MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 174/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 174         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 martie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

17. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

281. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

23. - Lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare

 

287. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare

 

24. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

288. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 892 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 369 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

154/305. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice pentru aplicarea la nivelul municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

274. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins:

„Art. 481. - Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari.”

2. La articolul 56 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 481.”

3. La articolul 56 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) faptele prevăzute la lit. a), b), c) şi g) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 martie 2016.

Nr. 17.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează.

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 martie 2016.

Nr. 281.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează deţinerea, portul, folosirea armelor, dispozitivelor militare şi a muniţiilor aferente acestora, în sistemul administraţiei penitenciare.

Art. 2. - (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să deţină şi să folosească arme letale, arme neletale, dispozitive militare, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, conform statelor de organizare, programelor de înzestrare şi responsabilităţilor pe care le au, potrivit reglementărilor specifice.

(2) Portul şi uzul armelor în sistemul administraţiei penitenciare se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Armele, dispozitivele militare şi muniţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt destinate instruirii şi exercitării atribuţiilor de serviciu stabilite potrivit legii, având caracteristici tehnico-tactice Care să permită realizarea obiectivelor stabilite, cu respectarea reglementărilor internaţionale, europene şi naţionale.

Art. 4. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) act ostil - orice acţiune sau folosire a forţei îndreptată împotriva unităţilor din sistemul penitenciar ori a mijloacelor de transport aparţinând acestora, împotriva funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, a persoanelor private de libertate aflate în custodie sau a personalului celorlalte structuri cu care se execută misiuni în cooperare, care urmăreşte Împiedicarea îndeplinirii misiunilor specifice;

b) armă - obiectul sau dispozitivul definit la art. 2 pct. 1.1 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) armă letală - arma definită la art. 2 pct. II.2 din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) armă neletală - arma definită la art. 2 pct. II.3 din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) dispozitive militare - dispozitivul prevăzut la art. 3 lit. c) din Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României;

f) uz de armă - executarea tragerii cu o armă.

Art. 5. - (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate pot efectua următoarele operaţiuni cu arme, dispozitive militare şi muniţii:

a) achiziţionare;

b) transport;

c) depozitare;

d) înstrăinare;

e) reparare;

f) casare.

(2) Procedurile de efectuare a operaţiunilor prevăzute la alin. (1) şi normele specifice privind evidenţa, portul, folosirea şi controlul stării tehnice a armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor se reglementează prin ordin al ministrului justiţiei.

 

CAPITOLUL II

Folosirea armelor, a muniţiei şi dispozitivelor militare

 

Art. 6. - Folosirea armelor, a muniţiei şi dispozitivelor militare pentru instruire de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este permisă doar în poligoanele special destinate, omologate şi autorizate în acest scop.

Art. 7. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt dotaţi cu arme letale şi/sau arme neletale şi pot face uz de armă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în caz de legitimă apărare sau în stare de necesitate, în condiţiile legii.

(2) Nu au dreptul de a purta arme letale şi/sau arme neletale persoanele care nu au fost pregătite cu privire la uzul acestor arme.

Art. 8. - (1) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 7 alin. (1) se face în conformitate cu prevederile legale, în mod gradual şi proporţional, în raport de circumstanţe, după somaţia prealabilă, atunci când timpul permite, cu acordarea timpului necesar pentru încetarea acţiunilor şi pentru executarea dispoziţiilor funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, dacă nu s-au putut folosi alternative eficiente şi mai puţin vătămătoare.

(2) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 7 alin. (1) nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru împiedicarea unui act ostil sau neutralizarea agresorilor în acţiunile îndreptate împotriva funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, a personalului celorlalte structuri cu care se execută misiuni în cooperare şi a persoanelor private de libertate ori împotriva locurilor de deţinere sau a mijloacelor de transport aparţinând acestora.

(3) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 7 alin. (1) se face în baza unei pregătiri prealabile şi cu stabilirea controlului operaţiunilor desfăşurate.

(4) Pregătirile prealabile şi stabilirea controlului operaţiunilor desfăşurate, prevăzute la alin. (3), se reglementează prin ordin al ministrului justiţiei.

