MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 401/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 401         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 mai 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

550. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

551. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

552. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

553. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

554. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

555. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de sediu între România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

375. - Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 7-8 iulie 2016, a celei de-a XX-a Adunări Generale a Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale, în contextul asigurării de către România a preşedinţiei organizaţiei pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

530. - Ordin al secretarului general al Guvernului privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

 

816. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

497. - Decizie privind modificarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS, adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.131/2014

 

Rectificări la:

 - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 404/409/2016

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Năstasie Gheorghe Ştefan îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 550.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 365/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iulian Cristian Topalea se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Suceava.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 551.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 551/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2016, doamna Elena Gheju, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 552.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 550/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2016, doamna Niculina Udroiu, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 553.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 552/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2016, domnul Ion Lefter, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 554.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de sediu între România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 56 din 11 mai 2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de sediu între România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 555.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 7-8 iulie 2016, a celei de-a XX-a Adunări Generale a Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale, în contextul asigurării de către România a preşedinţiei organizaţiei

pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea de către Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la Bucureşti, în perioada 7-8 iulie 2016, a celei de-a XX-a Adunări Generale a Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale, în 2016, în contextul asigurării de către România a preşedinţiei organizaţiei pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016.

Art. 2. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării evenimentului se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru anul 2016, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în limita sumei de 605.000 lei.

(2) Prin derogare de la prevederile cap. 1 pct. 4 şi cap. 2 pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1 se aprobă:

a) organizarea a trei mese oficiale; b) invitarea în ţară a unui număr de maximum 15 persoane care au deţinut funcţia de preşedinte sau secretar executiv al Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale (I.O.T.A.), de la înfiinţare şi până în prezent.

(3) Pentru invitaţii prevăzuţi la alin. (2) lit. b) se pot suporta cheltuieli de cazare în structuri de cazare de maximum 5 stele şi cheltuieli de transport internaţional la clasa economic.

(4) Normativele de cheltuieli pentru acţiunea menţionată la art. 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală răspund, în conformitate cu prevederile legale, de modul de utilizare a sumelor aferente organizării acţiunii prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 mai 2016.

Nr. 375.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru organizarea celei de-a XX-a Adunări Generale a Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale, în perioada 7-8 iulie 2016, la Bucureşti

 

Nr. crt.

Tip acţiune/cheltuieli*)

Limită maximă

1.

Masă oficială ziua 1 (6 iulie)

300 lei

2.

Masă oficială ziua 2 (7 iulie)

300 lei

3.

Masă oficială ziua 3 (8 iulie)

300 lei


*) Pentru celelalte tipuri de cheltuieli se aplică dispoziţiile legale în vigoare.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

 

Având în vedere:

- prevederile art. 2 lit. d), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,

secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin

Art. I. - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 22 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Prin excepţie de la dispoziţiile art. 3-6, monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului acestora.”

2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) De la prevederile alin. (2) sunt exceptate autorităţile şi instituţiile publice din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.”

3. La articolul 81, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Entităţile publice care, conform reglementărilor legale, nu se subordonează unei entităţi publice superioare, precum şi autorităţile şi instituţiile publice din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională întocmesc documentele prevăzute la art. 8 şi art. 81 ca documente doveditoare ale implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 22 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 20 mai 2016.

Nr. 530.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Având în vedere Referatul Direcţiei generale pentru pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 322.785 din 17 mai 2016,

în temeiul prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista detaliată a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din POPAM şi menţionate la alin. (1) trebuie să respecte dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 ai Parlamentului European şi al Consiliului şi ale Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului CE, Euratom nr. 1.605/ 2002 al Consiliului.

(3) Primele şi compensaţiile calculate conform dispoziţiilor cap. 4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 sunt eligibile.

Art. 2. - Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile menţionate la alin. (1) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare privind achiziţiile, precum şi cu instrucţiunile de achiziţii elaborate de către Autoritatea de management,

Art. 3. - Pentru cheltuielile cu transportul, diurna şi cazarea se aplică următoarele reguli:

1. În cazul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de finanţarea acestora, cheltuielile cu transportul, diurna şi cazarea pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, se stabilesc potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

2. În cazul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de finanţarea acestora, cheltuielile cu transportul, diurna şi cazarea pe perioada delegării şi detaşării externe în interesul serviciului se stabilesc potrivit Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

3. În cazul celorlalte categorii de personal implicate în implementarea operaţiunilor:

3.1. Reguli privind transportul:

a) avionul, pe orice distanţă, clasa economică;

b) trenul, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km, utilizarea vagonului de dormit numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte pe distanţe de peste 300 km;

c) navele de călători, după tariful clasei I;

d) mijloacele de transport în comun, după tarifele stabilite pentru acele mijloace;

e) mijloacele de transport auto, costul real al combustibilului în limita unui consum maxim de 7,5 1/100 km;

f) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj intră În cheltuielile de transport care se decontează;

g) sunt eligibile şi:

(i) transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate;

(ii) transportul efectuat în localitatea unde se execută delegarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanţa dintre gară, aerogară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare;

(iii) transportul pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării;

(iv) taxele pentru trecerea podurilor;

(v) taxele de traversare cu bacul;

(vi) taxele de aeroport, gară, autogară sau port, parcare;

(vii) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

3.2 Reguli privind diurna:

a) numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare;

b) pentru delegarea cu durata de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, diurna se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore;

c) maxime de referinţă: valoarea prevăzută de legislaţia naţională în vigoare pentru sectorul public.

3.3. Reguli privind cazarea:

a) cazare pe baza documentelor justificative emise de structurile de primire turistice, încadrate cu maximum 3 stele. În structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacanţă, pensiuni, popasuri turistice, spaţii de campare organizate în gospodăriile populaţiei destinate prin construcţie cazării;

b) în cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură de primire turistică de confort superior celei de 3 stele, se decontează numai 50% din tariful de cazare perceput;

c) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;

d) în situaţia în care în costul cazării este inclus şi micul dejun, se decontează şi contravaloarea acestuia;

e) în situaţia în care personalul aflat în delegare nu se cazează în unităţi de cazare specializate, cheltuielile de cazare se compensează prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 45 lei.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniela Giurcă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 mai 2016.

Nr. 816.

