MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 381/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 381         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 mai 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

362. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015

 

363. - Hotărâre privind acţiunea „Dezvelirea şi sfinţirea monumentului intitulat «ARIPI» ridicat în memoria luptătorilor din rezistenţa anticomunistă 1945-1989” şi aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea acesteia în Bucureşti în cursul trimestrului II al anului 2016

 

364. - Hotărâre privind punerea în executare a Sentinţei civile nr. 3.928 din 10 decembrie 2013 pronunţate de Curtea de Apel - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 5.809/2/2013, definitivă prin Decizia nr. 2.630 din 24 iunie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

187. - Decizie pentru revocarea domnului Toma-Florin Petcu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

188. - Decizie pentru numirea domnului Ioan Gherheş în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

189. - Decizie pentru eliberarea domnului Adrian Cristinel Bădilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

190. - Decizie privind numirea domnului Lucian Vărşăndan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

673. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

719. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” prin emiterea de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

3.099. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.114/2014

 

3.618/594. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

503. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 925/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 9 noiembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Nivelul ajutorului de urgenţă pentru însoţitorul rănitului la tratament în străinătate se stabileşte după cum urmează:

a) costul transportului în cuantum de 1.500 euro;

b) costul cheltuielilor de cazare şi masă în cuantum de 200 euro/zi.”

2. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în situaţia în care numărul de zile pentru care s-a efectuat plata ajutorului prevăzut la art. 1 alin. (4) şi (5) este mai mare decât cel efectiv înregistrat de însoţitor, acesta are obligaţia de a returna sumele suplimentare la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, care a efectuat plata ajutorului, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la externarea rănitului din unităţile spitaliceşti din ţară sau din străinătate.”

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Justificarea sumelor acordate cu titlu de ajutoare de urgenţă se face numai în baza documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), la art. 4 alin. (3) şi la art. 5 alin. (3).

(2) Ajutoarele de urgenţă acordate potrivit prezentei hotărâri nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea de la însoţitor a sumelor prevăzute la art. 5 alin. (4).”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 34/2016 pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în situaţia tratamentului în străinătate, însoţitorul beneficiază şi de o sumă pentru costul transportului reprezentând echivalentul în lei a 1.500 euro.”

2. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) în situaţia în care termenele prevăzute la alin. (4) şi (6) se depăşesc, ajutorul suplimentar se acordă de la data depunerii cererii.”

3. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Ajutorul suplimentar se acordă pentru fiecare zi din perioada de efectuare a tratamentului. În situaţia în care perioada pentru care s-a efectuat plata ajutorului suplimentar este mai mare decât perioada de tratament confirmată de Ministerul Sănătăţii în baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 4 alin. (2), însoţitorul are obligaţia de a returna sumele încasate necuvenit la agenţia teritorială care a efectuat plata ajutorului.

(3) în vederea recuperării sumelor prevăzute la alin. (2), calculul perioadei de însoţire la tratament pentru care se acordă ajutorul suplimentar se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin agenţiile teritoriale, din 3 în 3 luni de la data efectuării primei plăţi a ajutoarelor suplimentare, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2016, pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 4 alin. (2).”

4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Ajutoarele suplimentare acordate potrivit prezentei hotărâri nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea de la însoţitor a sumelor prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. b).

5. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Justificarea sumelor acordate cu titlu de ajutoare suplimentare se face numai în baza documentelor prevăzute la art. 3 alin, (1) şi (2) şi a celor prevăzute la art. 6 alin. (1).”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 18 mai 2016.

Nr. 362.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acţiunea „Dezvelirea şi sfinţirea monumentului intitulat «ARIPI» ridicat în memoria luptătorilor din rezistenţa anticomunistă 1945-1989” şi aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea acesteia în Bucureşti

în cursul trimestrului II al anului 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii de protocol cu caracter deosebit „Dezvelirea şi sfinţirea monumentului intitulat «ARIPI» ridicat în memoria luptătorilor din rezistenţa anticomunistă 1945-1989” în Bucureşti în cursul trimestrului II al anului 2016, prevăzute în anexa nr. Î.

Art. 2. - Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea acţiunii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul pe anul 2016 al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, aprobat potrivit legii, conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 3 şi cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cui tu ral-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1 se aprobă invitarea şi participarea unui număr de maximum 15 invitaţi, români şi străini.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Adrian Sanda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 18 mai 2016.

Nr. 363.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti în anul 2016 a acţiunii de protocol cu caracter deosebit „Dezvelirea şi sfinţirea monumentului intitulat «ARIPI» ridicat în memoria luptătorilor din rezistenta anticomunistă 1945-1989”

 

Nr. crt.

Tipul de cheltuieli

Limită maximă (lei/zi/persoană)

1.

Cazare

250

2.