 

CAPITOLUL III

Uzul de arme letale

 

Art. 9. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, dotaţi cu arme letale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au dreptul de a face uz de armă, după ce s-a făcut somaţia legală, în următoarele situaţii:

a) împotrivă celor care atacă locurile de deţinere ori perimetrele sau zonele păzite, vizibil delimitate;

b) împotriva celor care, prin actul săvârşit, pun în pericol viaţa ori integritatea corporală a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, persoanelor private de libertate sau obiectivul păzit;

c) împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă ori să iasă în mod ilegal în sau din locurile de deţinere, perimetrele sau zonele păzite, vizibil delimitate, clădiri sau sedii cu altă destinaţie decât cea de deţinere;

d) împotriva persoanelor care atacă orice imobil sau mijloc de transport din administrarea sau folosinţa unităţilor sistemului administraţiei penitenciare;

e) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea celor aflaţi în stare legală de deţinere, dacă aceştia pun în pericol viaţa unei persoane sau nu pot fi opriţi prin alte mijloace;

f) în timpul acţiunilor de urmărire, descoperire şi capturare a persoanelor private de libertate evadate, dacă acestea pun în pericol viaţa unei persoane sau nu pot fi oprite prin alte mijloace;

g) împotriva persoanei sau grupurilor de persoane care încearcă să pătrundă fără drept şi prin violenţă în perimetrele, clădirile, construcţiile sau mijloacele de transport din administrarea sau utilizarea unităţilor sistemului administraţiei penitenciare;

h) împotriva celor care atacă sau împiedică funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare să execute misiunile specifice;

i) în executarea intervenţiei realizate în scopul prevenirii, reducerii sau eliminării riscului de producere a unor atacuri teroriste asupra factorilor umani şi/sau materiali din sistemul penitenciar;

j) împotriva celor care atacă funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi/sau membrii celorlalte structuri din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, atunci când se execută misiuni în cooperare;

k) împotriva oricărui vehicul folosit de persoane care săvârşesc faptele prevăzute la lit. a)-j), precum şi împotriva conducătorului acestuia, care refuză să oprească, dacă acesta pune în pericol viaţa unei persoane sau nu poate fi oprit prin alte mijloace;

l) împotriva animalelor care pun în pericol viaţa sau integritatea corporală a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, a persoanelor private de libertate ori integritatea bunurilor aparţinând sistemului penitenciar şi a căror acţiune nu poate fi împiedicată prin alte mijloace.

(2) Somaţia se face prin cuvântul: „Stai!”. În caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: „Stai, că trag!”. Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în plan vertical sau într-o altă direcţie sigură care să nu pericliteze viaţa, integritatea corporală sau bunurile oricărei persoane.

(3) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi g) se face uz de armă numai după ce s-a repetat de 3 ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanţilor, somaţia: „Părăsiţi vom folosi arme letale!”.

(4) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. k) se execută mai întâi un foc în plan vertical sau într-o altă direcţie sigură care să nu pericliteze viaţa, integritatea corporală ori bunurile oricărei persoane, iar apoi se trage asupra pneurilor sau componentelor ce asigură deplasarea vehiculului, în scopul imobilizării acestuia, în mod excepţional, în situaţia în care imobilizarea vehiculului nu s-a putut realiza, se poate executa foc împotriva conducătorului acestuia, dacă acesta pune în pericol, în mod iminent, viaţa unei persoane sau obiectivul păzit.

(5) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. I) somaţia se face numai dacă animalul este însoţit şi se adresează însoţitorului acestuia.

Art. 10. – Funcţionării publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, dotaţi cu arme letale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au dreptul de a face uz de armă, fără somaţie, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta:

a) în caz de legitimă apărare;

b) în caz de stare de necesitate.

Art. 11. - (1) Uzul de armă, în condiţiile şi situaţiile prevăzute în prezenta lege, se face în aşa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseşte arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morţii acestora.

(2) Dacă uzul de armă şi-a atins scopul prevăzut la alin. (1), se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.

(3) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care a făcut uz de armă este obligat, dacă pericolul nu mai subzistă, să acţioneze imediat, pentru a se acorda primul ajutor persoanei rănite. Când situaţia nu permite acest lucru, solicită personal specializat.

Art. 12. - Uzul de armă împotriva femeilor şi bătrânilor trebuie evitat, pe cât posibil.

Art. 13. - Se interzice uzul de armă letală:

a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină şi persoanelor cu semne vădite de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane;

b) în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin.

