MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 175/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 175         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 martie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

364. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere temporară de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGTED-RO-01

 

365. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGIED-RO-01

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI. GARANŢII şi ASIGURĂRI

 

13. - Hotărâre pentru aprobarea Normei „Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului” (NI-GAR-12-1/0)

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere temporară de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGTED-RO-01

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenţa generală de transfer de expediere temporară de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGTED-RO-01, prevăzuta în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentul pentru Controlul Exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 823/2014 privind aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere temporară din teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGTR-RO-03, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 8 aprilie2014.

Art. 5. - Operaţiunile aflate în curs de derulare pe baza licenţei LGTR-RO-03, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se închid prin licenţe individuale de transfer temporar de expediere din teritoriul României.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 29 februarie 2016.

Nr. 364.

 

ANEXĂ

 

Licenţa generală de transfer de expediere temporară de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGTED-RO-01

 

Domeniu de aplicare

1. Licenţa generală LGTED-RO-01 autorizează operaţiunile temporare de transfer de expediere din teritoriul României al produselor militare precizate în licenţă, în scopul participării la expoziţii sau demonstraţii organizate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi returul produselor militare în România, conform termenilor şi condiţiilor din licenţă.

2. În sensul prezentei licenţe generale, prin expoziţie şi demonstraţie se înţelege:

a) expoziţie: eveniment comercial, cu o anumită durată, în cadrul căruia mai mulţi expozanţi îşi prezintă produsele vizitatorilor comerciali sau publicului larg;

b) demonstraţie: acţiune de prezentare, în scopuri comerciale, a caracteristicilor tehnice, funcţionale şi calitative ale unui produs, în condiţii de punere în funcţiune într-o expoziţie, în cadrul unui salon comercial, la sediul clienţilor etc. Demonstraţia poate include acţiunea de evaluare efectuată pentru a investiga şi determina unele compatibilităţi tehnice ale unui echipament, material, produs, proces sau sistem cu obiectivele de utilizare, în scop militar, avute în vedere.

3. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile efectuate prin zone libere şi antrepozite libere, definite conform art. 166 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 ai Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Utilizatorii licenţei generale

Prezenta licenţă generală poate fi utilizată doar de persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor, denumit în continuare ANCEX.

Produse

1. Prezenta licenţă generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, aprobată prin ordinul ministrului afacerilor externe, cu precizările din tabelul de mai jos:

 

Categoria de produse militare

Precizări

ML 1

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 2

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 3

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 4

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 5

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 6

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 7

Sunt excluse produsele din subcategoriile ML7 a, b, c, d, e, h şi i.

ML 8

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 9

Sunt permise toate produsele din categorie.

Ml 10

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 11

Sunt excluse echipamentele de ghidare şi navigaţie pentru MANPADS şi componente pentru acestea.

ML 12

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 13

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 14

Sunt excluse echipamentele de antrenament pentru MANPADS.

ML 15

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 16

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 17

Sunt excluse produsele din subcategoriile MLI7 f, h şi i.

ML 18

Sunt excluse echipamentele de producţie pentru sistemele MANPADS, mine antipersonal şi muniţii cu submuniţii sau cu fragmentare.

ML 19

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 20

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 21

Sunt permise toate produsele din categorie, în măsura în care sunt utilizate pentru produsele permise în prezentul tabel.

 

2. Prezenta licenţă generală nu permite transferul produselor care conţin informaţii clasificate conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

Termeni şi condiţii:

I. Înscriere

1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licenţă generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al licenţei. Cererea de înscriere ca utilizator se va întocmi după modelul prevăzut la pct. 5 al secţiunii „Dispoziţii finale”.

2. ANCEX transmite solicitantului confirmarea de înscriere cuprinzând codul de utilizator al licenţei generale în maximum 30 de zile de la data depunerii cererii de înscriere menţionate.

II. Derularea operaţiunilor

1. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să înştiinţeze ANCEX, în scris, despre prima utilizare a acestei licenţe, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut loc prima operaţiune.

2. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să menţioneze, pe toate documentele comerciale, codul de utilizator de licenţă generală acordat de ANCEX şi textul „Produse militare supuse controlului prin Licenţa generală nr. LGTED-RQ-01”.

3. Produsele se returnează în ţară, integral şi fără modificări, în baza prezentei licenţe, în maximum 2 ani de la data ieşirii acestora de pe teritoriul României.

4. În situaţia distrugerii sau furtului produselor militare, utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să obţină şi să păstreze documente care să ateste distrugerea sau furtul ori alte documente care justifică nereturnarea produsului, după caz.

5. Utilizatorul licenţei generale poate să schimbe regimul operaţiunii din temporar în definitiv, pe baza unei licenţe individuale eliberate de ANCEX.

III Termeni şi condiţii privind evidenţa operaţiunilor şi raportările către ANCEX:

1. Utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să păstreze documentele comerciale justificative privind operaţiunile derulate şi să menţină baze de date cuprinzând următoarele informaţii:

a) denumirea evenimentului, organizator, locul de desfăşurare şi data, denumirea şi adresa destinatarului/ţara, după caz;

b) denumirea comercială a produselor;

c) categoria de încadrare în lista de produse militare (ML);

d) cantitatea pentru fiecare tip de produs/unitatea de măsură;

e) nr. documentului de transport/data;

f) documentele de predare/primire a produselor între utilizatorul licenţei generale şi expozant/organizator eveniment, după caz;

g) închiderea operaţiunii temporare (cantitate returnată pentru fiecare tip de produs, document de transport/data) sau documentele care justifică nereturnarea produselor furate sau distruse.

2. Utilizatorul prezentei licenţe generale este obligat să raporteze la ANCEX, până la 30 ianuarie, operaţiunile derulate în anul anterior, conform informaţiilor din baza de date, precizate la pct. 1.

3. Raportarea anuală se efectuează şi în cazul în care nu au fost derulate operaţiuni în baza prezentei licenţe generale sau, după caz, se notifică renunţarea la utilizarea licenţei generale.

Dispoziţii finale

1. Prezentei licenţe generale i se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă â Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată. Termenii specifici utilizaţi sunt cei definiţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999, republicată.

2. Prezenta licenţă generală nu trebuie să afecteze prevederile altor acte normative în vigoare privind interzicerile sau restricţiile aplicate importului, exportului, transferului, transportului, deţinerii, păstrării, depozitării produselor militare prevăzute în prezenta licenţă.

3. ANCEX poate anula sau suspenda înscrierea ca utilizator al licenţei generale în cazul încălcării termenilor şi condiţiilor sus-menţionate, precum şi în cazul în care utilizatorul a fost sancţionat pentru încălcări ale regimului de control al exporturilor.

4. Confirmarea de înscriere ca utilizator poate fi însoţită de condiţii suplimentare de utilizare a prezentei licenţe generale.

5. Cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale se va întocmi conform modelului următor:

 

Nr. şi data înregistrării la solicitant

Nr. şi data înregistrării la MAE/ANCEX

 

CERERE

pentru înscrierea ca utilizator al Licenţei generale de transfer de expediere temporară de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGTED-RO-01

 

Subsemnatul, ……………………………….., având funcţia de ……………………………….., acţionând în calitate de reprezentant legal al ……………………………….., cu sediul în ……………………………….., str. ……………………………….., nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, sectorul/judeţul ……………………………….., telefon ……………………………….., fax ……………………………….., e-mail ……………………………….., website ……………………………….., înregistrată la ANCEX sub codul ……………………………….., şi având codul unic de identificare fiscală nr. ……………………………….., solicit înscrierea ca utilizator al Licenţei generale nr. LGTED-RO-01.

