MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 184/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 184         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 11 martie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

195/431/15. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România

 

274. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

501. - Decizie privind sancţionarea Societăţii UBI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

502. - Decizie privind sancţionarea Societăţii VIO ILE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

503. - Decizie privind sancţionarea Societăţii TEMPO ASIG - INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Regulament privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARA VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Nr. 195 din 11 februarie 2016

Nr. 15 din 3 februarie 2016

Nr. 431 din 2 martie 2016

 

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 439 din 22 ianuarie 2016 al Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98,(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi(CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, ale Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea,

având în vedere prevederile Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015,

având în vedere comunicarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură către Comisia Europeană nr. 37.002 din 29 octombrie 2014 privind creşterea raportului dintre suprafaţa terenurilor utilizate ca pajişti permanente şi suprafaţa agricolă totală declarate de fermieri în anul 2014,

în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, al art. 66 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - În anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 mai 2015, domeniul „Bunăstarea animalelor” se modifică şi avea următorul cuprins:

 

Specificare SMR/GAEC

Cerinţe şi standarde obligatorii pentru fermieri

„Domeniul: Bunăstarea animalelor

Bunăstarea animalelor

SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor

Reglementări:

Art. 3 şi 4 din Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecţia viţeilor, transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 72/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor

- Art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 şi anexa la Norma sanitară veterinară ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 72/2005

 

SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor

Reglementări:

Art. 3 şi 4 din Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor, transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare

- Art. 3, art. 4 şi anexa la Norma sanitară veterinară care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă

Reglementări:

Art. 4 din Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă, transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă

- Art. 4 şi anexa la Norma sanitară veterinară privind protecţia animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Achim Irimescu

Laszlo Csutak Nagy

Cristiana Paşca Palmer

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

 

ORDIN

privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 şi art. 32 alin, (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare Specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă un număr de 100 de locuri, reprezentând cifra anuală de şcolarizare pentru anul 2016 în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, denumit în continuare Program.

Art. 2. - Pentru anul 2016, taxa de participare la Program este:

a) taxa de înscriere la concurs - 200 lei;

b) taxa de şcolarizare - 2.000 iei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

 

Bucureşti, 3 martie 2016.

Nr. 274.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii UBI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, municipiul Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 9 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/888 din 29 ianuarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea UBI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Târgovişte, Bd. Independenţei, punct Baia Comunală, etaj 1, nr. 3, judeţul Dâmboviţa, J 15/721/22.05.2007, CUI 21783045/23.05.2007, RBK-423/26.07.2016, reprezentată legal de doamna Neagu Elena Iuliana în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea UBI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin, (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea UBI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Târgovişte, Bd. Independenţei, punct Baia Comunală, etaj 1, nr. 3, judeţul Dâmboviţa, J15/721/22.05.2007. CUI 21783045/23 05.2007, RBK-423/26.07.2016, reprezentată legal de doamna Neagu Elena Iuliana în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de Sa data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şt poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

 

Bucureşti, 29 februarie 2016.

Nr. 501.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii VIO ILE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, municipiul Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 9 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/886 din 29 ianuarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea VIO ILE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Iulius Cezar nr. 2, bl. P1, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, J25/46/09.02.2011, CUI 28009689/09.02.2011, reprezentată legal de domnul Boanca Viorel în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea VIO ILE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin, (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea VIO ILE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Iulius Cezar nr. 2, bl. P1, sc. 1. ap. 2, judeţul Mehedinţi, J25/46/09.02.2011, CUI 28009689/09.02.2011, reprezentată legal de domnul Boanca Viorel în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de Sa data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şt poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficiat al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 29 februarie 2016.

Nr. 502.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii TEMPO ASIG - INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, municipiul Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 9 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/900 din 29 ianuarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea TEMPO ASIG - INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Râmnicu Sărat nr. 21, bl. 20L, parter, sectorul 3, J40/208/16.01.2002, CUI 14386956, RBK-071/10.04.2003, reprezentată legal de domnul Ionescu Niculae Iulian în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea TEMPO ASIG - INSURANCE BROKER - S R L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin, (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1.- În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea TEMPO ASIG - INSURANCE BROKER - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Râmnicu Sărat nr. 21, bl. 20L, parter, sectorul 3, J40/208/16.01.2002, CU114386956, RBK-071/10.04.2003, reprezentată legal de domnul Ionescu Niculae Iulian în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „Insurance broker”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

 

Bucureşti, 29 februarie 2016.

Nr. 503.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 lit. r), ale art. 4 alin. (3), ale art. 12 alin. (2), ale art. 13 alin. (3), (6) şi (7), ale art. 14 alin. (5), ale art. 15 alin. (2), ale art. 16 alin. (3), ale art. 18 alin. (5) şi (6), ale art. 19 alin. (4), ale art. 20 alin. (2) lit. a), ale art. 21 alin. (3) şi (6), ale art. 22 alin. (4) şi ale art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare,

în temeiul dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare, ale art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, încadrate în una dintre următoarele categorii: bănci, case centrale ale cooperativelor de credit şi bănci de credit ipotecar şi reglementează condiţiile în care se desfăşoară activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare de către acestea.

Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare, denumită în continuare Lege, la art. 3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

(2) în înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) emisiune de obligaţiuni ipotecare - oferirea spre subscriere de obligaţiuni ipotecare în cadrul unei oferte individuale sau în cadrul mai multor oferte, realizate pe parcursul a 15 luni de la data obţinerii de către emitent a unei aprobări de emisiune de obligaţiuni ipotecare în baza unui prospect de emisiune sau, după caz, a unui document de ofertă;

b) indicator de acoperire - indicatorul calculat potrivit prevederilor art. 38;

c) indicator de supragarantare - indicatorul calculat potrivit prevederilor art. 43;

d) creanţă neperformantă - creanţele încadrate ca expuneri neperformante potrivit prevederilor pct. 38 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL II

Activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii pentru emiterea de obligaţiuni Ipotecare

 

Art. 3. - În vederea obţinerii aprobării efectuării unei emisiuni de obligaţiuni ipotecare, instituţia de credit emitentă

depune la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere o cerere de aprobare a emisiunii de obligaţiuni

ipotecare, însoţită de documentaţia care face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege şi de prezentul regulament.

Art. 4. - (1) în vederea evaluării capacităţii emitentului de a asigura respectarea cerinţelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Lege, acesta trebuie să comunice Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, într-o manieră transparentă şi pentru întreaga perioadă de derulare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare, obiectivele şi strategia urmărite prin angajarea în activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare.

(2) Emitentul trebuie să demonstreze existenţa capacităţii de organizare corespunzătoare a activităţii de emisiune de obligaţiuni ipotecare şi modul de asigurare a integrării acestei activităţi în cadrul general de guvernanţă internă şi de control al întregii activităţi a emitentului.

(3) Emitentul trebuie să demonstreze că situaţia financiară curentă şi de perspectivă este de natură să asigure, inclusiv în condiţii de stres, protejarea intereselor investitorilor în obligaţiuni ipotecare, precum şi pe cele ale celorlalţi creditori ai emitentului.