Masă

200

 

ANEXA Nr. 2

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti în anul 2016 a acţiunii de protocol cu caracter deosebit „Dezvelirea şi sfinţirea monumentului intitulat «ARIPI» ridicat în memoria luptătorilor din rezistenţa anticomunistă 1945-1989”

 

Număr total de participanţi: 15

 

Nr. crt.

Tipul acţiunii/cheltuieli

Suma

1.

Cheltuieli pentru cazare: 2 zile x 15 persoane x 250 lei/zi

7.500 lei

2.

Cheltuieli pentru mese: 2 zile x 15 persoane x 200 lei/zi

6.000 lei

TOTAL

13.500 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a Sentinţei civile nr. 3.928 din 10 decembrie 2013 pronunţate de Curtea de Apel - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 5.809/2/2013, definitivă prin Decizia nr. 2.630 din 24 iunie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere Sentinţa civilă nr. 3.928 din 10 decembrie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 5.809/2/2013, definitivă prin Decizia nr. 2.630 din 24 iunie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În vederea punerii în executare a Sentinţei civile nr. 3.928 din 10 decembrie 2013 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 5.809/2/2013, definitivă prin Decizia nr. 2.630 din 24 iunie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, se declară stare de calamitate naturală pentru suprafaţa de teren arabil de 4.377,86 ha din judeţul Vaslui, respectiv pentru suprafaţa de teren arabil de 2.842,01 ha din judeţul Galaţi, afectate de secetă în anul agricol 2008-2009, aflate în exploatarea Societăţii Comerciale Agrocoimplex Bârlad – S.A.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 18 mai 2016.

Nr. 364.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru revocarea domnului Toma-Florin Petcu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului, apelor şi pădurilor prin Adresa nr. 3.499/CPP din 16 mai 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.227 din 16 mai 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1,000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Toma-Florin Petcu se revocă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 19 mai 2016.

Nr. 187.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Ioan Gherheş în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului, apelor şi pădurilor prin Adresa nr. 3.499/CPP din 16 mai 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.227 din 16 mai 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan Gherheş se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 19 mai 2016,

Nr. 188.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Adrian Cristinel Bădilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Cristinel Bădilă se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 19 mai 2016.

Nr. 189.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Lucian Vărşăndan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 

Având în vedere propunerea ministrului culturii formulată prin Adresa nr. 3.585 din 4 mai 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.903 din 5 mai 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Lucian Vărşăndan se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 19 mai 2016.

Nr. 190.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

constatând că au fost îndeplinite condiţiile pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin,

Art. 1. - La data de 19 octombrie 2015 a intrat în vigoare Programul de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Palestinei, semnat la Ramala la 19 octombrie 2015

Art. 2. - La data de 3 decembrie 2015 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 27 august 2015.

Art. 3. - La data de 10 decembrie 2015 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015, ratificat prin Legea nr. 287/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 23 noiembrie 2015.

Art. 4. - La data de 11 decembrie 2015 a intrat în vigoare cel de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Chişinău la 27 august 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiţionale, ratificat prin Legea nr. 307/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015.

Art. 5. - La data de 11 decembrie 2015 a intrat în vigoare cel de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale adiţionale, ratificat prin Legea nr. 307/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015.

Art. 6. - La data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014, ratificat prin Legea nr. 238/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 octombrie 2015.

Art. 7. - La data de 11 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi ale Regatului Arabiei Saudite, semnat la Bucureşti la 5 martie 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 276/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 29 aprilie 2015.

Art. 8. - La data de 13 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Acordul de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), semnat la Bucureşti la 2 noiembrie 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2016.

Art. 9. - La data de 15 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014, la Sarajevo, ratificat prin Legea nr. 323/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 4 ianuarie 2016.

Art. 10. - La data de 20 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia prin schimb de note verbale privind desfăşurarea de activităţi lucrative de către membrii de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, semnat la Belgrad la 9 iulie 2015, respectiv 14 iulie 2015.

Art. 11. - La data de 5 februarie 2016 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014, ratificat prin Legea nr. 290/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 25 noiembrie 2015.

Art. 12. - La data de 19 februarie 2016 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat, semnat la Bucureşti şi la Chişinău la 22 septembrie 2015.

Art. 13. - La data de 21 februarie 2016 a intrat în vigoare Tratatul între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014, ratificat prin Legea nr. 350/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015.

Art. 14. - La data de 29 februarie 2016 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Regatul Arabiei Saudite, semnat la Riad la 30 aprilie 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 872/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 octombrie 2015.

Art. 15. - La data de 1 martie 2016 a intrat în vigoare înţelegerea în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, ratificat prin Legea nr. 5/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 14 ianuarie 2015.

Art. 16. - La data de 1 martie 2016 a intrat în vigoare Aranjamentul administrativ pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 346/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 mai 2015.

Art. 17. - La data de 1 martie 2016 a intrat în vigoare Protocolul la Aranjamentul administrativ pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 346/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 mai 2015.

