MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 221/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 221         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 24 martie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

172. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 

173. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

174. - Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură

 

175. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul fiecăreia dintre structurile prevăzute în organigramă, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, desfiinţa şi reorganiza compartimente, birouri, servicii şi direcţii, după caz, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) în activitatea de conducere şi reprezentare, ministrul este ajutat de 5 secretari de stat, 4 subsecretari de stat şi secretarul general.

…………………………………………………………………..

(4) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor din aparatul central şi a instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul ministerului se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Ministrul stabileşte, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor băneşti alocate, structura organizatorică a unităţilor, instituţiilor şi structurilor din subordinea/coordonarea/cadrul ministerului şi aparatului central, precum şi a organelor şi unităţilor centrale de specialitate, unităţilor teritoriale şi altor componente constituite în condiţiile legii ca instituţii civile ori militare, cu excepţia situaţiei când aceasta este prevăzută în acte normative de nivel superior.”

3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Procedurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se realizează în maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. III. - În actele normative în vigoare, de nivelul hotărârilor Guvernului sau inferior, denumirea „Direcţia Schengen” se înlocuieşte cu denumirea „Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale”, pentru activităţile care privesc gestionarea politicilor Uniunii Europene corespunzătoare acquis-ului Schengen, respectiv cu denumirea „Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile” pentru activităţile care privesc gestionarea fondurilor externe nerambursabile.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 172.

 

ANEXA Nr. V)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)

 

Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea/cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

A. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/m cadrul Ministerului Afacerilor Interne

1. Poliţia Română

2. Jandarmeria Română

3. Poliţia de Frontieră Română

4. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

5. Inspectoratul General pentru Imigrări

6. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne

7. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă

8. Direcţia Generală Anticorupţie

9. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

10. Instituţia Prefectului - 42

11. Direcţia Generală de Paşapoarte

12. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

13. Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor

14. Agenţia Naţională Antidrog - la nivel direcţie

15. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane - la nivel direcţie

16. Arhivele Naţionale

17. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

18. Institutul de Studii pentru Ordine Publică

19. Centrul Naţional SIS - la nivel direcţie

20. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne

21. Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti

22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel direcţie

23. Structuri subordonate unor unităţi centrale

B. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne - Societatea Comercială COMICEX - S A.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.105.300 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 272 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, inundaţii, alunecări de teren, incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 173.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma - lei -

1

Bânceu Luminiţa

oraşul Ştefăneşti, satul Viişoara, calea Bucureşti nr. 88

Argeş

3.000

2

Ciucardel Ilie Gelian

municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 22A, bl. B1A, sc. A, ap. 9

Argeş

4.000

3

Marian Stoica Cătălin Constantin

municipiul Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 64, bl. U5, sc. A, ap. 13

Argeş

5.000

4

Neacă Andreea Liliana

municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 48, bl. COREMI, sc. A, ap. 19

Argeş

5.000

5

Nicolae Decebal Constantin

municipiul Piteşti, Bd. Libertăţii, bl. P1BIS, sc. C, ap. 12

Argeş

1.500

6

Oprea Dan Teodor

municipiul Piteşti, bd. C. Rădulescu Motru nr. 2, bl. P10A, sc. C, ap. 2

Argeş

3.000

7

Alexandrescu Elena

oraşul Târgu Ocna, str. Cpt. Buşilă, bl. 45, sc. B, ap. 20

Bacău

3.500

8

Baltă Viorica

municipiul Bacău, str. Stadionului, bl. 7, sc. A, ap. 39

Bacău

2.500

9

Barna Mărioara

municipiul Bacău, str. Letea, bl, 46A, sc. A, ap, 11

Bacău

3.000

10

Bracău Florin

comuna Tamaşi, satul Furnicari

Bacău

5.000

11

Dămătârcă Francisc

comuna Secuieni, satul Zăpodia

Bacău

3.000

12

Diaconu Andrei

municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului, bl. 119, sc. A, ap. 6