(4) în aplicarea prevederii art. 4 alin. (2) lit. b) din Lege, emitentul trebuie să respecte cerinţele prevăzute la art. 26 alin. (1)-(3).

(5) în vederea protejării intereselor deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare, emitentul trebuie să demonstreze că menţinerea continuă a unui nivel corespunzător al portofoliului de creanţe afectat emisiunii de obligaţiuni ipotecare şi a calităţii acestuia se realizează în orice moment, inclusiv în situaţii de criză.

(6) în vederea protejării intereselor celorlalţi creditori, emitentul trebuie să demonstreze că activul bilanţier include, în orice moment, active negrevate de sarcini la un nivel care permite menţinerea accesului la sursele de finanţare necesare asigurării continuităţii activităţii sale, accesibile şi diversificate în mod corespunzător, inclusiv în situaţii de criză.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Documente necesare pentru evaluarea cererii de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare

 

Art. 5. - (1) în vederea instrumentării cererii de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare, emitentul depune la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere următoarele:

a) cererea de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare, semnată de persoanele împuternicite să reprezinte instituţia de credit;

b) hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor privind emisiunea de obligaţiuni ipotecare;

c) proiectul prospectului de emisiune de obligaţiuni ipotecare sau, după caz, al documentului de ofertă; în cazul depunerii unui proiect de document de ofertă se va prezenta şi declaraţia emitentului cu privire la faptul că oferta/ofertele realizată/ realizate în cadrul emisiunii se încadrează în excepţiile de la aprobarea şi publicarea unui prospect, în conformitate cu art. 24 alin. (3) din Lege;

d) raportul agentului aprobat de Banca Naţională a României privind evaluarea proprie a acestuia, conform art. 22 alin. (3) din Lege, asupra emisiunii de obligaţiuni ipotecare a cărei aprobare o solicită emitentul;

e) documente privind obiectivele şi strategia emitentului privind emisiunea de obligaţiuni ipotecare şi modalitatea de realizare a integrării acestora în modelul general de business pe întreaga perioadă de derulare a emisiunii, cu evaluarea modificărilor corespunzătoare ale impactului acestei activităţi asupra rentabilităţii emitentului, structurii de finanţare şi profilului de risc;

f) documente privind evaluarea mediului de afaceri, cu prezentarea tendinţelor generale ale pieţei;

g) descrierea emisiunii de obligaţiuni ipotecare, cu prezentarea, cel puţin, a informaţiilor specificate în anexele A.14.1 şi A.14.2;

h) documente privind identificarea în cadrul de administrare al emitentului a acelor componente ale structurii organizatorice care sunt implicate în activitatea de emitere de obligaţiuni ipotecare şi descrierea sarcinilor, responsabilităţilor şi procesului decizional la nivelul fiecăreia şi a structurii organizatorice în ansamblu, inclusiv la nivelul organului de conducere şi al conducerii superioare, în legătură cu această activitate, sens în care vor fi prezentate cel puţin informaţiile specificate în anexa A.8;

i) descrierea elementelor cadrului aferent controlului intern, respectiv a politicilor, procedurilor, limitelor şi controalelor emitentului cu relevanţă pentru activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare, precum şi prezentarea detaliată a modalităţilor efective în care funcţia de administrare a riscurilor, funcţia de conformitate şi funcţia de audit intern participă la această activitate;

j) descrierea elementelor cadrului de administrare a riscurilor şi prezentarea modalităţilor efective în care funcţia de administrare a riscurilor participă la asigurarea, identificarea, măsurarea sau evaluarea, monitorizarea, diminuarea şi raportarea riscurilor aferente activităţii de emisiune de obligaţiuni ipotecare, care se realizează conform precizărilor din anexa A.9.1;

k) descrierea sistemelor informatice şi a politicilor şi procedurilor contabile care să asigure evidenţierea distinctă, în cursul normal al activităţii, a tuturor elementelor portofoliului de creanţe afectat garantării emisiunii de obligaţiuni ipotecare, inclusiv a creanţelor ataşate aferente creditelor incluse în portofoliul de creanţe, precum şi separarea activelor înscrise în Registrul de evidenţă internă la momentul numirii administratorului de portofoliu. Sistemele informatice trebuie să asigure reflectarea în procesul de administrare a riscurilor aferente emisiunii de obligaţiuni ipotecare, inclusiv în raportările prudenţiale şi de transparenţă aferente emisiunii de obligaţiuni ipotecare, a oricăror modificări intervenite asupra activelor incluse în Registrul de evidenţă internă;

l) raportul auditorului financiar privind gradul de adecvare a structurii organizatorice, a cadrului de control intern şi a sistemului informatic ale emitentului la specificul activităţii de emisiune de obligaţiuni ipotecare; raportul privind gradul de adecvare a sistemului informatic poate să fie întocmit şi de un auditor extern, specializat în auditarea sistemelor informatice, cu condiţia să fie membru al unui organism profesional recunoscut la nivel internaţional şi să posede experienţa necesară în auditarea sistemelor informatice utilizate în domeniul financiar-bancar;

m) descrierea portofoliului de creanţe şi a activelor incluse în acesta, cu indicarea detaliilor referitoare la calitatea activelor, prezentate conform precizărilor din anexa A. 14.3;

n) evaluarea emitentului asupra riscurilor aferente portofoliului de creanţe, cu prezentarea cel puţin a informaţiilor menţionate în anexa A. 15;

o) procedurile pentru asigurarea administrării portofoliului de creanţe ca o masă patrimonială distinctă şi a evidenţierii obligaţiilor de plată aferente obligaţiunilor emise după deschiderea procedurii falimentului instituţiei de credit; în acest sens, procedurile trebuie să asigure respectarea, în caz de faliment al emitentului, a prevederilor art. 11 alin. (1) din Lege, inclusiv pentru creanţele imobiliare menţionate la art. 18 alin. (3) din Lege;

p) descrierea situaţiei sale financiare curente, potrivit precizărilor din anexa A. 16.1, şi a situaţiei financiare de perspectivă, cu prezentarea cel puţin a informaţiilor prevăzute în anexa A. 16.2, din care să reiasă inclusiv:

(i) măsura în care activul bilanţier permite menţinerea continuă a calităţii corespunzătoare a portofoliului de creanţe afectat emisiunii de obligaţiuni ipotecare şi a cerinţelor de acoperire şi supra garanta re, inclusiv în situaţii de criză;

(ii) descrierea modificărilor intervenite în structura de finanţare a emitentului ca urmare a emiterii de obligaţiuni ipotecare şi măsura în care este asigurat în continuare accesul la surse de finanţare diversificate conform profilului de risc, precum şi rezultatul testului prevăzut la art. 140 alin. (4) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013;

q) orice alte documente pe care le consideră necesare pentru instrumentarea cererii de aprobare a unei emisiuni de obligaţiuni ipotecare, inclusiv opinii ale unor consultanţi externi sau specialişti în oricare dintre domeniile care fac obiectul evaluării în procedura de aprobare a activităţii de emisiune de obligaţiuni ipotecare.

(2) Documentele depuse de emitent în susţinerea cererii de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare vor fi însoţite de declaraţia dată în numele emitentului de către persoanele împuternicite să reprezinte instituţia de credit, prin care se atestă că informaţiile conţinute în documentele depuse pentru susţinerea cererii de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare reflectă în mod corect şi complet situaţia emitentului la momentul depunerii cererii.