 

ANEXĂ

 

LISTA

detaliată a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

I. Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

1. Cheltuieli cu auditarea proiectului

2. Cheltuieli cu informarea şi publicitatea

3. Cheltuieli privind taxele

4. Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016

5. Cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014

6. Cheltuielile cu transportul, diurna şi cazarea

II. Cheltuieli comune măsurilor de investiţii finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, astfel cum sunt prevăzute în art. 8 cap. 1 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare, astfel cum sunt prevăzute în art. 8 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008

3. Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică, astfel cum sunt prevăzute în art. 8 cap. 2 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008

4. Cheltuielile pentru investiţia de bază, astfel cum sunt prevăzute în art. 8 cap. 4 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, inclusiv cheltuieli pentru achiziţia de construcţii

5. Cheltuielile cu amortizarea şi leasingul, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;

6. Alte cheltuieli, astfel cum sunt prevăzute în art. 8 cap. 5 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008

7. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016

8. Cheltuieli pentru probele tehnologice şi teste, astfel cum sunt prevăzute în art. 8 cap. 6 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008

III. Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

A. Măsura I.1. Inovare

1. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor produse şi echipamente noi sau substanţial îmbunătăţite

2. Cheltuieli cu dezvoltarea sau Introducerea unor procese şi tehnici noi sau îmbunătăţite

3. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor sisteme de gestionare şi organizare noi sau îmbunătăţite, inclusiv la nivelul prelucrării şi al comercializării

4. Cheltuieli cu experţi

5. Cheltuieli cu transportul, diurna şi cazarea conform art. 3 din ordin

6. Cheltuieli cu achiziţia de echipamente, bunuri şi servicii:

a) mobilier, calculatoare şi alte echipamente;

b) piese de schimb/echipamente pentru maşini, unelte;

c) publicaţii.

7. Cheltuieli cu închiriere de autoturisme, ambarcaţiuni, autolaboratoare

8. Cheltuieli administrative şi de funcţionare aferente proiectului:

a) costuri de comunicaţii (telefon, fax, internet, poştă) direct legate de proiect;

b) consumabile (rechizite) direct legate de activităţile proiectului;

c) chirie şi utilităţi pentru locaţia proiectului.

9. Cheltuieli cu servicii externalizate:

a) studii, cercetări;

b) costuri pentru conferinţe/seminare;

c) cheltuieli cu testarea experimentală.

B. Măsura I.2. Servicii de consiliere

1. Cheltuieli cu servicii de consiliere care evaluează viabilitatea proiectelor potenţial eligibile pentru sprijin în temeiul cap. II din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

2. Cheltuieli cu elaborarea de studii de fezabilitate

3. Cheltuieli cu furnizarea de servicii de consiliere profesională cu privire la sustenabilitatea mediului, având ca obiectiv limitarea şi, acolo unde este posibil, eliminarea impactului negativ al activităţilor de pescuit asupra ecosistemelor marin, terestru şi de apă dulce

4. Cheltuieli cu furnizarea de servicii de consiliere profesională cu privire la strategiile de afaceri şi de marketing

C. Măsura I.6. Diversificarea veniturilor şi noi forme de venituri

1. Cheltuieli pentru investiţii la bord:

a) cheltuieli pentru investiţii necesare realizării activităţilor de agrement la bordul ambarcaţiunii de pescuit comercial;

b) cheltuieli pentru investiţii necesare realizării activităţilor de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcaţiunii de pescuit comercial.

2. Cheltuieli pentru turismul privind pescuitul recreativ-sportiv:

a) cheltuieli pentru investiţii necesare turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv pe pontoane;

b) cheltuieli cu achiziţia de ambarcaţiuni cu destinaţie recreativă;

c) cheltuieli pentru investiţii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcaţiuni;

d) cheltuieli pentru investiţii necesare realizării unor centre de pescuit recreativ-sportiv.

3. Cheltuieli pentru restaurante cu specific pescăresc:

a) cheltuieli pentru investiţii noi;

b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;

c) cheltuieli cu achiziţia de dotări specifice restaurantelor.

4. Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului:

a) cheltuieli pentru investiţii ce vizează colectarea de deşeuri marine sau deşeuri pe ape interioare;

b) cheltuieli pentru investiţii ce vizează prelucrarea şi comercializarea deşeurilor marine sau a deşeurilor de apele interioare colectate;

c) cheltuieli pentru investiţii ce vizează servicii de întreţinere şi igienizare a plajelor şi a zonelor de agrement.

5. Cheltuieli pentru activităţi educaţionale care privesc pescuitul:

a) cheltuieli pentru investiţii necesare desfăşurării de activităţi educative care privesc pescuitul;

b) cheltuieli pentru investiţii necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit.

D. Măsura I.15. Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin şi adaptarea pescuitului la protecţia speciilor

1. Cheltuieli cu echipamente care îmbunătăţesc selectivitatea uneltelor de pescuit în funcţie de dimensiuni sau specii

2. Cheltuieli cu investiţii la bord necesare pentru evitarea şi reducerea capturilor nedorite de stocuri comerciale sau care manipulează capturi nedorite care urmează să fie debarcate, în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1 954/2003 şi (CE) nr. 1,224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.371/2002 şi (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului

3. Cheltuieli cu echipamente care limitează şi, acolo unde este posibil, elimină impactul fizic şi biologic al pescuitului asupra ecosistemului sau asupra fundului mării

4. Cheltuieli cu echipamente care protejează uneltele şi capturile împotriva mamiferelor şi a păsărilor protejate din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică sau prin Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, cu condiţia să nu fie subminată selectivitatea evitării provocării de daune fizice animalelor de pradă

5. Cheltuieli cu investiţii la bordul navelor/ambarcaţiunilor care limitează impactul asupra pescuitului marin şi contribuie la protejarea speciilor

6. Cheltuieli cu achiziţia de unelte şi echipamente de pescuit care limitează impactul asupra pescuitului marin şi contribuie la protejarea speciilor

E. Măsura I.17. Protejarea şi refacerea biodiversităţii marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute şi a altor deşeuri marine

1. Cheltuieli cu achiziţia de echipamente/utilaje folosite pentru colectarea deşeurilor din mare, în special a uneltelor de pescuit pierdute sau abandonate

2. Cheltuieli pentru îndepărtarea uneltelor de pescuit pierdute din mare, în special pentru combaterea pescuitului-fantomă

3. Achiziţionarea şi, dacă este cazul, instalarea de echipamente la bord pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor

4. Cheltuieli cu crearea de programe de colectare a deşeurilor pentru pescarii participanţi, inclusiv stimulente financiare

5. Cheltuieli cu achiziţionarea şi, dacă este cazul, instalarea de echipamente în cadrul unităţilor din porturile pescăreşti pentru depozitarea şi reciclarea deşeurilor

6. Cheltuieli cu campanii de  comunicare, informare şi sensibilizare în vederea încurajării pescarilor şi altor părţi interesate să participe la proiecte de îndepărtare a uneltelor de pescuit pierdute

7. Cheltuieli cu formarea pentru pescari şi agenţi portuari

F. Măsura I.21. Eficienta energetică şi atenuarea schimbărilor climatice - înlocuirea sau modernizarea motoarelor

1. Cheltuieli pentru înlocuirea motoarelor principale sau auxiliare

2. Cheltuieli pentru modernizarea motoarelor principale sau auxiliare

G. Măsura I.22. Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite

1. Cheltuieli pentru investiţii în infrastructura necesară creşterii valorii propriilor capturi, aferente activităţilor de prelucrare, comercializare şi vânzare directă