 

CAPITOLUL IV

Uzul de arme neletale

 

Art. 14. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, dotaţi cu arme neletale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au dreptul de a face uz de armă, după ce s-a făcut somaţia legală, în următoarele situaţii:

a) pentru restabilirea ordinii tulburate de comportamentul necorespunzător al persoanelor private de libertate, generator al unor incidente operaţionale sau critice, în locurile de deţinere şi în afara acestora;

b) în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1);

c) împotriva persoanelor private de libertate, în cazul neexecutării dispoziţiilor legale ale funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, numai dacă există o temere legitimă că acţiunile persoanelor private de libertate pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau bunurile oricărei persoane.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se face uz de armă numai după ce s-a repetat de 3 ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanţilor, somaţia: „Părăsiţi , vom folosi arme neletale!”.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), somaţia se face prin cuvântul: „Stai!”. În caz de nesupunere se somează din nou, prin cuvintele: „Stai, că trag!”. Dacă nici de această dată nu sunt executate dispoziţiile transmise, se face uz de armă, în aşa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseşte arma.

Art. 15. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, dotaţi cu arme neletale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au dreptul de a face uz de armă, fără somaţie, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta:

a) în caz de legitimă apărare;

b) în caz de stare de necesitate.

Art. 16. - Uzul de armă neletală se execută evitându-se, pe cât posibil, tragerea în zona capului.

Art. 17. - Prevederile art. 11 alin. (2) şi (3), art. 12 şi art. 13 lit. a) se aplică în mod corespunzător în cazul uzului de armă neletală.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia de a organiza, periodic, sesiuni de formare profesională, pentru toţi funcţionarii publici cu statut special, pentru dobândirea unui comportament reflex plivind uzul de armă, în conformitate cu normele legale, precum şi cu privire la modul de reacţie în astfel de situaţii.

(2) Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de formare profesională prevăzute la alin. (1) se reglementează prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 19. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt autorizaţi ca, în situaţiile prevăzute la art. 9, 10, 14 şi 15, să reţină, să legitimeze şi să predea organelor în drept, de îndată, persoanele imobilizate, altele decât persoanele private de libertate, ca urmare a executării somaţiilor sau a uzului de armă.

Art. 20. - În cazuri temeinic justificate, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la propunerea motivată a directorului de unitate şi cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pot deţine asupra lor arme letale sau neletale aparţinând unităţii, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 21. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au făcut uz de armă sunt obligaţi să anunţe această situaţie, pe cale ierarhică, de îndată ce situaţia o permite. Imediat ce este posibil, informarea se va face şi în scris.

(2) Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după caz, directorul unităţii subordonate ori înlocuitorul legal al acestora este obligat să anunţe de îndată procurorul competent.

(3) Folosirea armamentului din dotare în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau pentru îndeplinirea misiunilor specifice, în condiţiile şi în cazurile prevăzute de lege, înlătură caracterul penal al faptei şi răspunderea civilă pentru pagubele produse.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 martie 2016.

Nr. 23.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare

 

În temeiul art. 77 alin, (1) şi art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 martie 2016.

Nr. 287.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, adoptată în temeiul art. 1 pct. II 1.1 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 august 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 5, după alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), grupului/organizaţiei de producători i se menţine recunoaşterea, în cazul în care valoarea producţiei comercializate în comun este afectată de o calamitate/dezastru natural, potrivit legislaţiei specifice în vigoare.”

2. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei necesare autoritatea competentă a statului emite avizul de recunoaştere sau comunică solicitantului în scris, motivat, respingerea cererii de recunoaştere, după caz,”

3. La articolul I punctul 8, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Autoritatea emitentă poate retrage recunoaşterea printr-o decizie de retragere a recunoaşterii, în cazul în care constată că:

a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere;

b) membrii grupului sau ai organizaţiei de producători nu respectă obligaţiile ce le revin, potrivit prezentei ordonanţe, prevăzute în actul constitutiv şi/sau statut.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 martie 2016.

Nr. 24.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 martie 2016.

