MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 348/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 348         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 6 mai 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

79. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

456. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

80. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 

457. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 

81. - Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

 

458. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 121 din 3 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

358/763. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

 

788. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.143/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

3.682. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 10 din 12 aprilie 2016 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 4 noiembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie satisfacerea necesităţilor de înzestrare ale instituţiilor din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, în raport cu necesitatea protejării intereselor esenţiale de securitate ale României şi de angajamentele asumate în cadrul NATO şi cel al Uniunii Europene.”

2. La articolul 2, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) interes naţional - ansamblul valorilor fundamentale care au rolul de a asigura suveranitatea, independenţa şi integritatea ţării, a infrastructurilor şi a sistemelor naţionale de apărare şi securitate naţională;

e) minister de resort - instituţia administraţiei publice centrale în coordonarea şi/sau sub autoritatea căreia funcţionează operatorii economici din industria de apărare.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - În cazul în care investiţia este finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat prin ministerul de resort, aceasta se realizează în numele statului de către ministerul de resort, prin operatorul economic.”

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5 - (1) Ministerul de resort identifică necesarul de investiţii, astfel încât operatorii economici din industria de apărare să furnizeze produse/servicii instituţiilor din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională pentru următoarele domenii de importanţă strategică: pulberi şi explozivi, muniţii şi armament de infanterie, blindate şi sisteme de artilerie, aerospaţial şi rachete, sisteme de comandă şi control, cercetare-dezvoltare şi inovare, mentenanţă pentru tehnica de apărare şi securitate.”

5. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

(11)Investiţiile prevăzute la alin. (1) vizează:

a) fluxurile de fabricaţie, dotările tehnologice şi cele destinate infrastructurii pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;

b) reabilitarea capacităţilor de producţie pentru apărare şi eficientizarea consumului de energie al acestora.

(12) Activele achiziţionate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se includ în inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare al operatorului economic.”

6. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

7. Articolul 6 se abrogă.

8. La articolul 8 punctul 4, alineatul (2) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în situaţia în care veniturile realizate de către operatorii economici sunt mai mari decât cheltuielile ocazionate cu operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (4) şi (5), inclusiv transportul şi paza bunurilor, diferenţa rămâne la dispoziţia operatorilor economici şi va fi utilizată în scopul retehnologizării fluxurilor de fabricaţie ale capacităţilor destinate producţiei pentru apărare.”

9. La articolul 8 punctul 4, după alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Sunt exceptate de la plata contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile realizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sistemul de apărare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2016.

Nr. 79.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 aprilie 2016.

Nr. 456.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege,

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 31 decembrie 2015, cu următoarea modificare:

- Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 august 2018.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2016.

Nr. 80.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 aprilie 2016.

Nr. 457.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele e) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) urmaşii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare - copiii acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi soţia/soţul supravieţuitoare/supravieţuitor, dacă aceasta/acesta nu s-a recăsătorit;

....................................................................................................................

j) veterani-personalul armatei care a participat la acţiunile militare, aşa cum sunt definite la lit. b), şi îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) sau (4).”

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Personalului armatei care a participat, cel puţin 4 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. b), i se conferă titlul onorific de «Veteran».”

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi invitaţi şi părinţii personalului armatei decedat în acţiuni militare.”

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi g), cel care a dobândit afecţiuni fizice, precum şi cel clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare se menţine, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, la cerere, în Ministerul Apărării Naţionale, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

5. La articolul 81 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) scutirea de la plata abonamentului lunar standard în reţelele de telefonie;”.

6. La articolul 81, alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(22) Personalul armatei trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soţ/soţie sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.”

7. La articolul 82, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), încadrat în gradul I de invaliditate, beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu brut.”

8. La articolul 82, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) poate cumula indemnizaţia de invaliditate cu pensia sau solda/salariul obţinut, în cazul în care desfăşoară activitatea ca angajaţi, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităţi în scop lucrativ.”

9. La articolul 82, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), încadrat în gradul I de invaliditate beneficiază, la cerere, în baza programelor de recuperare întocmite conform normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, de următoarele drepturi:

a) posibilitatea alegerii centrului de tratament/recuperare;

b) asigurarea consilierii şi informării periodice cu privire la posibilităţile de tratament şi recuperare în centre de profil;

c) şedinţe periodice de recuperare psihică şi asistenţă psihologică;

d) participarea la activităţi sociale.”

10. La articolul 84, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la art. 82 şi 82 se actualizează ori de câte ori se majorează elementele avute în vedere la stabilirea acesteia.”

11. La articolul 85 alineatul (1), literele b) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) o indemnizaţie lunară egală cu solda funcţiei de bază brută sau cu salariul de bază brut, după caz, pe care cel decedat a avut-o sau l-a avut, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare la data producerii evenimentului care a cauzat decesul, pentru urmaşii personalului armatei participant la acţiuni militare care realizează venituri mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, indiferent de numărul acestora, iar, în situaţia în care suma este inferioară câştigului salarial mediu brut, indemnizaţia este egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

....................................................................................................................

h) transferarea sau înscrierea copiilor, la cerere, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini şi a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale;”.

12. La articolul 85 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) de la data când persoana beneficiară/persoanele beneficiare realizează venituri mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;”.

13. La articolul 86, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Personalul armatei prevăzut la alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 83 alin. (1) începând cu data diagnosticării afecţiunilor fizice sau psihice pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, până la data stabilirii situaţiei medico-militare sau medicale, după caz.”

14. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 88. - Familia personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a), încadrat în gradul I, li sau III de invaliditate, beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:

a) transferarea sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini şi a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale;

b) acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a burselor de studii pentru copii, pe durata studiilor în instituţiile civile de învăţământ în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

c) numirea soţului/soţiei şi/sau copiilor în funcţii militare în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

d) încadrarea sau numirea, după caz, a soţului/soţiei şi/sau copiilor în funcţii civile din Ministerul Apărării Naţionale sau îh instituţii publice civile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.”

15. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Calitatea de «Veteran» se atribuie personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare definite conform art. 2 lit. b) şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.”

Art. II. - (1) Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, elaborează modificarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea punerii de acord cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

(2) Modificările elaborate potrivit alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2016.

Nr. 81.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 aprilie 2016.

Nr. 458.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 121

din 3 martie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, excepţie ridicată de Constantina Gabriela Dioseghi în Dosarul nr. 885/108/2015* al Tribunalului Arad - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1082D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, partea Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad a depus note scrise, prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, faţă de dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 şi art. 146 lit. d) din Constituţie, pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin Sentinţa civilă nr. 380 din 4 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 885/108/2015*, Tribunalul Arad - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Excepţia a fost ridicată de Constantina Gabriela Dioseghi, într-o cauză având ca obiect acordarea indemnizaţiei de şomaj.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă principiul ierarhiei actelor juridice, prevăzut de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, deoarece Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 este un act emis de puterea executivă, care completează dispoziţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, arată că Legea nr. 76/2002 instituie dreptul la o indemnizaţie de şomaj în cuantum de 30%, fără însă să reglementeze vreo sancţiune de decădere sau vreun termen de înregistrare a cererilor privind indemnizaţia de şomaj.

7. Tribunalul Arad - Secţia I civilă apreciază că dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 nu contravin prevederilor Constituţiei.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.

12. Autoarea consideră că dispoziţiile legale criticate contravin art. 4, art. 78 şi art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, obiect al controlului de constituţionalitate, pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, îl pot constitui doar legile sau ordonanţele, ori dispoziţiile din legi sau ordonanţe, astfel că analiza constituţionalităţii dispoziţiilor din acte normative cu caracter secundar, emise în executarea legii, aşa cum sunt hotărârile de guvern, nu intră în competenţa instanţei de contencios constituţional, sesizarea cu un atare obiect fiind inadmisibilă. În aceste condiţii, Curtea urmează a respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care nerespectând condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, este inadmisibilă.

14. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, excepţie ridicată de Constantina Gabriela Dioseghi în Dosarul nr. 885/108/2015* al Tribunalului Arad - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 martie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Nr. 358 din 23 martie 2016

Nr. 763 din 21 aprilie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

 

Văzând Referatul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală politici agricole şi strategii nr. 163.274

din 14 decembrie 2015,

având în vedere prevederile art. 10 şi 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului,

în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 28 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Avizele de recunoaştere pentru grupurile/organizaţiile de producători din domeniul agricol/silvic emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularii îndeplinesc criteriile în baza cărora au primit recunoaşterea.

(3) Cererile de solicitare a recunoaşterii ca grup/organizaţie de producători din domeniul agricol/silvic aflate în curs de soluţionare şi pentru care nu s-au emis avize de recunoaştere/decizii de respingere până la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 24/2016, sunt examinate cu aplicarea procedurii reglementate de prevederile legale în vigoare la data depunerii acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Achim Irimescu

Viorel Traian Lascu,

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Grupurile şi organizaţiile de producători din sectoarele agricol şi/sau silvic sunt persoane juridice organizate în una dintre formele juridice menţionate la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, recunoscute de autorităţile competente ale statului în conformitate cu prezentele norme metodologice.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentelor norme metodologice organizaţiile de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi din sectorul laptelui şi produselor lactate.

Art. 2. - În condiţiile prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) autoritate competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, pentru sectorul agricol şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, denumit în continuare MMAP, prin Garda forestieră pentru sectorul silvic;

b) aviz de recunoaştere - document eliberat de structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP, responsabilă pentru elaborarea politicilor publice în conformitate cu regulamentele europene în domeniu, care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere ca grup de producători sau ca organizaţie de producători şi care asigură titularului toate drepturile conferite de lege, începând cu data eliberării acestuia;

c) decizie de retragere a recunoaşterii - document care are ca scop revocarea avizului de recunoaştere, eliberat de structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP;

d) primul an de la recunoaşterea grupului/organizaţiei de producători - anul care începe în ziua următoare obţinerii avizului de recunoaştere şi se împlineşte în ziua corespunzătoare din anul următor recunoaşterii;

e) personal calificat - absolvent cu diplomă al unei forme de învăţământ liceale, postliceale, universitare, postuniversitare în domeniul agricol, economie agrară, marketing, industrie alimentară sau alte studii de specialitate corespunzătoare grupei de produse şi/sau produselor pentru care grupul de producători este recunoscut/organizaţia de producători este recunoscută, care este membru/salariat al persoanei juridice respective;

f) asistenţă tehnică de specialitate - consiliere de specialitate oferită de o persoană fizică sau juridică acreditată/calificată privind tehnologiile de cultură practicate, siguranţa alimentară, bunăstarea animalelor, practicile prietenoase cu mediul, inclusiv tehnicile de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător.

