MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 193/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 193         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 15 martie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

20. - Hotărâre referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii europene de vecinătate JOIN (2015) 50 final

 

21. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia de extindere a UE COM (2015) 611 final

 

30. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

146. - Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 

147. - Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Reuniunea directorilor politici din ministerele apărării ale ţărilor membre NATO, acţiune de protocol cu caracter deosebit organizată în luna aprilie 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

285/300. - Ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Ordin privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

527. - Decizie privind sancţionarea Societăţii DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

528. - Decizie privind sancţionarea Societăţii AUTOACT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

552. - Decizie privind sancţionarea Societăţii STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare-reasigurare

 

553. - Decizie privind sancţionarea Societăţii ROMTIR SERVICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

554. - Decizie privind sancţionarea Societăţii RISK EXPERT INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local al sectorului 6 din municipiul Bucureşti în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridica, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii europene

de vecinătate JOIN (2015) 50 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene, Comisiei pentru politică externă şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională nr. XXXVII/343 din 25 februarie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În urma examinării, au fost formulate următoarele observaţii cu privire la revizuirea politicii de vecinătate.

1. Se constată:

a) relevanţa comunicării „Revizuirea politicii de vecinătate”, propusă de Comisia Europeană şi de înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate;

b) importanţa accentului pus pe: consolidarea principiilor diferenţierii şi responsabilităţii în relaţiile Uniunii Europene cu partenerii PEV; abordarea mai individualizată a relaţiilor de cooperare cu statele PEV, adaptată specificului şi ambiţiilor acestora; focalizarea mai accentuată a relaţiilor de cooperare cu partenerii PEV, prin identificarea de domenii prioritare de interes reciproc; încurajarea unei implicări sporite a statelor membre în exerciţiul de cooperare PEV; flexibilitatea şi coerenţa sporită pe planul disponibilizării instrumentelor şi resurselor, inclusiv financiare, la dispoziţia PEV, inclusiv privind susţinerea partenerilor aflaţi în situaţii de criză;

c) însemnătatea unei cooperări sporite cu statele partenere pe aspecte de securitate, precum şi a consacrării conceptului de stabilizare a Vecinătăţii, ca principală prioritate politică a noii PEV şi ca cea mai presantă provocare pentru Uniune în următorii ani;

d) importanţa acordată aspectelor referitoare la promovarea cooperării regionale, în special consolidarea Parteneriatului Estic, precum şi dezvoltarea proiectelor în cadrul Sinergiei Mării Negre, ca iniţiativă de cooperare regională şi forum de dialog, ţinând cont totodată de costurile pentru Uniune, în contextul securizării graniţei de est a Uniunii Europene. Cu toate acestea, nu putem să omitem faptul că, deşi am insistat în ultimii ani asupra acestui subiect, el a fost ignorat de Comisie cu preţul unor costuri majore atât în plan strategic, cât şi în plan economic.

2. Se apreciază:

a) regăsirea unor elemente importante pe care România le-a semnalat în Opinia privind Documentul comun de consultare „Către o nouă politică europeană de vecinătate” - JOIN 6 - final (2015), transmisă Comisiei Europene în data de 25 mai 2015;

b) ideea stabilirii unor forme de dialog şi cooperare cu vecinii vecinilor - „Thematic frameworks” - concept care privilegiază dialogul şi cooperarea în domenii variate de interes transversal.

Tematicile-cheie identificate răspund provocărilor actuale în arealul Vecinătăţii, precum migraţia, energia, securitatea şi alte aspecte de această manieră. Considerăm că la acest capitol Uniunea Europeană are obligaţia de a rămâne puternică şi unită, respectându-şi valorile şi principiile.

