MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 204/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 204         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 martie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

167. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale, semnat la Bucureşti la 11 ianuarie 2016

 

Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

318. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Având în vedere că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional,

întrucât, România are, potrivit acordului de parteneriat încheiat cu Uniunea Europeană şi Cărţii albe a transporturilor, obligaţia de a finanţa, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale nerambursabile, şi de a finaliza cu prioritate proiectele de infrastructură transeuropeană de transport situate pe reţeaua TEN-T Core şi pe reţeaua TEN-T Comprehensive,

deoarece reţelele de transport TEN-T Core şi Comprehensive sunt interconexiuni transeuropene care contribuie la îmbunătăţirea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor, capitalurilor şi serviciilor şi la promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi contribuie la realizarea unei economii de piaţă sociale mai competitive,

întrucât pentru aceste proiecte de infrastructură transeuropeană de transport este necesară reglementarea unor măsuri în regim de urgenţă, deoarece perioada de desfăşurare a lucrărilor de execuţie, de circa 8 luni, în cursul unui an calendaristic, este foarte scurtă în raport cu luna de începere a execuţiei lucrărilor, respectiv luna aprilie; ţinând cont că autorizarea execuţiei acestor lucrări presupune obţinerea avizelor/acordurilor şi/sau avizelor de amplasament favorabil pentru care durata de emitere este de minimum 6 luni, perioadă care se suprapune peste durata de execuţie a lucrărilor, iar în această situaţie se înregistrează întârzieri semnificative în implementarea proiectelor faţă de graficele de execuţie şi termenele contractuale,

având în vedere că începerea execuţiei lucrărilor pe şantiere, pentru anul 2016, este programată începând cu luna aprilie 2016, iar perioada de timp rămasă până la începerea efectivă a lucrărilor este foarte scurtă, pentru a evita consecinţele negative asupra bugetului de stat şi bugetului fondurilor structurale, este necesară reglementarea unor măsuri de evitare a blocajelor în implementarea proiectelor, precum şi de simplificare a procesului de emitere a avizelor/acordurilor şi avizelor de amplasament, în acest sens, principalele consecinţe rezultate din situaţiile descrise mai sus sunt:

- creşterea presiunii asupra bugetului de stat din cauza pierderii sumelor alocate României din fondurile structurale în perioada de programare 2014-2020 evaluate la aproximativ 1,4 miliarde euro în anul 2016;

- aplicarea penalizărilor de întârziere şi accesoriilor aferente de către executanţii de lucrări, ca urmare a nerespectării termenelor din vina beneficiarilor.

Ţinând cont de faptul că aceleaşi categorii de consecinţe în implementarea proiectelor ca cele descrise mai sus se înregistrează şi în situaţia blocajelor determinate de neplata disputelor rezultate din deciziile comisiilor de adjudecare, nereglementarea situaţiei referitoare la justificarea avansurilor acordate executanţilor de lucrări, se impun, de asemenea, măsuri de urgenţă în reglementare,

având în vedere că implementarea proiectelor de infrastructură de transport implică autorizarea, în condiţiile legii, a executării de lucrări de construcţii şi că în procesul de obţinere a avizelor necesare emiterii autorizaţiilor de construire apar întârzieri majore din cauza procedurilor specifice fiecărei instituţii/autorităţi emitente de avize, întârzieri care conduc la prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţii, cu impact direct asupra decomiterii sumelor alocate României din fonduri structurale asigurate prin bugetul Uniunii Europene 2014-2020. În acest context, întârzierea autorizării lucrărilor aferente proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport reprezintă o situaţie extraordinară, impunându-se în regim de urgenţă reglementarea procedurilor de emitere a avizelor/acordurilor de principiu şi a avizelor de amplasament favorabil condiţionate pentru reţelele de utilităţi publice care sunt afectate de proiectele respective. Nereglementarea acestei situaţii determină întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, cu impact negativ asupra dezvoltării economice a României, atragerii de investitori, precum şi pierderi generate de riscul de decomitere a sumelor alocate din fonduri structurale asigurate prin bugetul Uniunii Europene 2014-2020, în valoare de aproximativ 6,8 miliarde euro,

deoarece Ministerul Transporturilor are calitate de autoritate emitentă pentru autorizaţiile de construire în domeniul infrastructurii de transport rutier de interes naţional, fără a avea însă competenţe reglementate printr-un act normativ în domeniul controlului şi aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea disciplinei în construcţii, lipsindu-i astfel pârghiile necesare prevenirii unor riscuri de indisciplină pe şantierele aferente proiectelor de infrastructură de transport. Această situaţie are astfel un caracter extraordinar şi trebuie reglementată în regim de urgenţă prin extinderea competenţelor Ministerului Transporturilor, în domeniul controlului disciplinei în construcţii şi aplicării sancţiunilor pe domeniul de competenţă pe care îl are potrivit legii;. În lipsa acestei reglementări, Ministerul Transporturilor, în calitate de emitent de autorizaţii de construire, nu poate desfăşura activităţile de control, precum şi pe cele privind disciplina în construcţii, aceasta având impact direct asupra sumelor ce pot fi declarate ulterior ca sume neeligibile pentru decontarea din fonduri structurale asigurate prin bugetul Uniunii Europene în perioada 2014-2020,

întrucât legislaţia privind urbanismul prevede ca pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport să se întocmească planuri urbanistice zonale, inclusiv pentru zonele extravilane, iar pentru realizarea acestora este necesară o perioadă de timp îndelungată cu impact negativ asupra implementării proiectelor, conform termenelor contractuale. Deoarece aceste planuri urbanistice zonale nu aduc o valoare adăugată imediată asupra proiectelor, întrucât reţelele de transport transeuropene au traseul prestabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, iar în aceste condiţii nu se mai impune realizarea acestora, decât pentru terenurile situate în intravilan. Situaţia determinată de întocmirea planurilor urbanistice zonale are caracter excepţional, cu impact negativ în dezangajarea de fonduri structurale alocate României în domeniul transporturilor,

cunoscând că procedura de scoatere din circuitul agricol a terenurilor afectate de noile construcţii nu poate începe decât după înscrierea în cartea funciară a coridoarelor de expropriere necesare realizării acestora, transferul dreptului de proprietate al statului român asupra imobilelor expropriate operând de la data emiterii deciziei de expropriere, respectiv a consemnării în prealabil a sumelor aferente despăgubirilor în condiţiile legii, iar procesul de autorizare a construcţiilor este întârziat de emiterea avizului pentru scoaterea din circuitul agricol care se derulează pe perioade de timp cuprinse între 3-6 luni. Această situaţie are un caracter extraordinar, întrucât determină întârzieri în procesul de implementare a proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, de interes strategic pentru România. Pentru a evita impactul negativ pe care întârzierea implementării proiectelor de infrastructură de transport îl are asupra decomiterii sumelor din bugetul alocat sectorului de transport din fonduri structurale, se impune în regim de urgenţă reglementarea acestei situaţii prin schimbarea destinaţiei terenului agricol potrivit scopului pentru care a fost realizată exproprierea şi înscrierea acestei destinaţii în cartea funciară,

având în vedere că procedura de eliberare a amplasamentului, aşa cum este definită în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 47/1.203/509/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, este o procedură care necesită foarte mult timp pentru parcurgerea tuturor etapelor premergătoare emiterii avizului de amplasament de către deţinătorii reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale, întârziind astfel procesul de emitere a autorizaţiei de construire pentru lucrările aferente proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport. Această situaţie are un caracter extraordinar şi trebuie urgent reglementată prin introducerea posibilităţii de emitere a autorizaţiei de construire pe baza avizului de amplasament favorabil condiţionat, evitându-se impactul negativ pe care întârzierea implementării proiectelor de infrastructură îl are asupra îndeplinirii angajamentelor pe care România şi le-a asumat pentru finalizarea proiectelor situate pe reţeaua TEN-T Core şi Comprehensive,

deoarece pe parcursul implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport au apărut revendicări ale executanţilor de lucrări conforme cu prevederile contractelor de execuţie, care sunt absolut necesare pentru implementarea proiectelor, iar din partea executanţilor de lucrări au existat solicitări pentru încheierea unor acte adiţionale care să prevadă modalitatea de plată a sumelor stabilite prin deciziile comisiilor de adjudecare a disputelor întrucât neplata acestor revendicări generează categorii de cheltuieli suplimentare reprezentate de penalităţi şi dobânzi, acestea grevând ulterior bugetul de stat, determinând blocaje în implementarea proiectelor, cu impact direct asupra decomiterii sumelor alocate României prin bugetul Uniunii Europene în perioada 2014-2020. Blocajele pe care le generează această situaţie extraordinară în implementarea proiectelor până la soluţionarea revendicărilor în instanţele de arbitraj trebuie urgent reglementate prin crearea unor mecanisme contractuale alternative care să nu afecteze drepturile şi obligaţiile părţilor, stabilite pe bază de act adiţional la contractul de execuţie lucrări. Prin această reglementare se evită impactul negativ al plăţii unor sume considerabile din bugetul de stat aferente penalităţilor şi majorărilor de întârziere. De asemenea, prin reducerea/eliminarea blocajelor în implementarea proiectelor rezultate din neplata disputelor se evită riscul de pierdere a sumelor alocate din fonduri structurale în sectorul transporturilor,