2. Cheltuieli pentru investiţii inovatoare la bord prin care creşte calitatea produselor pescăreşti

H. Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare. centre de licitaţii şi adăposturi

I. Porturi de pescuit:

a) cheltuieli pentru dezvoltarea şi modernizarea danelor specializate pentru navele şi/sau ambarcaţiunile de pescuit;

b) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care facilitează descărcarea/încărcarea produselor pescăreşti şi asigură siguranţa pe parcursul procesului de descărcare/încărcare;

c) cheltuieli pentru modernizarea şi extinderea cheiurilor;

d) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care asigură aprovizionarea cu combustibil, energie, gheaţă şi alimentarea cu apă;

e) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care fac posibile menţinerea şi depozitarea la rece a produselor de pescuit;

f) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;

g) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente pentru întreţinerea şi repararea navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit în cadrul portului;

h) cheltuieli pentru realizarea, achiziţionarea şi instalarea de echipamente pentru depozitarea, tratarea şi reciclarea deşeurilor;

i) cheltuieli pentru reabilitarea şi modernizarea dotărilor şi utilităţilor (utilaje, instalaţii, reţele de apă, electricitate, gaze, căi de acces);

j) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente şi facilităţi pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în porturile de pescuit.

2. Locurile de debarcare:

a) cheltuieli pentru modernizarea infrastructurii specifice locurilor de debarcare;

b) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care facilitează descărcarea/încărcarea produselor pescăreşti şi asigură siguranţa pe parcursul procesului de descărca re/încărcare;

c) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care fac posibilă menţinerea şi depozitarea la rece a produselor de pescuit;

d) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care asigură aprovizionarea cu energie, gheaţă şi alimentarea cu apă;

e) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;

f) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care asigură producerea gheţii;

g) realizarea şi achiziţionarea de echipamente pentru operaţiunile de manipulare;

h) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente şi facilităţi pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în porturile de pescuit;

i) cheltuieli pentru achiziţionarea şi, dacă este cazul, instalarea de echipamente în cadrul locurilor de debarcare pentru depozitarea şi reciclarea deşeurilor.

3. Centre de licitaţii:

a) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care fac posibile menţinerea, prelucrarea şi depozitarea la rece a produselor de pescuit;

b) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care facilitează încărcarea produselor pescăreşti şi asigură siguranţa pe parcursul procesului de încărcare;

c) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente şi facilităţi pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în centrele de licitaţii;

d) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente pentru operaţiunile de manipulare;

e) cheltuieli pentru crearea şi amenajarea de facilităţi pentru prima vânzare.

4. Adăposturile pescăreşti:

a) cheltuieli pentru construirea sau modernizarea de mici adăposturi necesare pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor;

b) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente şi facilităţi pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în adăposturile pescăreşti;

c) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare a ambarcaţiunilor de pescuit;

d) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare a uneltelor de pescuit;

e) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţia de echipamente pentru întreţinerea şi repararea ambarcaţiunilor de pescuit în cadrul adăposturilor pescăreşti;

f) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţia de echipamente pentru întreţinerea şi repararea uneltelor de pescuit în cadrul adăposturilor pescăreşti;

g) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea materialelor igienico-sanitare şi a materialelor care facilitează servirea mesei în adăposturile pescăreşti;

h) cheltuieli pentru realizarea de instalaţii pentru alimentarea cu apă potabilă, instalaţii sanitare şi vestiare (trebuie prevăzute pentru lucrători duşuri corespunzătoare şi în număr suficient, cabine de WC şi chiuvete);

i) cheltuieli pentru achiziţii de mijloace tehnice de radio-telefon.

I. Măsura II.1. Inovare

1. Cheltuieli pentru dezvoltarea de cunoştinţe tehnice, ştiinţifice sau organizaţionale

2. Cheltuieli pentru dezvoltarea sau introducerea:

a) unor specii noi în acvacultură;

b) unor produse noi sau îmbunătăţite substanţial, unor procese noi sau îmbunătăţite;

c) unor sisteme de gestionare şi organizare noi sau îmbunătăţite.

3. Cheltuieli cu experţi

4. Cheltuieli cu transportul, diurna şi cazarea conform art. 3 din ordin

5. Cheltuieli cu achiziţia de echipamente, bunuri şi servicii:

a) mobilier, calculatoare şi alte echipamente;

b) piese de schimb/echipamente pentru maşini, unelte;

c) publicaţii.

6. Cheltuieli cu închiriere de autoturisme, ambarcaţiuni, autolaboratoare

7. Cheltuieli administrative şi de funcţionare aferente proiectului:

a) costuri de comunicaţii (telefon, fax, internet, poştă) direct legate de proiect;

b) consumabile (rechizite) direct legate de activităţile proiectului;

c) chirie şi utilităţi pentru locaţia proiectului.

8. Cheltuieli cu servicii externalizate:

a) studii, cercetări;

b) costuri pentru conferinţe/seminare;

c) cheltuieli cu testarea experimentală.

J. Măsura II.2. Investiţii productive în acvacultură

Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:

1. Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultură

2. Cheltuieli pentru modernizarea şi reabilitarea unităţilor de acvacultură prin investiţii pentru refacerea digurilor, canalelor şi infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea şi modernizarea staţiilor de reproducere

3. Cheltuieli cu achiziţia de echipamente pentru îndepărtarea mâlului sau menite să prevină depunerea mâlului

4. Cheltuieli cu achiziţia de unelte de pescuit

5. Cheltuieli cu achiziţia de ambarcaţiuni pentru furajare, recoltarea şi transportul peştelui

6. Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru producerea furajelor

7. Cheltuieli pentru construirea şi dotarea de microunităţi de procesare cu condiţia ca materia primă să provină din producţie proprie

8. Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali

9. Cheltuieli pentru realizarea/amenajarea de capacităţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din peşte, prin investiţii noi sau adaptarea/modernizarea unor clădiri existente

10. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri şi platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultură

11. Cheltuieli pentru construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje

12. Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă

13. Cheltuieli cu amenajarea de standuri şi pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv

14. Cheltuieli cu achiziţia de ambarcaţiuni cu destinaţie recreativă

15. Cheltuieli pentru investiţii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcaţiuni

16. Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescăresc pe raza oraşului sau comunei unde se află unitatea de acvacultură:

a) cheltuieli pentru investiţii noi;

b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;

c) cheltuieli cu achiziţia de dotări specifice restaurantelor.

17. Cheltuieli pentru amenajarea spaţiilor de cazare în interiorul fermei, în legătură cu pescuitul recreativ-sportiv:

a) cheltuieli pentru investiţii noi;

b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;

c) cheltuieli cu achiziţia de dotări specifice spaţiilor de cazare.

18. Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare şi de promovare a turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv

19. Cheltuieli cu amenajarea unor spaţii pentru activităţi educaţionale

20. Cheltuieli necesare desfăşurării de activităţi educative care privesc pescuitul

21. Cheltuieli necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit

22. Cheltuieli pentru construirea de observatoare în vederea studierii păsărilor acvatice

23. Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul peştelui viu, peştelui proaspăt, a produselor rezultate în urma procesării şi aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultura

24. Cheltuieli pentru achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how

25. Cheltuieli pentru achiziţionarea de maşini, utilaje (inclusiv utilaje agricole) şi echipamente folosite la întreţinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultură

26. Cheltuieli cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru menţinerea şi monitorizarea în condiţii optime a biomediului acvatic

27. Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru colectarea şi gestionarea deşeurilor din unităţile de acvacultură

28. Cheltuieli privind achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare

29. Cheltuieli privind primele de asigurare a investiţiilor pentru perioada de implementare (execuţie) a proiectului

30. Cheltuieli pentru investiţii în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, biomasă, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca o componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu, nu mai mult de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

K. Măsura II.3. Investiţii productive în acvacultura - eficienta utilizării resurselor, reducerea utilizării apelor şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei

1. Cheltuieli cu investiţii pentru realizarea/modernizarea de sisteme de acvacultură recirculante

2. Cheltuieli pentru construirea şi dotarea de microunităţi de procesare cu condiţia ca materia primă să provină din producţie proprie

3. Cheltuieli pentru construirea şi amenajarea unui centru de vânzare direct (magazine pescăresc) către consumatorii finali

4. Cheltuieli pentru realizarea de capacităţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din peşte

5. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri şi platforme tehnologice aferente unităţii de acvacultura

6. Cheltuieli pentru construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how

8. Cheltuieli cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru menţinerea şi monitorizarea în condiţii optime a biomediului acvatic şi a materialului piscicol

9. Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru colectarea şi gestionarea deşeurilor din unităţile de acvacultură

10. Cheltuieli privind achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare

11. Cheltuieli privind primele de asigurare a investiţiilor pentru perioada de implementare (execuţie) a proiectului

12. Cheltuieli privind achiziţionarea de maşini şi echipamente folosite la distribuirea furajelor, manipularea materiilor prime sau la întreţinerea unităţilor de acvacultură

13. Cheltuieli privind achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul peştelui viu, peştelui proaspăt, a produselor rezultate în urma procesării şi aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură

14. Cheltuieli cu investiţii pentru reducerea impactului asupra mediului

L. Măsura II.4. Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă

1. Cheltuieli cu investiţii pentru eficientizarea energetică

2. Cheltuieli cu investiţii pentru producerea de energie din surse de energie regenerabilă

3. Cheltuieli privind primele de asigurare a investiţiilor pentru perioada de implementare (execuţie) a proiectului

M. Măsura II.5. Servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură

1. Cheltuieli cu înfiinţarea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură:

a) taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare;

b) mobilier, calculatoare şi alte echipamente;

c) închiriere de ambarcaţiuni şi/sau autoturisme;

d) costuri pentru recrutarea personalului;

e) costuri pentru promovare;

f) închiriere de echipamente de monitorizare şi control al mediului acvatic;

g) taxe autorizare cursuri de formare profesională.

2. Cheltuieli cu achiziţia de servicii de consultanţă tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică:

a) cheltuieli cu achiziţia de servicii de consultanţă tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică, economică;

b) cheltuieli de personal cu echipa de implementare;

c) cheltuieli administrative şi de funcţionare aferente proiectului.

N. Măsura II.7. Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură

1. Cheltuieli cu identificarea şi cartografierea zonelor cu potenţial pentru dezvoltarea acvaculturii

2. Cheltuieli cu investiţii în infrastructură în siturile în care se practică acvacultura, inclusiv în consolidarea terenurilor, aprovizionarea cu energie sau gestionarea apei

3. Cheltuieli cu investiţii în programe privind sănătatea publică şi sănătatea animalelor

O. Măsura II.12. Măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor

1. Cheltuieli privind controlul şi eradicarea bolilor din acvacultură

2. Cheltuieli privind elaborarea de ghiduri de bune practici atât general, cât şi specific pentru anumite specii

3. Cheltuieli pentru elaborarea unor coduri de conduită, referitoare la biosecuritate sau la necesităţile în materie de sănătate şi bunăstare a animalelor în acvacultură

4. Cheltuieli privind elaborarea unor studii în domeniul veterinar sau farmaceutic

5. Cheltuieli privind înfiinţarea unor grupuri pentru protecţia sănătăţii în sectorul acvaculturii

6. Cheltuieli cu experţi

P. Măsura II.13. Asigurarea stocurilor din acvacultură

1. Cheltuieli cu primele de asigurare a stocurilor din acvacultură pentru pierderile economice generate de dezastre naturale, fenomene climatice nefavorabile, schimbări bruşte ale calităţii şi cantităţii apei, boli, defectarea sau distrugerea instalaţiilor de producţie

Q. Măsura III.1. Sprijin pregătitor

1. Cheltuieli privind înfiinţarea parteneriatului şi pentru elaborarea cererii de finanţare, efectuate înainte de data semnării contractului de finanţare

2. Cheltuieli de personal, respectiv salarii şi contribuţii

3. Cheltuieli privind consolidarea parteneriatelor locale deja existente

4. Cheltuieli pentru consultarea şi animarea întregului teritoriu, informarea, conştientizarea comunităţilor locale şi promovarea în teritoriu a oportunităţilor privind dezvoltarea locală acoperind întreg teritoriul eligibil

5. Cheltuieli privind transportul, diurna şi cazarea personalului şi experţilor implicaţi în derularea proiectului conform art. 3 din ordin

6. Cheltuieli pentru instruirea liderilor locali

7. Cheltuieli pentru schimb de bune practici, vizite la FLAG- urile din România care au implementat o strategie de dezvoltare locală în perioada de programare 2007-2013

8. Cheltuieli pentru formare profesională în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii

9. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor şi analizelor necesare pregătirii strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii

10. Costuri aferente elaborării strategiei de dezvoltare locală

11. Costuri de consultanţă, inclusiv SWOT

12. Costuri aferente acţiunilor legate de consultarea părţilor interesate în scopul pregătirii strategiei

13. Cheltuieli aferente serviciilor externalizate

14. Costurile administrative (de funcţionare şi de personal) ale beneficiarului de sprijin pregătitor

R. Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală

Cheltuielile pentru funcţionarea grupurilor locale de acţiune pentru pescuit responsabile cu implementarea strategiilor selectate sunt următoarele:

1. Contravaloarea salariilor brute lunare pentru o normă întreagă de lucru, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator pentru personalul grupului local de acţiune, în funcţie de valoarea alocată implementării strategiei, după cum urmează:

a) pentru o valoare alocată strategiei de până la 2 milioane de euro, în cuantum de maximum 5 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 3 salarii minime brute pe economie pentru funcţiile de execuţie;

b) pentru o valoare alocată strategiei între 2 milioane euro şi 4 milioane euro, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 5 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute pe economie pentru funcţiile de execuţie;

c) pentru o valoare alocată strategiei de peste 4 milioane euro, în cuantum de maximum 8 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 7 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute pe economie pentru funcţiile de execuţie.

