MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 353/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 353         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 mai 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

473. - Decret privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 86 din 23 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 169 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

318. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Galaţi

 

321. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Lopătari, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 

323. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

 

334. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

168. - Decizie privind numirea domnului Dragoş-Cristian Dinu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază,

cu prilejul Zilei Serviciului de Protecţie şi Pază, în semn de apreciere deosebită pentru înaltul profesionalism, dăruirea şi devotamentul dovedite în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios, clasa I, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din prezentul decret,

Art. 5. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios, clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 5*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 6. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 6*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 7. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa I, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 7*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 8. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 8*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 9. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 9*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-M1NISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 473.


*) Anexele nr. 1-9 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 86

din 23 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Elena Rodica Udilă în Dosarul nr. 12.413/325/2015 al Judecătoriei Timişoara - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.124 D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, ca urmare a pronunţării de către Curtea Constituţională a Deciziei nr. 496 din 23 iunie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea penală nr. 1.217 din 26 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 12.413/325/2015, Judecătoria Timişoara - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională CU excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Elena Rodica Udilă într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de redeschidere a urmăririi penale.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că textul criticat încalcă dispoziţiile constituţionale şi convenţionale invocate, prin faptul că, nefiind citaţi, intimaţii sunt supuşi unui act netransparent de înfăptuire a justiţiei, fiind privaţi, totodată, de dreptul la un proces echitabil, întrucât nu îşi pot face apărări în condiţii de contradictorialitate şi oralitate. Se susţine că garanţiile referitoare la dreptul la un proces echitabil implică şi dreptul participanţilor la procesul penal de a lua cunoştinţă de orice înscris sau observaţie prezentată instanţei şi de a o dezbate, acest aspect fiind esenţial pentru încrederea justiţiabililor în funcţionarea justiţiei. Se face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 599 din 21 octombrie 2014, arătându-se că sunt aplicabile şi în prezenta cauză considerentele reţinute de instanţa de contencios constituţional în cuprinsul acesteia.

6. Judecătoria Timişoara - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Se susţine că procedura reglementată prin prevederile art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală este lipsită de contradictorialitate şi oralitate, încălcând, în acest fel, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare prevăzute la art. 21 alin. (3) şi art. 24 din Constituţie.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii. Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a inculpatului, asupra legalităţii şi temeiniciei ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale, încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă

11. Se susţine că textul criticat încalcă prevederile constituţionale ale art. 11 cu privire la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 cu privire la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 21 alin. (1) şi (3) privind dreptul la un proces echitabil, precum şi prevederile art. 13 referitor la dreptul la un recurs efectiv, art. 14 cu privire la interzicerea discriminării şi art. 17 referitor la interzicerea abuzului de drept din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 1 referitor la interzicerea generală a discriminării din Protocolul nr. 12 la Convenţie şi art. 2 paragraful 1 referitor la dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 496 din 23 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 22 septembrie 2015, a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală şi a constatat că soluţia legislativă potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară hotărăşte „fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a inculpatului” este neconstituţională. Prin decizia anterior referită, Curtea a reţinut că lipsa citării suspectului sau, după caz, a inculpatului la soluţionarea cererii de confirmare a redeschiderii urmăririi penale are ca efect lipsirea acestuia de dreptul de a prezenta personal sau prin intermediul unui reprezentant legal, în faţa instanţei, argumentele favorabile situaţiei sale procesuale. Or, aceasta echivalează cu încălcarea dreptului la apărare al acestui participant la procesul penal, care are interesul procesual de a dovedi neîntrunirea condiţiilor privind redeschiderea urmăririi penale în privinţa sa.

13. Potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. Întrucât încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate a fost pronunţată pe data de 26 mai 2015, iar constatarea neconstituţionalităţii textului criticat a intervenit, prin pronunţarea şi publicarea Deciziei nr. 496 din 23 iunie 2015, după data încheierii anterior referite, urmează ca excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală să fie respinsă ca devenită inadmisibilă (a se vedea Decizia nr. 531 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2014).

14. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură

penală, sub aspectul soluţiei legislative potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară hotărăşte „fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a inculpatului” din cuprinsul acestora, excepţie ridicată de Elena Rodica Udilă în Dosarul nr. 12.413/325/2015 al Judecătoriei Timişoara - Secţia penală.