(3) Informaţiile şi documentele prezentate cu depăşirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (5) din Lege nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de aprobare şi se restituie emitentului.

Art. 6, - în situaţia în care emisiunea de obligaţiuni ipotecare se realizează în baza unui prospect de emisiune, iar aprobarea acestuia revine Autorităţii de Supraveghere Financiară, un exemplar al proiectului prospectului de emisiune se depune de emitent la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea exercitării competenţelor sale, potrivit Legii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Aprobarea emisiunii de obligaţiuni ipotecare

 

Art. 7. - (1) Banca Naţională a României aprobă o emisiune de obligaţiuni ipotecare numai dacă în urma evaluării efectuate pe baza documentelor depuse de emitent conform art. 5

constată că sunt îndeplinite toate condiţiile cerute de Lege şi de prezentul regulament.

(2) Aprobarea Băncii Naţionale a României are valabilitate 15 luni de la data comunicării de către Banca Naţională a României a aprobării cererii de emisiune depuse de emitent. În baza aprobării de emisiune de obligaţiuni ipotecare, emitentul poate realiza în decursul perioadei de valabilitate a aprobării una sau mai multe oferte de subscriere, cu asigurarea structurării portofoliului potrivit informaţiilor prezentate la momentul aprobării în anexa A.9.3.

(3) Pentru efectuarea de emisiuni de obligaţiuni ipotecare după data prevăzută la alin. (2), emitenţii adresează Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere o nouă solicitare de aprobare a emisiunii semnată de persoanele împuternicite să reprezinte instituţia de credit, însoţită de următoarea documentaţie:

a) în situaţia apariţiei unor modificări ale informaţiilor furnizate

în procedura anterioară de aprobare a emisiunii, cuprinse în documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), e), f), h), i), j) şi k), se vor prezenta modificările intervenite însoţite de o evaluare a impactului acestora asupra capacităţii emitentului de a respecta condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Lege, precum şi de documentul sau, după caz, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. I); în caz contrar se va prezenta un document din care să rezulte că respectivele informaţii sunt actuale;

b) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), după caz, precum şi la lit. c), d), g), m), n), o), p) şi, după caz, la lit. q), precum şi documentele prevăzute la art. 13.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Respingerea cererii de aprobare a emisiunii de obligaţiuni Ipotecare şi retragerea aprobării pentru efectuarea unei emisiuni de obligaţiuni ipotecare

 

Art. 8. - (1) în situaţia în care procedura de evaluare se încheie cu respingerea cererii de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare, calitatea de emitent încetează cu privire la respectiva emisiune de obligaţiuni ipotecare de la data comunicării hotărârii de respingere, fără a produce vreun efect asupra altei emisiuni de obligaţiuni ipotecare aprobate de Banca Naţională a României.

(2) Hotărârea Băncii Naţionale a României de respingere a cererii de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării sale, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii.

Art. 9. - (1) în aplicarea art. 7 alin. (1) din Lege, hotărârea Băncii Naţionale a României de retragere a aprobării se comunică în scris emitentului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării sale, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii.

(2) La data comunicării retragerii aprobării în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) din Lege încetează calitatea de emitent cu privire la respectiva emisiune de obligaţiuni ipotecare, fără a produce vreun efect asupra altei emisiuni de obligaţiuni ipotecare aprobate de Banca Naţională a României.

(3) în aplicarea art. 4 alin. (7) din Lege, retragerea aprobării cu privire la o emisiune de obligaţiuni ipotecare se comunică Autorităţii de Supraveghere Financiară.

 

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii referitoare la agent

 

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale referitoare la aprobarea agentului

 

Art. 10. - (1) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de lege şi să nu se afle în vreo situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare.

(2) La evaluarea cerinţei privind reputaţia agentului vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanţă, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puţin următoarele aspecte şi situaţii:

a) existenţa unei condamnări pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;

b) auditorul financiar a fost sau este cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la lit. a);

c) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri aplicate auditorului financiar ori impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al valorilor mobiliare, al activităţii de asigurare sau al pieţelor de valori mobiliare ori al instrumentelor financiare şi ai mijloacelor de plată sau a oricărei altei legislaţii privind serviciile financiare;

d) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri şi sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror prevederi relevante.

(3) Auditorii financiari propuşi în calitate de agent trebuie să aibă experienţă relevantă în domeniul auditării situaţiilor financiare ale instituţiilor de credit.

Art. 11. - Se consideră că îndeplinesc condiţiile de experienţă şi reputaţie auditorii financiari care au fost aprobaţi în calitate de auditori financiari ai unei instituţii de credit cel puţin pentru ultimele 3 exerciţii financiare.

Art. 12. - (1) Banca Naţională a României aprobă numirea agentului propus de emitent numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) agentul propus îndeplineşte cerinţele de reputaţie şi experienţă şi nu se află în vreo situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare;

b) cadrul organizatoric al agentului propus asigură îndeplinirea în mod corespunzător a tuturor obligaţiilor agentului în raport cu volumul emisiunii de obligaţiuni ipotecare.

(2) Cerinţa prevăzută la art. 21 alin. (3) din Lege referitoare la relaţia de afiliere între agent şi emitent se evaluează pe baza declaraţiei pe propria răspundere a emitentului.

(3) Aprobarea ca agent pentru o emisiune de obligaţiuni ipotecare este condiţionată întotdeauna de desemnarea unei persoane fizice ca reprezentant permanent pentru îndeplinirea atribuţiilor agentului.

(4) Banca Naţională a României hotărăşte cu privire la aprobarea agentului propus de emitent, în termen de 30 de zile de la data primirii informaţiilor şi a documentaţiei complete în susţinerea cererii de aprobare. În cazul în care sunt necesare informaţii sau documente suplimentare, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data prezentării acestora, dar nu poate depăşi 3 luni de la data primirii cererii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Documente necesare pentru aprobarea agentului

 

Art. 13. - (1) în vederea analizei îndeplinirii condiţiilor pentru aprobarea agentului, emitentul depune la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere o cerere, însoţită de următoarele documente:

a) document eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) din care să rezulte că persoana propusă este membru activ al C.A.F.R.;

b) descrierea activităţii auditorului financiar din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor de experienţă prevăzute la art. 10 alin. (3);

c) procedurile de lucru pentru prestarea serviciilor de agent care să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (2);

d) schema de personal pentru echipa care va asigura prestarea serviciilor de agent, cu prezentarea atribuţiilor fiecărui membru al echipei;

e) procedurile interne privind cerinţele de reputaţie şi experienţă pentru membrii echipei;

f) declaraţia pe propria răspundere, dată de agentul propus, privind îndeplinirea cerinţelor de reputaţie şi experienţă de către membrii echipei;

g) declaraţia pe propria răspundere a emitentului cu privire la îndeplinirea cerinţei referitoare la relaţii de afiliere prevăzute la art. 21 alin. (3) din Lege;

h) documentul prin care se desemnează reprezentantul permanent al agentului propus;

i) declaraţia pe propria răspundere, dată de agentul propus de emitent, potrivit căreia acesta se obligă ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea emisiunii de către Banca Naţională a României, să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională cu o societate de asigurare, care să respecte cerinţele prezentului regulament;

j) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa E, completat şi semnat de agentul propus;

k) hotărârea organului competent al agentului privind desemnarea agentului;

l) cazierul judiciar al agentului propus de emitent;

m) declaraţia pe propria răspundere, dată de agentul propus de emitent, potrivit căreia nu se află în vreo situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare.

