MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 360/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 360         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 11 mai 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

91. - Lege pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015

 

Acord privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova

 

479. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 59 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice  

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

551. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru înfiinţarea Comisiei medicale de pneumoconioze

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016, denumit în continuare Acord.

Art. 2. - (1) România, prin Ministerul Finanţelor Publice, acordă Republicii Moldova o asistenţă financiară rambursabilă, în sumă de până la 150.000.000 euro (o sută cincizeci milioane euro), din disponibilităţile rezultate din procesul de privatizare înregistrate în soldul contului curent în valută deschis la Banca Naţională a României, în condiţiile şi termenii definiţi în Acord,

(2) Destinaţia împrumutului este finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei de stat a Republicii Moldova.

(3) Asistenţa financiară rambursabilă prevăzută la alin. (1) se acordă în tranşe, în condiţiile şi termenii prevăzuţi în Acord.

(4) Notificarea şi, respectiv, confirmarea îndeplinirii măsurilor şi condiţionalităţilor necesare eliberării tranşelor menţionate la alin. (3) se fac prin schimb de scrisori aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - (1) Sumele rambursate aferente asistenţei financiare rambursabile menţionate la art. 2 alin. (1) vor reîntregi veniturile din privatizare înregistrate în contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice, deschis la Banca Naţională a României.

(2) Sumele încasate de România, reprezentând dobânzi, dobânzi penalizatoare şi alte costuri rezultate din derularea Acordului, se fac venit la bugetul Trezoreriei Statului.

Art. 4. - (1) Pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului, România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord, pot modifica calendarul şi sumele aferente tranşelor menţionate la art. 2 alin. (3), fără a majora obligaţiile financiare ale României,

(2) Amendamentele convenite potrivit dispoziţiilor alin. (1)se efectuează prin schimb de scrisori şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - În cazul primelor două tranşe, termenul de modificare a datelor de tragere prevăzut la art. 1 pct. 3 din Acord începe să curgă după intrarea în vigoare a Acordului de la data ultimei semnături aferente schimbului de scrisori dintre părţi necesar convenirii datelor de tragere a primelor două tranşe.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 6 mai 2016.

Nr. 91.

 

ACORD

privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova

 

România (denumită în continuare „România” sau „împrumutător” sau „stat contractant*), acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentată de ministrul finanţelor publice,

şi

Republica Moldova (denumită în continuare „Republica Moldova” sau „împrumutatul” sau „stat contractant*), acţionând prin Ministerul Finanţelor, reprezentată de ministrul finanţelor,

confirmând ataşamentul comun faţă de valorile democraţiei, libertăţii şi statului de drept,

pornind de la Declaraţia comună privind instituirea unui parteneriat strategic între România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi de la dorinţa aprofundării în continuare a cooperării dintre cele două state,

ţinând cont de importanţa continuării procesului de reforme în Republica Moldova, inclusiv a eforturilor pentru implementarea de către Republica Moldova a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014,

având în vedere că Republica Moldova a solicitat asistenţă financiară rambursabilă pe termen mediu, ţinând seama că asistenţa financiară rambursabilă este acordată de România sub formă de împrumut în coroborare cu facilitatea de finanţare acordată de Fondul Monetar Internaţional („FMI*) Republicii Moldova,

ţinând seama că împrumutatul confirmă că autorităţile sale vor implementa măsurile corespunzătoare de combatere şi luptă împotriva fraudei, corupţiei şi a altor nereguli ce afectează asistenţa financiară rambursabilă, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Suma împrumutului

 

1. Împrumutătorul va disponibiliza în favoarea împrumutatului un împrumut în sumă de până la 150.000.000 euro (o sută cincizeci milioane euro) din venituri rezultate din privatizare, ca urmare a solicitării oficiale a împrumutatului, în maximum 3 tranşe (fiecare dintre acestea fiind denumită în continuare „tranşă” şi, colectiv, toate aceste tranşe fiind denumite în continuare „împrumutul11), în condiţiile şi termenii definiţi în acest acord.

2. Tranşele se eliberează în conformitate cu articolul 3 din acest acord.

3. Calendarul şi sumele aferente fiecărei tranşe din împrumut sunt prezentate în anexa 1 a acestui acord. Acestea pot fi modificate prin schimb de scrisori între Ministerul Finanţelor Publice din România şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, într-un termen de cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru eliberarea tranşei respective. Modificările astfel convenite vor intra în vigoare la data ultimei semnături.

4. Banca Naţională a României va acţiona în calitate de agent al împrumutătorului, iar Banca Naţională a Moldovei va acţiona în calitate de agent al împrumutatului.

 

ARTICOLUL 2

Scadenţa

 

1. Scadenţa fiecărei tranşe din împrumut este de maximum 5 ani.

2. Scadenţa se calculează de la data de tragere a respectivelor tranşe.

3. Data tragerii reprezintă data creditării contului împrumutatului.

4. Data scadenţei reprezintă data la care trebuie creditat contul împrumutătorului.

 

ARTICOLUL 3

Trageri şi condiţionalităţi

 

1. a) împrumutatul va solicita împrumutătorului, în scris, sub forma prevăzută în anexa 2, în termen de cel puţin 30 de zile înainte de data tragerii conform anexei 1, tranşa din împrumut şi va propune şi accepta anticipat, după consultarea cu împrumutătorul, scadenţa şi alte caracteristici aferente tranşei respective, considerate acceptabile de către împrumutat (denumită în continuare „solicitare de fonduri*).

b) Pentru prima tranşă, împrumutatul va solicita împrumutătorului, în scris, sub forma prevăzută în anexa 2, în termen de cel puţin 10 zile înainte de data tragerii conform anexei 1, prima tranşă din împrumut şi va propune şi accepta anticipat, după consultarea cu împrumutătorul, scadenţa şi alte caracteristici aferente primei tranşe, considerate acceptabile de către împrumutat (denumită în continuare „solicitare de fonduri*).

2. a) împrumutătorul va verifica existenţa şi efectivitatea facilităţii de finanţare acordate de Fondul Monetar Internaţional (FMI) Republicii Moldova pe baza opiniei legale emise conform paragrafului 7 lit. a), precum şi existenţa sumelor din veniturile rezultate din privatizare necesare pentru acordarea tranşei solicitate.

b) Dacă împrumutatul nu poate să facă dovada cu privire la existenţa şi efectivitatea facilităţii de finanţare acordate de Fondul Monetar Internaţional (FMI) Republicii Moldova la data acordării primei tranşe din împrumut, împrumutătorul va acorda prima tranşă, conform solicitării de la paragraful 1 lit. b), în baza notificării primite de la împrumutat şi agentul împrumutatului cu privire la stadiul consultărilor sau negocierilor cu FMI asupra facilităţii de finanţare.