Pe toată durata derulării operaţiunilor, produsele militare vor fi în responsabilitatea societăţii noastre şi mă angajez:

- să efectuez operaţiuni numai cu produsele militare permise prin Licenţa generală nr. LGTED-RO-01 şi prin confirmarea de înregistrare la MAE/ANCEX;

- să respect termenii şi condiţiile de utilizare ale licenţei generale, inclusiv obligativitatea raportărilor la MAE/ANCEX;

- să menţin baze de date corespunzătoare.

 

Data

Nume, prenume, funcţia

Semnătura

Ştampila

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGIED-RO-01

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenţa generală de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGIED-RO-G1, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentul pentru Controlul Exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 822/2014 privind aprobarea Licenţei generale de import temporar de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGIM-RO-01 şi Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 821/2014 privind aprobarea Licenţei generale de transfer de introducere temporară pe teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGIN-RO-02, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 7 aprilie 2014.

Art. 5. - Operaţiunile aflate în curs de derulare pe baza licenţelor LGIM-RO-01 şi LGIN-RO-02, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se închid prin licenţe individuale de import temporar.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 29 februarie 2016.

Nr. 365.

 

ANEXĂ

 

Licenţa generală de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGIED-RO-01

 

Domeniu de aplicare

1. Licenţa generală LGIED-RO-01 autorizează operaţiunile temporare de import şi transfer de introducere pe teritoriul României al produselor militare precizate în licenţă, în scopul participării la expoziţii sau demonstraţii, precum şi returul produselor, conform termenilor şi condiţiilor din licenţă.

2. În sensul prezentei licenţe generale, prin expoziţie şi demonstraţie se înţelege:

a) expoziţie: eveniment comercial, cu o anumită durată, în cadrul căruia mai mulţi expozanţi îşi prezintă produsele vizitatorilor comerciali sau publicului larg;

b) demonstraţie: acţiune de prezentare, în scopuri comerciale, a caracteristicilor tehnice, funcţionale şi calitative ale unui produs, în condiţii de punere în funcţiune într-o expoziţie, în cadrul unui salon comercial, la sediul clienţilor etc. Demonstraţia poate include acţiunea de evaluare efectuată pentru a investiga şi determina unele compatibilităţi tehnice ale unui echipament, material, produs, proces sau sistem cu obiectivele de utilizare, în scop militar, avute în vedere.

3. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile temporare de import de produse militare care provin dintr-o ţară asupra căreia există un embargo privind comerţul cu arme, instituit de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

4. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile efectuate prin zone libere şi antrepozite libere, definite conform art. 166 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal comunitar.

Utilizatorii licenţei generale

Prezenta licenţă generală poate fi utilizată doar de persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe prin

Departamentul pentru Controlul Exporturilor, denumit în continuare ANCEX.

Produse

Prezenta licenţă generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, aprobată prin ordinul ministrului afacerilor externe, cu precizările din tabelul de mai jos:

 

Categoria de produse militare

Precizări

ML 1

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 2

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 3

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 4

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 5

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 6

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 7

Sunt excluse produsele din subcategoriile ML7 a, b, c, d, e; h şi i.

ML 8

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 9

Sunt permise toate produsele din categorie.

Ml 10

Sunt permise toate produsele din categorie

ML 11

Sunt excluse echipamentele de ghidare şi navigaţie pentru MANPADS şi componente pentru acestea.

ML 12

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 13

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 14

Sunt excluse echipamentele de antrenament pentru MANPADS.

ML 15

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 16

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 17

Sunt excluse produsele din subcategoriile ML17 f, h şi i.

ML 18

Sunt excluse echipamentele de producţie pentru sistemele MANPADS, mine antipersonal şi muniţii cu submuniţii sau cu fragmentare.

ML 19

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 20

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 21

Sunt permise toate produsele din categorie, în măsura în care sunt utilizate pentru produsele permise în prezentul tabel.

ML 22

Este exclusă tehnologia necesară dezvoltării, exploatării, instalării, întreţinerii, reparării şi modernizării produselor excluse în prezentul tabel.

 

Termeni şi condiţii:

I. Înscriere

1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licenţă generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al licenţei. Cererea de înscriere ca utilizator se va întocmi după modelul prevăzut la pct. 5 al secţiunii „Dispoziţii finale”.

2. ANCEX transmite solicitantului confirmarea de înscriere cuprinzând codul de utilizator al licenţei generale în maximum 30 de zile de la data depunerii cererii de înscriere menţionate.

II. Derularea operaţiunilor

1. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să înştiinţeze ANCEX, în scris, despre prima utilizare a acestei licenţe, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut loc prima operaţiune.

2. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să menţioneze, pe toate documentele comerciale, codul de utilizator de licenţă generală acordat de ANCEX şi textul „Produse militare supuse controlului prin Licenţa generală nr. LGIED-RO-01”.

3. Produsele se returnează în mod integral şi fără modificări, în baza prezentei licenţe, în maximum 2 ani de la data intrării acestora pe teritoriul României:

a) către persoana care le-a expediat/exportat în România; şi

b) în ţara de unde au fost expediate/exportate temporar.

4. În situaţia distrugerii sau furtului produselor militare pe teritoriul României, utilizatorul prezentei licenţe generale are Obligaţia să obţină şi să păstreze documente care să ateste distrugerea sau furtul ori alte documente care justifică nereturnarea produsului, după caz.

5. Utilizatorul licenţei generale poate să schimbe regimul operaţiunii din temporar în definitiv, pe baza unei licenţe individuale eliberate de ANCEX.

6. Exportul/transferul de expediere din teritoriul României către o persoană/ţară diferită de cea de unde au fost exportate/expediate iniţial se poate efectua în baza unei licenţe individuale de export sau transfer de expediere.

7. Orice operaţiune de import de produse militare efectuată în baza prezentei licenţe trebuie să se deruleze conform procedurilor vamale de import temporar sau carnetului ATA.

III. Evidenţa operaţiunilor şi raportările către ANCEX:

1. Utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să păstreze documentele comerciale justificative privind operaţiunile derulate şi să menţină baze de date cuprinzând următoarele informaţii:

a) denumirea evenimentului organizat în România, organizator, loc de desfăşurare şi data;

b) denumirea şi adresa exportatorului sau furnizorului produselor militare/ţara;

c) denumirea comercială a produselor;

d) categoria de încadrare în lista de produse militare (ML);

e) cantitatea pentru fiecare tip de produs/unitatea de măsură;

f) nr. documentului de transport;

g) nr. documentului electronic de import/data (după caz);

h) documentele de predare/primire a produselor între utilizatorul licenţei generale şi expozant/organizator eveniment, după caz;

i) închiderea operaţiunii temporare (cantitatea expediată pentru fiecare tip de produs, document de transport/data, document electronic de export/data, după caz) sau documentele care justifică nereturnarea produselor furate sau distruse.

