MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 409/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 409         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 31 mai 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

104. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

 

543. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

 

107. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

 

546. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

811. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2016

 

817. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

932/481. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje

 

1.659. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.631/2015 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

26. - Normă privind supravegherea sucursalelor societăţilor de asigurare din state terţe

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. După articolul II se introduc două noi articole, articolele II1 şi II2, cu următorul cuprins:

„Art. II1. - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 52, după alineatul (10) se introduce un nou alineat alineatul (101), cu următorul cuprins:

«(101) Sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri europene 2014-2020 pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut. Dispoziţiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător»

Art. II2. - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 54 alineatul (91), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«a) sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, altele decât cele aferente Programului operaţional sectorial Transport şi cele prevăzute la lit. b), pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/ contracte/decizii/ordine de finanţare;»1.

2. La articolul III, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

„- La articolul 2 alineatul (3), litera I1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«I1) proiect retrospectiv - proiect aflat în stadiu de execuţie sau finalizat, care a fost realizat cu surse de finanţare de la bugetul de stat, împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale sau bănci de dezvoltare/cooperare internaţională, care pot face obiectul rambursării de la Comisia Europeană, toate aceste surse reprezentând efortul bugetului de stat pentru prefinanţarea respectivului proiect, pentru care nu este necesară amendarea actelor normative de aprobare/ratificare a respectivelor împrumuturi.»“

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Fondurilor Europene întreprinde demersurile necesare pentru informarea beneficiarilor cu privire la valoarea şi natura proiectelor pe care ie pot depune conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CÂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

 

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 104.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 543.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 30 decembrie 2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în căzui în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată”

2. Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - - Actualul program de transport în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov îşi menţine valabilitatea până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanţelor de judecată.

Art. 2. - La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe traseele cuprinse în programul de transport de persoane prin servicii regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează licenţe de traseu însoţite de graficele de circulaţie, pentru autobuzele deţinute şi nominalizate de către aceştia cu plata tarifului aferent, potrivit legii, până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanţelor de judecată.

Art. 3. - În situaţiile în care procedura de atribuire a traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean sau în programul de transport public local de persoane prin curse regulate a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată, se prelungeşte valabilitatea programului de transport judeţean sau a programului de transport public local de persoane prin curse regulate în vigoare şi a licenţelor de traseu aferente până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanţelor de judecată, iar după această dată, până la data finalizării procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean sau în programul de transport public local de persoane prin curse regulate, conform hotărârilor definitive ale instanţelor de judecată.

Art. 4. - (1) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe traseele cuprinse în programele de transport public judeţean prevăzute la art. 3, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelungeşte valabilitatea licenţelor de traseu până la data finalizării procedurilor de atribuire în conformitate cu hotărârile definitive ale instanţelor de judecată, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.

(2) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprinşi în programul existent de transport public local prevăzut la art. 3, consiliul local prelungeşte valabilitatea acestora până la data finalizării procedurilor de atribuire, în conformitate cu hotărârile definitive ale instanţelor de judecată, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.

Art. 5. - În situaţia prevăzută la art. 4, caietele de sarcini şi contractele de delegare a gestiunii serviciilor de transport se prelungesc în consecinţă, în aceleaşi condiţii, pe perioada valabilităţii licenţelor de traseu, după caz, de către autoritatea competentă stabilită de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Programul de transport, documentaţia de atribuire, calendarul sesiunii de atribuire, precum şi condiţiile şi modalitatea de depunere a solicitărilor se vor afişa în maximum 60 de zile de la data hotărârilor definitive ale instanţelor de judecată, iar procedurile de atribuire vor fi finalizate în termenele prevăzute, conform prevederilor Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Procedura şi modalitatea de prelungire a licenţelor de traseu pentru situaţiile prevăzute la art. 3 se stabilesc de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., potrivit legii.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 19 aprilie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2013, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CÂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

 

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 107.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 546.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2016

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin;

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna iunie 2016 se aproba prosperele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.400 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 360 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 mai 2016.