3. După verificarea îndeplinirii condiţionalităţi lor de la paragraful 2 al prezentului articol şi în cadrul caracteristicilor menţionate de împrumutat în solicitarea de fonduri, împrumutătorul va transmite împrumutatului un aviz utilizând formularul prevăzut în anexa 3 a acestui acord, în care se stabilesc principalele condiţii aferente tranşei solicitate (denumit în continuare „aviz de acceptare*). Odată ce împrumutătorul a transmis avizul de acceptare aferent solicitării de fonduri, acesta va constitui un angajament financiar ferm, obligatoriu între împrumutător şi împrumutat.

4. Dacă după verificarea condiţionalităţii referitoare la existenţa şi efectivitatea facilităţii de finanţare încheiate de împrumutat cu FMI, cu excepţia situaţiei prevăzute la paragraful 2 lit. b), se constată că aceasta nu este îndeplinită, împrumutătorul va notifica împrumutatul, înaintea datei stabilite pentru eliberarea unei tranşe, despre imposibilitatea de eliberare a tranşei solicitate. În situaţia în care împrumutatul notifică împrumutătorul cu privire la intrarea în efectivitate a facilităţii de finanţare încheiate cu FMI se reanalizează solicitarea de fonduri în conformitate cu prezentul articol.

5. În căzut în care nu există disponibilităţi din venituri rezultate din privatizare, împrumutătorul va notifica împrumutatul asupra acestui fapt cu cel puţin 30 de zile înainte de data tragerii sau cu cel puţin 10 zile înainte de prima tragere, neavând obligaţia de eliberare a tranşei. În situaţia în care, ulterior, împrumutătorul constată îndeplinirea condiţionalităţii legate de existenţa sumelor din veniturile rezultate din privatizare necesare pentru acordarea tranşei, se reanalizează solicitarea de fonduri în conformitate cu prezentul articol, după consultarea împrumutatului.

6. După transmiterea avizului de acceptare şi intrarea în vigoare a angajamentului ferm, conform paragrafului 3 al prezentului articol, suma aferentă tranşei va fi transferată de către agentul împrumutătorului la data tragerii în contul în euro al agentului împrumutatului, conform calendarului de tragere prevăzut în anexa 1. Datele de identificare ale conturilor împrumutătorului şi împrumutatului sunt prevăzute în anexa 5.

7. Obligaţia împrumutătorului de a transfera valoarea tragerii împrumutatului, pentru fiecare tranşă, va fi condiţionată de:

a) primirea de către împrumutător a unei opinii legale satisfăcătoare pentru acesta, emise de Ministerul Justiţiei al împrumutatului, în forma prevăzută în anexa 4. Data acestei opinii legale nu va fi ulterioară datei solicitării de fonduri.

Împrumutatul se angajează să îl informeze imediat pe împrumutător dacă între data opiniei legale şi data tragerii intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia legală să devină incorectă;

b) primirea de către împrumutător de la Ministerul Finanţelor al împrumutatului a unui document oficial în care sunt indicate persoanele autorizate să semneze solicitările de fonduri şi să angajeze astfel în mod valabil împrumutatul, care să conţină specimenele de semnătură ale acestor persoane;

c) neapariţia niciunei schimbări care ar putea afecta în mod substanţial, din punctul de vedere al împrumutătorului, ulterior consultării cu împrumutatul, capacitatea împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de plată asumate prin acest acord.

8. Tragerea unei tranşe nu va angaja, în nicio situaţie, niciuna dintre părţi la acordarea unei tranşe ulterioare. Împrumutatul va solicita orice tranşă ulterioară de la împrumutător în conformitate cu prezentul articol.

9. Perioada de tragere a împrumutului acordat în baza acestui acord expiră la data de 31 decembrie 2017.

 

ARTICOLUL 4

Angajamente

 

1. Fiecare tranşă a împrumutului va constitui o obligaţie negarantată, directă, necondiţionată, nesubordonată şi generală a împrumutatului şi va avea acelaşi rang (pari passu) ca toate celelalte împrumuturi şi obligaţii negarantate şi nesubordonate prezente şi viitoare ale împrumutatului.

2. Împrumutatul se angajează ca, până la momentul la care întreaga sumă a principalului prevăzut în acest acord va fi fost integral rambursată şi toate dobânzile şi sumele suplimentare, dacă există, prevăzute în acest acord, vor fi fost integral plătite, cu excepţia privilegiilor enumerate în paragraful 4 al acestui articol, să nu garanteze prin ipotecarea, garantarea sau acordarea altor privilegii asupra propriilor sale active ori venituri nicio datorie externă prezentă sau viitoare şi nicio garanţie ori asigurare de despăgubire acordată în legătură cu aceasta, decât dacă şi împrumutul beneficiază de acelaşi rang (pari passu) şi pro rata într-o astfel de garanţie.

3. Împrumutatul se angajează să nu solicite reeşalonarea împrumutului sau vreo scutire de datorie în legătură cu împrumutul şi recunoaşte că împrumutătorul va beneficia de aceeaşi calitate legală, aceleaşi imunităţi şi privilegii ca şi cele acordate instituţiilor financiare internaţionale.

Împrumutatul se angajează de asemenea ca, în afara privilegiilor prevăzute în paragraful 4 al acestui articol, să nu acorde prioritate înaintea împrumutătorului niciunui alt creditor şi să nu invoce niciun fel de imunitate de jurisdicţie sau de executare,

4. Împrumutatul, în respectarea angajamentelor asumate prin paragraful 2 al acestui articol, poate accepta numai următoarele privilegii:

a) privilegii asupra unei proprietăţi, acordate pentru garantarea preţului de achiziţie al acelei proprietăţi, şi orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea ce a făcut iniţial obiectul său şi care garantează orice reînnoire sau prelungire a finanţării asigurate iniţial;

b) privilegii asupra unor bunuri comerciale ce apar în cursul operaţiunilor bancare comerciale obişnuite (şi care expiră cel târziu într-un an de la acestea) pentru finanţarea importului sau exportului acestor bunuri în sau din ţara împrumutatului;

c) privilegii prin care se asigură sau se garantează plata unor datorii externe contractate exclusiv pentru a se asigura finanţarea unui proiect de investiţii bine definit, cu condiţia ca proprietăţile pentru care se aplică aceste privilegii să fie proprietăţi ce fac obiectul respectivei finanţări a proiectului sau să fie venituri ori creanţe ce decurg din proiect;

d) orice alte privilegii existente la data semnării acestui acord, cu condiţia ca aceste privilegii să fie limitate la proprietăţile afectate în prezent de acestea şi la proprietăţile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnării acestui acord şi cu condiţia ca aceste privilegii să garanteze sau să asigure numai plata acelor obligaţii astfel garantate ori asigurate la data acestuia sau orice refinanţare a acestor obligaţii;

e) toate celelalte privilegii şi drepturi statutare ce operează strict în virtutea legii şi ce nu pot fi evitate în mod justificat de către împrumutat.