Prin funcţia de conducere de la lit. a), b) şi c) se înţelege activitatea pe care o desfăşoară acea persoană care conduce o structură de tip compartiment, birou, serviciu, direcţie, conform organigramei, şi are în subordine mai multe persoane angajate care împreună cumulează minimum două norme întregi de lucru. Pentru normele reduse de lucru, salarizarea se acordă proporţional cu timpul prevăzut în contractul de muncă;

d) cheltuieli privind primele acordate salariaţilor FLAG, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, stabilite în baza unei proceduri de evaluare a activităţii personalului aprobate de către DGP AMPOPAM, în cuantum de maximum 30% din salariul de încadrare;

e) cheltuieli privind indemnizaţiile brute pentru membrii FLAG, inclusiv contribuţiile sociale, plătite în baza contractelor de mandat sau a contractelor civile, alţii decât personalul angajat al FLAG, care participă la şedinţele Comisiei de selecţie şi/sau Comisiei de contestaţii, în cuantum de maximum 2 salarii minime brute pe economie pe lună, proporţional cu numărul de ore sau de şedinţe efectuate;

f) cheltuieli privind onorariul experţilor externi, care prestează servicii part-time în cadrul grupului local de acţiune pentru pescuit, legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală - consultanţă, expertiză, în cuantum de maximum 100 euro/zi, dar nu mai mult de 12,5 euro/oră, în cazuri speciale şi pe deplin justificate pentru nevoile grupului local de acţiune pentru pescuit;

g) cheltuieli privind indemnizaţiile brute pentru cenzorul FLAG, inclusiv contribuţiile sociale, conform contractului civil încheiat.

2. Cheltuieli pentru plata chiriei sediului şi/sau punctului de lucru al FLAG-ului - se vor stabili în conformitate cu preţul pieţei, dar nu mai mult de 6 euro/m2/lună fără T.VA. de suprafaţă utilă; aceste cheltuieli sunt eligibile pentru maximum un sediu sau un punct de lucru din teritoriul eligibil FLAG, aşa cum este prevăzut acesta în strategia de dezvoltare locală.

3. Cheltuieli pentru întreţinerea sediului şi/sau punctului de lucru al FLAG-ului, respectiv: curăţenie, igienizare

4. Cheltuieli operaţionale pentru sediul şi/sau punctul de lucru al FLAG-ului pentru care există contract/contracte

5. Cheltuieli pentru organizarea de reuniuni şi evenimente de promovare în teritoriul eligibil FLAG, schimb de bune practice la alte FLAG-uri din România: cheltuieli cu materiale informative, consumabile, închirierea de spaţii pentru desfăşurarea evenimentului, echipamente şi logistică adecvate pentru derularea activităţilor proiectului, cazare, diurnă sau masă şi asigurarea transportului participanţilor la acţiunile de informare-promovare şi animare teritoriu conform art. 3 din ordin

6. Cheltuieli pentru participarea la reuniuni şi evenimente de promovare organizate în afara teritoriului FLAG-ului, precum şi la cele organizate pe teritoriul Uniunii Europene de alte FLAG-uri, instituţii ale Uniunii Europene şi/sau alte persoane juridice în baza aprobărilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală pentru pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM (M.A.D.R. - DGP AMPOPAM)

7. Cheltuielile cu asigurarea medicală în străinătate pentru deplasările externe aprobate de DGP AMPOPAM

8. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar

9. Cheltuieli pentru achiziţionarea/închirierea/întreţinerea de active fixe, corporale şi necorporale, cu excepţia locuinţelor. Este eligibilă achiziţionarea în sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, a unui mijloc de transport persoane sau achiziţionarea unui singur mijloc de transport persoane, a cărui valoare să fie de maximum 18.000 euro, inclusiv TVA. Pentru FLAG-urile care şi-au achiziţionat un mijloc de transport prin POP 2007-2013 nu este eligibilă cheltuiala cu achiziţia unui mijloc de transport. Combustibilul aferent se decontează în limita maximă a contravalorii a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă, fără a se depăşi consumul la sfârşit de an, Pentru FLAG-urile unde deplasarea la acţiunile de animare şi monitorizare a proiectelor se face pe apă sunt eligibile un peridoc şi achiziţionarea în sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, sau achiziţionarea unei şalupe cu un consum lunar maxim de 35 l/oră pentru un maximum de 55 de ore pe lună, fără depăşirea acestui consum la nivel anual. Decontarea combustibilului pentru şalupă se va face conform documentelor tehnice emise de producător.

10. Cheltuieli cu amortizarea; în cazul tuturor activelor fixe, corporale şi necorporale este eligibilă doar valoarea care se poate amortiza conform prevederilor legale pe perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de ultima zi de implementare a strategiei finanţate prin POPAM.

11. Cheltuieli pentru plata transportului, diurnei şi cazării conform art. 3 din ordin. Pentru deplasarea în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de tip municipii, oraşe, comune sau sate se acordă o depăşire de maximum 15 km/deplasare. În situaţia în care personalul aflat în delegare nu se cazează în unităţi de cazare specializate, cheltuielile de cazare se compensează prin plata, pentru fiecare noapte, conform legislaţiei naţionale în vigoare pentru sectorul public.

12. Cheltuieli pentru instruirea angajaţilor FLAG: cheltuieli cu taxele/serviciile de instruire, cheltuieli cu transportul, diurna şi cazarea conform art. 3 din prezentul ordin; personalul FLAG care beneficiază de instruire ce este suportată din bugetul FLAG are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea în cadrul FLAG până la finalizarea implementării strategiei. În situaţia în care contractul de muncă încetează înainte de finalizarea implementării strategiei, indiferent de cauza încetării, FLAG-ul are obligaţia recuperării integrale a contravalorii cursului de instruire de care a beneficiat acesta. FLAG-ul va informa M.A.D.R. - DGP AMPOPAM de fiecare dată când un contract de muncă a încetat, respectiv dacă acel salariat a beneficiat de servicii de instruire. Cheltuielile ce vor trebui recuperate vor fi deduse din prima cerere de plată ce va fi depusă după informarea M.A.D.R. - DGP AMPOPAM