2. Utilizatorul prezentei licenţe generale este obligat să raporteze la ANCEX, până la 30 ianuarie, operaţiunile derulate în anul anterior, conform informaţiilor din baza de date, precizate la pct. 1.

3. Raportarea anuală se efectuează şi în cazul în care nu au fost derulate operaţiuni în baza prezentei licenţe generale sau, după caz, se notifică renunţarea la utilizarea licenţei generale.

Dispoziţii finale

1. Prezentei licenţe generale i se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată. Termenii specifici utilizaţi sunt cei definiţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999, republicată.

2. Prezenta licenţă generală nu trebuie să afecteze prevederile altor acte normative în vigoare privind interzicerile sau restricţiile aplicate importului, exportului, transferului, transportului, deţinerii, păstrării, depozitării produselor militare prevăzute în prezenta licenţă.

3. ANCEX poate anula sau suspenda înscrierea ca utilizator al licenţei generale în cazul încălcării termenilor şi condiţiilor sus-menţionate, precum şi în cazul în care utilizatorul a fost sancţionat pentru încălcări ale regimului de control al exporturilor.

4. Confirmarea de înscriere ca utilizator poate fi însoţită de condiţii suplimentare de utilizare a prezentei licenţe generale.

5. Cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale se va întocmi conform modelului următor:

 

Nr. şi data înregistrării la solicitant

Nr. şi data înregistrării la MAE/ANCEX

 

CERERE

pentru înscrierea ca utilizator al Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGIED-RO-01

 

Subsemnatul, ……………………………….., având funcţia de ……………………………….., acţionând în calitate de reprezentant legal al ……………………………….., cu sediul în ……………………………….., str. ……………………………….., nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, sectorul/judeţul ……………………………….., telefon ……………………………….., fax ……………………………….., e-mail ……………………………….., website ……………………………….., înregistrată la ANCEX sub codul ……………………………….., şi având codul unic de identificare fiscală nr. ……………………………….., solicit înscrierea ca utilizator al Licenţei generale nr. LGIED-RO-01.

Pe toată durata derulării operaţiunilor, produsele militare vor fi în responsabilitatea societăţii noastre şi mă angajez:

- să efectuez operaţiuni numai cu produsele militare permise prin Licenţa generală nr. LGIED-RO-01 şi prin confirmarea de înregistrare la MAE/ANCEX;

- să respect termenii şi condiţiile de utilizare ale licenţei generale, inclusiv obligativitatea raportărilor la MAE/ANCEX;

- să menţin baze de date corespunzătoare.

 

Data

Nume, prenume, funcţia

Semnătura

Ştampila

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei „Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului” (NI-GAR-12-1/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei „Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului” (NI-GAR-12-1/0) şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 5 din 17 februarie 2016 şi Avizul de transmitere nr. 6 din 17 februarie 2016 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK -S.A.,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din data de 26 februarie 2016, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma „Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului” (NI-GAR-12-I/0), în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 26 februarie 2016.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

NORMA

„Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului” (NI-GAR-12-I/0)

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă instituie o schemă de garantare destinată să asigure susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Art. 2. - În baza prezentei scheme, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. pune la dispoziţia băncilor finanţatoare facilităţi de tip plafon de garantare, în cadrul cărora garantează, în numele şi în contul statului, creditele ce urmează a fi acordate IMM-urilor pentru realizarea investiţiilor sau pentru susţinerea activităţii curente.

Art. 3. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK- S.A., republicată, „Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”, denumit în continuare Fondul.

(2) Valoarea fondului alocat produsului Plafon de garantare IMM se stabileşte anual, prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (denumit în continuare C.I.F.G.A.).

Art. 4. - Prezenta schemă de garantare este elaborată cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008, şi respectă condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:

a) IMM-ul nu se află în dificultate în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 1;

b) gradul de acoperire oferit de garanţie poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv garanţia se referă la operaţiuni de finanţare/garantare specifice, are o valoare maximă determinată şi o durată limitată;

c) garanţia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea creditului;

d) valoarea garanţiei se reduce pro rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor de plată ale IMM faţă de bancă;

e) condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de IMM asigură autofinanţarea schemei. Din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizată cel puţin o dată pe an;

f) comisioanele plătite de IMM acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului;

g) în cadrul schemei sunt stabiliţi termenii şi condiţiile de acordare a garanţiilor

 

1 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 5. - În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) Plafon de garantare IMM (plafon) - suma maximă pusă la dispoziţia unei bănci, în cadrul căreia EximBank garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate de aceasta IMM-urilor, prin includerea de garanţii individuale în plafon, cu respectarea termenilor şi condiţiilor Acordului de plafon de garantare IMM;

b) Acord de plafon de garantare IMM (Acord) - contractul încheiat între EximBank şi bancă, în cadrul căruia se stabilesc termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a Plafonului de garantare IMM, precum şi ale garanţiilor individuale incluse în plafon;

c) ordonator - persoană juridică de drept privat, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de un credit acordat de către beneficiar şi pentru care se solicită includerea garanţiei individuale în Plafonul de garantare IMM;

d) beneficiar - instituţie de credit (denumită în continuare bancă sau beneficiar) care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

(i) îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi efectuează operaţiuni de creditare în conformitate cu legislaţia aplicabilă;

(ii) acordă credite IMM-urilor cu respectarea prevederilor reglementărilor sale interne aplicabile şi a celor privind cunoaşterea clientelei;

(iii) încheie cu EximBank Acordul de plafon de garantare IMM;

e) garant - Banca de Export-Import a României EximBank - S.A., în calitate de garant în numele şi în contul statului;

f) credit-facilitate cash (finanţare) sau non-cash (scrisoare de garanţie bancară), în lei, acordată de bancă; în noţiunea de credit nu se includ plafoanele de facilităţi (plafon de scrisori de garanţie bancară, plafon multiprodus, alte tipuri de plafoane);

g) garanţie individuală - angajamentul irevocabil şi necondiţionat, materializat într-o Scrisoare de garanţie, prin care garantul se obligă să plătească beneficiarului valoarea de executare a garanţiei;

h) procent garantat - partea din credit (principal) care este acoperită de o garanţie individuală, exprimată în valoare procentuală;

i) valoarea garanţiei individuale - valoarea menţionată în Scrisoarea de garanţie, al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea creditului.

Dobânzile curente, restante sau capitalizate, comisioanele şi spezele bancare aferente contractului de credit, precum şi costurile aferente garanţiei individuale nu sunt incluse în valoarea garanţiei;

j) risc de credit - riscul de pierdere datorat neîndeplinirii de către ordonator a obligaţiilor contractuale faţă de bancă şi este reprezentat de trecerea integrală a creditului la restanţă;

k) prima de garantare - costul garanţiei individuale, suportat de către ordonator, care include comisionul de garantare şi comisionul de administrare;

l) valoarea de executare a garanţiei individuale - suma ce urmează a fi plătită de către EximBank beneficiarului în cazul producerii riscului de credit, determinată prin aplicarea procentului garantat la soldul creditului (principalului) restant;

m) valoarea netă a sumelor recuperate - sume recuperate fie de beneficiar, fie de EximBank, prin executarea silită a garanţiilor creditului, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei.