Sintagma „finanţarea unui proiect”, folosită în acest articol, înseamnă orice finanţare a achiziţiei, construirii sau dezvoltării oricăror proprietăţi ce au legătură cu un proiect, dacă entitatea ce asigură acea finanţare agreează în mod expres să considere proprietăţile finanţate şi veniturile generate de exploatarea acestor proprietăţi rezultate inclusiv prin luarea în considerare a pierderilor ori pagubelor aferente acestora ca fiind principala sursă de rambursare a sumelor avansate.

5. Împrumutatul se angajează să utilizeze sumele aferente împrumutului pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei de stat.

 

ARTICOLUL 5

Dobânda

 

1. Rata dobânzii pentru fiecare tranşă se va stabili la momentul emiterii avizului de acceptare pentru fiecare tranşă solicitată, în funcţie de condiţiile de împrumut ale împrumutătorului pentru maturitatea tranşei respective.

2. Frecvenţa de plată a dobânzii este semianuală sau anuală pentru fiecare tranşă, cu posibilitatea consolidării datelor de plată pentru tranşe diferite din împrumut. Termenele de plată a dobânzii se stabilesc în funcţie de frecvenţa de plată a dobânzii şi de data tragerii sau prin consolidare a datelor de plată.

3. Împrumutatul va transfera suma dobânzii datorate în contul menţionat în articolul 7 paragraful 3, la data scadenţei. Dobânda se va calcula de la data tragerii până la data scadenţei. Data scadenţei va fi respectată indiferent de sărbătorile oficiale din Republica Moldova.

4. În cazul în care împrumutatul nu îşi respectă obligaţia de a plăti la scadenţă orice sumă datorată conform Acordului, împrumutatul va plăti împrumutătorului în plus dobânda penalizatoare aplicată la suma restantă respectivă sau, după caz, valoarea acesteia pentru perioada în care suma restantă a fost datorată şi neplătită. Dobânda penalizatoare se calculează de la data scadenţei până la data achitării integrale.

Nivelul dobânzii penalizatoare este cea mai mare dintre următoarele:

a) rata dobânzii calculată ca rata dobânzii aplicată tranşei împrumutului la care se adaugă două puncte procentuale (200 puncte de bază); şi

b) rata dobânzii calculată ca rata EURIBOR (aferentă perioadei relevante selectate de împrumutător) la care se adaugă trei puncte procentuale (300 puncte de bază).

Totodată, împrumutatul se angajează să plătească împrumutătorului toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate şi datorate de împrumutător ca rezultat al nerespectării de către împrumutat a oricărei obligaţii asumate prin acest acord.

Împrumutătorul îl va informa pe împrumutat cu privire la detaliile privind calculul dobânzii şi cu privire la referinţa utilizată pentru stabilirea EURIBOR, dacă este cazul.

 

ARTICOLUL 6

Rambursarea şi opţiunea de plată anticipată

 

1. Împrumutatul va rambursa principalul fiecărei tranşe la scadenţa prevăzută în avizul de acceptare.

Împrumutatul va transfera principalul datorat în contul menţionat în articolul 7 paragraful 3, la data scadenţei. Data scadenţei va fi respectată indiferent de sărbătorile oficiale din Republica Moldova. Dacă data scadenţei este într-o zi nelucrătoare din România, plata tranşei scadente se va efectua în ultima zi lucrătoare înainte de data scadenţei.

2. Împrumutatul are opţiunea de rambursare anticipată fără plata niciunui comision de rambursare anticipată.

 

ARTICOLUL 7

Plăţi

 

1. Împrumutatul va transfera principalul şi dobânda datorate, aferente fiecărei tranşe, la data scadenţei.

Toate plăţile ce vor fi efectuate de împrumutat vor fi achitate fără taxe, comisioane şi fără orice alte deduceri.

2. Împrumutatul declară că toate plăţile şi transferurile efectuate în baza acestui acord nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în statul împrumutatului şi nu vor face obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel pe toată durata acestui acord. Dacă totuşi împrumutatul este obligat prin lege să procedeze la astfel de deduceri, împrumutatul va acoperi sumele suplimentare necesare astfel încât împrumutătorul să primească integral sumele datorate în baza acestui acord.

3. Toate plăţile vor fi făcute de împrumutat în euro, în contul în euro al împrumutătorului deschis la agentul acestuia, prevăzut în anexa 5 la prezentul acord.

4. Împrumutătorul îi va informa pe împrumutat şi pe agentul acestuia cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data scadenţei în legătură cu principalul şi dobânda datorate şi care trebuie plătite la acea dată, precum şi în legătură cu detaliile (rata dobânzii, perioada de dobândă) ce au stat la baza calculării dobânzii.

5. Împrumutatul va transmite împrumutătorului şi agentului acestuia o copie a instrucţiunilor sale de plată (de exemplu: ordinul de plată valutar), cel târziu la data scadenţei.

6. Dacă împrumutatul plăteşte o sumă pentru oricare dintre tranşe, care este mai mică decât valoarea totală datorată şi care trebuie plătită conform acestui acord, împrumutatul renunţă prin prezentul acord la orice drept pe care l-ar putea avea de a repartiza suma astfel plătită pentru sumele datorate.

Suma astfel plătită în cadrul unei tranşe va fi utilizată pentru acoperirea sumei datorate în următoarea ordine: mai întâi onorarii şi cheltuieli, apoi dobânda datorată pentru plata cu întârziere, stabilită conform articolului 5 paragraful 4, în al treilea rând dobânda aferentă principalului şi în al patrulea rând principalul, cu condiţia ca aceste sume să fie datorate sau restante la plată în data respectivă.