Nr. 288.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 892

din 17 decembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 369 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 369 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Corvin Gabriel Pughin şi Societatea „Maguay Impex” - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.132/45/2011* al Tribunalului Suceava - Secţia penală care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 867D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate. Se susţine că autorii deduc neconstituţionalitatea textului criticat din compararea acestuia cu dispoziţiile art. 231 din Codul de procedură civilă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 27 aprilie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.132/45/2011, Tribunalul Suceava - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 369 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Corvin Gabriel Pughin şi Societatea „Maguay Impex” - S.R.L. din Bucureşti într-o cauză având ca obiect stabilirea vinovăţiei autorilor excepţiei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conflict de interese.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 369 din Codul de procedură penală sunt comparate cu prevederile art. 231 din Codul de procedură civilă, care permit părţilor ca, la cerere şi pe cheltuiala acestora, să obţină o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza lor. Se observă faptul că, potrivit art. 369 alin. (3) din Codul de procedură penală, după terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte o copie de pe notele grefierului, textul criticat neprevăzând, la fel ca şi dispoziţia similară din Codul de procedură civilă, dreptul de a solicita o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată. Se susţine că aspectul invocat discriminează părţile procesului penal în raport cu cele din procesul civil, încălcându-le acestora şi accesul liber la justiţie şi dreptul la apărare.

6. Tribunalul Suceava - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Se susţine că prevederile art. 369 din Codul de procedură penală încalcă dispoziţiile art. 16 din Constituţie, întrucât discriminează părţile procesului civil în raport cu cele ale procesului penal sub aspectul dreptului de a obţine copii electronice ale înregistrărilor şedinţelor de judecată.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 369 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „(1) Desfăşurarea şedinţei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice audio.

(2) în cursul şedinţei de judecată grefierul ia note cu privire la desfăşurarea procesului. Procurorul şi părţile pot cere citirea notelor şi vizarea lor de către preşedinte.

(3) După terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte o copie de pe notele grefierului.

(4) Notele grefierului pot fi contestate cel mai târziu la termenul următor

(5) în caz de contestare de către participanţii la proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate şi, eventual, completate ori rectificate pe baza înregistrărilor din şedinţa de judecată. “

11. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, textele criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 cu privire la accesul liber la justiţie şi art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorii acesteia îşi întemeiază critica formulată pe comparaţia dintre textul criticat şi dispoziţiile art. 231 din Codul de procedură civilă, acestea din urmă, spre deosebire de cele dintâi, reglementând dreptul părţilor de a solicita o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată.

13. Curtea constată că, în jurisprudenţa sa, a statuat, în repetate rânduri, că astfel de excepţii urmează să fie respinse ca inadmisibile, întrucât examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu prevederi din Constituţie sau din actele internaţionale la care România este parte, iar nu compararea dispoziţiilor mai multor legi între ele şi nici coroborarea lor sau posibilele contradicţii din cadrul legislaţiei interne (a se vedea Decizia nr. 362 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 18 noiembrie 2013).

14. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 369 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Corvin Gabriel Pughin şi Societatea „Maguay Impex” - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.132/45/2011* al Tribunalului Suceava - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Suceava - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 17 decembrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 154 din 11 februarie 2016

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 305 din 2 martie 2016

 

ORDIN

pentru aplicarea la nivelul municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Până la lichidarea obligaţiei de plată în sumă de 2.293 mii lei, datorată Societăţii „GOLDTERM Mangalia” - S.A. de către municipiul Mangalia, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi alocă bugetului local al municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, cote defalcate din impozitul pe venit, numai pentru plata obligaţiei către furnizorul de energie termică.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Ministrul finanţelor publice,

Sirma Caraman,

Anca Dana Dragu

secretar de stat

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele acorduri încheiate prin schimb de note verbale*):

1. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de note verbale, privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Golubac (Republica Serbia) - Moldova Nouă (România) la frontiera de stat româno-sârbă, semnat la Belgrad la 2 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 11 decembrie 2013;

2. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de note verbale, privind deschiderea punctului rutier de trecere a frontierei Vracev  Gaj (Republica Serbia) şi Socol (România) la frontiera de stat româno-sârbă, semnat la Belgrad la 2 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 11 decembrie 2013;

3. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de note verbale, privind înfiinţarea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Foeni (România) şi Jasa Tomic (Republica Serbia), semnat la Bucureşti la 21 octombrie 2014 şi la Belgrad la 7 noiembrie 2014;

4. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de note verbale, privind înfiinţarea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Lunga (România) şi Nakovo (Republica Serbia), semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2014 şi la Belgrad la 16 decembrie 2014;

5. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de note verbale, privind înfiinţarea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Valcani (România) şi Vrbica (Republica Serbia), semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2014 şi la Belgrad la 16 decembrie 2014.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 11 februarie 2016.

Nr. 274.


*) Traducere.