3. Susţinem:

a) propunerile referitoare la dezvoltarea componentei de securitate, aprofundarea elementelor legate de reforma sectorului de securitate, acesta fiind principalul pilon în prevenirea conflictelor şi în anihilarea reţelelor teroriste şi contracararea tentaţiilor radicaliste violente;

b) importanţa unei cooperări sporite cu statele partenere pe aspecte de securitate, precum şi a consacrării conceptului de stabilizare a Vecinătăţii, ca principală prioritate politică a noii PEV şi ca cea mai presantă provocare pentru Uniune în următorii ani. La acest capitol România susţine cu tărie eforturile făcute de Republica Moldova în privinţa parcursului său european, considerând că este nevoie de un efort conjugat la nivelul întregii Uniuni, în vederea unei abordări dare cu privire la statele care nu se abat de la direcţiile recomandate de Comisie;

c) ponderea acordată pachetului de măsuri referitor la tineretul din statele partenere, aspect relevant din perspectiva extinderii şi aprofundării în continuare, pe termen mediu şi lung, a relaţiilor de cooperare ale UE cu statele partenere;

d) focalizarea interesului pe dimensiunile de securitate, migraţie şi tineret, acestea reflectând preocupările majore relevate de evoluţiile din ultima perioadă;

e) faptul că siguranţa frontierelor UE este primordială şi că un mediu de securitate sigur şi stabil permite promovarea valorilor democratice, a statului de drept şi dezvoltarea economică în statele partenere;

f) eforturile statelor membre pentru o dezvoltare economică şi socială durabilă, susţinem o cooperare intensă între parteneri - UE - statele membre, în scop comun, şi încurajăm cooperarea prin instrumente adaptate, în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană: Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020, Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.

4. Se recomandă:

a) depăşirea cadrului conceptual de către noua politică de vecinătate, stabilindu-se obiective concrete. Din aceeaşi perspectivă strategică, considerăm că implementarea rapidă şi integrală a tuturor punctelor menţionate are menirea de a conferi stabilitate şi securitate întregii Uniuni;

b) având în vedere evoluţia situaţiei de securitate în Vecinătatea Estică, aceasta aflându-se într-o perpetuă modificare, Uniunea trebuie să aibă o viziune mai ambiţioasă şi mai bine articulată faţă de acest spaţiu, aspect esenţial pentru securitatea şi dezvoltarea în regiune. Este nevoie de un efort conjugat la nivelul întregii Uniunii în vederea unei abordări clare cu privire la statele care nu se abat de la direcţiile recomandate de Comisie;

c) o concentrare puternică a parteneriatelor pe obiective şi interese comune, cu asumarea acestora de ambele părţi, atât în ansamblul PEV, cât şi în relaţia cu Rusia.

Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la elementele de structură ce vizează Parteneriatul Estic în ansamblul său, observând anumite imixtiuni externe menite să pună într-un context nefavorabil beneficiile şi perspectivele care se răsfrâng asupra semnatarelor acordului de asociere, considerând că este nevoie de o mai mare aplecare din partea Comisiei asupra acestui subiect.

State precum Azerbaidjan, Armenia şi Georgia, iniţial cu un puternic concept proeuropean, sunt în momentul de faţă ghidate de reticenţă vizavi de valorile şi principiile Uniunii Europene. În acest context, Ucraina, în pofida grelelor încercări generate de situaţia geopolitică, şi-a asumat parcursul european, motiv pentru care considerăm că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de o nouă abordare raportată la situaţia actuală din regiune;

d) promovarea la nivelul întregii Uniuni, atât faţă de statele membre, cât şi faţă de parteneri, a conceptului de unitate, la acest capitol România fiind un promotor şi un apărător necondiţionat al valorilor şi principiilor europene. O Europă puternică este o Europă unită, capabilă să-şi susţină propriile interese, să genereze stabilitate şi, în egală măsură, să confere seriozitate şi încredere partenerilor săi.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 februarie 2016, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 29 februarie 2016.

Nr. 20.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia de extindere a UE COM (2015) 611 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene şi al Comisiei pentru politică externă nr. XXXVII/342 din 26 februarie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Sunt formulate următoarele observaţii:

I. Se constată:

a) situaţia în care se află statele candidate, în contextul provocărilor actuale - criza refugiaţilor, securitatea energetică, securitatea teritorială ca urmare a expansivităţii vecinului de la est. În timp ce pe teritoriul Turciei se află un număr mare de imigranţi - peste 2 milioane, fluxuri importante au traversat teritoriile Serbiei, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. În raport cu această provocare, UE a afirmat necesitatea unei cooperări întărite cu statele candidate, dublată de un ajutor financiar substanţial;

b) o abordare inovatoare din punct de vedere metodologic, menită să crească transparenţa evaluărilor şi, în aceeaşi măsură, să ofere o direcţie strategică şi obiective clare pentru statele care fac obiectul raportului;

c) accentul pus pe chestiunile fundamentale („fundamentals first”) statul de drept, drepturile fundamentale, reforma administraţiei publice, dezvoltarea economică şi competitivitatea;

d) menţinerea „Noii abordări” agreate în anul 2012 asupra cap. 23 - justiţie şi drepturi fundamentale şi 24 - justiţie, libertate, securitate, în sensul unei atenţii prioritare acordate acestora, pe întreaga durată a procesului de negociere.