Nr. 811.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2016

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna iunie 2016, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. zile

Valoare emisiune

- lei -

RO1617CTN082

23.06.2016

27.06.2016

26,06.2017

364

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – (d x r / 360 )

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = numărul de zile până la scadenţă;

r= rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iunie 2016

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna iunie 2016, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7,10 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. ani

Maturitate reziduală

Nr. ani

Rata cuponului

-%-

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSON

- lei -

RO1227DBN011

02.06.2016

03.06.2016

06.06.2016

26.07.2027

15

11,14

5,80

500,77

200.000.000

30.000.000

R01620DBN017

06.06.2016

07.06.2016

08.06.2016

26.02.2020

3

3,72

2,25

31,66

500.000.000

75.000.000

RO1425DBN029

09.06.2016

10.06.2016

13.06.2016

24.02.2025

10

8,71

4,75

71,38

300.000.000

45.000.000

RO1522DBN056

13.06.2016

14.06.2016

15.06.2016

19.12.2022

7

6,52

3,50

85,59

400.000.000

60.000.000

RO1521DBN041

16.06.2016

17.06.2016

20.06.2016

22.03.2021

5

4,76

3,25

40,07

500.000.000

75.000.000

RO1519DBN037

27.06.2016

28.06.2016

29.06.2016

29.04.2019

3

2,83

2,50

20,89

500.000.000

75.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1227DBN011

107/30.01.2012

Februarie 2012

R01620DBN017

295/29.02.2016

Martie 2016

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

RO1522DBN056

1.415/29.10.2015

Noiembrie 2015

R01521DBN041

1.204/01.10.2015

Octombrie 2015

RO1519DBN037

1.004/28.08.2015

Septembrie 2015

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN * r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D - dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r-rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) În cadrul SSON obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din secţiunea a 2-a „Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a cap. III „Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară” din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

Art. 8. “ (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10.00-12.00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10.00-11.00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia îh vigoare.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 110.740 din 27 mai 2016, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/761 al Comisiei din 13 mai 2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) în sensul art. 6 alin. (2) şi al art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanţă, precum şi al art. 3 alin. (3) şi (4) din prezentul ordin, fermierul persoană fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun documentele care fac dovada utilizării terenului, prevăzute la alin. (2), pentru ambele forme de organizare, odată cu cererea unică de plată.”

2. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2) şi ale art. 2 lit. I), în anul 2016:

a) cererile unice de plată se depun până la data-limită de 10 iunie la centrele APIA. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 10 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 10 iunie, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1)din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii.

Solicitările depuse după această dată sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă niciun fel de plată sau de sprijin;

b) modificările la cererile unice de plată se depun până la data-limită de 10 iunie la centrele APIA, fără penalizări. Modificările acestora pot fi depuse şi după data-limită de 10 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată şi/sau modificările cererii unice de plată ar fi fost depuse până la data-limită de 10 iunie.”

3. La articolul 22, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din ordonanţă pe care le prezintă persoanele juridice care nu sunt înregistrate la ONRC, prevăzute la art. 21 şi din ale/al căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea universităţilor nu reiese activitatea agricolă, sunt, după caz, următoarele:

a) bilanţ contabil conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) jurnalul de venituri şi cheltuieli;

c) contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii.”

4. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins:

„Art. 481. - În cazul în care o parte din parcelele cultivate cu sămânţă de cartof sunt respinse de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor (ITCSMS), până pe data de 15 mai a anului următor anului de cerere curent, fermierul notifică APIA şi prezintă, după caz, documentul/ documentele de inspecţie în câmp, buletinul/buletinele de analiză pentru testarea virotică, documentul/documentele oficiale de certificare, pentru toate parcelele cultivate, emise de ITCSMS. În notificare fermierul va preciza parcela/parcelele afectată/afectate de viroză.”

5. La articolul 51, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pentru cultura înfiinţată începând cu anul 2017, procentul din sămânţă certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar.”

6. La articolul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pentru cultura înfiinţată începând cu anul 2017, procentul din sămânţă certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar.”

7. La articolul 53, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Pentru culturile înfiinţate începând cu anul 2017, procentul din sămânţă certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte.”

8. La articolul 54, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Pentru culturile înfiinţate începând cu anul 2017, procentul din sămânţă certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte.”

9. La articolul 56, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) fac dovada comercializării unei producţii minime de 7,8 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală sau cu fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, până la data de 31 decembrie a anului de cerere;

c) unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de meri fac dovada procesării producţiei proprii prevăzute la lit. b), până la data de 31 decembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.”

10. La articolul 74, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 30 mai 2016.

Nr. 817.

 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Nr. 932 din 18 mai 2016

Nr. 481 din 24 mai 2016

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.753/2016 al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase, în temeiul prevederilor:

- art. 16 alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, denumită în continuare Procedură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Garda Naţională de Mediu efectuează cel puţin o dată pe an controale tematice conform prevederilor legale în vigoare şi transmite comisiei de autorizare rezultatele controalelor efectuate, în termen de 30 de zile de la data efectuării acestora.

