MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 410/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 410         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 31 mai 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

84. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind hrănirea, dotarea locurilor de cazare şi asigurarea cu materiale de igienă personală a străinilor care fac obiectul activităţilor din centrele integrate menţionate la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi

 

784. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind cerinţele specifice pentru genurile şi speciile de plante fructifere menţionate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, cerinţele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii şi normele detaliate privind inspecţiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind hrănirea, dotarea locurilor de cazare şi asigurarea cu materiale de igienă personală a străinilor care fac obiectul activităţilor din centrele integrate menţionate la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi, aprobată prin Legea nr. 5/2016, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor Interne emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Hrănirea străinilor care fac obiectul activităţilor din centrele integrate menţionate la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi, aprobată prin Legea nr. 5/2016, denumiţi în continuare străini prevăzuţi de OUG nr. 53/2015, se realizează, de regulă, prin achiziţionarea de servicii de alimentaţie publică în sistem catering de către structura care organizează centrele integrate.

(2) Străinii prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 au dreptul, pentru perioada în care se află cazaţi în centrele integrate, la hrană gratuită, care se acordă potrivit normelor şi regulilor prevăzute de prezentul ordin.

Art. 2. - În situaţia în care nu există posibilitatea contractării de servicii de alimentaţie publică în sistem catering, structura care organizează centrele integrate asigură hrănirea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 în regie proprie sau cu sprijinul unei structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe bază de convenţie sau protocol, cu decontarea cheltuielilor aferente.

Art. 3. - (1) Hrănirea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 se face în natură, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii de persoane, care constituie norme de hrană zilnice.

(2) Drepturile de hrană se pot acorda sub formă de hrană preparată caldă sau hrană rece.

(3) Normele de hrană zilnice sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - În interiorul centrelor integrate sau în locurile special amenajate se asigură o cantitate suficientă de apă potabilă.

Art. 5. - Dotarea locurilor de cazare se asigură potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.137/2003 privind aprobarea Normelor de dotare a centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică.

Art. 6. - Asigurarea cu materiale de igienă personală se realizează conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.137/2003 privind aprobarea Normelor de dotare a centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică.

 

CAPITOLUL II

Aplicarea normelor de hrană şi organizarea hrănirii

 

SECŢIUNEA 1

Reguli de aplicare a normelor de hrană

 

Art. 7. - (1) Normele de hrană se aplică în două perioade de consum:

a) perioada de vară: 1 iunie-31 octombrie;

b) perioada de iarnă: 1 noiembrie-31 mai.

(2) Compoziţia şi valoarea calorică a produselor alimentare folosite în mod curent în centrele integrate în hrănirea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 sunt prevăzute în tabelul din anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) La întocmirea tabelelor decadale şi a buletinelor de distribuţie a subzistenţelor se ţine cont de valoarea calorică reală a produselor folosite efectiv, consemnându-se în documentele respective denumirea completă a produselor şi nu cea generică.

(2) Unele produse prevăzute de norma nr. 9 din anexa nr. 1 sunt prezentate sub formă generică şi reprezintă media calorică a mai multor produse din aceeaşi categorie.

Art. 9. - (1) în situaţia în care drepturile de hrană nu se pot acorda sub formă de hrană preparată, acestea se pot acorda sub formă de hrană rece. În această situaţie se poate acorda o gamă restrânsă de produse, prin substituirea acestora, la echivalent caloric, potrivit normei nr. 9 din anexa nr. 1.

(2) Norma nr. 9 din anexa nr. 1 se aplică în oricare dintre următoarele situaţii, luate separat sau cumulat, indiferent de ordine:

a) când produsele alimentare prevăzute în normele de hrană lipsesc temporar sau parţial;

b) pentru realizarea unor meniuri variate;

c) pentru realizarea meniurilor dietetice, conform prescripţiilor medicale;

d) în situaţiile când este necesară asigurarea normelor ca hrană rece.

(3) Substituirile pentru realizarea variaţiei în hrănire sau pentru respectarea unor reguli impuse de religia străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 se pot aplica ori de câte ori este necesari în vederea întocmirii unor meniuri cu asociere de produse care să permită prepararea unei game largi de feluri de mâncare. Acestea se pot aplica integral sau parţial, indiferent dacă produsele prevăzute de norme, care se substituie în acest scop, sunt în depozit.

Art. 10. - (1) Justificarea consumului produselor alimentare distribuite pe bază de norme calorice se face la sfârşitul fiecărei luni, corespunzător drepturilor lunare de consum, calculate conform valorilor calorice ale normelor.

(2) La evidenţierea consumului propriu de alimente şi pentru evidenţa tehnic operativă, centrele integrate care asigură hrănirea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 întocmesc documentele specifice, conform prevederilor legale.