 

CAPITOLUL II

Grupuri de producători

 

Art. 3. - (1) Persoanele juridice din sectorul agricol şi/sau silvic menţionate la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, înfiinţate la libera iniţiativă a producătorilor agricoli şi/sau silvici, pot solicita recunoaşterea ca grup de producători pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse menţionate mai jos, astfel:

a) produse agricole, inclusiv cele prelucrate:

1. fructe şi legume;

2. fructe;

3. legume;

4. fructe şi legume destinate prelucrării;

5. struguri de vin;

6. flori, plante ornamentale, plante dendrologice (plante vii);

7. cereale (porumb, grâu, orz, orzoaica etc.);

8. orez;

9. plante oleaginoase;

10. leguminoase;

11. plante textile;

12. sfeclă de zahăr;

13. cartofi;

14. plante furajere;

15. tutun;

16. hamei;

17. plante medicinale şi aromatice de cultură;

18. lapte şi produse lactate;

19. carne de bovine;

20. carne de ovine şi/sau caprine;

21. carne de porcine;

22. carne de pasăre şi ouă;

23. miere de albine şi produse apicole;

24. gogoşi de mătase;

25. lână, păr, piei şi pielicele, blănuri şi alte produse animaliere;

26. material de înmulţire şi plantare (seminţe, răsaduri, butaşi, stoloni, puieţi, altoi, portaltoi etc.);

b) produse silvice:

1. lemn;

2. produse din lemn;

3. răchită;

4. produse din răchită;

5. material forestier de reproducere (seminţe, puieţi, butaşi etc.);

6. fructe de pădure;

7. ciuperci din flora spontană;

8. plante medicinale şi aromatice din flora spontană;

9. vânat împuşcat (carne, blănuri şi produse cornoase);

10. vânat viu;

11. răşină;

12. produse apicole;

13. produse ornamentale (cetină, conuri, ferigă etc.);

14. produse de artizanat obţinute din lemn, corn, blănuri, fructe etc.

(2) Lista produselor aparţinând sectorului fructe şi legume proaspete, precum şi lista produselor prelucrate pe bază de fructe şi legume sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Pentru a fi recunoscută ca grup de producători persoana juridică în cauză trebuie să respecte criteriile şi condiţiile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Pentru obţinerea recunoaşterii ca grup de producători, solicitanţii înaintează MADR/MMAP, prin DAJ/Garda forestieră, următoarele documente a căror conformitate cu originalul este verificată de către personalul cu atribuţii din cadrul acestora:

a) cererea prin care solicită recunoaşterea ca grup de producători/conform formularului prevăzut în anexa nr. 3;

b) copia hotărârii/deciziei organului de conducere/adunării generale în care se menţionează acordul acestuia/acesteia pentru efectuarea demersurilor legale stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, în vederea obţinerii recunoaşterii;

c) copia actului constitutiv şi/sau statutului, din care să reiasă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), d) şi

e), precum şi alin. (2) lit. a), alin. (3) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;

d) în cazul producătorilor agricoli, dovada calităţii de producător a fiecărui membru, astfel: membrii persoane fizice prezintă atestatul de producător, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, vizat la zi, iar membrii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi membrii persoane juridice prezintă copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;

e) în cazul producătorilor agricoli, persoana juridică prezintă documente din care să reiasă că dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să prevadă în actul constitutiv că în primul an de la recunoaştere dispune de acest personal ori contractează servicii de specialitate;

f) în cazul producătorilor silvici, entitatea prezintă orice document din care să reiasă activitatea din domeniul silvic şi dovedeşte pregătirea profesională în domeniu, iar membrii acestei entităţi deţin în proprietate fond forestier;

g) lista membrilor titulari, întocmită conform formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, aprobată de adunarea generală/organul de conducere, în funcţie de prevederile actelor constitutive; din menţiunile referitoare la baza materială de producţie, precizate în anexa nr. 4, trebuie să reiasă inclusiv mărimea suprafeţelor şi tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, respectiv mărimea şeptelului, în cazul fermelor zootehnice, din care să rezulte că grupul de producători/organizaţia de producători care urmează să obţină recunoaşterea poate să realizeze o valoare minimă a producţiei comercializate (VPC), conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;

h) copii ale documentelor care dovedesc calificarea personalului, după caz;

i) copii ale contractelor de prestări servicii de asistenţă tehnică specializată sau registrul propriu cu activităţi specifice de asistenţă tehnică asigurate prin intermediul personalului propriu, după caz;

j) copii ale actelor constitutive ale membrilor persoane juridice;

k) declaraţie pe propria răspundere a membrilor privind apartenenţa lor la un alt grup sau organizaţie de producători, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;

l) adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, după caz.

 

CAPITOLUL III

Organizaţii de producători

 

Art. 6. - Persoanele juridice din sectorul agricol şi/sau silvic menţionate la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu excepţia celor prevăzute la art. (1) alin. (2), înfiinţate la libera iniţiativă a producătorilor agricoli şi/sau silvici, pot solicita recunoaşterea ca organizaţie de producători pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse menţionate mai jos, astfel:

a) produse agricole, inclusiv cele prelucrate:

1. struguri de vin;

2. flori, plante ornamentale, plante dendrologice (plante vii);

3. cereale (porumb, grâu, orz, orzoaica etc.);

4. orez;

5. plante oleaginoase;

6. leguminoase;

7. plante textile;

8. sfeclă de zahăr;

9. cartofi;

10. plante furajere;

11. tutun;

12. hamei;

13. plante medicinale şi aromatice de cultură;

14. carne de bovine;

15. carne de ovine şi/sau caprine;

16. carne de porcine;

17. carne de pasăre şi ouă;

18. miere de albine şi produse apicole;

19. gogoşi de mătase;

20. lână, păr, piei şi pielicele, blănuri şi alte produse animaliere;

21. material de înmulţire şi plantare (seminţe, răsaduri, butaşi, stoloni, puteţi, altoi, portaltoi etc.);

b) produse silvice:

1. lemn;

2. produse din lemn;

3. răchită;

4. produse din răchită;

5. material forestier de reproducere (seminţe, puieţi, butaşi etc.);

6. fructe de pădure;

7. ciuperci din flora spontană;

8. plante medicinale şi aromatice din flora spontană;

9. vânat împuşcat (carne, blănuri şi produse cornoase);

10. vânat viu;

11. răşină;

12. produse apicole;

13. produse ornamentale (cetină, conuri, ferigă etc.);

14. produse de artizanat obţinute din lemn, corn, blănuri, fructe etc.

Art. 7. - Pentru a fi recunoscută ca organizaţie de producători, persoana juridică în cauză trebuie să respecte criteriile şi condiţiile prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 8. - Pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători, solicitanţii înaintează MADR/MMAP, prin DAJ/Garda forestieră, următoarele documente a căror conformitate cu originalul este verificată de către personalul cu atribuţii din cadrul acestora:

a) cererea prin care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători conform formularului prevăzut în anexa nr. 3;

b) copia hotărârii/deciziei organului de conducere/adunării generale în care se menţionează acordul acestuia/acesteia pentru efectuarea demersurilor legale stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, în vederea obţinerii recunoaşterii;

c) copia actului constitutiv şi/sau statutului, din care să reiasă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), precum şi alin. (2) lit. a), alin. (3) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;

d) în cazul producătorilor agricoli, dovada calităţii de producător a fiecărui membru, astfel: membrii persoane fizice prezintă atestatul de producător, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, vizat la zi, iar membrii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi membrii persoane juridice prezintă copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;

e) în cazul producătorilor agricoli, persoana juridică prezintă documente din care să reiasă că dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să prevadă în actul constitutiv că în primul an de la recunoaştere dispune de acest personal ori contractează servicii de specialitate;

f) în cazul producătorilor silvici, entitatea prezintă orice document din care să reiasă activitatea din domeniul silvic şi dovedeşte pregătirea profesională în domeniu, iar membrii acestei entităţi deţin în proprietate fond forestier;

g) lista membrilor titulari, întocmită conform formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, aprobată de adunarea generală/organul de conducere, în funcţie de prevederile actelor constitutive; din menţiunile referitoare la baza materială de producţie, precizate în anexa nr. 4, trebuie să reiasă inclusiv mărimea suprafeţelor şi tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, respectiv mărimea şeptelului, în cazul fermelor zootehnice, din care să rezulte că grupul de producători/organizaţia de producători care urmează să obţină recunoaşterea poate să realizeze o valoare minimă a VPC, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;

h) copii ale documentelor care dovedesc calificarea personalului, după caz;

i) copii ale contractelor de prestări servicii de asistenţă tehnică specializată sau registrul propriu cu activităţi specifice de asistenţă tehnică asigurate prin intermediul personalului propriu, după caz;

j) copii ale actelor constitutive ale membrilor persoane juridice;

k) declaraţie pe propria răspundere a membrilor privind apartenenţa lor la un alt grup sau organizaţie de producători, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;

l) adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Valoarea producţiei comercializate

 

Art. 9. - (1) Valoarea producţiei comercializate (VPC) reprezintă valoarea fără TVA a producţiei realizate de către membrii unui grup/unei organizaţii de producători şi valorificate prin intermediu] acestuia/acesteia, luându-se în calcul doar producţia aferentă grupei/grupelor de produse şi/sau produsului/produselor menţionate la art. 3 în cazul grupurilor de producători şi art. 6 în cazul organizaţiilor de producători pentru care MADR/MMAP a acordat recunoaşterea.

(2) La calculul VPC intră şi valoarea producţiei prelucrate, numai în cazul în care aceasta este obţinută din producţia agricolă a membrilor pentru care a obţinut recunoaşterea.

(3) în cazul acordării recunoaşterii pentru grupele de produse menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 sau 3 sau produs/produse prelucrate aferente acestora, pentru grupurile de producători VPC se calculează ca o rată forfetară procentuală aplicată valorii facturate (fără TVA) a respectivelor produse prelucrate prevăzute în anexa nr. 1. Rata forfetară este de:

a) 53% pentru sucurile de fructe;

b) 73% pentru sucurile concentrate;

c) 77% pentru concentratul de tomate;

d) 62% pentru fructele şi legumele congelate;

e) 48% pentru conservele de fructe şi legume;

f) 70% pentru conservele de ciuperci din genul Agaricus;

g) 81% pentru fructele conservate provizoriu în saramură;

h) 81% pentru fructele deshidratate;

i) 27% pentru alte fructe şi legume prelucrate;

j) 12% pentru plantele aromatice prelucrate;

k) 41% pentru boiaua de ardei.

(4) Valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, pentru grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele pentru care a obţinut recunoaşterea, prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) şi lit. b) pct. (i) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, este formată din VPC plus valoarea producţiei provenită din alte activităţi.