Decizia se comunică Judecătoriei Timişoara - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Definitivă şi generat obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 169

din 24 martie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Alina Corina Bucur în Dosarul nr. 543/33/2015 al Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.008D/2015.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 3 martie 2016, în prezenţa reprezentantului autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, avocat Mihaela Elena Burzo din Baroul Cluj, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, şi a reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea,

având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, a dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, amânarea pronunţării pentru 24 martie 2016, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 18 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 543/33/2015, Curtea de Apel Cluj - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Alina Corina Bucur într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de strămutare a acţiunii civile formulate de aceasta, în calitate de reclamantă, în contradictoriu cu Curtea de Apel Cluj, în calitate de pârâtă.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că admiterea cererii de strămutare în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă va avea drept efect trimiterea cauzei la o altă instanţă, egală în grad cu instanţa la care a introdus acţiunea, dar tot din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel. Prin urmare, soluţionarea cererii de strămutare nu va înlătura în niciun fel suspiciunea cu privire la imparţialitatea instanţei care va fi învestită să judece cauza după strămutare.

5. Arată că însăşi judecarea cererii de strămutare urmează a fi făcută de o instanţă constituită din judecători de la curtea de apel, situaţie care pune sub semnul întrebării imparţialitatea judecătorului ce trebuie să soluţioneze cererea de strămutare, imparţialitate privită atât în sens obiectiv, cât şi în sens subiectiv. Calitatea acestuia de membru şi angajat al instanţei care este parte în litigiul care trebuie strămutat este o împrejurare obiectivă care creează impresia de parţialitate a acelui judecător.

6. În continuare arată că îndoielile referitoare la lipsa de imparţialitate a instanţei subzistă indiferent de instanţa din circumscripţia curţii de apel unde cauza ar putea fi strămutată. Motivele de bănuială legitimă cu privire la imparţialitatea instanţei chemate să judece cauza de fond sunt aceleaşi, iar ele se păstrează faţă de toate instanţele ierarhic inferioare curţii de apel. Curtea de apel are un ascendent de tip administrativ şi profesional faţă de toate instanţele din circumscripţia sa şi faţă de toţi magistraţii din cadrul acestor instanţe.

7. În susţinerea excepţiei invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 558 din 16 octombrie 2014.

8. Curtea de Apel Cluj - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată motivat de faptul că imparţialitatea obiectivă a instanţei ce judecă fondul nu este asigurată datorită calităţii de parte a Curţii de Apel Cluj în litigiul cu un fost angajat, având în vedere rolul deosebit al aparenţelor în asigurarea deplinei încrederi a justiţiabililor în instanţele de judecată.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă. Se observă că înainte de sesizarea Curţii Constituţionale Codul de procedură civilă a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, iar textele de lege criticate, păstrând conţinutul şi numerotarea, au următorul cuprins:

- Art. 142 alin. (1) teza întâi: ..Cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă este de competenţa curţii de apel, dacă instanţa de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia. Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel, competenţa de soluţionare revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cererea de strămutare se depune la instanţa competentă să o soluţioneze, care va înştiinţa de îndată instanţa de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de strămutare

- Art. 145 alin. (1) teza întâi: - În caz de admitere a cererii de strămutare, curtea de apel trimite procesul sare judecată unei alte instanţe de aceiaşi grad din circumscripţia sa. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa de la care se cere strămutarea.”

13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi art. 124 alin. (2) privind unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza întâi şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de judecător la curtea de apel a uneia dintre părţi.

15. Curtea a reţinut, în circumstanţele cauzei, că se ridică problema de a stabili dacă motivele de bănuială legitimă cu privire la imparţialitatea judecătorului subzistă în faţa tuturor instanţelor din circumscripţia curţii de apel la care va fi trimisă cauza spre judecare, având în vedere faptul că persoana a cărei calitate reprezintă motivul cererii de strămutare, judecător la curtea de apel, poate avea un ascendent asupra judecătorilor fondului, tocmai din cauza poziţiei ierarhic superioare a instanţei din care aceasta face parte.