Art. 11. - Hrana se asigură, la solicitarea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015, cu respectarea regulilor alimentare impuse de apartenenţa religioasă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Reguli privind alocarea la/şl scoaterea de la drepturi de hrană

 

Art. 12. - Alocarea/Scoaterea la/de la drepturi de hrană a străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015, care beneficiază de norme de hrană, se face nominal, prin dispoziţia de zi a şefului centrului integrat, în baza unuia dintre următoarele documente:

a) nota de introducere/scoatere în/din centrul integrat a străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015, aprobată de către şeful centrului integrat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) biletul de internare/ieşire în/din spital;

c) actul medical prin care medicul certifică starea fiziologică sau de sănătate, după caz, a străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015, în vederea alocării acestora la una dintre normele nr. 3,3A, 3B, 6, 7 sau 8 din anexa nr. 1;

d) documentul legal pe baza căruia se poate stabili vârsta copilului sau persoanei minore.

Art. 13. - În baza documentelor prevăzute la art. 12, structura care se ocupă cu evidenţa efectivelor întocmeşte zilnic „Nota de efective”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o predă, cel mai târziu până la ora 11,00, şefului compartimentului aprovizionare cu alimente/similar pentru a organiza în timp util hrănirea efectivelor pentru ziua următoare.

Art. 14. - Se consideră că alimentele au fost legal distribuite în cazul în care străinii prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 părăsesc centrele integrate, ca urmare a unor împrejurări ce nu puteau fi prevăzute, iar retragerea în depozit a produselor alimentare distribuite pentru prepararea hranei nu mai este posibilă din cauză că au fost supuse prelucrării mecanice şi termice.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea şi executarea hrănirii

 

Art. 15, - (1) Centrele integrate care hrănesc străinii prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 pe bază de norme calorice stabilesc meniurile zilnice prin tabelul decadal de repartiţie a alimentelor prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Tabelul decadal este documentul prin care se stabileşte programul de hrănire a străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015.

(3) Prin tabelul decadal se repartizează raţiile zilnice de produse alimentare prevăzute în normele de hrană, pe meniuri şi feluri de mâncare, pentru fiecare masă, respectiv dimineaţa, la prânz şi seara.

(4) Raţiile zilnice de produse alimentare prevăzute de norme se repartizează pe feluri de mâncare, în funcţie de prevederile reţetelor culinare.

Art. 16. - (1) Tabelul decadal se întocmeşte de şeful compartimentului aprovizionare cu alimente/similar împreună cu bucătarul-şef/similar şi şeful de depozit, se vizează de medic şi se aprobă de şeful structurii de logistică.

(2) Tabelul decadal se întocmeşte separat pentru fiecare normă de hrană.

(3) Prin tabelul decadal trebuie să se asigure în principiu trei mese pe zi, astfel: 35% dimineaţa, 50% prânz şi 15% seara.

(4) La întocmirea tabelului decadal se ţine cont de existentul de produse alimentare din depozit, posibilităţile certe de aprovizionare, gradul de dotare a blocului alimentar, pregătirea bucătarilor, precum şi de preferinţele străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015.

(5) Se urmăreşte ca meniurile să fie cât mai variate prin substituirile prevăzute de norma nr. 9 din anexa nr. 1.

Art. 17. - Atunci când, din motive obiective, meniurile din tabelul decadal nu pot fi respectate sau unele produse din meniu lipsesc, acestea pot fi înlocuite cu altele, numai cu aprobarea şefului structurii de logistică, dată pe documentele de distribuţie.

Art. 18. - Pentru asigurarea controlului calităţii hranei, la fiecare masă se recoltează probe de mâncare care se păstrează timp de 48 de ore.

Art. 19. - Intervalul de timp pentru servirea mesei se stabileşte prin programul orar al centrului.

Art. 20. - (1) Hrana se păstrează maximum două ore de la terminarea pregătirii termice. Păstrarea hranei pregătite se poate prelungi cu maximum două ore, numai după o nouă prelucrare termică.

(2) Distribuţia alimentelor se face numai cu avizul ofiţerului de serviciu pe centru integrat dat pe documentele de distribuţie.

(3) Pentru distribuirea hranei se constituie un „registru privind administrarea hranei pe zile şi mese”, care se completează de bucătarul-şef cu meniurile aferente perioadei respective şi se aprobă de ofiţerul de serviciu pe centrul integrat, pentru fiecare masă servită, şi de medic atunci când se află în unitate.

Art. 21. - (1) Activităţile ce se desfăşoară în bucătărie trebuie organizate în aşa fel încât alimentele să parcurgă, pe timpul prelucrării, un proces în sens unic, iar prelucrarea la rece şi termică a alimentelor să se facă numai de personal calificat şi avizat medical.

(2) Ustensilele şi aparatele de prelucrare a produselor alimentare trebuie menţinute permanent într-o stare de igienă corespunzătoare care să se încadreze în parametrii igienico-sanitari prevăzuţi de actele normative în vigoare,

(3) Blocul alimentar, depozitele de alimente şi mijloacele de transport pentru produse alimentare sau hrana preparată trebuie să funcţioneze numai în baza autorizaţiei sanitar-veterinare eliberate de organele în drept.

