MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 367/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 367         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 mai 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 

344. - Hotărâre pentru aprobarea normativelor de cheltuieli privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit „Aniversarea a 35 de ani de la primul zbor al unui român în cosmos”, organizată în perioada 13- 19 mai 2016

 

345. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

171. - Decizie privind revocarea domnului Nicolae Neacşu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

172. - Decizie privind numirea doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.004. - Decizie privind sancţionarea Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

1.021. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare/reasigurare a Societăţii NET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 

Având în vedere că în data de 5 iunie 2016 vor avea loc alegeri locale,

luând în considerare faptul că în data de 5 iunie 2016 urmează să aibă loc şi referendumuri locale în două unităţi administrativ-teritoriale,

văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dângeni, judeţul Botoşani, nr. 25 din 17 martie 2016 privind aprobarea organizării unui referendum în data de 5 iunie 2016 în vederea consultării cetăţenilor din comuna Dângeni pentru înfiinţarea satelor Gulioaia, Buneni şi Coşteni,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor, nr. 131 din 31 martie 2016 privind aprobarea organizării unui referendum în data de 5 iunie 2016 în vederea consultării cetăţenilor din municipiul Oradea privind oportunitatea modificării limitei administrative a unităţii administrativ-teritoriale Oradea,

văzând că, potrivit dispoziţiilor art. 5 din Carta europeană a autonomiei locale, pentru orice modificare a limitelor teritoriale locale, colectivităţile locale în cauză trebuie să fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea permite,

luând în considerare prevederile art. 22 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că orice modificare a limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii,

văzând şi prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum,

ţinând cont de faptul că, potrivit punctului de vedere exprimat de Biroul Electoral Central constituit pentru alegerile locale din anul 2016, dispoziţiile art. 151 din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în situaţia referendumului local, acestea vizând numai referendumul naţional,

observând că referendumurile locale nu pot utiliza infrastructura alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, văzând că, în conformitate cu dispoziţiile art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toate tipurile de consultări electorale se utilizează aceleaşi secţii de votare,

constatând faptul că, în data de 5 iunie 2016, nu se pot desfăşura referendumuri locale, întrucât primarii nu pot înfiinţa alte secţii de votare decât cele prevăzute de Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, obiectul şi data referendumului local se stabilesc şi se aduc la cunoştinţă publică cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia,

luând în considerare faptul că, în cazul neluării unor măsuri imediate, aproximativ 190.696 de alegători nu îşi vor putea exercita dreptul de vot în cadrul referendumurilor locale stabilite în data de 5 iunie 2016,

ţinând cont şi de impactul financiar negativ al organizării referendumurilor locale la o altă dată decât cea stabilită de consiliile locale menţionate, precum şi de necesitatea eliminării eventualelor disfuncţionalităţi care pot apărea în dezvoltarea colectivităţilor locale din unităţile administrativ-teritoriale menţionate în cazul neorganizării referendumurilor locale la datele stabilite de către acestea,

având în vedere şi faptul că restricţiile menţionate reprezintă o ingerinţă atât în autonomia locală, cât şi în principiul consultării cetăţenilor pentru soluţionarea unor probleme locale de interes deosebit, care trebuie eliminate, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - După articolul 16 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - (1) în situaţia în care referendumul local are loc la aceeaşi dată cu alegerile locale, organizarea şi desfăşurarea referendumului local se realizează în baza Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), ambele scrutine se realizează în cadrul aceloraşi secţii de votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleaşi birouri electorale ale secţiilor de votare, constituite potrivit Legii nr. 115/2015.

(3) în cazul prevăzut la alin. (1), alegătorii votează în baza unor liste electorale permanente şi a unor liste electorale suplimentare separate, întocmite conform legii, cu utilizarea aceloraşi ştampile electorale.

(4) Biroul electoral de circumscripţie constituit pentru alegerile locale în comuna, oraşul, municipiul sau judeţul, după caz, în care are loc referendumul local îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art. 28.

(5) Cheltuielile pentru confecţionarea buletinelor de vot pentru referendumul local sunt suportate din bugetul local.

(6) în cazul prevăzut la alin. (1), prevederile art. 84 din Legea nr. 115/2015 se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. - Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările

şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 mai 2016.

