MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 165/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 165         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 martie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 816 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu art. 8 - capitolul VIII - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi a dispoziţiilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor coroborat cu nota 1 - capitolul I - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 74 alin, (1) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004

 

Decizia nr. 876 din 15 decembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

109. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

141. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

207. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

825. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de reverificare”

 

3.235. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Istorie” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 816

din 24 noiembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu art. 8 - capitolul VIII - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi a dispoziţiilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor coroborat cu nota 1 - capitolul I - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 74 alin. (1) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004

 

Daniel Marius Morar - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu art. 8 - capitolul VIII - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi a dispoziţiilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor coroborat cu nota 1 - capitolul I - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 74 alin. (1) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004, excepţie ridicată de Ioan Cosmin Pantea în Dosarul nr. 3,722/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.322D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, face referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 579 din 29 septembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 30 octombrie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din data de 27 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.722/2/2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu art. 8 - capitolul VIII - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 1 alin. (1ţ şi (2) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi a dispoziţiilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor coroborat cu nota 1 - capitolul I - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 74 alin. (1) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004, excepţie ridicată de Ioan Cosmin Pantea cu ocazia soluţionării unei acţiuni având ca obiect anularea unui act administrativ.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, deşt intenţia legiuitorului a fost aceea de a asigura un sistem de salarizare unitar, după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin mai multe acte normative, s-a stabilit ultraactivitatea unor reglementări anterioare în domeniul salarizării personalului bugetar. Aceste dispoziţii legale, coroborate cu prevederile art. 10 şi ale art. 11 din Legea-cadru nr. 284/2010, care instituiau un sistem de salarizare bazat pe clase şi coeficienţi de salarizare, au condus la existenţa unor discriminări în stabilirea şi acordarea drepturilor salariate unor persoane aflate în situaţii similare Astfel, s-a ajuns ca, la condiţii de muncă şi de vechime egale, un magistrat să fie retribuit diferenţiat în funcţie de data la care a împlinit o anumită vechime în muncă - respectiv înainte sau după data de 1 ianuarie 2010.

6. În ceea ce priveşte dispoziţiile criticate din Legea nr. 303/2004, susţine că acestea au creat o discriminare în privinţa drepturilor salariate între persoanele care au dobândit calitatea de magistrat în baza dispoziţiilor art. 33 din lege, pe de-o parte, şi cele care au dobândit această calitate în baza art. 13 coroborat cu art. 16 din lege, pe de altă parte. Magistraţii care au absolvit Institutul Naţional al Magistraturii se bucură de o recunoaştere suplimentară a vechimii în funcţie faţă de magistraţii care au dobândit această calitate în baza dispoziţiilor art. 33 din aceeaşi lege Astfel, primilor li se recunoaşte ca vechime în funcţie şi perioada în care au fost auditori de justiţie, cu toate că în respectiva perioadă au fost doar simpli cursanţi şi nu au desfăşurat efectiv activităţi juridice, în schimb persoanelor care au dobândit calitatea de magistrat în baza dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 303/2004 nu li se recunoaşte ca vechime în funcţie perioada în care au desfăşurat efectiv muncă juridică, respectiv ca fost avocat, notar, consilier juridic, ofiţer de poliţie judiciară etc.

7. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că în cauză nu se poate reţine o încălcare a principiilor egalităţii faţă de toţi salariaţii şi al remunerării egale, întrucât drepturile salariale ale magistraţilor care au împlinit o anumită vechime în muncă înainte de 1 ianuarie 2010 au fost stabilite în baza unor acte normative diferite faţă de drepturile magistraţilor care au împlinit o anumită vechime în muncă după data de 1 ianuarie 2010, în cauză fiind pe deplin aplicabil principiul tempus regit actum”. În acest sens, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 820/2006. Referitor la neconstituţionalitatea art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 coroborat cu nota 1 a capitolului I al anexei VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 74 alin. (1) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004, reţine că, în ceea ce priveşte inegalitatea de tratament, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat în mod constant că principiul egalităţii presupune identitate de soluţii numai pentru situaţii identice. Or, în cauză este vorba despre persoane care se află în situaţii diferite din perspectiva vechimii în muncă, vechimii în magistratură şi vechimii în funcţie. Pe cale de consecinţă, nu se poate reţine o încălcare a principiului nediscriminării şi egalităţii de tratament, practica Curţii Europene a Drepturilor Omului fiind constantă în a considera că diferenţa de tratament devine discriminare, în înţelesul art. 14 din Convenţie, doar atunci când se introduc distincţii între situaţii analoge şi comparabile, fără ca acestea să se bazeze pe o justificare rezonabilă şi obiectivă. În concluzie, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiata.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Avocatul Poporului arată că normele criticate prevăd atât modalităţi referitoare la stabilirea vechimii (în magistratură, în funcţie sau în muncă), cât şi aspecte legate de salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora şi a magistraţilor-asistenţi, fără a fi menţionate criterii discriminatorii în funcţie de care persoanele aflate în aceeaşi situaţie ar putea fi salarizate distinct. Totodată, din modul în care autorul excepţiei de neconstituţionalitate a înţeles Să O motiveze în principal, şi anume printr-o comparare şi coroborare a normelor cuprinse în Legea-cadru nr. 284/2010 cu dispoziţii din Legea nr. 303/2004, rezultă că, mai degrabă, acesta aduce în discuţie probleme legate de modalitatea de interpretare şi aplicare a normelor legale incidente în materie. Or, astfel de aspecte nu pot constitui temei pentru ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate şi excedează competenţei Curţii Constituţionale, fiind de resortul instanţei de judecată care se pronunţă asupra fondului cauzei, precum şi, eventual, al instanţelor de control judiciar, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (1) şi (3) din Constituţia României. În concluzie, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Curtea, având în vedere cele expuse în Decizia nr. 579 din 29 septembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 30 octombrie 2015, şi Decizia nr. 1.658 din 28 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2011, precum şi

succesiunea legislativă în domeniu, apreciază că în materia salarizării personalului care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale „Justiţie” sunt aplicabile doar dispoziţiile alin. (5) ale art. 10 din Legea-cadru nr. 284/2010, iar nu şi celelalte alineate ale acestui articol. Astfel, Curtea reţine că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu art. 8 - capitolul VIII - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi a dispoziţiilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor coroborat cu nota 1 - capitolul I - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 74 alin. (1) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004. Legea-cadru nr. 284/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013; Legea nr. 303/2004 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut:

- Art. 10 alin, (5) din Legea-cadru nr. 284/2010: „(5) Diferenţa dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, utilizându-se rotunjirea la a două zecimală a coeficienţilor de ierarhizare aferenţi claselor de salarizare.”;

- Art. 8 - capitolul VIII - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010: „(1) Judecătorii, procurorii, personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi au dreptul pentru activitatea desfăşurată la o indemnizaţie de încadrare stabilită în raport cu nivelul instanţelor sau parchetelor, cu funcţia deţinută şi, după caz, cu vechimea în muncă şi în funcţie, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Indemnizaţiile de încadrare şi celelalte drepturi ale judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se stabilesc, după caz, de ministrul justiţiei, de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu excepţia cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta lege se prevede altfel.;

- Art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013: „(1) în anul 2014, cuantumul brutal salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(2) în anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”;

- Art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013: „în anul 2014, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum şi la trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţie personalului care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale «Justiţie».”;

- Art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004: „Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de justiţie, dacă a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror.

- Nota 1 - capitolul I - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010: „Prin vechime în funcţie, în sensul prezentei anexe, se înţelege vechimea în funcţia de judecător, procuror, personal asimilat acestora sau magistrat-asistent.”;

- Art. 74 alin. (1) din Legea nr. 303/2004: „Pentru activitatea desfăşurată, judecătorii şi procurorii au dreptul la o remuneraţie stabilită în raport cu nivelul instanţei sau ai parchetului, cu funcţia deţinută, cu vechimea în magistratură şi cu alte criterii prevăzute de lege.”;

- Art. 86 din Legea nr. 303/2004: „Constituie vechime în magistratură perioada în care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar, procuror financiar inspector, consilier şi consilier de conturi în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), precum şi perioada în care a fost avocat, notar, asistent judiciar, cadru didactic în învăţământul juridic superior acreditat, jurisconsult, consilier juridic, ofiţer de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, expert criminalist cu studii superioare juridice, autorizat potrivit legii, personal de probaţiune cu studii superioare juridice sau care a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în Parlament sau în aparatul acestuia ori în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi, Consiliului Legislativ. “