întrucât Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează, în mod distinct, mecanismul de acordare, justificare şi recuperare a avansurilor aferente contractelor de achiziţie publică pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport cu finanţare din fonduri structurale în cadrul Programului operaţional sectorial Transport, în scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale, dar şi pentru asigurarea unui flux de numerar continuu necesar proiectelor, care să permită desfăşurarea lucrărilor corespunzător graficelor de execuţie, dar şi pentru respectarea angajamentelor contractuale, se impune prevederea aceluiaşi mecanism şi pentru proiectele de infrastructură de transport aferente perioadei de programare 2014-2020. Astfel, se impune urgent stabilirea cadrului legal de acordare, justificare şi recuperarea avansurilor, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în legislaţia precedentă, pentru a evita impactul negativ asupra utilizării fondurilor structurale şi evitarea blocajelor în procesul de implementare a proiectelor,

deoarece proiectele de infrastructură transeuropeană de transport au fost cuprinse în Maşter planul general de transport, ca urmare a utilizării Modelului naţional de transport, a analizei cost-beneficiu, a utilizării standardelor de cost şi a metodologiei de prioritizare, stabilită de comun acord cu Comisia Europeană, analiză care conţine elemente de similaritate cu studiul de prefezabilitate prevăzut de lege, iar în acest context nu mai este oportună realizarea unei analize suplimentare în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente, convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,

întrucât prin dezvoltarea reţelei transeuropene de transport numeroase localităţi urbane pot să rămână fără accesibilitate asigurată la această reţea, se impune ca noile proiecte de infrastructură rutieră transeuropeană să asigure condiţii pentru desfăşurarea unui transport corespunzător şi în zona localităţilor urbane limitrofe, prin includerea acestui acces În documentaţiile tehnico-economice întocmite pentru aceste proiecte. Această situaţie are un caracter extraordinar determinat de faptul că numeroase localităţi urbane pot rămâne fără accesibilitate asigurată la reţeaua de transport TEN-T Core şi Comprehensive, precum şi fără a avea asigurate condiţiile de mobilitate în cazul intervenţiilor pentru situaţii de urgenţă/calamităţi naturale/incendii. Acest aspect trebuie reglementat urgent prin introducerea obligativităţii de racordare a reţelei de transport rutier de interes naţional la cea de interes regional/local, precum şi la terenurile agricole situate în extravilan, evitându-se impactul negativ al neasigurării accesibilităţii comunităţilor urbane şi al imposibilităţii de a interveni în situaţii de urgenţă, dar şi asupra accesului la exploataţiile agricole,

având în vedere că promovarea modificărilor/completărilor actelor normative sub forma iniţiativei legislative ar urma să întârzie în mod considerabil programele de lucrări de realizare a proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, implementarea proiectelor privind sectoarele situate pe teritoriul României din coridoarele europene de transport va fi mult întârziată, în cazul în care modificările legislative propuse nu vor fi adoptate şi nu vor intra în vigoare în cel mai scurt termen,

întrucât întârzierea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul operaţional Infrastructură mare estimate la aproximativ 6,8 miliarde euro, context în care se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc,

având în vedere că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport vizează interesul public şi strategic şi sunt o prioritate a programului de guvernare şi măsurile pentru accelerarea implementării acestora constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsurile necesare pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport cu scopul de a asigura interconectivitatea între reţeaua de transport de interes naţional/regional cu cea europeană, precum şi măsuri de eliminare a blocajelor în procesul de implementare a acestor categorii de proiecte.

(2) Proiectele de infrastructură transeuropeană de transport din domeniul rutier includ componentele de infrastructură definite la art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, inclusiv variantele ocolitoare ale localităţilor urbane, drumurile de legătura la proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, şi sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Proiectele de infrastructură transeuropeană de transport din domeniul feroviar includ componentele de infrastructură definite la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1,315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 şi sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Proiectele de infrastructură transeuropeană de transport din domeniul naval includ componentele de infrastructură definite la art. 14 şi 20 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 şi sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Proiectele de infrastructură transeuropeană de transport din domeniul aerian includ componentele de infrastructură definite la art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 şi sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. II. - În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. infrastructură transeuropeană de transport - infrastructura rutieră, infrastructura feroviară publică, infrastructura aeroportuară şi infrastructura de transport naval, situate pe reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) centrală (Core) şi globală (Comprehensive), astfel cum este definită la art. 9 alin. (1) lit. b) şi art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013;

2. aviz/acord de principiu sau, după caz, aviz de amplasament favorabil condiţionat - documentul scris emis de autoritatea/entitatea cu competenţe potrivit legii în domeniul scoaterii terenurilor din fondul forestier sau în domeniul relocării sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere, înainte de data încheierii procedurilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare pentru emiterea avizelor/acordurilor  sau avizului de amplasament, document care stă la baza autorizării lucrărilor de construcţii pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi punctul de vedere al acesteia nu reprezintă avize/acorduri de principiu;

3. aviz/acord sau, după caz, aviz de amplasament - documentul scris emis de către autoritatea/entitatea competentă în domeniul scoaterii terenurilor din fondul forestier sau în domeniul relocării sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere, după încheierea procedurilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare privind analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile tehnice care stau la baza proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport;

4. beneficiarul proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport - administratorul infrastructurii rutiere, infrastructurii feroviare publice, infrastructurii aeroportuare şi infrastructurii de transport naval, situate pe reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) centrală (Core) şi globală (Comprehensive), astfel cum este definită la art. 9 alin. (1) lit. b) şi art. 38 din Regulamentul (UE) 1.315/2013 al Parlamentului European şi ai Consiliului din 11 decembrie 2013, care se află sub autoritatea/coordonarea Ministerului Transporturilor;

5. condorul de expropriere - suprafaţa de teren afectată de lucrarea de construcţie a infrastructurii transeuropene de transport cu sau fără alte imobile aferente, stabilit conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

6. sume aferente disputelor - sume stabilite în favoarea executantului de lucrări de către comisiile de adjudecare a disputelor, potrivit contractelor de execuţie lucrări/prestări servicii, legal încheiate, care au mecanismele de plată şi de garantare definite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

7. accesorii - sume suplimentare constând în majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, dobânzi şi altele asemenea stabilite pe baza contractelor de execuţie/prestări de servicii, în condiţiile legii, pentru neîndeplinirea termenelor contractuale;

8. Comisia de adjudecare a disputelor - comisie pentru soluţionarea disputelor dintre beneficiari şi executanţii de lucrări/prestatorii de servicii, astfel cum acestea sunt stabilite potrivit contractelor FIDIC legal încheiate de către beneficiari.

Art. III. - După alineatul (31) al articolului 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:

„(32) Pentru infrastructura transeuropeană de transport, planul urbanistic zonal se elaborează numai dacă afectează teritoriul intravilan al localităţilor.”

Art. IV. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 7 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere.”

2. La articolul 7, după alineatul (13) se introduc două noi alineate, alineatele (14) şi (15), cu următorul cuprins:

„(14) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrările de construcţii care privesc realizarea, dezvoltarea sau relocarea sistemelor/reţelelor naţionale de transport şi de distribuţie a energiei electrice, a gâzelor naturale şi a ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului, realizate de către titularii de licenţe, autorizaţii şi acorduri petroliere pentru care licenţa, acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt documentele pe baza cărora se eliberează autorizaţia de construire, cu notificarea şi acordarea de indemnizaţii, rente, despăgubiri, după caz, proprietarilor, împreună cu dovada încheierii, în prealabil, a unei convenţii între părţi, având la bază extrasul de carte funciară, liber de sarcini, actualizat sau, după caz, în situaţia în care imobilele nu sunt înscrise în cartea funciară, titlul de proprietate şi procesul-verbal de punere în posesie.

(15) în cazurile în care autorizaţia de construire s-a emis în baza avizelor prevăzute la alin. (1) lit. d1), beneficiarul are obligaţia depunerii la emitentul autorizaţiei de construire a avizelor/acordurilor sau, după caz, a avizelor de amplasament, pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

3. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

„(51) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de amplasament îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.

(52) Prevederile alin. (51) nu se aplică dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii acestora, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.”