 

CAPITOLUL III

Plafonul de garantare IMM

 

III.1. Caracteristici ale Plafonului de garantare IMM

Art. 6. - La solicitarea băncilor, EximBank poate acorda plafoane de garantare IMM, în cadrul cărora garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate de acestea IMM-urilor, prin includerea de garanţii individuale în plafon.

Art. 7. - (1) Valoarea plafonului acordat unei bănci nu va depăşi 20% din valoarea fondului stabilită conform art. 3 alin. (2).

(2) Banca poate solicita EximBank diminuarea valorii plafonului acordat sau majorarea acestuia, cu încadrarea în valoarea menţionată la alin. (1).

(3) Plafonul se acordă în lei.

Art. 8. - Plafonul funcţionează revolving, astfel că valoarea disponibilului din plafon:

a) se diminuează cu valoarea garanţiilor individuale incluse în plafon;

b) se reîntregeşte:

- cu valoarea garanţiilor individuale pentru care, la expirarea perioadei de garantare, EximBank nu a primit notificarea privind producerea riscului de credit;

- pe măsura diminuării pro rata a valorii garanţiilor individuale incluse în plafon, ca urmare a rambursării ratelor de credit;

- cu valoarea garanţiilor individuale rămase fără obiect, ca urmare a notificării primite de la beneficiar în acest sens, însoţită de originalul Scrisorii de garanţie;

c) nu se reîntregeşte cu valoarea garanţiilor individuale:

- pentru care EximBank a primit cereri de executare, indiferent dacă au fost sau nu au fost îndeplinite condiţiile de plată;

- excluse din plafon ca urmare a neplăţii primei de garantare.

III. 2. Acordarea Plafonului de garantare IMM

Art. 9. - (1) Băncile pot solicita EximBank acordarea de plafoane de garantare, prin completarea şi transmiterea Aplicaţiei de plafon de garantare IMM.

(2) EximBank analizează solicitarea conform reglementărilor proprii, având dreptul să solicite băncii informaţii sau documente suplimentare în situaţia în care informaţiile disponibile nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor de acordare a plafonului.

Art. 10. - În cazul unui istoric al relaţiei EximBank cu banca, în ceea ce priveşte acordarea de garanţii în numele şi în contul statului, în cadrul analizei se va lua în considerare şi comportamentul acesteia în relaţia cu EximBank (garanţii executate, modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în convenţii, aplicarea de sancţiuni pecuniare etc.).

Art. 11. - (1) în funcţie de rezultatele analizei, EximBank poate propune spre aprobare C.I.F.G.A. acordarea plafonului şi încheierea cu banca a Acordului de plafon de garantare IMM.

(2) Clauzele Acordului nu sunt negociabile.

(3) Plafonul alocat unei bănci se revizuieşte anual, dacă prin Acord nu se stabileşte altă frecvenţă de revizuire.

Art. 12. - (1) Acordul se încheie pe perioadă nedeterminată şi poate înceta prin denunţare unilaterală, în orice moment, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, sau prin reziliere în cazul încălcării culpabile de către părţi a obligaţiilor asumate.

(2) Indiferent de motivul încetării, părţile rămân răspunzătoare pentru obligaţiile asumate aferente garanţiilor individuale incluse în plafon şi aflate în derulare în cadrul Acordului.

 

CAPITOLUL IV

Utilizarea Plafonului de garantare IMM,

Garanţiile individuale

 

IV. 1. Caracteristici ale garanţiilor individuale

Art. 13. - Utilizarea plafonului se face de către bancă, prin notificarea EximBank privind includerea în plafon a fiecărei garanţii individuale, în conformitate cu termenii şi condiţiile Acordului încheiat cu EximBank.

Art. 14. - Garanţia individuală acoperă parţial riscul de credit aferent creditelor în lei acordate IMM-urilor pentru realizarea investiţiilor sau pentru susţinerea activităţii curente.

Art. 15. - Pot fi incluse în plafon garanţii individuale numai în completarea garanţiilor colaterale constituite de IMM la creditul acordat de bancă

Art. 16. - (1) Garanţia individuală este irevocabilă, necondiţionată, directă şi expresă.

(2) Garanţia individuală se acordă în lei.

Art. 17. - Procentul garantat este de:

a) maximum 80% - în cazul creditelor de investiţii;

b) maximum 70% - în cazul creditelor pentru susţinerea activităţii curente (inclusiv pentru scrisori de garanţie bancară).

Art. 18. - (1) Valoarea unei garanţii individuale acordate unui IMM în cadrul plafonului aprobat unei bănci este de maximum 1,5 milioane lei.

(2) Expunerea pe un singur IMM, reprezentată de garanţii individuale în cadrul unui plafon acordat de EximBank unei bănci, nu va depăşi 1,5 milioane lei.

(3) Un IMM poate beneficia de garanţii individuale în cadrul unui plafon, pentru creditele contractate doar cu o singură bancă.

Art. 19. - Valoarea garanţiei individuale se reduce pro rata pe măsura rambursării creditului garantat.

Art. 20. - (1) în cazul garanţiilor individuale incluse în plafon pentru finanţări, perioada de garantare nu poate depăşi durata creditului.

(2) în cazul garanţiilor individuale incluse în plafon pentru scrisori de garanţie bancară, perioada de garantare nu poate depăşi perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară, la care se adaugă durata creditului rezultat din executarea scrisorii, care poate fi de maximum 30 de zile calendaristice.

Art. 21. - Garanţia individuală intră în vigoare la data emiterii şi expiră automat şi în totalitate, fiind exclusă din plafon:

a) în cazul neplăţii de către beneficiar a primei de garantare la termenele şi în condiţiile prevăzute în Scrisoarea de garanţie;

b) la data expirării perioadei de garantare, dacă beneficiarul nu a transmis notificarea privind producerea riscului de credit, la termenele şi în condiţiile prevăzute în Scrisoarea de garanţie;

c) la data plăţii valorii de executare a garanţiei individuale de către EximBank;

d) la data primirii originalului Scrisorii de garanţie, însoţit de notificarea din partea beneficiarului referitoare la renunţarea la garanţia individuală;

e) la data luării la cunoştinţă de către EximBank a cesionării de către beneficiar a garanţiei individuale fără acordul expres al EximBank, conform prevederilor din Acord,

IV.2. Criterii de eligibilitate pentru includerea în plafon a garanţiilor individuale

Art. 22. - Pentru includerea unei garanţii individuale în plafon, ordonatorul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. se încadrează în categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. prezintă cel puţin două situaţii financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;

3. nu se află în dificultate, conform Comunicării Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, respectiv nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:

a) mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate (în cazul S.A., S.R.L., SC ,A.) sau mai mult de jumătate din capitalul propriu a dispărut din cauza pierderilor acumulate (în cazul S.N.C. - societăţi în nume colectiv, S.C.S. - societăţi în comandită simplă);

b) face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi.