13. Cheltuieli privind taxa de înmatriculare, taxa de certificat de înmatriculare, rata lunară de leasing pe durata perioadei de implementare a strategiei de dezvoltare locală, valoarea reziduală, taxa pentru plăcuţele cu numerele de înmatriculare, RCA, CASCO, rovinieti, taxe de pod, taxa de parcare şi andocare, taxa de staţionare la cheu, alte taxe obligatorii prevăzute de legislaţie pentru funcţionarea mijloacelor de transport proprii sau utilizate în sistem leasing conform unui contract de leasing financiar - auto sau ambarcaţiuni

14. Cheltuieli pentru servicii de informare şi publicitate, inclusiv realizare, dezvoltare şi întreţinere pagină web a FLAG-ului, realizare de filme informative, abonamente publicaţii, ziare locale

15. Cheltuieli aferente deschiderii, administrării şi operării conturilor bancare utilizate pentru implementarea strategiei

16. Cheltuieli cu taxe notariale şi alte taxe/impozite necesare implementării strategiei

17. Cheltuielile pentru întreţinerea mijloacelor de transport şi pentru reparaţii la acestea

18. Cheltuielile ocazionate de participarea la reţeaua naţională

19. Costuri legate de activităţile de monitorizare şi de evaluare a strategiei

20. Costuri necesare animării şi promovării strategiei şi pentru sprijinirea potenţialilor beneficiari în vederea dezvoltării operaţiunilor şi a pregătirii cererilor de finanţare

 

NOTĂ:

Cheltuielile menţionate la pct. 1 şi 2 se decontează conform contractelor de muncă şi proporţional cu numărul de ore prestate potrivit statului de plată şi fişei de pontaj. Celelalte categorii de cheltuieli prevăzute la pct. 3 -20 se vor deconta pe baza facturilor, devizelor, ordinelor de deplasare, fişei activităţii zilnice pentru mijloacele de transport achiziţionate, chitanţelor şi ordinelor de plată emise conform legislaţiei în vigoare.

 

S. Măsura III.4. Activităţi de cooperare

1. Cheltuieli pentru sprijinul tehnic pentru pregătirea proiectelor de cooperare interteritorială sau transnaţională, respectiv:

a) Cheltuieli legate de schimbul de experienţă şi bune practici, cheltuieli de călătorie, cazare şi taxele de interpreţi;

b) cheltuieli privind proiectarea, comunicarea şi animarea, studiu de fezabilitate, consultanţă pentru probleme specifice, costurile de traducere, costuri de personal;

2. Cheltuieli privind vizitele de studiu dintr-o zonă pescărească în alta (care pot implica părţi interesate locale)

3. Cheltuieli privind organizarea de evenimente

4. Cheltuieli privind proiecte de twinning

5. Cheltuieli privind proiecte comune de instruire

6. Cheltuieli de stagii şi formări în care participantul dintr-o zonă FLAG este găzduit într-o altă zonă.

7. Cheltuieli pentru ateliere sau conferinţe tematice

8. Costuri administrative

9. Cheltuieli pentru comunicare şi publicitate, cu condiţia ca FLAG-urile să poată demonstra că pregătesc punerea în aplicare a unui proiect.

T. Măsura IV.1. Planuri de producţie şi comercializare

1. Cheltuieli cu personalul implicat în elaborarea, implementarea şi monitorizarea planurilor de producţie şi comercializare, inclusiv cheltuielile de transport, diurnă şi cazarea conform prevederilor art. 3 din ordin;

2. Cheltuieli privind elaborarea planurilor de producţie şi comercializare inclusiv cheltuieli cu colectarea, analiza şi prelucrarea datelor.

U. Măsura IV.3. Măsuri de marketing

1. Cheltuieli pentru înfiinţarea de organizaţii de producători, de asociaţii de organizaţii de producători sau de organizaţii interprofesionale care simt recunoscute în conformitate cu capitolul II sesiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

2. Cheltuieli pentru găsirea de noi pieţe şi îmbunătăţirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pescăreşti şi de acvacultură

3. Cheltuieli pentru promovarea calităţii şi a valorii adăugate

4. Cheltuieli pentru contribuţia la transparenţa producţiei şi a pieţelor şi la desfăşurarea de studii de piaţă şi de studii privind dependenţa de importuri a Uniunii

5. Cheltuieli pentru contribuţia la trasabilitatea produselor pescăreşti sau de acvacultură şi după caz, elaborarea unei etichete ecologice la nivelul Uniunii pentru produsele pescăreşti şi de acvacultura, menţionată în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013

6. Cheltuieli pentru desfăşurarea unor campanii regionale, naţionale sau transnaţionale de promovare şi comunicare, în vederea sensibilizării publicului faţă de produsele pescăreşti şi de acvacultură durabile

V. Măsura IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură

1. Cheltuieli pentru construirea de noi unităţi de procesare

2. Cheltuieli pentru extinderea şi modernizarea unităţilor existente

3. Cheltuieli privind achiziţionarea de echipamente pentru procesarea produselor şi subproduselor

4. Cheltuieli privind achiziţionarea de tehnologii noi şi metode de producţie inovatoare

5. Cheltuieli privind achiziţionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul peştelui, produselor din peşte şi pentru alte materii prime necesare procesării

6. Cheltuieli privind achiziţionarea de echipamente capabile să îmbunătăţească calitatea, siguranţa şi trasabilitatea produselor

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de camere şi/sau construirea de depozite frigorifice pentru materia primă şi depozitarea produselor şi subproduselor din peşte, precum şi a conservelor şi semiconservelor din peşte

8. Cheltuieli privind extinderea şi/sau modernizarea camerelor/depozitelor frigorifice pentru materia primă şi depozitarea peştelui, produselor şi subproduselor din peşte, a conservelor şi semiconservelor din peşte

9. Cheltuieli privind achiziţionarea de instalaţii şi echipamente destinate exclusiv tratării, prelucrării deşeurilor de produse pescăreşti şi de acvacultură

10. Cheltuieli privind achiziţionarea de echipamente care vizează îmbunătăţirea siguranţei, igienei, sănătăţii şi condiţiilor de muncă

11. Cheltuieli privind realizarea infrastructurii şi achiziţionarea de echipamente privind prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură, care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce priveşte tratamentul deşeurilor.

12. Cheltuieli pentru investiţii privind energia neconvenţională sunt eligibile cu condiţia ca energia astfel obţinută să fie folosită numai pentru activitatea de producţie ce face obiectul proiectului.