4. La articolul 7, după alineatul (161) se introduce un nou alineat, alineatul (162), cu următorul cuprins:

„(162) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizaţiile de construire se pot elibera în baza documentelor prevăzute la alin, (1) şi a avizelor de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional.”

5. La articolul 7 alineatul (20), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, să emită avizele/acordurile de principiu pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere, în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării Sa autoritatea emitentă pe baza planului de amplasament al obiectivului de investiţii, şi memoriului tehnic, care vor cuprinde în mod obligatoriu poziţionarea reţelelor de utilităţi sau a terenurilor afectate de scoaterea din fondul forestier.”

6. La articolul 7, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:

„(25) La cererea beneficiarului proiectului de infrastructură transeuropeană de transport se pot emite autorizaţii de construire pe loturi, secţiuni, sectoare sau obiecte de lucrări, condiţionat de depunerea documentaţiilor tehnice complete însoţite de punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului/actul administrativ al acesteia, avizele/acordurile prevăzute de certificatul de urbanism sau de avizele/acordurile de principiu/avizele de amplasament favorabile condiţionate aferente, după caz.”

7. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pe lângă autorităţile prevăzute la alin. (1), pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, organele de control desemnate din cadrul Ministerului Transporturilor au obligaţia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală, după caz.”

8. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pe lângă autorităţile prevăzute la alin. (3), pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, autorizate de către Ministerul Transporturilor, contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. c),d), h)-I), se constată şi se sancţionează şi de către organele de control desemnate ale Ministerului Transporturilor.”

9. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

,,(21) Pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către Ministerul Transporturilor pe baza unor expertize tehnice întocmite în condiţiile legii sau, după caz, de instanţa judecătorească.

(22) în vederea fundamentării deciziei privitoare la menţinerea sau desfiinţarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, rezultatele expertizei tehnice se supun aprobării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor pentru analiza conformităţii lucrărilor executate cu proiectul tehnic de execuţie elaborat conform legii şi cu respectarea condiţiilor din acordul de mediu sau punctul de vedere al autorităţii competente emis cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului. Decizia menţinerii/desfiinţării construcţiilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi stă la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare.”

10. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale încunoştinţează autoritatea administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul şi Ministerul Transporturilor, după caz, asupra constatărilor şi măsurilor dispuse. În această situaţie, organele de control ale consiliilor judeţene, locale sau ale Ministerului Transporturilor, după caz, au obligaţia să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii.”

11. La articolul 43, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) aferente infrastructurii de transport de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor, prin direcţia de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul autorizării construcţiilor.”

Art. V. - (î) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul hotărârii Guvernului privind procedura de expropriere sunt considerate scoase din circuitul agricol, prin efectul prezentei ordonanţe de urgenţă, după transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor la data emiterii deciziei de expropriere, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirilor, în condiţiile legii, şi se înscriu în cartea funciară conform categoriei de folosinţă specifice scopului pentru care a fost adoptată hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere.

(2) Beneficiarul proiectului de infrastructură transeuropeană de transport are obligaţia să depună la Ministerul Transporturilor cererea privind emiterea autorizaţiei de construire însoţită de lista terenurilor prevăzută la alin. (1), precum şi avizul tehnic, dacă este cazul, pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare.

(3) Ministerul Transporturilor, prin direcţia de specialitate, pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către beneficiarul proiectului de infrastructură transeuropeană de transport, transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 7 zile de la data depunerii documentaţiei prevăzute la alin. (2), lista suprafeţelor de teren situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, scoase din circuitul agricol conform alin. (1), şi fişierele în format electronic vectorial în Sistemul de proiecţie stereografic 1970.

Art. VI. - (1) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizul de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, prevăzut la art. 7 alin. (162) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emite de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru suprafeţe mai mari de 1 ha inclusiv, şi de către structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru suprafeţe mai mici de 1 ha, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a acestuia, însoţită de memoriul tehnic, planul de amplasament al obiectivului de investiţii, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului/actul administrativ al acesteia şi de dovada că terenul pentru care se solicită obţinerea avizului de principiu este proprietate publică a statului.

(2) Predarea-primirea către beneficiarul proiectului de infrastructură transeuropeană de transport a terenului forestier, pentru care a fost emis avizul de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, conform alin. (1), se face numai după ce beneficiarul face dovada depunerii la emitentul autorizaţiei de construire a aprobării privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional.

Art. VII. - (1) Beneficiarii aflaţi sub autoritatea/coordonarea Ministerului Transporturilor, care implementează proiecte de infrastructură transeuropeană de transport cu finanţare din bugetul de stat şi/sau din fonduri structurale, pot asigura, pe bază de act adiţional la contractele de achiziţie publică existente, încheiate cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, punerea în aplicare a deciziilor pronunţate de comisiile de adjudecare a disputelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există un contract de execuţie lucrări/prestări servicii legal încheiat;

b) modul de soluţionare a litigiilor prin comisiile de adjudecare a disputelor este prevăzut în contractele de execuţie lucrări/prestări servicii;

c) executanţii de lucrări şi/sau prestatorii de servicii acceptă prin act adiţional la contract renunţarea la plata accesoriilor aferente disputelor;

d) există scrisori de garanţie bancară constituite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Beneficiarii care pun în aplicare deciziile comisiilor de adjudecare a disputelor potrivit prevederilor alin. (1) asigură finanţarea acestor cheltuieli din bugetul proiectelor de la titlul de cheltuieli unde este prevăzută alocarea de resurse pentru proiectul respectiv, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi conform legii, precum şi în creditele bugetare anuale aprobate proiectului în anul respectiv.

(3) Beneficiarii întocmesc o notă justificativă aprobată de ordonatorul principal de credite prin care justifică necesitatea punerii în aplicare a deciziilor emise de comisiile de adjudecare a disputelor pentru a asigura continuarea proiectelor, precum şi cauzele care au generat disputele respective.

Art. VIII. - (1) Beneficiarii care asigură punerea în aplicare a deciziilor comisiilor de adjudecare a disputelor, în condiţiile art. VII, au obligaţia de a parcurge toate etapele procedurale din contract pentru soluţionarea disputelor, până la obţinerea titlului executoriu prin care beneficiarul este obligat la plata acestora sau prin care beneficiarul este exonerat de la plata acestora.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorul principal de credite, la propunerea beneficiarului, pe bază de justificări fundamentate, poate aproba încetarea parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în contract pentru soluţionarea disputelor în vederea obţinerii titlului executoriu, precum şi eliberarea scrisorii de garanţie bancară.

Art. IX. - (1) Plata sumelor aferente deciziilor din comisiile de adjudecare a disputelor este condiţionată de constituirea de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii a unor scrisori de garanţie bancară în echivalentul sumelor ce se achită cu titlu de dispute şi a accesoriilor aferente acestora, calculate la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabile la data constituirii scrisorii de garanţie bancară, la care se adaugă 3 puncte procentuale pentru o perioadă de 3 ani de la data constituirii acesteia.

(2) Scrisorile de garanţie bancară au perioada de valabilitate asigurată de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii până la obţinerea unui titlu executoriu care reglementează plata disputelor.

(3) Scrisorile de garanţie bancară se execută de către beneficiar, dacă titlul executoriu este în favoarea beneficiarului, iar executantul de lucrări/prestatorul de servicii refuză punerea în aplicare a acestuia.

(4) Scrisoarea de garanţie bancară se eliberează executantului de lucrări/prestatorului de servicii în condiţiile şi termenele prevăzute de aceasta, dacă titlul executoriu este în favoarea executantului de lucrări.

(5) în situaţia în care în titlul executoriu sunt stabilite sume parţiale din valoarea scrisorilor de garanţie bancară, acestea se execută în favoarea beneficiarului, dacă executantul de lucrări refuză punerea în aplicare a acesteia, proporţional cu suma înscrisă în respectivul titlu, iar diferenţa se eliberează în favoarea executantului de lucrări/prestatorului de servicii.

(6) Diferenţele de sume rezultate din aplicarea alin. (5) se regularizează ţinând cont şi de accesoriile aferente scrisorii de garanţie bancare la care părţile sunt îndreptăţite, calculate la nivelul accesoriilor valabile pentru creanţele bugetare pe perioada constituirii scrisorii de garanţie bancare.

Art. X. - Fără a afecta drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale, prevederile art. VII-IX se aplică numai în cazul în care acestea convin asupra încheierii unui act adiţional la contractul de execuţie lucrări/prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.

Art. XI. - (1) Prin ordin al ministrului transporturilor, în limita bugetului aprobat, se stabilesc criterii de prioritizare a plăţii disputelor cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dacă nivelul sumelor solicitate pentru plata disputelor depăşeşte nivelul bugetului anual alocat proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional.