Bacău

4.000

13

Dudu Gheorghe

comuna Secuieni, satul Secuieni

Bacău

5.000

14

Gogan Miluţă

municipiul Bacău, str. Licurici nr. 8

Bacău

3.500

15

Hanganu Daniela

municipiul Bacău, str. Ion Luca, bl. 7, sc. B, ap, 15

Bacău

4.000

16

Iuţuc Alina

comuna Oituz, satul Oituz

Bacău

3.500

17

Michici Dănuţ

municipiul Bacău, str. Călugăreni, bl. 1, sc. B, ap. 7

Bacău

4.000

18

Mircea Elena

comuna Huruieşti, satul Huruieşti

Bacău

3.500

19

Năstase Marin

comuna Sascut, satul Sascut

Bacău

2.000

20

Sandu Magda

municipiul Bacău, str. Tazlăului, bl. 5, sc. B, ap. 7

Bacău

3.000

21

Tudor Gheorghe

comuna Scorţeni, satul Scorţeni

Bacău

3.500

22

Tudorache Ciprian

municipiul Oneşti, str. George Bacovia, bl. 1, sc. B, ap. 123

Bacău

3.000

23

Ţăranu Carmen

oraşul Târgu Ocna, str. Viişoara nr. 78

Bacău

4.000

24

Zară Luminiţa

comuna Coţofăneşti, satul Coţofăneşti

Bacău

3.000

25

Nicolau Toma

municipiul Săcele, str. Barajului nr. 2

Braşov

3.000

26

Dumitrache Silviu Daniel

municipiul Brăila, Sos. Buzăului nr. 19, bl. B31, sc. 1, ap. 15

Brăila

10.000

27

Pâmica Nicolae

municipiul Brăila, str. Plevna nr. 138

Brăila

1.000

28

Simion Rică

comuna Berteştii de Jos

Brăila

5.000

29

Vâlcu Alina Mirela

municipiul Brăila, sos. Focşani nr. 85

Brăila

5.000

30

Chiriac Mariea

comuna Brădeanu, satul Smârdan

Buzău

1.500

31

Ciocâltei Grigore

municipiul Râmnicu Sărat, str. Focşani nr. 7 A

Buzău

500

32

Crăciun Ion Marius

comuna Gherăseni, satul Gherăseni, str. Oboarelor nr. 59

Buzău

2.000

33

Dabija Stelian

comuna Năeni, satul Vârf

Buzău

3.000

34

Dragnea Florin

comuna Gherăseni, satul Gherăseni

Buzău

1.000

35

Lupu Nicolae

municipiul Râmnicu Sărat, str. Costieni nr. 61

Buzău

3.000

36

Mogoşescu Magdalena

municipiul Buzău, Bd. Stadionului, bl. 44A, sc. A, et. 1, ap. 6

Buzău

2.000

37

Nan Cristian

comuna Gherăseni, satul Gherăseni nr. 387

Buzău

500

38

Neculai Maria

comuna Măgura, satul Măgura, str. Şoseaua Nouă nr. 31

Buzău

2.500

39

Petre Marius

comuna Amaru, satul Dulbanu

Buzău

2.000

40

Tătucă Victor

comuna Cemăteşti, satul Cemăteşti

Buzău

3.000

41

Bălan Ancuţa Simona

oraşul Oţelu Roşu, str. Revoluţiei nr. 202

Caraş-Severin

20.000

42

Sârbu Victor

comuna Luica, str. Mircea cel Bătrân nr. 27

Călăraşi

3.000

43

Savu Elena

comuna Dorobanţu, str. Bucureşti nr. 67

Călăraşi

5.000

44

Ferghete Pavel

municipiul Turda, str. Agriculturii nr. 37

Cluj

20.000

45

Ţigănilă Ionela

municipiul Constanţa, str. Nicolae Milescu nr. 7

Constanţa

3.000

46

Barbu Domnica

comuna Gura Ocniţei, str. Cămine nr. 4

Dâmboviţa

5.000

47

Barbu Niculina

comuna Gura Şuţii, satul Gura Şuţii nr. 565

Dâmboviţa

5.000

48

Basarab Ion Mihai

comuna Ulmi, str. Principală nr. 406

Dâmboviţa

1.000

49

Budrega Mânuţa

comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni nr. 599

Dâmboviţa

5.000

50

Chebac Maria

municipiul Târgovişte, str. Vasile Blendea nr. 8, bl. 31D, ap. 5

Dâmboviţa

10.000

51

Cobzaru Florina Violeta

municipiul Târgovişte, str. Laminorului nr. 16E, cămin 1, ap. 7-8

Dâmboviţa

5.000

52

Cobzaru Maria Daniela

oraşul Titu, str. I. C. Visarion nr. 19. bl, 2, sc. A, ap. 17

Dâmboviţa

4.000

53

Constantina Constantin Cătălin

comuna Dragomireşti, str. Grădiniţei nr. 13

Dâmboviţa

3.000

54

David Roxana Nicoleta

municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor nr. 12, bl. 6, sc. C, ap. 37