13. În opinia autorului excepţiei, textele criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cele ale art. 7 şi art. 23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, Curtea observă că, referitor la problema de drept a discriminării ce priveşte salarizarea sub aspectul trecerii într-o altă tranşă de vechime ulterior sau anterior anului 2011, a statuat că avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă şi calculul indemnizaţiilor potrivit acestor gradaţii se fac potrivit normelor juridice în vigoare la data unei astfel de avansări, cuantumurile ce ar fi putut fi calculate potrivit legislaţiei aplicabile anterior acestei date neavând regimul juridic al unor drepturi câştigate. De altfel, Curtea a subliniat faptul că legiuitorul poate interveni oricând, din raţiuni ce ţin de politica economico-financiară a statului, cu reglementarea unor criterii de avansare şi a unor metodologii de calcul al indemnizaţiilor obţinute în urma avansării, ce devin aplicabile de la data intrării lor în vigoare, înlocuind vechile norme având acelaşi obiect, pe care le abrogă (în acest sens s-a pronunţat Curtea prin Decizia nr. 579 din 29 septembrie 2015, precitată, paragraful 18, şi Decizia nr. 669 din 26 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 8 august 2012).

15. Totodată, prin Decizia nr. 579 din 29 septembrie 2015, paragraful 20, Curtea a reţinut că dispoziţiile de lege criticate, care instituie procentul de 2,5 ca diferenţă între două clase de salarizare, nu conţin niciun element de neconstituţionalitate. Art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 stabileşte, în mod diferenţiat pe gradaţii, modul de calcul al procentelor cu care se majorează salariul de bază, spre deosebire de vechea reglementare aplicabilă salarizării magistraţilor, care prevedea o majorare de 5%, indiferent de treapta de vechime în muncă în care se trecea. Astfel, diferenţele de salarizare referitoare la personalul care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale Justiţie” provin din întreaga succesiune a actelor normative intervenite după anul 2011, raportată la prevederile aplicabile anterior anului 2011, iar nu din dispoziţiile de lege criticate.

16. De asemenea, Curtea, în jurisprudenţa sa, a statuat că situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 72 din 18 februarie 2000, Decizia nr. 820 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007).

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie, Curtea apreciază că soluţiile şi considerentele mai sus amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

18. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, Curtea observă că autorul excepţiei doreşte, în esenţă, ca prin decizia Curţii Constituţionale să fie recunoscută ca vechime în funcţia de judecător şi procuror şi perioada în care persoanele, care au dobândit calitatea de magistrat în baza dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 303/2004, au desfăşurat muncă de avocat, notar, consilier juridic, ofiţer de poliţie judiciară etc.

19. Referitor la această critică de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 14 din 22 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 20 martie 2013, a statuat că dispoziţiile Legii nr. 303/2004 reglementează două modalităţi de admitere în magistratură. Cele două modalităţi au două elemente comune, primul constând în condiţiile generale, enumerate la art. 14 alin. (1), ce definesc vocaţia sau posibilitatea unei persoane de a dobândi calitatea de magistrat, iar a două rezidă în promovarea concursului organizat, în acest scop, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii. În continuare, observăm că art. 33 alin. (1) din lege are în vedere o paletă largă de persoane care au vocaţia de a participa la concursul de accedere în magistratură, acestea desfăşurând activităţi specifice fiecărei profesii în parte. Tocmai de aceea, dispoziţiile art. 33 alin. (13) din lege dispun că, după numirea în funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

20. Pe de altă parte, Curtea constată că, potrivit art. 16 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 303/2004, formarea profesională iniţială în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii constă în pregătirea teoretică şi practică a auditorilor de justiţie pentru a deveni judecători sau procurori, aceştia efectuând stagii de practică în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor şi asistând la şedinţele de judecată şi la activitatea de urmărire penală. Totodată, potrivit art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 303/2004, auditorii de justiţie beneficiază de o bursă având caracterul unei indemnizaţii lunare corespunzătoare funcţiei de judecător stagiar şi procuror stagiar, aceasta având natura şi regimul juridic al unui drept salarial. Astfel, având în vedere specificul pregătirii profesionale realizate în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, legiuitorul a apreciat că această perioadă constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror.

21. Instanţa de contencios constituţional a statuat cu valoare de principiu c㠄stabilirea sistemului de salarizare pentru sectorul bugetar este un drept şi o obligaţie a legiuitorului” (Decizia nr. 108 din 14 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 8 martie 2006) şi c㠄stabilirea principiilor şi a condiţiilor de acordare a drepturilor salariale personalului bugetar intră în atribuţiile exclusive ale legiuitorului (Decizia nr. 706 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 23 octombrie 2007).