(4) Activităţile auxiliare ce se desfăşoară în bucătărie se execută de personalul repartizat pentru lucrul la bucătărie sub îndrumarea bucătarului-şef/similar,

(5) Personalul blocului alimentar, inclusiv cel care desfăşoară activităţi ajutătoare, trebuie să fie echipat în ţinută de protecţie sau de lucru prevăzută de normele în vigoare.

Art. 22. - (1) Distribuţia produselor alimentare din depozitul centrului integrat se face de către şeful de depozit sau magazinerul din subordine. Programul de distribuţie se stabileşte prin dispoziţia de zi pe centrul integrat.

(2) Distribuţia produselor alimentare necesare preparării hranei se face separat pentru fiecare masă, astfel:

a) pentru masa de prânz, în dimineaţa zilei respective;

b) pentru masa de seară şi dimineaţa zilei următoare, după ce s-a servit masa de prânz.

Art. 23. - Păstrarea produselor alimentare distribuite potrivit art. 22 alin. (2) se face separat, pentru fiecare masă.

Art. 24. - Transportul produselor alimentare se execută numai cu mijloace adecvate, care au autorizaţie sanitar-veterinară, şi numai de către personalul care are efectuat controlul medical şi echipament de protecţie.

Art. 25. - Depozitarea produselor alimentare în spaţiile frigorifice se face cu respectarea instrucţiunilor în vigoare privind incompatibilitatea acestora la depozitare.

Art. 26. - Utilajele, precum şi instalaţiile şi echipamentele electrice din blocurile alimentare trebuie montate, întreţinute şi exploatate numai de persoane autorizate.

 

CAPITOLUL III

Normele de dotare cu bunuri materiale specifice hrănirii

 

Art. 27. - Dotarea centrelor integrate cu bunuri materiale specifice hrănirii străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 este prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 28. - Durata normală de utilizare a materialelor specifice hrănirii prevăzute la art. 27 se calculează de la darea lor în folosinţă, indiferent dacă acestea se utilizează numai în anumite perioade.

Art. 29. - Pentru materialele specifice hrănirii confecţionate din sticlă sau porţelan nu se fixează durata normală de utilizare, acestea urmând a se scădea din evidenţă în limita procentajelor maxime admise, potrivit actelor normative în vigoare privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 30. - Aparatele de cântărit, greutăţile, precum şi măsurile pentru lichide se verifică anual de către operatori economici autorizaţi.

Art. 31. - Mărimea sau capacitatea utilajelor şi materialelor prevăzute în norme, pentru care nu s-au făcut menţiuni exprese în acest sens, se stabileşte de către centrele integrate în funcţie de nevoi.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 32. - Evidenţierea în contabilitate a operaţiunilor legate de activitatea de hrănire se face conform actelor normative în vigoare.

Art. 33. - Şefii centrelor integrate iau măsuri de cunoaştere, aplicare şi respectare întocmai de către personalul din subordine a prezentului ordin, în părţile ce îl privesc.

Art. 34. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 35. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 19 mai 2016.

Nr. 84.

 

ANEXA Nr. 1

 

Normele de hrană zilnice pentru hrănirea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015

Norma nr. 1

- 3.645 calorii –

 

Se acordă, gratuit, persoanelor majore.

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

 

 

 

vara

iarna

 

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Arome, condimente, ingrediente

g

0,2

0,2

 

3.

Biscuiţi

g

80

80

 

4.

Brânză telemea

g

35

35

 

5.

Boia de ardei

g

0,3

0,3

 

6.

Carne

g

70

70

 

7.

Cartofi

g

300

300

 

8.

Ceapă

g

30

30

 

9.

Ceai

g

3

4

 

10.

Compot

g

-

35

 

11.

Conserve de legume în apă şi bulion

g

50

120

 

12.

Drojdie proaspătă de bere

g

1

1

 

13.

Făină de grâu albă

g

35

35

 

14.

Fasole uscată boabe

g

40

40

 

15.

Fasole bătută instant

g

10

10

 

16.

Foi de dafin

g

0,1

0,1

 

17.

Fructe proaspete

g

100

-

 

18.

Griş

g

-

5

 

19.

Legume proaspete

g

290

-

 

20.

Morcovi

g

20

-

 

21.

Murături

g

-

40

 

22.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

23.

Orez decorticat

g

15

15

 

24.

Oţet din vin 9°

g

5

1

 

25.

Pastă de roşii

g

15

15

 

26.

Paste făinoase

g

15

15

 

27.

Piper

g

0,2

0,2

 

28.

Piure de cartofi instant

g

11

11

 

29.

Preparate din came

g

30

35

 

30.

Pâine albă

g

700

700

 

31.

Rădăcinoase albe

g

10

-

 

32.

Sare comestibilă

g

20

20

 

33.