II. Se recomandă:

a) reiterarea mesajului privind perspectiva europeană neechivocă de care continuă să beneficieze toţi partenerii incluşi în procesul de extindere. Statele candidate şi potenţialii candidaţi au nevoie mai mult ca oricând de un mesaj politic de sprijin din partea Uniunii, în direcţia avansării procesului de extindere, aspect cu atât mai important pe fondul crizelor complexe din vecinătatea Uniunii Europene, în mod deosebit criza migraţiei, care a afectat în mod direct Balcanii de Vest şi Turcia. Aceste provocări necesită din partea Uniunii un răspuns angajant, coerent şi solidar;

b) reconfirmarea importanţei acordate politicii de extindere, ca instrument politic al Uniunii care a contribuit şi contribuie nemijlocit la promovarea păcii, securităţii, stabilităţii şi prosperităţii în Europa, precum şi a puterii sale transformatoare în ceea ce priveşte schimbările democratice, politice, economice şi sociale din statele candidate sau aspirante la UE;

c) enunţarea mai clară din partea Comisiei a aşteptărilor concrete cu privire la performanţele candidaţilor în procesul de aderare, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung;

d) o abordare conjugată din punct de vedere politic, la nivelul Comisiei, care să se regăsească în politica naţională a statelor membre care au în vecinătate state candidate sau posibil candidate. În acest sens, România sprijină eforturile făcute de Republica Moldova cu privire la parcursul său european.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 februarie 2016, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 fit. 1) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 29 februarie 2016.

Nr. 21.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. XX „Componenţa Comisiei pentru mediu”, domnul senator Niţu Remus-Daniel - Grupul parlamentar Liberal Conservator - se include în componenţa comisiei, în locul domnului senator Ehegartner Petru - Grupul parlamentar Liberal Conservator.

2. La anexa nr. XXI „Componenţa Comisiei pentru dezvoltare şi strategie economică”, domnul senator Ehegartner Petru - Grupul parlamentar Liberal Conservator - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MJTU

 

Bucureşti, 8 martie 2016.

Nr. 30.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 121 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Râul Hellvig

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 10 martie 2016.

Nr. 146.

 

ANEXĂ

 

NORME

pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme se aplică titularilor drepturilor de pensie aflaţi În evidenţele caselor de pensii sectoriale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii în perioada 1 ianuarie 2011-30 septembrie 2013.

(2) Beneficiază de prevederile art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, titularii prevăzuţi la alin. (1), cu excepţia celor aflaţi în una din următoarele situaţii;

a) au încasat diferenţele în baza unor hotărâri judecătoreşti, definitive şi irevocabile sau, după caz, definitive;

b) au încasat sume necuvenite ca diferenţe cu titlu de pensie şi care nu au fost recuperate în baza art. 2 alin. (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare;

c) au încasat sume care fac obiectul restituirii în baza Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme, prin termenul prevăzut de lege se înţelege perioada de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, respectiv perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2017, inclusiv.

Art. 3. - Restituirea diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin

Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se face doar Sa cererea depusă de titularul dreptului de pensie la casa de pensii sectorială în evidenţele căreia se află sau de tutorele ori curatorul acestuia, de către persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială şi autentică.

Art. 4. - (1) După înregistrarea cererii, casa de pensii sectorială verifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru restituirea diferenţelor şi, în situaţia în care acestea sunt îndeplinite, calculează diferenţa totală de restituit şi stabileşte cuantumurile plăţilor eşalonate potrivit prezentelor norme.

(2) în situaţia în care se constată că titularul dreptului de pensie a avut dosarul de pensionare transferat de la o altă casă de pensii sectorială, cererea de restituire se depune la casa de pensii sectorială în a cărei evidenţă se află la data depunerii.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2), în vederea efectuării plăţii diferenţelor, casa de pensii sectorială la care s-a depus cererea solicită informaţii în scris celeilalte case de pensii sectoriale CU privire la datele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme.