Art. 18. - La data de 13 martie 2016 a intrat în vigoare Amendamentul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea încheiat prin schimb de note verbale la 15 ianuarie 2016 la Seul şi la Bucureşti la 1 februarie 2016 la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea vizelor pentru toate categoriile de paşapoarte, încheiat prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 22 mai 1996.

Art. 19. - La data de 29 martie 2016 a intrat în vigoare Convenţia dintre România şi Republica Bulgaria privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015, ratificată prin Legea nr. 29/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 220, din 24 martie 2016.

Art. 20. - La data de 11 aprilie 2016 a intrat în vigoare Acordul privind cooperarea, în domeniul juridic, între Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Statului Qatar, semnat la 21 octombrie 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 198/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 4 aprilie 2016.

Art. 21. - La data de 24 noiembrie 2016 va intra în vigoare Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncit, precum şi Amendamentele din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014, ratificată prin Legea nr. 214/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 21 august 2015.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Marius Cristian Bădescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 673.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” prin emiterea de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1.a), b) 2, subpct. 10 şi 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, prin emiterea de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, cu maturităţi de minimum 12 ani. Emisiunea poate fi realizată în două serii de maturităţi diferite. Suma finală, numărul de serii, maturitatea, dobânda, precum şi toţi ceilalţi termeni şi celelalte condiţii financiare urmează să fie stabilite la momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.

Art. 2. - Emisiunea este administrată de către Citigroup Global Markets Limited, JP Morgan Securities plc, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale şi Unicredit Bank AG.

Art. 3. - Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar, refinanţarea şi rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 18 mai 2016.

Nr. 719.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.114/2014

 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare Solicitarea Consiliului Concurenţei nr. 13.299/2015 privind obligativitatea asigurării unui acces nediscriminatoriu al tuturor şcolilor postliceale acreditate la implementarea programului special de revalorizare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 3 din Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare

a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii

învăţământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.114/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2015, se abrogă.

Art. II. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi

Tehnic, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2016.

Nr. 3.099.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 3.618 din 7 aprilie 2016

Nr. 594 din 9 mai 2016

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior

 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare Solicitarea Consiliului Concurenţei nr. 13.299/2015 privind obligativitatea asigurării unui acces nediscriminatoriu al tuturor şcolilor postliceale acreditate la implementarea programului special de revalorizare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şt funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.

Art. I. - În cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 26 august 2014, sintagma „şcolile postliceale publice” se înlocuieşte cu sintagma „şcoli postliceale acreditate, publice şi private”.

Art. II. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar, Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

p. Ministrul sănătăţii,

Gigel Paraschiv,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

secretar de stat

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005

 

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturi] nr. 322/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51-53, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Magistratul care nu poate participa la seminarele, conferinţele sau orice alt program de formare profesională, organizate de Institutul Naţional al Magistraturii sau la nivel descentralizat, pentru care şi-a exprimat opţiunea şi pentru care a fost selectat, are obligaţia să anunţe imposibilitatea participării, de îndată ce a intervenit motivul justificat care a determinat această situaţie, cu cel puţin 48 de ore înaintea începerii seminarului.

(2) în situaţiile în care imposibilitatea participării intervine cu mai puţin de 48 de ore înaintea începerii seminarului sau magistratul, în mod justificat, nu poate îndeplini obligaţia prevăzută de alin. (1), cauzele exoneratoare se apreciază de ordonatorul de credite, pe baza propunerii organizatorului activităţii de formare profesională şi a documentelor justificative depuse de magistratul în cauză,

(3) Anunţul prevăzut la alin. (1) se poate realiza prin orice mijloace de comunicare scrisă către organizatorul activităţii de formare, fiind transmis, de regulă, persoanei de contact indicate în cuprinsul invitaţiei de participare la activitatea de formare respectivă.

Art. 52. - În cazul lipsei nejustificate de la activitatea de formare, al neîndeplinirii obligaţiei prevăzute de art. 51 alin. (1) sau al nedepunerii documentelor justificative prevăzute de art. 51 alin. (2), magistratul va fi obligat să suporte cheltuielile efectuate de către organizator în vederea participării acestuia la activitatea de formare la care nu a participat sau a participat doar parţial.

Art. 53. - (1) Organizatorul activităţii de formare profesională care constată neparticiparea sau participarea parţială a judecătorului sau procurorului întocmeşte un referat, care cuprinde datele relevante privind activitatea de formare, motivele neparticipării sau participării parţiale, date privind anunţul prevăzut la art. 51, precum şi, după caz, propuneri privind suportarea cheltuielilor. Referatul însoţit de eventualele documente justificative va fi avut în vedere de ordonatorul de credite pentru recuperarea cheltuielilor prevăzute la art. 52sau, după caz, la aprecierea asupra cauzelor justificative prevăzute de art. 51 alin. (2).