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioan Cosmin Pantea în Dosarul nr. 3.722/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu art. 8 - Capitolul VIII - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi a dispoziţiilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor coroborat cu nota 1 - capitolul I - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu art. 74 alin. (1) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 noiembrie 2015.

 

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 876

din 15 decembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar Satu Mare, în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Daniela Golban, Lenuţa Pop, Rodica Haidu, Crina Iznăvoiu, Ildiko Bonta, Anca Vezentan, Doina Şuteu, Ildiko Suveg, Eniko Kovacs, Adela Recăşan, Ioana Seichei, Doina Vaida, Angelica Bursan, Emanuela Sima, Eva Barta, Timea Zab, Ileana Butka, Iulia Barra, Eniko Botoş, Lucia Bercea, Loredana Havrincea, Victoria Dumitru, Livia Csupak, Rodica Bazgău, Adela Ghiorghioi, Raluca Sipos, Cristina Nemeş şi Eva Molnar, în Dosarul nr. 1.899/83/2014 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă. Excepţia de neconstituţionalitate constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 887 D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarei:

4. Prin încheierea din 29 aprilie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.899/83/2014, Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar Satu Mare, în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Daniela Golban, Lenuţa Pop, Rodica Haidu, Crina Iznăvoiu, Ildiko Bonta, Anca Vezentan, Doina Şuteu, Ildiko Suveg, Eniko Kovacs, Adela Recăşan, Ioana Seichei, Doina Vaida, Angelica Bursan, Emanuela Sima, Eva Barta, Timea Zab, Ileana Butka, Iulia Barra, Eniko Botoş, Lucia Bercea, Loredana Havrincea, Victoria Dumitru, Livia Csupak, Rodica Bazgău, Adela Ghiorghioi, Raluca Sipos, Cristina Nemeş şi Eva Molnar, într-o cauză având ca obiect drepturi băneşti.

5. Excepţia de neconstituţionalitate nu a fost motivată, în considerentele încheierii de sesizare se reţine în acest sens c㠄apelantul-reclamant a invocat în cuprinsul motivelor de apel excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, fără însă a depune motivarea acesteia.”

6.  Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, „câtă vreme legiuitorului îi aparţine competenţa stabilirii sistemului de salarizare al personalului bugetar, iar în realizarea politicilor sale, raportat la condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat, poate prevedea un regim salarial distinct pentru anumite categorii de bugetari.”

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare. Deşi Legea nr. 63/2011 reglementează, după cum indică însuşi titlul său, salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, având aplicabilitate limitată în timp, potrivit Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii acesteia, întrucât îşi produce efecte în cauzele în cadrul cărora a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate. Mai mult, aplicabilitatea Legii nr. 63/2011 a fost prelungită de legiuitor, succesiv, până la sfârşitul anului 2015.

11. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta nu a fost motivată. Ca urmare, este incident în cauză motivul de inadmisibilitate dedus din prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 care impun obligativitatea motivării sesizărilor adresate Curţii Constituţionale.

În acest sens, prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, Curtea a reţinut, în concordanţă cu jurisprudenţa sa constantă, că excepţia de neconstituţionalitate are o anumită structură, fiind, în mod esenţial, constituită din trei elemente: textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat şi motivarea de către autorul excepţiei a pretinsei contrarietăţi existente între cele două texte. Primele două elemente pot fi determinate absolut, iar al treilea comportă un anumit grad de relativitate determinat tocmai de caracterul său subiectiv. Dacă excepţia de neconstituţionalitate nu cuprinde motivarea ca element al său, Curtea va respinge excepţia ca inadmisibilă, aceasta fiind contrară art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, ipoteză ce corespunde situaţiei din prezenta cauză.

12. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar Satu Mare, în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Daniela Golban, Lenuţa Pop, Rodica Haidu, Crina Iznăvoiu, Ildiko Bonta, Anca Vezentan, Doina Şuteu, Ildiko Suveg, Eniko Kovacs, Adela Recăşan, Ioana Seichei, Doina Vaida, Angelica Bursan, Emanuela Sima, Eva Barta, Timea Zab, Ileana Butka, Iulia Barra, Eniko Botoş, Lucia Bercea, Loredana Havrincea, Victoria Dumitru, Livia Csupak, Rodica Bazgău, Adela Ghiorghioi, Raluca Sipos, Cristina Nemeş şi Eva Molnar, în Dosarul nr. 1.899/83/2014 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 decembrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele două părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 24 februarie 2016.