16. În continuare, a constatat că strămutarea reprezintă unul dintre mijloacele procesuale care contribuie la asigurarea caracterului efectiv al imparţialităţii judecătorilor, garanţie instituţională a dreptului la un proces echitabil. În ceea ce priveşte instanţa competentă să soluţioneze cererea de strămutare, Curtea a reţinut că în reglementarea procesual civilă anterioară aceasta era Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În prezent, instanţa supremă are competenţa de a soluţiona numai cererile de strămutare întemeiate pe motive de siguranţă publică, precum şi cele care se referă la strămutarea cauzelor de la curţile de apel. În actuala reglementare procesual civilă instanţa competentă să soluţioneze cererea de strămutare întemeiată pe motive de bănuială legitimă este curtea de apel în circumscripţia căreia se află instanţa de la care se cere strămutarea procesului, curte de apel care, potrivit art. 145 din Codul de procedură civilă, în caz de admitere a cererii de strămutare, va trimite procesul spre judecată unei alte instanţe de acelaşi grad din circumscripţia sa. Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire la imparţialitatea judecătorilor din cauza circumstanţelor procesului, a calităţii părţilor ori a unor relaţii conflictuale locale [art. 140 alin. (2) din Codul de procedură civilă].

17. De asemenea, reiterând jurisprudenţa sa, precum şi pe cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curtea a arătat că imparţialitatea magistratului, ca şi garanţie a dreptului la un proces echitabil, trebuie să fie apreciată într-un dublu sens: subiectiv şi obiectiv. Demersul subiectiv tinde a determina convingerea personală a unui judecător într-o cauză anume, ceea ce semnifică aşa-numita imparţialitate subiectivă, care este prezumată până la proba contrară. Demersul obiectiv are drept scop de a determina dacă acesta a oferit garanţii suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în privinţa sa, ceea ce semnifică aşa-numita imparţialitate obiectivă. Aprecierea obiectivă a imparţialităţii constă în a analiza dacă, independent de conduita personală a judecătorului, anumite împrejurări care pot fi verificate dau naştere unor suspiciuni relative la o eventuală lipsă de imparţialitate. Prin umflare, Curtea a reţinut că în cauza respectivă este criticată imparţialitatea obiectivă a judecătorului, dată de calitatea reclamantului de judecător la curtea de apel, deci la o posibilă instanţă de control judiciar.

18. Curtea a mai reţinut că normele legale criticate nu îşi ating scopul pentru care au fost edictate, respectiv nu sunt de natură a înlătura îndoielile cu privire la parţialitatea instanţei de judecată. De asemenea, Curtea a subliniat că, în aprecierea imparţialităţii obiective, aparenţele au un rol deosebit, deoarece într-o societate democratică tribunalele trebuie să inspire deplină încredere justiţiabililor.

19. Curtea a concluzionat că dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza întâi şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă apar ca fiind neconstituţionale, încălcând principiul imparţialităţii justiţiei cuprins în art. 124 alin. (2) şi, implicit, dreptul la un proces echitabil prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constituţie, în măsura în care motivul de bănuială legitimă se raportează la calitatea părţii de judecător la curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care urmează să judece cauza. În consecinţă, având în vedere cele anterior expuse, competenţa de soluţionare a unor asemenea cereri de strămutare nu poate reveni curţii de apei. De aceea, în situaţia dată, strămutarea urmează să fie făcută din raza curţii de apel, noţiune cu aceeaşi finalitate şi semnificaţie juridică cu cea „de la curtea de apei”, fiind astfel aplicabilă, mutatis mutandis, în această ipoteză, teza a două a art. 142 alin. (1) din Codul de procedură civilă,

20. De asemenea, Curtea Constituţională a reţinut că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, îi revine legiuitorului sarcina de a reconfigura regulile de competenţă în materia strămutării, în condiţiile art. 122 din Codul de procedură civilă, cu respectarea deciziei antereferite, şi să creeze un mecanism apt să surmonteze deficienţele de aplicare a art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă, eventual prin adaptarea, spre exemplu, a art. 127 din Codul de procedură civilă.