Art. 5. - Restituirea diferenţelor prevăzute la art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termenul prevăzut de art. 2 din prezentele norme, eşalonat, astfel:

a) pentru cererile depuse până la data de 30 septembrie 2016, inclusiv:

- în luna noiembrie 2016, pentru diferenţele aferente anilor 2011 şi 2012;

- În luna noiembrie 2017, pentru diferenţele aferente anului 2013;

b) pentru cererile depuse în perioada 1 octombrie 2016- 30 septembrie 2017, diferenţele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranşă, în luna noiembrie 2017;

c) pentru cererile depuse în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, diferenţele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranşă, în luna decembrie 2017.

Art. 6. - Titularilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din prezentele norme care, la data efectuării plăţilor unei tranşe, nu mai sunt în evidenţa caselor de pensii sectoriale li se achită suma de restituit prin mandat poştal.

Art. 7. - În situaţia în care titularii au decedat ulterior depunerii cererii prevăzute la art. 3 din prezentele norme, diferenţele cuvenite şi neîncasate de către titular se restituie potrivit prezentelor norme şi se plătesc, prin mandat poştal, soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor, ori, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

Art. 8. - Fondurile necesare pentru plata diferenţelor ce se restituie potrivit prezentelor norme se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Reuniunea directorilor politici din ministerele apărării ale ţărilor membre NATO, acţiune de protocol cu caracter deosebit organizată în luna aprilie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă normativele de cheltuieli pentru Reuniunea directorilor politici din ministerele apărării ale ţărilor membre NATO, acţiune de protocol cu caracter deosebit organizată în luna aprilie 2016.

Art. 2. - Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1 se suportă din prevederile bugetare ale Ministerului Apărării Naţionale aprobate pentru anul 2016, capitolul 60.01 „Apărare”, titlul II „Bunuri şi servicii”, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4 şi cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1 se aprobă: a) organizarea de mese oficiale, conform anexei; b) invitarea în ţară a unui număr de 70 oficiali, personal de însoţire şi personal auxiliar străin.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice.

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 10 martie 2016,

Nr. 147.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea de către Ministerul Apărării Naţionale a Reuniunii directorilor politici din ministerele apărării ale ţărilor membre NATO

 

Nr. crt.

Tip acţiune/cheltuieli

Suma

1.

Cheltuieli pentru materiale informative şi promoţionale (mape de prezentare, ecusoane, fanioane, tipărituri, rechizite etc.)

8.000 lei

2.

Cheltuieli pentru cazare

2.000 lei

3.

Cheltuieli pentru mese oficiale şi trataţii Dineu - 80 persoane x 150 lei = 12.000 lei Dejun - 80 persoane x 100 lei = 8.000 lei Trataţii - 80 persoane x 25 lei = 2.000 lei

22.000 lei

4.

Cheltuieli pentru transport intern

9.000 lei

5.

Alte servicii (fotografii, manifestări cultural artistice etc.)

5.000 lei

6.

Cheltuieli neprevăzute şi/sau cheltuieli suplimentare la categoriile de cheltuieli din deviz

4.000 lei

TOTAL

50.000 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 285 din 1 martie 2016

Nr. 300 din 1 martie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu

 

Având în vedere:

- importanţa strategică a proiectelor de infrastructură în îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană;

- Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 care finanţează proiecte de dezvoltare, reabilitare şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă, respectiv canalizare şi epurare a apelor uzate, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate privind calitatea apei destinate consumului uman şi epurarea apelor uzate,

în temeiul prevederilor:

- art. 8 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 11 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Beneficiarii operatori sau operatori regionali ai serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare care implementează proiecte din domeniul infrastructurii finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu au obligaţia punerii în aplicare a metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

p. Ministru] finanţelor publice,

Aura Carmen Răducu

Daniela Pescaru,

 

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

METODOLOGI E

privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu

 

Baza legală:

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- contractele de finanţare aferente POS Mediu.