Dâmboviţa

15.000

55

Drăgan Mihaela

comuna Iedera, satul Iedera de Jos nr. 220

Dâmboviţa

10.000

56

Dumitru Vasilica

comuna Crângurile, satul Pătroaia-Vale

Dâmboviţa

1.000

57

Fieraru Elena

comuna I. L. Caragiale, satul I. L. Caragiale nr. 263

Dâmboviţa

1.000

58

Frânguţa Nicoleta

comuna Gura Ocniţei, satul Săcuieni, str. Gării nr. 27

Dâmboviţa

10.000

59

Gădescu Gheorghe

comuna Hulubeşti, satul Butoiu de Jos nr. 50

Dâmboviţa

1.000

60

Georgescu Elena

comuna Moreni, str. Jupiter nr. 14, bl. Q, sc. A, ap. 11

Dâmboviţa

1.000

61

Grigore Rodica

comuna Dărmăneşti, satul Dărmăneşti nr. 337

Dâmboviţa

3.000

62

Gurău Vasilica

comuna Dărmăneşti, satul Mărginenii de Sus nr. 419

Dâmboviţa

1.000

63

Ilie Mie

municipiul Târgovişte, str. Dr. Oprescu Dumitru nr. 4, bl. 24B, ap. 25

Dâmboviţa

4.000

64

Ion iţă Cornel

oraşul Pucioasa, str. Rândunelelor, bl. 05, ap. 1

Dâmboviţa

500

65

Leaşu Elena

comuna Aninoasa, satul Viforâta, str. Lacului nr. 12

Dâmboviţa

15.000

66

Nae Spiridon

comuna Răzvad, satul Gorgota, str. Bisericii nr. 18

Dâmboviţa

1.000

67

Neacşu Elena

comuna Corneşti, satul Corneşti nr. 366

Dâmboviţa

3.000

68

Niţoi Maria

municipiul Târgovişte, str. Udrişte Năsturel nr. 8, bl. 26, sc. C, ap. 47

Dâmboviţa

500

69

Niţulescu Mişu

oraşul Găeşti, str. Popa Şapcă nr. 46

Dâmboviţa

10.000

70

Olaru Constantin Codruţ

comuna Pietroşiţa, satul Dealu Frumos nr. 148

Dâmboviţa

10.000

71

Polozache Florin

municipiul Târgovişte, str. Diaconu Coresi nr. 7, bl. 10, sc. D, ap. 61

Dâmboviţa

2.000

72

Purcaru Ionuţ

comuna Gura Ocniţei, satul Adânca, str. Fântânii nr. 1

Dâmboviţa

10.000

73

Rădoi Ana

municipiul Târgovişte, str. G-ral I. E. Florescu nr. 20, bl. 8, ap. 48

Dâmboviţa

2.000

74

Ştefan Virginia

municipiul Târgovişte, str. Ciocârliei nr. 15

Dâmboviţa

1.000

75

Tatu Florica

comuna Cojasca, satul Iazu nr. 231

Dâmboviţa

1.000

76

Toma Lucica Grigora

municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr. 15, bl. 3C, ap. 14

Dâmboviţa

15.000

77

Vlad Petruţa

comuna Finta, satul Gheboaia, str. Pădurii nr. 330

Dâmboviţa

3.000

78

Zodiaşu Elena

oraşul Pucioasa, str. Carierei nr. 8

Dâmboviţa

4.000

79

Alexandru Ion

municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 16/613, sc. B, ap. 18

Giurgiu

5.000

80

Botoroagă Mădălina

municipiul Giurgiu, str. Acad. Miron Nicolescu, bl. T4, sc. A, ap. 6

Giurgiu

15.000

81

Ciobanu Dorel

municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 10, sc. B, ap. 32

Giurgiu

7.000

82

Ciurea Florentina

municipiul Giurgiu, str. Cărămidarii Vechi nr. 32

Giurgiu

2.000

83

Grigore Iuliana

municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. E200CF, sc. B, ap. 26