Nr. 15.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea normativelor de cheltuieli privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit „Aniversarea a 35 de ani de la primul zbor al unui român în cosmos”, organizată în perioada 13-19 mai 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba normativele de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit referitoare la aniversarea a 35 de ani de la primul zbor al unui român în spaţiul cosmic, în perioada 13-19 mai 2016, prevăzute în anexa nr. 1

Art. 2. - Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1 se suportă din prevederile bugetare ale Ministerului Apărării Naţionale aprobate pentru anul 2016, capitolul 60.01 „Apărare”, titlul II „Bunuri şi servicii”, conform devizului estimativ de Cheltuieli prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 3 şi cap. II pct. 2 din Normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultura l-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1 se aprobă invitarea şi participarea unui număr maxim de 60 de delegaţi români şi străini.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează: p. Ministrul apărării naţionale,

Ştefan-Alexandru Ţinea,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 mai 2016.

Nr. 344.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORMATIVE DE CHELTUIELI

pentru organizarea, în perioada 13-19 mai 2016, a activităţilor de protocol cu caracter deosebit „Aniversarea a 35 de ani de la primul zbor al unui român în cosmos”

 

Nr. crt.

Tip cheltuieli

Limită maximă (lei/persoană)

1.

Masă de prânz

110

2.

Dineu oficial

80

 

ANEXA Nr. 2

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru organizarea, în perioada 13-19 mai 2016, a activităţilor de protocol cu caracter deosebit „Aniversarea a 35 de ani de la primul zbor al unui român în cosmos”

 

Număr total de participanţi: 60

 

Nr. crt.

Denumirea activităţilor

Suma alocată (lei)

1.

Transport intern al participanţilor pe timpul activităţilor

14.356

2.

închirierea Sălii de marmură a Cercului Militar Naţional

3.000

3.

Acţiuni de protocol: masă de prânz (110 lei x 40 persoane = 4.400); dineu oficial (80 lei x 60 persoane = 4.800).

9.200

 

Total general:

26.556

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 6 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Autorităţile prevăzute la art. 3 percep solicitanţilor tarife pentru activităţile aferente procedurilor de plasare pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.”

2. La articolul 13, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:”.

3. La articolul 13, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor biocide care nu respectă conţinutul declaraţiei depuse în vederea avizării/autorizării în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;”.

4. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la art. 13 lit. a), e), f), fi), h), i), j), k), n), p) şi s);”.

5. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Dacă personalul împuternicit al autorităţilor menţionate la art. 4, potrivit competenţelor legale, apreciază că faptele prevăzute la art. 13 au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să atragă răspunderea penală, sesizează organul de urmărire penală competent.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul apărării naţionale,

Ştefan-Alexandru Tinca,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 mai 2016.

Nr. 345.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind revocarea domnului Nicolae Neacşu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, formulată prin Adresa nr. 3.377/CPP din 10 mai 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Neacşu se revocă din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 12 mai 2016.

Nr. 171.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, formulată prin Adresa nr. 3.377/CPP din 10 mai 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Elisabeta Ionescu se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 12 mai 2016.

Nr. 172.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în şedinţa din data de 13 aprilie 2016, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 158, aripa dreaptă, et. 4, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/12590/2014, cod unic de înregistrare 33747143/2014 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-780/2014,

a constatat următoarele:

Societatea GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S R L. nu are sediu social destinat desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizată, la care să fie prezent în permanenţă un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 2 alin. (1) lit. e) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin, (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu interzicerea temporară a exercitării activităţii Societatea GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 158, aripa dreaptă, et. 4, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/12590/2014, cod unic de înregistrare 33747143/2014 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-780/2014, până la data la care vor fi create condiţiile desfăşurării acţiunii de control.

Art. 2. - Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţă clienţilor săi interzicerea temporară a activităţii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Reluarea activităţii Societăţii se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 5. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apei Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 1.004.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare/reasigurare a Societăţii NET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 25 aprilie 2016, a Notei nr. 2.340 din 11 aprilie 2016 privind aprobarea retragerii autorizaţiei de funcţionare, la cerere, a Societăţii NET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr. 19, bl. 35 A1, parter, ap. 2, judeţul Prahova, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul J29/494/02.03.2005, cod unic de înregistrare 17305565, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 282/10.03.2003, reprezentată legal de doamna Tace Annemarie Daniela Roxana, în calitate de conducător executiv şi administrator,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii NET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. (denumită în continuare Societatea), cu sediul social în Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr. 19, bl. 35 A1, parter, ap. 2, judeţul Prahova, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul J29/494/02.03.2005, cod unic de înregistrare 17305565, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 282/10.03.2003, reprezentată legal de doamna Tace Annemarie Daniela Roxana, în calitate de conducător executiv şi administrator.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 1.021.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.