I. Finanţarea şi transferul bunurilor de către operatorii sau operatorii regionali ai serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare către unităţile administrativ-teritoriale (UAT) - cadrul legal în vigoare

Potrivit legislaţiei în vigoare, infrastructura de apă şi canalizare face parte din domeniul public al autorităţilor locale. Programul lucrărilor de investiţii, sarcinile şi responsabilităţile consiliilor locale şi ale operatorilor sau operatorilor regionali ai serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, condiţiile de restituire sau repartiţie a bunurilor rezultate se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii încheiat între consiliile locale şi operatorii sau operatorii regionali ai serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, denumiţi operatori în cadrul acestor contracte.

Finanţarea se poate asigura din următoarele surse:

- fonduri proprii ale operatorilor;

- fonduri de la bugetul local;

- fonduri transferate de la bugetul de stat;

- credite bancare garantate de autorităţi;

- fonduri nerambursabile;

- fonduri speciale, parteneriate public-private, alte surse.

Potrivit art. 44 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă finanţarea este asigurată din alocaţii bugetare publice, respectiv fonduri de la bugete locale sau de la bugetul de stat, fonduri garantate de bugetele locale sau bugetul de stat, bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii aparţin domeniului public al UAT.

Totodată, art. 44 alin. (4) prevede că bunurile rezultate din finanţare privată în cadrul unor programe de investiţii asumate de către operator „revin în proprietatea publică, ca bunuri de retur” la expirarea contractului de delegare a gestiunii serviciului, potrivit legii. Investiţiile efectuate de către operator din surse proprii se vor amortiza de către acesta, exclusiv pe durata contractului de delegare a gestiunii, urmând să fie transferate în domeniul public după recuperarea amortizării investiţiei, gratuit şi libere de orice sarcini. În concluzie, bunurile care rezultă din investiţiile efectuate din surse proprii de finanţare nu fac parte din domeniul public până la recuperarea investiţiei prin amortizare.

II. Reglementarea TVA-ului în cazul investiţiilor în sectorul de apă - cadrul legal în vigoare

II.1. Finanţare exclusiv din fonduri publice

Conform art. 297 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii regionali au drept de deducere a TVA aferente achiziţiilor destinate operaţiunilor taxabile. Întrucât achiziţiile realizate pentru investiţii finanţate din fonduri publice şi care aparţin domeniului public al autorităţilor locale nu sunt destinate realizării activităţii taxabile, taxa nu este deductibilă.

În cazul proiectelor POS Mediu contractele de realizare a investiţiilor sunt încheiate de operatorii de apă cu diverşi prestatori de servicii care facturează serviciile prestate către aceşti operatori.

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare:

- Art. 8 lit. b) şi I): „Art. 8. - În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, cu excepţia Autorităţii de management pentru Programul operaţional «Asistenţă tehnică», se cuprind: [...] b) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale prin programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1); [...] I) sumele necesare pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată;”.

- Art. 15 alin. (3): „(3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile stabilite prin normele metodologice.”

- Art. 175 alin. (2): „(2) După efectuarea verificărilor cererii de plată, în cazul plăţilor indirecte, Autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 174 alin. (2) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.”

În aceste condiţii, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii regionali beneficiază de plata de la bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, în cazul în care beneficiarii nu îşi exercită dreptul de deducere pentru acest TVA. În cazul în care beneficiarii îşi exercită dreptul de deducere a TVA aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, aceştia au obligaţia restituirii la bugetul de stat a contravalorii deduse.

Transferul investiţiilor din fonduri publice de la operator către UAT se poate realiza pe bază de proces-verbal de predare-primire, în situaţia în care taxa pe valoarea adăugată aferentă investiţiilor nu a fost dedusă.

II.2. Finanţare din surse proprii - finanţări private asumate de operatorii sau operatorii regionali ai serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

În cazul în care investiţiile sunt realizate din finanţări private asumate de operatorii sau operatorii regionali ai serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, respectiv surse proprii, împrumuturi acordate operatorului sau operatorului regional, bunurile rezultate sunt incluse în patrimoniul operatorilor/operatorilor regionali ai serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. Din punct de vedere contabil şi fiscal, investiţia se va amortiza pe perioada concesiunii de către operatorii sau operatorii regionali ai serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.