13. Cheltuieli privind achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare pentru managementul unităţilor de procesare

14. Cheltuieli privind primele de asigurare a investiţiilor pentru perioada de implementare (execuţie) a proiectului.

W. Măsura VI. 1. Control şi executare

1. Cheltuieli pentru achiziţia, instalarea şi/sau dezvoltarea de tehnologii, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme de televiziune cu circuit închis (CCTV) şi reţele informatice

2. Cheltuieli pentru achiziţia, instalarea şi/sau dezvoltarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de înregistrare şi raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) şi sistemele de identificare automată (AIS) utilizate pentru control

3. Cheltuieli pentru dezvoltarea, achiziţionarea şi instalarea componentelor, necesare pentru verificarea trasabilităţii produselor pescăreşti şi de acvacultura

4. Cheltuieli pentru punerea în aplicare a unor programe pentru schimbul de date între statele membre şi pentru şi analiza acestora

5. Cheltuieli pentru modernizarea şi achiziţionarea de nave, de aeronave şi de elicoptere de patrulă

6. Cheltuieli pentru achiziţionarea altor mijloace de control, inclusiv a unor dispozitive care permit măsurarea puterii motorului şi a echipamentelor de cântărit

7. Cheltuieli pentru dezvoltarea de sisteme inovatoare de control şi monitorizare şi punerea în aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul activităţilor de pescuit

8. Cheltuieli cu programele de formare şi de schimb, pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul şi supravegherea activităţilor din domeniul pescuitului

9. Cheltuielile cu analiza cost-beneficiu, precum şi evaluarea auditurilor efectuate şi a cheltuielilor suportate de autorităţile competente pe parcursul monitorizării, controlului şi supravegherii

10. Cheltuieli cu organizarea de seminare şi elaborarea de suporturi informaţionale, care vizează sporirea gradului de sensibilizare atât în rândul pescarilor şi al altor părţi interesate, precum inspectori, procurori şi judecători, cât şi în rândul publicului, privind necesitatea de a combate pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat şi de a pune în aplicare normele Politicii Comune de Pescuit, denumită în continuare PCP

11. Costurile operaţionale suportate în cursul desfăşurării unui control mai strict pentru stocurile care fac obiectul unor programe specifice de inspecţie şi control instituite în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune În domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96; (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006, şi obiectul coordonării controlului în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului.

X. Măsura VI.2. Colectarea datelor

1. Cheltuieli privind colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor pentru analize ştiinţifice şi punerea în aplicare a PCP, incluzând, fără a se limita la;

a) cheltuiala cu personalul implicat (salarii etc.);

b) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare conform art. 3 din ordin;

c) alte cheltuieli necesare realizării colectării, gestionării şi utilizării datelor;

2. Cheltuieli privind programele naţionale, transnaţionale şi subnaţionale multianuale de eşantionare, cu condiţia să vizeze stocuri care fac obiectul PCP.

3. Cheltuieli privind monitorizarea pe mare a pescuitului comercial şi recreativ, inclusiv monitorizarea capturilor accidentale de organisme marine precum mamiferele şi păsările marine.

4. Cheltuieli privind studiile de cercetare pe mare

5. Cheltuieli cu participarea unor reprezentanţi ai statelor membre şi ai autorităţilor regionale, la reuniunile regionale de coordonare, la reuniunile organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea este parte contractantă sau observator sau la reuniunile organismelor internaţionale responsabile cu furnizarea de consultanţă ştiinţifică.

6. Cheltuieli pentru îmbunătăţirea sistemelor de colectare şi gestionare a datelor şi realizarea unor studii-pilot în vederea îmbunătăţirii sistemelor existente de colectare şi gestionare a datelor.

Y. Măsura VIII.1. Supravegherea maritimă integrată (SMI)

1. Cheltuieli de investiţii pentru dezvoltarea şi implementarea în România a Mediului comun pentru schimbul de informaţii (CISE), respectiv crearea şi administrarea platformei electronice în vederea interconectării tuturor părţilor implicate în punerea în aplicare a Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (Text cu relevanţă pentru SEE) (DCSMM), a Supravegherii Maritime Integrate (SMI) şi a PCP.

IV. Cheltuielile eligibile aferente măsurii de asistenţă tehnică în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

A. Cheltuieli cu personalul, inclusiv personalul auxiliar încadrat în structura autorităţii de management pentru POPAM cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, după cum urmează:

1. Cheltuieli cu salarii şi asimilate:

a) salarii;

b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare, sporuri (conform legislaţiei în vigoare).

2. Cheltuieli cu contribuţii sociale aferente remuneraţiilor, cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori):

a) contribuţii de asigurări sociale de stat;

b) contribuţii de asigurări de şomaj;

c) contribuţii de asigurări sociale de sănătate;

d) contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

e) alte contribuţii.

3. Sporuri pentru complexitatea muncii (pentru audit/control financiar preventiv propriu)

4. Cheltuieli pentru instruirea/perfecţionarea personalului din Autoritatea de management/organismele intermediare şi a potenţialilor beneficiari

B. Cheltuieli de asistenţă tehnică ale autorităţilor eligibile pentru a primi finanţare, prevăzute la pct. 4.8 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime:

1. Cheltuieli cu transportul, diurna şi cazarea cu ocazia deplasărilor interne şi/sau externe:

1.1. transport de persoane (personal propriu, alte persoane);

1.2. transport de materiale şi echipamente;

1.3. cazare;

1.4. diurnă;

1.5. alte costuri aferente transportului (taxă de înmatriculare, taxă de mediu, taxă certificat de înmatriculare, taxă plăcuţe numere de înmatriculare, RCA, CASCO, rovinietă, taxe şi abonamente de parcare, taxe de pod şi altele asimilate, inclusiv pentru ambarcaţiuni);

1.6. cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă, pentru experţii din statele membre sau pentru acei experţi solicitaţi de autoritatea de management în contextul implementării POPAM, conform prevederilor legale naţionale şi comunitare;

1.7. taxe de participare la evenimente;

1.8. asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate;

1.9. cheltuielile transportul, diurna şi cazarea se vor realiza în conformitate cu art. 3 din ordin.

2. Cheltuieli aferente managementului POPAM:

2.1. cheltuieli cu materialele tipărite;

2.2. traducere şi interpretare;

2.3. servicii de sonorizare;

2.4. prelucrarea datelor;

2.5. conectarea la reţele informatice;

2.6. Întreţinerea, actualizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice;

2.7. cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;

2.8. achiziţionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate, în format tipărit şi/sau electronic;

2.9. abonamente la publicaţii de specialitate;

2.10. concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare;

2.11. materiale consumabile:

a) cheltuieli cu materialele auxiliare;

b) cheltuieli cu combustibilul;

c) cheltuieli cu piesele de schimb;

d) cheltuieli cu alte materiale consumabile;

2.12. materiale de natura obiectelor de inventar - birotică, papetărie;

2.13. studii, analize, rapoarte şi strategii;

2.14. furnituri de birou;

2.15. cheltuieli cu achiziţionarea semnăturilor digitale pentru MySMIS2014,

3. Cheltuieli financiare şi juridice:

3.1. cheltuieli aferente deschiderii, administrării şi operării conturilor dedicate, proiectelor;

3.2. consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă şi juridică;

3.3. servicii de evaluare;

3.4. taxe notariale;

3.5. servicii de audit;

3.6. servicii de elaborare studii şi analize, pregătirea şi gestionarea schemelor de grant şi a instrumentelor financiare.