 

ARTICOLUL 8

Evenimente de neonorare a obligaţiilor de plată şi de rambursare anticipată

 

1. Împrumutătorul poate declara, prin comunicare scrisă transmisă împrumutatului, că suma restantă din principalul împrumutului este datorată şi plătibilă imediat, împreună cu dobânda acumulată, în oricare dintre următoarele cazuri:

a) împrumutatul nu plăteşte la scadenţa stabilită orice plată de principal şi dobândă, integrală sau parţială, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legătură cu oricare dintre tranşe;

b) împrumutatul nu îşi îndeplineşte o obligaţie asumată prin acest acord şi această stare persistă timp de o lună după ce împrumutătorul comunică în scris situaţia împrumutatului;

c) din orice motiv datorat unui act sau unei omisiuni a unei instituţii ori a unei persoane sau a altui organism ce are autoritatea legală în statul împrumutatului, se consideră că obligaţiile împrumutatului prevăzute în acest acord nu sunt obligatorii pentru împrumutat şi nu sunt executorii împotriva acestuia;

d) s-a stabilit că în legătură cu acest împrumut împrumutatul sau agentul împrumutatului s-a angajat în orice act de fraudă ori corupţie sau în orice altă activitate ilegală ce contravine intereselor financiare ale României;

e) există în cadrul oricărui acord de împrumut anterior între împrumutat, agentul împrumutatului şi România, indiferent de sumă, sau în cadrul oricărei datorii externe a împrumutatului ce are o valoare agregată a principalului mai mare de 10 milioane euro o declaraţie de neonorare a obligaţiilor de plată conform definiţiei date în orice instrument ce guvernează sau evidenţiază acea datorie şi ca rezultat al acestei declaraţii de neonorare a obligaţiilor de plată are loc o accelerare a datoriei respective;

f) împrumutatul nu îşi plăteşte în general datoriile externe atunci când acestea ajung la scadenţă sau declară ori impune un moratoriu pe plata datoriei externe a împrumutatului sau a unei datorii externe asumate ori garantate de acesta.

În sensul celor de mai sus, datorie externă a împrumutatului înseamnă orice datorie contractată, garantată sau altfel asigurată de către împrumutat ori de agentul împrumutatului, care este fie:

(i) exprimată într-o altă valută decât moneda naţională a împrumutatului; fie

(ii) obţinută sau apărută (în orice valută) în afara ţării împrumutatului.

2. Împrumutătorul poate, fără a fi obligat să facă acest lucru, să îşi exercite drepturile conform acestui articol şi poate de asemenea să le exercite numai parţial, fără a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi.

 

ARTICOLUL 9

Angajamente referitoare la inspecţii, combaterea fraudei şi audituri

 

1. Împrumutatul şi agentul împrumutatului vor furniza informaţiile şi documentele relevante ce le pot fi solicitate de către împrumutător în vederea soluţionării unor situaţii în legătură cu derularea Acordului,

2. Împrumutatul şi agentul împrumutatului vor asigura investigarea cu celeritate în toate cazurile de suspiciune ori fraudă, corupţie sau orice activitate ilegală efectivă ce au legătură cu gestionarea asistenţei financiare acordate de România. Toate aceste cazuri, precum şi măsurile aferente lor ce au fost adoptate de autorităţile competente naţionale ale împrumutatului vor fi raportate fără întârziere împrumutătorului, care va decide asupra continuării aplicării Acordului.

 

ARTICOLUL 10

Notificări

 

Toate notificările legate de acest acord vor fi valabile dacă sunt transmise în scris şi către:

Pentru împrumutător:

România

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România

În atenţia: domnului Ştefan Nanu, director general - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică

Tel.: +40.21.319.98.18

Fax: +40.21.319.96.88

Adresa SWIFT: TREZROBUXXX

 

Cu copie la agentul împrumutătorului:

Banca Naţională a României

Strada Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucureşti, România

 

În atenţia: domnului Victor Andrei, director, Direcţia operaţiuni de piaţă

Tel.: +40.21.312.01.20

Fax: +40.21.315.12.55

SWIFT BIC: NBORROBUXXX

 

Pentru împrumutat:

Republica Moldova

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

Strada Cosmonauţilor nr. 7, municipiul Chişinău, MD-2005, Republica Moldova

 

În atenţia: doamnei Elena Matveeva. şef al Direcţiei generale datorii publice

Tel.: +373.22.26.27.26

Fax: +373.22.26.28.93

SWIFT BIC: NBMDMD2X

 

Cu copie la agentul împrumutatului:

Banca Naţională a Moldovei

Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, municipiul Chişinău. MD- 2005, Republica Moldova

 

În atenţia: doamnei Lucia Hadârcă, director al Departamentului operaţiuni bancare

Tel.: +373.22.24.30.19

Fax: +373.22.21.06.46

SWIFT BIC: NBMDMD2X

 

Toate notificările vor fi transmise prin poştă cu confirmare de primire. În caz de urgenţe, acestea pot fi transmise prin fax, Swift sau prin curier la adresele de mai sus cu confirmare de primire. Notificările intră în vigoare de la primirea efectivă a faxului, mesajului Swift sau scrisorii.

Toate documentele, informaţiile şi materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord vor fi în limba română, unde este posibil.

 

ARTICOLUL 11

Diverse

 

1. Dacă una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord este ori devine integral sau parţial nevalabilă, ilegală ori neaplicabilă în orice sens, conform oricărei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parţial nevalabile, ilegale ori neaplicabile vor fi interpretate şi deci implementate în spiritul şi sensul acestui acord.

2. Anexele 1-5 la acest acord constituie parte integrantă a acestuia.

3. Sintagma „zi lucrătoare” utilizată în cuprinsul prezentului acord reprezintă o zi în care este deschis pentru operare sistemul de plăţi TARGET2.

 

ARTICOLUL 12

Soluţionarea diferendelor

 

1. Orice dispută referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului acord va fi soluţionată pe cale amiabilă, prin consultări şi negocieri între statele contractante.

2. În cazul în care disputa nu poate fi soluţionată în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol în termen de 6 luni de la data la care un stat contractant a solicitat consultări şi negocieri în vederea soluţionării, aceasta poate fi supusă spre soluţionare de către oricare dintre statele contractante Curţii Internaţionale de Justiţie.

3. Hotărârea Curţii Internaţionale de Justiţie va fi definitivaşi obligatorie şi va fi executată de bună-credinţă fără întârziere.

 

ARTICOLUL 13

Intrarea în vigoare

 

Acordul va intra în vigoare la data ultimei notificări transmise pe cale diplomatică prin care statele contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne legale necesare pentru intrarea sa în vigoare.

 

ARTICOLUL 14

 

Prezentul acord va fi înregistrat la Secretariatul Naţiunilor Unite de către România în conformitate cu articolul 102 al Cartei Naţiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 15

 

Prezentul acord conţine următoarele anexe:

Anexa 1 - Calendarul efectuării tragerilor din finanţarea rambursabilă:

Anexa 2 - Formular de solicitare de fonduri;

Anexa 3 - Formular de aviz de acceptare;

Anexa 4 - Formular de opinie legală;

Anexa 5 - Date de identificare a conturilor bancare.