Art. 3. - (1) Operatorii economici care au depus documentaţii în vederea autorizării/reautorizării potrivit Ordinului ministrului mediului şi pădurilor, ai ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nu au fost autorizaţi/reautorizaţi din cauza încetării aplicabilităţii acestuia, vor depune documentaţia refăcută conform prevederilor Procedurii aprobate prin prezentul ordin, cu excepţia prevederii de la cap. III art. 20 din Procedură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Operatorii economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, titulari de licenţă în vigoare se vor conforma prevederilor menţionate în Procedură la cap. IV - Obligaţii ale operatorilor economici autorizaţi, începând cu data intrării în vigoare a acestui ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Cristiana Pasca Palmer

Costin Grigore Borc

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE AUTORIZARE

pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prin prezenta Procedură de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje (Procedură) se stabileşte autorizarea operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015, în vederea îndeplinirii cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 16 alin. (4) din Legea nr. 249/2015.

Art. 2. - Licenţa de operare se emite şi se anulează de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisiei de autorizare, denumită în continuare Comisia, cu avizul secretarului de stat cu atribuţii în domeniu, din cadrul aceleiaşi instituţii, în baza depunerii dosarului complet de autorizare, potrivit prevederilor prezentei Proceduri.

Art. 3. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) verifică existenţa şi conţinutul documentelor din dosarul depus de solicitant conform prevederilor art. 16 şi 18 din cap. II;

b) propune acordarea/anularea licenţei de operare, după caz;

C) adoptă, prin decizie a preşedintelui Comisiei, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei.

Art. 4. - Comisia are următoarea componenţă:

a) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de vot:

b) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul juridic, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de vot;

c) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul economico-financiar, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de vot;

d) un reprezentant din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) - membru observator, fără drept de vot;

e) un reprezentant din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru, cu drept de vot;

f) un reprezentant din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - membru, cu drept de vot;

g) 2 reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri - membri, cu drept de vot;

h) un reprezentant al direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, fără drept de vot, care asigură secretariatul Comisiei.

Art. 5. - Preşedintele Comisiei se alege dintre membrii acesteia cu majoritate de voturi din numărul total de membri.

Art. 6. - Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte pe baza nominalizărilor primite din partea instituţiilor prevăzute la art. 4 lit. d)-g), în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Proceduri, pentru un mandat de 12 luni, cu posibilitatea înnoirii mandatului sau înlocuirii persoanelor nominalizate.

Art. 7. - Reprezentanţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor sunt nominalizaţi de către conducătorii direcţiilor de specialitate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) şi h), în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Proceduri, pentru un mandat de 12 luni, cu posibilitatea înnoirii mandatului sau înlocuirii persoanelor nominalizate.

Art. 8. - Reprezentanţii instituţiilor de la art. 4 lit. d)-g), precum şi conducătorii direcţiilor de specialitate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) şi h) decid în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Proceduri, pentru un mandat de 12 luni, cu posibilitatea înnoirii mandatului sau înlocuirii persoanelor nominalizate, şi câte un membru supleant care să facă parte din Comisia prevăzută la art. 2, iar în cazul în care membrii supleanţi sau persoanele desemnate conform art. 6 şi 7 nu pot participa la întrunirea Comisiei reprezentanţii instituţiei/direcţiei de specialitate au obligaţia să desemneze o altă persoană.

Art. 9. - Fiecare membru din Comisie, inclusiv membrii supleanţi, trebuie să semneze în cadrul primei şedinţe la care participă o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, care va fi înaintată şi păstrată la secretariatul Comisiei.

Art. 10.- Modelul declaraţiei menţionate la art. 9 este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 11. - Comisia se întruneşte ori de câte ori este cazul, la solicitarea preşedintelui Comisiei.

Art. 12. - Comisia este legal constituită în prezenţa a 2/3 din membri.

Art. 13. - Deciziile Comisiei se iau cu majoritate de voturi din numărul total de membri.

Art. 14. - Secretarul Comisiei redactează, la propunerea membrilor Comisiei, proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la constituirea Comisiei, care va cuprinde modul de lucru al acesteia.

Art. 15. - În termen de 5 zile de la redactarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei acesta se adoptă conform prevederilor art. 3 lit. c).