În cazul IMM-urilor înfiinţate cu cel mult 3 ani în urmă, se verifică doar condiţia de la lit. b);

4. nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;

5. pe rolul instanţelor de judecată nu figurează înregistrată nicio cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvenţă;

6. se încadrează în categoria de performanţă financiară A, B sau C, conform sistemului de evaluare a performanţei financiare a clienţilor, pus la dispoziţia băncilor de către EximBank;

7. prezintă un grad de îndatorare de maximum 80%, conform celui mai recent bilanţ semestrial/anual depus;

8. a înregistrat rezultat pozitiv din exploatare şi rezultat net pozitiv, conform celui mai recent bilanţ semestrial/anual depus;

9. nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a CIP;

10. prezintă serviciul datoriei de tip A în ultimele 6 luni (ratele de credit sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv), conform consultării CRC;

11. nu înregistrează datorii restante la bugetul de stat; în cazul în care din certificatul fiscal rezultă sume restante, ordonatorul trebuie să prezinte dovada achitării acestora până la data Notificării de includere a garanţiei individuale în plafon;

12. nu se află în litigiu în calitate de pârât cu EximBank sau cu Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 23. - Pentru includerea unei garanţii individuale în plafon, creditul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. creditul este aprobat ulterior datei de intrare în vigoare a Acordului.

Pot 11 incluse în plafon garanţii individuale şi pentru linii de credit prelungite, în cazul în care la data prelungirii se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) creditul este garantat printr-o altă schemă de garantare EximBank în numele şi în contul statului;

b) ordonatorul şi creditul îndeplinesc toate celelalte criterii de eligibilitate pentru includerea în plafon, conform subcap. IV.2;

2. creditul este acordat pentru investiţii sau activitate curentă;

3. durata creditului este de:

a) maximum 5 ani, în cazul creditelor pentru proiecte de investiţii;

b) maximum 12 luni, în cazul creditelor pentru activitate curentă;

c) maximum 24 de luni în cazul scrisorilor de garanţie bancară;

4. la momentul acordării, creditul (principalul) este acoperit cu garanţii, conform normelor de creditare ale beneficiarului, dar nu mai puţin de 100%, reprezentate de:

- garanţii constituite de IMM de minimum 20%, în cazul creditelor de investiţii, sau de minimum 30%, în cazul creditelor pentru activitate curentă;

- garanţia individuală EximBank de maximum 80%, în cazul creditelor de investiţii, respectiv maximum 70%, în cazul creditelor pentru activitate curentă;

5. garanţiile colaterale la credit, de minimum 20% sau minimum 30%, în completarea cărora se emite garanţia individuală, nu au ca obiect stocuri sau creanţe;

6. se constituie ipotecă mobiliară pe toate conturile deschise de ordonator la beneficiar;

7. ordonatorul prezintă:

- contract de fideiusiune, semnat de către acţionarii ce deţin minimum 51% din capitalul social, în cazul creditelor de investiţii; sau

- bilete la ordin în alb, fără protest, emise de IMM şi avalizate de către acţionarii ce deţin minimum 51% din capitalul social, în cazul creditelor pentru activitate curentă (inclusiv scrisori de garanţie bancară);

8. contractul de credit şi contractele accesorii acestuia conţin clauze privind calitatea EximBank de cocreditor al ordonatorului ca efect al subrogaţiei în drepturile beneficiarului şi principiul împărţirii proporţionale a riscului de credit între beneficiar şi EximBank, conform prevederilor Acordului;

9. creditul nu are ca obiect:

- refinanţări ale creditelor aflate în derulare la alte bănci;

- refinanţări ale creditelor aflate în derulare în portofoliul beneficiarului;

- exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank2;

- exportul realizat către filiale ale societăţii-mamă exportatoare sau operatori economici asociaţi. Prin excepţie, garanţia se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociaţi;

- producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

- activităţi de natura jocurilor de noroc;

- tranzacţii şi dezvoltări imobiliare (construirea/ achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii).

Art. 24. - (1) Banca va notifica EximBank includerea unei garanţii individuale în plafon, numai dacă, în urma verificării de către bancă, atât ordonatorul, cât şi creditul îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul capitol.

(2) Banca verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate conform Fişei de eligibilitate anexă la Notificarea de includere/modificare a garanţiei individuale în plafon.

 

2 Lista În vigoare la data aprobării prezentei norme este prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora.

 

IV.3. Includerea garanţiilor individuale în plafon

Art. 25. - În baza solicitării ordonatorului şi după aprobarea creditului, banca transmite EximBank Notificarea de includere a garanţiei individuale în Plafonul de garantare IMM (denumită în continuare Notificare), care cuprinde declaraţia pe propria răspundere conform căreia banca a verificat îndeplinirea criteriilor de eligibilitate menţionate la subcap. IV.2 şi care sunt prezentate în Fişa de eligibilitate anexată la Notificare.

Art. 26. - În baza informaţiilor din Notificare şi în urma verificărilor efectuate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii Notificării, EximBank emite şi transmite beneficiarului Scrisoarea de garanţie, care prevede caracteristicile garanţiei incluse în plafon, termene şi condiţii de plată a primei de garantare, angajamentul EximBank de a plăti valoarea de executare a garanţiei în cazul producerii riscului de credit în cadrul perioadei de garantare.

Art. 27. - (1) în scopul modificării valorii şi/sau duratei garanţiei individuale, ca urmare a modificării condiţiilor iniţiale de acordare a creditului, beneficiarul va transmite EximBank Notificarea de modificare a garanţiei individuale în plafonul de garantare IMM.

(2) în cazul majorării valorii garanţiei individuale, Notificarea va cuprinde declaraţia pe propria răspundere conform căreia banca a verificat îndeplinirea criteriilor de eligibilitate menţionate la subcap. IV.2 şi prevăzute în Acord, conform Fişei de eligibilitate anexate la Notificare.

(3) în cazul prelungirii valabilităţii garanţiei individuale, Notificarea cuprinde declaraţia pe propria răspundere conform căreia banca a verificat îndeplinirea criteriului de eligibilitate privind încadrarea ordonatorului în categoria IMM şi în categoria de performanţă financiară A, B sau C, la data analizei solicitării de prelungire a creditului, conform Fişei de eligibilitate anexate la Notificare.

(4) Modificările vor fi incluse într-un addendum la Scrisoarea de garanţie, transmis băncii în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii Notificării.

Art. 28. - Prelungirea garanţiei individuale se poate face pe o perioadă cel mult egală cu durata iniţială a creditului.

Art. 29. - Pe parcursul perioadei de garantare, garanţiile colaterale la credit, de minimum 20% sau de minimum 30%, în completarea cărora s-a emis garanţia individuală, nu pot fi înlocuite cu stocuri sau creanţe.

 

CAPITOLUL V

Prima de garantare

 

Art. 30. - (1) Pentru fiecare garanţie individuală inclusă în plafon ordonatorul va plăti o primă de garantare calculată în lei.

(2) Componentele primei de garantare sunt:

a) comisionul de garantare, al cărui nivel se stabileşte în funcţie de durata creditului garantat, procentul de garantare şi categoria de performanţă financiară a ordonatorului;

b) comisionul de administrare.

Art. 31. - (1) Nivelul primei de garantare este stabilit prin hotărâre C.I.F.G.A. şi poate fi modificat cu ocazia analizei schemei de garantare, conform prevederilor art. 4 lit. e).

(2) EximBank va comunica beneficiarului noul nivel al primei de garantare cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare, acesta urmând a se aplica garanţiilor individuale ce se vor include în plafoane sau care vor fi prelungite după această dată

Art. 32. - Modalitatea de calcul şi plată a primei de garantare este prevăzută în cadrul Acordului.