21. Curtea observă că, în urma Deciziei nr. 558 din 16 octombrie 2014, legiuitorul nu a intervenit în sensul punerii de acord a dispoziţiilor legale neconstituţionale cu cerinţele deciziei, prin modificarea regulilor de competenţă în materia strămutării, nici prin modificarea dispoziţiilor art. 142 sau art. 145, şi nici prin reconfigurarea art. 127 din Codul de procedură civilă.

22. În prezenta cauză, astfel cum rezultă din actele dosarului, Curtea observă că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a fost exclusă, prin decizia preşedintelui Curţii de Apel Cluj, din profesia de grefier, profesie pe care o exercita la Judecătoria Cluj. Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj, ocazie cu care a cerut strămutarea cauzei, cerere înregistrată pe rolul Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă, motivată de faptul că judecarea contestaţiei „nu va putea avea loc în condiţii de obiectivitate la Tribunalul Cluj, ci dimpotrivă, calitatea părţilor şi circumstanţele speciale ale cauzei constituie în speţă motive de bănuială legitimă” care o îndreptăţesc să se îndoiască de „imparţialitatea judecătorilor de la această instanţă”.

23. Aşadar, având în vedere că în prezenta cauză, ca şi în precedenta, bănuiala legitimă se fundamentează pe calitatea părţilor, respectiv pe calitatea Curţii de Apel Cluj de parte pârâtă în litigiu, există elemente obiective care conduc în mod întemeiat la îndoieli cu privire la imparţialitatea instanţei. Strămutarea la altă instanţă judecătorească din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel nu este în toate cauzele suficientă pentru a înlătura motivele de bănuială legitimă care au stat la baza măsurii strămutării, ceea ce înseamnă că ele vor exista la orice instanţă judecătorească din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel.

24. Având în vedere circumstanţele cauzei, precum şi faptul că imparţialitatea obiectivă a instanţei ce judecă fondul nu poate fi asigurată din cauza calităţii de parte a curţii de apel în circumscripţia căreia funcţionează, Curtea Constituţională constată că cele reţinute în Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014 se aplică mutatis mutandis şi în prezenta cauză.

25. Totodată, în privinţa efectelor deciziilor Curţii Constituţionale, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, odată cu publicarea deciziei Curţii Constituţionale, legiuitorul are obligaţia de a pune de acord soluţia legislativă criticată cu dispoziţiile Constituţiei constatate a fi încălcate prin prezenta decizie, aşadar, implicit, cu decizia Curţii Constituţionale, ale cărei considerente şi dispozitiv sunt general obligatorii, şi să procedeze, în consecinţă, la respectarea exigenţelor constituţionale.

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alina Corina Bucur în Dosarul nr. 543/33/2015 al Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza întâi şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de parte a curţii de apel în raza căreia funcţionează instanţa învestită cu judecarea litigiului.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 martie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei

pentru Tribunalul Galaţi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 107028, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) După preluare, partea de imobil prevăzută la alin, (1) se va utiliza de către Tribunalul Galaţi pentru desfăşurarea activităţilor specifice şi amenajarea unui drum de acces.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil, prevăzută la art. 2 alin. (2), aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Justiţiei, prin Tribunalul Galaţi, îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 318.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 2* din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/CUI

107028

8.19.01

Imobil 302

Judeţul Galaţi,

municipiul Galaţi,

str. George Coşbuc nr. 249

CF 121892

Nr. cad. 121892

CF 121893

Nr. cad. 121893

CF 121894

Nr. cad. 121894

Construcţii şi teren*

2.786.345

3.112.728,35

Ministerul Apărării Naţionale

CUI -4183229

 

Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii de imobil, aflată în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Tribunalul Galaţi

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral

Elemente-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

107028

parţial

8.19.01

Imobil 302 - parţial

Judeţul Galaţi,

municipiul Galaţi,

str. George Coşbuc nr. 249

CF 121893

Nr. cad. 121893

CF 121894

Nr. cad. 121894

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- Suprafaţă construită - 651 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 651 mp

- Valoare contabilă - 41 lei

Pavilionul B:

- Suprafaţă construită - 720 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 720 mp

- Valoare contabilă - 46,9 lei

Pavilionul D:

- Suprafaţă construită -135 mp

- Suprafaţă desfăşurată -135 mp

- Valoare contabilă - 4,8 Iei

Pavilionul O:

- Suprafaţă construită - 120 mp

- Suprafaţă desfăşurată -120 mp

- Valoare contabilă - 22.504,42 lei

Pavilionul I:

- Suprafaţă construită - 26 mp

- Suprafaţă desfăşurată-26 mp

- Valoare contabilă - 1,2 lei

Pavilionul E:

- Suprafaţă construită - 33 mp

- Suprafaţă desfăşurată-33 mp

- Valoare contabilă - 0,6 lei

Total suprafaţă construită - 1.685 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 1.685 mp

Total valoare contabilă-22.598 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Reţea alimentare cu apă - 320 ml

- Valoare contabilă - 5,9 lei

- Reţea canalizare - 75 ml

- Valoare contabilă - 1,40 lei

- Reţea energie electrică subterană -100 ml

- Valoare contabilă - 1,8 lei

- Reţea electrică aeriană-25 ml

- Valoare contabilă - 0,55 lei

- Reţea termoficare -187,51

- Valoare contabilă - 283.074,67 lei

- împrejmuire din beton -179 ml

- Valoare contabilă - 3,401 tei

- împrejmuire metalică - 232,8 ml

- Valoare contabilă - 2,56 lei

- Drumuri şi alei asfaltate - 6.087 mp

- Valoare contabilă - 485.225,205 iei

Total valoare contabilă - 768.315,5 lei

3. Alte active fixe:

- valoare contabilă - 4.519,3 lei

4. Teren:

- Suprafaţa terenului - 0,7772 ha

- Valoare contabilă - 604.050,3 lei

3.112.728,35

1 399 484,006

1.713.244,344

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Statul român, în administrarea Ministerului

Justiţiei, pentru Tribunalul

Galaţi

CUI - 4406347

 

NOTĂ:

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii reprezintă valoarea de inventar actualizată a acestuia ca urmare a reevaluării, conform art. 21 şi ari 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventară unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Lopătari, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 

Având în vedere art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în domeniul public al comunei Lopătari, judeţul Buzău.

Art. 3. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lopătari nr. 45 din 12 decembrie 2014, cu destinaţia de sediu al Postului de Poliţie Lopătari.

Art. 4. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 2 şi 3 se va face pe bază de protocol între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 321.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Număr M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumire

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (actualizată)

- lei -

111.517

8.19.01

Imobil 10-90

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău

CUI 4299615

Comuna Lopătari, judeţul Buzău

17.413,58

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, care trece în domeniul public al comunei Lopătari, judeţul Buzău

 

Număr de identifice re al imobilului atribuit de M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului transferat

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Valoarea de inventar

(lei)

111.517

8.19.01

10-90

Comuna Lopătari, judeţul Buzău CF nr. 20152

Statul român, domeniul public Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău

CUI 4299615

Comuna Lopătari, judeţul Buzău

Construcţie

Sc = 186,24 mp

Teren 394 mp

17.413,58

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău

 

Număr de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului transferat

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Valoarea de inventar

(lei)

Se va atribui de M.F.P.

8.19.01

10-125

Comuna Lopătari, judeţul Buzău CF nr. 20433

Comuna Lopătari, judeţul Buzău

Statul român, domeniul public Ministerul Afacerilor Interne -

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău  CUI 4299615

Apartament 2 camere

Su = 53 mp

Sc = 58,90 mp

Cotă aferentă teren 22 mp

5.513

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 861 alin. (3), al art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul cu număr MFP 150136, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, potrivit anexei nr. 2.

(2) Ca urmare a transmiterii prevăzute la alin. (1 )t partea de imobil rămasă în administrarea Ministerului Culturii are datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 323.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Vecinătăţi

Administrator

150136

8.29.06

Imobil

Corp - C1: Construcţie 2S + P + M + 7E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 12.666,35 mp, suprafaţa utilă indiviză 1,091,33 mp

Teren în indiviziune aferent C1 în suprafaţă de 2.010,16 mp

Corp - C3: Construcţie S + P + M + 5E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 8.810,81 mp, suprafaţă utilă indiviză 1.551,90 mp

Teren în indiviziune aferent C3 în suprafaţă de 2.087,34 mp

CF nr. 223958

România,

municipiul Bucureşti,

Bd. Unirii nr. 22,

sectorul 3

Bd. Unirii, bd. Mircea Vodă, râul Dâmboviţa, teren administrat de către Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”