 

REPUBLICA SERBIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 172-15/13

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia prezintă salutul său Ambasadei României la Belgrad şi are onoarea de a-i transmite propunerea de încheiere a unui Acord între Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Golubac (Republica Serbia) - Moldova Nouă (România) la frontiera de stat româno-sârbă, prin schimb de note verbale, care, în limba sârbă, are următorul conţinut:

 

„Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României (în text în continuare: părţi),

având în vedere faptul că prin Programul IPA de cooperare transfrontalieră Republica Serbia - România sunt cuprinse proiectele «Podul de pe Nera la Vracev Gaj şi Socol» şi «Punctul de frontieră peste Dunăre, cu bacul, la Golubac şi Moldova Nouă», convinse de importanţa cooperării dintre comunităţile locale din zonele de frontieră ale României şi Republicii Serbia, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Se înfiinţează un nou punct de frontieră internaţional fluvial la frontiera de stat sârbo-română, pentru pasageri şi transportul mărfurilor, cu caracter permanent, pentru trecerea (cu bacul) între localităţile Golubac (Republica Serbia) şi Moldova Nouă (România).

 

ARTICOLUL 2

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis zilnic, în intervalul orar de la 06,00 la 20,00.

 

ARTICOLUL 3

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis după asigurarea infrastructurii necesare, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat sau completat, cu acordul celor două părţi, prin schimb de note verbale.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord pate fi denunţat de oricare dintre părţi, printr-o notificare. Notificarea va produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.”

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Belgrad asigurarea înaltei sale consideraţii.

 

Belgrad, 2 decembrie 2013.

Ambasadei României

- Belgrad -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. H2-1/5613

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Serbia la Bucureşti şi are onoarea de a se referi la Nota verbală nr. 172-15/13 din 2 decembrie 2013 a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Serbia, prin care a fost transmisă propunerea încheierii unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de note verbale, privind înfiinţarea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Moldova Nouă (România) şi Golubac (Republica Serbia), având următorul conţinut:

 

„Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României (în text în continuare: părţi),

având în vedere faptul că prin Programul IPA de cooperare transfrontalieră Republica Serbia - România sunt cuprinse proiectele «Podul de pe Nera la Vracev Gaj şi Socol» şi «Punctul de frontieră peste Dunăre, cu bacul, la Golubac şi Moldova Nouă», convinse de importanţa cooperării dintre comunităţile locale din zonele de frontieră ale României şi Republicii Serbia, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Se înfiinţează un nou punct de frontieră internaţional fluvial [a frontiera de stat sârbo-română, pentru pasageri şi transportul mărfurilor, cu caracter permanent, pentru trecerea (cu bacul) între localităţile Golubac (Republica Serbia) şi Moldova Nouă (România).

 

ARTICOLUL 2

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis zilnic, în intervalul orar de la 06,00 la 20,00.

 

ARTICOLUL 3

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis după asigurarea infrastructurii necesare, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat sau completat, cu acordul celor două părţi, prin schimb de note verbale.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, printr-o notificare. Notificarea va produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.”

Ministerul Afacerilor Externe al României are onoarea de a confirma că partea română este de acord cu propunerea menţionată mai sus şi că, în consecinţă, Nota verbală nr. 172-15/13 a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Serbia împreună cu prezenta notă verbală constituie un Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind înfiinţarea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Moldova Nouă (România) şi Golubac (Republica Serbia), care va intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 6 din acord.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Serbia la Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Ambasadei Republicii Serbia

- în oraş -

 

REPUBLICA SERBIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 63-12/13

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia prezintă salutul său Ambasadei României la Belgrad şi are onoarea de a-i transmite propunerea de încheiere a unui Acord între Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României privind deschiderea punctului rutier de trecere a frontierei Vracev Gaj (Republica Serbia) şi Socol (România) la frontiera de stat româno-sârbă, prin schimb de note verbale, care, în limba sârbă, are următorul conţinut:

 

„Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României (în text în continuare: părţi),

având în vedere faptul că prin Programul IPA de cooperare transfrontalieră Republica Serbia - România sunt cuprinse proiectele «Podul de pe Nera la Vracev Gaj şi Socol» şi «Punctul de frontieră peste Dunăre, cu bacul, la Golubac şi Moldova Nouă», convinse de importanţa cooperării dintre comunităţile locale din zonele de frontieră ale României şi Republicii Serbia, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Se înfiinţează un nou punct de frontieră internaţional rutier la frontiera de stat sârbo-română, pentru pasageri şi transportul mărfurilor, cu caracter permanent, pentru trecerea între localităţile Vracev Gaj (Republica Serbia) şi Socol (România).