Giurgiu

15.000

84

Iancu Georgeta

comuna Găiseni, satul Căscioarele

Giurgiu

2.000

85

Ilie Marin

municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. L2, sc. C, ap. 42

Giurgiu

4.000

86

Iofcea Elena Jana

municipiul Giulgiu, str. Mircea cel Bătrân, bl. 48, sc. A, ap. 1

Giurgiu

3.000

87

Majuru Anişoara

comuna Stoeneşti, str. Salcâmului nr. 6

Giurgiu

1.500

88

Mihuţ Georgica

municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 28C/613, sc. A, ap. 2

Giurgiu

3.000

89

Popescu Daniel

municipiul Giurgiu, bd. CFR, bl. 39, sc. B, ap. 27

Giurgiu

15.000

90

Sanda Ion

comuna Izvoarele, satul Chiriacu

Giurgiu

1.500

91

Stoica Mihaela

municipiul Giurgiu, str. Sloboziei, bl. Cămin D, sc. B, ap. 59

Giurgiu

2.000

92

Stoica Stei ian

comuna Vânătorii Mici, satul Poiana lui Stângă

Giurgiu

1.500

93

Ştefan Niculae

comuna Vânătorii Mici, satul Vânătorii Mari, str. Răsăritului nr. 3

Giurgiu

1.000

94

Zamfir Alexandru

comuna Găiseni, satul Căscioarele

Giurgiu

2.000

95

Borhină Camelia

municipiul Târgu Jiu, str. Agriculturii, bl. 7, sc. 5, ap. 2

Gorj

4.000

96

Cazan Marinei

comuna Mătăsari, bl. A29, sc. 5, ap. 6

Gorj

1.000

97

Ceolac Zanfirica

oraşul Rovinari, str. Fiorilor nr. 4, bl. B2, sc. 1, ap. 51

Gorj

2.000

98

Cernăianu Claudiu

oraşul Tismana, satul Racoţi

Gorj

1.000

99

Stănilă Emilian

comuna Scoarţa, satul Lintea nr. 63

Gorj

1.000

100

Oproiu Florica Alina

municipiul Târgu Jiu, str. Dacia nr. 16, bl. 16, sc. 1, ap. 8

Gorj

3.000

101

Benea Elena

comuna Luncoiu de Jos nr. 82

Hunedoara

500

102

Ciora Maria

municipiul Lupeni, Aleea Arinilor, bl. 37, sc. 1, et. 4, ap. 14

Hunedoara

3.000

103

Drăgan Camelia Mihaela

comuna Tomeşti, satul Livada nr. 60

Hunedoara

1.000

104

Pataki Marin

municipiul Lupeni, Aleea Gorunului nr. 4, ap. 16

Hunedoara

1.000

105

Pelin Ioan

municipiul Hunedoara, str. Trandafirilor nr. 19, bl. 26, sc. A, ap. 6

Hunedoara

1.000

106

Pintican Florica

municipiul Deva, str. Horia, bl. 4, sc. 2, ap. 23

Hunedoara

2.000

107

Putuca Daniela Camelia

municipiul Deva, str. Ioan Corvin, bl. N, sc. 1, ap. 4

Hunedoara

6.000

108

Riscan Ana

municipiul Brad, str. Brătişa nr. 16

Hunedoara

2.000

109

Sturza Nicolae Fănel

municipiul Brad, str. Libertăţii, bl. D1, sc. 2, ap. 24

Hunedoara

1.000

110

Faitaş Dumitru

oraşul Căzăneşti, str. Muzicanţilor nr. 1

Ialomiţa

3.000

111

Geru Gheorghe

comuna Ion Roată, satul Broşteni, str. Meseriaşilor nr. 9

Ialomiţa

3.000

112

Bîrleanu Niculae

comuna Coşereni, str. Şcolii nr. 31

Ialomiţa

3.000

113

Gheorghe Liviu

municipiul Slobozia, str. Primăverii nr. 21

Ialomiţa

3.000

114

Junghiatu Valerică Victor

comuna Andrăşeşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 18

Ialomiţa

4.000

115

Agape Petru

comuna Lungani, satul Zmeu

Iaşi

5.000

116

Corduneanu Adrian

comuna Lungani, satul Zmeu

Iaşi

5.000

117

Nechita Nicu

municipiul laşi, str. Nicolina nr. 4, bl. C9, sc. C, ap. 19

Iaşi

5.000

118

Pintilie Violeta

comuna Heleşteni, satul Hărmăneasa

Iaşi

5.000

119

Popescu Florina

comuna Ţibana, satul Gârbeşti

Iaşi

15.000

120

Rinder Ionuţ

municipiul laşi, str. Italiană nr. 3

Iaşi

23.000

121

Şlupic Maria

municipiul laşi, aleea Decebal nr. 20, bl. U4, sc. B, ap. 17

Iaşi

6.000

122

Anghel Emilia

comuna Domneşti, satul Domneşti nr. 515

Ilfov

8.000

123

Argint Silica

comuna Cernica, satul Cernica, intrarea Negru Vodă nr. 7

Ilfov

2.000

124

Bălan Viorel

comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia, str. Cireşului nr. 592

Ilfov

2.000

125

Constantin Ioana

comuna Corbeanca, satul Tamaşi, str. Trandafirului nr. 3

Ilfov

1.000

126

Constantin Iuliana

comuna Berceni, satul Berceni, str. Călugăreni nr. 8

Ilfov

8.000

127

Coşcodaru Flori Geanina

comuna Găneasa, satul Pitească, str. Veteranilor nr. 20

Ilfov

8.000

128

Dinu Daniela

comuna Cernica, satul Cernica, Intrarea Eroilor nr. 5

Ilfov

5.000

129

Dobre Nina

comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia, str. Brânduşei nr. 35

