MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 406/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 406         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 mai 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

105. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

544. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

106. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene

 

545. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene

 

108. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

547. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

109. - Lege pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

548. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

110. - Lege pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

549. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

69. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/ centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.16/2010

 

414. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

 

788. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.179. Poiana cu narcise de la Goronişte

 

3.784. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Funny English Center” din municipiul Iaşi şi Şcoala „Funny English Center” din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională „Spectrum” din municipiul Iaşi

 

3.789. - Ordin al ministrului ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant CAD”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician metrolog” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” din localitatea Vulcan

 

3.790. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „economic”, calificarea profesională „tehnician în activităţi economice”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în turism”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „protecţia mediului”, calificarea profesională „tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant CAD” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din municipiul Focşani

 

3.791. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din municipiul Bucureşti

 

3.792. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Spectrum” din municipiul Bucureşti

 

3.793. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Olga Gudynn International School” din municipiul Bucureşti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată m Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziţie distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, sume necesare finanţării proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (7) şi (8). Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene şi mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

2. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru proiectele aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanţării publice, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum şi cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranşei finale de către INEA.

(8) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale cuprind sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/INEA pentru implementarea proiectelor proprii aferente Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetul fondurilor externe nerambursabile.”

3. La articolul 9, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

„o) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru operatori regionali de apă, definiţi în baza art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru autorităţi ale administraţiei publice locale, care implementează proiecte finanţate prin Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deşeurilor şi modernizării sistemelor de termoficare.”

4. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, rămase disponibile la sfârşitul anului în conturile beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.”

5. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare, beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranşa de prefinanţare, fără a depăşi durata contractului de finanţare, a unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanţarea.”

6. La articolul 20, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (5)r beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/partenerilor.”

7. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

,,(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligaţia de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite iniţial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.”

8. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul autorităţii de management/organismului intermediar/Autorităţii de certificare în vederea gestionării financiare a programelor finanţate din fonduri europene, cu excepţia proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare are calitatea de beneficiar.”

9. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi al reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, documente, informaţii.”

10. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. o) care, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.”

11. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Ordonatorii principali de credite în calitate de beneficiari care au angajat şi plătit cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEDR, FSE, FC şi FEAD 2014-2020, din titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile», potrivit prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, vor asigura reîntregirea conturilor din care au fost efectuate plăţile prin deschideri de credite bugetare de la titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 105.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 544.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 14 decembrie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 106.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 545.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65 din 30 decembrie 2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 31 decembrie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României\ republicată

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 108.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 547.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

,,(31) Un procent de 3% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc va fi direcţionat anual către Ministerul Culturii pentru finanţarea lucrărilor de restaurare, conservare şi consolidare la monumentele istorice; suma va fi virată către Ministerul Culturii până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 109.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 548.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 13 alineatul (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

„e1) un procent de 2% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc va fi direcţionat anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea şi susţinerea industriei cinematografice. Suma va fi virată Fondului cinematografic până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent şi nu se supune regularizării conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 110.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 549.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.602 din 23 mai 2016, întocmit de Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

în baza Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, luând în considerare prevederile Directivei 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerinţele de sănătate animală pentru animale şi produse de acvacultura şi privind prevenirea şi controlul anumitor boli la animalele de acvacultura, ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului; în cazul staţiunilor de cercetare, composesoratelor, parohiilor, primăriilor, asociaţiilor crescătorilor de animale, ce desfăşoară activităţi de creştere a animalelor, constituite conform prevederilor legale în vigoare, în locul certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului se vor depune copia actului constitutiv şi documentul de înregistrare la administraţia fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

,,f) declaraţie pe propria răspundere că, în cazul animalelor moarte, va apela la serviciile unităţilor de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării;

g) contract de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii, care asigură asistenţă sanitară veterinară şi efectuează acţiunile cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor.”

3. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Roatiş Cheţan

 

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 69.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 6 la norma sanitară veterinară)

 

Operatorul economic ...............................................

C.U.I./C.I.F./C.N.P. ...................................................

Adresa .......................................................................

Tel./fax .......................................................................

Nr. înregistrare .................. din data .......................

 

CERERE

 

Subsemnatul, ..............................................., reprezentant legal al ..............................................., cu sediul social în ............................................... (adresa completă, nr. tel., fax), posesor al BI/CI seria ..... nr. .................. , CNP ..............................................., eliberat(ă) de ..............................................., la data de ......................., prin prezenta solicit înregistrarea sanitar-veterinară a unităţii ............................................... din localitatea ............................................... (adresa completă),

pentru următoarele activităţi:

 

Nr. crt.

Activitatea

1.

 

2.

 

3.

 

 

La prezenta cerere anexez următoarele documente:

............................................................................................................................................................

 

Data .......................

Numele şi prenumele ...............................................

 

Semnătura, ştampila .................................................

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

 

În temeiul art. 1 alin. (1) lit. c) şi alin. (9) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 28 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) SIEGMCR permite înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere prin intermediul:

a) unor echipamente tehnice, deţinute de CNADNR - S.A., parte a SIEGMCR;

b) unor aplicaţii informatice securizate, cu drept de acces la SIEGMCR;

c) unor portaluri web securizate care pot fi:

(i) deţinute de către CNADNR - S.A.;

(ii) deţinute de către distribuitori şi autorizate de către CNADNR - S.A.;

d) serviciului de mesaje scurte - SMS, cu drept de acces la SIEGMCR;

e) unor dispozitive de procesare a plăţilor numerar/electronice, cu drept de acces la SIEGMCR, denumite în continuare terminale, care pot fi:

(i) operate de către personalul distribuitorului;

(ii) operate de către solicitant, respectiv persoana care doreşte achitarea 18010101.”

2. La articolul 3 alineatul (2), literele b) şi d) se modifica şi vor avea următorul cuprins:

„b) să aibă în structură puncte de lucru pe teritoriul României, declarate potrivit prevederilor legale în vigoare, amplasate în minimum 10 judeţe, sau să aibă dreptul de a utiliza terminale amplasate în minimum 10 judeţe, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare şi/sau a tarifului de trecere şi eliberarea documentelor care atestă emiterea rovinietei şi/sau a peajului;

.................................................................................................................

d) să constituie, conform prevederilor legale în vigoare, o garanţie în favoarea CNADNR - S.A. Valoarea totală a garanţiei se stabileşte de către CNADNR - S.A. În funcţie de numărul punctelor de lucru şi/sau în funcţie de numărul terminalelor prin care se încasează tariful de utilizare şi/sau tariful de trecere şi se eliberează documentele care atestă emiterea rovinietei şi/sau a peajului.”

3. La articolul 3, alineatele (4), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Distribuitorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b), cu excepţia celor care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte, vor încasa tariful de utilizare şi/sau tariful de trecere şi vor elibera rovinieta şi/sau peajul numai în punctele de lucru proprii declarate conform prevederilor legale şi/sau prin intermediul terminalelor pentru care au fost încheiate convenţiile şi beneficiază de un comision din tarifele încasate. Sumele încasate de către aceştia ca tarif de utilizare şi ca tarif de trecere sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi nu pot fi depăşite prin aplicarea unor comisioane suplimentare.

.................................................................................................................

 (7) Distribuitorii pot încasa tariful de utilizare şi tariful de trecere prin puncte de lucru proprii, declarate conform prevederilor legale în vigoare, sau prin intermediul terminalelor, altele decât cele pentru care au fost încheiate convenţiile, numai cu acordul scris al CNADNR - S.A.

(8) Informaţiile privind distribuitorii şi punctele de lucru ale acestora sau, după caz, locaţiile terminalelor prin care se încasează tariful de utilizare şi tariful de trecere vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor prin publicarea pe pagina oficială web a CNADNR - S.A.”