 

CAPITOLUL II

Depunerea solicitării de autorizare

 

Art. 16. - Dosarul de autorizare cuprinde următoarele documente;

a) cerere4ip de acordare a licenţei de operare, potrivit anexei nr. 1 la Procedură;

b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul;

d) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, din care să rezulte acţionariatul societăţii, faptul că obiectul principal de activitate este în conformitate cu prevederile art. 26 lit. p), iar capitalul social subscris şi vărsat este de 400.000 lei;

e) cazierul fiscal valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale şi nici fapte care privesc disciplina financiară;

f) certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu au datorii la bugetul statului;

g) dovada că acţionarii sunt numai operatori economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, respectiv înregistrarea în calitate de contribuabili la AFM;

h) planul de operare conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2 la Procedură;

i) opisul documentelor care sunt depuse la dosarul de autorizare potrivit prevederilor de la lit. a)-h).

Art. 17. - Dosarul de autorizare, conţinând toate documentele obligatorii menţionate la art. 16, se depune de către solicitant la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, în format material, în două exemplare şi în format electronic, un exemplar.

Art. 18. - Dosarul de autorizare va avea ordinea prezentată la art. 16, iar fiecare pagină din dosarul de autorizare va fi numerotată, iar pentru documentele prevăzute la lit. b) şi c) se certifică pentru conformitate.

 

CAPITOLUL III

Etapa de verificare a dosarului de autorizare, de emitere a licenţei de operare sau de respingere a dosarului de autorizare

 

Art. 19. - În cazul în care dosarul de autorizare cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 16, în formatul şi conţinutul solicitat, în termen de 30 de zile de la data depunerii acestuia Comisia va informa solicitantul cu privire la decizia luată.

Art. 20. - Licenţa de operare se emite după ce operatorul economic solicitant depune la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, dovada achitării tarifului de emitere a licenţei de operare, în condiţiile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. - Licenţa de operare se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Procedură.

Art. 22. - În cazul în care dosarul de autorizare nu cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 16 sau acesta este prezentat sub un alt format decât cel prevăzut la art. 17 şi 18, Comisia va informa solicitantul cu privire la deficienţele constatate.

Art. 23. - În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea informării menţionate la art. 22, solicitantul nu remediază aceste deficienţe, solicitarea de autorizare se respinge.

Art. 24. - Solicitantul poate ataca decizia de respingere a dosarului de autorizare potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 25. - Solicitantul poate depune un nou dosar de autorizare, conform prevederilor de la cap. II după cel puţin 15 zile lucrătoare de la respingere, termen în care se obligă să remedieze deficienţele constatate la depunerea anterioară.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţii ale operatorilor economici autorizaţi

 

Art. 26. - Operatorii economici care au obţinut licenţa de operare au următoarele obligaţii:

a) să asigure şi să finanţeze, în numele operatorilor economici responsabili, colectarea, valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje, să raporteze modul de gestionare a acestora şi să atingă cel puţin obiectivele prevăzute în Legea nr. 249/2015 art. 16 alin. (4);

b) să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru asigurarea colectării separate, valorificării sau incinerării în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclării deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale, în limita cantităţilor de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;

c) să acţioneze fără discriminare şi să asigure desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor de ambalaje în mod transparent faţă de operatorii economici pentru care a preluat responsabilităţile;

d) să respecte tarifele declarate, în relaţia cu toţi operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, orice modificare notificându-se Comisiei cu 15 zile înainte de aplicarea lui;

e) să încheie contracte cu colectorii autorizaţi să preia deşeuri de ambalaje şi cu operatorii economici autorizaţi pentru reciclarea şi/sau valorificarea, respectiv incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie, care acceptă condiţiile contractuale, în limita cantităţilor şi tipurilor de ambalaje preluate de la operatorii economici responsabili, cu respectarea principiului proximităţii;

f) să informeze în scris Comisia asupra oricărei schimbări a datelor care au stat la baza eliberării licenţei de operare, în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a modificării;

g) să transmită, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau a unităţilor din subordonarea sau în coordonarea acesteia, informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecţia mediului şi pentru respectarea obligaţiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii;

h) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare, în condiţiile legii;

i) să depună toate diligentele pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute în planul de operare din anexa nr. 2;

j) să pună la dispoziţia organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele solicitate conform prevederilor legale în vigoare;