 

Semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015, în două exemplare originale, în limba română.

 

Pentru România,

Pentru Republica Moldova,

Eugen Orlando Teodorovici,

Natalia Gherman,

ministrul finanţelor publice

viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi integrării europene

 

ANEXA 1

 

Calendarul de efectuare a tranşelor din finanţarea rambursabilă

 

Denumire tranşă

Valoare (euro)

Data tragerii

Tranşa 1

60.000.000,00

30.11.2015

Tranşa 2

50.000.000,00

31.03.2016

Tranşa 3

40.000.000,00

31.03.2017

 

ANEXA 2

 

Antetul autorităţilor Republicii Moldova

 

Prin fax şi apoi prin poştă cu confirmare de primire:

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România

În atenţia: domnului Ştefan Nanu, director general - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică

Tel.: +40.21.319.98,18

Fax: +40,21,319,96,88

Adresa SWIFT: TREZROBUXXX

Copie la Banca Naţională a României

Strada Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucureşti, România

În atenţia: domnului Victor Andrei, director, Direcţia operaţiuni de piaţă

Tel.: +40.21.312.01.20

Fax: +40.21.315.12.55

SWIFT BIC: NBORROBUXXX

Copie la Banca Naţională a Moldovei

Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, municipiul Chişinău, MD-2005, Republica Moldova

Fax: +373.22.21.06.46

 

Subiect: Acord de finanţare rambursabilă pentru Republica Moldova - Solicitare de fonduri pentru tranşa nr. ...

 

Stimaţi domni,

 

Facem referire la Acordul de finanţare rambursabilă încheiat între România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, pentru o sumă maximă de 150,000,000 euro, semnat la [-] 2015 (Acordul de finanţare rambursabilă), Termenii definiţi în Acordul de finanţare rambursabilă vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.

1. Prin prezenta solicităm în mod irevocabil avizul de acceptare aferent prezentei solicitări, ce va constitui un angajament financiar ferm pentru tranşa nr. ......., în baza şi în conformitate cu Acordul de finanţare rambursabilă, în termenii următori:

a) valoarea tranşei să fie [-] euro;

b) rambursarea principalului tranşei să fie: [rambursare într-o singură tranşă la scadenţă sau rate egale cu sau fără perioadă de graţie de 1 an].

 

Data (ani)                    Rambursarea principalului (euro)

 

2. Ca rată a dobânzii solicităm o rată fixă a dobânzii.

3. Plăţile de dobânzi se vor efectua cu frecvenţa semianuală sau anuală după data tragerii, ultima având loc în aceeaşi dată în care are loc ultima rambursare de principal.

4. Baza de numărare a zilelor este actual/360.

5. Confirmăm şi suntem de acord că tragerea fondurilor se va face în conformitate cu prevederile Acordului de finanţare rambursabilă şi condiţionat de:

a) emiterea de către împrumutător a unui aviz de acceptare; şi

b) disponibilitatea veniturilor rezultate din privatizare;

c) existenţa unei facilităţi de finanţare valabile şi în efectivitate încheiate cu FMI.

6. Confirmăm, de asemenea, şi suntem de acord că.

a) după transmiterea de către împrumutător a avizului de acceptare aferent acestei solicitări de fonduri, acesta va constitui un angajament financiar ferm pentru tranşa solicitată;

b) lista semnăturilor autorizate să angajeze în mod valabil împrumutatul, transmisă de ministrul finanţelor la data de [-], rămâne valabilă şi aplicabilă;

c) nu a intervenit niciun eveniment de neonorare a obligaţiilor de plată;

d) anexăm opinia legală prin care se atestă că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acord pentru acordarea tranşei.

 

Cu stimă,

 

Semnătura

 

ANEXA 3

 

Antetul Ministerului Finanţelor Publice

 

Prin fax şi apoi prin poştă cu confirmare de primire:

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

Strada Cosmonauţilor nr. 7, municipiul Chişinău, MD-2005, Republica Moldova

Tel.: +373.22.26.25.23

Fax: +373.22.26.25.17

 

Copie la Banca Naţională a României

Strada Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucureşti, România

În atenţia: domnului Victor Andrei, director, Direcţia operaţiuni de piaţă

Tel.: +40.21.312.01.20

Fax: +40.21.315.12.55

SWIFT BIC: NBORROBUXXX

 

Copie la Banca Naţională a Moldovei

Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, municipiul Chişinău, MD-2005, Republica Moldova

Fax:+373.22.21.06.46

 

Subiect: Acord finanţare rambursabilă - aviz de acceptare a termenilor financiari pentru tranşa nr. [-] de [-] euro

 

Stimaţi domni,

 

Facem referire la Acordul de finanţare rambursabilă încheiat între România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat pentru o sumă maximă de 150.000.000 euro, semnat la [-] 2015. Termenii definiţi în Acordul de finanţare rambursabilă vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.

Confirmăm prin prezenta că am primit solicitarea dumneavoastră de fonduri pentru tranşa nr. [-] pe data de [-].

Vă comunicăm că termenii şi condiţiile financiare aferente tranşei solicitate sunt următoarele:

1. Valoare [-] euro

2. Data tragerii:

3. Rata de dobândă:

4. Frecvenţa de plată a dobânzii:

5. Datele de plată ale dobânzii:

6. Graficul de rambursare:

 

Cu stimă,

Semnătura

 

ANEXA 4

 

REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

(Va fi emisă cu antetul oficial al ministerului.)

 

[Chişinău, data]

 

România

Ministerul Finanţelor Publice

 

Subiect: Acordul de finanţare rambursabilă încheiat între România (în calitate de împrumutător) şi Republica Moldova (în calitate de împrumutat) pentru o sumă maximă de 150.000.000 euro

 

Stimaţi domni,

 

În calitatea mea de ministru al justiţiei din Republica Moldova fac referire la Acordul de finanţare rambursabilă mai sus menţionat şi la anexele acestuia ce constituie parte integrantă a lui (denumite împreună în continuare „Acordul*), încheiat între România (denumită în continuare „împrumutător*) şi Republica Moldova (denumită în continuare „împrumutat*) la data de [-] 2015.

Garantez că am toată competenţa necesară pentru a emite această opinie legală în legătură cu Acordul în numele împrumutatului

Am examinat originalul Acordului. Am studiat, de asemenea, prevederile relevante din legile naţionale şi internaţionale aplicabile împrumutatului, mandatul semnatarului şi alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat şi alte investigaţii şi am analizat aspectele juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia legală exprimată prin prezenta.

Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în această opinie legală vor avea semnificaţia stabilită în Acord.