(2) Agentul propus trebuie să dispună de proceduri de lucru privind prestarea serviciilor de agent, care să prezinte, prin raportare la mijloacele şi resursele de care dispune, condiţiile şi modalităţile efective de îndeplinire a fiecărei atribuţii încredinţate agentului în cadrul unei emisiuni de obligaţiuni ipotecare, conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament.

Art. 14. - (1) Agentul este obligat să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională care să acopere riscurile profesionale decurgând din asumarea obligaţiilor de prestare a serviciilor de agent. Asigurarea trebuie să acopere şi riscurile activităţii persoanei fizice desemnate ca reprezentant permanent. Suma asigurată trebuie să fie cei puţin egală cu dublul onorariului brut anual prevăzut în contractul încheiat între emitent şi agent.

(2) Poliţa asigurării de răspundere civilă profesională, precum şi condiţiile generale de asigurare se depun în copie la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de asigurare.

(3) Declaraţia prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. i) nu este necesară în situaţia în care emitentul prezintă o poliţă de asigurare pentru răspundere civilă profesională încheiată pentru serviciile de agent pentru emisiunea de obligaţiuni ipotecare respectivă.

 

 

CAPITOLUL IV

Registrul de evidenţă internă

 

SECŢIUNEA 1

Forma şi conţinutul

 

Art. 15. - (1) Registrul de evidenţă internă trebuie să menţioneze denumirea emitentului şi să poarte titlul „Registru de evidenţă internă”.

(2) Separat de Registrul de evidenţă internă, emitentul poate ţine mai multe subregistre, care să conţină cel puţin aceleaşi informaţii ca şi Registrul de evidenţă internă.

(3) Oportunitatea ţinerii, precum şi conţinutul complet al unui subregistru de evidenţă internă sunt stabilite de către emitent. Prevederile referitoare la Registrul de evidenţă internă se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte forma şi păstrarea unui subregistru de evidenţă internă, garanţiile de securitate pe care trebuie să le furnizeze sistemele informatice ale emitentului, precum şi orice alte obligaţii.

Art. 16, - (1) Registrul de evidenţă internă se ţine în format electronic.

(2) Conţinutul complet al Registrului de evidenţă internă se stabileşte de către fiecare emitent, cu respectarea cerinţelor minimale prevăzute de prezentul capitol.

Art. 17. - (1) Registrul de evidenţă internă cuprinde câte o secţiune special destinată înscrierilor referitoare la:

a) creanţe imobiliare;

b) alte active financiare;

c) instrumente financiare derivate.

(2) înscrierile menţionate la alin. (1) lit. a) se vor evidenţia distinct, astfel:

a) creanţe imobiliare izvorâte din contracte de credit pentru investiţii imobiliare acordate de emitent;

b) creanţe imobiliare preluate prin cesiune de către emitent.

Art. 18. - (1) în Registrul de evidenţă internă se înscriu cel puţin următoarele:

a) date de identificare ale fiecărei creanţe imobiliare, respectiv cel puţin numărul contractului de credit care a dat naştere dreptului de creanţă şi valoarea acesteia, conform alin. (2);

b) date de identificare ale fiecărui activ financiar care nu face parte din categoria celor prevăzute la lit. a) şi valoarea nominală aferentă;

c) date despre fiecare instrument financiar derivat, respectiv contractul care l-a generat.

(2) Valoarea care se înscrie în Registrul de evidenţă internă pentru o creanţă imobiliară este valoarea acesteia la data acordării creditului plus valoarea dobânzilor de încasat conform graficului de rambursare întocmit la aceeaşi dată.

(3) în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Lege, în cazul particular al unei creanţe imobiliare garantate parţial cu ipotecă în favoarea emitentului, valoarea atribuită în Registrul de evidenţă internă este proporţională cu procentul de garantare în favoarea emitentului.

Art. 19. - Registrul de evidenţă internă trebuie să fie ţinut într-o manieră care să facă posibilă în orice moment verificarea sau reproducerea sa în întregime, pe suport letric ori electronic, în formă lizibilă, fără alterarea formei sau conţinutului înregistrărilor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Completarea şi păstrarea

 

Art. 20. - (1) Registrul de evidenţă internă se actualizează de către emitent, ori de câte ori este necesar, prin înscrierea fiecărei modificări sau completări a datelor cuprinse în registru.

(2) Erorile materiale, greşelile de calcul şi orice alte erori pot fi corectate numai cu respectarea prevederilor prezentei secţiuni.

Art. 21. - (1) Sistemul informatic al emitentului utilizat la ţinerea Registrului de evidenţă internă trebuie să fie conform cu nivelul tehnologic şi cerinţele legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

(2) Acest sistem trebuie să asigure cel puţin următoarele garanţii de securitate:

a) identificarea şi autentificarea - funcţiile sistemului pot fi utilizate numai în cazul în care utilizatorul îşi confirmă identitatea faţă de sistem într-o modalitate sigură;

b) administrarea autorizaţiilor - drepturile de utilizare sunt administrate în sistemul informatic;

c) verificarea autorizaţiei - drepturile de utilizare sunt verificate de sistem;

d) acceptarea de verificare - toate accesările vor fi înregistrate într-o manieră ce permite verificarea acestor accesări (introducere, citire, copiere, modificare, ştergere, blocare de date);

e) recuperare de date - sistemele utilizate pot fi recuperate fără riscuri de securitate;

f) verificare împotriva falsificării datelor - orice falsificare a datelor stocate poate fi imediat detectată prin mecanisme tehnice de verificare;

g) fiabilitate - orice defecţiune este raportată imediat.

Art. 22. - (1) Fiecărei creanţe înscrise în Registrul de evidenţă internă i se alocă un cod unic de identificare. Acesta nu poate fi alocat unei alte înscrieri, chiar dacă respectiva creanţă este eliminată din portofoliul de creanţe şi este ştearsă din Registrul de evidenţă internă.

(2) Toate operaţiunile asupra Registrului de evidenţă internă, inclusiv interogările acestuia, trebuie înregistrate în sistemele informatice ale emitentului în aşa fel încât să nu poată fi modificate sau consultate fără ca identitatea utilizatorului, momentul şi conţinutul modificării efectuate să poată fi detectate cu precizie

(3) Sistemele informatice ale emitentului trebuie să permită în orice moment reconstituirea tuturor operaţiunilor şi interogărilor Registrului de evidenţă internă, precum şi identificarea cu precizie a conţinutului iniţial şi a conţinutului tuturor înregistrărilor modificatoare.

Art. 23. - (1) înscrierea şi ştergerea, precum şi orice alte modificări în Registrul de evidenţă internă pot fi efectuate numai de către persoane nominalizate în acest scop de emitent, conform procedurilor interne privind desfăşurarea activităţii de emitere de obligaţiuni ipotecare.