4. La articolul 6, alineatele (1), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) La achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul echipamentelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a), prin aplicaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. b) sau prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (i), aceştia vor elibera solicitantului:

a) documentul fiscal care atestă plata sumelor încasate;

b) documentul care conţine informaţiile care sunt înregistrate în baza de date a SIEGMCR, respectiv:

(i) numele distribuitorului şi datele de identificare ale punctului de lucru sau, după caz, ale terminalului la care s-a emis rovinieta, identificat conform art. 3 alin. (2) lit. b);

(ii) data şi ora emiterii rovinietei;

(iii) seria rovinietei şi seria unică a tranzacţiei;

(iv) numărul de înmatriculare al vehiculului;

(v) numărul de identificare al vehiculului, în cazul achitării tarifului pentru:

(i) perioada de utilizare mai mare sau egală cu 30 de zile, înscris manual de către personalul distribuitorului, în cazul utilizatorilor străini;

(ii) orice perioadă de utilizare dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, în cazul utilizatorilor români;

(vi) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţă;

(vii) anul, luna, ziua şi ora de la care este valabilă rovinieta;

(viii) anul, luna, ziua expirării valabilităţii rovinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate;

(ix) nivelul tarifului în euro;

(x) nivelul tarifului în lei;

(xi) cursul de schimb euro/leu.

.................................................................................................................

 (5) La achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei prin intermediul portalurilor web securizate, prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c), CNADNR - S.A. sau, după caz, distribuitorul va elibera, în format electronic, un document ce conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de solicitant, document ce poate fi tipărit de către acesta.

(6) Achitarea tarifului de utilizare în cazul emiterii rovinietei prin intermediul portalurilor web securizate, prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c), se realizează prin intermediul serviciilor de plată electronică integrate cu portalul.

(7) în cazul prevăzut la alin. (5) emiterea rovinietei este condiţionată de confirmarea finalizării tranzacţiei de către procesatorul de plăţi agreat de CNADNR - S.A. sau, după caz, de către distribuitor, în cazul în care data de început a valabilităţii solicitate este ziua în curs, data şi ora de început a valabilităţii rovinietei fiind data şi ora confirmării finalizării tranzacţiei de către distribuitor.”

5. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

,,(71) La achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (ii) se eliberează solicitantului un document ce conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de acesta.”

6. La articolul 8, alineatele (1), (5), (6) şi (7) se modificaşi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) La achitarea tarifului de trecere şi emiterea peajului la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul echipamentelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a), prin aplicaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. b) sau prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (i), aceştia vor elibera solicitantului:

a) documentul fiscal care atestă plata sumelor încasate;

b) documentul care conţine informaţiile care sunt înregistrate în baza de date a SIEGMCR, respectiv:

(i) numele distribuitorului şi datele de identificare ale punctului de lucru sau, după caz, ale terminalului la care s-a emis peajul, identificat conform art. 3 alin. (2) lit. b);

(ii) data şi ora emiterii peajului;

(iii) seria peajului şi seria unică a tranzacţiei;

(iv) numărul de înmatriculare al vehiculului;

(v) numărul de identificare al vehiculului:

(i) înscris manual de către personalul distribuitorului, în cazul utilizatorilor străini:

(ii) astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, în cazul utilizatorilor români;

(vi) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR - S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR;

(vii) anul, luna, ziua expirării valabilităţii peajului;

(viii) nivelul tarifului în lei.”

.................................................................................................................

(5) La achitarea tarifului de trecere şi emiterea peajului prin intermediul portalurilor web securizate prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c), CNADNR- S.A. sau, după caz, distribuitorul va elibera, în format electronic, un document ce conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de solicitant, document ce poate fi tipărit de către acesta.

(6) Achitarea tarifului de trecere în cazul emiterii peajului prin intermediul portalurilor web securizate, prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c), se realizează prin intermediul serviciilor de plată electronică, integrate cu portalul.