Art. 33. - (1) Prima de garantare se plăteşte de către beneficiar şi se recuperează de acesta de la ordonator.

(2) în acest sens, contractul de credit va conţine clauze exprese privind obligaţia IMM-ului de a plăti băncii prima de garantare aferentă garanţiei individuale incluse în plafon.

Art. 34. - Pentru orice garanţie individuală inclusă în plafon, neplata primei de garantare sau a oricărei tranşe de primă la termenele şi în condiţiile stabilite în Scrisoarea de garanţie atrage expirarea automată şi în totalitate a garanţiei individuale şi excluderea acesteia din plafon.

Art. 35. - Pentru nerespectarea anumitor clauze ale Acordului, EximBank percepe beneficiarului sancţiuni pecuniare.

 

CAPITOLUL VI

Administrarea şi monitorizarea

Plafonului de garantare IMM

 

Art. 36. - Administrarea şi monitorizarea plafonului se realizează de EximBank în baza evidenţei proprii privind derularea plafonului alocat fiecărei bănci şi a informaţiilor furnizate de beneficiari, referitoare la garanţiile individuale incluse în plafon.

Art. 37. - (1) Banca va furniza lunar EximBank, la termenele şi în condiţiile prevăzute în Acord, un raport privind atât situaţia garanţiilor individuale în cadrul plafonului, cât şi a creditului garantat.

(2) Raportul va cuprinde orice modificare a contractului de credit, contractelor accesorii sau a mixului de garanţii la credit.

Art. 38. - Pe parcursul derulării Acordului, EximBank poate suspenda includerea garanţiilor individuale în plafon, în cazul atingerii nivelului maxim al ratei de default pe plafon prevăzut în Acord.

 

CAPITOLUL VII

Executarea garanţiilor individuale şi împărţirea riscului

 

VII.1. Notificarea producerii riscului de credit şi solicitarea executării garanţiei individuale

Art. 39. - (1) Beneficiarul este îndreptăţit la executarea unei garanţii individuale în cadrul plafonului numai dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare.

(2) în acest sens, beneficiarul va transmite EximBank o notificare privind trecerea integrală a creditului la restanţă, menţionând valoarea creditului restant (principalul) şi data trecerii la restanţă, în condiţiile prevăzute în Scrisoarea de garanţie.

Art. 40. - (1) Beneficiarul poate transmite EximBank Cererea de executare a garanţiei individuale în cadrul Plafonului de garantare IMM (denumită în continuare Cerere de executare) oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare

(2) Cererea de executare va fi însoţită de documentele menţionate în Lista de documente, ca parte integrantă a Cererii de executare.

(3) Orice modificare/completare a Cererii de executare şi a documentaţiei care o însoţeşte se va putea realiza de către beneficiar în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 41. - Cererea de executare se consideră conformă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul a transmis notificarea privind producerea riscului de credit în termenul şi în condiţiile prevăzute în Scrisoarea de garanţie;

b) beneficiarul a transmis la EximBank Cererea de executare în original, completă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în Scrisoarea de garanţie;

c) semnăturile care apar pe Cererea de executare transmisă EximBank aparţin persoanelor autorizate să reprezinte beneficiarul.

VII.2. Plata garanţiei Individuale

Art. 42. - EximBank va efectua plata garanţiei individuale în favoarea beneficiarului numai dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) cererea de executare este conformă;

b) criteriile de eligibilitate aferente ordonatorului au fost îndeplinite conform Fişei de eligibilitate anexe la Notificare, transmisă de beneficiar pentru includerea şi, după caz, majorarea şi/sau prelungirea garanţiei individuale în plafon;

c) criteriile de eligibilitate aferente creditului au fost îndeplinite conform Fişei de eligibilitate anexe la Notificare;

d) pe parcursul perioadei de garantare, garanţiile colaterale la credit, de minimum 20% sau minimum 30%, în completarea cărora s-a emis garanţia individuală, nu au fost înlocuite cu stocuri sau creanţe;

e) beneficiarul a formulat în termenul legal declaraţia de creanţă, în cazul insolvenţei ordonatorului.

Art. 43. - (1) în situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 42, plata garanţiei se face de către EximBank în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii Cererii de executare şi a documentaţiei complete.

(2) Beneficiarul va plăti EximBank contravaloarea spezelor bancare şi a comisioanelor de transfer intervenite în cazul plăţii valorii de executare a garanţiei, acestea fiind recuperate de la ordonator.

(3) în acest sens, contractul de credit va conţine clauze exprese privind obligaţia IMM-ului de a plăti băncii contravaloarea spezelor bancare şi comisioanelor de transfer intervenite în cazul plăţii valorii de executare a garanţiei.

Art. 44. - (1) Beneficiarul este obligat să informeze EximBank cu privire la orice sumă recuperată din executarea garanţiilor creditului, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plăţii în executare a garanţiei EximBank.

(2) Beneficiarul va utiliza suma reprezentând valoarea de executare a garanţiei EximBank pentru a acoperi soldul creditului (principalul).

VII.3. Împărţirea riscului

Art. 45. - (1) Beneficiarul şi EximBank suportă proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.

(2) Valoarea netă a oricărei sume recuperate fie de beneficiar, fie de EximBank, din executarea garanţiilor creditului, va fi împărţită între aceştia proporţional cu participarea fiecăruia la risc.

Art. 46, - (1) După plata valorii de executare a garanţiei, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului, atât împotriva ordonatorului, cât şi împotriva oricărei altei persoane asupra căreia acesta şi-a transferat obligaţiile.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank, conform dispoziţiilor legale privitoare la colectarea creanţelor fiscale.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 47. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.

Art. 48. - Ori de câte ori actele normative la care se face referire în normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 260/2008*)

privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 


*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 191/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 6 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 2013.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează:

a) condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;

b) raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi la contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor;

c) constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.

Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă - au înţelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât şi cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor şi a elementelor de construcţii comune;

b) dezastru natural - cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale;

c) tipuri de locuinţe:

- tip A - construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;

- tip B - construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic;

d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia;

e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale**) denumit în continuare PAID - societate de asigurare/reasigurare, constituită prin asocierea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor aprobate în aplicarea acestor legi;

f) primă obligatorie - suma de bani pe care o plăteşte proprietarul unei locuinţe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuinţe, în condiţiile prezentei legi;

g) sumă asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcţiei, în funcţie de tipul locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condiţiile prezentei legi;

h) asigurare de prim risc - pentru orice daună care a intervenit pe parcursul valabilităţii unui contract de asigurare, cuantumul despăgubirii se stabileşte la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate.

Art. 3. - (1) începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor***), emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.

(2) Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze.

(3) în cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.

(4) în cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială direct în contul PAID în conformitate cu dispoziţiile legale.

(5) în cazul construcţiilor cu destinaţie de locuinţă aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte.

(6) Locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

(7) Nu intră sub incidenţa prezentei legi anexele, dependinţele, dotările şi utilităţile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată şi nici bunurile din interiorul locuinţei.

(8) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD.

(9) Societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuinţă care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.

Art. 4. - Elementele contractuale şi condiţiile de asigurare cuprinse în poliţa de asigurare, precum şi criteriile de autorizare a asigurătorilor sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi la art. 25 alin. (1), precum şi cele stabilite prin norme****) emise de A.S.F.