(2) Pentru fiecare persoană nominalizată de emitent pentru operarea înscrierilor, ştergerilor sau altor modificări ale Registrului de evidenţă internă se stabileşte cel puţin o altă persoană care verifică şi validează operaţiunile efectuate de prima persoană.

(3) Registrul de evidenţă internă va fi protejat împotriva accesului neautorizat şi împotriva deteriorării sau distrugerii, conform procedurilor şi proceselor interne ale emitentului de asigurare a continuităţii activităţii inclusiv în situaţii neprevăzute.

Art. 24. - Emitentul va arhiva Registrul de evidenţă internă, în condiţii de siguranţă, pentru cel puţin 50 de ani, protejat împotriva accesului neautorizat şi împotriva deteriorării sau distrugerii din cauza factorilor externi.

 

 

CAPITOLUL V

Cerinţe privind structurarea portofoliului de creanţe

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Art. 25. - Pentru scopurile prezentului capitol, valoarea contabilă totală a portofoliului de creanţe se obţine prin însumarea valorii contabile a creanţelor imobiliare cu valoarea contabilă a activelor financiare prevăzute la art. 30.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Limite aplicabile în structurarea portofoliului de creanţe

 

Art. 26. - (1) în aplicarea art. 13 alin. (6) din Lege, valoarea contabilă a creanţelor imobiliare şi a activelor financiare prevăzute la art. 30 afectate garantării obligaţiunilor ipotecare nu poate depăşi procentul din valoarea contabilă totală a activelor emitentului, stabilit conform metodologiei prevăzute în anexa D.

(2) Valoarea contabilă a creanţelor imobiliare rezidenţiale incluse în portofoliul de creanţe nu trebuie să depăşească 80% din valoarea contabilă a creanţelor imobiliare rezidenţiale din bilanţul emitentului, eligibile pentru a fi incluse în portofoliul de creanţe.

(3) Valoarea contabilă a altor creanţe imobiliare decât cele prevăzute la alin. (2) incluse în portofoliul de creanţe nu trebuie să depăşească 60% din valoarea contabilă a altor creanţe imobiliare decât cele prevăzute la alin. (2) din bilanţul emitentului, eligibile pentru a fi incluse în portofoliul de creanţe.

(4) în baza prevederilor art. 13 alin. (5) din Lege, valoarea contabilă a activelor financiare incluse în portofoliul de creanţe pentru acoperirea deficitului de lichiditate care depăşeşte limita prevăzută Sa art. 30 alin. (2) nu este luată în calculul limitei pe care valoarea contabilă a portofoliului de creanţe o are în valoarea contabilă totală a activelor emitentului, determinată potrivit alin. (1).

Art. 27. - (1) în aplicarea prevederilor art. 18 alin. (5) din Lege, valoarea contabilă a creanţelor imobiliare garantate cu ipoteci asupra terenurilor fără construcţii şi a celor garantate cu ipoteci asupra imobilelor aflate în construcţie nu trebuie să depăşească 10% din totalul valorii contabile a creanţelor imobiliare incluse în portofoliul de creanţe.

(2) în sensul alin. (1), prin imobile aflate în construcţie se înţelege acele clădiri în curs de execuţie pentru care nu s-a încheiat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrării.

(3) în aplicarea prevederilor art. 18 alin. (5) din Lege, valoarea contabilă a creanţelor imobiliare garantate cu ipoteci asupra terenurilor fără construcţii nu trebuie să depăşească 1% din totalul valorii contabile a creanţelor imobiliare incluse în portofoliul de creanţe.

Art. 28. - În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (6) din Lege, valoarea contabilă a creanţelor imobiliare faţă de un singur debitor, prin ele însele sau împreună cu valoarea contabilă a creanţelor imobiliare faţă de persoanele afiliate acestuia, nu trebuie să depăşească 5% din totalul valorii contabile a creanţelor imobiliare incluse în portofoliul de creanţe.

Art. 29. - În sensul prevederilor art. 2 lit. r) din Lege, prin valoarea de referinţă a proprietăţii se înţelege valoarea de piaţă a acesteia, aşa cum este utilizată în contextul determinării cerinţelor de capital pentru riscul de credit.

Art. 30. - (1) în aplicarea art. 12 alin. (2) din Lege, emitenţii pot include într-un portofoliu de creanţe afectat garantării de obligaţiuni ipotecare următoarele categorii de active financiare, în măsura în care nu înregistrează întârzieri la plată:

a) expuneri faţă de:

(i) Guvernul României, Banca Naţională a României sau unităţi administrativ-teritoriale din România;

(ii) administraţii centrale, bănci centrale, entităţi din sectorul public, administraţii regionale sau autorităţi locale din Uniunea Europeană care se încadrează cel puţin la nivelul 2 de calitate a creditului potrivit prevederilor Regulamentului UE nr. 575/2013;

(iii) bănci de dezvoltare multilaterală şi organizaţii internaţionale, care se califică pentru o pondere de risc de 0% în conformitate cu partea a III-a titlul II cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(iv) administraţii centrale ale unor state terţe, bănci centrale ale unor ţări terţe, bănci de dezvoltare multilaterală, organizaţii internaţionale care se încadrează la nivelul 1 de calitate a creditului, după cum se prevede în partea a III-a titlul II cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, şi expuneri în înţelesul prezentului punct, care se încadrează cel puţin la nivelul 2 de calitate a creditului, după cum se prevede în partea a III-a titlul II cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu condiţia ca acestea din urmă să nu depăşească limita prevăzută la art. 129 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

b) expuneri faţă de instituţii de credit care se încadrează la nivelul 1 de calitate a creditului, după cum se prevede în partea a III-a titlul II, cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Totalul acestor expuneri nu trebuie să depăşească limita prevăzută la art. 129 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Expunerile faţă de instituţiile din Uniunea Europeană, cu o scadenţă de cel mult 100 de zile. nu fac obiectul cerinţelor pentru nivelul 1 de calitate a creditului, însă respectivele instituţii de credit trebuie să se încadreze cel puţin la nivelul 2 de calitate a creditului, după cum se prevede în partea a III-a titlul II cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2) Valoarea contabilă a activelor prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi 20% din valoarea contabilă totală a portofoliului de creanţe.

Art. 31. - (1) în aplicarea prevederilor art. 12 şi 14 din Lege, emitenţii pot include în portofoliul de creanţe afectat garantării obligaţiunilor ipotecare instrumente financiare derivate ce îndeplinesc următoarele condiţii:

a) contrapartida emitentului să fie de acord cu introducerea în portofoliul de creanţe a instrumentului financiar derivat;

b) contrapartida la instrumentul financiar derivat trebuie să fie o instituţie de credit sau o contraparte centrală, aşa cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii;

c) în cazul în care contrapartida la instrumentul financiar derivat este o instituţie de credit, aceasta trebuie să se califice cel puţin pentru nivelul 3 de calitate a creditului în conformitate cu partea a III-a titlul II cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

d) setul de compensare, aşa cum este definit în art. 272 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 („set de compensare*), nu include instrumente financiare derivate care nu sunt legate de portofoliul de creanţe sau de obligaţiunile ipotecare.