Ilfov

3.000

130

Dumitrache Constanţa

comuna Ştefăneştii de Jos, satul Ştefăneştii de Jos, str. Făgăraş nr. 70

Ilfov

6.000

131

Dumitrache Georgeta

comuna Nuci, satul Micşuneştii-Moară, Sos. Primăverii nr. 56

Ilfov

6.000

132

Galbenu Ionica

comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia

Ilfov

3.000

133

Gheorghe Vasilica

comuna Vidra, satul Vidra, str. Combustibilului nr. 67

Ilfov

6.000

134

Iabangiu Ion

oraşul Buftea, Aleea Tineretului nr. 10, bl. 9, sc. A, et. 4, ap. 38

Ilfov

5.000

135

Matei Daniela

comuna Domneşti, satul Domneşti, str. Ciutaci nr. 228

Ilfov

2.000

136

Mihai Mariana

comuna Ştefăneştii de Jos, satul Ştefăneştii de Jos, str. Comarnic nr. 7

Ilfov

10.000

137

Mihail Simona

comuna Cernica, satul Cernica, intrarea Negru Vodă nr. 5

Ilfov

7.000

138

Mitroi Angelica

comuna Berceni, satul Berceni, str. Plopului nr. 4

Ilfov

5.000

139

Popa Mariana

oraşul Voluntari, intrarea Arieş nr. 7

Ilfov

3.000

140

Sandu Mariana

comuna Corbeanca, satul Tamaşi, str. Trandafirului nr. 1

Ilfov

4.000

141

Sandu Roxana

comuna Corbeanca, satul Tamaşi, str. Trandafirului nr. 1A

Ilfov

1.000

142

Şuteu Victor Gheorghe

oraşul Bragadiru, Prelungirea Ghencea nr. 45, bl. D2, sc. 3, et. 4, ap, 92

Ilfov

4.000

143

Tudor Elisabeta

comuna Cernica, satul Cernica, str. George Coşbuc nr. 12

Ilfov

9.000

144

Dobre Valeriu

comuna Bogata, satul Bogata nr. 94

Mureş

7.000

145

Mocean Maria

oraşul Luduş, str. Oarba nr. 53B

Mureş

7.500

146

Vass Karoly

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

24.000

147

Otvos Ibolya

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

24.000

148

Vass Bobi

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

10.000

149

Vass Aladar

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

24.000

150

Vass Szonia

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

10.000

151

Vas Ildiko

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

10.000

152

Vas Ildiko Bărbi

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

10.000

153

Vas Melinda

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

10.000

154

Vas Eva

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

24.000

155

Bălţătescu Vasile

comuna Vânători-Neamţ, satul Vânători-Neamţ, str. Ozana nr. 1480

Neamţ

2.500

156

Brehuţă Carmen Elena

municipiul Piatra-Neamţ, str. Cetinei nr. 2

Neamţ

4.000

157

Bulai Ana Gianina

comuna Ceahlău, satul Ceahlău

Neamţ

2.000

158

Demetercă Cristina

comuna Sagna, satul Sagna

Neamţ

5.000

159

Giurgilă Margareta

comuna Tămăşeni, satul Adjudeni

Neamţ

5.000

160

Huminiuc Ionela Daniela

municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 36, bl. A1, sc. A, ap. 9

Neamţ

5.000

161

Isachi Lăcrămioara

municipiul Roman, str. Fabricii, bl. 3, ap. 2

Neamţ

2.000

162

Loghin Maria

oraşul Târgu-Neamţ, str. Decebal nr. 4

Neamţ

5.000

163

Lupu Nicoleta

comuna Pipirig, satul Stânca, str. Codrului nr. 257

Neamţ

2.500

164

Mîcîială Aglaia

municipiul Roman, str. Păcii nr. 71

Neamţ

4.000

165

Muraru Cătălin

municipiul Piatra-Neamţ, str. Rodnei nr. 1, bl D5, sc. A, ap. 14

Neamţ

2.000

166

Neculai Ionel

municipiul Roman, str. Tineretului, bl. 1, sc. A, ap. 7

Neamţ

3.000

167

Pal Anastasia Simona

comuna Boteşti, satul Nisiporeşti

Neamţ

4.000

168

Siklodi Genoveva

comuna Ceahlău, satul Bistricioara

Neamţ

3.000

169

Simon Ştefan

municipiul Roman, Bd. Republicii, bl. 54, sc. C, ap. 48

Neamţ

1.500

170

Tuja Angelica

comuna Pipirig, satul Stânca, str. Codrului nr. 240

Neamţ

3.500

171

Bimbai Mariana

comuna Brastavăţu, satul Brastavăţu

Olt

5.000

172

Ceacîru Floarea

oraşul Balş, str. Petre Pandrea nr. 62

Olt

1.000

173

Goj Veronica

municipiul Slatina, str. Teiului nr. 12, bl 12, sc. A, ap. 3

Olt

6.000

174

Jilavu Cristian

municipiul Slatina, str. Trandafirilor nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 9