4. Cheltuieli pentru achiziţii de:

4.1. imobile (sediu), inclusiv prin leasing;

4.2. mijloace de transport, autoturisme, barcă din fibră de sticlă şi şalupă pentru control, inclusiv prin leasing, necesare desfăşurării activităţii de implementare a POPAM;

4.3. aparatură birotică, mobilier, echipamente IT şi accesorii, instalaţii, alte dotări de echipamente pentru buna funcţionare a M.A.D.R. - DGP AMPOPAM;

4.4. achiziţia de software, inclusiv serviciile de mentenanţă aferente.

5. Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing:

5.1. cheltuieli cu închirierea (locaţii, bunuri):

a) închiriere de sedii administrative şi/sau operative, inclusiv depozite;

b) închiriere de spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi;

c) închiriere de echipamente;

d) închiriere de vehicule;

e) închiriere de diverse bunuri;

5.2. cheltuieli cu amortizarea activelor;

5.3. rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru:

a) echipamente;

b) autovehicule, barcă, şalupă;

c) diverse bunuri.

6. Cheltuieli cu utilităţile:

6.1. apă şi canalizare;

6.2. servicii de salubrizare;

6.3. energie electrică;

6.4. energie termică şi/sau gaze naturale;

6.5. telefoane, fax, internet, acces la baze de date;

6.6. servicii poştale;

6.7. servicii de curierat;

6.8. servicii de administrare a clădirilor:

a) întreţinere curentă;

b) asigurarea securităţii clădirilor;

c) salubrizare şi igienizare;

6.9. cheltuieli cu servicii de instalare, întreţinere şi reparare a echipamentelor şi mijloacelor de transport:

a) instalare echipamente;

b) întreţinere echipamente;

c) reparaţii echipamente;

d) întreţinere mijloace de transport;

e) reparare mijloace de transport;

6.10. arhivarea fizică şi/sau electronică a documentelor.

7. Cheltuieli de informare şi publicitate:

7.1. cheltuieli de informare şi publicitate pentru program:

a) producţia materialelor şi mijloacelor publicitare şi de informare - designul, construcţia şi montajul, alte cheltuieli ocazionate de această activitate, inclusiv pentru cele amplasate şi/sau distribuite la sediile M.A.D.R. - DGP AMPOPAM;

b) tipărirea/multiplicarea, producţia materialelor publicitare şi de informare;

c) difuzarea materialelor publicitare şi de informare;

d) dezvoltare/adaptare de pagini web;

e) producţia, tipărirea/multiplicarea şi distribuţia de materiale promoţionale;

f) închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe, workshopuri, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare (difuzarea şi producţia spoturilor publicitare radio şi tv);

g) publicitate prin intermediul presei;

7.2. cheltuieli de informare şi publicitate pentru POPAM - designul, construcţia şi montajul, alte cheltuieli ocazionate de această activitate, inclusiv pentru cele amplasate şi/sau distribuite la sediile M.A.D.R. - DGP AMPOPAM.

8. Cheltuieli aferente organizării de evenimente:

8.1. cheltuieli efectuate pentru organizarea de/participarea la evenimente, seminare, conferinţe, sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare şi selecţie, a comitetelor de monitorizare, a reuniunilor de lucru, a întâlnirilor de tip team building;

8.2. cheltuieli de participare la târguri şi expoziţii cu tematică pentru pescuit şi/sau acvacultură, altele de referinţă pentru implementarea POPAM, inclusiv internaţionale.

9. Cheltuieli efectuate privind consultanţa şi expertiza tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică cu privire la implementarea POPAM (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri şi metodologii)

10. Onorariile experţilor externi angajaţi prin contract de servicii, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică, audit, necesare implementării POPAM

11. Cheltuieli pentru înfiinţarea unei reţele naţionale a grupurilor locale

12. Cheltuieli privind sprijinirea înfiinţării grupurilor locale în etapa pregătitoare

13. Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea clădirilor

14. Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea utilităţilor:

14.1. alimentare cu apă, canalizare,

14.2. alimentare cu gaze naturale;

14.3. agent termic;

14.4. căi de acces;

14.5. facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi;

14.6. energie electrică.

15. Cheltuieli pentru pregătirea şi elaborarea documentelor aferente perioadei de programare 2021-2028

16. Cheltuieli privind achiziţionarea de echipament de protecţie

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind modificarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS, adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.131/2014

 

În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 şi 4, art. 10 alin. (2) pct. 5 şi 10, art. 11 alin. (1) şi (7), precum şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. I. - Codul de conduită pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS, adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.131/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 27 august 2014, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul 3 subcapitolul 3.2 al patrulea paragraf, a două şi a treia liniuţă vor avea următorul cuprins:

„- Pentru servicii de tip premium sunt utilizate numere scurte care încep cu cifrele 12, 13 sau 14 şi coduri scurte care încep cu cifrele 22,23 şi 24. Această categorie include serviciile destinate adulţilor, care pot fi furnizate doar prin intermediul numerelor scurte care încep cu cifrele 15.

- Pentru serviciile de microplăţi sunt utilizate numere scurte care încep cu cifrele 12,13 sau 14 şi coduri scurte care încep cu cifra 7. În situaţia în care microplata se realizează pentru un serviciu destinat adulţilor pot fi utilizate numai numere scurte care încep cu cifrele 15.”

2. Anexa va avea următorul cuprins:

 

ANEXĂ la Codul de conduită Lista codurilor scurte SMS/MMS

 

Subdomeniul/ Domeniul

Formalul codului scurt SMS/MMS

Utilizarea

Tariful

2t

t = 2, 3, 4

2tvxy

Servicii conţinut premium (SMS MT, utilizare netransparentă pentru utilizator)

 

2t

t = 7, 8

2tvx(y)

servicii marketing/SSR

Tarif normal/ mai mic în reţea

3t

t = 2, 7, 8

3tvx(y)

servicii marketing/SSR

Tarif normal/ mai mic în reţea

7t

7tvx(y)

microplăţi

 

8t

t = 0, 1, 2

8tvx(y)

Servicii conţinut premium

 

8t

t = 7

8tvx(y)

Servicii caritabile”

 

 

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Bogdan Iana

 

Bucureşti, 24 mai 2016.

Nr. 497.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 404/409/2016 pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 6 aprilie 2016, se fac următoarele rectificări:

- la nr. ort. 120, la col. 1 şi 2, în loc de: „Oraşul Crămpoia” se va citi: „Comuna Crîmpoia”, şi la col. 3, în loc de: „ ...şi Meserii Crâmpoia”se va citi: „...şi Meserii Crîmpoia”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.