(2) în cursul unui an calendaristic beneficiarii aflaţi sub autoritatea/coordonarea/subordonarea Ministerului Transporturilor pot efectua plăţi cu titlu de decizii ale comisiei de adjudecare a disputelor, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în procent de maximum 35% din valoarea creditelor bugetare aprobate anual, prin bugetul de stat pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport.

Art. XII. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură de transport derulate de beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare, finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, beneficiarii pot efectua plăţi în avans de până la 15% din valoarea contractelor de execuţie lucrări/prestări servicii/livrare bunuri, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, care se justifică prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor de finanţare încheiate, dar nu mai târziu de data de eligibilitate finală a programului operaţional, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finanţare, în cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor şi serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către beneficiar se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării şi data recuperării.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, finanţate de la bugetul de stat şi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă, se pot efectua, anual, plăţi în avans, după cum urmează:

a) în primul an de execuţie a lucrărilor, de până la 15% din valoarea contractelor de execuţie lucrări/prestări servicii/livrare bunuri, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate anual pentru proiectul respectiv, avansul fiind calculat ca diferenţă între creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante şi reţinerii prevăzute la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

b) în următorii ani de execuţie a lucrărilor, de până la 30% din creditele bugetare aprobate anual pentru proiectul respectiv, avansul fiind calculat ca diferenţă între creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante şi reţinerii prevăzute la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

(3) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit alin. (2) şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către beneficiarul ce a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate, în cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor şi serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către beneficiar se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării şi data recuperării.

(4) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, finanţate iniţial de la bugetul de stat şi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă, a căror sursă de finanţare este asigurată ulterior din fonduri externe nerambursabile postaderare, plăţile în avans se efectuează şi se justifică potrivit alin. (1),

(5) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport finanţate din titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, preluate integral sau parţial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, sumele reprezentând plăţi în avans acordate potrivit legii se justifică, proporţional cu valoarea proiectului finanţată din fiecare program operaţional, prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până la data de eligibilitate finală a programului operaţional aferent fiecărei perioade de programare, cu justificarea integrală a avansului acordat.

Art. XIII. - Prin derogare de la prevederile art. 44 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, se elaborează studii de fezabilitate pe baza unei note justificative întocmite de beneficiari şi aprobate de ordonatorul principal de credite, în conformitate cu analizele rezultate din Modelul naţional de transport, respectiv analiza cost-beneficiu, standardele de cost şi metodologia de prioritizare din care să rezulte sustenabilitatea şi suportabilitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. XIV. - (1) Studiile de fezabilitate aferente proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport rutier vor include în mod obligatoriu şi racordurile la municipiile reşedinţă de judeţ ori la localităţile urbane limitrofe sau la drumurile existente care asigură legătura cu municipiile reşedinţă de judeţ şi cu localităţile urbane limitrofe acestora, precum şi racordurile la terenurile agricole situate în extravilan, cu respectarea reglementărilor legale de urbanism şi a normelor de proiectare în vigoare.

(2) Studiile de fezabilitate aferente proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport rutier vor include în mod obligatoriu măsuri privind domeniul protecţiei patrimoniului arheologic, de diagnostic şi, după caz, de cercetare arheologică preventivă, precum şi măsuri privind reducerea efectelor negative ale fragmentării habitatelor, de cercetare preventivă a impactului asupra speciilor şi habitatelor naturale şi de menţinere a coridoarelor ecologice prin intermediul ecoductelor sau al altor sisteme.

(3) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiarul va iniţia procedurile de actualizare a normativelor de proiectare şi execuţie pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport rutier cu respectarea prevederilor alin. (1).

(4) Normativele de proiectare şi execuţie prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Art. XV. - (1) Ordonatorul principal de credite, la solicitarea beneficiarilor, poate introduce la finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare categorii de cheltuieli eligibile aferente elaborării documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele noi de infrastructură transeuropeană de transport ce fac parte din lista anexă la Programul operaţional Infrastructură mare „Lista proiectelor eligibile Programul operaţional Infrastructură mare şi surse complementare de finanţare - versiunea cu activarea clauzei de reformă şi existenţa spaţiului fiscal suficient” în corelare cu prioritizarea proiectelor din Maşter planul general de transport şi care nu se încadrează în nivelul de supracontractare al axelor prioritare din Programul operaţional Infrastructură mare, stabilit potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare, condiţionat de aprobarea creditelor bugetare şi de angajament conform legii.

(2) în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare, se autorizează beneficiarii să introducă la finanţare categorii de cheltuieli prevăzute la alin. (1) şi să deruleze procedura de achiziţie publică, iar semnarea contractelor poate fi făcută numai în condiţiile în care beneficiarul are încheiat contract de finanţare cu autoritatea de management.

Art. XVI. - Categoriile de cheltuieli cu documentaţiile tehnico-economice prevăzute la art. XIV alin. (1) includ cheltuieli pentru elaborarea: studiilor de fezabilitate, studiilor geotehnice, studiilor de diagnostic şi cercetare arheologică, studiilor topografice, studiilor hidrologice, precum şi altor asemenea studii necesare elaborării studiilor de fezabilitate, precum şi cheltuieli necesare pentru elaborarea proiectelor tehnice de execuţie, detaliilor de execuţie şi documentaţiilor tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie.

Art. XVII. - Ordonatorul principal de credite are obligaţia includerii la finanţare cu prioritate a proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport ale căror documentaţii tehnico-economice s-au finanţat potrivit prevederilor art. XV din prezenta ordonanţă de urgenţă, cu încadrarea în limita bugetului aprobat prin legea anuală a bugetului de stat.

Art. XVIII. - (1) Perioada de valabilitate a autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, după caz, avizelor de amplasament eliberate pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, care nu au expirat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se prelungeşte de drept până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurilor legale pentru eliberarea acestora.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi, care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii acestora, precum şi apariţiei oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora.

(3) Prevederile art. IV referitoare Sa avizele/acordurile de principiu şi/sau avizele de amplasament favorabil condiţionate sunt aplicabile şi certificatelor de urbanism emise pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu acordul emitentului certificatului de urbanism.

Art. XIX. - (1) Beneficiarii proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport nu vor preda amplasamentele de teren afectate de reţelele de utilităţi şi nici pe cele afectate de scoaterea din fondul forestier  înainte de obţinerea acordurilor/avizelor finale sau a avizelor de amplasament.

(2) Executanţilor de lucrări le este interzis să efectueze lucrări pe amplasamentele de teren, a căror predare se face potrivit prevederilor alin. (1), afectate de utilităţi şi pe cele afectate de scoaterea din fondul forestier, cu excepţia lucrărilor aferente studiilor tehnice necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

Art. XX. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă între 50.000 lei - 100.000 lei, dacă nu au fost săvârşite în alte condiţii încât potrivit legii penale să constituie infracţiuni, următoarele fapte:

a) predarea amplasamentelor de teren cu încălcarea prevederilor art. XIX alin. (1);

b) executarea de lucrări pe amplasamentele de teren cu încălcarea prevederilor art. XIX alin. (2);

c) necomunicarea listei terenurilor către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale potrivit prevederilor art. V alin. (3);

d) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (15) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Prevederilor alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin (1) se fac de către personalul organelor cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Transporturilor.

Art. XXI. - Pentru lucrările aferente infrastructurii transeuropene de transport executate înainte de data emiterii autorizaţiei de construire sau cu nerespectarea acesteia, după caz, şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, în conformitate cu datele transmise potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune măsurile necesare conform art. 28 alin. (21) şi (22) din aceeaşi lege,

Art. XXII. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Transporturilor aprobă prin ordin comun instrucţiuni în aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII.

Art. XXIII. - Prevederile art. XX intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

p. Ministrul fondurilor europene,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

 

Bucureşti, 16 martie 2016.

Nr. 7.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale, semnat la Bucureşti la 11 ianuarie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. k) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere*) dintre Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale, semnat la Bucureşti la 11 ianuarie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul fondurilor europene,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 16 martie 2016.

Nr. 167.