**) A se vedea Norma Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 privind Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013.

***) În anul 2011 a fost emis Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 6/87/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 6 mai 2011. În prezent, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost înlocuit cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - în cazul domeniului „administraţie publică şi cu Ministerul Afacerilor Interne - În cazul domeniului „interne”.

****) A se vedea Norma Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

CAPITOLUL II

Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale

 

SECŢIUNEA 1

Suma asigurată obligatoriu şi condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor

 

Art. 5. - (1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei, a:

a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A;

b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B.

(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, a:

a) 20 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) 10 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3) Suma asigurată obligatoriu, precum şi prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin normă A.S.F.

(4) Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi şi trebuie să vizeze cel puţin suprafaţa locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei.

(5) încadrarea pe tipuri de locuinţe a locuinţelor care prezintă în acelaşi timp elemente specifice atât tipului A, cât şi tipului B se face în condiţiile stabilite prin norme emise de A.S.F., după criteriul ponderii materialelor de construcţie.

Art. 6. - Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

Art. 7. - (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă, fie în mod direct între PAID şi proprietarul locuinţei, fie prin mijlocirea societăţilor de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

a) suma asigurată trebuie să fie egală cu cea asigurată obligatoriu, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, după caz, lit. b);

b) riscurile asigurate prin contract trebuie să cuprindă riscurile prevăzute la art. 6.

(2) Termenii, condiţiile şi clauzele contractului de asigurare a locuinţelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima Obligatorie şi riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile şi obligatorii şi se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin norme A.S.F.

(3) PAD trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea/numele şi sediul/domiciliul părţilor contractante:

b) numele beneficiarului asigurării:

c) tipul locuinţei şi adresa acesteia;

d) suma asigurată obligatoriu;

e) prima obligatorie şi termenele de plată a acesteia;

f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

g) numărul şi titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD, precum şi numărul şi data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă ori de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.

Art. 8. - Se consideră îndeplinită condiţia existenţei asigurării obligatorii a locuinţei în condiţiile prezentei legi, atunci când, în mod cumulativ:

a) prin PAD se asigură construcţia cu destinaţia de locuinţă pentru suma asigurată obligatoriu;

b) PAD acoperă riscurile prevăzute la art. 6;

c) asiguratul a plătit prima obligatorie.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Valabilitatea PAD

 

Art. 9. - (1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie şi s-a emis şi semnat contractul de asigurare.

(2) în cazul poliţelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare şi s-a emis şi semnat contractul de asigurare.

(3) în cazuri bine determinate şi reglementate prin norme ale A.S.F., PAID poate efectua o inspecţie de risc a locuinţei care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta va fi suportată de către PAID.

(4) în situaţia schimbării proprietarului unei locuinţe care este asigurată obligatoriu şi prima a fost achitată integral, PAD rămâne valabilă până la data trecută în contract.

(5) înainte de expirarea valabilităţii prevăzute în PAD, asigurătorul va încheia cu noul proprietar o asigurare obligatorie, în continuarea celei care expiră, după care va transmite în baza de date gestionată de PAID modificările survenite.

Art. 10. - Persoana care devine proprietară a unei locuinţe neasigurate pentru riscurile prevăzute la art. 6, după împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), este obligată să contracteze o PAD pentru aceeaşi locuinţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate.

Art. 11. - (1) Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinaţii nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.

(2) Beneficiarii asigurării şi asiguraţii care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuinţelor fără autorizaţie de construire, emisă în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând structura de rezistenţă a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiţi în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat

 

SECŢIUNEA a 3-a

Prima de asigurare

 

Art. 12. - (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilităţii PAD.

(2) Pentru locuinţele sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorităţii locale şi se face direct în contul PAID. Pentru locuinţele sociale sau pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, PAID emite poliţele de asigurare pe baza listelor transmise de autorităţile locale ori de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, după caz.

Art. 13. - (1) Din sumele încasate cu titlu de primă de asigurare obligatorie, asigurătorii reţin o cotă-parte cu titlu de comision.

(2) Comisionul încasat de societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabileşte prin normă A.S.F.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Drepturi şi obligaţi ale asiguratului şi asigurătorului

 

Art. 14. - Prin PAD, asiguratul, împuternicitul sau contractantul asigurării se obligă să plătească PAID prima obligatorie, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, să plătească asiguratului despăgubirea rezultată din PAD încheiată în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise de A.S.F. În aplicarea prezentei legi.

Art. 15. - Potrivit PAD, asiguratului îi revin următoarele obligaţii şi drepturi:

1. obligaţii:

a) să achite prima obligatorie, în condiţiile prezentei legi;

b) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege.

2. drepturi:

- să încaseze despăgubirea rezultată din PAD, în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.

Art. 16, - Potrivit PAD, societăţile de asigurare care emit asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligaţii şi drepturi:

1. obligaţii:

a) să constate şi să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii şi să finalizeze dosarele de daună în termenele şi în condiţiile stabilite în conformitate cu normele emise de A.S.F. În aplicarea prezentei legi;

b) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege;

c) să emită asiguratului poliţa de asigurare la momentul încheierii asigurării obligatorii PAD;

2. drepturi:

- să reţină comisionul din valoarea primei obligatorii plătite, în cuantumul prevăzut prin normă A.S.F.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale

 

Art. 17. - (1) Primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza PAID semestrial, în lunile iunie şi, respectiv, decembrie ale fiecărui an, lista tuturor construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, inclusiv a celor cu destinaţia de locuinţă socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză, respectând formatul pus la dispoziţie de către PAID,

(2) Societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să încheie asigurări de locuinţe vor transmite semestrial către PAID lista proprietarilor, persoane fizice şi juridice, care au încheiat o poliţa facultativă pentru un imobil cu destinaţia de locuinţă, astfel cum este definită aceasta în prezenta lege.

(3) PAID va pune semestrial la dispoziţia primăriilor, în format electronic, lista proprietarilor care au încheiat contracte de asigurare obligatorie.

(4) Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite, în termen de 3 zile de la data primirii listei, scrisori de înştiinţare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat PAD pentru locuinţele pe care le deţin în proprietate.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Cererile de despăgubire, constatarea daunelor şi plata despăgubirilor

 

Art. 18. - (1) în cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despăgubire se poate face numai de beneficiarii PAD şi va fi adresată asigurătorului care a emis poliţa.

(2) Au calitatea de beneficiari ai PAD următoarele categorii de persoane:

1. În cazul persoanelor fizice:

a) proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, asigurate în condiţiile prezentei legi;

b) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către proprietarii prevăzuţi la lit. a);

c) succesorii legali şi/sau testamentari ai persoanelor prevăzute la lit. a), în cazul în care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul succesoral, dacă nu există beneficiar desemnat potrivit lit. b);

2. În cazul persoanelor juridice:

a) proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, asigurate în condiţiile prezentei legi;

b) în cazul locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (2), persoanele sau autorităţile desemnate, în condiţiile legii, să le administreze;

c) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către asiguraţi.

(3) în cazul în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) pct. 1 lit. a) sunt minori, cererile de despăgubire se fac în numele acestora de către reprezentanţii legali, desemnaţi în condiţiile legii.