Olt

10.000

175

Micu Adela

oraşul Piatra-Olt, str. Florilor nr. 17, bl, 2, sc. C, ap. 14

Olt

3.000

176

Murărescu Claudia Daniela

comuna Fărcaşele, satul Hotărani, str. Traian nr. 48

Olt

3.000

177

Neguţ Aurel

comuna Tătuleşti, str. Sănătăţii nr. 7

Olt

5.000

178

Niţu Maria Iuliana

comuna Bobiceşti, satul Mirila, str. Teiului nr. 5

Olt

3.000

179

Velea Ionica

oraşul Piatra-Olt, str. Caragea nr. 16

Olt

2.000

180

Vlădulescu Anicuţa

comuna Poboru, satul Creţi nr. 20

Olt

2.000

181

Coadă Mirela Mădălina

municipiul Ploieşti, str. Carol Davila nr. 1, bl. 119A, sc. B, et. 2, ap. 29

Prahova

6.000

182

Ionescu Costina

comuna Brazi, satul Băteşti, str. Nicolae Titulescu nr. 11

Prahova

5.000

183

Ionescu Mariana

comuna Floreşti nr. 278D, bl. B2, sc. B, ap. 22

Prahova

8.000

184

Mihăilescu Georgeta Viorica

municipiul Ploieşti, aleea Arnăuţi nr. 2, bl. T4, et. 1, ap. 3

Prahova

6.000

185

Bojan Aurel

comuna Chieşd nr. 532 A

Sălaj

400

186

Bojan Claudiu Petre

comuna Chieşd nr. 521

Sălaj

1.000

187

Bojan Maria

comuna Chieşd nr. 535

Sălaj

500

188

Grebănar Ioan

comuna Bobota, satul Derşida nr. 226

Sălaj

500

189

Grebenar Victor

comuna Chieşd nr. 529

Sălaj

500

190

Indreieş Aurelia

comuna Treznea, satul Treznea nr. 168

Sălaj

4.000

191

Lăcătuş Banta Zita Gyongyi

comuna Lozna nr. 195

Sălaj

1.500

192

Lăcătuş Cornelia Zenovia

comuna Bobota, satul Derşida nr. 223

Sălaj

300

193

Lingurar Vasile

comuna Chieşd nr. 539

Sălaj

500

194

Lobonţiu Aurel

comuna Bobota nr. 283

Sălaj

800

195

Rostaş Cristina

comuna Bobota, satul Derşida nr. 240

Sălaj

500

196

Rostaş Liviu

comuna Bobota, satul Derşida nr. 215

Sălaj

300

197

Sava Floare

comuna Bobota, satul Derşida nr. 241

Sălaj

500

198

Sava Gheorghe

comuna Bobota, satul Derşida nr. 197

Sălaj

300

199

Sava Mirela

comuna Bobota, satul Derşida nr. 229

Sălaj

300

200

Sava Şerban Gheorghe

comuna Bobota, satul Derşida nr. 220

Sălaj

800

201

Ursan Silvia

comuna Bobota, satul Derşida nr. 207

Sălaj

500

202

Varga Marioara

comuna Măerişte, satul Mălădia nr. 46A

Sălaj

1.500

203

Banciu Aurel

municipiul Sibiu, str. Principatelor Unite nr. 28

Sibiu

5.000

204

Bikasz Stela Elena

municipiul Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr. 169

Sibiu

2.500

205

Boţoman Iuliana Elisabeta

municipiul Sibiu, str. Henri Coandă nr. 57, bl. 12, ap. 107

Sibiu

3.000

206

Damian Rodica

comuna Gura Râului nr. 252

Sibiu

2.500

207

Mirisciotta Daniela

municipiul Sibiu, str. Prejbei nr. 30

Sibiu

4.000

208

Budulean Dumitru

comuna Capu Câmpului

Suceava

5.000

209

Dediu Elena

municipiul Suceava, str. Plevnei nr. 24

Suceava

4.000

210

Făget Alicsandrina

municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 53, sc. C, ap. 14

Suceava

2.000

211

Gheban Zînica

municipiul Suceava, str. Eroilor nr. 4, bl. 84, sc. A, ap. 1

Suceava

3.000

212

Mancaş Gheorghe

comuna Horodniceni, str. Alunilor nr. 172

Suceava

5.000

213

Ostaci Adriana Georgeta

municipiul Suceava, str. Mărăşeşti nr. 39, bl. A11, sc. C, ap. 12

Suceava

5.000

214

Popescul Marian

oraşul Şiret, str. Tudor Vladimirescu nr. 11

Suceava

10.000

215

Tărâţă Glicheria

comuna Mălini

Suceava

1.000

216

Turcu Constantin

municipiul Suceava, str. Bazelor nr. 3, sc. A, ap. 37

Suceava

2.000

217

Drăghici Gheorghe

comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

1.000

218

Fieraru Rada

comuna Bujoreni, satul Prunaru

Teleorman

500

219

Ghera Tudor

comuna Frumoasa, satul Frumoasa

Teleorman

2.500

220

Gugiu Ilie

municipiul Roşiori de Vede, str. Delcel nr. 3

Teleorman

5.000

221

Mantu Anghel

comuna Orbească, satul Orbească de Jos

Teleorman

2.000

222

Marinescu Lucica

comuna Săceni, satul Săceni

Teleorman

2.000

223

Mihai Alexandru

comuna Poroschia, satul Poroschia

Teleorman

1.000

224

Mitroi Mihaela-Adriana

comuna Brânceni

Teleorman

3.000

225

Oanţă Constantin

municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 138, bl. 405, sc. A, ap. 24

