şi persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile asociate acestora, care vor fi incluse în rapoartele periodice ale Echipei de monitorizare, după cum se specifică la litera (a) din prezenta anexă; analizează studii de caz, dacă este necesar şi examinează amănunţit orice alte chestiuni relevante, la indicaţiile Comitetului;

(u) se consultă cu statele membre şi cu alte organizaţii relevante, inclusiv cu Asociaţia Internaţională pentru Transport Aerian (AITA/IATA), Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI/ICAO), Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV/WCO), INTERPOL, Grupul de Lucru Acţiune Financiară (FATF) şi organismele sale regionale, precum şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), inclusiv participarea periodică la dialog cu reprezentanţii din New York şi din capitale, luând în considerare remarcile lor, în special cu privire la orice chestiuni care ar putea să fie menţionate în rapoartele Echipei de monitorizare la care se face referire la litera (a) din prezenta anexă, cum ar fi lacunele şi provocările din procesul derulat de statele membre pentru punerea în aplicare a măsurilor din prezenta rezoluţie;

(v) se consultă cu serviciile de informaţii şi de securitate ale statelor membre, în regim de confidenţialitate, inclusiv prin forumuri regionale, pentru a facilita schimbul de informaţii şi pentru a consolida punerea în aplicare a măsurilor;

(w) se consultă cu statele membre, cu reprezentanţii relevanţi ai sectorului privat, inclusiv cu instituţiile financiare şi companiile nefinanciare şi profesiile relevante, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale relevante, inclusiv FATF şi organismele sale regionale, pentru a creşte nivelul de conştientizare, pentru a intensifica respectarea şi a afla despre implementarea practică a îngheţării activelor şi pentru a formula recomandări pentru consolidarea aplicării acestei măsuri;

(x) se consultă cu statele membre, cu reprezentanţii relevanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor internaţionale şi regionale relevante, inclusiv OACI/ICAO, AITA/IATA, OMV/WCO şi INTERPOL, pentru a creşte nivelul de conştientizare, de a intensifica respectarea şi a afla despre implementarea practică a interdicţiei de călătorie, inclusiv utilizarea de informaţii avansate despre călători furnizate statelor membre de operatorii de aviaţie civilă, şi pentru a formula recomandări pentru consolidarea aplicării acestei măsuri;

(y) se consultă cu statele membre, cu reprezentanţii relevanţi ai organizaţiilor internaţionale şi regionale şi ai sectorului privat, în coordonare cu autorităţile naţionale, după caz, pentru a creşte nivelul de conştientizare şi de respectare şi de punere în aplicare în mod practic a embargoului asupra armelor, accentuând în mod deosebit măsurile de combatere a utilizării dispozitivelor explozive artizanale (IED) de către persoanele, grupările, întreprinderile şi entităţile aflate pe Lista de sancţiuni şi achiziţionării de componente pentru aceste dispozitive, în special (dar nu limitat la) mecanisme de declanşare, substanţe precursoare ale substanţelor explozive, explozibili din comerţ, detonatoare, fitil detonant sau otrăvuri;

(z) asistă Comitetul, la cererea statelor membre, la facilitarea asistenţei pentru dezvoltarea capacităţii de acţiune pentru îmbunătăţirea punerii în aplicare a măsurilor;

(aa) colaborează cu INTERPOL-ul şi cu statele membre pentru a obţine fotografii şi, în conformitate cu legislaţia lor naţională, informaţii biometrice ale persoanelor aflate pe Listă în vederea unei eventuale includeri în alertele speciale emise de INTERPOL - Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, colaborează cu INTERPOL-ul pentru a se asigura că s-au emis alerte speciale de către INTERPOL - Consiliul de Securitate pentru fiecare persoană, grupare, întreprindere şi entitate; şi colaborează mai departe cu INTERPOL-ul, acolo unde este cazul, pentru a gestiona cazurile posibile sau confirmate de identificare falsă sau de confuzie, în vederea anunţării Comitetului cu privire la astfel de situaţii şi în vederea propunerii unor recomandări;