Nr. 109.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Adresa

Administratorul de la care se transferă bunul

Administratorul la care se transferă bunul

Caracteristici tehnice ale bunului

Valoare

- lei -

35882

8.29.04

Imobil

Ţara: România Judeţul:

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

Calea Victoriei nr. 194

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice CUI 4266669

Autoritatea Naţională pentru

Persoanele cu Dizabilităţi

CUI 34202411

S+P+1E Sc = 360 mp Sd = 730 mp

S teren - 2.070 mp

CF 252813

8.105.200

153807

8.29.06

Clădire

Ţara: România judeţul:

Municipiul Bucureşti, sectorul 3,

aleea Căuzaşi nr. 26

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice CUI 4266669

Autoritatea Naţională pentru

Persoanele cu Dizabilităţi

CUI 34202411

S parţial + P + 1E parţial

Sc = 869 mp Sd = 869 mp

S teren = 1.540 mp

4.892.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

 

Bucureşti, 1 martie 2016.

Nr. 141.

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2016 pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 

 

 

Cap./

Titlu

Subcap./

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea

indicatorilor

Program 2016

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

18.072,00

00.02

 

 

1. VENITURI CURENTE

6.500,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

6.500,00

33.00

10

 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6.500,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

6.500,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

765,00

 

17

 

Venituri din org. cursuri calificare şi conversie profesională specializare şi perfecţionare

4.035,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

1.700,00

36.10

 

 

Diverse venituri

-

 

50

 

Alte venituri

-

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

17,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

17,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

11.555,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

11.555,00

 

38

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

11.555,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

18.072,00

 

 

 

Venituri proprii

6.517,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

11.555,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

15.234,00

 

 

 

Venituri proprii

6.517,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

8.717,00

10

 

 

Titlul 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

5.770,00

 

 

 

Venituri proprii

2.500,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de sta

3.270,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

4.580,00

 

 

 

Venituri proprii

1.980,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.600,00

 

 

01

Salarii de bază

3.456,00

 

 

 

Venituri proprii

1.276,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.180,00

 

 

03

indemnizaţie de conducere

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Alte sporuri

800,00

 

 

 

Venituri proprii

440,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

360,00

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

122,00

 

 

 

Venituri proprii

62,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

60,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

16,00

 

 

 

Venituri proprii

16,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

186,00

 

 

 

Venituri proprii

186,00

 

 

 

10.03

 

Contribuţii

1.190,00

 

 

 

Venituri proprii

520,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

670,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

870,00

 

 

 

Venituri proprii

373,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

497,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

21,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

11,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

230,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

130,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

9,00

 

 

 

Venituri proprii

9,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

60,00

 

 

 

Venituri proprii

28,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

32,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI şi SERVICII

9,464,00

 

 

 

Venituri proprii

4.017,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.447,00

 

20,01

 

Bunuri şi servicii

5.715,00

 

 

 

Venituri proprii

2.235,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

3.480,00

 

 

01

Furnituri de birou

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

380,00

 

 

 

Venituri proprii

280,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

15,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

3.230,00

 

 

 

Venituri proprii

1.000,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.230,00

 

 

06

Piese de schimb

1.050,00

 

 

 

Venituri proprii

400,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

650,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, Ev. internet

90,00

 

 

 

Venituri proprii

90,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

450,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

250,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

450,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

250,00

 

20,02

 

Reparaţii curente

1.100,00

 

 

 

Venituri proprii

500,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

600,00

 

20.03

 

Hrana

200,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

200,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Medicamente

10,00

 

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

45,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

15,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

45,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

45,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

60,00

 

 

 

Venituri proprii

35,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

25,00

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

25,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

10,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

35,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

15,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

40,00

 

 

 

Venituri proprii

40,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.279,00

 

 

 

Venituri proprii

1.082,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.197,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

2.279,00

 

 

 

Venituri proprii

1.082,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.197,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.838,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.838,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

2.838,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.838,00

 

71.01

 

Active fixe

2.398,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.398,00

 

 

01

Construcţii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

2.398,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.398,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

440,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

440,00

 

Date da fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul da venituri şi cheltuieli pe anul 2016:

1) Număr mediu de personal: 90 persoane

2) Câştigul mediu brut lunar 3.902 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (122 mii lei), indemnizaţiile pentru delegări (suma de 16 mii lei), precum şi diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile (suma de 186 mii lei).