Tărâţe de grâu

g

5

5

 

34.

Ulei comestibil

g

35

40

 

35.

Usturoi

g

1

1

 

36.

Varză murată

g

-

80

 

37.

Varză proaspătă

g

80

-

 

38.

Zahăr

g

45

50

 

TOTAL CALORII/ZI

 

3.635

3.652

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 3.645

 

Norma nr. 2

- 3.820 calorii –

 

Se acordă, gratuit, persoanelor minore cu vârsta cuprinsă între un an şi 18 ani, împreună cu unul sau ambii părinţi.

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

 

 

 

vara

iarna

 

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Arome, condimente, ingrediente

g

0,2

0,2

 

3.

Biscuiţi

g

80

80

 

4.

Boia de ardei

g

0,3

0,3

 

5.

Brânză telemea

g

35

35

 

6.

Brânză topită

g

18

18

 

7.

Came

g

200

200

 

8.

Cartofi

g

300

300

 

9.

Ceapă

g

30

30

 

10.

Ceai

g

3

4

 

11.

Compot

g

-

35

 

12.

Conserve de legume în apă sau bulion

g

50

120

 

13.

Drojdie proaspătă de bere

g

1

1

 

14.

Făină de grâu albă

g

35

35

 

15.

Fructe proaspete

g

100

-

 

16.

Fasole uscată boabe

g

40

40

 

17.

Fasole bătută instant

g

10

10

 

18.

Foi de dafin

g

0,1

0.1

 

19.

Gris

g

-

5

 

20.

Lapte praf

g

20

20

 

21.

Lămâi

g

10

10

 

22.

Legume proaspete

g

290

-

 

23.

Miere de albine

g

5

5

 

24.

Morcovi

g

20

-

 

25.

Murături

g

-

40

 

26.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

27.

Orez decorticat

g

15

15

 

28.

Oţet din vin 9°

g

5

1

 

29.

Pastă de roşii

g

15

15

 

30.

Paste făinoase

g

15

15

 

31.

Pâine albă

g

600

600

 

32.

Piper

g

0,2

0,2

 

33.

Piure de cartofi instant

g

11

11

 

34.

Preparate din carne

g

30

35

 

35.

Rădăcinoase albe

g

10

-

 

36.

Sare comestibilă

g

20

20

 

37.

Târâte de grâu

g

5

5

 

38.

Ulei comestibil

g

35

40

 

39.

Unt proaspăt

g

20

20

 

40.

Usturoi

g

1

1

 

41.

Varză murată

g

-

80

 

42.

Varză proaspătă

g

80

-

 

43.

Zahăr

g

45

50

 

TOTAL CALORII/ZI

 

3.810

3.827

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 3.820

 

Norma nr. 3

- 3.175 calorii –

 

Se acordă, gratuit, femeilor gravide (majore şi minore), precum şi persoanelor bolnave.

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

 

 

 

vara

iarna

 

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Biscuiţi

g

30

30

 

3.

Brânză telemea

g

25

27

 

4.

Came

g

70

70

 

5.

Cartofi

g

400

400

 

6.

Ceapă

g

50

50

 

7.

Ceai

g

3

4

 

8.

Compot

g

-

52

 

9.

Conserve de legume în apă sau bulion

g

-

80

 

10.

Făină de grâu albă

g

10

10

 

11.

Fructe proaspete

g

85

-

 

12.

Gem

g

-

10

 

13.

Griş

g

15

15

 

14.

Lapte de vacă

ml

200

200

 

15.

Legume proaspete

g

300

-

 

16.

Margarina

g

35

35

 

17.

Marmeladă amestec

g

32

32

 

18.

Orez decorticat

g

30

30

 

19.

Oţet alimentar

g

1

1

 

20.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

21.

Pastă de roşii

g

31

31

 

22.

Paste făinoase

g

30

30

 

23.

Pâine albă

g

550

550

 

24.

Preparate din carne

g

40

40

 

25.

Rădăcinoase (inclusiv morcov)

g

39

97

 

26.

Sare comestibilă

9

20

20

 

27.

Tărâţe de grâu

g

5

5

 

28.

Ulei comestibil

g

15

15

 

29.

Zahăr

g

20

20

 

TOTAL CALORII/ZI

 

3.175

3.175

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 3.175

 

Norma nr. 3A

- 860 calorii –

 

Supliment acordat, gratuit, femeilor gravide (minore sau majore), în lunile de sarcină de la 5 la 9 inclusiv, sau femeilor care au născut şi nu alăptează copilul în vârstă de până la un an

 

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

 

 

 

vara

iarna

 

1.

Biscuiţi

g

30

30

 

2.

Fructe proaspete

g

95

-

 

3.

Gem

g

-

18

 

4.

Lapte de vacă

ml

100

100

 

5.

Legume proaspete

g

300

-

 

6.

Murături

g

-

30

 

7.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

8.

Pâine albă

g

150

150

 

g.

Preparate din carne

g

10

10

 

10.