(bb) asistă, la cerere, alte organizaţii subsidiare ale Consiliului de Securitate şi comisiile de experţi ale acestora la intensificarea cooperării cu INTERPOL-ul, la care se face referire în Rezoluţia 1699 (2006), şi, consultându-se cu Secretariatul, standardizează formatul tuturor listelor de sancţiuni şi a listei consolidate de sancţiuni a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru a facilita punerea lor în aplicare de către autorităţile naţionale;

(cc) informează Comitetul, verbal sau în scris, periodic şi la cerere, cu privire la munca Echipei de monitorizare, inclusiv cu privire la vizitele efectuate de Echipa de monitorizare în statele membre şi la activităţile sale;

(dd) îndeplineşte orice altă atribuţie identificată de Comitet.

 

ANEXA II

 

În conformitate cu paragraful 54 al prezentei rezoluţii, Biroul Mediatorului este autorizat să îndeplinească următoarele sarcini la primirea unei solicitări de scoatere de pe Listă trimise de o persoană, o grupare, o întreprindere sau o entitate aflată pe Lista de sancţiuni ISIL (Daesh) şi Al-Qaida sau în numele acestor persoane sau de către reprezentantul legal al acestor persoane sau de curatorii acestor persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi („solicitantul*).

Consiliul reaminteşte că statele membre nu au permisiunea de a trimite Biroului Mediatorului solicitări de scoatere de pe Listă în numele unei persoane, unei grupări, unei întreprinderi sau unei entităţi.

Strângerea de informaţii (patru luni)

1. La primirea unei solicitări de scoatere de pe Listă, Mediatorul trebuie:

(a) să trimită solicitantului o certificare a faptului că a primit solicitarea sa de scoatere de pe Listă;

(b) să informeze solicitantul cu privire la procedura generală de analiză a solicitărilor de scoatere de pe Listă;

(c) să răspundă la întrebările adresate de solicitant cu privire la procedurile Comitetului;

(d) să informeze solicitantul în cazul în care petiţia nu îndeplineşte criteriile iniţiale de includere pe Listă, în conformitate cu paragraful 2 al prezentei rezoluţii, şi să returneze petiţionarului solicitarea spre analiză, şi

(e) să verifice dacă solicitarea este nouă sau dacă a mai fost trimisă anterior şi, în cazul în care a mai fost trimisă anterior Mediatorului, precum şi în cazul în care nu conţine informaţii suplimentare relevante, să o returneze petiţionarului spre analiză, însoţită de o explicaţie corespunzătoare.

2. Pentru petiţiile de scoatere de pe Listă care nu au fost returnate petiţionarilor, Mediatorul trebuie să trimită imediat mai departe solicitarea de scoatere de pe Listă membrilor Comitetului, statului/statelor care a/au făcut propunerea de înscriere în Listă, statului/statelor de reşedinţă şi statului de naţionalitate al persoanei în cauză sau în care s-a fondat entitatea în cauză, organismelor relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi oricăror alte state pe care Mediatorul le consideră a fi relevante. Mediatorul trebuie să ceară statelor sau organismelor relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite să furnizeze în termen de patru luni orice informaţii suplimentare relevante pentru solicitarea de scoatere de pe Listă, Mediatorul se poate implica în dialogul cu aceste state pentru a afla:

(a) opiniile acestor state conform cărora solicitările de scoatere de pe Listă ar trebui aprobate sau respinse; şi

(b) informaţii, întrebări sau solicitări de clarificări pe care aceste state ar dori să îi fie comunicate solicitantului cu privire la solicitarea de scoatere de pe Listă, inclusiv orice informaţii sau paşi care ar fi putut fi luaţi de către solicitant pentru a clarifica solicitarea de scoatere de pe Listă.