 

*) Traducere.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale

 

I. PREAMBUL

1. Având în vedere că Guvernul României şi Banca Mondială („părţile”) recunosc colaborarea îndelungată dintre părţi în legătură cu finanţarea investiţiilor, consolidarea capacităţii şi alte nevoi ale României în perioada de tranziţie, în procesul care a condus la aderarea la Uniunea Europeană, în timpul crizei economice globale şi în timpul primei Perioade de programare a fondurilor europene 2007-13,

2. Având în vedere că părţile recunosc experienţa utilă dobândită în baza Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Bancă pentru „Parteneriatul şi Sprijinul pentru valorificarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice”, semnat la 26 ianuarie 2012,

3. Având în vedere că Banca este una dintre instituţiile financiare internaţionale specializate care poate furniza servicii specializate de consultanţă rambursabile (SCR) în România, aliniate prevederilor Statutului Băncii şi ale articolului 9 litera (b) din Directiva 2014/24/UE privind achiziţiile publice din data de 26 februarie 2014,

4. Având în vedere că părţile recunosc importanţa finanţării pe care România urmează să o primească prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională („FEDR”), Fondul Social European („FSE”), Fondul de Coeziune („FC”), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) (împreună, „fondurile europene structurale şi de investiţii”, în sumă de 43 miliarde euro, pentru perioada de programare 2014-2020) şi consideră că aceasta reprezintă o oportunitate neegalată pentru România, menită să ajute ţara să se alinieze standardelor UE, să îşi extindă reformele structurale, să îşi modernizeze administraţia publică şi să urmărească o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii,

5. Având în vedere că Guvernul României intenţionează să îşi extindă agenda reformelor structurale, să accelereze creşterea pentru a atinge media UE şi să respecte condiţiile de intrare în zona Euro, să abordeze provocările pe care le prezintă incluziunea şi echitatea socială pentru populaţie şi să crească nivelul şi calitatea absorbţiei fondurilor europene structurale şi de investiţii,

6. Având în vedere că, pentru a beneficia de experienţa internaţională, Guvernul a solicitat sprijin din partea Băncii Mondiale în acest efort de modernizare a administraţiei publice prin consolidarea capacităţii Guvernului de formulare a politicilor şi strategiilor, de analiză, de diagnostic, de planificare, proiectare şi implementare a sectoarelor şi proiectelor/programelor,

7. Având în vedere că Acordul aprobat de parteneriat cu România 2014-2020, încheiat cu Comisia Europeană, subliniază priorităţile-cheie ale României pentru finanţare din fondurile UE în anii următori,

8. Având în vedere că valoarea cunoştinţelor şi sfaturilor pe care le poate furniza Banca Mondială României este recunoscută ca fiind importantă şi necesară pentru România, atât pentru implementarea cu succes a priorităţilor, strategiilor şi proiectelor care urmează a fi finanţate de fondurile europene structurale şi de investiţii în perioada 2014-2020, cât şi pentru pregătirea României pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027,

9. Având în vedere că Banca Mondială poate furniza asistenţă în legătură cu priorităţile definite în Strategia sa de parteneriat de ţară şi în strategiile şi cadrele ulterioare încheiate cu România,

10. Prin urmare, părţile au convenit asupra prezentului memorandum de înţelegere, după cum urmează:

II. SFERA SERVICIILOR FURNIZATE

11. Se anticipează că sprijinul acordat de Banca Mondială se va concentra asupra domeniilor prioritare incluse în Acordul de parteneriat 2014-2020 şi în strategiile de parteneriat de ţară actuale şi ulterioare încheiate între România şi Banca Mondială, inclusiv, dar fără a se limita la: sprijin în implementarea obiectivelor fondurilor europene structurale şi de investiţii, sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea reformelor politicilor, menite să ajute România să se alinieze standardelor UE, promovarea prosperităţii împărtăşite, reducerea sărăciei şi incluziunea sociala, inclusiv pentru romi, sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de absorbţie şi a eficienţei fondurilor UE şi consolidarea capacităţii administraţiei publice.

12. În orice moment înainte de încetarea prezentului memorandum de înţelegere, Guvernul României se poate adresa Băncii Mondiale cu o solicitare de servicii în orice sector sau domeniu relevant nou. Cu condiţia existenţei expertizei corespunzătoare şi a disponibilităţii personalului, precum şi a conformităţii cu mandatul său, Banca Mondială va depune toate eforturile pentru a răspunde pozitiv solicitării din partea Guvernului. Aceste sectoare sau domenii vor fi stabilite de comun acord între părţi, printr-un schimb de corespondenţă între Guvern şi Banca Mondială.

III. LIVRAREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ RAMBURSABILE

13. Acordurile de servicii de consultanţă rambursabile care definesc sfera serviciilor furnizate de Banca Mondială vor fi încheiate şi semnate cu instituţia beneficiară, conform termenilor acordului model/standard SCR ataşat ca anexa 2. În scopul prezentului memorandum de înţelegere, beneficiarii sunt definiţi ca organisme publice din România, responsabile cu iniţierea sau care iniţiază şi implementează operaţiuni, care desfăşoară un proiect individual şi primesc fonduri de la fondurile europene structurale şi de investiţii şi care utilizează propriile resurse. Beneficiarul va fi contrapartea Băncii Mondiale din acordurile de servicii de consultanţă. Acordurile de servicii de consultanţă rambursabile vor intra în vigoare în momentul semnării acestora de către părţi, cu excepţia cazului în care se specifică altfel.

IV. ÎNŢELEGERILE DINTRE PĂRŢI

14. Guvernul României, reprezentat de ministrul fondurilor europene, va conduce activitatea de coordonare a sprijinului acordat de Banca Mondială în ceea ce priveşte serviciile de consultanţă rambursabile. Banca Mondială se angajează să colaboreze cu Guvernul în efortul de coordonare, să furnizeze orice informaţii necesare şi să fie disponibilă pentru şedinţele periodice de coordonare, toate acestea în legătură cu implementarea prezentului memorandum de înţelegere. Implementarea prezentului memorandum de înţelegere va fi monitorizată prin şedinţele de coordonare, care vor fi prezidate de ministrul fondurilor europene şi organizate din şase în şase luni, cu excepţia cazului în care una dintre părţi solicită o şedinţă ad-hoc pentru discutarea unei anumite probleme apărute în implementarea prezentului memorandum de înţelegere. Aceste şedinţe vor asigura coordonarea activităţilor şi vor favoriza sinergiile şi complementaritatea proiectelor şi/sau a iniţiativelor finanţate prin servicii similare de consultanţă rambursabile furnizate de alte instituţii financiare internaţionale eligibile. Banca Mondială va transmite un raport anual Ministerului Fondurilor Europene (nu mai târziu de sfârşitul lunii martie a fiecărui an, pe durata implementării prezentului memorandum de înţelegere), care va prezenta măsurile întreprinse, progresul înregistrat şi orice aspecte în legătură cu care se solicită intervenţia ministrului.

15. Banca Mondială va furniza servicii de consultanţă conform termenilor acordurilor de servicii de consultanţă rambursabile semnate şi cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii. Orice achiziţie efectuată de Banca Mondială în scopul furnizării serviciilor se va efectua pe baza politicilor şi procedurilor proprii ale Băncii Mondiale.

16. Pentru fiecare acord de servicii de consultanţă rambursabile, Banca Mondială, în conformitate cu politicile şi procedurile sale, va pune la dispoziţia Beneficiarului toate informaţiile şi întreaga documentaţie necesară pentru ca acesta să poată respecta toate cerinţele privind buna gestionare financiară în baza cerinţelor fondurilor europene structurale şi de investiţii cu privire la aceste SCR finanţate prin fondurile UE, conform prevederilor acordului respectiv de servicii de consultanţă (anexa 2).

V. DURATĂ ŞI ÎNCETARE

17. Prezentul memorandum va intra în vigoare în momentul semnării acestuia de ambele părţi şi, cu excepţia cazului îi care părţile au prevăzut altfel, va înceta la 31 decembrie 2023.

18. Părţile vor efectua o evaluare la jumătatea perioadei, nu mai târziu de anul 2019.

19. Oricare dintre părţi poate rezilia în orice moment prezentul memorandum de înţelegere, cu un preaviz de trei luni transmis celeilalte părţi.

20. Acordurile bilaterale SCR încheiate nu vor fi afectate de încetarea prezentului memorandum de înţelegere.

VI. DIVERSE

21. (i) Prezentul memorandum de înţelegere nu constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic şi nu obligă Banca Mondială să furnizeze sprijin în legătură cu o anumită activitate sau un anumit proiect;

(ii) nicio prevedere a acestui memorandum de înţelegere nu va fi interpretată în sensul creării unei societăţi în comun, a unei relaţii de agenţie sau a unui parteneriat legal între părţi; şi

(iii) nicio prevedere a acestui memorandum de înţelegere nu se intenţionează a fi interpretată şi nu trebuie interpretată ca o renunţare la privilegiile şi imunităţile de care beneficiază fiecare parte sau membrii conducerii şi angajaţii acestora, privilegii şi imunităţi care sunt rezervate în mod expres prin prezentul.

Drept mărturie a celor de mai sus, subsemnaţii, autorizaţi în mod legal în acest sens, au semnat prezentul memorandum, încheiat la Bucureşti în data de 11 ianuarie 2016, în două exemplare originale, în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Banca Mondială,

Carmen Aura Răducu,

Elisabetta Capannelli,

ministrul fondurilor europene

manager de ţară

 

ANEXA 2

 

Proiectul nr. P#....