La terminarea contractului de concesiune, când investiţia este complet amortizată, aceasta va fi transferată către autoritatea publică ca „bun de retur” potrivit art. 25 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de drept şi cu titlu gratuit. În această situaţie operatorul sau operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare are drept de deducere a TVA aferente achiziţiilor pentru investiţie, deoarece bunurile efectuate sunt utilizate pentru operaţiuni impozabile. Valoarea de transfer a investiţiei va fi nulă, investiţia este complet amortizată, deci nu apar implicaţii privind taxa colectată.

Potrivit prevederilor art. 305 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aceste investiţii sunt considerate bunuri de capital care sunt supuse operaţiunii de ajustare a TVA, dacă se transferă autorităţii publice înainte de expirarea perioadei de ajustare. Menţionăm că ajustarea se realizează proporţional cu perioada de ajustare rămasă, iar în cazul în care predarea investiţiei către autoritatea publică se realizează după expirarea perioadei de ajustare, nu se mai face ajustarea TVA. Perioada de ajustare este de 20 de ani pentru bunurile imobile, precum şi pentru transformările şi modernizările unui bun imobil care au o valoare mai mare de 20% din valoarea bunului imobil. Pentru alte bunuri de capital, perioada de ajustare este de 5 ani.

De asemenea, trebuie avute în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care, în anexă, la art. 4 alin. (21), stabilesc următoarele: „(21) în cazul în care Fondul IID este creat şi gestionat la nivelul operatorului sau operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, sursele prevăzute la alin. (2) sunt considerate alte surse proprii de finanţare ale operatorului/operatorului regional.”

II. 3. Finanţare mixtă din fonduri publice şi fonduri private ale operatorilor

Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA pentru investiţiile cu finanţare mixtă, atât din fonduri publice, cât şi fonduri private ale operatorilor sau operatorilor regionali, este diferenţiat în funcţie de sursa de finanţare. Astfel, pentru partea finanţată din fonduri publice se aplică soluţiile menţionate la pct. 11.1, iar pentru partea finanţată din fonduri private se aplică soluţiile menţionate la pct. II.2.

III. Etape şi documente:

A. Operatorul emite către UAT proces-verbal sau protocol de predare-primire a investiţiei realizate în cadrul proiectelor finanţate prin ROS Mediu, ce se constituie în bun de retur. Procesul-verbal sau protocolul de predare-primire va cuprinde valoarea totală a investiţiei finanţate din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin POS Mediu, fonduri aferente contribuţiei naţionale, fonduri aferente contribuţiei publice locale şi alte fonduri publice.

Procesul-verbal sau protocolul de predare-primire a bunului de retur va fi însoţit de următoarele documente justificative, întocmite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile:

1. un centralizator al tuturor facturilor defalcate pe contracte, emise de antreprenori operatorului, plătite din fonduri publice, respectiv fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin POS Mediu, fonduri aferente contribuţiei naţionale, fonduri aferente contribuţiei publice locale şi la care plata TVA a fost realizată de la bugetul de stat, cu menţionarea sursei sau surselor publice din care a fost efectuată plata;

2. copii ale facturilor menţionate în centralizator;

3. copie a Procesului-verbal de recepţie a investiţiei;

4. copie a Procesului-verbal de punere în funcţiune a investiţiei, după caz.

B. Operatorul va transmite către AM POS Mediu o copie a procesului-verbal sau protocolului de predare-primire prin care investiţia definită prin Contractul de finanţare şi realizată din fonduri publice este predată de către operator sau operatorul regional către UAT însoţit de toate documentele justificative menţionate la lit. A pct. 1-4. Procesul-verbal sau protocolul de predare-primire va fi semnat de primire de către UAT şi va cuprinde numele în clar al persoanei autorizate, data, semnătura şi ştampila.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

 

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255, art. 276, 277, 281,283, 285-289, precum şi ale art. 682 alin. (1) şi (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară nr. 3/2015 privind implementarea amortizorului pentru riscul sistemic în România,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu 31 martie 2016, Martin Bank (România) - S.A., Libra Internet Bank - S.A., Banca Românească - S A. - Grupul National Bank of Greece, Piraeus Bank România - S.A., OTP Bank România - S.A. menţin, la nivel individual, subconsolidat sau consolidat, după caz, un amortizor de capital pentru risc sistemic de 1% pentru toate expunerile acestora.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 7 martie 2016.

Nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 17 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 928 din 1 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare

Societatea, cu sediul social în Bacău, judeţul Bacău, Str. Nufărului nr. 4, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 4, J04/1478/11.08.2008, CUI 24314582/11.08.2008, RBK-540/16.12.2008, reprezentată legal de doamna Oţetea Anişoara, în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele;

Societatea DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bacău, judeţul Bacău, Str. Nufărului nr. 4, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 4, J04/1478/11.08.2008, CUI 24314582/11.08.2008, RBK-540/16.12.2008, reprezentată legal de doamna Oţetea Anişoara, în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional ai Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şt poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 527.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii AUTOACT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 17 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 920 din 1 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea AUTOACT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Mioveni, judeţul Argeş, str. Carol Davila (camera 2), bl. N1A, sc. B, et. 1, ap. 10, J03/2322/12.11.2008, CUI 24736536/13.11.2008, RBK-542/14.01.2009, reprezentată legal de domnul Neculae Gheorghe, în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea AUTOACT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea AUTOACT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Mioveni, judeţul Argeş, str. Carol Davila (camera 2), bl. N1A, SC. B,et. 1, ap. 10, J03/2322/12.11.2008, CUI 24736536/13.11.2008, RBK-542/14.01.2009, reprezentată legal de domnul Neculae Gheorghe, în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 528.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare-reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 17 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/789 din 26 ianuarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, bd. I. C. Brătianu nr. 29-33, în incinta Complexului Comercial Cocor, et. 4, spaţiile 426a şi 426b, sectorul 3, J40/11086/06.07.2006, CUI 18830694/06.07.2006, RBK-559/24.03.2009, reprezentată legal de doamna Pancencu Andra Florentina şi domnul Carvaci Constantin Cosmin, în calitate de administratori,

a constatat următoarele:

Societatea STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi ai promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, bd. I. C. Brătianu nr. 29-33, în incinta Complexului Comercial Cocor, et. 4, spatiile 426a şi 426b, sectorul 3, J40/11086/06.07.2006, CU118830694/06.07.2006, RBK-559/24.03.2009, reprezentată legal de doamna Pancencu Andra Florentina şi domnul Carvaci Constantin Cosmin, în calitate de administratori, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţa pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare-reasigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial ai României, Partea i, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 552.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii ROMTIR SERVICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 17 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/1061 din 5 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea ROMTIR SERVICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Preciziei nr. 38, sectorul 6, J40/5855/26.02.1993, CUI 3865317, RBK-110/10.04.2003, reprezentată legal de domnul Cretu Cristian, în calitate de director executiv,

a constatat următoarele:

Societatea ROMTIR SERVICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin, (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin, (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 aţin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea ROMTIR SERVICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, denumită în continuarea Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Str. Preciziei nr. 38, sectorul 6. J40/5855/26.02.1993, CUI 3865317, RBK-110/10.04.2003, reprezentată legal de domnul Cretu Cristian, în calitate de director executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 553.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii RISK EXPERT INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 17 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/1165 din 9 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea RISK EXPERT INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 117B, et. 4, sc. 1, ap. 3, sectorul 2, J40/7633/11.08.2010, CUI 27268537/11.08.2010, RBK-656/15.09.2010, reprezentată prin PRO MANAGEMENT INSOLVIPURL, în calitate de lichidator judiciar,

a constatat următoarele;

Societatea RISK EXPERT INSURANCE BROKER - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie;

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea RISK EXPERT INSURANCE BROKER- S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 117B, et. 4, sc. 1, ap. 3, sectorul 2, J40/7633/11,08.2010. CUI 27268537/11.08.2010, RBK-656/15.09.2010, reprezentată prin PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL, în calitate de lichidator judiciar, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „insurance broker”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 554.

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local al sectorului 6 din municipiul Bucureşti în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Nr. crt.

