MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 362/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 362         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 11 mai 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 72 din 23 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate sub aspectul sintagmei „aflat în termen de valabilitate” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

361. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor

 

365. - Ordin al ministrului transporturilor pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale

 

533. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

3.660. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

3.814. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

3.815. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sălaj

 

3.816. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Sediul central

 

3.817. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa

 

5.512 - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central

 

5.513. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Giurgiu

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 72

din 23 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate sub aspectul sintagmei „aflat în termen de valabilitate” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, excepţie ridicată de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 3.218/300/2013 (nr. 1.569/2014) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II l-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 472D/2015.

2. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei, precum şi domnul Dan Slotea, consilier juridic cu delegaţie la dosar, din partea Companiei Naţionale „Poşta Română1 - S.A. din Bucureşti.

3. Magistratul-asistent referă că, la dosar, autorul excepţiei a transmis la data de 22 februarie 2016 o cerere prin care învederează faptul că în ziua şedinţei se va prezenta personal şi va depune un set de înscrisuri. Înainte de începerea şedinţei de judecată autorul a depus un set de înscrisuri - respectiv copii de pe: un extras dintr-o sentinţă a Curţii de Apel Braşov, o factură şi o chitanţă, dovada achitării unei taxe judiciare de timbru, o decizie de impunere, două dovezi de primire a unor citaţii, o adeverinţă de venit pe anul 2014, o citaţie, un proces-verbal, buletinul de identitate, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, şi o copie de pe o pagină a Dicţionarului explicativ al limbii române.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care susţine admiterea acesteia, arătând, în esenţă, că excepţia priveşte teza „aflate în termen de valabilitate” cuprinsă în art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, iar nu art. 12 în integralitatea sa. Teza criticată trebuie văzută în legătură strânsă cu art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 potrivit căruia actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. Aceste valori, reglementate de art. 13 precitat şi inerente fiinţei umane, sunt negate prin teza criticată. Prin motivarea depusă la instanţa care a sesizat Curtea, a indicat punctual toate drepturile constituţionale cărora li se aduce atingere. Astfel, cum rezultă din extrasul de hotărâre depus la dosar, arată autorul excepţiei, i s-au reţinut mai multe trimiteri poştale, după calculele sale în jur de două sute de trimiteri poştale, ceea ce a condus, prin sintagma criticată, la încălcarea drepturilor sale fundamentale. Pentru aceeaşi persoană, cu acelaşi buletin de identitate, indiferent că este expirat sau nu, instituţiile statului identifică şi recunosc datele personale atunci când este vorba de obligaţii. În schimb, atunci când este vorba despre drepturi, în special de drepturi fundamentale şi valori inerente fiinţei umane, instituţiile procedează arbitrar în ceea ce priveşte actele de identitate care nu mai sunt în termen de valabilitate. Unele recunosc actele de identitate, altele, precum Poşta Română, nu recunosc aceste acte cu scopul de a obliga cetăţeanul la schimbarea lor, astfel încât oamenii să primească noile acte de identitate ce conţin însemne din sfera demonică. Sintagma criticată aduce atingere dispoziţiilor art. 1 alin, (3) din Constituţie, care garantează drepturile fundamentale. Dreptul de comunicare sau corespondenţă este înscris în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, care, la art. 2, defineşte că predarea unei scrisori poştale este serviciu poştal, iar la art. 8 reglementează faptul că orice persoană are acces la serviciile poştale. Predarea nu reprezintă o operaţiune în sine, ci un drept acordat de lege şi garantat de Constituţie, dar negat de Poştă prin folosirea sintagmei criticate. Prevederile criticate aduc atingere şi art. 28 şi art. 29 din Constituţie. Referitor la libertatea religioasă, autorul arată că acest drept îi este încălcat prin includerea în noile acte de identitate a unor însemne demonice plasate în partea superioară a fotografiei. A pune pe un act de identitate un grupaj de litere care au semnificaţie demonică reprezintă o gravă agresiune asupra conştiinţei persoanei.

5. Reprezentantul Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A. din Bucureşti solicită respingerea excepţiei invocate, considerând că aprecierile autorului privesc probleme de interpretare a legii.

6. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, arătând că dispoziţiile legale criticate se aplică în mod egal şi fără discriminare tuturor cetăţenilor români care au împlinit vârsta de paisprezece ani, şi cărora le revine obligaţia ca, în termen de cincisprezece zile de la împlinirea acestei vârste, să solicite eliberarea actului de identitate. De asemenea, acestea nu aduc atingere demnităţii umane şi nu au legătură cu libertatea religioasă. Susţinerile autorului excepţiei nu au în vedere conţinutul reglementării, ci modul în care aceasta e aplicată cu referire la forma pe care aceste acte o vor avea.

7. Autorul excepţiei solicită cuvântul în replică.

8. Preşedintele respinge cererea, având în vedere art. 216 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, instanţa de contencios constituţional urmând să se pronunţe asupra excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

9. Prin încheierea din 14 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.218/300/2013 (nr. 1.569/2014), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Excepţia a fost invocată de Filofteia Ciobanu în calea de atac a recursului împotriva unei hotărâri pronunţate într-o cauză având ca obiect o obligaţie de a face, respectiv suspendarea actului „Instrucţiunea privind actele de legitimare folosite la predarea trimiterilor poştale emis de Compania Naţională Poşta Română - S.A. din România şi anularea acestuia sub aspectul condiţionării serviciului public poştal de reînnoirea buletinului de identitate, precum şi obligarea pârâtelor la predarea actelor ce au făcut obiectul trimiterii poştale.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul arată, în esenţă, că sintagma „aflate în termen de valabilitate” cuprinsă în art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 aduce atingere art. 1 alin. (3) şi art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, deoarece conduce la grave discriminări şi inechităţi. Astfel, orice autoritate/entitate de stat, inclusiv Compania Naţională Poşta Română - S.A., identifică cetăţeanul după nume, prenume şi domiciliu fără nicio ezitare atunci când este vorba despre obligaţii sau răspundere, dar îi neagă aceleaşi elemente ale identităţii atunci când este vorba despre drepturi. Numele, prenumele şi domiciliul sunt valori inerente fiinţei umane şi demnităţii sale, astfel încât teza menţionată aduce atingere demnităţii umane, deoarece stabileşte un „termen de valabilitate” a actului de identitate.

11. Sintagma criticată aduce atingere şi prevederilor art. 29 din Constituţie, întrucât constrânge cetăţenii ca, împotriva voinţei, conştiinţei şi convingerilor religioase, să solicite şi să folosească actele de identitate în noua formă. Faptul că autorul nu mai poate folosi buletinul de identitate care a expirat duce la încălcarea vieţii intime, familiale şi private, a secretului corespondenţei şi a libertăţii conştiinţei.

12. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat se aplică fără discriminare tuturor cetăţenilor români care au împlinit vârsta de 14 ani, astfel că nu aduce atingere prevederilor art. 16 din Constituţie şi nici celorlalte texte din Legea fundamentală invocate. De asemenea, critica nu ars în vedere conţinutul reglementării, ci modul în care aceasta este aplicată.

13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

14. Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că de prevederile legale supuse controlului beneficiază, în mod egal, toate persoanele vizate de ipoteza normei juridice. Referitor la critica privind faptul că actul de identitate al autorului este recunoscut de autorităţi ca fiind valabil doar în cazul în care trebuie să se achite de obligaţiile legale ce cad în sarcina sa, dar nu şi atunci când trebuie să i se respecte drepturile, se observă că aceasta nu este o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci pune în discuţie modul de aplicare şi interpretare a legii de către autorităţile statului, problema care intră în competenţa de soluţionare a instanţei de judecată. În privinţa celorlalte aspecte de neconstituţionalitate reliefate de autoare, se observă că acestea nu sunt suficient motivate şi că prevederile constituţionale invocate nu au incidenţă în cauză.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, documentele depuse şi concluziile formulate de autorul excepţiei, concluziile reprezentantului Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A din Bucureşti şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat de autorul acesteia, îl constituie prevederile art. 12 alin. (3) sub aspectul sintagmei „aflate în termen de valabilitate” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările aduse prin art. I pct. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2012. Curtea observă că instanţa care judecă recursul a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005. Din analiza acţiunii introductive, a temeiului de drept reţinut în sentinţa pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, care a soluţionat cauza în fond şi la care face trimitere şi instanţa de recurs care a sesizat instanţa de contencios constituţional, precum şi din analiza concluziilor autorului excepţiei, Curtea reţine că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate sub aspectul sintagmei *aflat în termen de valabilitate” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, care au următorul conţinut: „În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, abat în termen de valabilitate”

18. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind caracterul statului român, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 26 referitor la viaţa intimă, familială şi privată, art. 28 privind secretul corespondenţei şi art. 29 referitor la libertatea conştiinţei.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că buletinul de identitate constituia actul de identitate cu care se făcea dovada identităţii, a cetăţeniei române şi a domiciliului titularului potrivit art. 2 şi 3 din Legea nr. 5/1971 cu privire la actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi la procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 34 din 24 aprilie 1978. Acest act normativ a fost abrogat prin art. 50 din Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, prin care a fost reglementată cartea de identitate, ca act de identitate cu care se făcea dovada cetăţeniei române, a identităţii şi a domiciliului titularului [art. 10 alin. (1) şi (2) ]. Ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, a fost abrogată Legea nr. 105/1996. Potrivit art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate şi cartea electronică de identitate, aflate în termen de valabilitate

20. Curtea reţine că Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, a fost modificată şi completată, iniţial, prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, prin care a fost introdus art. 61 potrivit căruia cartea de identitate valabilă constituie documente de călătorie, pe baza căreia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene. Ulterior, art. 61 din Legea nr. 248/2005 a fost modificat prin art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012, astfel încât, în prezent, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate valabile constituie documente de călătorie, pe baza cărora cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.

21. Din analiza cadrului legislativ anterior expus, Curtea reţine că regimul juridic al actelor de identitate aparţinând cetăţenilor români a cunoscut modificări succesive în timp, modificări determinate de necesitatea asigurării unui cadru legislativ adaptat atât realităţii sociale - dinamica mişcării populaţiei atât în ţară, cât şi peste hotare, necesitatea identificării corecte a cetăţenilor prevenind astfel tentativele de substituire a identităţii, cât şi politice - aderarea României la Uniunea Europeană. Curtea reţine, de asemenea, că Statul are astfel libertatea de a reglementa cadrul legal referitor la actele de identitate.

22. Curtea observă că autorul excepţiei, prin critica formulată, urmăreşte declararea neconstituţionalităţii art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate, sub aspectul sintagmei „aflat în termen de valabilitate”, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, efectul unei eventuale decizii de admitere constând în posibilitatea utilizării de către autor a buletinului de identitate care a depăşit perioada de valabilitate.

23. În ceea ce priveşte susţinerea referitoare la „gravele discriminări şi inechităţi” generate de sintagma criticată, din perspectiva practicii oricărei autorităţi/entităţi de stat, care identifică cetăţeanul după nume, prenume şi domiciliu fără nicio ezitare atunci când este vorba despre obligaţii sau răspundere, dar îi neagă aceleaşi elemente ale identităţii atunci când este vorba despre drepturi, Curtea observă că aceasta nu constituie o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci constituie rezultatul constatărilor autorului excepţiei referitoare la practica unor autorităţi ale statului. Această practică poate fi supusă controlului instanţelor de judecată, care urmează să aprecieze asupra legalităţii sale, fără a putea face însă obiectul controlului de constituţionalitate. Prin urmare, această critică nu poate fi reţinută, din moment ce legea nu prevede un tratament diferit aplicabil unor persoane aflate în aceeaşi situaţie.