 

ACORD DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANŢĂ RAMBURSABILE

privind

………………………………………………………..

încheiat de către şi între

[ministerul sau instituţia] ……………………………..

şi

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

în data de ………………., 20……

 

ACORD DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANŢĂ RAMBURSABILE

 

Acord încheiat în data de ……… 20…., de către şi între [numele beneficiarului] (denumit în continuare „Beneficiarul”) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca”) (numite împreună „părţile”)

Având în vedere că Guvernul României şi Banca au încheiat un Memorandum de înţelegere privind parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinul acordat pentru valorificarea fondurilor structurale şi de investiţii, semnat în data de …………….,

având în vedere că Beneficiarul a solicitat Băncii să-i furnizeze servicii de consultanţă rambursabile („servicii de consultanţă rambursabile” sau „SCR”) detaliate în anexa la prezentul acord, pentru a acorda sprijin Guvernului României în perioada 2014-2020, prin urmare, părţile convin după cum urmează:

1. Serviciile de consultanţă rambursabile. Banca va furniza Beneficiarului serviciile („servicii de consultanţă rambursabile” sau „SCR”) detaliate în anexa aferentă prezentului acord, în baza clauzelor şi condiţiilor prevăzute în prezentul acord, inclusiv în anexa la prezentul acord, care constituie parte integrantă din prezentul acord.

2. Persoanele de contact din partea Beneficiarului. În procesul de furnizare a serviciilor de consultanţă rambursabile, Banca va coopera îndeaproape cu oficialii desemnaţi din partea Beneficiarului. Beneficiarul va pune la dispoziţia Băncii numele şi informaţiile de contact ale respectivilor oficiali.

3. Durata acordului şi calendarul de lucru. Deşi Banca se angajează să mobilizeze în mod rezonabil toate mijloacele pe care le are la dispoziţie pentru a furniza la timp serviciile de consultanţă rambursabile, programul de lucru şi calendarul de activităţi prevăzute în anexa la prezentul acord au fost elaborate cu bună-credinţă, pe baza informaţiilor care se află la dispoziţia Băncii la ora actuală, şi sunt orientative, în condiţiile în care:

(i) Beneficiarul şi personalul acestuia îşi îndeplinesc sarcinile la timp; şi (ii) Beneficiarul - în orice moment - va acţiona la timp pentru a furniza informaţii, pentru a lua decizii şi pentru a furniza asistenţa necesară, conform prevederilor prezentului acord şi după cum Banca poate solicita periodic,

4. Efectuarea plăţilor

(a) Beneficiarul va achita Băncii un onorariu în sumă de …………. euro/RON (EUR/RON ………. ), în baza următorului scadenţar de plăţi:

1. 10% din suma totală

în termen de xx zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului acord;

2. € ……….

la predarea de către Bancă şi recepţia de către Beneficiar a ………;

3. € ……….

la predarea de către Bancă şi recepţia de către Beneficiar a ...........;

4. € ……….

la predarea de către Bancă şi recepţia de către Beneficiar a ……....

 (b) Toate plăţile efectuate către Bancă în baza prezentului acord se efectuează la data scadenţei, în urma prezentării unei facturi de către Bancă. Plăţile se vor efectua în euro/RON, în fonduri disponibile imediat, fără nicio deducere de niciun fel pentru niciun fel de taxă, impozit, cheltuieli şi alte sume reţinute, şi fără a lua în considerare nicio dispută aflată în curs de desfăşurare între părţi [altele decât acele dispute legate de recepţia documentelor livrabile la care se face referire la alin. (c) de mai jos], în contul indicat în scris de către Bancă, periodic. Suma avansului va fi dedusă din următoarele facturi, până la rambursarea în totalitate a plăţii în avans.

(c) Toate livrabilele vor fi supuse unui proces de aprobare din partea Beneficiarului, după prezentarea de către Bancă a documentelor în limba engleză şi a traducerii în limba română. Traducerea în limba română a livrabilelor finale va fi trimisă în termen de maximum 21 de zile de la transmiterea versiunii în limba engleză, conform Calendarului de activităţi prezentat la secţiunea B din anexa la prezentul acord. Beneficiarul are la dispoziţie 21 de zile după transmiterea traducerii în limba română, pentru a analiza fiecare livrabil, perioadă după care livrabilul se consideră a fi acceptat de către Beneficiar, cu excepţia situaţiei în care acesta din urmă formulează şi trimite Băncii anumite comentarii, în acest interval de timp. În cazul în care Beneficiarul formulează anumite comentarii, Banca are la dispoziţie 14 zile pentru a prezenta livrabilul modificat în versiunea în limba engleză şi traducerea în limba română şi/sau pentru a furniza comentarii şi clarificări. Beneficiarul va avea la dispoziţie încă 7 zile pentru a analiza livrabilul actualizat şi pentru a-l accepta.

5. Intrarea în vigoare. Prezentul acord intră în vigoare în ziua şi anul înscrise mai sus, imediat după ce este semnat în mod adecvat de către ambele părţi.

6. Expirarea acordului. Prezentul acord este la valabil până la ..., cu excepţia situaţiei în care acordul este prelungit prin acordul reciproc al Beneficiarului cu Banca.

7. Încetarea acordului. Atât Beneficiarul, cât şi Banca pot dispune încetarea prezentului acord înainte de expirarea acestuia, sub rezerva acordării către cealaltă parte a unui preaviz scris de nouăzeci (90) de zile. La primirea unei astfel de înştiinţări, părţile vor lua toată măsurile adecvate pentru a proceda la încetarea într-o manieră ordonată a activităţilor aflate în desfăşurare la momentul respectiv în cadrul prezentului acord de servicii de consultanţă rambursabile, precum şi pentru a soluţiona cu promptitudine toate aspectele nerezolvate.

8. Limba acordului. Prezentul acord este întocmit în limba engleză.

9. Cooperare

(a) în orice moment, Beneficiarul va oferi Băncii la timp orice informaţii care pot influenţa desfăşurarea serviciilor de consultanţă rambursabile, va informa Banca referitor la orice evoluţii privitoare la serviciile de consultanţă rambursabile şi va întreprinde toate lucrurile necesare pentru a oferi personalului Băncii posibilitatea de a îndeplini toate activităţile care îi sunt alocate în baza prezentului acord de servicii de consultanţă rambursabile. În special, Beneficiarul va proceda după cum urmează, fără a se limita la:

(i) va furniza Băncii toate informaţiile disponibile privind Beneficiarul şi serviciile de consultanţă rambursabile, care pot fi necesare pentru îndeplinirea prezentului acord;

(ii) va permite personalului Băncii să viziteze sediile Beneficiarului şi să aibă acces la evidenţele şi registrele care sunt relevante pentru serviciile de consultanţă rambursabile, precum şi la personalul Beneficiarului implicat în serviciile de consultanţă rambursabile furnizate de Bancă;

(iii) va notifica în mod prompt Banca referitor la orice schimbare a naturii şi amplorii serviciilor de consultanţă rambursabile şi cu privire la orice eveniment sau situaţie care are sau ar putea avea, în mod rezonabil, un efect semnificativ asupra furnizării serviciilor; şi

(iv) va furniza cu promptitudine Băncii orice informaţii pe care le poate solicita Banca periodic, în mod rezonabil, cu privire la serviciile de consultanţă rambursabile furnizate de către Bancă.

(b) Este convenit şi înţeles de către părţi, în mod expres, ca Banca să nu fie ţinută răspunzătoare pentru nicio întârziere în îndeplinirea sarcinilor care îi revin, datorată faptului că Beneficiarul nu-şi aduce aportul conform prevederilor secţiunii D a anexei la prezentul acord sau că acesta nu cooperează cu Banca în maniera enunţată la alin. (a) de mai sus.

9. Înştiinţări şi adrese oficiale

(a) Toate înştiinţările care sunt necesare sau permise a fi transmise în baza prezentului acord se vor efectua în scris şi se vor considera făcute sau transmise în mod adecvat dacă sunt predate personal sau prin poştă, e-mail sau fax semnatarilor prezentului acord, la adresele indicate mai jos sau la orice alte adrese care sunt anunţate de către părţi, periodic. Notificările trimise prin scrisoare recomandată se vor considera transmise în momentul livrării. Înştiinţările transmise prin fax trebuie, de asemenea, să fie confirmate prin poştă, data intrării în vigoare fiind data transmisiei iniţiale.

(b) în scopul prezentului acord se vor utiliza următoarele adrese:

Pentru Beneficiar:

Ministerul ……….

……….

……….

……….

Tei. + ……….

Fax: + ……….

E-mail: ……….