Denumirea organizaţiei

Nr. de beneficiari asistaţi în anul 2016

Serviciile acordate

Suma acordată pentru anul 2016

(lei)

1

Fundaţia „Sf. Irina”

6

- asistenţă medicală şi socială a persoanelor suferinde de cancer sau leucemie, aflate într-un stadiu avansat al bolii, care necesită îngrijire

medicală specifică, adăpost, alimentaţie, consiliere psihologică

100.000

2

Fundaţia Filantropică Metropotis, Centrul de consiliere şi sprijin pentru tineri În situaţii de risc

10

- facilitarea accesului la oportunităţile de completare a studiilor şi alegerea carierei;

- activităţi de dezvoltare a unui plan educaţional şi de carieră etc.;

- consiliere cât mai corectă despre opţiunile şi diversitatea ocupaţiilor şi a profesiilor;

- elaborarea unui plan de dezvoltare pentru viaţa adultă conform nevoilor individuale ale beneficiarului;

- monitorizarea şi supravegherea beneficiarilor

275.378

3

Asociaţia „Kinetic Therapy”

170

- servicii sociomedicale de recuperare: kinetoterapie, hidrokinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, masaj terapeutic, informare, servicii de consiliere, integrare/reintegrare socială

816 000

4

Fundaţia „Copii în dificultate”

6

- găzduire temporară;

- asistenţă medicală şi îngrijire;

- asistenţă paliativă;

- suport emoţional;

- recuperare şi reabilitare;

- socializare şi petrecere a timpului liber;

- reintegrare familială şi comunitară

197.600

5

Fundaţia Principesa Margareta a României

50

- suport educaţional (meditaţii şi sprijin în efectuarea temelor şcolare, cursuri de limbi străine);

- servicii de socializare, recreative şi petrecere a timpului liber;

- consiliere psihologică individuală şi de grup;

- educaţie parentală;

- suport alimentar;

- sprijin material, pentru copii şi familiile aflate în situaţii de urgenţă

205.806

6

Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti, Cantina „Harul”

250

- servicii sociale gratuite pentru persoanele aflate într-o situaţie socioeconomică dificilă şi/sau care se confruntă cu diverse probleme medicale (rol de serviciu suport material în vederea reinserţiei sociale a persoanelor marginalizate sau, în cazul persoanelor vârstnice, ca serviciu de susţinere în vederea unui minim necesar existenţei)

900.000

7

Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti, Centrul de zi „România Kids”

100

- serviciu de protecţie socială a copilului, care urmăreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţă, creştere şi educaţie, printr-un program de activităţi recreative, sociale, psihologice;

- servicii de îngrijire, hrană şi supraveghere pe timp de zi pentru preşcolari şi şcolari

1.140.000

8

Fundaţia Filantropică Metropolis, Centrul de ocrotire a copiilor „Acasă”

39

- găzduire pe o perioadă nedeterminată;

- educaţie;

- socializare şi petrecere a timpului liber;

- suport emoţional;

- consiliere psihologică;

- reintegrare familială şi comunitară

1.603.884

9

Fundaţia Filantropică Metropolis, Centrul de zi pentru copii şi părinţi

30

- activităţi de educaţie formală/nonformală şi informală;

- activităţi recreative, de socializare şi petrecere a timpului liber;

- consiliere psihopedagogică;

- consiliere socială (asistenţă juridico-administrativă, asistenţă pentru obţinerea prestaţiilor, acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinţe, consilierea părinţilor pentru depăşirea unor situaţii de dificultate, consolidarea abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor, asistarea clienţilor cu dificultăţi psihosociale);

- servirea mesei la centru;

- acordarea unui supliment pentru acasă

315.366

10

Asociaţia „Sf. Arhidiacon  Ştefan”

230

- cantină socială pentru copii şi familii aflate în dificultate;

- program de prevenire a abandonului şcolar;

- program de reinserţie socială a persoanelor de vârsta a treia;

- consiliere şi orientare socioprofesională;

- asistenţă medicală gratuită;

- consiliere psihologică gratuită;

- îngrijire de tip familial;

- consiliere juridică gratuită;

- ajutor financiar de urgenţă

433.200

11

Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

32

- integrarea personală, integrarea socială şi pe piaţa muncii, integrarea în familie prin oferirea de: adăpost, asistenţă materială şi financiară, protecţie, educaţie, servicii medicale şi psihologice, asistenţă socială pentru toţi copiii. În afara activităţilor şcolare, se desfăşoară şi activităţi educative, activităţi de socializare, activităţi culturale, sportive şi ludice şi în aer liber.

1.079.401

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.