(5) Prin alte activităţi se înţelege comercializarea de produse aferente grupelor de produse/produselor pentru care persoana juridică deţine recunoaşterea, dar care nu provin de la membrii acesteia.

(6) Dacă valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, definită la alin. (4), este afectată de o calamitate/dezastru natural, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în mod excepţional grupului/organizaţiei de producători i se va menţine recunoaşterea.

 

CAPITOLUL V

Procedura de evaluare, eliberare a avizului de recunoaştere şi de verificare a respectării criteriilor de recunoaştere

 

Art. 10. - (1) Sistemul administrativ pentru evaluarea condiţiilor de recunoaştere este asigurat de MADR/MMAP astfel:

a) la nivel teritorial, prin DAJ/Garda forestieră;

b) la nivel central, prin structurile de specialitate, pe categorii de produse, care funcţionează în cadrul MADR, respectiv MMAP.

(2) Persoanele juridice care solicită obţinerea recunoaşterii ca grup de producători/organizaţie de producători înaintează dosarul cu toate documentele necesare la DAJ/Garda forestieră, pentru verificarea conformităţii.

(3) După verificarea conformităţii documentelor depuse de solicitanţii menţionaţi la alin. (2), DAJ, respectiv Garda forestieră înaintează, în maximum 45 de zile, dosarele cererilor de acordare a recunoaşterii structurilor centrale menţionate la alin. (1) lit. b), în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de recunoaştere şi eliberării avizului de recunoaştere sau deciziei de respingere, după caz.

Art. 11. - (1) La nivelul MADR/MMAP, evidenţa grupurilor de producători şi a organizaţiilor de producători se ţine în Registrul de evidenţă a grupurilor şi organizaţiilor de producători pentru sectorul agricol şi Registrul de evidenţă a grupurilor şi organizaţiilor de producători pentru sectorul silvic, care se gestionează la nivelul fiecărei autorităţi MADR/MMAP în parte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP cu atribuţii privind elaborarea politicilor publice în sectorul agricol/silvic este responsabilă pentru eliberarea avizului de recunoaştere, precum şi pentru înregistrarea în registrul prevăzut la alin. (1).

Art. 12. - (1) în cadrul DAJ-urilor din subordinea MADR sau, după caz, în cadrul Gărzii forestiere din subordinea MMAP, personalul responsabil cu primirea şi verificarea conformităţii dosarelor depuse pentru acordarea recunoaşterii se desemnează de către conducătorii structurilor teritoriale menţionate anterior, în termen de 5 zile de la publicarea prezentelor norme metodologice de aplicare, cu informarea autorităţilor publice centrale,

(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) verifică pentru fiecare solicitant dacă dosarul conţine toate informaţiile prevăzute de legislaţie şi se asigură, inclusiv prin verificare la faţa locului, de conformitatea celor declarate, după care transmit MADR/MMAP dosarul conform, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(3) în cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informaţiile şi/sau documentele necesare, DAJ/Garda forestieră transmite o înştiinţare acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea cererii, în care se vor indica informaţiile/documentele lipsă.

(4) Dacă în termen de 20 de zile de la data notificării solicitantului nu sunt primite informaţiile/documentele solicitate la alin. (3), DAJ/Garda forestieră respinge cererea şi notifică solicitantul în termen de 5 zile de la luarea deciziei.

(5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) sunt primite informaţiile/documentele de completare a dosarului, DAJ/Garda forestieră constată conformitatea dosarului şi transmite dosarul către MADR/MMAP în termen de maximum 10 zile de la primirea documentelor solicitate, însoţit de Procesul-verbal de constatare, la momentul recunoaşterii, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 13. - Evaluarea dosarelor aparţinând persoanelor juridice care solicită recunoaşterea ca grup/organizaţie de producători se face de către serviciile tehnice de specialitate din cadrul MADR/MMAP, pe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse, prevăzute la art. 3, respectiv art. 6.

Art. 14. - (1) Rezultatele evaluării dosarelor declarate conforme de către DAJ/Garda forestieră care privesc grupurile/organizaţiile de producători sunt consemnate de structurile de specialitate de la nivel central în formularul numit Proces-verbal, conform anexei nr. 8.

(2) Procesele-verbale rezultate în urma evaluării menţionate la alin. (1) constituie baza acordării avizului de recunoaştere sau a respingerii solicitării,

(3) în termen de maximum 90 de zile de la înregistrarea cererii, structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP emite avizul de recunoaştere sau respinge cererea.

(4) Structura de specialitate centrală notifică solicitantul cu privire la rezultatul evaluării, concomitent cu informarea DAJ/Gărzii forestiere.

(5) Notificarea de respingere a solicitării va conţine motivele respingerii şi va preciza făptui că solicitantul poate depune o nouă cerere de solicitare a recunoaşterii ca grup/organizaţie de producători, cu reluarea procedurii.

(6) Avizul de recunoaştere ca grup/organizaţie de producători pentru sectorul agricol prevăzut în anexa nr. 9 şi cel pentru sectorul silvic, prevăzut în anexa nr. 10, se eliberează în două exemplare, semnate de conducerea MADR/MMAP. Exemplarul 2 se semnează pe verso de către secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, directorul direcţiei de specialitate şi de personalul din cadrul serviciului tehnic de specialitate care a participat la luarea deciziei.

(7) în condiţiile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, se va emite Decizia de retragere a recunoaşterii pentru grupul/organizaţia de producători, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11 pentru sectorul agricol şi în anexa nr. 12 pentru sectorul silvic.

(8) Decizia de retragere a recunoaşterii se emite în două exemplare, semnate de conducerea MADR/MMAP. Exemplarul 2 se semnează pe verso de către secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, directorul direcţiei de specialitate, precum şi de personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.

Art. 15. - În condiţiile prezentului ordin, structurile de specialitate de la nivel central din cadrul MADR/MMAP au următoarele atribuţii:

a) decid măsurile care se impun în urma evaluării dosarelor depuse de către persoanele juridice îndreptăţite, prin care se solicită obţinerea statutului de grup de producători/organizaţie de producători;

b) decid măsurile care se impun în urma verificărilor privind îndeplinirea sau menţinerea condiţiilor de recunoaştere;

c) elaborează procedura de recunoaştere şi de verificare a grupurilor de producători/organizaţiilor de producători;

d) realizează corespondenţa cu persoanele juridice îndreptăţite;

e) realizează o bază de date a grupurilor/a organizaţiilor de producători.

Art. 16. - Eliberarea avizului de recunoaştere ca grup sau ca organizaţie de producători angajează solicitantul să se supună verificărilor MADR/MMAP şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor MADR/MMAP toate documentele şi informaţiile relevante pentru verificarea respectării condiţiilor de recunoaştere.

Art. 17. - (1) Deciziile structurilor de specialitate de la nivel central şi teritorial ale MADR/MMAP pot fi contestate conform prevederilor art. 191 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005.

(2) Soluţionarea contestaţiilor presupune reanalizarea dosarelor contestatarilor de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, organizată în cadrul MADR/MMAP, ai cărei membri sunt nominalizaţi prin ordin MADR/MMAP.

(3) Termenul de rezolvare a unei contestaţii este de 30 de zile de la înregistrarea la MADR/MMAP.

Art. 18. - Persoanele juridice recunoscute ca grup de producători sau ca organizaţie de producători, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (2), transmit în fiecare an structurii de specialitate centrale din cadrul MADR/MMAP o copie a bilanţului contabil pentru anul fiscal anterior, în termen de 30 de zile de la transmiterea acestuia către organele financiare specializate, precum şi orice altă modificare ulterioară care poate afecta condiţiile de recunoaştere.

Art. 19. - (1) în cadrul verificărilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, structurile de specialitate responsabile efectuează verificări anuale, pentru menţinerea criteriilor de recunoaştere.

(2) în cazul grupurilor/organizaţiilor de producători, verificarea privind menţinerea criteriilor de recunoaştere se efectuează de către MADR/MMAP prin DAJ, respectiv Garda forestieră.

(3) Cu ocazia verificărilor se solicită documente justificative care Să ateste respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) pct. 3 şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005.

(4) Controalele se realizează în baza procedurii elaborate de structura de specialitate responsabilă.

Art. 20. - Pentru grupurile de producători/organizaţiile de producători recunoscute se verifică dacă acestea dispun de personalul, infrastructura şi dotările necesare pentru realizarea obiectivelor acestora, care să asigure în special:

a) cunoaşterea producţiei membrilor;

b) sortarea, stocarea şi ambalarea producţiei membrilor;

c) managementul comercial şi bugetar;

d) un sistem centralizat de facturare şi de înregistrare a datelor.

Art. 21. - (1) Pentru grupurile de producători/organizaţiile de producători recunoscute, rezultatul verificărilor este consemnat în Procesul-verbal în vederea verificării menţinerii criteriilor de recunoaştere, prevăzut în anexa nr. 13.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se va întocmi îh două exemplare, dintre care un exemplar va fi înmânat reprezentantului legal al persoanei juridice supuse verificării sau comunicat prin poştă cu confirmare de primire, la adresa sediului central al grupului de producători/organizaţiei de producători recunoscut/recunoscute, urmând ca cel de-al doilea exemplar

să fie transmis structurii responsabile centrale din cadrul MADR/MMAP, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii acestuia.

Art. 22. - (1) în cazul în care, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu dispoziţiile art. 19 şi 20, rezultă că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere ca grup de producători/organizaţie de producători, structura de specialitate responsabilă decide retragerea recunoaşterii, într-un interval de timp de maximum 60 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare.

(2) Decizia de retragere a recunoaşterii ca grup de producători/organizaţie de producători se ia după transmiterea către persoanele juridice prevăzute la alin. (1) a unei înştiinţări privind deficienţele constatate, în care sunt stabilite şi măsuri ce trebuie întreprinse pentru remedierea acestora. Măsurile pentru remedierea deficienţelor trebuie să se realizeze în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) în cazul în care măsurile prevăzute la alin. (2) nu au fost luate, structura de specialitate responsabilă emite decizia de retragere a recunoaşterii, iar comunicarea acesteia către grupul/organizaţia de producători se realizează prin poştă, cu confirmare de primire. În termen de 5 zile de la data emiterii.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 23. - În cadrul grupului sau organizaţiei de producători niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.

Art. 24. - (1) Durata minimă de apartenenţă a unui producător la un grup/o organizaţie de producători nu poate fi mai mică de 12 luni.

(2) Cu toate acestea, în cazul accesării unui program de investiţii, niciun membru nu poate fi scutit de obligaţiile care decurg din acesta pe durata aplicării sale, cu excepţia cazului în care deţine o derogare acordată de grupul sau de organizaţia de producători în cauză.