Condiţionat de cele de mai sus, opinia mea legală este că:

1. Conform legislaţiei, ministrul finanţelor este autorizat să contracteze obligaţii de natura datoriei de stat.

2. În temeiul celor menţionate mai sus şi luând în considerare prevederile legale, Ministerul Finanţelor, în numele Republicii Moldova, a negociat şi încheiat Acordul cu România (în calitate de împrumutător) pentru o sumă maximă de 150.000.000 euro.

3. Conform prevederilor Acordului, împrumutatul este angajat în mod valabil şi irevocabil să îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin prin acesta.

4. În mod special, semnarea, ratificarea şi derularea de către împrumutat a Acordului: (i) au fost autorizate în mod corespunzător prin toate consimţămintele, autorizaţiile şi aprobările necesare; şi (ii) nu au încălcat şi nu vor încălca nicio prevedere sau decizie aplicabilă a niciunei autorităţi competente.

5. Prin urmare, nimic din acest Acord nu contravine sau nu limitează drepturile împrumutatului de a efectua plăţi punctuale şi efective în valoare egală cu orice sumă datorată pentru principal, dobândă, dobânzi penalizatoare sau alte sume datorate conform Acordului.

6. Acordul este întocmit în forma juridică corectă, în conformitate cu legile Republicii Moldova, având efecte juridice obligatorii împotriva împrumutatului şi agentului său. Aplicarea dispoziţiilor Acordului nu contravine prevederilor obligatorii din legea Republicii Moldova, tratatelor internaţionale sau principiilor generale acceptate de drept internaţional pe care împrumutatul este obligat să le respecte.

7. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea şi aplicabilitatea Acordului nu este necesară depunerea, înregistrarea sau evidenţierea sa la nicio instanţă sau autoritate din Republica Moldova.

8. Niciun fel de impozite, taxe sau tarife impuse de Republica Moldova sau de orice autoritate fiscală a acesteia nu sunt datorate în legătură cu semnarea şi executarea Acordului şi nici în legătură cu vreo plată sau transfer de principal, dobândă, dobânzi penalizatoare ori alte sume datorate conform Acordului.

9. Nu sunt necesare autorizaţii de control al schimbului valutar şi nu vor fi plătite niciun fel de taxe sau comisioane la transferul sumelor datorate conform Acordului.

10. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv şi irevocabil jurisdicţia exclusivă a Curţii Internaţionale de Justiţie în ceea ce priveşte Acordul şi orice decizie a acestei instanţe va fi definitivă şi aplicabilă în Republica Moldova.

11. Nici împrumutatul şi niciuna dintre proprietăţile sale nu sunt imune, pe motive de suveranitate sau pe alte motive, faţă de jurisdicţia, confiscarea - înainte sau după judecare - ori executarea în legătură cu orice acţiune sau procedură ce ţine de Acord, cu excepţia acelor active ce aparţin proprietăţii publice a împrumutatului.

12. Confirm existenţa şi efectivitatea facilităţii de finanţare încheiate de Republica Moldova cu FMI, conform legislaţiei Republicii Moldova.

În cazul emiterii notificării prevăzute la articolul 3 paragraful 2 litera b din Acord, certific că aceasta este emisă în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

13 Ratificarea Acordului de finanţare rambursabilă s-a făcut prin

14. Suma împrumutului, precizată în art. 1 din Acord, va fi primită de împrumutat în tranşe, în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite în Acord.

15. În concluzie, Acordul a fost corect semnat şi toate obligaţiile împrumutatului ce decurg din acesta sunt valabile, obligatorii şi aplicabile în termenii lor, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acestea să creeze efecte.

16. Dacă între data emiterii prezentei opinii legale şi data tragerii tranşei va interveni vreun eveniment ce face ca vreuna din afirmaţiile din opinia legală să devină incorectă, voi notifica de îndată împrumutătorul şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în legătură cu aceasta.

 

Cu stimă,

 

Semnătura

 

ANEXA 5

 

Date de identificare a conturilor bancare

 

1. Date de identificare a contului împrumutatului

 

Beneficiar:                   Ministry of Finance of RM - State Treasury

Beneficiary                  Bank: National Bank of Moldova Chişinău, Moldova, Republic of

IBAN:                                     MD69NB000000000326159784

SWIFT Code:                         NBMDMD2X

Intermediary Bank:     De Nederlandsche Bank N.V.

                                    Amsterdam, Netherlands

IBAN:                                     NL90FLOR0600126226

SWIFT Code:                         FLORNL2A

ACC. NO:                   0600126226

Reference:                   Acord finanţare rambursabilă România - Moldova

 

2. Date de identificare a contului împrumutătorului

 

Beneficiar:                   Ministry of Public Finance of România

Beneficiary Bank:       National Bank of România

IBAN:                                     R063NBOR32168000EURXXX

SWIFT Code:                         TREZROBUXXX

Intermediary Bank:     National Bank of România

IBAN:

SWIFT Code:                         NBORROBUXXX

ACC. NO:                   3216.800000EUR

Reference:                   Acord finanţare rambursabilă România - Moldova

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 mai 2016.

Nr. 479.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 59

din 16 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, excepţie ridicată de Dorina Stoichin în Dosarul nr. 2.949/63/2015 al Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.470D/2015.

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Ministerul Justiţiei a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 557 din 16 iulie 2015.

CURTEA,

5. Prin încheierea din 5 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.949/63/2015, Tribunalul Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată prin Legea nr. 28/2014.

Excepţia a fost ridicată de reclamanta Dorina Stoichin în cadrul soluţionării unei cauze având ca obiect obligarea Curţii de Apel Bucureşti şi a Ministerului Justiţiei la plata indemnizaţiilor de pensionare egale cu 7 indemnizaţii de încadrare brute lunare.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1), art. 44 alin. (1) şi (2) coroborate cu art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi celor ale art. 124 alin. (3). În acest sens, arată că, potrivit art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, judecătorii şi procurorii cu o vechime continuă în magistratură de 20 ani beneficiază, la data pensionării sau a eliberării din funcţie pentru alte motive neimputabile, de o indemnizaţie egală cu 7 indemnizaţii de încadrare brute lunare care se impozitează potrivit legii. Totodată, potrivit art. 74 alin. (2) din aceeaşi lege, drepturile salariate ale judecătorilor şi procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decât pentru cazurile prevăzute de Legea nr. 303/2004.