Teleorman

3.000

226

Orzaţă Mariana

municipiul Roşiori de Vede, str. Sf. Teodor nr. 37C, bl. S4, ap. 4

Teleorman

3.500

227

Pascu Vali

comuna Crângeni, satul Balta Sărată

Teleorman

2.000

228

Sandu Gelu

comuna Ştorobăneasa, satul Ştorobăneasa

Teleorman

1.000

229

Sora Florentina Tatiana

comuna Săceni, satul Butculeşti

Teleorman

4.000

230

Şerb Marian Gheorghe

municipiul Roşiori de Vede, str. Dunării, bl. D16, sc. B, ap. 1

Teleorman

2.500

231

Zanfir Marin

municipiul Alexandria, sos. Turnu Măgurele nr. 1, bl. 597, sc. B, ap. 21

Teleorman

2.000

232

Baiduk Simona Marioara

comuna Variaş nr. 961

Timiş

2.000

233

Dincă Cristina

comuna Voiteg nr. 511, ap. 4

Timiş

2.500

234

Lihet Florin Cristian

oraşul Gătaia, satul Şemlacu Mic nr. 19

Timiş

4.000

235

Luchiţă Remus Caius

oraşul Gătaia, str. Carpaţi nr. 16

Timiş

4.000

236

Pop Sergiu Daniel

oraşul Gătaia, satul Şemlacu Mic nr. 172

Timiş

4.000

237

Tudor Liliana Florentina

comuna Casimcea, str. Vulturului nr. 20

Tulcea

1.500

238

Silea Marioara

comuna Ostrov, str. Eroilor nr. 39, bl. 1, ap. 4

Tulcea

1.500

239

Armaş Eugenia

comuna Vaideeni, satul Izvoru Rece

Vâlcea

1.500

240

Babalîc Constantin

comuna Copăceni, satul Veţelu

Vâlcea

4.000

241

Furdui Niculina

oraşul Horezu, satul Romanii de Sus

Vâlcea

1.000

242

Linguraru Ana

oraşul Horezu, satul Romanii de Sus

Vâlcea

1.000

243

Majed Simona

oraşul Ocnele Mari, str. Alexandru Ion Cuza nr. 303

Vâlcea

2.000

244

Pale Cornelia

comuna Vaideeni, satul Izvoru Rece

Vâlcea

800

245

Stoica Emilia

oraşul Călimăneşti, str. Grai Gh. Magheru nr. 58

Vâlcea

6.000

246

Vlădescu Tudoriţa

comuna Creţeni, satul Izvoru

Vâlcea

1.000

247

Zorici Ioan Eduard

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Dacia nr. 8, bl. 14, sc. A, ap. 4

Vâlcea

2.000

248

Hristache Camelia

comuna Broşteni, satul Broşteni

Vrancea

5.000

249

Alecu Vasile

str. Căluşei nr. 31, sectorul 2

Bucureşti

1.000

250

Anton Ivana

municipiul Bucureşti, str. Ostrov nr. 29, sectorul 5

Bucureşti

1.000

251

Berbeţoiu Elena

str. Feroviarilor nr. 1, bl. 1, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1

Bucureşti

2.000

252

Bogdan Maria

str. Mileanca nr. 35, sectorul 3

Bucureşti

800

253

Bradvarovici Stela

str. Drumul Taberei nr. 103, bl. A1Q, sc. F, ap. 78, sectorul 6

Bucureşti

1.500

254

Bratu Ioana

str. Brânduşelor nr. 10, bl V75A, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

Bucureşti

1.000

255

Ciofu Catrina

municipiul Bucureşti, str. Radu Constantin nr. 17, bl. Z13, sc. 4, et. 4, ap. 76, sectorul 5

Bucureşti

1.000

256

Cristea Ioana Mihaela

bd. Iuliu Maniu nr. 111 A, bl. G, sc. 2, ap. 33, sectorul 6

Bucureşti

1.000

257

Damoc Ionel

str. Peroni nr. 52, bl. 9, sc. A, et. 2, ap. 43, sectorul 4

Bucureşti

1.000

258

Didei Florica

aleea Pricopan nr. 4, bl. 12, sc. 2, et. 2, ap. 29, sectorul 5

Bucureşti

5.000

259

Gheorghe Costea

str. Vulturilor nr. 96, sectorul 4 (domiciliul legal); str. Baia de Fier nr. 6, sectorul 3 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

800

260

Gheorghe Petrişor Lucian

str. Constantin Radu nr. 12, bl. Z5, sc. 4, et. 2, ap. 71, sectorul 5

Bucureşti

800

261

Ghiorghiţă Lenuţa

municipiul Bucureşti, str. Răspântiilor nr. 22, sectorul 2 (domiciliul legal); str. Bogdăniţa nr. 3, sectorul 1 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