(3) Renunţarea la calitatea de membru conform prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 devine efectiva numai după achitarea tuturor obligaţiilor faţă de grupul sau organizaţia de producători în cauză.

(4) în plus, producătorii de fructe şi/sau legume au obligaţia respectării dispoziţiilor art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 24/2016.

Art. 25. - Prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 se aplică numai în cazul în care distanţa dintre unităţile de producţie ale membrului este mai mare de 200 km.

Art. 26. - Verificarea respectării condiţiilor de recunoaştere a organizaţiilor şi grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor silvice, inclusiv pentru cele recunoscute înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, va fi realizată de către MMAR

Art. 27. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice de aplicare.

 

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

A. Lista produselor aparţinând sectorului fructe şi legume proaspete

 

Codul tarifar

Denumirea produsului

0702 00 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

0703

Ceapă, ceapă eşalotă, usturoi, praz şi alte aliaceae, în stare proaspătă sau refrigerată

0704

Varză, conopidă, varză creaţă, gulii şi alte brassicaceae comestibile, în stare proaspătă sau refrigerată

0705

Salată (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

0706

Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, ţelină, ridichi şi alte rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

0707 00

Castraveţi şi castraveciori de murat, în stare proaspătă sau refrigerată

07 08

Leguminoase cu păstăi, decorticate sau nu, în stare proaspătă sau refrigerată

ax. 07 09

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată, exceptând legumele de la subpoziţiile 0709 60 91,0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 şi 0709 90 60

ex. 08 02

Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, decojite sau nu, cu sau fără pieliţă, cu excepţia nucilor de arec (sau betel) şi a nucilor de cola având codul 0802 90 20

080610 10

Struguri de masă proaspeţi

0807

Pepeni (inclusiv pepeni verzi) proaspeţi

0808

Mere, pere şi gutui proaspete

0809

Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv nectarine), prune şi porumbe proaspete

0810

Alte fructe proaspete

0813 50 31 0813 50 39

Amestecuri exclusiv din fructe cu coajă uscate având codurile NC 0801 şi 0802

0910 20

Şofran

ex 0910 99

Cimbru, în stare proaspătă sau refrigerată

ex 1211 90 85

Busuioc, melisă, mentă, origanum vulgare (maghiran), rozmarin, salvie, în stare proaspătă sau refrigerată

 

B. Lista produselor prelucrate pe bază de fructe şi legume*)

 

Categorie

Codul tarifar

Descriere

Sucuri de fructe

ex 20 09

Sucuri de fructe, cu excepţia sucului de struguri şi a mustului de struguri de la subpoziţiile 2009 61 şi 2009 69 şi a sucului de banane de la subpoziţia ex 2009 80 şi sucuri concentrate, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori

Sucurile de fructe concentrate sunt sucuri de fructe încadrate la poziţia ex 20 09 obţinute prin înlăturarea fizică a cel puţin 50% din conţinutul de apă, în ambalaje cu un conţinut net de minimum 200 kg.

Concentrat de tomate

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Concentrat de tomate cu un conţinut de materie uscată de minimum 28% din greutate, în ambalaje directe cu un conţinut net de minimum 200 kg

Fructe şi legume congelate

ex 07 10

Legume (nefierte sau fierte în apă sau în abur) congelate, cu excepţia porumbului dulce de la subpoziţia 0710 40 00, a măslinelor de la subpoziţia 0710 80 10 şi a fructelor din genul Capsicum sau din genul Pimenta de la subpoziţia 0710 80 59

 

ex 08 11

Fructe şi fructe cu coajă lemnoasă, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, cu excepţia bananelor congelate de la subpoziţia ex 0811 90 95

 

ex20 04

Alte legume pregătite sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziţia 2006, cu excepţia porumbului dulce (Zea mays var. saccharata) de la subpoziţia ex 2004 90 10, a măslinelor de la subpoziţia 2004 90 30 şi a cartofilor pregătiţi sau conservaţi sub formă de făină, griş sau fulgi de la subpoziţia 2004 10 91

Conserve de fructe şi legume

ex20 01

Legume, fructe, fructe cu coajă lemnoasă şi alte părţi comestibile de plante, pregătite sau conservate în oţet sau acid acetic, exclusiv:

- fructe din genul Capsicum, altele decât ardeii dulci sau ardeii graşi de la subpoziţia 2001 90 20

- porumb dulce (Zea mays var. saccharata) de la subpoziţia 2001 90 30

- igname, batate şi părţi comestibile similare de plante cu un conţinut de amidon de minimum 5% din greutate de la subpoziţia 2001 90 40

- miez de palmier de la subpoziţia 2001 90 60

- măsline de la subpoziţia 2001 90 65

- frunze de viţă-de-vie, muguri de hamei şi alte părţi similare comestibile de plante de la subpoziţia ex 2001 90 97

 

ex 20 02

Tomate pregătite sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic, cu excepţia concentratului de tomate de la subpoziţiile ex 2002 90 31 şi ex 2002 90 91 descris anterior

 

ex 20 05

Alte legume pregătite sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziţia 2006, cu excepţia măslinelor de la subpoziţia 2005 70, a porumbului dulce (Zea mays var.

saccharata) de la subpoziţia 2005 80 00, a fructelor din genul Caspicum, altele decât ardeii dulci sau ardeii graşi de la subpoziţia 2005 99 10, şi a cartofilor pregătiţi sau conservaţi sub formă de făină, griş sau fulgi de la subpoziţia 2005 20 10

 

ex 20 08

Fructe, fructe cu coajă lemnoasă şi alte părţi comestibile de plante, altfel pregătite sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori sau de alcool, care nu sunt menţionate sau cuprinse în altă parte, exclusiv:

- unt de arahide de la subpoziţia 2008 11 10

- alte fructe cu coajă lemnoasă, altfel pregătite sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori, nemenţionate sau necuprinse în altă parte, de la subpoziţia ex 2008 19

- miez de palmier de la subpoziţia 2008 91 00

- porumb de la subpoziţia 2008 99 85

- igname, batate şi părţi comestibile similare de plante cu un conţinut de amidon de minimum 5% din greutate de la subpoziţia 2008 99 91

- frunze de viţă-de-vie, muguri de hamei şi alte părţi similare comestibile de plante de la subpoziţia ex 2008 99 99

- amestecuri de banane altfel pregătite sau conservate de la subpoziţiile ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 şi ex 2008 92 98

- banane altfel pregătite sau conservate de Sa subpoziţiile ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 şi ex 2008 99 99

Conserve de ciuperci

2003 10

Ciuperci din genul Agahcus, pregătite sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic

Fructe conservate provizoriu în saramură

ex 08 12

Fructe şi fructe cu coajă lemnoasă, conservate provizoriu în saramură, dar improprii consumului în această stare, cu excepţia bananelor conservate provizoriu de la subpoziţia ex 0812 90 98

Fructe deshidratate

ex 08 13

Fructe deshidratate, altele decât cele de la poziţiile 0801-0806

 

0804 20 90

Smochine deshidratate

 

0806 20

Struguri deshidrataţi

 

ex 2008 19

Alte fructe cu coajă lemnoasă, altfel pregătite sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori, care nu sunt menţionate sau cuprinse în altă parte, cu excepţia fructelor tropicale cu coajă lemnoasă şi a amestecurilor acestora

Alte fructe şi legume prelucrate

 

Fructe şi legume prelucrate enumerate în partea X a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, diferite de produsele enumerate în categoriile menţionate anterior

Plante aromatice prelucrate

ex09 10

Cimbru uscat

 

ex 12 11

Busuioc, melisă, mentă, Origanum vulgare (măghiran), rozmarin, salvie, uscate, tăiate sau nu, zdrobite sau praf

Boia de ardei

ex09 04

Piper din genul Piper; fructe deshidratate sau zdrobite sau măcinate din genul Capsicum sau din genul Pimenta, cu excepţia ardeilor dulci de la subpoziţia 0904 20 10


*) Lista produselor prelucrate pe bază de fructe şi legume este prevăzută în anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor prelucrate.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

LISTA

criteriilor de recunoaştere pentru obţinerea statutului de grup de producători care vor fi verificate şi consemnate în raport

 

I. Criterii verificate la recunoaştere

Persoana juridică menţionată la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, poate obţine recunoaşterea ca grup de producători dacă îndeplineşte următoarele criterii:

1. este constituită din cel puţin 5 membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici;

2. este înfiinţată la libera iniţiativă a producătorilor pentru comercializarea în comun pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse prevăzute la art. 3 din normele metodologice;

3. deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;

4. dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau prevede în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaştere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;

5. În actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puţin următoarele obligaţii ale membrilor:

a) să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;

b) să pună la dispoziţia grupului de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;

c) să comercializeze un procent minim din producţia proprie prin intermediul grupului de producători, după cum urmează:

(i) 50% în primul an de la recunoaştere;

(ii) 55% în al doilea an de la recunoaştere;

(iii) 60% în al treilea an de ia recunoaştere;

(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaştere;

(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere;

6. prin actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:

a) procedurile de promovare, adoptare şi modificare a deciziilor grupului de producători;

b) reglementările care să permită membrilor să verifice grupul de producători şi deciziile adoptate de acesta/aceasta;

c) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;

d) regulile de excludere şi retragere a membrilor;

e) penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor ce ie revin membrilor conform actului constitutiv;

f) modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistenţă tehnică de specialitate. Asistenţa tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizaţiei, de angajaţi ai acestuia sau de terţe persoane calificate, corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, şi se acordă la cererea membrului/membrilor;

g) reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot;

7. declaraţia pe propria răspundere a membrilor că nu fac parte din alt grup de producători recunoscut pentru aceeaşi grupă/aceleaşi grupe de produse, respectiv pentru acelaşi produs/aceleaşi produse;

8. să deţină, dacă este cazul, adeverinţă eliberată în conformitate  cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Criterii de recunoaştere verificate începând cu anul al doilea de la recunoaştere

1. Grupul de producători este constituit din cel puţin 5 membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici.

2. Grupul de producători trebuie să dovedească:

a) prin evidenţă contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obţinut recunoaşterea, stabilită la suma de 30.000 euro echivalent în tei, precum şi faptul că cel puţin 51% din această producţie provine din producţia proprie a membrilor;

b) obligaţia membrilor de a comercializa un procent minim din producţia proprie prin intermediul grupului de producători, după cum urmează:

(i) 50% în primul an de la recunoaştere;

(ii) 55% în al doilea an de la recunoaştere;

(iii) 60% în al treilea an de la recunoaştere;

(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaştere;

(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere.