k) să efectueze anual auditul financiar extern conform Standardului român de audit financiar CECAR şi auditul operaţional extern, conform cerinţelor minime prezentate în anexa nr. 5 aferente activităţilor desfăşurate efectuate de auditori independenţi, şi să transmită Comisiei, până la 1 septembrie anul următor, rezultatele acestora;

l) să transmită, până la 15 septembrie anul următor, operatorilor economici pentru care au preluat responsabilitatea rezultatul auditului financiar extern şi al celui operaţional extern realizate pentru anul anterior;

m) să afişeze pe site-ul propriu lista cu operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, precum şi tarifele declarate în relaţia cu toţi operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea;

n) să reinvestească eventualul profit în aceleaşi tipuri de activităţi întreprinse în vederea îndeplinirii responsabilităţilor care le revin operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015;

o) să acţioneze fără discriminare faţă de materialele de ambalaj propuse spre contractare de către oricare operator economic responsabil;

p) să aibă ca scop numai desfăşurarea activităţilor necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor care le revin operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 şi raportarea informaţiilor referitoare la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

q) să depună la Comisie, cu 60 de zile înainte de expirare, un nou plan de operare, conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2 la Procedură, valabil pentru următorii 3 (trei) ani.

 

CAPITOLUL V

Anularea licenţei de operare

 

Art. 27. - (1) Anularea licenţei de operare se face în cazurile prevăzute la art. 26 alin. (4) din Legea nr. 249/2015,

(2) Licenţa de operare se anulează de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Comisiei, cu avizul secretarului de stat cu atribuţii în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) Operatorul economic căruia i s-a anulat licenţa de operare este obligat ca în decurs de maximum 30 de zile să comunice în scris acest lucru tuturor operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 pentru care au preluat responsabilitatea gestionării deşeurilor de ambalaje şi să le transmită situaţia îndeplinirii obiectivelor până la acea dată.

 

CAPITOLUL VI

Anexe

 

Art. 28. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Antet solicitant

Nr. ...../...........

 

CERERE

de acordare a licenţei de operare

 

Subscrisa, ..........................................., cu sediul social în ..........................................., str. ........................................... nr. .... bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................., înregistrată la cu nr. cod unic de înregistrare nr. ...../............., cont bancar nr. ..........................................., deschis la sucursala ..........................................., telefon ..........................................., fax ..........................................., e-mail ..........................................., reprezentată prin ..........................................., în calitate de reprezentant legal, solicită acordarea licenţei de operare în vederea preluării responsabilităţilor gestionării deşeurilor de ambalaje, inclusiv a îndeplinirii cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje.

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data .................

Reprezentant legal,

..................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

PLANUL DE OPERARE

realizat pe o perioadă de 3 ani care conţine responsabilităţile operatorilor economici

 

Include obligatoriu îndeplinirea următoarelor cerinţe:

a) cantităţile anuale de ambalaje estimate a fi introduse pe piaţă pentru care se îndeplinesc responsabilităţile, distinct pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare şi pentru tipuri de materiale;

b) cantităţile anuale de deşeuri de ambalaje estimate a fi colectate, reciclate şi valorificate distinct din comerţ/industrie şi din gospodăriile populaţiei pe tipuri de materiale;

c) modul de organizare şi finanţare a gestionării deşeurilor de ambalaje pentru care se îndeplinesc responsabilităţile pentru realizarea cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) tarifele plătite de către operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015;

e) modul de calcul al tarifelor, distinct pentru deşeurile de ambalaje din comerţ/industrie şi pentru deşeurile de ambalaje din deşeurile menajere astfel încât să fie acoperite totalitatea costurilor de gestionare a deşeurilor pentru ambalajele pentru care au preluat responsabilităţile ţinând seama şi de valoarea materialelor din deşeurile de ambalaje;

f) modul de colaborare, în condiţiile legii, cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea colectării separate, valorificării sau incinerării în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclării deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie, în limita cantităţilor preluate prin contract de la operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015;

g) procedura de selecţie a operatorilor economici cu care se are în vedere încheierea de contracte pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje.

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

STEMĂ

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

LICENŢĂ DE OPERARE

Nr. ....... din .............

 

Pentru ..........................................., din localitatea ..........................................., str. ........................................... nr. ..., judeţul/sectorul ..........................................., înregistrată la ..........................................., cu nr. ........., cod unic de înregistrare nr. ....../ ..........................................., în vederea preluării responsabilităţilor gestionării deşeurilor de ambalaje, inclusiv a îndeplinirii cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 16 alin. (4) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, emisă în baza Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje.

 

Data emiterii: .............