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. 1.752/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5546 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile 5547-5550, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CNPM

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_fm

Statut_anm

Stare

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal fără TVA

(lei)

Observaţii

„5547

 

W54312001

 

LITHIUM

CARBONIC

UMGSK

C0MPR.

250 mg

CN UNIFARM – S.A. - ROMÂNIA

LITHII

CARB0NAS

Cutie x 1 flacon x 60

comprimate (3 ani)

N05AN01

 

 

N

10.5

11.97

16.18

1860 comprimate (3 cutii x 1 flacon x 60 comprimate)

5548

 

W52639008

 

M-M-

RVAXPR0

PULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. ÎN SERINGA PREUMPLUTĂ

 

SANOFI PASTEUR MSD SNC - FRANŢA

VACCIN

RUJEOLIC,

RUBEOLIC,

URLIAN,

VIU ATENUAT

Cutie x 1 flacon cu pulbere + 1 seringă

preumplută + 2 ace

(2 ani)

J07BD52

Ml

inovativ

 

33.81

38.54

50.41

 

5549

 

W52639009

 

M-M-

RVAXPR0

PULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTÂ

 

SANOFI PASTEUR MSD SNC - FRANŢA

VACCIN

RUJEOLIC,

RUBEOLIC,

URLIAN,

VIU ATENUAT

Cutie x 10 flacoane cu pulbere + 10 seringi preumplute + 20 ace (2 ani)

J07BD52

Ml

inovativ

 

338.1

368.1

439.38

 

5550

 

W51709001

 

R0TATEQ

SOL. ORALĂ

 

SANOFI PASTEUR MSD SNC - FRANŢA

VACCIN

ROTAVIRUS

Cutie x 1 doză cu tub preumplut comprimabil din PEJD x 2 ml soluţie orală (2 ani)

J07BH02

Ml

inovativ

 

115.01

126.51

154.44”

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 februarie 2016.

Nr. 207.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de reverificare”

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 128 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularul „Decizie de reverificare”, cuprins în anexa nr. 1.

Art. 2. - Instrucţiunile de completare şi utilizare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 863/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de reverificare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 17 aprilie 2015.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Diaconescu,

vicepreşedinte

 

Bucureşti, 22 februarie 2016.

Nr. 825.

 

ANEXA Nr. 1

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Sigla

DGRFP

DGAMC

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ………………………………………………

Administraţia ……………………………………………………………………………………….

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

 

 

Nr. înregistrare ………………….

Data ………………………………

 

DECIZIE DE REVERIFICARE

 

Către

Denumirea contribuabilului/plătitorului: ………………………………………………

Cod de identificare fiscală …………………………………….……..…………………

Domiciliul fiscal: …………………………………………………………………………

 

În conformitate cu prevederile art. 128 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune reverificarea următoarelor obligaţii fiscale pentru următoarele perioade:

 

Denumirea obligaţiei fiscale

Perioada de reverificat

………………………………………………

ZZ.LL.AAAA- ZZ.LL.AAAA

………………………………………………

ZZ.LL.AAAA- ZZ.LL.AAAA

 

Motivul reverificării

Apariţia unor date suplimentare necunoscute organului de inspecţie fiscală la data efectuării inspecţiei fiscale, care influenţează rezultatele acesteia, constând în:

…………………………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………….…………………

 

Actul administrativ fiscal supus reverificării

Organul fiscal emitent: …………………………………………………………………

Denumirea actului administrativ fiscal: ………………………………………………

Data şi numărul de înregistrare: ………………………………………………………

 

Obligaţii fiscale supuse reverificării

 

Denumirea

Perioada de reverificat

Valoarea

………………………………………………

ZZ.LL.AAAA- ZZ.LL.AAAA

………………………………………………

………………………………………………

ZZ.LL.AAAA- ZZ.LL.AAAA

………………………………………………

 

Inspecţia fiscală privind obligaţiile fiscale menţionate mai sus va începe la data de

Pentru buna desfăşurare a inspecţiei fiscale, vă rugăm să pregătiţi, pentru a fi puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală, toate documentele contabile şi fiscale şi alte elemente justificative relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale.

În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizată urmează să asiguraţi ansamblul informaţiilor, datelor şi documentelor arhivate în format electronic, precum şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.