 

ARTICOLUL 2

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis zilnic, în intervalul orar de la 06,001a 20,00.

 

ARTICOLUL 3

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis după asigurarea infrastructurii necesare, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat sau completat, cu acordul celor două părţi, prin schimb de note verbale.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, printr-o notificare. Notificarea va produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.”

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Belgrad asigurarea înaltei sale consideraţii.

Belgrad, 2 decembrie 2013.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. H2-1/5612

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Serbia la Bucureşti şi are onoarea de a se referi la Nota verbală nr. 63-12/13 din 2 decembrie 2013 a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Serbia, prin care a fost transmisă propunerea încheierii unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de note verbale, privind înfiinţarea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Socol (România) şi Vracev Gaj (Republica Serbia), având următorul conţinut:

 

„Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României (în text în continuare: părţi),

având în vedere faptul că prin Programul IPA de cooperare transfrontalieră Republica Serbia-România sunt cuprinse proiectele «Podul de pe Nera la Vracev Gaj şi Socol» şi «Punctul de frontieră peste Dunăre, cu bacul, la Golubac şi Moldova Nouă», convinse de importanţa cooperării dintre comunităţile locale din zonele de frontieră ale României şi Republicii Serbia, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Se înfiinţează un nou punct de frontieră internaţional rutier la frontiera de stat sârbo-română, pentru pasageri şi transportul mărfurilor, cu caracter permanent, pentru trecerea între localităţile Vracev Gaj (Republica Serbia) şi Socol (România).

 

ARTICOLUL 2

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis zilnic, în intervalul orar de la 06,00 la 20,00

 

ARTICOLUL 3

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis după asigurarea infrastructurii necesare, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat sau completat, cu acordul celor două părţi, prin schimb de note verbale.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, printr-o notificare. Notificarea va produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.”

Ministerul Afacerilor Externe al României are onoarea de a confirma că partea română este de acord cu propunerea menţionată mai sus şi că, în consecinţă, Nota verbală nr. 63-12/13 a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Serbia împreună cu prezenta notă verbală constituie un Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind înfiinţarea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Socol (România) şi Vracev Gaj (Republica Serbia), care va intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 6 din acord.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Serbia la Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Ambasadei Republicii Serbia

- în oraş -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. H2-1/3701

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Serbia la Bucureşti şi are onoarea de a-i propune încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de liote verbale, privind înfiinţarea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe Foeni-Jasa Tomic, având următorul conţinut:

 

„Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia (în text în continuare: părţi), au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Se deschide punctul de trecere a frontierei rutier Foeni-Jasa Tomic, pentru traficul internaţional de călători şi de marfă cu masa de până la 3,51.

(2) Punctul de trecere a frontierei rutier Foeni-Jasa Tomic va fi deschis pentru traficul pietonal, cu biciclete, precum şi cu autovehicule de până la 3,51.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis zilnic, în intervalul orar de la 8,00 la 20,00 (ora României), respectiv de la 7,00 la 19,00 (ora Republicii Serbia).

(2) Părţile pot conveni, la solicitarea oricăreia dintre ele, ca punctul de trecere a frontierei Foeni-Jasa Tomic să funcţioneze în afara orelor de program prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 3

 

Tranzitul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, animale vii şi produse supuse controlului fitosanitar este interzis prin punctul de trecere a frontierei Foeni-Jasa Tomic.

 

ARTICOLUL 4

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis după asigurarea infrastructurii necesare, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat sau completat, cu acordul celor două părţi, prin schimb de note verbale, modificările sau completările urmând a intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 7 al prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, printr-o notificare scrisă. Notificarea va produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.”

În măsura în care partea sârbă este de acord cu cele de mai sus, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspunsa părţii sârbe urmează să constituie un acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, care ar urma să intre în vigoare la data ultimei notificări privind îndeplinirea de către părţi a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Serbia la Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Ambasadei Republicii Serbia

- în oraş -

 

REPUBLICA SERBIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 211-16/2014

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia prezintă salutul său Ambasadei României la Belgrad şi are onoarea de a-i comunica, cu referire la Nota Ministerului Afacerilor Externe al României nr. H2-1/3701 din 21 octombrie 2014, că Guvernul Republicii Serbia a acceptat propunerea de încheiere a unui Acord între Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României privind înfiinţarea punctului internaţional de trecere a frontierei Jasa Tomic (Republica Serbia) - Foeni (România) la frontiera de stat româno-sârbă, prin schimb de note verbale, care în limba sârbă are următorul conţinut:

 

„Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia (în text în continuare: părţi), au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Se deschide punctul de trecere a frontierei rutier Foeni-Jasa Tomic, pentru traficul internaţional de călători şi de marfă cu masa de până la 3,51.