3. Grupul de producători dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut(ă).

4. În actul constitutiv şi/sau statutul persoanei Juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puţin următoarele obligaţii ale membrilor:

a) să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;

b) să pună la dispoziţia grupului de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;

5. Prin actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:

a) procedurile de promovare, adoptare şi modificare a deciziilor grupului de producători;

b) reglementările care să permită membrilor să verifice grupul de producători şi deciziile adoptate de acesta/aceasta;

c) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;

d) regulile de excludere şi retragere a membrilor;

e) penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;

f) modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistenţă tehnică de specialitate. Asistenţa tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizaţiei, de angajaţi ai acestuia sau de terţe persoane calificate, corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, şi se acordă la cererea membrului/membrilor;

g) reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.

6. Să deţină, dacă este cazul, adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Solicitant*) ...................................

Nr. ...... din ...../......./..........

 

CERERE

 

I.*) ........................................................................................................................................................., cu sediul social în ..................................................... telefon/fax: ..................... cod fiscal ............................, reprezentată prin .................................................................. domiciliat în localitatea ................................, str. .................................................. nr. ........, bl. ........, ap. ........, judeţul ................................................., posesor al BI/CI ........., seria ....... nr. ......................................, eliberat/eliberată de .................................., la data de ......................., vă solicităm, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005

privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare a acesteia, verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru eliberarea avizului de recunoaştere ca:

- grup de producători |__|

- organizaţie de producători |__|

pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse, respectiv produs/produse .............................................................................................................................

Pentru aceasta anexăm în copie următoarele documente:

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

4. ....................................

5. .....................................

 

II. Se va completa de către solicitant din a cărui componenţă fac parte membri care aparţin şi altui/altor grup/grupuri/organizaţie/organizaţii de producători, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionăm că următorii membri intră sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare:

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

4. ....................................

5. ....................................

Pentru aceasta anexăm, pentru fiecare membru, următoarele documente:

- copie a avizului de recunoaştere al grupului/organizaţiei de producători din care face deja parte membrul;

- adeverinţă emisă de grupul/organizaţia de producători din care face parte deja membrul din care să reiasă grupa de produse/produsul/produsele şi zona geografică în care funcţionează respectivul/respectiva grup/organizaţie de producători;

- declaraţie de apartenenţă şi la alte grupuri/organizaţii de producători.

 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile înscrise în documentele sus-menţionate sunt în conformitate cu realitatea.

 

Data....................

 

Reprezentant legal,

....................................

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

LISTA

membrilor titulari ai*) .......................................................

aprobată în adunarea generală/de organul de conducere potrivit prevederilor statutare [art. 5 lit. g) din normele metodologice]

din........../............

 

I. Persoane juridice

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

 

Data înfiinţării

CUI

Adresa sediului social

Baza materială de producţie**)

Drept de vot

%

Semnătura reprezentantului legal

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Persoane fizice

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Data naşterii

BI/CI

seria....

nr. ...

Domiciliul stabil

Baza materială de producţie**)

Drept de vot

%

Semnătura

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Numele şi prenumele...................................

Funcţia..........................................................

Semnătura....................................................

Data...............................................................

 

Aprobat

Numele şi prenumele...................................

Funcţia..........................................................

Semnătura....................................................

Data...............................................................


*) Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se vor face precizări inclusiv cu privire la mărimea suprafeţelor şi tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, respectiv mărimea şeptelului, în cazul fermelor zootehnice, din care să rezulte că grupul de producători/organizaţia de producători care urmează să obţină recunoaşterea poate să realizeze o valoare minimă a producţiei comercializate (VPC), conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Anexa nr. 5

la normele metodologice

 

LISTA

criteriilor de recunoaştere pentru obţinerea statutului de organizaţie de producători care vor fi verificate şi consemnate în raport

 

I. Criterii verificate la recunoaştere

Persoana juridică menţionată la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, poate obţine recunoaşterea ca organizaţie de producători dacă îndeplineşte următoarele criterii:

1. este constituită din cel puţin 5 membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici;

2. este înfiinţată la libera iniţiativă a producătorilor pentru comercializarea în comun pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse prevăzute la art. 6 din normele metodologice;

3. deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;

4. dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut(ă) sau să îşi prevadă în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaştere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;

5. În actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puţin următoarele obligaţii ale membrilor:

a) să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;

b) să pună la dispoziţia organizaţiei de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;

c) să comercializeze un procent minim din producţia proprie prin intermediul organizaţiei de producători, după cum urmează:

(i) 50% în primul an de la recunoaştere;

(ii) 55% în al doilea an de la recunoaştere;

(iii) 60% în al treilea an de la recunoaştere;

(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaştere;

(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere.

6. prin actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:

a) procedurile de promovare, adoptare şi modificare a deciziilor organizaţiilor de producători;

b) reglementările care să permită membrilor să verifice organizaţia de producători şi deciziile adoptate de aceasta;

c) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;

d) regulile de excludere şi retragere a membrilor;

e) penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;

f) modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistenţă tehnică de specialitate. Asistenţa tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii organizaţiei, de angajaţi ai acestuia sau de terţe persoane calificate, corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscută organizaţia de producători, şi se acordă la cererea membrului/membrilor;

g) reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul organizaţiei de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot;

7. declaraţia pe propria răspundere a membrilor că nu fac parte din altă organizaţie de producători recunoscută pentru aceeaşi grupă/aceleaşi grupe de produse, respectiv pentru acelaşi produs/aceleaşi produse;

8. să deţină, dacă este cazul, adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

9. este necesar ca persoana juridică să prezinte suficiente dovezi care să ateste că:

a) asigură managementul comercial şi bugetar adecvat şi pune efectiv la dispoziţie membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare şi comercializare a producţiei acestora;

b) pune efectiv la dispoziţia membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare şi comercializare a producţiei acestora.

II. Criterii de recunoaştere verificate începând cu anul al doilea de la recunoaştere

1. Organizaţia de producători este constituită din cel puţin 5 membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici.

2. Organizaţia de producători trebuie să dovedească:

a) prin evidenţă contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obţinut recunoaşterea, stabilită la suma de 100.000 euro echivalent în lei, precum şi faptul că cel puţin 51% din această producţie provine din producţia proprie a membrilor;

b) obligaţia membrilor de a comercializa un procent minim din producţie proprie prin intermediul organizaţiei de producători, după cum urmează:

(i) 50% în primul an de la recunoaştere;

(ii) 55% în al doilea an de la recunoaştere;

(iii) 60% în al treilea an de la recunoaştere;

(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaştere;

(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere.

3. Organizaţia de producători dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscură).

4. În actul constitutiv şt/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puţin următoarele obligaţii ale membrilor:

a) să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;

b) să pună la dispoziţia organizaţiei de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor.

5. Prin actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:

a) procedurile de promovare, adoptare şi modificare a deciziilor organizaţiilor de producători;

b) reglementările care să permită membrilor să verifice grupul de producători şi deciziile adoptate de acesta/aceasta;

c) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;

d) regulile de excludere şi retragere a membrilor;

e) penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;

f) modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistenţă tehnică de specialitate. Asistenţa tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizaţiei, de angajaţi ai acestuia sau de terţe persoane calificate, corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, şi se acordă la cererea membrului/membrilor;

g) reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.

6. Să deţină, dacă este cazul, adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Este necesar ca organizaţia de producători să prezinte suficiente dovezi care să ateste că:

a) asigură managementul comercial şi bugetar adecvat şi pune efectiv la dispoziţie membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare şi comercializare a producţiei acestora;

b) pune efectiv la dispoziţia membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare şi comercializare a producţiei acestora.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ*)

a grupurilor de producători/organizaţiilor de producători recunoscute conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Numărul/data cererii de recunoaştere înregistrată la  structura teritorială

Numărul/data cererii de recunoaştere înregistrată la structura centrală

Titularul**)

Adresa sediului social al titularului

(localitatea, judeţul)

Grupa/grupele de produse, respectiv produsul/ produsele pentru care se deţine recunoaşterea

Nr. şi data avizului de recunoaştere

Nr. şi data deciziei de retragere a recunoaşterii

Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se va ţine evidenţa distinctă, pentru sectorul agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar pentru sectorul silvic de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

**) Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

Proces-verbal de constatare, la momentul recunoaşterii

încheiat astăzi,............../........./................

 

Subsemnatul, ..............................................................., având funcţia de ..............................................., în cadrul 1) ....................................................verificând îndeplinirea de către 2),............................................., cu sediul în ................................................................, a criteriilor de recunoaştere în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, am constatat că:

1. Obiectul de activitate al solicitantului, conform statutului şi situaţiilor privind activitatea, (nu) corespunde prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ........................................................... declarate face/fac obiectul activităţii comerciale de bază.

2. Titularul 1) ............................................ este format dintr-un număr de ......... (în litere .......................) membri, aşa cum rezultă din Lista membrilor titulari, număr care (nu) este mai mic decât numărul minim de membri prevăzut prin Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Conformitatea actului constitutiv cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia.

4. Informaţii privind infrastructura solicitantului (spaţii de depozitare, hală de sortare, ambalare, maşini de ambalare, etichetare etc.):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

5. Informaţii privind mărimea suprafeţelor şi tipul culturilor în cazul fermelor vegetale sau mărimea şeptelului, în cazul fermelor zootehnice*)

Observaţii:

Grupurile de producători/organizaţiile de producători sunt obligate să respecte prevederile menţionate la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul al doilea de la recunoaştere. Ca urmare, la momentul recunoaşterii nu se fac verificări cu privire la respectarea prevederilor menţionate la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Alte observaţii: ...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Întocmit:

Numele şi prenumele ............................

Funcţia ...................................................

Semnătura .............................................

 

Reprezentant solicitant

Luat la cunoştinţă:

Numele şi prenumele ............................

Funcţia ...................................................

Semnătura .............................................


1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol. Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - pentru sectorul silvic.

2) Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

*) Aceste informaţii sunt necesare persoanei responsabile cu verificarea conformităţii dosarelor depuse, pentru a se asigura că grupul de producători/organizaţia de producători care urmează să obţină recunoaşterea poate să realizeze, începând cu anul al doilea de la recunoaştere, o valoare minimă a producţiei comercializate (VPC) conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

PROCES-VERBAL

Nr. ................../..........................

În urma verificării dosarului solicitantului: ........................................................................................., cu sediul social în ........................................................................................................................................,

s-a constatat că persoana juridică îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de normele metodologice de aplicare a acesteia şi propunem acordarea recunoaşterii ca grup de producători/organizaţie de producători pentru grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele:

- .............................................;

- .............................................;

- .............................................;

Menţionăm că Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................................................... a efectuat în data de ....................... controlul la faţa locului şi a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât persoana juridică să obţină recunoaşterea ca grup de producători/organizaţie de producători.