(2) Referatul prevăzut la alin. (1) se transmite şi instanţei sau parchetului la care funcţionează judecătorul sau procurorul, pentru a fi avut în vedere în activitatea de evaluare a activităţii profesionale.”

Art. II, - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

procuror Luminiţa Palade

 

Bucureşti, 26 aprilie 2016.

Nr. 503.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesită(i de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează

în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2015.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 5 mai 2016.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

Modificări şi completări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 

1. La capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit”, formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 30 „Date informative la data de 31 decembrie ....” se completează şi va avea următorul cuprins:

 

„Date informative

la data de 31 decembrie ..........

 

30

 

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

103

 

 

 

 

II. Date privind plăţile restante

Cod poziţie

Total col. 2 + 3

din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante – total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 + 222 + 227), din care:

201

 

 

 

Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:

202

 

 

 

- peste 30 de zile

203

 

 

 

- peste 90 de zile

204

 

 

 

- peste 1 an

205

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:

206

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

210

 

 

 

- afte datorii sociale

211

 

 

 

Obligaţii restante faţa de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

215

 

 

 

împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care:

216

 

 

 

- restante până la 30 de zile

217

 

 

 

- restante după 30 de zile

218

 

 

 

- restante după 90 de zile

219

 

 

 

- restante după 1 an

220

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

 

 

 

Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă “total (poz. 223 la 226), din care:

222

 

 

 

- restante până la 30 de zile

223

 

 

 

- restante după 30 de zile

224

 

 

 

- restante după 90 de zile

225

 

 

 

- restante după 1 an

226

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite

227

 

 

 

 

III. Număr de salariaţi

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

302

 

 

 

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite În cursul exerciţiului financiar. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Cod poziţie

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

401

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

402

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

403

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

404

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

405

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

406

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

407

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

408

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

409

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

410

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

411

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

412

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

413

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

414

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

415

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

416

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

417

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

418

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

419

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

420

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

421

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

422

 

Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

423

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

424

 

Chirii plătite în cursul exerciţiului financiar pentru terenuri1)

425

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

426

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

427

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

428

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

429

 

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:

430

 

- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor

431

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

432

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

433

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

434

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

435

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

436

 

 

V. Tichete de masă

Cod poziţie

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

501

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

601

 

 

- după surse de finanţare, din care:

602

 

 

- din fonduri publice

603

 

 

- din fonduri private

604

 

 

- după natura cheltuielilor, din care:

605

 

 

- cheltuieli curente

606

 

 

- cheltuieli de capital

607

 

 

 

VII. Cheltuieli de inovare****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

701

 

 

 

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

801

 

 

 

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

901

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

902

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

903

 

 

 

X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor2)

1000

 

 

 

XI. Capital social vărsat”***)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

Sume Col. 1

%3) Col. 2

Sume Col. 1

%3) Col. 2

Capital social vărsat3) (poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119+ 1120), din care:

1100

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz. 1112), din care:

1110

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală

1111

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală

1112

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

1113

 

 

 

 

- cu capital integral de stat

1114

 

 

 

 

- cu capital majoritar de stat

1115

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat

1116

 

 

 

 

- deţinut de regii autonome

1117

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

1118

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice

1119

 

 

 

 

- deţinut de alte entităţi

1120

 

 

 

 

 

XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul anului de raportare da către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome**”*)

Cod poziţia

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Total sume, din care:

1121

 

 

- către instituţii publice centrale

1122

 

 

- către instituţii publice locale

1123

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/ instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora

1124

 

 

 

XIII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi regiilor autonome****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Total sume, din care:

1130

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:

1131

 

 

- către instituţii publice centrale

1132

 

 

- către instituţii publice locale

1133

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/ instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora

1134

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

1135

 

 

- către instituţii publice centrale;

1136

 

 

- către instituţii publice locale;

1137

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/ instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora

1138

 

 

 

XIV. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

1140

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1141

 

 

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

1142

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1143

 

 

 

*) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plate absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru altă situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere Un aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.

*****) Se raportează doar de către Instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.

******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea ludului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Se va completa de către instituţiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

3) La secţiunea XI «Capital social vărsat», la poz. 1110-1120 în col. 2, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

 

Administrator,

....................................................

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

....................................................

Întocmit

 

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

....................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

....................................................

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

2. La capitolul III „Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit”, litera A punctul A.3, corelaţia „X. Capital social vărsat” devine corelaţia „XI. Capital social vărsat” şi va avea următorul cuprins:

.XI. Capital social vărsat Controlul vertical

Pentru coloana 1 trebuie respectate următoarele corelaţii:

1100= 1110+ 1113+ 1117+1118+ 1119+ 1120 1110 = 1111 + 1112”.

3. În cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.