24. Referitor la critica potrivit căreia numele, prenumele şi domiciliul sunt valori inerente fiinţei umane şi demnităţii sale, astfel încât sintagma menţionată aduce atingere demnităţii umane deoarece stabileşte un „termen de valabilitate” al actului de identitate, Curtea constată că nici aceasta nu poate fi primită, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că demnitatea umană este un atribut inalienabil al persoanei umane, valoare ce impune fiecărui membru al societăţii un comportament de respect şi protecţie a celorlalţi indivizi şi interzicerea oricărei atitudini umilitoare sau degradante la adresa omului. De asemenea, dreptul general al personalităţii, a cărui componentă esenţială o constituie numele persoanei fizice, îşi găseşte fundamentul ultim în conceptul de „demnitate umană”, astfel cum este acesta reglementat prin art. 1 alin. (3) din Constituţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012, şi Decizia nr. 96 din 28 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 27 martie 2013). Or, faptul că legiuitorul a reglementat termene de valabilitate ale cărţii de identitate [a se vedea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, înainte de modificarea prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012, şi art. 16 după modificarea prin ultimul act normativ menţionat] este justificat obiectiv şi raţional, prin necesitatea actualizării acestor date, mai ales în ceea ce priveşte modificările cu privire la imaginea facială, dată biometrică esenţială în identificarea persoanei. Aşa fiind, Curtea reţine că stabilirea termenului de valabilitate al actului de identitate nu are semnificaţia încălcării demnităţii umane, ci aceea de respect şi protecţie a acestei valori, constituind un mijloc de prevenţie a furtului de identitate prin falsificarea actelor de identitate.

25. În ceea ce priveşte critica referitoare la atingerea adusă prevederilor art. 29 referitor la libertatea conştiinţei din Constituţie, sub aspectul încălcării libertăţii credinţelor religioase, întrucât cărţile de identitate ar avea inserate în conţinut „însemne demonice”, Curtea reţine că forma şi conţinutul cărţii de identitate sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 5 iulie 2006, cu modificările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 11 mai 2009. Cartea de identitate, potrivit art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 839/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde următoarele elemente: denumirea statului; denumirea documentului atât în limba română, cât şi în limbile franceză şi engleză; seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre; denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor - denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente; termenul de valabilitate; fotografia titularului; date personale ale titularului - codul numeric personal, numele (semnifică numele de familie), prenumele, cetăţenia, locul naşterii, sexul, domiciliul. Potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 516/2009, care modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 839/2006, cartea de identitate cuprinde şi elemente de particularizare, respectiv: drapelul României, stema ţării, sigla, reprezentată sub forma unui desen geometric oval, conţinând abrevierea sintagmei „evidenţa persoanelor” - „evp” -, poziţionat sub fotografie şi încadrat la stânga de codul structurii emitente şi de simbolul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, la dreapta, fondul-fonta de siguranţă - cuprinde curbilinii de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinaţia de culori şi procedeul de imprimare, asigură protecţia împotriva falsificării. De asemenea, cartea de identitate cuprinde şi o zonă de citire automată cu caractere identificabile optic care este poziţionată în partea inferioară a cărţii de identitate şi conţine: tipul documentului, codul ţării emitente, numele şi prenumele titularului, seria şi numărul documentului, cetăţenia, data naşterii, sexul, valabilitatea şi codul numeric personal fără cifrele ce semnifică data naşterii. Analizând toate aceste elemente, Curtea reţine că niciunul nu poate fi calificat drept însemn religios, astfel încât critica autorului excepţiei apare ca neîntemeiată.

26. În ceea ce priveşte susţinerea privitoare la încălcarea vieţii intime, familiale şi private, precum şi a secretului corespondenţei, Curtea constată că autorul indică textele din Constituţie în mod generic, fără a arăta în ce anume constă încălcarea lor, or, instanţa de contencios constituţional nu se poate substitui acestuia în motivarea excepţiei.

27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 3.218/300/2013 (nr. 1.569/2014) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi constată că prevederile art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate sub aspectul sintagmei „aflat în termen de valabilitate”din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către

Ministerul Transporturilor

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.309/2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, în temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin, (1) pct. 31 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Capitolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL 8

Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR Bucureşti

A. Tarife

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Tarif

Mod de plată/Observaţii

U.M.