 

Pentru Bancă:

Banca Mondială

1818 H Street, NW

Washington, DC 20433

S.U.A.

Tel.: +1 202 477-1234

Fax: +1 202 477- 6391

E-mail: ……….

 

Drept mărturie a celor de mai sus, părţile prezentului acord, acţionând prin intermediul reprezentanţilor lor autorizaţi, au procedat la semnarea prezentului acord în numele lor, la data şi anul prevăzute mai jos.

 

[numele beneficiarului]

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

………………….…..….

 

…………………...…….

 

Semnat de: ……………

Semnat de: ……………

Reprezentant autorizat

Reprezentant autorizat

………………….…….

………………….…….

………………….…….

………………….…….

Data: …………………

Data: …………………

 

ANEXĂ

 

DESCRIEREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ RAMBURSABILE

 

A. Servicii de consultanţă rambursabile

Cu excepţia situaţiei în care Beneficiarul şi Banca ar conveni altfel, serviciile de consultanţă rambursabile vor include următoarele activităţi şi livrabile:

Componenta A: ....

Componenta B: ....

Orice modificare adusă celor de mai sus va fi notificată în scris, printr-o adresă semnată atât de către Beneficiar, cât şi de către Bancă.

B. Calendarul de activităţi

Cu excepţia situaţiei în care Beneficiarul poate conveni altfel cu Banca, Banca va depune eforturi pentru a furniza serviciile de consultanţă rambursabile în conformitate cu calendarul de activităţi de mai jos:

Livrabil orientativ

Durata de finalizare estimată

Livrabil 1

xx luni de la data intrării în vigoare

Livrabil 2

xx luni de la data intrării în vigoare

Orice modificări în legătură cu durata estimată de finalizare prevăzută în tabelul de mai sus pot fi convenite de către părţi printr-un schimb de scrisori.

După data intrării în vigoare a prezentului acord, va fi transmis un raport semestrial de progres în limba engleză, în termen de 21 de zile de la finalul fiecărei perioade. Rapoartele de progres trebuie să includă o descriere a activităţilor finalizate sau aflate în desfăşurare în timpul perioadei de raportare, precum şi următoarele măsuri planificate pentru următoarea perioadă de raportare şi livrabilele. Rapoartele de progres vor avea formatul ataşat la prezenta anexă. O traducere în limba română a rapoartelor de progres va fi furnizată în termen de 14 zile de la transmiterea versiunii în limba engleză. Beneficiarul are la dispoziţie 21 de zile, după furnizarea traducerii în limba română, pentru a analiza raportul de progres. În cazul în care sunt formulate comentarii cu privire la raportul de progres, Banca are la dispoziţie 7 zile pentru a prezenta un raport de progres modificat şi/sau pentru a furniza comentarii şi clarificări.

Pentru transmiterea livrabilelor descrise în tabelul de mai sus, Banca va depune respectivele documente redactate în limba engleză, cu respectarea calendarului de activităţi prevăzut în cadrul prezentului acord.

Toate rapoartele de progres şi livrabilele sunt descrise în tabelul de la secţiunea B. Pe calendarul de activităţi prezentat în această anexă 1 la acord furnizat de Bancă se vor aplica sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene şi sigla fondurilor europene structurale şi de investiţii din România, precum şi fraza de identificare privind programul operaţional relevant, indicată de Beneficiar.

C. Personalul Băncii

Banca va fi responsabilă pentru determinarea componenţei adecvate a echipelor care sunt necesare pentru furnizarea serviciilor de consultanţă rambursabile. Personalul alocat de Bancă va include experţi specializaţi în domeniile ……………………..

D. Parteneri şi Facilităţi

Beneficiarul va pune la dispoziţie următoarele facilităţi, în sprijinul procesului de furnizare a serviciilor de consultanţă rambursabile:

1. Beneficiarul va pune la dispoziţie spaţii pentru organizarea de ateliere de lucru, după cum este convenit în cadrul prezentului acord. Pentru toate atelierele de lucru şi pentru toate activităţile de formare care se vor desfăşura în baza prezentului acord, Beneficiarul poate acoperi cheltuielile, în limite rezonabile, necesare pentru desfăşurarea cu succes a fiecărui atelier de lucru, inclusiv costul fotocopierii, gustări, băuturi răcoritoare şi alte produse alimentare pentru participanţi.

2. Beneficiarul poate pune la dispoziţie spaţii de birouri pentru personalul Băncii, pentru o interacţiune maximă cu partenerii şi eficienţa activităţilor de consolidare a capacităţilor sale.

3. În cadrul procesului de furnizare a serviciilor de consultanţă rambursabile, Beneficiarul trebuie să faciliteze contactul dintre Bancă şi personalul Beneficiarului şi orice alţi factori interesaţi relevanţi.

E. Evidenţe

Banca va ţine evidenţe adecvate ale serviciilor de consultanţă rambursabile, în conformitate cu practicile curente de ţinere a evidenţelor, şi va oferi Beneficiarului informaţii privitoare la respectivele servicii de consultanţă rambursabile pe care acesta le va solicita în mod rezonabil. Prin urmare, Banca va ţine evidenţe adecvate pentru o perioadă de şapte ani de la sfârşitul anului fiscal al Băncii la care se referă respectivele evidenţe.

 

Document ataşat la anexă

 

FORMATUL ORIENTATIV AL RAPORTULUI DE PROGRES

 

 

I. Perioada de timp care face obiectul raportului:

II. Rezumat

- Situaţia globală a activităţilor

- Constatări şi probleme

III. Progrese înregistrate pe livrabile

1. Livrabilul 1:

a. Activităţi şi analize finalizate

b. Paşii următori

2. Livrabilul 2:

a. Activităţi şi analize finalizate

b. Paşii următori

 

………………….…….

IV. Concluzii

 

ANEXĂ

 

TERMENI ŞI CONDIŢII STANDARD

 

1. Standardele de performanţă; neexclusivitate. Prin prezentul acord, Banca se angajează să furnizeze serviciile de consultanţă rambursabile cu aceeaşi grijă şi diligentă pe care le manifestă în cadrul oricărei altei activităţi analitice şi de consultanţă. Implicarea Băncii în cadrul prezentului acord, în calitate de consultant al Beneficiarului, este neexclusivă şi nu poate restricţiona angajarea de către Beneficiar a altor consultanţi pe teme similare sau colaterale.

2. Personalul Băncii. Banca, la propria discreţie, va stabili componenţa echipei (inclusiv personalul care va participa la şedinţele cu consultantul) („personalul Băncii”) alocate pentru furnizarea serviciilor de consultanţă rambursabile. Anexa la prezentul acord conţine o listă orientativă de categorii de personal al Băncii, care poate fi implicat în furnizarea serviciilor de consultanţă rambursabile; cu condiţia, totuşi, ca Banca să îşi rezerve în orice moment dreptul de a aloca orice altă persoană sau alte persoane în plus faţă de sau în locul oricărei persoane care figurează deja pe lista respectivă, după cum poate fi considerat necesar sau adecvat de către Bancă, pentru îndeplinirea îndatoririlor care îi revin în baza prezentului acord, în cazul în care are motive rezonabile de insatisfacţie faţă de prestaţia unuia sau mai multor angajaţi ai Băncii, Beneficiarul poate solicita Băncii să înlocuiască respectiva persoană sau respectivele persoane. Pentru evitarea oricăror nelămuriri, părţile convin şi înţeleg că prezentul acord nu dă naştere niciunei relaţii de angajare sau alte relaţii contractuale între Beneficiar şi personalul Băncii.

3. Aportul Beneficiarului. Beneficiarul va desfăşura activităţile şi va asigura toate facilităţile şi toate celelalte aranjamente prevăzute în anexa la prezentul acord.

4. Politicile operaţionale ale Băncii. Banca va furniza consultanţă într-o manieră consecventă cu politicile proprii şi relevante de siguranţă a mediului şi socială.

5. Confidenţialitate. Părţile convin ca prezentul acord şi livrabilele prevăzute în anexa la acord să fie puse la dispoziţia publicului numai după ce Beneficiarul îşi dă acordul în scris cu privire la o astfel de divulgare. În acest sens, Beneficiarul prin prezenta autorizează Banca să facă publice livrabilele prevăzute în anexa la acord doar în forma finală a acestora. Cu privire la informaţiile de bază furnizate de către părţi în sprijinul serviciilor de consultanţă rambursabile, fiecare parte îşi rezervă dreptul de a stabili caracterul confidenţial al informaţiilor respective. Părţile pot face publice orice astfel de informaţii numai după ce partea în cauză şi-a exprimat consimţământul în prealabil.