(2) Emitentul sau portofoliul de creanţe nu furnizează garanţii reale contrapartidei la instrumentul financiar derivat.

(3) Valoarea creanţelor din instrumente financiare derivate în cazul în care contrapartida este o instituţie de credit este exceptată de la aplicarea limitelor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b).

(4) Pentru scopurile art. 14 alin. (3) din Lege, emitentul întocmeşte o declaraţie de fundamentare a modului în care se asigură de îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) prima teză din Lege, la care se ataşează opinii favorabile primite din partea agentului, emise cu o frecvenţă semestrială, cu privire la utilizarea instrumentului financiar derivat exclusiv în scopul acoperirii neconcordanţei structurilor de rată a dobânzii şi de monede dintre portofoliul de creanţe şi obligaţiunile ipotecare emise.

Art. 32. - (1) în aplicarea art. 16 alin. (1) şi (4) din Lege, completarea portofoliului de creanţe se realizează în situaţia prevăzută la art. 16 alin. (1) din Lege, cu îndeplinirea cumulativă a prevederilor art. 16 alin. (4) din Lege şi ale art. 4 alin. (2) lit. b) din Lege, inclusiv a reglementărilor date în aplicarea acestora.

(2) Dacă prospectul de emisiune de obligaţiuni ipotecare sau, după caz, documentul de ofertă conţine criterii de eligibilitate mai stricte decât cele prevăzute de Lege, prevederile relevante se aplică în mod corespunzător.

 

 

CAPITOLUL VI

Evaluarea şi administrarea riscului de lichiditate

 

Art. 33. - În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Lege, emitentul are obligaţia de a asigura menţinerea unui nivel de lichiditate a portofoliului de creanţe care să asigure acoperirea obligaţiilor de plată aferente unei emisiuni de obligaţiuni ipotecare, conform scadenţelor acestora.

Art. 34. - (1) Pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la art. 13 alin. (4) din Lege, emitentul determină pe bază zilnică, pentru următoarele 180 de zile, următorii indicatori:

a) intrările de numerar generate de elementele incluse în portofoliul de creanţe; şi

b) ieşirile de numerar aferente oricăror obligaţii de plată asociate emisiunii de obligaţiuni ipotecare.

(2) în vederea calculării indicatorului prevăzut la alin. (1) lit. a), emitentul apreciază intrările de numerar asociate unei creanţe pornind de la graficele de rambursare ale creanţelor, acolo unde este cazul, cu luarea în considerare a oricăror informaţii disponibile de natură să aducă atingere valorii estimate a fluxurilor de numerar.

(3) Emitentul trebuie să dispună de proceduri şi politici pentru a asigura reflectarea, în cadrul procesului de estimare a intrărilor de numerar asociate creanţelor, a informaţiilor disponibile de natură să aducă atingere valorii estimate a fluxurilor de numerar.

(4) în vederea calculării indicatorului prevăzut la alin. (1) lit. b), emitentul are în vedere ieşirile de numerar aferente obligaţiilor de plată către deţinătorii de obligaţiuni ipotecare, stabilite conform prospectului sau documentului de ofertă, precum şi cele aferente oricăror obligaţii de plată asumate prin realizarea emisiunilor de obligaţiuni ipotecare şi care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanţe.

(5) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de creanţe sunt avute în vedere pentru scopurile alin. (1).

(6) în cazul particular al unei creanţe imobiliare garantate parţial cu ipotecă în favoarea emitentului, valoarea intrărilor de numerar asociate acesteia luată în calculul indicatorului prevăzut la alin. (1) lit. a) este proporţională cu procentul de garantare cu o astfel de garanţie în favoarea emitentului, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Lege.

(7) Categoriile de alte active financiare care pot fi utilizate în vederea acoperirii deficitului de lichiditate sunt limitate doar la cele care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiţii:

a) activele financiare sunt eligibile pentru a fi introduse în portofoliul de creanţe, conform art. 30; şi

b) la momentul includerii în portofoliul de creanţe activele financiare se califică drept eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare în operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României conform reglementărilor în vigoare.

Art. 35. - (1) în aplicarea prevederilor art. 13 alin. (5) din Lege, activele financiare cu care este suplimentat portofoliul de creanţe în vederea acoperirii deficitului de lichiditate în conformitate cu art. 34 alin. (7), care depăşesc limita prevăzută la art. 30 alin. (2), pot fi menţinute temporar în portofoliu, atât timp cât este necesar pentru acoperirea deficitului de lichiditate, şi nu sunt luate în calculul:

a) indicatorului de supragarantare determinat potrivit art. 43;

b) limitei pe care valoarea contabilă a portofoliului de creanţe

o are în valoarea contabilă totală a activelor emitentului, determinată potrivit art. 26 alin, (1);

c) mediei ponderate a scadenţelor creanţelor din portofoliul de creanţe, determinată potrivit art. 37;

d) valorii portofoliului de creanţe supuse simulărilor de criză, în conformitate cu prevederile secţiunii a 3-a din cap. VII.

(2) Emitentul are obligaţia de a elabora o procedură prin care să asigure respectarea cerinţei prevăzute la art. 13 alin. (5) din Lege în ceea ce priveşte caracterul temporar al menţinerii în portofoliu a activelor financiare prevăzute la alin. (1). În cadrul procedurii emitentul trebuie să includă descrierea proceselor pe care le utilizează pentru a asigura scoaterea din portofoliu a activelor respective imediat ce acestea nu mai sunt necesare acoperirii deficitului de lichiditate.

Art. 36. - Activele financiare prevăzute la art. 34 alin. (7), care depăşesc limita maximă prevăzută la art. 30 alin. (2), pot fi menţinute temporar în portofoliu atât timp cât este necesar pentru acoperirea deficitului de lichiditate, cu condiţia ca toate celelalte limite prevăzute de art. 30 alin. (1) să fie respectate.

Art. 37. - (1) în aplicarea art. 16 alin. (3) din Lege, media ponderată a scadenţelor creanţelor din portofoliul de creanţe, respectiv media ponderată a scadenţelor obligaţiunilor ipotecare se calculează prin împărţirea sumei valorilor actualizate ale fluxurilor de numerar asociate acestora, ponderate în funcţie de scadenţele aferente, la suma valorilor actualizate ale fluxurilor de numerar.

(2) Valorile actualizate ale fluxurilor de numerar asociate creanţelor din portofoliul de creanţe, respectiv ale fluxurilor de numerar asociate obligaţiunilor ipotecare se calculează conform prevederilor secţiunii a 2-a din cap. VII.

(3) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de creanţe sunt luate în calculul prevăzut la alin. (1).

 

CAPITOLUL VII

Calculul indicatorului de acoperire, a indicatorului de supragarantare şi derularea simulărilor de criză

 

SECŢIUNEA 1

Calculul Indicatorului de acoperire

 

Art. 38. - (1) în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (5) din Lege, emitentul se asigură că valoarea portofoliului de creanţe, calculată potrivit art. 39, este cel puţin egală în orice moment cu valoarea obligaţiunilor ipotecare, precum şi a oricăror obligaţii care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanţe.