7. Mai susţine că drepturile prevăzute de lege sunt componente ale statutului judecătorului şi ale independenţei justiţiei, iar printre drepturile stabilite de statutul magistraţilor sunt: dreptul la remuneraţie, la asigurarea unor măsuri speciale de protecţie, dreptul la indemnizaţia acordată la data ieşirii la pensie, dreptul la pensia specială, drepturi prevăzute pentru a garanta independenţa judecătorului. Or, dreptul la indemnizaţie are acelaşi regim ca şi pensia specială în privinţa căreia Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000 şi prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010, în sensul că aceasta nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv. Regimul juridic al indemnizaţiei stabilit de lege, în sensul că acest drept se acordă o singură dată în cursul carierei de judecător sau procuror şi se înregistrează potrivit legii, denotă o dată în plus că dreptul la plata indemnizaţiei în discuţie este element component al statutului magistratului, Luând în considerare statutul judecătorilor, scopul acordării indemnizaţiei la data pensionării magistratului este acela de a asigura independenţa, cât şi de a compensa în mod parţial restricţiile impuse prin lege. Aşadar, prin suspendarea aplicării dispoziţiilor speciale din Legea nr. 303/2004 se aduce atingere statutului magistraţilor şi independenţei acestora.

8. De asemenea, consideră că prevederile de lege criticate încalcă şi principiul egalităţii în faţa legii, prevăzut de art. 16 din Constituţie, deoarece acestea au în vedere numai o parte din beneficiarii dreptului reglementat de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, respectiv magistraţii care se pensionează, nu şi judecătorii şi procurorii care sunt eliberaţi din funcţie pentru alte motive care nu le sunt imputabile, legiuitorul nefolosind sintagma „eliberarea din funcţie”. Astfel, se creează discriminare între magistraţii care se pensionează şi cei care sunt eliberaţi din funcţie pentru alte motive neimputabile.

9. Totodată, arată că prevederile de lege criticate contravin şi dispoziţiilor art. 44 din Constituţie şi celor ale art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece neacordarea indemnizaţiei în discuţie nu poate fi justificată de ameninţarea adusă bugetului de stat, iar măsura nu poate fi considerată de natură a menţine un just echilibru între interesele generale şi protejarea dreptului de proprietate al persoanei interesate.

10. Tribunalul Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 331 din 30 aprilie 2015.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 291 din 23 mai 2013.

13. Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constituţional, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 557 din 16 iulie 2015.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse la dosar de partea Ministerul Justiţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin, (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014, dispoziţii care au următorul conţinut: „În anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

17. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 44 alin. (1) şi (2) privind dreptul de proprietate privată coroborate cu art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitor la protecţia proprietăţii private, precum şi prevederilor art. 124 alin. (3) potrivit cărora „Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii”.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii prevederilor de lege criticate, prin raportate la aceleaşi critici ca şi cele invocate în cauza de faţă, prin Decizia nr. 557 din 16 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 17 august 2015, paragrafele 14-20. Astfel, cu privire la pretinsa încălcare a art. 16 alin. (1) din Constituţie, prin Decizia nr. 557 din 16 iulie 2015, paragraful 14, Curtea a amintit jurisprudenţa sa, potrivit căreia situaţia diferită în care se găsesc persoanele în funcţie de aplicarea principiului tempus regit actum nu poate fi considerată ca fiind contrară dispoziţiilor constituţionale referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor.

19. Cu privire la critica referitoare la încălcarea art. 44 din Constituţie raportată la art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea a reţinut că aceasta este neîntemeiată, deoarece, aşa cum a reţinut în mod constant în jurisprudenţa sa, ajutoarele ori indemnizaţiile la care se referă textul de lege criticat nu fac parte din categoria drepturilor fundamentale, astfel că legiuitorul este liber să dispună cu privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi să dispună diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora, fără a fi necesară întrunirea condiţiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentală. În acelaşi sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia legiuitorul trebuie să dispună, la punerea În aplicare a politicilor sale, mai ales cele sociale şi economice, de o amplă marjă de apreciere pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme de interes public care necesită un act normativ, cât şi asupra alegerii modalităţilor de aplicare a actului, în acest sens este Decizia din 4 septembrie 2012 cu privire la Cererea nr. 57.265/08 introdusă de Dumitru Daniei Dumitru şi alţii împotriva României, paragraful 41. De asemenea, prin Decizia din 7 mai 2013 cu privire la cererile nr. 57.665/12 şi nr. 57.657/12 introduse de Ioanna Koufaki şi Adedy împotriva Greciei, paragraful 31, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat că statele părţi ale Convenţiei se bucură de o largă marjă de apreciere în reglementarea politicilor lor sociale şi că o hotărâre privind neaplicarea unor legi, hotărâre luată pentru a echilibra cheltuielile şi veniturile bugetare, implică aspecte politice, economice şi sociale pe care autorităţile naţionale sunt în mare măsură să le aprecieze, cu excepţia situaţiei în care aceste măsuri sunt lipsite de fundament rezonabil.

20. Referitor la critica de neconstituţionalitate privind încălcarea art. 124 alin. (3) din Constituţie, Curtea a reţinut prin Decizia nr. 557 din 16 iulie 2015, paragraful 19, că neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor nu poate conduce la afectarea statutului constituţional al judecătorilor şi procurorilor. Indemnizaţiile acordate cu prilejul ieşirii la pensie, retragerii, încetării raporturilor de serviciu ori trecerii în rezervă reprezintă beneficii acordate anumitor categorii socioprofesionale în virtutea statutului special al acestora, fără a avea însă un temei constituţional.

21. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate privind existenţa unei discriminări între magistraţii care ies la pensie şi magistraţii eliberaţi din funcţie din motive neimputabile, sub aspectul acordării indemnizaţiei prevăzute de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 numai pentru aceştia din urmă, Curtea a reţinut că această critică este neîntemeiată, de vreme ce, potrivit dispoziţiilor de lege criticate, în anul 2014 nu se acordă „ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă”. Prin urmare, indiferent de motivul încetării raporturilor de serviciu, indemnizaţia prevăzută de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 nu se acordă în anul 2014, potrivit prevederilor de lege criticate.

22. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele relevate în jurisprudenţa Curţii şi având În vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei acesteia, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) fit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dorina Stoichin în Dosarul nr. 2.949/63/2015 al Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru înfiinţarea Comisiei medicale de pneumoconioze

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. 4.304 din 4 mai 2016, având în vedere prevederile art. 6 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 164 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă componenţa şi atribuţiile Comisiei medicale de pneumoconioze, denumită în continuare Comisia.

Art. 2. - Comisia funcţionează în secţiile/clinicile/ compartimentele de medicina muncii/boli profesionale aflate În structura spitalelor publice, în oraşele Bucureşti, Cluj-Napoca, laşi, Timişoara, Arad, Târgu Mureş şi Craiova.