Pe parcursul inspecţiei fiscale aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică, Inspecţia fiscală se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor reglementări legale în materie, precum şi a prevederilor Codului etic al inspectorului de control fiscal.

Menţionăm că aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale pentru motive justificate.

Pentru informarea dumneavoastră, facem precizarea că drepturile şi obligaţiile contribuabilului/ plătitorului pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale sunt reglementate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 713/2004 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor contribuabilului pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 25 octombrie 2004.

Prezenta decizie de reverificare produce efecte de la data comunicării, potrivit legii, în conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii de reverificare se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

Depunerea contestaţiei nu suspendă procedura de inspecţie fiscală.

 

Conducătorul structurii de inspecţie fiscală

Funcţia ………………………………………………

Numele şi prenumele ………………………………

Semnătura şi ştampila unităţii ……………………

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNILE

de completare şi utilizare a formularului „Decizie de reverificare”

 

1. Formularul „Decizie de reverificare1 2 3 este actul administrativ care are ca obiect dispunerea reverificării unei anumite perioade, în baza art. 128 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de către conducătorul structurii de inspecţie fiscală, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora.

2. Formularul se completează în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unor informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a unor controale inopinate/controale încrucişate desfăşurate la alţi contribuabili/plătitori ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod de organele de inspecţie, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.

3. Decizia de reverificare se comunică contribuabilului, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2)-(6) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv înainte de începerea inspecţiei fiscale cu 30 de zile pentru marii contribuabili sau cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili/plătitori.

4. Decizia de reverificare este emisă de organele de inspecţie fiscală în aplicarea prevederilor art. 128 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 şi cuprinde posibilitatea de a fi contestată.

5. Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de reverificare” se completează după cum urmează:

5.1. Denumirea organului fiscal emitent: se completează cu denumirea exactă a organului fiscal şi a structurii de inspecţie fiscală care emite formularul.

5.2. Numărul şi data înregistrării formularului: se completează numărul şi data emiterii formularului.

5.3. Denumirea completă şi datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului: cuprinde denumirea completă a contribuabilului, codul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal ale acestuia.

5.4. Denumirea obligaţiilor fiscale şi perioadele aferente fiecărei obligaţii pentru care se dispune reverificarea: se va completa câte un rând pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie, precum şi perioada cuprinsă în reverificare aferentă obligaţiei fiscale.

5.5. Motivul reverificării: cuprinde datele suplimentare care influenţează rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.

5.6. Date despre actul administrativ fiscal supus reverificării: cuprinde denumirea organului fiscal emitent al actului administrativ, denumirea completă, numărul şi data înregistrării, precum şi câte un rând pentru fiecare obligaţie fiscală supusă reverificării, perioada pentru care aceasta a fost calculată şi suma stabilită În actul administrativ fiscal supus reverificării.

5.7. Formularul cuprinde şi data programată pentru începerea inspecţiei fiscale.

5.8. Date privind conducătorul structurii de inspecţie fiscală care aprobă formularul: se completează cu funcţia, numele şi prenumele, semnătura persoanei care aprobă formularul, precum şi ştampila unităţii emitente.

6. Formularul „Decizie de reverificare” se întocmeşte, în trei exemplare, de echipa de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu coordonator şi se aprobă de conducătorul structurii de inspecţie fiscală, câte un exemplar pentru:

- organul fiscal de administrare competent:

- organele de inspecţie fiscală, exemplar care cuprinde şi numele, prenumele şi semnătura persoanelor care au întocmit formularul, precum şi numele, prenumele şi semnătura şefului de serviciu coordonator care avizează formularul;

- contribuabilul/plătitorul verificat.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Decizie de reverificare”

 

1. Denumire: Decizie de reverificare

2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini, în funcţie de informaţiile înscrise.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează pentru dispunerea reverificării de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală al organului fiscal competent să efectueze acţiunea de inspecţie fiscală.

6. Se întocmeşte în 3 exemplare (toate cu titlu de original) de organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.

7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil/plătitor;

- un exemplar la structura de inspecţie fiscală care a efectuat acţiunea de reverificare, pentru a fi anexat la raportul de inspecţie;

- un exemplar la organul fiscal de administrare competent.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea domeniului de doctorat „Istorie” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

 

Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat,

ca urmare a validării domeniului de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în data de 19 februarie 2016,

în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă domeniul de doctorat „Istorie” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş.

Art. 2. - Direcţia Generală învăţământ Universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 februarie 2016.

Nr. 3.235.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.