3. În cazul în care statele consultate de Mediator nu obiectează cu privire la scoaterea solicitantului de pe Listă, Mediatorul poate scurta perioada de strângere de informaţii, acolo unde este cazul.

4. Mediatorul trebuie de asemenea să trimită imediat solicitarea de scoatere de pe Listă Echipei de monitorizare, care trebuie să îi trimită Mediatorului, în termen de patru luni:

(a) toate informaţiile disponibile Echipei de monitorizare relevante pentru solicitarea de scoatere de pe Listă, inclusiv hotărârile judecătoreşti şi procedurile legale, buletine de ştiri şi informaţii pe care statele sau organizaţiile internaţionale sau regionale relevante le-au trimis Comitetului sau Echipei de monitorizare;

(b) analiza bazată pe fapte a informaţiilor furnizate de solicitant care sunt relevante pentru solicitarea de scoatere de pe Listă; şi

(c) întrebări sau solicitări de clarificări pe care Echipa de monitorizare ar dori să îi fie adresate solicitantului cu privire la solicitarea de scoatere de pe Listă.

5. La finalul perioadei de patru luni pentru strângerea de informaţii, Mediatorul va prezenta Comitetului o actualizare în scris cu privire la progresele făcute până la data curentă, care să includă şi detaliile cu privire la care statele care au furnizat informaţii şi orice provocări importante cu care s-a confruntat în acest proces. Mediatorul poate prelungi o singură dată perioada cu până la două luni, dacă acesta consideră că este nevoie de mai mult timp pentru strângerea de informaţii, analizând amănunţit solicitările statelor membre cu privire la prelungirea perioadei destinate furnizării de informaţii.

Dialogul (două luni)

6. La finalul perioadei de strângere a informaţiilor, Mediatorul trebuie să faciliteze iniţierea unei perioade de două luni de interacţiune, ce poate presupune o convorbire cu solicitantul. Luând în considerare în mod corespunzător solicitările pentru prelungirea perioadei, Mediatorul poate prelungi perioada o dată pentru o perioadă de până la două luni, în cazul în care consideră că este nevoie de mai mult timp pentru a lua măsuri şi pentru a redacta raportul cuprinzător la care se face referire la paragraful 8 de mai jos. Mediatorul poate scurta perioada de timp dacă este convins că este nevoie de mai puţin timp.

7. În perioada de interacţiune, Mediatorul:

(a) poate adresa întrebări solicitantului, verbal sau în scris, sau poate solicita mai multe informaţii sau clarificări care pot ajuta Comitetul în analiza cu privire la solicitare, inclusiv orice întrebări sau informaţii primite de la statele relevante, de la Comitet sau de la Echipa de monitorizare:

(b) trebuie să solicite de la petiţionar o declaraţie scrisă în care solicitantul declară că nu este asociat în mod curent cu Al-Qaida, ISIL sau cu orice celulă, afiliat, grup desprins din acestea sau derivat din aceste grupări şi se obligă să nu se asocieze cu Al-Qaida sau ISIL în viitor;

(c) trebuie să vorbească personal cu solicitantul, în măsura în care este posibil;

(d) trebuie să trimită apoi statelor relevante, Comitetului şi Echipei de monitorizare răspunsurile solicitantului şi să monitorizeze rezultatele la răspunsurile incomplete primite de la solicitant;

(e) trebuie să colaboreze cu statele, cu Comitetul şi cu Echipa de monitorizare cu privire la orice alte cereri sau răspunsuri ale solicitantului;

(f) în perioada de strângere a informaţiilor sau în faza dialogului, Mediatorul poate trimite altor state informaţiile furnizate de un stat anume, Mediatorul poate inclusiv să transmită care este poziţia acelui stat cu privire la solicitarea de scoatere de pe Listă, dacă statul în cauză este de acord;

(g) în perioada de strângere a informaţiilor şi în faza de dialog şi de pregătire a raportului, Mediatorul nu trebuie să divulge nicio informaţie pe care a primit-o de la vreun stat în regim de confidenţialitate, fără aprobarea expresă a statului în cauză; şi

(h) în faza de dialog, Mediatorul trebuie să analizeze cu atenţie opiniile statelor, precum şi ale altor state membre care furnizează informaţii relevante, în special ale statelor membre care sunt cel mai afectate de actele sau asocierile care au dus la includerea iniţială pe Listă a persoanei sau entităţii în cauză.