Slănină afumată sau sărată

g

20

20

 

11.

Zahăr

g

15

15

 

TOTAL CALORII/ZI

 

860

860

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 860

 

Norma nr. 3B

-1.255 calorii –

 

Supliment acordat, gratuit, femeilor (minore sau majore) care au născut şi alăptează copilul în vârstă de până la un an

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

 

 

 

vara

iarna

 

1.

Biscuiţi

9

49

49

 

2.

Brânză telemea

9

15

15

 

3.

Carne

9

36

36

 

4.

Fructe proaspete

9

132

-

 

5.

Gem

9

-

25

 

6.

Lapte de vacă

ml

200

200

 

7.

Murături

9

-

140

 

8.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

9.

Pâine albă

9

200

200

 

10.

Preparate din came

9

20

20

 

11.

Slănină afumată sau sărată

9

20

20

 

12.

Zahăr

9

20

20

 

TOTAL CALORII/ZI

 

1.255

1.255

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 1.255

 

Norma nr. 4

-1.190 calorii –

 

Se acordă, gratuit, pentru fiecare copil în vârstă de la 0 la 5 luni inclusiv, care se află împreună cu unul sau ambii părinţi.

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

 

 

 

vara

iarna

 

1.

Albitură (rădăcinoase)

g

50

50

 

2.

Biscuiţi

g

20

20

 

3.

Came de vită

g

30

30

 

4.

Cartofi

g

50

50

 

5.

Făină de orez sau zeamil

g

20

20

 

6.

Flori de tei

g

2

2

 

7.

Fructe proaspete

g

165

165

 

8.

Lapte praf pentru sugari

g

105

105

 

9.

Lămâi

g

65

65

 

10.

Morcovi

g

50

50

 

11.

Ulei comestibil din floarea-soarelui

g

5

5

 

12.

Unt proaspăt

g

10

10

 

13.

Zahăr

g

50

50

 

TOTAL CALORII/ZI

 

1.190

1.190

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 1.190

 

Norma nr. 5

-1.650 calorii –

 

Se acordă, gratuit, pentru fiecare copil în vârstă de la 6 la 12 luni inclusiv, care se află împreună cu unul sau ambii părinţi.

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

 

 

 

vara

iarna

 

1.

Albitură (rădăcinoase)

g

50

50

 

2.

Biscuiţi

g

30

30

 

3.

Brânză de vaci

g

74

74

 

4.

Came de vită

g

50

50

 

5.

Cartofi

g

100

100

 

6.

Făină de orez sau zeamil

g

25

25

 

7.

Flori de tei

g

3

3

 

8.

Fructe proaspete

g

185

185

 

9.

Gem

g

10

10

 

10.

Iaurt

g

100

100

 

11.

Lapte praf pentru sugari

g

65

65

 

12.

Lămâi

g

60

60

 

13.

Morcovi

g

98

98

 

14.

Ouă de găină (gălbenuş)

buc.

J4

 

 

15.

Orez decorticat

g

20

20

 

16.

Paste făinoase

g

25

25

 

17.

Ulei comestibil

g

10

10

 

18.

Unt

g

10

10

 

19.

Zahăr

g

40

40

 

TOTAL CALORII/ZI

 

1.650

1.650

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 1.650

 

Norma nr. 6

- 3.850 calorii –

 

Se acordă, gratuit, bolnavilor internaţi în staţionar.

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

 

 

 

vara

iarna

 

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Biscuiţi

g

80

80

 

3.

Brânză telemea

g

25

27

 

4.

Came

g

70

70

 

5.

Cartofi

g

400

400

 

6.

Ceapă

g

50

50

 

7.

Ceai

g

3

4

 

8.

Conserve de legume în apă sau bulion

g

-

80

 

9.

Făină de grâu albă

g

10

10

 

10.

Fructe proaspete

g

98

-

 

11.

Gem

g

-

26

 

12.

Griş

g

20

20

 

13.

Lapte de vacă

ml

200

200

 

14.

Legume proaspete

g

300

-

 

15.

Margarină

g

40

40

 

16.

Marmeladă amestec

g

50

50

 

17.

Orez decorticat

g

30

30

 

18.

Oţet alimentar

g

1

1

 

19.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

20.

Pastă de roşii

g

30

31

 

21.

Paste făinoase

g

30

30

 

22.

Pâine albă

g

650

650

 

23.

Preparate din carne

g

40

40

 

24.

Rădăcinoase (inclusiv morcov)

g

39

97

 

25.

Sare comestibilă

g

20

20

 

26.

Tărâţe de grâu

g

5

5

 

27.

Ulei comestibil

g

25

25

 

28.

Zahăr

g

31

31

 

TOTAL CALORII/ZI

 

3.850

3.850

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 3.850

 

Norma nr. 7

- 4.478 calorii –

 

Se acordă, gratuit, bolnavilor distrofici.

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

 

 

 

vara

iarna

 

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Arome, condimente, ingrediente

g

0,2

0,2

 

3.