6. Proprietate intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală ale părţilor asupra oricăror date sau documente preexistente utilizate de către Bancă în legătură cu Serviciile de consultanţă rambursabile revin părţii care le deţine. Drepturile de proprietate intelectuală asupra noilor materiale întocmite de către Bancă în legătură cu serviciile de consultanţă rambursabile revin Beneficiarului; cu condiţia, totuşi, ca Banca să deţină dreptul global, neexclusiv, perpetuu (pe întreaga durată a dreptului de autor respectiv), care poate fi sublicenţiat integral şi fără redevenţe, de a utiliza, copia, afişa, distribui, publica şi crea lucrări derivate ale tuturor sau ale unora dintre aceste materiale şi includerea informaţiilor în orice activitate de cercetare, în publicaţii, pagini de internet şi în alte medii, fără consimţământul Beneficiarului, sub rezerva restricţiilor privind divulgarea informaţiilor confidenţiale şi a respectării drepturilor terţilor, după cum se arată la alin. 5, Confidenţialitate, al prezentei anexe.

7. Reprezentarea opiniilor Băncii şi utilizarea denumirii, mărcii şi siglei Băncii

(a) Beneficiarul convine să nu reprezinte sau să nu permită reprezentarea opiniilor Băncii fără consimţământul scris acordat în prealabil de către Bancă.

(b) De asemenea, Beneficiarul se angajează să nu utilizeze sau să permită utilizarea denumirii Băncii, a mărcilor sau siglelor acesteia în nicio reclamă, materiale promoţionale sau informaţii, fără consimţământul Băncii exprimat în scris şi, în cazul în care i se acordă acest consimţământ, să utilizeze denumirea, mărcile şi siglele doar în strictă conformitate cu permisiunea acordată şi doar însoţite de avertismentele curente ale Băncii.

(c) Ambele părţi vor include toate declaraţiile de atribuire şi avertismentele legale în toate materialele noi elaborate în legătură cu Serviciile de consultanţă rambursabile.

8. Avertismente şi răspunderi

(a) Deşi Banca va depune eforturi susţinute pentru a-şi îndeplini sarcinile care îi revin în legătură cu serviciile de consultanţă rambursabile, aceasta nu dă nicio declaraţie sau garanţie explicită sau implicită cu privire la succesul care poate fi obţinut în implementarea oricărei recomandări conţinute în oricare dintre livrabilele întocmite de către sau cu asistenţa Băncii sau a personalului Băncii.

(b) Fără a se limita la imunităţile şi privilegiile care îi revin Băncii în baza propriului statut, precum şi în baza altor legi şi reglementări aplicabile, Banca nu va putea fi ţinută răspunzătoare în faţa Beneficiarului sau a oricărui terţ pentru niciun fel de pierderi, costuri, daune sau răspundere pe care Beneficiarul le poate suporta ca urmare a serviciilor de consultanţă rambursabile, cu excepţia celor care rezultă dintr-o neglijenţă gravă sau din comportamentul dolosiv al Băncii sau al personalului acesteia. Fără a aduce atingere niciunei prevederi a prezentului act, răspunderea Băncii, dacă există, în faţa Beneficiarului nu se va extinde asupra niciunor daune indirecte, daune cu caracter punitiv sau subsecvente, pierderi, pierderi de profituri sau de oportunităţi de afaceri şi nici nu va putea depăşi valoarea onorariilor primite de către Bancă în baza prezentului acord.

(c) Părţile sunt de acord şi confirmă că formarea de parteneriate, societăţi mixte sau alte aranjamente similare, prin care părţile ar putea ti ţinute responsabile în solidar în faţa unor terţi, nu constituie obiectul prezentului acord, care nu se încheie în alte scopuri decât cele enunţate mai sus. Niciuna dintre prevederile prezentului acord nu poate fi considerată drept un angajament din partea Băncii de a furniza finanţare Beneficiarului în legătură cu un proiect sau în alt mod.

9. Lege aplicabilă. Prezentul acord este guvernat de şi trebuie interpretat în conformitate cu legislaţia în vigoare în Anglia.

10. Soluţionarea litigiilor

(a) Părţile prezentului acord vor depune eforturi, cu bună-credinţă, pentru a soluţiona în mod amiabil orice neînţelegeri şi litigii pe care le-ar putea avea în baza prezentului acord sau îh legătură cu acesta. Orice litigiu survenit în legătură cu sau care rezultă din prezentul acord, care nu este soluţionat prin acordul părţilor, va fi soluţionat definitiv prin arbitraj, conform Regulilor de arbitraj UNCITRAL în vigoare la data prezentului acord. În cazul oricărui conflict între Regulile de arbitraj UNCITRAL şi prevederile prezentului acord, prevederile acestuia din urmă vor prevala.

(b) Nici Beneficiarul şi nici Banca nu au dreptul, în cadrul niciunei acţiuni în instanţă iniţiată în baza alin. (a) al prezentei secţiuni, să pretindă că oricare dintre prevederile acestor Condiţii standard sau ale Acordului SCR este nevalabilă sau inaplicabilă în virtutea oricărei prevederi a Statutului Băncii.

11. Privilegii şi imunităţi; imunitate fiscală. Beneficiarul admite şi va lua toate măsurile, în limite rezonabile, pentru a se respectă statutul, imunităţile şi privilegiile Băncii şi ale personalului acesteia, aşa cum sunt acestea prevăzute în Statutul Băncii şi în orice alte acte legislative aplicabile. Părţile confirmă şi convin că nicio prevedere a prezentului acord, precum şi nici recursul la arbitraj de către Bancă nu va constitui şi nu va implica o derogare, renunţare, încetare sau modificare de către Bancă în legătură cu orice privilegiu, imunitate sau scutire a Băncii, acordat(ă) în baza Statutului Băncii şi în baza oricăror altor reglementări legale aplicabile. Acestea includ, printre altele, imunitatea Băncii, a activelor acesteia, a veniturilor sale, a operaţiunilor şi tranzacţiilor sale, faţă de orice impozitare, taxare şi plată a vreunei taxe vamale.

12. Modificări. Orice modificare sau derogare de la orice prevedere a prezentului acord sau orice consimţământ dat în baza oricărei prevederi a prezentului acord se va face în scris, în cazul unui act adiţional, acesta trebuie semnat de către părţi.

13. Protejarea drepturilor. Nicio conduită anterioară a părţilor şi nicio exercitare cu întârziere sau neexercitare a oricăror puteri, remedii, puteri de decizie, autorităţi sau alte drepturi care le revin în baza prezentului acord nu va afecta şi nu va fi interpretată ca o renunţare sau o acceptare a renunţăm la acestea sau la orice alte puteri, remedii, puteri de decizie, autorităţi sau alte drepturi care le revin în baza prezentului acord şi nici nu va împiedica în vreun fel exercitarea acestora suplimentară sau viitoare.

14. Succesori şi cesionari; cesiunea consimţită de cealaltă parte. Prezentul acord este obligatoriu şi oferă beneficii respectivilor succesori şi cesionari ai părţilor, cu condiţia ca niciunul dintre aceştia să nu poată cesiona total sau parţial prezentul acord, în lipsa consimţământului prealabil al celeilalte părţi.

15 Întregul Acord şi exemplarele acestuia

(a) Prezentul acord, împreună cu documentul ataşat şi anexa, constituie întregul acord între părţile prezentului acord şi prevalează asupra oricăror altor acorduri, înţelegeri şi aranjamente anterioare, încheiate verbal sau în scris de către părţi cu privire la obiectul prezentului acord.

(b) Prezentul acord poate fi încheiat în mai multe exemplare, fiecare având valoare de original, constituind împreună acelaşi acord.

16 Încetarea Acordului. Chiar şi în situaţia în care prezentul acord este reziliat sau îi încetează valabilitatea, prevederile prezentului acord privind (i) obligaţia de confidenţialitate stipulată în secţiunea 5 a prezentei anexe, (ii) obligaţiile enumerate în secţiunea 6 privind proprietatea intelectuala şi secţiunea 11 privind privilegiile şi imunităţile din prezenta anexă; şi (iii) obligaţia Beneficiarului de a achita Băncii onorariile datorate pentru serviciile de consultanţă rambursabile efectuate înaintea datei rezilierii sau încetării valabilităţii prezentului acord, precum şi rambursarea oricăror altor costuri rezonabile aferente rezilierii acordului la iniţiativa Beneficiarului vor continua să fie integral aplicabile.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 2.627/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5552 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 5553, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CNPM

Cod_cim

Observaţii

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stare

Preţ producător (lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA

(lei)

Observaţii

„5553

 

W61063001

 

CUPRIPEN

250 mg

CAPS.

250 mg

CN UNIFARM - SA - ROMÂNIA

PENICILLAMINUM

Cutie x flacon x 30 capsule

M01CC01

 

 

N

27.40

31.24

40.86

Cant.

15.000

cutii”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 318.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.