8. La finalul perioadei de interacţiune descrise mai sus, Mediatorul, cu ajutorul Echipei de monitorizare, după caz, trebuie să redacteze şi să trimită Comitetului un raport cuprinzător care să includă, în exclusivitate, următoarele;

(a) un rezumat şi, după caz, o listă cu sursele tuturor informaţiilor disponibile Mediatorului care sunt relevante pentru solicitarea de scoatere de pe Listă. Raportul trebuie să respecte confidenţialitatea comunicării cu statele membre în dialogul lor cu Mediatorul;

(b) o descriere a activităţilor Mediatorului cu privire la respectiva solicitare de scoatere de pe Listă, inclusiv dialogul cu petiţionarul; şi

(c) bazat pe analiza tuturor informaţiilor disponibile Mediatorului şi pe recomandările Mediatorului, o expunere a argumentelor principale ale solicitării de scoatere de pe Listă, destinată Comitetului. Recomandarea trebuie să prezinte opinia Mediatorului cu privire la includerea pe Listă la momentul examinării solicitării de scoatere de pe Listă.

Discuţia în cadrul Comitetului

9. După ce Comitetul a avut la dispoziţie cincisprezece zile pentru a analiza raportul cuprinzător scris în toate limbile oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, preşedintele Comitetului trebuie să includă solicitarea de scoatere de pe Listă pe agenda Comitetului, spre analiză.

10. Atunci când Comitetul analizează solicitarea de scoatere de pe Listă, Mediatorul trebuie să prezinte personal raportul cuprinzător şi să răspundă la întrebările membrilor Comitetului cu privire la acea solicitare.

11. Analiza Comitetului cu privire la raportul cuprinzător trebuie finalizată în cel mult treizeci de zile de la data trimiterii raportului spre a fi analizat de Comitet.

12. După ce Comitetul finalizează analiza raportului cuprinzător, Mediatorul poate anunţa toate statele relevante cu privire la recomandarea Comitetului.

13. La cererea unui stat, a statului a cărui naţionalitate o are persoana sau entitatea în cauză, a statului/statelor de reşedinţă sau a statului în care s-a fondat entitatea în cauză, precum şi cu aprobarea Comitetului, Mediatorul poate furniza acestor state o copie a raportului cuprinzător, orice modificări considerate necesare de către Comitet, împreună cu o informare prin care confirmă că:

(a) toate deciziile de a face publice informaţiile din raportul cuprinzător al Mediatorului, inclusiv obiectivul informaţiilor, sunt luate de Comitet în mod independent şi analizând fiecare caz în parte;

(b) raportul cuprinzător reflectă fundamentul pentru recomandările Mediatorului şi nu se poate atribui niciunui membru al Comitetului; şi

(c) raportul cuprinzător şi orice informaţii pe care le conţine trebuie tratate ca având un regim strict confidenţial şi nu trebuie împărtăşite nici cu solicitantul, nici cu orice stat membru, fără acordul Comitetului.

14. În cazul în care Mediatorul recomandă menţinerea pe Listă, cerinţa ca statele să ia măsurile de la paragraful 2 al prezentei rezoluţii rămâne valabilă cu privire la acea persoană, grupare, întreprindere sau entitate, cu excepţia cazului în care un membru ai Comitetului depune o solicitare de scoatere de pe Listă, pe care Comitetul trebuie să o ia în considerare în conformitate cu procedurile sale standard de consens.