(2) Punctul de trecere a frontierei rutier Foeni-Jasa Tomic va fi deschis pentru traficul pietonal, cu biciclete, precum şi cu autovehicule de până la 3,51.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis zilnic, în intervalul orar de la 08,00 la 20,00 (ora României), respectiv de la 07,00 la 19,00 (ora Republicii Serbia).

(2) Părţile pot conveni, la solicitarea oricăreia dintre ele, ca punctul de trecere a frontierei Foeni-Jasa Tomic să funcţioneze în afara orelor de program prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 3

 

Tranzitul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, animale vii şi produse supuse controlului fitosanitar este interzis prin punctul de trecere a frontierei Foeni-Jasa Tomic.

 

ARTICOLUL 4

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis după asigurarea infrastructurii necesare, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat sau completat, cu acordul celor două părţi, prin schimb de note verbale, modificările sau completările urmând a intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 7 al prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, printr-o notificare scrisă. Notificarea va produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.”

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Belgrad asigurarea înaltei sale consideraţii.

Belgrad, 7 noiembrie 2014.

Ambasadei României

- Belgrad -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. H2-1/3699

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Serbia la Bucureşti şi are onoarea de a-i propune încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de note verbale, privind înfiinţarea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe Lunga-Nakovo, având următorul conţinut:

 

„Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia (în text în continuare: părţi), au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Se deschide punctul de trecere a frontierei rutier Lunga-Nakovo, pentru traficul internaţional de călători şi de marfă cu masa de până la 3,5 t.

(2) Punctul de trecere a frontierei rutier Lunga-Nakovo va fi deschis pentru traficul pietonal, cu biciclete, precum şi cu autovehicule de până la 3,51.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis zilnic, în intervalul orar de la 08,00 la 20,00 (ora României), respectiv de la 07,00 la 19,00 (ora Republicii Serbia).

(2) Părţile pot conveni, la solicitarea oricăreia dintre ele, ca punctul de trecere a frontierei Lunga-Nakovo să funcţioneze în afara orelor de program prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 3

 

Tranzitul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, animale vii şi produse supuse controlului fitosanitar este interzis prin punctul de trecere a frontierei Lunga-Nakovo.

 

ARTICOLUL 4

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis după asigurarea infrastructurii necesare, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat sau completat, cu acordul celor două părţi, prin schimb de note verbale, modificările sau completările urmând a intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 7 al prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, printr-o notificare scrisă. Notificarea va produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.”

În măsura în care partea sârbă este de acord cu cele de mai sus, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a părţii sârbe urmează să constituie un acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, care ar urma să intre în vigoare la data ultimei notificări privind îndeplinirea de către părţi a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Serbia la Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2014. Ambasadei Republicii Serbia

- în oraş -

 

REPUBLICA SERBIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 191-30/2014

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia prezintă salutul său Ambasadei României la Belgrad şi are onoarea de a-i comunica, cu referire la Nota Ministerului Afacerilor Externe al României nr. H2-1/3699 din 5 noiembrie 2014, că Guvernul Republicii Serbia a acceptat propunerea de încheiere a unui Acord între Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României privind înfiinţarea punctului internaţional de trecere a frontierei Nakovo (Republica Serbia) - Lunga (România) la frontiera de stat româno-sârbă, prin schimb de note verbale, care în limba sârbă are următorul conţinut:

 

„Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia (în text în continuare: părţi), au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Se deschide punctul de trecere a frontierei rutier Lunga-Nakovo, pentru traficul internaţional de călători şi de marfă cu masa de până la 3,51.

(2) Punctul de trecere a frontierei rutier Lunga-Nakovo va fi deschis pentru traficul pietonal, cu biciclete, precum şi cu autovehicule de până la 3,51.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis zilnic, în intervalul orar de la 08,00 la 20,00 (ora României), respectiv de la 07,00 la 19,00 (ora Republicii Serbia).