 

Director general...........................................

Semnătura.......................................................

 

Director..........................................................

Semnătura.......................................................

 

Expert.............................................................

Semnătura.......................................................

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

Sigla

Guvernului României

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

AVIZ DE RECUNOAŞTERE

Nr. ......................../........./.................

 

Eliberat în temeiul prevederilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal nr. ........... din ................

Prezentul aviz de recunoaştere 1) conferă statutul de grup de producători/organizaţie de producători 2) ............................................................................., a fost înregistrat cu nr. ............. din data de ................. în Registrul unic de evidenţă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/produse: ................................................................................

Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

.............................................................................


1) Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.

2) Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole, precum şi a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu

modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

Sigla

Guvernului României

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

AVIZ DE RECUNOAŞTERE

Nr. ........................./........./.................

 

Eliberat în temeiul prevederilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal nr. ........... din ................

Prezentul aviz de recunoaştere 1) conferă statutul de grup de producători/organizaţie de producători 2) ............................................................................., a fost înregistrat cu nr. ............. din data de ................. în Registrul unic de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor silvice şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/produse: ...............................................................................

Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

.............................................................................


1) Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.

2) Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole, precum şi a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

Sigla

Guvernului României

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAŞTERII

Nr. ......................../........./.................

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal nr. ............../............... .(anexat),

DECIDE

Art. 1. - Începând cu data de ............................ se retrage recunoaşterea Grupului de producători (GP)/Organizaţiei de producători (OP)*, care deţine Avizul de recunoaştere nr. ........./.................

Art. 2. - Motivele retragerii recunoaşterii GP/OP - nerespectarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificări ie şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/ produse: ................................................

Art. 4. - Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare 1), un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică GP/OP.

 

Data: .......................

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

.............................................................................

 

* Persoana juridică ................................................., cu sediul social în localitatea .............................................., str. ......................................... nr. .........., bl......., sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ...................................., înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........................., cod unic de identificare (CUI) ........................................... telefon/fax: ......................, cod fiscal ......................................, reprezentată prin ..........................................................., domiciliat în localitatea ............................................, str. .................................... nr. ........, bl. ......., ap. ......., judeţul ........................................, posesor al BI/CI ......... seria ...... nr. ........................................, eliberat/eliberată de ..............................., la data de ...............................

1) Exemplarul 2 va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.

 

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice

Sigla

Guvernului României

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

 

DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAŞTERII

Nr. ........................./........./.................

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor,

având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal nr. ............../................(anexat),

DECIDE

Art. 1. - Începând cu data de ............................... se retrage recunoaşterea Grupului de producători (GPJ/Organizaţiei de producători (OP)*, care deţine Avizul de recunoaştere nr. ........./.................

Art. 2. - Motivele retragerii recunoaşterii GP/OP - nerespectarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/ produse: ................................................

Art. 4. - Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare 1), un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică GP/OP.

 

Data: ....................

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

.............................................................................

 

* Persoana juridică ................................................., cu sediul social în localitatea .............................................., str. ......................................... nr. .........., bl......., sc. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ..................................., înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........................, cod unic de identificare (CUI) .........................................., telefon/fax: ......................, cod fiscal ......................................, reprezentată prin ..........................................................., domiciliat în localitatea ............................................, str. ...................................., nr. ........, bl. ......., ap. ......., judeţul ........................................, posesor al BI/CI ........., seria ...... nr. ......................................., .eliberat/eliberată de ..............................., la data de ...............................

1) Exemplarul 2 va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.

 

ANEXA Nr. 13

la normele metodologice

 

PROCES-VERBAL

în vederea verificării menţinerii criteriilor de recunoaştere

 

Încheiat astăzi............../........./................

 

Subsemnatul, ................................................................, având funcţia de ..............................................., în cadrul 1) .............................................., verificând îndeplinirea de către 2) ....................................................., cu sediul în ................................................................., a menţinerii criteriilor de recunoaştere în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, am constatat că:

1. Obiectul de activitate al solicitantului, conform statutului şi situaţiilor privind activitatea a fost/nu a fost menţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ............................................ declarate la recunoaştere face/fac/nu face/nu fac obiectul activităţii comerciale de bază.

2. Titularul 2) ................................................, la data controlului, este format dintr-un număr de ........ (în litere.......................) membri, aşa cum rezultă din Lista membrilor titulari, număr care (nu) este mai mic decât numărul minim de membri prevăzut prin Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Informaţii privind valoarea minimă a producţiei comercializate în comun [conform art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare], începând cu anul al II-lea de la recunoaştere. Valoarea minimă a producţiei comercializate în comun reprezintă:

a) valoarea obţinută prin comercializarea produselor membrilor din grupa/grupele, respectiv produsul/produsele pentru care a fost obţinut avizul de recunoaştere (VPC) ............................................

b) valoarea obţinută prin comercializarea produselor pentru care GP/OP deţine recunoaşterea cumpărate de la alte persoane juridice/fizice în anul pentru care se face verificarea ................................

4. Se va menţiona dacă au fost respectate toate celelalte criterii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) pct. 3 şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

..........................................................................................................................................................................

5. Informaţii privind infrastructura solicitantului (spatii de depozitare, hală de sortare, ambalare, maşini de ambalare, etichetare etc.):

..........................................................................................................................................................................

6. Alte observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Întocmit:

Numele şi prenumele ............................

Funcţia ...................................................

Semnătura .............................................

 

Reprezentant solicitant

Luat la cunoştinţă:

Numele şi prenumele ............................

Funcţia ...................................................

Semnătura .............................................


1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol.

Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - pentru sectorul silvic.

2) Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.143/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.169 din 18 aprilie 2016 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în baza prevederilor:

- art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1,083/2006 al Consiliului, cu completările ulterioare;

- Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi bugetul de stat, încheiat între AM PNDR şi AFIR nr. 78.061/6.960/2015;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.143/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 şi 795 bis din 27 octombrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Simona Allice Man,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 aprilie 2016.

Nr. 788.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Şl CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

În baza prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr. 3, cuprinzând Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat se fac în conformitate cu prevederile prezentului ordin începând cu sesiunile din anul 2016 ale examenului de bacalaureat.

Art. III. - Direcţia generală educaţie învăţământ preuniversitar, Direcţia învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica-Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 aprilie 2016.

Nr. 3.682.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 31a Ordinul nr, 5 219/2010)

 

METODOLOGIA

de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat

 

Art. 1. - Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 2. - (1) Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obţinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatele ECDL START, ECDL COMPLET, ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC.

(2) Nivelul de competenţă digitală corespunzător certificatelor menţionate la alin. (1) se stabileşte după cum urmează:

a) „utilizator de nivel mediu”, pentru posesorii certificatului ECDL START;

b) „utilizator experimentat”, pentru posesorii certificatului ECDL COMPLET;

c) „utilizator avansat”, pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL START BAC;

d) „utilizator experimentat”, pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL BAC.

(3) Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obţinute la examenele CERTIPORT, finalizate cu certificatele IC3 GLOBAL STANDARD 4 sau IC3 GLOBAL STANDARD 5.

(4) Nivelul de competenţă digitală acordat posesorilor certificatelor IC3 GLOBAL STANDARD 4 sau IC3 GLOBAL STANDARD 5 este „utilizator experimentat”.

Art. 3. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2 se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţământ liceal.

Art. 4. - (1) Candidaţii la examenul de bacalaureat care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale depun la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului menţionat la art. 2.

(2) Depunerea documentelor menţionate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaţilor.

(3) în situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea pot depune, în perioada menţionată la alin. (2), o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie.

(4) în situaţiile menţionate la alin. (3), candidatul care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate prezenta copia legalizată a certificatului, până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective de bacalaureat

Art. 5. - Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:

a) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor se află printre cele menţionate la art. 2;

b) verifică dacă există copia legalizată a certificatului, ca anexă a cererii scrise de recunoaştere şi echivalare depuse de candidat.

Art. 6. - (1) Pentru candidaţii pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile menţionate la art. 5 lit. a) şi b), comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2, pentru care a fost depusă copia legalizată a certificatului, cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidaţii pentru care nu este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile menţionate la art. 5 lit. a) şi b), comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide respingerea cererii de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 7. - (1) Procedura descrisă la art. 5 şi rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele, secretarul şi membrii comisiei.

(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele şi prenumele candidatului, numărul şi data de înregistrare a cererii de recunoaştere şi echivalare, denumirea examenului cu recunoaştere europeană pentru care candidatul solicită recunoaşterea şi echivalarea, confirmarea/ infirmarea faptului că examenul se află printre cele menţionate la art. 2, existenţa/inexistenţa în termenul prevăzut a copiei legalizate a certificatului şi tipul acestuia, precum şi rezultatul final al procedurii - sub forma „se aprobă” sau „se respinge" cererea de recunoaştere şi echivalare. Pentru cererile respinse se menţionează explicit condiţia sau condiţiile care nu au fost îndeplinite.

(3) Procesul-verbal menţionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale,

(4) Un exemplar al procesului-verbal menţionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ liceal şi devine anexă a catalogului de examen.

(5) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la unul dintre examenele menţionate la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - se consemnează şi în catalogul electronic.

(6) O copie a procesului-verbal menţionat la alin. (1) se afişează la avizierul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.

Art. 8. - (1) Candidaţii pentru care se recunosc şi se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale nu mai susţin proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă digitală, prevăzut de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.

(3) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat, textul: „examen .... (denumirea examenului) recunoscut şi echivalat cu proba D)”.

(4) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) se menţionează pe diploma de bacalaureat şi nivelul de competenţă digitală, stabilit conform prevederilor art. 2.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

 

DECIZIA Nr. 10

din 12 aprilie 2016

 

Dosar nr. 815/1/2016

 

Mirela Sorina Popescu - preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - preşedintele completului

Simona Cristina Neniţă - judecător la Secţia penală

Luminiţa Livia Zglimbea - judecător la Secţia penală

Sandei Lucian Macavei - judecător la Secţia penală

Simona Daniela Encean - judecător la Secţia penală

Valentin Horia Şelaru - judecător la Secţia penală

Rodica Aida Popa - judecător la Secţia penală

Rodica Cosma - judecător la Secţia penală

Ioana Alina Ilia - judecător la Secţia penală

 

S-a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Ialomiţa prin încheierea de şedinţă din data de 3 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.987/312/2014*, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept - „dacă în respectarea principiului legalităţii pedepsei, este admisibilă o contestaţie la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, având ca obiect menţinerea cu prioritate a anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei, dispuse conform art. 85 din Codul penal din 1969 şi înlăturarea revocării suspendării condiţionate a executării aceleiaşi pedepse, măsuri aplicate prin hotărâri definitive intrate în autoritate de lucru judecat".