Biscuiţi

g

40

40

 

4.

Boia de ardei

g

0,3

0,3

 

5.

Brânză telemea

g

36

36

 

6.

Came

g

140

140

 

7.

Cartofi

g

400

400

 

8.

Ceapă

g

30

30

 

9.

Ceai

g

3

4

 

10.

Compot

g

-

37

 

11.

Conserve de legume în apă sau bulion

g

50

120

 

12.

Drojdie proaspătă de bere

g

1

1

 

13.

Făină de grâu albă

g

35

35

 

14.

Fasole uscată boabe

g

105

105

 

15.

Foi de dafin

g

0,1

0,1

 

16.

Fructe proaspete

g

100

-

 

17.

Gem

g

10

20

 

18.

Gris

g

15

15

 

19.

Lapte de vacă proaspăt

g

200

200

 

20.

Lămâi

g

10

10

 

21.

Legume proaspete

g

440

-

 

22.

Margarina

g

27

27

 

23.

Miere de albine

g

5

5

 

24.

Morcovi

g

20

20

 

25.

Marmeladă amestec

g

21

31

 

26.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

27.

Orez decorticat

g

50

50

 

28.

Oţet din vin 9°

g

5

1

 

29.

Pastă de roşii

g

15

15

 

30.

Paste făinoase

g

30

30

 

31.

Pâine albă

g

700

700

 

32.

Piper

g

0,2

0,2

 

33.

Preparate din carne

g

30

35

 

34.

Rădăcinoase albe

g

14

-

 

35.

Sare comestibilă

g

20

20

 

36.

Slănină sărată sau afumată

g

20

20

 

37.

Tărâţe de grâu

g

5

5

 

38.

Ulei comestibil

g

35

40

 

39.

Usturoi

g

1

1

 

40.

Varză murată

g

-

110

 

41.

Varză proaspătă

g

80

-

 

42.

Zahăr

g

35

35

 

TOTAL CALORII/ZI

 

4.478

4.478

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 4.478

 

Norma nr. 8

- 4.915 calorii –

 

Se acordă, gratuit, bolnavilor de TBC internaţi în staţionar.

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

 

 

 

vara

iarna

 

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Arome, condimente, ingrediente

g

0,2

0,2

 

3.

Biscuiţi

g

60

60

 

4.

Boia de ardei

g

0,3

0,3

 

5.

Brânză telemea

g

36

36

 

6.

Came

g

200

200

 

7.

Cartofi

g

400

400

 

8.

Ceapă

g

30

30

 

9.

Ceai

g

3

4

 

10.

Compot

g

-

39

 

11.

Conserve de legume în apă sau bulion

g

50

120

 

12.

Drojdie proaspătă de bere

g

1

1

 

13.

Făină de grâu albă

g

35

35

 

14.

Fasole uscată boabe

g

70

70

 

15.

Foi de dafin

g

0,1

0,1

 

16.

Fructe proaspete

g

100

-

 

17.

Gem

g

10

10

 

18.

Griş

g

30

30

 

19.

Lapte de vacă proaspăt

g

450

450

 

20.

Lămâi

g

10

10

 

21.

Legume proaspete

g

437

437

 

22.

Margarină

g

37

37

 

23.

Miere de albine

g

5

5

 

24.

Morcovi

g

20

20

 

25.

Marmeladă amestec

g

30

30

 

26.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

27.

Orez decorticat

g

50

50

 

28.

Oţet din vin 9°

g

5

1

 

29.

Pastă de roşii

g

16

16

 

30.

Paste făinoase

g

30

30

 

31.

Pâine albă

g

748

748

 

32.

Piper

g

0,2

0,2

 

33.

Preparate din carne

g

30

35

 

34.

Rădăcinoase albe

g

14

-

 

35.

Sare comestibilă

g

20

20

 

36.

Slănină sărată sau afumată

g

20

20

 

37.

Tărâţe de grâu

g

5

5

 

38.

Ulei comestibil

g

35

35

 

39.

Usturoi

g

1

1

 

40.

Zahăr

g

35

35

 

TOTAL CALORII/ZI

 

4.915

4.915

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 4.915

 

Norma nr. 9

 

Substituiri de alimente calculate la 100 grame produs

 

Nr.  crt.

Produsul care se substituie

Produsul cu care se substituie

 

Denumirea produsului

Cantitatea

- grame -

Denumirea produsului

Cantitatea

- grame -

1.

Biscuiţi

100

Făină de grâu albă

115

 

 

 

Marmeladă amestec

182

 

 

 

Marmeladă extra

140

 

 

 

Pâine albă

177

 

 

 

Pâine semialbă

175

 

 

 

Zahăr

100

2.

Brânză proaspătă de vaci

100

Brânză telemea (media)

56

 

 

 

Brânză topită

66

 

 

 

Caşcaval

55

 

 

 

Iaurt

517

 

 

 

Lapte praf

31

 

 

 

Lapte proaspăt de vacă (ml) (media)

304

 

 

 

Margarină

21

 

 

 

Ouă de găină (buc.)