800

262

Leoveanu Voichiţa

municipiul Bucureşti, sos. Sălaj nr. 294B, ap. 29, sectorul 5

Bucureşti

1.000

263

Lupeş Adriana

str. Verbinelor nr. 69, sectorul 1

Bucureşti

1.000

264

Niţă Florentina

str. Sergent Maior Cara Anghel nr. 12, bl, CB, sc. 2, et. 4, ap. 19, sectorul 6

Bucureşti

800

265

Simion Cecilia

str. Panselelor nr. 6, bl. 142, sc. 2, et. 3, ap. 74, sectorul 4

Bucureşti

2.000

266

Stancu Marioara

str. Pavel Constantin nr. 26, bl. Z8, sc. A, ap. 16, sectorul 5

Bucureşti

1.500

267

Şovar Gabriela

municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 158, bl, 4A, sc. B, et. 5, ap. 59, sectorul 1

Bucureşti

1.500

268

Ştefan Alexandru

str. Lucernei nr. 9A, sectorul 5

Bucureşti

3.000

269

Taifas Ionel

str. Dumbrava Nouă nr. 31, bl. P47, sc. 1, ap, 20, sectorul 5 (domiciliul legal); Şos. Giurgiului nr. 122, bl. 5, sc. 1, ap. 2, sectorul 4 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

800

270

Tonghioiu Paula Georgeta

calea Giuleşti nr. 43, bl. 14A, sc. 3, et. 10, ap. 114, sectorul 6

Bucureşti

5.000

271

Tudor Adriana

str. Bucovina nr. Ibis, bl. L10A, sc. 1, et. 5, ap. 69, sectorul 3

Bucureşti

1.000

272

Udroiu Constantina Luminiţa

intrarea Ferentari nr. 72, bl. 12A, sc. A, et. 1, ap. 105, sectorul 5

Bucureşti

1.500

 

1.105.300

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură

 

Având în vedere:

- Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe;

- Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe;

- Regulamentul (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului;

- Regulamentul delegat (UE) 2015/1.829 al Comisiei din 23 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.831 al Comisiei din 7 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor de anumite fructe şi legume şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume;

- Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98,(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi(CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate;

- Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol;

- Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014;

- Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.334 al Comisiei din 14 decembrie 2015 de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), se aprobă, până la data de 31 decembrie 2016, alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 3.600.000 mii lei, în echivalent euro, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din veniturile din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Uniunea Europeană, până la data de 31 decembrie 2016.

(3) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează cheltuielile eligibile aferente schemelor de plată directe pentru agricultură, inclusiv avansul aferent anului 2016, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe şi a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în maximum două zile lucrătoare de la data solicitării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216800200EUR „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii de pescuit”, deschis la Banca Naţională a României, administrat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1)şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA”, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează în contul 54,04,03,31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA”, deschis pe numele Agenţiei de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, suma rezultată în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzută la art. 2 alin. (3), eşalonat pe baza solicitărilor de fonduri ale acesteia.

(2) Decontarea plăţilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăţi directe, măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, măsurii de promovare a vinurilor, şi măsurilor de piaţă şi intervenţie se efectuează de către APIA prin virament în contul beneficiarului până la data de 30 noiembrie 2016.

(3) APIA va restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sumele neutilizate până la data de 2 decembrie 2016, urmând ca acesta să restituie la rândul său Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate din veniturile din privatizare în contul prevăzut la art. 2 alin. (2), până la data de 31 decembrie 2016.

(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale raportează Ministerului Finanţelor Publice sumele virate APIA, potrivit alin. (1), la data efectuării acestui transfer.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie veniturile din privatizare utilizate, prin transferarea echivalentului în euro, din contul analitic denominat în euro „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii comune de pescuit”, deschis la Banca Naţională a României pe numele său, în contul Ministerului Finanţelor Publice „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României.

(2) în cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama veniturilor din privatizare, sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e)-g) şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, reconstituirea veniturilor din privatizare în euro până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1)se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Contravaloarea în euro a acestor sume se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României, prevăzut la art. 2 alin. (2),

Art. 5. - Sumele în euro încasate potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) şi art. 4, până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 2 alin. (2), se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de restituire a sumei alocate din venituri din privatizare în euro.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 174.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru

Ioan-Dragoş Tudorache

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Odeta Cristinela Nestor

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 175.

 

ANEXĂ

 

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Operatorul economic: Compania Naţională „Loteria Română” - S A.

Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 12397185

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

BVC 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

850.500.00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

850.160,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

340,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

782.700,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

782.678,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

64.194,01

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

46.055,48

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

106.603,93

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

85.684,63

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

68.527,24

 

 

 

C2

bonusuri

14

17.157,39

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.951,48

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

892,94

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

18.074,88

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

565.824,58

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

22,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

67.800,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

9.785,64

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

58.014,36

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

58.014,36

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

4.298,02

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

52.965,52

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

52.965,52

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

5.048,84

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

46.886,19

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

46.886,19

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.663

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.580

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.663

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.213

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

329,52

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

X

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

920,28

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

21.110,80

 

Notă:

Preţurile medii prognozate în anul 2016 sunt aceleaşi ca în anul 2015

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.