(2) în sensul alin. (1), emitentul calculează indicatorul de acoperire ca raport între valoarea portofoliului de creanţe şi valoarea obligaţiunilor ipotecare, precum şi a oricăror obligaţii care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanţe.

Art. 39. - (1) Pentru scopurile calculării indicatorului de acoperire prevăzut la art. 38, valoarea portofoliului de creanţe se calculează prin însumarea următoarelor valori:

a) valoarea creanţelor imobiliare, determinată conform prevederilor art. 40;

b) valoarea altor active financiare incluse în portofoliul de creanţe, determinată conform prevederilor art. 41.

(2) în aplicarea alin. (1), instrumentele financiare derivate sunt luate în considerare cu valoare nulă.

Art. 40. - (1) în aplicarea art. 8 alin. (5) şi art. 18 alin. (4) din Lege, cu respectarea alin. (2) şi (3), creanţele imobiliare înscrise în Registrul de evidenţă internă se iau în calculul indicatorului de acoperire în limita:

a) valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a creanţei, valoarea principalului drepturilor de ipotecă combinate cu orice drept de ipotecă anterior şi 80% din valoarea proprietăţii aduse în garanţie, pentru creanţele imobiliare rezidenţiale garantate cu ipotecă constituită integral în favoarea emitentului;

b) valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a creanţei, valoarea principalului drepturilor de ipotecă combinate cu orice drept de ipotecă anterior şi 60% din valoarea proprietăţii aduse în garanţie, pentru creanţe imobiliare comerciale, garantate cu ipotecă constituită integral în favoarea emitentului;

c) valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a creanţei, valoarea principalului drepturilor de ipotecă combinate cu orice drept de ipotecă anterior şi 80% din valoarea proprietăţii aduse în garanţie corespunzătoare procentului de garantare în favoarea emitentului, pentru creanţele imobiliare rezidenţiale garantate cu ipotecă constituită parţial în favoarea emitentului.

(2) Creanţele imobiliare garantate cu ipoteci asupra terenurilor fără construcţii sunt luate în calcul pentru scopurile art. 39 cu valoare nulă.

(3) Creanţele neperformante sunt luate în calcul pentru scopurile art. 39 cu valoare nulă.

Art. 41. - În vederea determinării valorii prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. b), valoarea altor active financiare incluse în portofoliul de creanţe luată în considerare pentru scopurile calculării indicatorului de acoperire este valoarea contabilă a acestora.

Art. 42. - În aplicarea prevederilor art. 38, valoarea luată în calculul indicatorului de acoperire a tuturor obligaţiilor care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanţe se determină prin însumarea următoarelor elemente:

a) valoarea contabilă a obligaţiilor de plată către deţinătorii de obligaţiuni ipotecare stabilite conform prospectului sau documentului de ofertă;

b) valoarea contabilă a oricăror obligaţii de plată asumate prin realizarea emisiunilor de obligaţiuni ipotecare şi care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanţe, cum ar fi cele prevăzute la art. 21 alin. (5), art. 40 alin. (6), art. 44 alin. (3) lit. c) din Lege.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Calculul indicatorului de supragarantare

 

Art. 43. - În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) din Lege, emitentul se asigură că indicatorul de supragarantare calculat ca pondere a valorii actualizate a elementelor componente ale portofoliului de creanţe, determinată potrivit art. 44, în valoarea actualizată a tuturor obligaţiilor de plată asumate prin realizarea tuturor emisiunilor de obligaţiuni ipotecare, determinată potrivit art. 47, este cel puţin egal cu valoarea acestuia prevăzută în prospect sau, după caz, în documentul de ofertă care atestă condiţiile emisiunii, care nu poate fi mai mică de 102%.

Art. 44. - În sensul art. 43, valoarea actualizată a elementelor componente ale portofoliului de creanţe se determină prin însumarea următoarelor valori:

a) valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente creanţelor imobiliare, calculată potrivit art. 45 şi art. 48;

b) valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente altor active financiare, calculată potrivit art. 45 şi art. 48;

c) valoarea instrumentelor financiare derivate, calculată potrivit art. 46.

Art. 45. - (1) La determinarea valorii menţionate la art. 44 lit. a) şi b) se iau în calcul fluxurile de numerar asociate elementelor respective, determinate cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2) şi (3).

(2) în cazul particular al unei creanţe imobiliare garantate parţial cu ipotecă în favoarea emitentului, determinarea valorii actualizate se face cu luarea în considerare a fluxurilor de numerar asociate creanţei imobiliare respective, în limita procentului de garantare corespunzător respectivei creanţe prevăzut la art. 11 alin. (2) din Lege, cu luarea în considerare a prevederilor alin. (3).

(3) Creanţele neperformante sunt luate în calcul pentru scopurile art. 43 cu valoare nulă.

(4) Creanţele imobiliare garantate cu ipoteci asupra terenurilor fără construcţii sunt luate în calcul pentru scopurile art. 43 cu valoare nulă.

Art. 46. - (1) La determinarea valorii menţionate la art. 44 lit. c) se ia în calcul valoarea obţinută prin marcarea la piaţă de către emitent a instrumentelor financiare derivate, potrivit art. 14 alin. (4) din Lege, aşa cum aceasta este certificată de către agent în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. g) din Lege.

(2) În cazul în care valoarea obţinută prin marcarea la piaţă de către emitent a instrumentelor financiare derivate este negativă, reprezentând o datorie a emitentului faţă de contrapartida sa, această valoare majorează valoarea obligaţiilor de plată aferente emisiunii.

(3) Emitentul are obligaţia de a documenta metodologia utilizată pentru marcarea la piaţă.

Art. 47. - În sensul art. 43, valoarea luată în calculul indicatorului de supragarantare a tuturor obligaţiilor de plată asumate prin realizarea tuturor emisiunilor de obligaţiuni ipotecare care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanţe se determină prin însumarea următoarelor elemente:

a) valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente obligaţiilor de plată către deţinătorii de obligaţiuni ipotecare stabilite conform prospectului sau documentului de ofertă;

b) valoarea actualizată a valorii contractuale a oricăror obligaţii de plată asumate prin realizarea emisiunilor de obligaţiuni ipotecare şi care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanţe, cum ar fi cele prevăzute la art. 21 alin. (5), art. 29 alin. (7), art. 40 alin. (6), art. 44 alin. (3) lit. c) din Lege.

Art. 48. - (1) în vederea determinării valorii actualizate a elementelor componente ale portofoliului de creanţe, menţionate la art. 43, şi a valorii actualizate a tuturor obligaţiilor de plată asumate prin realizarea tuturor emisiunilor de obligaţiuni ipotecare care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanţe, menţionate la art. 43, fluxurile de numerar calculate potrivit art. 45 şi art. 47 se actualizează folosind curbele de randament pentru ofertele swap pentru monede specifice.