(2) Părţile pot conveni, la solicitarea oricăreia dintre ele, ca punctul de trecere a frontierei Lunga-Nakovo să funcţioneze în afara orelor de program prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 3

 

Tranzitul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, animale vii şi produse supuse controlului fitosanitar este interzis prin punctul de trecere a frontierei Lunga-Nakovo.

 

ARTICOLUL 4

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis după asigurarea infrastructurii necesare, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat sau completat, cu acordul celor două părţi, prin schimb de note verbale, modificările sau completările urmând a intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 7 al prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, printr-o notificare scrisă. Notificarea va produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.”

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Belgrad asigurarea înaltei sale consideraţii.

 

Belgrad, 16 decembrie 2014.

Ambasadei României - Belgrad

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. H2-1/3700

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Serbia la Bucureşti şi are onoarea de a-i propune încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de note verbale, privind înfiinţarea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe Valcani-Vrbica, având următorul conţinut:

 

„Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia (în text în continuare: părţi), au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Se deschide punctul de trecere a frontierei rutier Valcani-Vrbica, pentru traficul internaţional de călători şi de marfă cu masa de până la 3,51.

(2) Punctul de trecere a frontierei rutier Valcani-Vrbica va fi deschis pentru traficul pietonal, cu biciclete, precum şi cu autovehicule de până la 3,51.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis zilnic, în intervalul orar de la 08,00 la 20,00 (ora României), respectiv de la 07,00 la 19,00 (ora Republicii Serbia).

(2) Părţile pot conveni, la solicitarea oricăreia dintre ele, ca punctul de trecere a frontierei Valcani-Vrbica să funcţioneze în afara orelor de program prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 3

 

Tranzitul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, animale vii şi produse supuse controlului fitosanitar este interzis prin punctul de trecere a frontierei Valcani-Vrbica.

 

ARTICOLUL 4

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis după asigurarea infrastructurii necesare, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat sau completat, cu acordul celor două părţi, prin schimb de note verbale, modificările sau completările urmând a intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 7 al prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, printr-o notificare scrisă. Notificarea va produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.”

În măsura în care partea sârbă este de acord cu cele de mai sus, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a părţii sârbe urmează să constituie un acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, care ar urma să intre în vigoare la data ultimei notificări privind îndeplinirea de către părţi a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Serbia la Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2014.

Ambasadei Republicii Serbia - în oraş -

 

REPUBLICA SERBIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 191-31/2014

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia prezintă salutul său Ambasadei României la Belgrad şi are onoarea de a-i comunica, cu referire la Nota Ministerului Afacerilor Externe al României nr. H2-1/3700 din 5 noiembrie 2014, că Guvernul Republicii Serbia a acceptat propunerea de încheiere a unui Acord între Guvernul Republicii Serbia şi Guvernul României privind înfiinţarea punctului internaţional de trecere a frontierei Vrbica (Republica Serbia) - Valcani (România) la frontiera de stat româno-sârbă, prin schimb de note verbale, care în limba sârbă are următorul conţinut:

 

„Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia (în text în continuare: părţi), au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Se deschide punctul de trecere a frontierei rutier Valcani-Vrbica, pentru traficul internaţional de călători şi de marfă cu masa de până la 3,5 t.

(2) Punctul de trecere a frontierei rutier Valcani-Vrbica va fi deschis pentru traficul pietonal, cu biciclete, precum şi cu autovehicule de până la 3,51.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis zilnic, în intervalul orar de la 08,00 la 20,00 (ora României), respectiv de la 07,00 la 19,00 (ora Republicii Serbia).

(2) Părţile pot conveni, la solicitarea oricăreia dintre ele, ca punctul de trecere a frontierei Valcani-Vrbica să funcţioneze în afara orelor de program prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 3

 

Tranzitul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, animale vii şi produse supuse controlului fitosanitar este interzis prin punctul de trecere a frontierei Valcani-Vrbica.

 

ARTICOLUL 4

 

Punctul de trecere a frontierei menţionat la articolul 1 al prezentului acord va fi deschis după asigurarea infrastructurii necesare, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat sau completat cu acordul celor două părţi, prin schimb de note verbale, modificările sau completările urmând a intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 7 al prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, printr-o notificare scrisă. Notificarea va produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.”

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Belgrad asigurarea înaltei sale consideraţii.

Belgrad, 16 decembrie 2014.

Ambasadei României

- Belgrad -

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.