2

 

 

 

Smântână

52

 

 

 

Unt

24

3.

Brânză telemea (media)

100

Brânză telemea de vacă

113

 

 

 

Brânză telemea de oale

90

 

 

 

Brânză proaspătă de vaci

177

 

 

 

Brânză topită

117

 

 

 

Caşcaval

97

 

 

 

Iaurt

913

 

 

 

Lapte praf

55

 

 

 

Lapte proaspăt de vacă (ml) (media)

537

 

 

 

Margarină

37

 

 

 

Ouă de găină (buc.)

4

 

 

 

Pate de ficat

107

 

 

 

Preparate din carne

71

 

 

 

Smântână

91

 

 

 

Şuncă presată

86

 

 

 

Unt proaspăt

43

 

 

 

Brânză proaspătă de vaci

151

 

 

 

Brânză telemea (media)

85

 

 

 

Caşcaval

83

 

 

 

Iaurt

780

 

 

 

Lapte praf

47

 

 

 

Lapte proaspăt de vacă (ml) (media)

459

4.

Brânză topită

100

Margarină

31

 

 

 

Ouă de găină (buc.)

3

 

 

 

Pate de ficat

92

 

 

 

Preparate din carne

61

 

 

 

Smântână

78

 

 

 

Şuncă presată

74

 

 

 

Unt proaspăt

37

5.

Carne (media)

100

Came de vacă slabă

126

 

 

 

Came de vacă semigrasă

97

 

 

 

Came de viţel semigrasă

94

 

 

 

Came de porc slabă

80

 

 

 

Came de porc semigrasă

31

 

 

 

Came de ovine tineret (miel)

100

 

 

 

Came de ovine adultă

50

 

 

 

Came de pasăre

77

 

 

 

Conserve „aperitiv”

91

 

 

 

Conserve din carne de porc cu fasole boabe

66

 

 

 

Conserve din carne de porc în suc propriu

67

 

 

 

Conserve din peşte în ulei (media)

35

 

 

 

Lapte de vacă (media)

178

 

 

 

Lapte praf

18

 

 

 

Margarina indigenă

12

 

 

 

Organe comestibile de porc sau vită (ficat, rinichi, inimă, limbă, creier, plămân, cap, picioare, splină, burtă)

275

 

 

 

Ouă (buc.)

1 1/4

 

 

 

Peşte afumat (media)

64

 

 

 

Peşte proaspăt (media)

152

 

 

 

Peşte sărat (media)

101

 

 

 

Preparate din carne

23

 

 

 

Jumări

151

 

 

 

Slănină (afumată, proaspătă, sărată)*

14

 

6.

Carne de vită (media)

100

Carne pasăre (găină)

74

 

 

 

Cartofi noi

96

 

 

 

Cartofi de toamnă

104

 

 

 

Conserve din legume în ulei (media)

77

 

 

 

Conserve din legume în apă sau bulion (media)

228

 

 

 

Fasole bătută instant

21

 

 

 

Fasole uscată boabe

24

7.

Cartofi (media)

100

Legume proaspete (media)

304

 

 

 

Orez

21

 

 

 

Paste făinoase simple

20

 

 

 

Paste făinoase cu ou

19

 

 

 

Piure de cartofi instant

21

 

 

 

Varză murată

405

 

 

 

Varză proaspătă

304

8.

Ceapă (media)

100

Ceapă verde

157

 

 

 

Ceapă uscată

71

 

 

 

Ceapă deshidratată

10

 

 

 

Conserve din legume în apă sau bulion

94

 

 

 

Legume proaspete (media)

125

 

 

 

Usturoi

25

 

 

 

Praz

55

9.

Ciocolată (media)

100

Ouă de găină (buc.)

7 3/4

 

 

 

Biscuiţi

135

 

 

 

Zahăr

134

 

 

 

Fructe proaspete (media)

1.124

 

 

 

Citrice (media)

2.204

 

 

 

Marmeladă amestec

244

 

 

 

Marmeladă extra

188

 

 

 

Slănină sărată sau afumată

90

10.

Compot (media)

100

Compot de caise

110

 

 

 

Compot de cireşe

110

 

 

 

Compot de gutui

93

 

 

 

Compot de mere

91

 

 

 

Compot de pere

78

 

 

 

Compot de piersici

130

 

 

 

Compot de prune

103

 

 

 

Compot de vişine

114

 

 

 

Băuturi răcoritoare (ml) (media)

158

 

 

 

Citrice (media)

260

 

 

 

Dulceaţă (media)

23

 

 

 

Fructe proaspete

133

 

 

 

Gem (media)

27

 

 

 

Sirop de fructe (ml)

24

 

 

 

Suc natural din fructe (ml) (media)

98

 

 

 

Zahăr

16

11.