Art. 19. - (1) Constatarea şi evaluarea prejudiciilor, precum şi stabilirea cuantumului despăgubirii se fac de către asigurătorul care a eliberat PAD, în conformitate cu normele emise de către A.S.F. În aplicarea prezentei legi.

(2) în cazul poliţelor emise direct de PAID, cererea de despăgubire se adresează direct PAID şi, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea şi evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face şi de o societate desemnată de PAID, conform normelor emise de A.S.F.

(3) în cazul în care asigurătorul care a eliberat PAD informează în scris PAID cu privire la imposibilitatea realizării în termenele prevăzute a instrumentării dosarelor de daună, PAID poate desemna o altă societate, conform normelor emise de A.S.F.

(4) Plata despăgubirilor se va face direct de către PAID în baza unui centralizator transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor.

(5) în cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât şi unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei asigurate şi valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii.

(6) Pentru neplata la termen a despăgubirilor se calculează penalităţi care se plătesc persoanei asigurate, în condiţiile şi în cuantumul stabilite de A.S.F.

(7) Sumele cuvenite ca despăgubire pot fi consemnate în conturi bancare deschise de beneficiarii asigurării sau în numerar.

(8) Despăgubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depăşi valoarea sumei asigurate obligatoriu.

(9) PAID decontează asigurătorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modalitatea de

repartizare a cheltuielilor ce urmează a fi decontate şi determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie se stabilesc prin norme A.S.F.

Art. 20. - PAID va plăti asiguraţilor numai contravaloarea costurilor de reparaţii/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD.

Art. 21. - Pentru riscurile prevăzute la art. 6, sumele plătite de către PAID asiguratului, cu titlu de despăgubire, în temeiul PAD, se constituie în baza principiului asigurării de prim risc.

Art. 22. - (1) Persoanele fizice sau juridice care nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate, în condiţiile prezentei legi, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor.

(2) Persoanele fizice despăgubite, în condiţiile prezentei legi, pentru pagubele rezultate în urma producerii unui dezastru natural nu beneficiază de prevederile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la acordarea locuinţelor sociale.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Locuinţele din condominii

 

Art. 23. - În cazul condominiilor se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte.

 

CAPITOLUL III

Constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea PAID

 

Art. 24. - (1) în vederea gestionării asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale a locuinţelor se constituie societatea de asigurare/reasigurare, denumită PAID, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) PAID are următoarele atribuţii:

a) tipăreşte sau emite în sistem electronic PAD;

b) contractează reasigurarea;

c) administrează baza de date privind evidenţa construcţiilor CU destinaţia de locuinţă, pentru care au fost emise poliţe PAD;

d) îndeplineşte funcţia de centru de coordonare a activităţii de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfăşurată de societăţile de asigurări autorizate.

(3) în ceea ce priveşte statutul de societate de asigurare-reasigurare, activitatea PAID este supusă reglementării şi supravegherii A S.F., în condiţiile legii.

(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), PAID va emite, cu avizul A.S.F., regulamente privind organizarea şi funcţionarea societăţii, inclusiv relaţia dintre societăţile de asigurare autorizate şi PAID, fluxurile financiare şi de informaţii şi orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcţionarea societăţii, în condiţiile prezentei legi.

(5) Atribuţiile organelor statutare, precum şi cele ale conducerii executive a PAID se stabilesc în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele emise de A.S.F. În aplicarea acesteia.

Art. 25. - (1) Pot fi acţionari ai PAID societăţile de asigurare-reasigurare autorizate de către A.S.F. să practice riscuri de catastrofă, care singure ori prin intermediul sau în legătură cu alte societăţi de asigurare controlate de aceleaşi persoane ori acelaşi grup de persoane exercită drepturi ce decurg din deţinerea unor acţiuni care cumulate reprezintă cel mult 15% din capitalul social al PAID sau îi conferă acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor PAID.

(2) Ulterior constituirii PAID, asigurătorii care îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (1) au dreptul de a deveni acţionari la această societate în aceleaşi condiţii cu acţionarii PAID care au calitatea de asigurători autorizaţi să practice riscuri de catastrofă.

Art. 26. - Conducerea executivă a PAID se exercită de un director general şi de un director general adjunct, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 27. - Persoanele semnificative trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în normele emise de A.S.F. În aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 28. - Disponibilităţile PAID pot fi plasate la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau obligaţiuni municipale ori în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Contravenţii

 

Art. 29. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:

a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se află în situaţia prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 32;

b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 10;

c) nerespectarea, în orice mod, de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, a prevederilor prezentei legi.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceştia.

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) le sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele emise de A.S.F. În aplicarea acesteia.

(5) Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în care locuieşte contravenientul.

 

CAPITOLUL V

Susţinerea financiară a PAID

 

Art. 30. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să contracteze împrumuturi pentru:

a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum şi pentru completarea, după caz, a diferenţei până la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din următorii 4 ani;

b) asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata compensaţiilor necesare în cazul în care pagubele depăşesc valoarea maximă care poate fi acoperită din resursele PAID şi de către societatea de reasigurare în cazul producerii riscurilor asigurate.

(2) Condiţiile de contractare a împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc ulterior, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să acorde sumele contractate în temeiul prevederilor alin. (1), prin încheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de împrumut, în condiţiile legii.

(4) Rambursarea împrumuturilor se efectuează din sursele proprii ale RAID.

Art. 31. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor prevedea în bugetul anual sumele necesare plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 32. - Pentru primul an, proprietarii de construcţii cu destinaţia de locuinţă sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor până la expirarea unei perioade de un an de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (1).

Art. 33. - Pentru anul 2009, primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, transmit datele prevăzute la art. 17 alin. (1) către PAID, după cum urmează:

a) în cazul oraşelor/municipiilor, în termen de o lună de la data adoptării normelor de către A.S.F., emise în aplicarea prezentei legi;

b) în cazul comunelor, în termen de 3 luni de la data adoptării normelor de către A.S.F., emise în aplicarea prezentei legi.

Art. 34. - În aplicarea prezentei legi, A.S.F. va emite norme privind:

a) criteriile de autorizare a asigurătorilor pentru încheierea de contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor;

b) forma şi clauzele poliţei PAD, precum şi forma certificatului de asigurare;

c) stabilirea comisioanelor care se încasează în condiţiile prevăzute de lege;

d) condiţiile cedării în reasigurare a riscurilor asigurate prin PAD;

e) constituirea rezervei pentru daunele asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuinţelor;

f) constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor*);

g) aspectele pentru care prezenta lege prevede în mod expres că se reglementează pe această cale.

Art. 35. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va încheia protocoale de colaborare cu autorităţi, instituţii sau asociaţii a căror contribuţie la realizarea scopului urmărit de prezenta lege se apreciază ca fiind necesară.

Art. 36. - Prezenta lege se completează, în mod corespunzător, cu legislaţia civilă, comercială şi cu cea din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor.

Art. 37. - Normele de aplicare a prezentei legi**) se adoptă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi A.S.F. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 38. - Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 191/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 260/2008 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale legii modificatoare:

„Art. II. - Pentru asigurările facultative multianuale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu prima aniversare anuală.”


*) A se vedea Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 2 iunie 2009.

**) A se vedea nota de subsol de la art. 3 alin. (1).


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.