(7) în cazul prevăzut la alin. (5) emiterea peajului este condiţionată de confirmarea finalizării tranzacţiei de către procesatorul de plăţi agreat de CNADNR- S.A. sau, după caz, de către distribuitor, data şi ora emiterii fiind data şi ora confirmării finalizării tranzacţiei de către distribuitor.”

7. La articolul 8, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) La achitarea tarifului de trecere şi emiterea peajului prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (ii) se eliberează solicitantului un document ce conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de acesta.”

8. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9- - (1) Dacă în documentul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b) sau, după caz, în documentul prevăzut la art. 6 alin. (71) sau la art. 8 alin. (71), emis prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (i), a fost înscris, de către personalul distribuitorului, un număr de înmatriculare eronat, utilizatorul poate solicita Sa acelaşi punct de lucru al acestuia, în termen de maximum 60 de minute din momentul emiterii rovinietei sau peajului, efectuarea corecţiei numărului de înmatriculare în baza de date.”

9. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Dacă în documentul copie client, emis prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (ii), a fost înscris de către solicitant un număr de înmatriculare eronat, acesta poate efectua la acelaşi terminal, în termen de maximum 60 de minute din momentul emiterii rovinietei sau peajului, corecţia numărului de înmatriculare în baza de date şi se eliberează solicitantului un document care va conţine datele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b), conform numărului de înmatriculare corect.”

10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) în vederea exceptării de la plata tarifului de utilizare pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) din Ordonanţă şi, după caz, a exceptării de la plata tarifului de trecere, pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (11) din Ordonanţă, utilizatorii acestora sunt obligaţi să comunice CNADNR - S.A., sub declaraţie pe propria răspundere, lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoţită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

 

Bucureşti, 24 mai 2016.

Nr. 414.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.179, Poiana cu narcise de la Goronişte

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.943/AC din 7 martie 2016 al Direcţiei biodiversitate, ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor nr. 8.439/SCFM din 11 septembrie 2013, Decizia nr. 344 din 18 octombrie 2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Avizul nr. 6 083 din 23 septembrie 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bihor, Avizul Ministerului Culturii nr. 5.982 din 13 octombrie 2015 şi 5.983 din 13 octombrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 102,043 din 13 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 211.754/211.767 din 4 noiembrie 2015 şi adresele Direcţiei generale păduri nr. 156.211 /IM din 26 noiembrie 2015 şi nr. 27.625/ES din 22 februarie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.179. Poiana cu narcise de la Goronişte, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 aprilie 2016.

Nr. 788.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 bis care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Funny English Center” din municipiul Iaşi şi Şcoala „Funny English Center” din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională „Spectrum” din municipiul Iaşi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare Adresa Societăţii „Lumina Instituţii de învăţământ” - S.A. din municipiul Constanţa nr. 22 din 26 ianuarie 2016, înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar cu nr. 105 din 27 ianuarie 2016, având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Funny English Center*, cu sediul în municipiul Iaşi, strada Islaz nr. 48, judeţul Iaşi, şi Şcoala „Funny English Center”, cu sediul în municipiul Iaşi, strada Islaz nr. 48, judeţul Iaşi, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională „Spectrum”, cu sediul în municipiul Iaşi, strada Sfântul Sava nr. 6, judeţul Iaşi, persoane juridice de drept privat şi de interes public, părţi ale sistemului naţional de învăţământ.

Art. 2. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională „Spectrum” din municipiul Iaşi, autorizată să funcţioneze provizoriu potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.217/2011*) pentru nivelul de învăţământ „gimnazial”, preia toate drepturile şi obligaţiile unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Funny English Center” din municipiul Iaşi, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.576/2009 pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, şi Şcoala „Funny English Center* din municipiul Iaşi, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.551/2009 pentru nivelul de învăţământ „primar”.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională „Spectrum” din municipiul Iaşi va funcţiona cu nivelurile de învăţământ „preşcolar” acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.576/2009, „primar” acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.551/2009, „gimnazial” autorizat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.217/2011.