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

..................................................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

- model -

 

Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate a membrilor Comisiei de autorizare

 

Subsemnatul, ..........................................., declar că sunt de acord să particip la procesul emiterii/acordării/anulării licenţei de operare în

cazul operatorilor economici care se supun prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje.

Declar că sunt imparţial faţă de toate părţile implicate în cadrul acestui proces şi sunt de acord să nu divulg nicio informaţie sau documente (informaţii confidenţiale) dezvăluite mie, descoperite de mine sau elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului şi nu vor fi dezvăluite unei părţi terţe.

Informaţiile confidenţiale nu vor fi dezvăluite niciunui angajat sau expert, cu excepţia situaţiei în care aceştia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declaraţii.

 

Numele şi prenumele: ...........................................

Denumirea instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea: ...........................................

Semnătura: ...........................................

Data: .............

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

Cerinţe minime pentru auditul operaţional

 

Programul de audit pentru auditarea operatorilor economici autorizaţi definiţi în prezentul ordin trebuie să cuprindă următoarele cerinţe minime:

- verificarea îndeplinirii obligaţiilor descrise la cap. IV din procedură;

- verificarea acurateţei raportărilor privind îndeplinirea cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje;

- verificarea conformităţii raportărilor în relaţia cu generatorii de deşeuri de ambalaje, colectorii de deşeuri sau valorificatorii de deşeuri;

- determinarea riscurilor care ar putea apărea în activitatea operatorilor economici licenţiaţi;

- determinarea discrepanţelor dintre datele evaluate la nivel intern şi cele raportate către autorităţile de mediu;

- verificarea proceselor interne pentru fiecare tip de activitate;

- verificarea existenţei controalelor efectuate de către autorităţile de mediu;

- verificarea respectării elementelor din autorizaţia de mediu, după caz.

Raportul de audit va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

- modul de îndeplinire a fiecăreia dintre obligaţiile descrise la cap. IV din procedură;

- dacă operatorul economic şi-a îndeplinit cel puţin obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje conform prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- dacă s-au respectat prevederile legislaţiei de mediu în domeniu;

- dacă s-a asigurat transparenţa faţă de toţi operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea;

- riscurile la care se expun şi modul lor de remediere;

- elementele care împiedică operatorul economic autorizat să îşi îndeplinească obiectivele de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.631/2015 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 

În temeiul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.631/2015 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 18 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La punctul VII „DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI”, poziţia 3 „Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa” şi unităţile administrativ-teritoriale arondate acesteia se modifică conform anexei nr. 1

2. La punctul VII „DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI”, poziţia 3.4 „Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârşova” şi unităţile administrativ-teritoriale arondate acestuia se modifică conform anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Competenţa teritorială de administrare se transferă, în condiţiile prezentului ordin, începând cu data de 1 iunie 2016.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, precum şi unităţile fiscale subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 27 mai 2016.

Nr. 1.659.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice (denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

VII. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI

 

„3. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, municipiul Constanţa, str. I.G. Duca nr. 18

1. Constanţa

2. Agigea

3. Murfatlar

4. Poarta Albă

5. Valul lui Traian

6. Năvodari

7. Lumina

8. Corbu

9. Ovidiu

10. Cogealac

11. Mihai Viteazu

12. Istria

13. Săcele

14. Fântânele

15. Mihail Kogălniceanu

16. Nicolae Bălcescu

17. Târguşor

18. Grădina”

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice (denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

VII. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI

 

„3.4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârşova, oraşul Hârşova, Str. Vadului nr. 27A, bl.V8M, sc. B, parter

1. Hârşova

2. Gârliciu

3. Ghindăreşti

4. Saraiu

5. Topalu

6. Crucea

7. Horia

8. Vulturu

9. Ciobanu

Preluată de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa

10. Pantelimon”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind supravegherea sucursalelor societăţilor de asigurare din state terţe

 

În urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 24 mai 2016, în conformitate cu prevederile art. 2 alin, (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. - Prevederile prezentei norme se aplică societăţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, care intenţionează să desfăşoare activitatea de asigurare şi reasigurare pe teritoriul României în conformitate cu cap. X din Legea nr. 237/2015.

Art. 2. - Prezenta normă pune în aplicare Ghidul Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale privind supravegherea sucursalelor întreprinderilor de asigurare din ţările terţe, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 3. - Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 237/2015 şi în prevederile legale aplicabile.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015.

Art. 5. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 26.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.