Conserve din came de vită în suc propriu

100

Brânză telemea (media)

49

 

 

 

Brânză topită

58

 

 

 

Caşcaval

48

 

 

 

Conserve „aperitiv”

135

 

 

 

Conserve din carne de porc cu fasole boabe

98

 

 

 

Conserve din carne de porc în suc propriu

60

 

 

 

Conserve din peşte în ulei (media)

52

 

 

 

Preparate din carne

35

 

 

 

Şuncă presată

42

 

12.

Conserve din legume în apă sau bulion

100

Roşii în bulion

160

 

 

 

Fasole verde în apă

213

 

 

 

Ghiveci în bulion

152

 

 

 

Mazăre boabe fină

47

 

 

 

Zarzavat pentru ciorbe

123

 

 

 

Zarzavat pentru supe

78

 

 

 

Cartofi (media)

44

 

 

 

Fasole bătută instant

9

 

 

 

Legume proaspete (media)

133

 

 

 

Morcovi

80

 

 

 

Orez

8

 

 

 

Paste făinoase (media)

8

 

 

 

Piure de cartofi instant

9

 

 

 

Varză murată

178

 

 

 

Varză proaspătă

133

13.

Conserve de legume în ulei (media)

100

Brânză proaspătă de vaci

61

 

 

 

Brânză telemea (media)

34

 

 

 

Brânză topită

41

 

 

 

Ouă de găină (buc.)

1 1/3

 

 

 

Slănină sărată sau afumată

16

 

 

 

Caşcaval

33

14.

Conserve din peşte în ulei (media)

100

Brânză telemea (media)

95

 

 

 

Brânză telemea de oale

 

 

 

 

Brânză proaspătă de vaci

168

 

 

 

Brânză topită

111

 

 

 

Caşcaval

92

 

 

 

Conserve „aperitiv”

261

 

 

 

Conserve din carne de porc cu fasole boabe

190

 

 

 

Conserve din carne de porc în suc propriu

116

 

 

 

Conserve din carne de vită în suc propriu

193

 

 

 

Marmeladă amestec

116

 

 

 

Marmeladă extra

89

 

 

 

Preparate din carne

68

 

 

 

Ouă de găină (buc.)

3 1/2

 

 

 

Şuncă presată

82

 

 

 

Slănină sărată sau afumată

16

15.

Drojdie proaspătă de bere

100

Drojdie uscată de bere

75

16.

Făină de grâu albă

100

Făină de porumb (mălai)

100

 

 

 

Gris

100

 

 

 

Orez

101

 

 

 

Paste făinoase simple

98

 

 

 

Paste făinoase cu ou

92

 

 

 

Pâine albă

153

 

 

 

Piure de cartofi instant

151

17.

Fasole uscată boabe

100

Cartofi (media)

415

 

 

 

Conserve din legume în apă sau bulion

947

 

 

 

Fasole bătută instant

87

 

 

 

Legume proaspete (media)

1.262

 

 

 

Orez

86

 

 

 

Paste făinoase simple

84

 

 

 

Paste făinoase cu ou

78

 

 

 

Piure de cartofi instant

86

18.

Fructe proaspete (media)

100

Caise

102

 

 

 

Cireşe

80

 

 

 

Mere

83

 

 

 

Pepene galben

445

 

 

 

Pepene verde

350

 

 

 

Pere

85

 

 

 

Piersici

113

 

 

 

Prune

80

 

 

 

Struguri

62

 

 

 

Vişine

92

 

 

 

Compot (media)

75

 

 

 

Citrice (media)

196

 

 

 

Dulceaţă (media)

18

 

 

 

Sirop de fructe (ml) (media)

18

 

 

 

Suc natural din fructe (ml) (media)

74

 

 

 

Fructe uscate (media)

17

 

 

 

Gem

20

 

 

 

Marmeladă amestec

22

 

 

 

Marmeladă extra

17

 

 

 

Zahăr

12

 

19.

Fructe uscate (media)

100

Caise (fără sâmburi)

96

 

 

 

Curmale (cu sâmburi)

92

 

 

 

Mere

122

 

 

 

Pere

97

 

 

 

Piersici

97

 

 

 

Prune cu sâmburi

95

 

 

 

Smochine

109

 

 

 

Stafide

95

 

 

 

Compot (media)

449

 

 

 

Dulceaţă (media)

105

 

 

 

Fructe uscate (media)

596

 

 

 

Gem (media)

120

 

 

 

Marmeladă amestec

130

 

 

 

Marmeladă extra

100

 

 

 

Zahăr

71

20.

Gem (media)

100

Gem de caise

97

 

 

 

Gem de căpşuni

100

 

 

 

Gem de gutui

102

 

 

 

Gem de piersici

99

 

 

 

Gem de prune

100

 

 

 

Gem de vişine

101

 

 

 

Gem de zmeură

100

 

 

 

Compot (media)

375

 

 

 

Dulceaţă (media)

88

 

 

 

Marmeladă amestec

108