Art. 3. - (1) Patrimoniul unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Funny English Center” din municipiul Iaşi şi Şcoala „Funny Engiish Center” din municipiul Iaşi este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţionala „Spectrum” din municipiul Iaşi, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) în cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională „Spectrum” din municipiul Iaşi, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Funny English Center” din municipiul Iaşi şi Şcoala „Funny English Center” din municipiul Iaşi este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională „Spectrum” din municipiul Iaşi, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la art. 1, respectiv Şcoala Internaţională „Spectrum” din municipiul Iaşi, va purta denumirea de Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Iaşi.

Art. 6. - Societatea „Lumina Instituţii de învăţământ” - S.A. din municipiul Constanţa, S.C. Funny English - S R L. din municipiul Constanţa, unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica-Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 mai 2016.

Nr. 3.784.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.217/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant CAD”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician metrolog” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” din localitatea Vulcan

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 2 din 30 martie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 noiembrie 2015-18 martie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant CAD”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician metrolog” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu”, cu sediul în localitatea Vulcan, strada Nicolae Titulescu nr. 43, judeţul Hunedoara, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal”, calificările profesionale „tehnician proiectant CAD”, „tehnician metrolog”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „liceal”, calificările profesionale „tehnician proiectant CAD”, „tehnician metrolog”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” din localitatea Vulcan.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” din localitatea Vulcan este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” din localitatea Vulcan, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica-Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 mai 2016.

Nr. 3.789.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „economic”, calificarea profesională „tehnician în activităţi economice”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în turism”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „protecţia mediului”, calificarea profesională „tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant CAD” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din municipiul Focşani

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 2 din 30 martie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 noiembrie 2015-18 martie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „servicii”, domeniul „economic”, calificarea profesională „tehnician în activităţi economice”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în turism”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „protecţia mediului”, calificarea profesională „tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant CAD” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, cu sediul în municipiul Focşani, strada 1 Decembrie 1918 nr. 32, judeţul Vrancea, începând cu anul şcolar 2016- 2017.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal”, calificările profesionale „tehnician în activităţi economice”, „tehnician în turism”, „tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”, „tehnician proiectant CAD”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „liceal”, calificările profesionale „tehnician în activităţi economice”, „tehnician în turism”, „tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”, „tehnician proiectant CAD”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din municipiul Focşani.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din municipiul Focşani este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din municipiul Focşani, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica-Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 mai 2016.

Nr. 3.790.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 2 din 30 martie 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 14-18 martie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din municipiul Bucureşti, acreditată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.641/2006*), respectiv prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.819/2009, îşi va desfăşura activitatea [a sediul din municipiul Bucureşti, strada Balta Albina nr. 9, sectorul 3.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din municipiul Bucureşti îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul teoretic Internaţional de Informatică din municipiul Bucureşti, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica-Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 mai 2016.

Nr. 3.791.


*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.641/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Spectrum” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 2 din 30 martie 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 14-18 martie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin:

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Spectrum” din municipiul Bucureşti, acreditată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6 177/2008*), îşi va desfăşura activitatea la sediul din municipiul Bucureşti, strada Balta Albina nr. 9, sectorul 3.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Spectrum” din municipiul Bucureşti îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Spectrum” din municipiul Bucureşti, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica-Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 mai 2016.

Nr. 3.792.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6.177/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Olga Gudynn International School” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 2 din 30 martie 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 14-18 martie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin:

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Olga Gudynn International School” din municipiul Bucureşti, acreditată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2011, îşi va desfăşura activitatea la sediul din municipiul Bucureşti, str. Băneasa Ancuţa nr. 8, sectorul 2.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Olga Gudynn International School” din municipiul Bucureşti îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Olga Gudynn International School” din Municipiul Bucureşti, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica-Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 mai 2016.

Nr. 3.793.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.