Valoare totală

8.1

Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană de rută, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută din FIR Bucureşti*)

lei

9.495.389

Lunar, conform condiţiilor de aplicare

8.2

Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană terminală, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele terminale din FIR Bucureşti în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru Serviciile de navigaţie aeriană*)

lei

644.680

Lunar, conform condiţiilor de aplicare


*) Include autorizările şi avizele acordate furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană în baza legislaţiei naţionale pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor şt instalaţiilor aferente protecţiei navigaţiei aeriene.

 

B. Condiţii de aplicare

1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se achită de Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranşe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.

2. Tariful prevăzut la pct. A.8.2 se achită de Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 transe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.

3. Tarifele prevăzute la pct. A.8.1 şi A.8.2 pot fi revizuite în funcţie de modificările aferente costurilor Autorităţii Naţionale de Supervizare, prevăzute în bazele de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României, respectiv pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR Bucureşti, în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013.”

2. La capitolul 9 „Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborurilor” la litera A „Tarife”, după poziţia 9.23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9.24, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tarif

Mod de plată/Observaţii

U.M.

Valoare

„9.24

Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură, precum şi a furnizorilor de administrare a platformei, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014

Tariful se compune din suma elementelor tarifare cuprinse la pct. 9.24.1 şi 9.24.3 (după caz)

9.24.1

Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014

9.24.1.1

Certificarea/Conversia aerodromurilor - Analiza documentaţiei

la depunerea documentaţiei

 

Categoria de operare conform cererii (proceduri de apropiere)

 

 

 

Apropiere de neprecizie

 

500

 

Apropiere de precizie cat. I

euro/aerodrom

1.000

 

Apropiere de precizie cat. II

 

2.000

 

Apropiere de precizie cat. III A, cat. III B sau cat. III C

 

2.500

9.24.1.2

Certificarea pistei decolare-aterizare T1+T2 (pentru fiecare PDA, la condiţiile de operare cele mai restrictive)

la momentul stabilirii bazei de certificare

unde:

T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera:

T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria balizajului instalat de pe pista de decolare aterizare:

 

2.000 euro

Coduri 2A-3B inclusiv

1.000 euro

Balizaj marginal + PAPI

 

4.000 euro

Coduri 3C-4D inclusiv

2.000 euro

Balizaj de apropiere simplificat

 

6.000 euro

Coduri 4E-4F

4,000 euro

Balizaj de apropiere cat. I

 

 

6.000 euro

Balizaj de apropiere cat. II/JII

9.24.1.3

Certificarea căilor de rulare - TWY, T1+T2 (pentru fiecare cale de rulare)

la momentul stabilirii bazei de certificare

unde:

T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera:

T2 - componentă tarif, în funcţie de PDA deservită:

 

100 euro

Pentru aeronave cu literele de cod A, B şi C

100 euro

Deserveşte PDA de neprecizie

 

200 euro

Pentru aeronave cu litera de cod D

150 euro

Deserveşte PDA de precizie cat. I

 

300 euro

Pentru aeronave cu literele de cod E şi F

200 euro

Deserveşte PDA de precizie cat. II

 

 

 

250 euro

Deserveşte PDA de precizie cat. III A, cat. III B, cat. III C

9.24.1.4

Certificarea platformelor pentru aeronave - APRON T1+T2 (defalcat după numărul de poziţii şi echipare)

la momentul stabilirii bazei de certificare

unde:

T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera:

T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria balizajului instalat de pe calea de rulare:

 

100 euro

^ 10 Poziţii de parcare

100 euro

Balizaj marginal

 

200 euro

10-20 Poziţii de parcare

200 euro

Balizaj axial TWY şi balizaj marginal

 

400 euro

> 20 Poziţii de parcare

300 euro

Balizaj axial TWY, balizaj axial poziţii de parcare şi balizaj marginal

 

 

 

400 euro

Cu sistem vizual de andocare

9.24.1.5

Certificare heliporturi existente pe un aerodrom T1+T2

la momentul stabilirii bazei de certificare

unde:

T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura heliportului:

T2 - componentă tarif, îh funcţie de categoria operaţiunilor aeriene de pe heliport:

 

500 euro

Pentru heliporturi cu D < 15 m

300 euro

Zboruri în regim VFR de zi

 

700 euro

Pentru heliporturi cu D cuprinsă între 15 m şi 25 m inclusiv

500 euro

Zboruri în regim VFR de zi şi de noapte

 