Ministerul Culturii

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii din bunul imobil aflat în domeniului public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, care se transmite în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

6312079

Biblioteca Naţională a României

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

 

Descrierea tehnică

Adresa

Vecinătăţi

Persoana juridică din administrarea căreia trece bunul imobil aflat În domeniul public al statului

Persoana juridică în administrarea căreia trece bunul imobil aflat în domeniul public al statului

150136

(parţial)

8.29.08

imobil

Corp - C1: Construcţie 2S + P + M + 7E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 6.711,73 mp, suprafaţa utilă indiviză 578,06 mp Teren în indiviziune aferent C1 în suprafaţă de 1.065,16 mp

Corp - C3: Construcţie S + P + M + 5E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 16,29 mp, suprafaţă utilă indiviză 2,70 mp

Teren în indiviziune aferent C3 în suprafaţă de 3,86 mp

CF nr. 223958

România,

Municipiul Bucureşti,

Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3

Teren administrat de către

Ministerul Culturii

Ministerul Culturii

CUI 4192812

Nr. M.F.P. 150136 (parţial)

Biblioteca Naţională a României CUI 6312079

Nr. M.F.P. 160511

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniului public al statului care rămâne în administrarea Ministerului Culturii

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnica

Adresa

Vecinătăţi

Administrator

150136

8.29.06

imobil

Corp - C1: Construcţie 2S + P + M + 7E din beton armat zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 5.954,62 mp, suprafaţa utilă indiviză 513,27 mp Teren în indiviziune aferent C1 în suprafaţă de 945,00 mp

Corp - C3: Construcţie S + P + M + 5E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 8.794,52 mp, suprafaţă utilă indiviză 1.549,20 mp Teren în indiviziune aferent C3 în suprafaţă de 2.083,48 mp CF nr. 223958

România,

Municipiul Bucureşti,

Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3

Bd. Unirii, bd. Mircea Vodă, râul Dâmboviţa, teren administrat de către Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”

Ministerul Culturii

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246^2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, pentru o parte din imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2,

(2) Se aprobă trecerea a opt construcţii având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, aflate în administrarea Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 334.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, a cărui valoare de inventar se modifică, drept urmare a reevaluării

 

Număr M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumire

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

(valoare actualizată)

- lei -

35124

8.19.01

49-237

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

(CUI) 4250638

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

57.177.822,84

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, pentru care se schimbă unitatea de administrare

 

Număr M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea

Unitatea de administrare de la care se transmite imobilul

Unitatea de administrare la care se transmite imobilul

Adresa imobilului

Număr M.F.P. după transfer

Denumire după transfer

Caracteristici tehnice

Valoarea de inventar actualizată (lei)

35124

parţial

8.19.01

49-237 Parcela

CF 442291

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

(CUI) 4250638

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru imigrări

(CUI) 22084517

Municipiul Timişoara,

Judeţul Timiş

Se va atribui.

70-16

Lotul 1:

Teren 11.200 mp şi 8 construcţii (suprafaţă construită totală 2.284 mp)

CF 442291

Lotul 1

1.080.068

70-16 Parcela

CF 442345

Lotul 2:

Teren 6366 mp, o construcţie şi amenajări (în suprafaţă construită de 1.229 mp)

CF 442345

Lotul 2

10 497.893

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Număr de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

CUI

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă a părţilor cana ies din domeniul public

(lei)

Nr. M.F.P. atribuit imobilului cu denumirea 70-16 (parţial)

8.19.01

Imobil

70-16

Judeţul Timiş

MAI - Inspectoratul General pentru Imigrări

CUI 22084517

Cocină porci (Sc = 117 mp)

Corp gardă (Sc = 193 mp);

Şopron mitraliere (Sc = 72 mp);

Punct alimentar (Sc = 90 mp);

Depozit baracă (Sc = 322 mp);

Depozit baracă (Sc = 555 mp);

Magazie (Sc = 390 mp);

Magazie (Sc = 545 mp);

CF 442291

224.052

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dragoş-Cristian Dinu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş-Cristian Dinu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 9 mai 2016.

Nr. 168.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.