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a fost constituit conform prevederilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală şi art. 27 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa a fost prezidată de către preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Mirela Sorina Popescu.

La şedinţa de judecată a participat doamna Silvia Stoenescu, magistrat-asistent în cadrul Secţiei penale, desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de doamna procuror Daniela Maftei.

Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, arătând că la dosar au transmis puncte de vedere Curtea de Apel Alba, Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Constanţa, Curtea de Apei Craiova, Curtea de Apel Galaţi, Curtea de Apel Iaşi, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Piteşti, Curtea de Apel Ploieşti, Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Târgu Mureş şi Curtea de Apel Timişoara, care, după caz, au făcut referire şi la punctele de vedere ale unora dintre instanţele arondate, fiind conturate două opinii, astfel cum sunt exprimate în raportul depus la dosar, precum şi că nu fost depuse hotărâri relevante în materie.

În conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală a fost solicitată opinia scrisă a unor specialişti cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării, comunicând punct de vedere Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative. De asemenea a transmis punct de vedere Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia judiciară - Serviciul judiciar penal, prin Adresa nr. 254/C2/532/111-5/2016 din 6 aprilie 2016, a comunicat că în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii cu privire Sa problema de drept cu care a fost sesizată instanţa, fiind transmis totodată şi punctul de vedere cu privire la chestiunea de drept, în sensul că, în speţă, nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate aîe sesizării - condiţia pertinenţei, respectiv dependenţa soluţionării pe fond a cauzei în care a fost invocată de lămurirea chestiunii de drept.

În continuare, magistratul-asistenta arătat că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor, doamna judecător Simona Cristina Neniţă, care a fost înaintat părţilor (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi petentului D.R.T.) la data de 24 martie 2016, potrivit dispoziţiilor art. 476 alin. (9) din Codul de procedură.

Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, doamna judecător Mirela Sorina Popescu, constatând că nu sunt alte cereri sau excepţii de formulat, a solicitat doamnei procuror Daniela Maftei să susţină punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la problema de drept supusă dezlegării în Dosarul nr. 815/1/2016.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a arătat că în cauză au fost formulate concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a sesizării, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art, 475 din Codul de procedură penală.

S-a susţinut că sesizarea aparţine tribunalului, instanţa învestită cu soluţionarea în ultimă instanţă a cauzei, că problema de drept nu a mai făcut obiectul vreunei proceduri de asigurare a unei practice unitare, dar că nu este îndeplinită condiţia pertinenţei, a dependenţei soluţionării pe fond a cauzei în care a fost invocată, de lămurirea chestiunii de drept.

S-a arătat că această condiţie trebuie analizată şi din perspectiva criteriilor ce se desprind din hotărârile prealabile anterioare, relevante fiind deciziile nr. 11 şi 19 din anul 2014, respectiv nr. 14 şi 24 din anul 2015, ce au stabilit că sesizarea trebuie să tindă la interpretarea, în abstract, a unor dispoziţii legale determinate, iar nu la rezolvarea implicită a unor chestiuni ce ţin de particularităţile cauzei, precum şi că hotărârea dată de instanţa supremă trebuie să conducă la clarificarea unor norme juridice ambigue sau complexe ce pot da naştere unor dificultăţi rezonabile de interpretare pe cale judecătorească.

Or, în cauză, problema de drept supusă dezlegării vizează admisibilitatea unei contestaţii la executare, admisibilitate care reprezintă una dintre soluţiile pe care instanţa ce a formulat sesizarea le poate pronunţa în cauză.

Cu privire la relaţia de dependenţă a problemei de drept: .dacă menţinerea cu prioritate a anulării suspendării şi înlăturarea revocării suspendării condiţionate a aceleiaşi pedepse, aplicate prin hotărâri judecătoreşti definitive, este o cauză de micşorare a pedepsei, în sensul art. 598 lit. d) din Codul de procedură penală”, cu soluţionarea pe fond a cauzei, s-a arătat că decizia instanţei supreme nu ar fi de natură să producă un efect concret. Norma procesuală ce reglementează cazul de contestaţie la executare invocat stabileşte clar că aceste cauze de micşorare trebuie să fie ivite ulterior dobândirii autorităţii de lucru judecat a hotărârii contestate, or, incidenţa celor stabilite în Decizia nr. 42/2008, pronunţată în recursul în interesul legii, a fost cunoscută şi dezbătută de instanţa de fond ce a soluţionat cauza.

În consecinţă, s-a solicitat să se constate că problema de drept ce formează obiectul prezentei cauze nu poate primi o rezolvare de principiu prin pronunţarea unei hotărâri prealabile.

Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, constatând că nu sunt întrebări de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile închise, reţinându-se dosarul în pronunţare.

ÎNALTA CURTE

Asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul şi obiectul sesizării

Tribunalul ialomiţa a dispus, prin încheierea din 3 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.987/312/2014*, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 475 din Codul de procedură penală, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă în respectarea principiului legalităţii pedepsei, este admisibilă o contestaţie la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, având ca obiect menţinerea cu prioritate a anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei, dispuse conform art. 85 din Codul penal din 1969 şi înlăturarea revocării suspendării condiţionate a executării aceleiaşi pedepse, măsuri aplicate prin hotărâri definitive intrate în autoritate de lucru judecat”.

II. Expunerea succintă a cauzei

Prin Sentinţa penală nr. 1.191 din data de 23 septembrie 2013, pronunţată de Judecătoria Tulcea, definitivă prin Decizia penală nr. 9 din data de 14 ianuarie 2014 a Tribunalului Tulcea, s-a admis cererea petentului condamnat D.R.T. de contopire a pedepselor.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 1.669/2012, pronunţată de Judecătoria Constanţa, definitivă la data de 3 aprilie 2012, în pedepsele componente de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzute de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c) din Codul penal cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a) din Codul penal, 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b), c) din Codul penal cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a) din Codul penal.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 393/2013, pronunţată de Judecătoria Constanţa, definitivă la data de 17 mai 2013, în pedepsele componente de: 2 luni închisoare aplicată pentru Săvârşirea infracţiunii de lovire prevăzută de art. 180 alin. 2 din Codul penal cu aplicarea art. 3201 din Codul de procedură penală, 2 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 iit. e) din Codul penal cu aplicarea art. 3201 din Codul de procedură penală, 2 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 203/2012 a Judecătoriei Constanţa.

În temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. a), art. 34 alin. 1 lit. b) din Codul penal, s-au contopit pedepsele repuse în individualitatea lor în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, sporită cu 6 luni, urmând ca petentul să execute pedeapsa de 9 ani şi 6 luni închisoare.

Împotriva Sentinţei penale nr. 1.191 din data de 23 septembrie 2013 a Judecătoriei Tulcea, definitivă prin Decizia penală nr. 9 din data de 14 ianuarie 2014 a Tribunalului Tulcea, condamnatul D.R.T. a formulat contestaţie la executare în temeiul dispoziţiilor art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală.

În motivarea cererii a susţinut că pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 6 luni închisoare a fost stabilită eronat, întrucât nu pot fi aplicate simultan atât dispoziţiile legale referitoare la anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei, cât şi cele privind revocarea suspendării condiţionate a executării aceleiaşi pedepse, cele două instituţii având caracter juridic diferit, problema priorităţii anulării’ suspendării condiţionate fiind rezolvată prin Decizia nr. 42/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite.

Prin Sentinţa penală nr. 701 din data de 13 octombrie 2015, pronunţată de Judecătoria Slobozia în Dosarul nr. 4.987/312/2014*, în temeiul dispoziţiilor art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, s-a respins contestaţia la executare formulată de condamnatul D.R.T., ca neîntemeiată.

S-a reţinut, în esenţă, că aspectele invocate de petent în contestaţia la executare sunt aceleaşi cu cele ce au făcut obiectul cauzei soluţionată prin Sentinţa penală nr. 1.191 din data de 23 septembrie 2013 a Judecătoriei Tulcea, definitivă prin Decizia penată nr. 9 din data de 14 ianuarie 2014 a Tribunalului Tulcea.

S-a concluzionat că situaţia juridică a petentului a fost analizată anterior prin hotărâre judecătorească definitivă, intrată sub autoritate de lucru judecat şi, în consecinţă, s-a respins contestaţia la executare.

Împotriva Sentinţei penale nr. 701 din data de 13 octombrie 2015 a Judecătoriei Slobozia a formulat contestaţie condamnatul D.R.T., solicitând reducerea pedepsei rezultante de 9 ani şi 6 luni închisoare cu 2 ani închisoare, pedeapsă cu privire Ia care în hotărârea de contopire pronunţată de Judecătoria Tulcea s-a luat act de anularea suspendării condiţionate şi, totodată, s-a menţinut revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Ialomiţa cu nr. 4.987/312/2014*, care la termenul din 3 februarie 2016, în baza art. 475 din Codul de procedură penală a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

III. Opinia instanţei care a formulat sesizarea

Tribunalul Ialomiţa, învestit cu soluţionarea contestaţiei condamnatului D.R.T împotriva Sentinţei penale nr. 701 din data de 13 octombrie 2015 a Judecătoriei Slobozia, a apreciat că pentru rezolvarea situaţiilor juridice în care, prin încălcarea Deciziei nr. 42/2008, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite, s-a ajuns la executarea unor pedepse majorate în mod nelegal, ar exista un singur remediu juridic, şi anume admisibilitatea contestaţiei la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală.

Respectând principiul legalităţii pedepsei, instanţa de judecată trebuie să aplice cu prioritate soluţia anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzută de art. 85 din Codul penal anterior, excluzând aplicarea concomitentă a prevederilor art. 83 din Codul penal anterior.

IV. Punctele de vedere exprimate de către curţile de apel şi instanţele de judecată arondate

Opinia majoritară a instanţelor de judecată a fost în sensul că prin contestaţie la executare, care reprezintă un mijloc procesual de rezolvare a incidentelor ivite în cursul executării unei hotărâri definitive prin care s-a soluţionat cauza în fond, nu se poate pune în discuţie legalitatea şi temeinicia hotărârilor în baza cărora se face executarea şi nu se poate ajunge la modificarea hotărârilor rămase definitive, întrucât se aduce atingere autorităţii de lucru judecat.

Aplicarea corectă a dispoziţiilor legale privind anularea/ revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul pluralităţii de infracţiuni nu constituie o cauză de stingere sau micşorare a pedepsei în sensul prevederilor art. 461 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală anterior şi nu poate constitui o astfel de cauză nici în sensul dispoziţiilor art. 598 alin. (1) din Codul de procedură penală în vigoare.