900 euro

Pentru heliporturi cu D > 25 m

700 euro

Zboruri în regim IFR de zi şi de noapte

9.24.2

Modificări pentru care este nevoie de aprobarea/acceptarea de către AACR

la momentul depunerii cererii

 

Modificări ale specificaţiilor de certificare CS

Pentru modificările elementelor de infrastructură se aplică tarifele prevăzute la pct. 9.24.1.1, 9.24.1.2, 9.24.1.3, 9,24.1.4 şi 9.24.1.5

 

Modificări la nivelul organizaţiei - OR

300 euro/aerodrom

 

Modificări de natură operaţională - OPS - altele decât categoria de intervenţie - Servicii de salvare şi stingerea incendiilor - RFF

500 euro/aerodrom

 

Modificări de natură operaţională - OPS - nivelul categoriei de intervenţie - Servicii de salvare şi stingerea incendiilor - RFF

100 euro/aerodrom

9.24.3

Certificarea furnizorilor de administrare a platformei (dacă sunt diferiţi de operatorul de aerodrom)

la momentul depunerii cererii”

 

1.000 euro

< 10 Poziţii de parcare

2.000 euro

10-20 Poziţii de parcare

4.000 euro

> 20 Poziţii de parcare

 

Art. II. - Prin excepţie de la prevederile cap, 8 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele aferente activităţilor prestate de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” începând cu luna ianuarie 2016 şi până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se achită în baza unei singure facturi, emisă de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 mai 2016.

Nr. 361.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012,

în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Auditorii de securitate a aviaţiei civile din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, cuprinşi în Tabelul auditorilor de securitate, sunt împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile.

(2) Tabelul auditorilor de securitate a aviaţiei civile prevăzut la alin. (1) este publicat pe pagina de internet a AACR.

(3) Auditorii de securitate a aviaţiei civile se identifică cu legitimaţii emise de AACR.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, prevăzut în anexa nr. 1, utilizat de către persoanele împuternicite potrivit art. 1.

(2) Contravenientului i se comunică, odată cu procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, şi înştiinţarea de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale şi înştiinţarea de plată se tipăresc în conformitate cu caracteristicile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 mai 2016.

Nr. 365.

 

ANFXA Nr. 1

 

REGIA AUTONOMĂ „AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ”

Sediul: Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1

Telefon ..................................., fax ..................................., e-mail ...................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale

Nr. ...................................

 

Încheiat în ziua ...... luna ................................... anul ......, în localitatea ..................................., judeţul ..................................., la ................................... (sediul)

 

Subsemnatul/Subsemnaţii, având funcţia/funcţiile de auditor/auditori de securitate a aviaţiei civile în cadrul DSA/AACR, în baza legitimaţiei/legitimaţiilor nr. ........ şi a Dispoziţiei nr. ..........., în calitate de agent constatator/agenţi constatatori

împuternicit/împuterniciţi în temeiul art. ...., alin. .......... din Ordinul ministrului transporturilor nr. 365/2016 pentru

stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, în urma activităţii de monitorizare a conformităţii efectuate la data de ......., luna ......, anul ......, ora ......, la ................................., din str. ................................., nr. ......, judeţul ................................., am constatat următoarele (descrierea faptei: data şi ora comiterii, locul unde a fost comisă, împrejurările ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei):

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Fapta/Faptele constatată/constatate prin prezentul proces-verbal constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute de:

art. ....... alin. ....... lit. ......., din ...................................;

art. ....... alin. ....... lit. ......., din ...................................;

art. ....... alin. ....... lit. ......., din ...................................;

săvârşită/săvârşite de persoana juridică/fizică ................................., cu sediul/domiciliul în localitatea ................................., str. ................................. nr. ......, sectorul/judeţul ................................., înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ................................., C.U.I ................................., reprezentată de dl/dna ................................., CNP ................................., posesor/posesoare al/a Bl/CI/paşaport seria ....... nr. ................................., eliberat/eliberată de ................................., la data de ................................., având funcţia/ocupaţia de ................................., locul de muncă ................................., cu domiciliul în localitatea ................................., str. .................................,nr. ......, bl. ......, sc. ......,  ap. ......, sectorul/judeţul ................................. .