Art. 3. - (1) Comisia este alcătuită din 3 membri: preşedintele Comisiei, care este medicul-şef al secţiei/clinicii/ compartimentului de medicina muncii/boli profesionale aflată/aflat în structura spitalelor publice, un medic specialist/prim ar de medicina muncii din secţia/clinica/ compartimentul de medicina muncii/boli profesionale aflată/aflat în structura spitalelor publice şi un medic specialist/primar radiolog din unitatea sanitară publică în care funcţionează secţia/clinica/compartimentul de medicina muncii/boli profesionale.

(2) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte prin decizie a managerului unităţii sanitare publice în care funcţionează secţia/clinica/compartimentul de medicina muncii/ boli profesionale, la propunerea medicului-şef al secţiei/ clinicii/ compartimentului de medicina muncii/boli profesionale.

(3) Componenţa Comisiei se reactualizează o dată la 5 ani sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 4. - Spitalele publice din oraşele Bucureşti, Cluj-Napoca, laşi, Timişoara, Arad, Târgu Mureş şi Craiova, care au în structură comisii medicale de pneumoconioze, vor avea în dotare setul de radiografii standard (ILO) şi imaginile digitale după radiografiile standard (ILO), conform „Ghidului ILO pentru utilizarea Clasificării internaţionale a radiografiilor de pneumoconiozeu.

Art. 5. - Membrii Comisiei respectă prevederile legislative referitoare la confidenţialitatea datelor referitoare la diagnosticul pacienţilor şi conflictul de interese.

Art. 6. - Activitatea Comisiei se consemnează într-un registru, denumit Registrul de pneumoconioze, astfel:

1. În registru se înscriu nominal toate cazurile prezentate şi examinate în Comisie:

2. registrul cuprinde următoarele rubrici: număr curent, data, nume şi prenume, CNP, ocupaţie, loc de muncă cu expunere la pulberi minerale pneumoconiogene, tipul de pulbere minerală pneumoconiogenă, timpul de expunere, timpul de retenţie, diagnosticul stabilit, semnătura şi parafa membrilor Comisiei.

Art. 7. - Diagnosticul stabilit în Comisie pentru fiecare caz este înregistrat în formularul prevăzut în anexa la prezentul ordin, care este semnat şi parafat de toţi membrii Comisiei.

Art. 8. - (1) Comisia analizează exclusiv cazurile în care expunerea profesională la pulberi minerale pneumoconiogene este susţinută prin documente oficiale.

(2) Documentele oficiale care dovedesc expunerea profesională la pulberi minerale pneumoconiogene sunt:

a) carnetul de muncă/extrasul din registrul electronic de evidenţă al salariaţilor (REVISAL) sau documente emise de angajator, din care rezultă ocupaţia, perioadele lucrate, locurile de muncă şi perioada de expunere la pulberi minerale pneumoconiogene; sau

b) buletine de determinări ale concentraţiei pulberilor minerale pneumoconiogene în aerul locului de muncă sau documente emise de alte instituţii care au efectuat cercetări, statistici ori determinări de noxe la locurile respective de muncă; sau

c) prezenţa altor cazuri de pneumoconioze declarate la locurile respective de muncă.

(3) în cazul în care unitatea este desfiinţată, sunt considerate documente oficiale care obiectivează expunerea profesională la pulberi minerale pneumoconiogene următoarele:

a) carnetul de muncă/extrasul din registrul electronic de evidenţă al salariaţilor (REVISAL), din care să rezulte ocupaţia, perioadele lucrate, locurile de muncă; sau

b) documente emise de alte instituţii care au efectuat cercetări, statistici sau determinări de noxe la locurile respective de muncă; sau

c) prezenţa altor cazuri de pneumoconioze declarate la locurile respective de muncă.

Art. 9. - (1) Medicul de medicina muncii care asigură supravegherea medicală are obligaţia de a trimite către Comisie radiografiile pulmonare standard însoţite de tabelul nominal care cuprinde: număr curent, data, nume şi prenume, CNP, ocupaţie, loc de muncă cu expunere la pulberi minerale pneumoconiogene, tipul de pulbere minerală pneumoconiogenă, timpul de expunere, timpul de retenţie şi, după caz, diagnosticul stabilit anterior.

(2) Radiografiile pulmonare standard efectuate lucrătorilor expuşi profesional la pulberi minerale pneumoconiogene vor purta înscrise în mod obligatoriu datele de identificare ale lucrătorului, precum şi data la care au fost executate.

Art. 10. - Comisia are următoarele atribuţii:

1. stabileşte diagnosticul de pneumoconioză (silicoză, azbestoză, alte pneumoconioze) şi efectuează codificarea prin compararea cu setul de radiografii standard (ILO) sau cu imaginile digitale după radiografiile standard (ILO), conform „Ghidului ILO pentru utilizarea Clasificării internaţionale a radiografiilor de pneumoconioze”;

2. În absenţa unor modificări radiografice care să sugereze existenţa unei pneumoconioze, se înscrie la rubrica diagnostic sintagma „Pneumoconioză absentă”.

Art. 11. - Costul radiografiilor pulmonare standard efectuate lucrătorilor încadraţi în locuri de muncă cu expunere profesională la pulberi minerale pneumoconiogene, cu ocazia examenului medical la angajare şi periodic, prevăzute de legislaţia în vigoare, este suportat de către angajator.

Art. 12. - (1) în cazul în care lucrătorul întrerupe expunerea profesională la pulberi pneumoconiogene prin schimbarea locului de muncă, medicul de medicina muncii care asigură supravegherea medicală are obligaţia de a trimite lucrătorul pentru evaluare la Comisie într-o secţie/clinică/compartiment de medicina muncii/boli profesionale aflată/aflat în structura spitalelor publice, cu respectarea periodicităţii recomandate de Comisie.

(2) în cazul în care lucrătorul întrerupe expunerea profesională la pulberi pneumoconiogene prin pensionare, şomaj sau nu mai este încadrat în muncă, medicul de familie are obligaţia de a trimite lucrătorul pentru evaluare prin Comisie într-o secţie/clinică/compartiment de medicina muncii/boli profesionale aflată/aflat în structura spitalelor publice, cu respectarea periodicităţii recomandate de Comisie.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) evaluarea prin Comisie se face prin internare într-o secţie/clinică/compartiment de medicina muncii/boli profesionale aflată/aflat în structura spitalelor publice, cu bilet de internare eliberat de către medicul de familie.

Art. 13. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Medicii de medicina muncii, secţiile/clinicile/ compartimentele de medicina muncii/boli profesionale aflate în structura spitalelor publice, în oraşele Bucureşti, Cluj-Napoca, laşi, Timişoara, Arad, Târgu Mureş şi Craiova, compartimentele de specialitate din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 551.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.