(2) în cazul în care pentru o anumită monedă fie nu există lichiditate pe piaţă, fie curbele de randament pentru ofertele swap nu sunt relevante sau nu există, se pot folosi curbe de randament, bazate pe date obţinute din partea firmelor specializate din domeniu, care trebuie prezentate în mod explicit de către emitent împreună cu justificarea pentru utilizarea acestora din urmă.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Simulări de criză

 

SUBSECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

 

Art. 49. - (1) în aplicarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Lege, emitentul de obligaţiuni ipotecare trebuie să se asigure că pe întreaga durată de viaţă a obligaţiunilor ipotecare valoarea actualizată a portofoliului de creanţe afectat garantării nu este mai mică decât valoarea actualizată a obligaţiilor de plată asumate prin realizarea emisiunii de obligaţiuni ipotecare determinate în urma simulărilor de criză.

(2) în scopul prevăzut la alin. (1), portofoliul de creanţe afectat obligaţiunilor ipotecare, respectiv obligaţiile de plată asumate prin realizarea emisiunii de obligaţiuni ipotecare trebuie supuse, cel puţin lunar, unor simulări de criză, luând în considerare cei puţin următorii factori:

a) schimbări în curbele de randament relevante pentru emisiunea de obligaţiuni ipotecare, în conformitate cu prevederile subsecţiunii a 2-a;

b) schimbări în cursul de schimb aferent valutelor, în conformitate cu prevederile subsecţiunii a 3-a;

c) deteriorarea carităţii activelor-suport bazată pe date istorice;

d) modificări ale comportamentului de plată aferent activelor suport bazate pe date istorice cu privire la rambursările anticipate;

e) scăderea preţurilor aferente pieţelor imobiliare, precum şi o eventuală scădere a sumelor obţinute prin executări silite, bazate pe date istorice.

(3) Pentru factorii prevăzuţi la alin. (2) lit. c), d) şi e), precum şi pentru alţi factori de risc utilizaţi, emitentul are obligaţia de a documenta modul în care aceştia sunt luaţi în considerare în cadrul simulărilor de criză şi implicaţiile lor asupra cerinţei de acoperire prevăzute la alin. (1) cu luarea în considerare a prevederilor cap. IV din titlul ii din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013.

(4) în cazul în care, ca urmare a efectuării simulărilor de criză, în cazul unuia sau a mai multor scenarii de criză se constată că valoarea actualizată a portofoliului de creanţe este mai mică decât valoarea actualizată a obligaţiilor de plată asumate prin realizarea tuturor emisiunilor de obligaţiuni ipotecare, diferenţa aferentă scenariului din care a rezultat cea mai mare valoare va fi compensată prin includerea în portofoliu a unor active eligibile.

 

SUBSECŢIUNEA a 2-a

Simularea impactului schimbărilor ratei dobânzii asupra valorilor actualizate

 

Art. 50. - (1) Pentru a determina impactul modificărilor bruşte ale ratelor de dobândă, curbele de randament utilizate pentru calculul valorii actualizate vor fi mutate succesiv în sens crescător şi descrescător în conformitate cu prevederile alin. (2).

(2) în sensul alin. (1), impactul şocului de modificare a ratei dobânzii este de +/- 3,5 puncte procentuale.

(3) Ulterior vor fi calculate noile valori actualizate utilizând noile curbe de randament pentru toate elementele incluse în calculul valorii actualizate.

(4) Prevederile art. 51 se aplică ulterior pentru conversia în moneda naţională a noilor valori actualizate aferente elementelor în valută.

 

SUBSECŢIUNEA a 3-a

Simularea impactului schimbărilor cursului de schimb asupra valorilor actualizate

 

Art. 51. - (1) Pentru fiecare valută se calculează poziţia valutară netă ca diferenţă între valorile actualizate ale activelor în valută din portofoliul de creanţe şi ale datoriilor în valută, utilizând noile dimensiuni ale valorilor actualizate calculate potrivit art. 50.

(2) Dacă diferenţa calculată la alin. (1) este pozitivă, se ia în considerare o scădere a ratelor de schimb curente, respectiv o depreciere a valutelor respective cu procentul prevăzut la alin. (4) lit. b).

(3) Dacă diferenţa calculată la alin. (1) este negativă, se ia în considerare o creştere a ratelor de schimb curente, respectiv o aprecierea valutelor respective cu procentul prevăzut la alin. (4) lit. a).

(4) Dimensiunea şocului static aplicabil ratelor de schimb este următoarea:

a) o creştere de 35,5% a ratelor de schimb ale monedelor aparţinând statelor UE. O creştere de 40,9% pentru USD şi 52,6% pentru alte valute; sau

b) o scădere cu 35,5% în ratele de schimb ale monedelor aparţinând statelor UE. O scădere de 40,9% pentru USD şi 52,6% pentru alte valute.

Art. 52. - Emitentul trebuie să estimeze valoarea instrumentelor financiare derivate în urma schimbărilor ratelor dobânzii şi ale cursului de schimb cu dimensiuni similare celor specificate la art. 50 şi 51 şi să documenteze valorile obţinute.

 

 

CAPITOLUL VIII

Cerinţe de raportare

 

SECŢIUNEA 1

Date de referinţă şi date de transmitere a raportărilor

 

Art. 53. - (1) Emitentul transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere raportările prevăzute în anexa B pentru următoarele date de referinţă:

a) pentru raportarea trimestrială: 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie;

b) pentru raportarea anuală: 31 decembrie.

(2) Emitentul transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere raportările prevăzute în anexa B la prezentul regulament la următoarele date de transmitere:

a) raportare trimestrială: 20 de zile calendaristice de la data de referinţă a raportării;

b) raportare anuală: 1 martie.

(3) în cazul în care data de transmitere este o sărbătoare legală sau o zi de sâmbătă sau duminică, emitentul va transmite informaţiile în următoarea zi lucrătoare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Formatul şi frecvenţa raportării

 

Art. 54. - (1) Emitentul transmite către Banca Naţională a României următoarele formulare din anexa B, cu o frecvenţă trimestrială:

a) B.2. Informaţii financiare privind obligaţiunile ipotecare emise;

b) B.3. Informaţii privind garantarea;

c) B.4. Informaţii privind lichiditatea;

d) B.5. Informaţii privind structurarea portofoliului.

(2) Emitentul transmite către Banca Naţională a României, cu o frecvenţă anuală, formularul B.1. Informaţii financiare generale despre emitent cu relevanţă pentru activitatea de emitere de obligaţiuni ipotecare.

Art. 55. - În cadrul formularelor, cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel, valorile elementelor în valută se convertesc în moneda naţională la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în data de referinţă.

Art. 56. - Agentul transmite trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, în termen de 20 de zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea, rapoartele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f) şi i) din Lege.

 

 

CAPITOLUL IX

Cerinţe de transparenţă

 

Art. 57. - (1) în aplicarea art. 36 din Lege, emitentul are obligaţia să întocmească şi să publice pe site-ul propriu rapoartele trimestriale prevăzute în anexa C, până cel târziu în a 15-a zi a lunii următoare trimestrului pentru care sunt întocmite.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se publică însoţite de certificarea agentului faţă de conţinutul acestora.

(3) Emitentul are obligaţia de a transmite o copie a rapoartelor prevăzute la alin. (1) şi a certificării prevăzute la alin. (2) şi către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, însoţită de certificarea agentului prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. h) din Lege.

 

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

 

Art. 58. - Anexele A-E*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

 

Bucureşti, 3 martie 2016.

Nr. 1.


*) Anexele A-E se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.