Faţă de cele constatate, contravenientul se sancţionează cu amendă de: ................................. . (cifre şi litere) în conformitate cu art. ....... alin. ....... lit. ......., din ................................... .

 

Agent/Agenţi constatator/constatatori,

Martor/Martori,

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

(semnături)

(semnături)

 

 

Contravenient,

 

 

...............................................

 

 

(semnătura)

 

Contravenientul nu este de faţă/refuză să semneze/nu poate semna  .................................,  împrejurarea fiind confirmată de martorul: ................................. (numele şi prenumele), cu domiciliul în localitatea  .................................,  str. ................................. nr. ......, bl ......, sc. ...... , ap. ......, sectorul/judeţul ................................., CNP ................................., posesor al BI/CI seria ......, nr. ................................., eliberat/eliberată de ................................., la data de ................................. .

 

 

Martor/Martori,

 

...............................................

 

...............................................

 

(semnături)

 

Motivele pentru care prezentul proces-verbal a fost încheiat în lipsa martorilor:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Suma totală de ........................., lei (adică ......................... ), reprezentând amenda/amenzile contravenţionale aplicată/aplicate astăzi, se va achita în contul ................................., deschis la .................................,  iar documentul doveditor al plăţii va fi prezentat sau comunicat prin poştă AACR la adresa: Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1, cod poştal RO 0136954, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesul ui-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi a înştiinţării de plată.

În conformitate cu art. 28 alin. (1) şi art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzilor prevăzute în actele normative, aplicate astăzi, ziua .................................,  luna .................................,  anul .................................,  cumulate, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal şi a înştiinţării de plată, respectiv suma de .................................,  lei (adică ................................. ).

Alte menţiuni

1. Obiecţiile contravenientului:

2. Împotriva prezentului proces-verbal contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării acestuia, în condiţiile legii.

Plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

3. Prezentul proces-verbal conţine pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi, /va fi comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

 

Agent constatator,

Martor,

...............................................

...............................................

 

 

Mi s-a înmânat şi am primit un exemplar al procesului-verbal.

 

 

Contravenient,

...............................................

(numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

 

ANEXA Nr. 2

 

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

Seria ...... nr. .................................

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării Procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale seria ......, nr. ................................., încheiat în ziua ................................., luna ................................., anul ................................., la ................................., sunteţi obligat la plata unei amenzi contravenţionale în cuantum de ................................. .

Plata se va efectua în contul nr. ................................., deschis la ................................., urmând ca, în termenul de 15 zile precizat mai sus, să procedaţi la predarea sau comunicarea prin poştă, recomandat, a unei copii a chitanţei de plată sau a unui alt document doveditor al efectuării plăţii la sediul Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

În conformitate cu art. 28 alin. (1) şi art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzilor prevăzute în actele normative, aplicate astăzi, ziua ................................., luna ................................., anul ................................., cumulate, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal şi a înştiinţării de plată, respectiv suma de ................................., lei (adică .................................).

În situaţia neachitării amenzii contravenţionale în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale se va proceda la executarea silită, în condiţiile legii.

 

Agent/Agenţi constatator/constatatori,

Contravenient,

 

...............................................

 

...............................................

...............................................

...............................................

(semnături)

(semnături)

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

A. Proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale

1. Formularul tipizat al procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale se tipăreşte pe format A4, de culori diferite (alb, roşu şi verde), folosindu-se caractere Times New Roman, prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române.

2. Caracteristici de tipărire:

a) formularele se tipăresc pe hârtie autocopiativă pe ambele feţe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii;

b) formularele se broşează în carnete/blocuri a câte 25 de procese-verbale, conţinând câte 75 de file fiecare,

3. Se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care:

- cel alb revine organului fiscal cu atribuţii în executarea contravenţiei;

- cel roşu revine persoanei contraveniente;

- cel verde rămâne la cotor, în posesia organului constatator.

4. Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale se semnează pe fiecare pagină atât de agentul constatator, cât şi de contravenient, precum şi de martor, după caz.