Pe de altă parte, cazurile care ţin de stingerea ori micşorarea pedepsei trebuie să apară ulterior dobândirii autorităţii de lucru judecat, iar instanţa de executare să nu fi fost în măsură să ia cunoştinţă de acestea la data soluţionării cauzei, or, în situaţia expusă în sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu transpare o atare situaţie, problema ridicată vizând modalitatea de contopire a pedepselor aplicată în urma interpretării dată de judecătorul fondului sesizat cu o cerere de modificare de pedepse.

În acest sens s-au pronunţat Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sălaj, Judecătoria Gherla, Judecătoria Turda, Curtea de Apel Constanţa, Judecătoria Tulcea, Tribunalul Dolj, Tribunalul Olt, Curtea de Apel Galaţi, Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Judecătoria Aleşd, Judecătoria Satu Mare, Curtea de Apel Piteşti, Judecătoria Topliţa, Judecătoria Luduş, Curtea de Apel Târgu Mureş, Judecătoria Reghin, Curtea de Apel Timişoara, Tribunalul Caraş-Severin, Judecătoria Reşiţa, Tribunalul Timiş.

În cea de-a doua opinie, minoritară, s-a apreciat că o astfel de contestaţie la executare este admisibilă, iar instanţa de judecată trebuie să aplice cu prioritate soluţia anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute de art. 85 din Codul penal anterior, excluzând aplicarea concomitentă a art, 83 din Codul penal anterior, respectându-se în acest mod principiul legalităţii pedepsei.

În acest sens s-au pronunţat Curtea de Apel Bucureşti, Judecătoria Constanţa, Tribunalul Mehedinţi, Judecătoria Carei, Tribunalul Mureş.

V. Punctul de vedere exprimat de Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept enunţată este inadmisibilă, întrucât nu îndeplineşte condiţia de admisibilitate prevăzută în art. 475 din Codul de procedură penală, referitoare la existenţa unei legături de dependenţă între lămurirea chestiunii de drept şi soluţionarea pe fond a cauzei în care a fost invocată.

Interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind posibilitatea de a menţine anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei dispusă printr-o hotărâre penală definitivă şi de a înlătura revocarea suspendării condiţionate a executării aceleiaşi pedepse dispusă printr-o altă hotărâre penală definitivă, pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe dispoziţiile art 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, nu poate să aibă consecinţe juridice asupra modului de rezolvare a contestaţiei la executare, în ipoteza în care această contestaţie la executare nu priveşte hotărârile penale definitive, ci hotărârea prin care s-a dispus, cu autoritate de lucru judecat contopirea pedepselor aplicate prin cele două hotărâri penale definitive.

Pe de altă parte, s-a opinat că o astfel de contestaţie la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală este inadmisibilă, întrucât prin exercitarea acesteia nu se invocă o cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei în accepţiunea dispoziţiilor legale menţionate, ci o presupusă greşită aplicare a legii de către instanţa care a dispus contopirea pedepselor, printr-o hotărâre care a dobândit autoritate de lucru judecat.

VI. Opinia specialiştilor consultanţi

Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a comunicat că sesizarea este admisibilă, iar cu privire la rezolvarea de principiu a chestiunii de drept a opinat că principiul legalităţii pedepsei nu justifică admiterea unei contestaţii la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, având ca obiect menţinerea cu prioritate a anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei dispuse conform art. 85 din Codul penal anterior şi înlăturarea revocării suspendării condiţionate a executării aceleiaşi pedepse, măsuri aplicate prin hotărâri definitive intrate în autoritate de lucru judecat.

VII. Punctul do vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Adresa nr. 254/C2/532/111-5/2016 din 6 aprilie 2016, a comunicat că în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii cu privire la problema de drept cu care a fost sesizată instanţa, fiind transmis totodată şi punct de vedere cu privire la chestiunea de drept, în sensul că, în speţă, nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate - condiţia pertinenţei, respectiv dependenţa soluţionării pe fond a cauzei în care a fost invocată de lămurirea chestiunii de drept.

VIII. Dispoziţii legale incidente

Art. 85 din Codul penal din 1969: „Dacă se descoperă că cel condamnat mai săvârşise o infracţiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea până la rămânerea definitivă a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea termenului de încercare, suspendarea condiţionată a executării pedepsei se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă [...]”.

Art. 83 din Codul penal din 1969: „Dacă în cursul termenului de încercare, ce! condamnat a săvârşit din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune [...]".

Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012: „Regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969".

Art. 598 alin. (1) din Codul de procedură penală: „Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

[...] d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei".

IX. Raportul asupra chestiunii de drept supusă dezlegării

Opinia judecătorului-raportor este în sensul că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală.

X. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Examinând sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorul-raportor şi chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, reţine următoarele:

Cu privire la admisibilitatea sesizării

În conformitate cu dispoziţiile art. 475 din Codul de procedură penală, dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că există o chestiune de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective şi asupra căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o hotărâre prealabilă sau printr-’un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.

În speţă, chestiunea de drept invocată se referă la admisibilitatea unei contestaţii la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală împotriva unei hotărâri prin care s-a dispus definitiv contopirea pedepselor, stabilindu-se o pedeapsă rezultantă, în ipoteza în care prin contestaţia la executare se tinde la modificarea unor dispoziţii din hotărârile penale definitive prin care s-au aplicat pedepsele contopite, iar instanţa care a dispus contopirea pedepselor s-a pronunţat în sensul imposibilităţii modificării acestor dispoziţii.

De asemenea se urmăreşte a se stabili dacă pe calea contestaţiei la executare se poate invoca şi remedia o greşită aplicare a legii de către instanţa care a dispus contopirea pedepselor printr-o hotărâre definitivă care a dobândit autoritate de lucru judecat.

Hotărârile prealabile se pronunţă numai în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale şi constituie o dezlegare de principiu a unor probleme de drept.

Procedura prealabilă nu poate fi folosită pentru soluţionarea unei cauze dedusă judecăţii, pentru interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale clare şi neechivoce sau când aplicarea corectă a dreptului se impune într-un mod atât de evident încât nu lasă loc de îndoială, cu privire la modul de soluţionare a întrebării adresate (în acest sens sunt şi deciziile nr. 3/2016, nr. 5/2016 pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor Chestiuni de drept în materie penală al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie)

Conform dispoziţiilor art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri: d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei”.

Prin Decizia nr. 589/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 2 decembrie 2015, Curtea Constituţională a României a statuat că noţiunea de cauză de Stingere sau de micşorare a pedepsei din cuprinsul art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală nu are în vedere o revizuire a cuantumului pedepsei dispus prin hotărârea judecătorească definitivă, deoarece aceasta ar echivala cu o încălcare a autorităţii de lucru judecat (paragraf 29).

Doctrina, dar şi practica judiciară au statuat constant că prin contestaţie ia executare nu se poate schimba sau modifica soluţia care a dobândit autoritatea de lucru judecat. Cazurile care ţin de stingerea ori de micşorarea pedepsei trebuie să apară ulterior dobândirii autorităţii de lucru judecat, iar instanţa de executare să nu fi fost în măsură să ia cunoştinţă de acestea la data soluţionării cauzei

În acelaşi sens, prin Decizia nr. 1.422 din 23 octombrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că, în ceea ce priveşte contestaţia la executare, aceasta reprezintă o procedură jurisdicţională de rezolvare a incidentelor ivite în cursul executării unei hotărâri definitive prin care s-a soluţionat cauza în fond. Pe această cale se pot invoca numai aspecte ce privesc exclusiv executarea hotărârilor definitive. Pentru a fi incident cazul de contestaţie la executare prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, cauzele care ţin de stingerea ori micşorarea pedepsei trebuie să apară ulterior dobândirii autorităţii de lucru judecat, iar instanţa de executare să nu fi fost în măsură să ia cunoştinţă de acestea la data soluţionării cauzei.

Analizând sesizarea formulată de Tribunalul Ialomiţa, se constată că instanţa de trimitere nu tinde la o lămurire a unei chestiuni de drept, ci la rezolvarea cauzei deduse judecăţii, iar modul de soluţionare a întrebării adresate rezultă cu evidenţă din doctrină, jurisprudenţă şi considerentele deciziei Curţii Constituţionale evocate.

Pe de altă parte, chestiunea de drept invocată - menţinerea cu prioritate a anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei dispusă conform art. 85 din Codul penal anterior şi înlăturarea revocării suspendării condiţionate a executării aceleiaşi pedepse, măsuri aplicate prin hotărâri definitive intrate în autoritate de lucru judecat - nici nu poate conduce la soluţionarea pe fond a cauzei al cărei obiect îl constituie o contestaţie la executare prin care se solicită de către condamnat o micşorare a pedepsei rezultante stabilită printr-o hotărâre definitivă.

Se constată aşadar că este îndeplinită condiţia privind existenţa unei cauze pendinte aflată în curs de judecată în ultimă instanţă, Tribunalul Ialomiţa fiind învestit în Dosarul nr. 4.987/312/2014* cu soluţionarea contestaţiei formulată împotriva Sentinţei penale nr, 701 din 13 octombrie 2015 a Judecătoriei Slobozia, prin care s-a respins contestaţia la executare.

Nu este însă îndeplinită condiţia ca soluţionarea pe fond a contestaţiei cu care a fost învestit tribunalul Ialomiţa să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării.

Prin Decizia nr. 11 din 2 iunie 2014, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a statuat că admisibilitatea sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile este condiţionată, atât în cazul în care vizează o normă de drept material, cât şi atunci când priveşte o dispoziţie de drept procesual penal, de împrejurarea că interpretarea dată de instanţa supremă să aibă consecinţe asupra modului de rezolvare a fondului cauzei.

În acelaşi sens sunt şi deciziile nr. 17 din 1 septembrie 2014, nr. 16 din 22 mai 2015, nr. 21 din 4 iunie 2015, nr. 26 din 29 octombrie 2015, pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Pentru considerentele expuse, constatând că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală, sesizarea urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, în temeiul dispoziţiilor art. 477 din Codul de procedură penală.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Ialomiţa în Dosarul nr. 4.987/312/2014* prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă în respectarea principiului legalităţii pedepsei, este admisibilă o contestaţie la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, având ca obiect menţinerea cu prioritate a anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei, dispuse conform art. 85 din Codul penal din 1969 şi înlăturarea revocării suspendării condiţionate a executării aceleiaşi pedepse, măsuri aplicate prin hotărâri definitive intrate în autoritate de lucru judecat”.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 aprilie 2016.

 

PREŞEDINTELE SECŢIEI PENALE A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

judecător MIRELA SORINA POPESCU

Magistrat-asistent,

Silvia Stoenescu

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.