15. În cazul în care Mediatorul recomandă Comitetului să ia în considerare scoaterea de pe Listă, încetează a mai fi valabilă cerinţa ca statele să ia măsurile descrise la paragraful 2 al prezentei rezoluţii cu privire la acea persoană, grupare, întreprindere sau entitate, în 60 de zile de la data la care Comitetul finalizează analiza raportului cuprinzător al Mediatorului, în conformitate cu prezenta anexă II, inclusiv cu paragraful 7 litera (h), cu excepţia cazului în Comitetul decide în consens, înainte de finalul perioadei de 60 de zile, că trebuie să rămână valabilă cerinţa cu privire la acea persoană, grupare, întreprindere sau entitate; cu condiţia ca, în cazul în care nu se ajunge la consens, preşedintele, la cererea unui membru al Comitetului, trebuie să adreseze Consiliului de Securitate întrebarea dacă să scoată de pe Listă acea persoană, grupare, întreprindere sau entitate pentru ca acesta să decidă într-o perioadă de 60 de zile; şi cu condiţia ca, în cazul unei astfel de solicitări, cerinţa ca statele să ia măsurile descrise la paragraful 2 al prezentei rezoluţii va rămâne în vigoare pentru acea perioadă cu privire la acea persoană, grupare, întreprindere sau entitate până când ia o decizie Consiliul de Securitate.

16. După finalizarea procesului descris la paragrafele 55 şi 56 ale prezentei rezoluţii, Comitetul trebuie să anunţe Mediatorului, în termen de 60 de zile, dacă trebuie să se menţină sau să abroge măsurile prevăzute la paragraful 2, expunând motivele şi incluzând orice alte informaţii relevante, precum şi expunerea actualizată a motivelor listării, dacă este cazul, pentru ca Mediatorul să le transmită solicitantului. Termenul-limită de 60 de zile se aplică chestiunilor nerezolvate de Mediator sau Comitet şi se aplică de la adoptarea prezentei rezoluţii.

17. După ce Mediatorul primeşte comunicarea din partea Comitetului, în conformitate cu paragraful 28, în cazul în care măsurile de la paragraful 2 rămân valabile, Mediatorul trebuie să trimită solicitantului, împreună cu o copie trimisă în avans Comitetului, o scrisoare în care:

(a) să anunţe care este rezultatul analizei petiţiei;

(b) să descrie, în măsura în care este posibil şi bazându-se pe raportul cuprinzător, procesul decizional şi să includă informaţiile concrete strânse de Mediator care se pot face publice; şi

(c) să trimită toate informaţiile primite de Mediator de la Comitet cu privire la decizia luată, în conformitate cu paragraful 28 de mai sus.

18. În toate comunicările de la şi cu solicitantul, Mediatorul trebuie să respecte regimul de confidenţialitate al deliberărilor

Comitetului şi al comunicărilor confidenţiale dintre Mediator şi statele membre.

19. Mediatorul poate anunţa petiţionarul, precum şi acele state care sunt relevante pentru solicitarea petiţionarului, dar care nu sunt membre ale Comitetului, cu privire la faza în care se află procesul decizional.

Alte atribuţii ale Mediatorului

20. În plus faţă de sarcinile de lucru descrise mai sus, Mediatorul trebuie:

(a) să distribuie informaţiile ce pot fi făcute publice cu privire la procedurile Comitetului, inclusiv îndrumările Comitetului, fişele de lucru şi alte documente pregătite de Comitet;

(b) acolo unde se cunoaşte adresa, să anunţe persoanele sau entităţile cu privire la statutul listării, după ce Secretariatul a anunţat în mod oficial Misiunea permanentă a statului sau statelor implicate, în conformitate cu paragraful 53 al prezentei rezoluţii; şi

(c) să trimită Consiliului de Securitate rapoarte bianuale în care să facă un rezumat al activităţilor Mediatorului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.