B. Înştiinţare de plată

1. Formularul se tipăreşte în 3 exemplare.

2. Caracteristici de tipărire: formularele se tipăresc pe format A4.

3. Se utilizează împreună cu procesele-verbale de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale.

4. Se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care:

- un exemplar revine persoanei contraveniente;

- un exemplar revine organului constatator;

- un exemplar revine organului fiscal, anexat la procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale.

C. Sistemul de înregistrare pentru procesele-verbale şi pentru înştiinţările de plată va fi stabilit de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2014 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 şi 45 bis din 20 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 5 mai 2016.

Nr. 533.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 362 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău

- extras –

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2016, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-15 ianuarie 2016 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat -

Organizaţia judeţeană Bacău pentru anul 2015.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău au totalizat 248.312,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid. Cheltuielile au fost în sumă de 62.001,57 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 3 martie 2016.

Nr. 3.660.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2016, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-15 ianuarie 2016 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi pentru anul 2015.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi au totalizat 152.250.00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 128.286,00 lei şt din alte surse de venit în sumă de 23.964,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 62.403,29 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 7 martie 2016.

Nr. 3.814.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sălaj

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorate Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 9-13 noiembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia judeţeană Sălaj pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sălaj au totalizat 74.630.00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 23.532,00 lei şi din donaţii în sumă de 51.098,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 74.956,50 lei.

 

Bucureşti, 7 martie 2016.

Nr. 3.815.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Sediul central

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioadele 16-27 noiembrie 2015 şi 2-16 decembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Sediul central pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Sediul central au totalizat 819.756,62 lei şi au fost obţinute din subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 100.350,18 lei, din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 675.100,03 lei, din donaţii în sumă de 33.465,27 lei şi din alte surse de venit în sumă de 10.841,14 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 736.690,19 lei.

II. Recomandări

- deschiderea unui cont bancar separat pentru încasarea subvenţiei primite de la bugetul de stat;

- clarificarea sumelor înregistrate în contul „creditori diverşi”.

 

Bucureşti, 7 martie 2016.

Nr. 3.816.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2016, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 25-29 ianuarie 2016 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa pentru anul 2015.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa au totalizat 249.629,49 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 232.790,00 lei, din donaţii în sumă de 14.000,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 2.839,49 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 232.725,26 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 7 martie 2016.

Nr. 3.817.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioadele 19-30 octombrie 2015 şi 23 noiembrie - 15 decembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central pentru anul 2014. Perioada controlată a fost extinsă la 1 ianuarie - 30 noiembrie 2015.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că în anul 2014 veniturile Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central au totalizat 1.439.588,44 lei şi au fost obţinute din subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 922.203,39 lei, din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 229.134,69 lei, din donaţii în sumă de 284.679,68 lei şi din alte surse de venit în sumă de 3,570,68 lei Cheltuielile au fost în sumă de 999.320,36 lei.

Pentru perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2015 veniturile Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central au totalizat 918.470,15 lei şi au fost obţinute din subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 918.469,78 lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,37 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 411.856,50 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), ale art. 10, ale art. 25 alin. (1) şi (2) şi ale art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări

- înregistrarea în contabilitatea proprie, ca donaţii, a reducerilor de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor;

- respectarea Normelor generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;

- respectarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- verificarea documentelor transmise de către organizaţiile judeţene şi remedierea erorilor din contabilitate constatate în urma misiunilor de control desfăşurate de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente;

- întocmirea la zi a evidenţei contabile a Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- întocmirea ordinelor de deplasare şi a deconturilor de cheltuieli pentru deplasările efectuate. Conform Normelor generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015.

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 5.512.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Giurgiu

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioadele 21-25 septembrie 2015 şi 10-12 noiembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Giurgiu pentru anul 2014.

I. Constatări

Conform declaraţiei conducerii Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Giurgiu în anul 2016 nu au existat surse de finanţare şi nu au fost efectuate cheltuieli.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Giurgiu a fost sancţionată conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări

- finanţarea activităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016;

- organizarea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 5.513.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.