MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 222/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 222         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 25 martie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

37. - Hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator

 

38. - Hotărâre referitoare la Raportul Comisiei privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri (2013-2020) şi a Planului de acţiune al UE în materie de droguri (2013-2016) COM (2015) 584 final

 

39. - Hotărâre privind Recomandarea Comisiei din 15 decembrie 2015 de adoptare a Manualului practic pentru punerea în aplicare şi gestionarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Manualul EUROSUR) -C (2015) 9206 final

 

40. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un document european de călătorie pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2015) 668 final

 

41. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind mercurul şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 COM (2016) 39 final

 

42. - Hotărâre privind propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne COM (2016) 26 final

 

43. - Hotărâre la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal - COM (2016) 25 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

169. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

321. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2016, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

681. - Decizie privind sancţionarea Societăţii SOVEREIGN AND PARTNERS EUROPE - INSURANCE BROKERS - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

682. - Decizie privind sancţionarea Societăţii VIP BROKER ASIGURĂRI - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

686. - Decizie privind sancţionarea Societăţii PATY - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

688. - Decizie privind sancţionarea Societăţii MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

2. - Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru trecerea oraşului Liteni din judeţul Suceava la rangul de comună

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui mandat de senator

 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Remus Daniel Niţu, ales în Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr. 2,

în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 190 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului Remus Daniel Niţu, începând cu data de 14 martie 2016, şi declară vacant locul de senator ales în Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr. 2.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 21 martie 2016.

Nr. 37.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Raportul Comisiei privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri (2013-2020) şi a Planului de acţiune al UE în materie de droguri (2013-2016) COM (2015) 584 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/211 din 16 martie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată:

I. Se notează următoarele:

a) interesul crescut al UE în combaterea consumului şi traficului de droguri, prin monitorizarea Strategiei UE în materie de droguri (2013-2020) şi Planului de acţiune al UE în materie de droguri (2013-2016) şi elaborarea de pachete legislative;

b) insuficienta resurselor alocate la niveluri naţionale în 2013 şi 2014.

II. Se consideră necesare şi importante:

a) intensificarea operaţiunilor de control, urmărire şi confiscare a transporturilor de substanţe utilizate în componenţa drogurilor;

b) crearea unei baze de date referitoare la oferta de droguri din întreaga UE;

c) analizarea temeinică a abuzului şi dependenţei de medicamente prescrise;

d) monitorizarea consumului de droguri în închisori;

e) revizuirea periodică frecventă a listelor cu substanţe active care pot face obiectul dopingului;

f) elaborarea campaniilor de sensibilizare şi informare pentru prevenirea consumului de droguri;

g) elaborarea de campanii de informare pentru reducerea riscului de infectare HIV şi hepatite B, C, D;

h) cooperarea internaţională prin acorduri bilaterale şi strategii cu ţările terţe.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 fit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 21 martie 2016.

Nr. 38.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Recomandarea Comisiei din 15 decembrie 2015 de adoptare a Manualului practic pentru punerea în aplicare şi gestionarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Manualul EU ROŞU R) - C (2015) 9206 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/212 din 16 martie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată:

I. Se notează următoarele:

1. Documentul european conţine Manualul EUROSUR, care furnizează orientări generale, tehnice şi operaţionale, recomandări şi cele mai bune practici pentru punerea în aplicare şi gestionarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.052/2013.

2. Manualul nu creează nicio obligaţie juridică pentru statele membre, pentru agenţie sau pentru alte organe, oficii sau agenţii ale UE şi nu stabileşte noi drepturi şi obligaţii pentru autorităţile naţionale responsabile de supravegherea frontierelor sau pentru orice alte organe cărora manualul li s-ar putea aplica.

II. Se consideră necesare şi importante:

1. facilitarea statelor membre prin aplicarea Manualului EUROSUR de a reacţiona mai rapid la incidentele şi situaţiile critice survenite la frontierele externe;

2. Împărţirea frontierelor externe terestre şi maritime în „secţiuni de frontieră”, cărora li se atribuie un nivel de impact. Această abordare permite identificarea punctelor de acces (hotspots) de la frontierele externe, cu o reacţie standardizată la nivel naţional şi cu sprijinul agenţiei;

3. schimbul de informaţii ale statelor membre cu ţările terţe vecine şi colaborarea cu acestea în temeiul acordurilor şi prin intermediul reţelelor regionale specifice;

4. respectarea cerinţelor în materie de protecţie a drepturilor fundamentale, în special privitor la principiul nereturnării şi protecţia datelor cu caracter personal;

5. cooperarea internaţională, bilaterală şi multilaterală prin schimb de informaţii, participarea experţilor ţărilor terţe la programe, proiecte şi conferinţe, precum şi instituirea reţelelor de ofiţeri de legătură şi reţelelor regionale pentru activităţi regionale comune.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 Ut. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 21 martie 2016.

Nr. 39.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un document european de călătorie pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2015) 668 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/210 din 16 martie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată:

I. Prezentul regulament nu încalcă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se consideră necesare şi importante:

1. folosirea la nivelul documentelor unice de returnare a elementelor de securitate confirmate a fi acceptate de ţările terţe;

2. continuarea negocierilor la nivel înalt cu ţările terţe pentru creşterea nivelului de acceptare a documentelor emise de statele membre în cadrul procesului de returnare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 fit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 21 martie 2016.

Nr. 40.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind mercurul şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 COM (2016) 39 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/223 din 18 martie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constată următoarele:

a) Prezenta propunere de Regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, iar măsurile propuse şi forma legislativă sunt adecvate.

b) Transpunerea în acquis-ul Uniunii Europene a dispoziţiilor Convenţiei de la Minamata, semnată la 10 octombrie 2013, care nu sunt încă acoperite de cerinţele juridice ale UE, pentru a permite Uniunii Europene şi statelor membre să ratifice şi să pună în aplicare această convenţie. În acest sens, propunerea abordează lacunele identificate în urma evaluării acquis-ului Uniunii Europene, care privesc următoarele aspecte:

1. importul de mercur;

2. exportul anumitor produse cu adaos de mercur;

3. utilizarea mercurului în anumite procese de fabricaţie;

4. utilizări noi ale mercurului în produse şi în procese de fabricaţie;

5. utilizarea mercurului în mineritul aurifer artizanal şi la scară redusă; şi

6. utilizarea mercurului în amalgamul dentar,

c) Obligaţiile care decurg din Convenţie şi care nu sunt încă transpuse în legislaţia UE ar trebuie să fie integrate într-un act juridic unic şi în acest sens este oportun ca Regulamentul (CE) nr. 1.102/2008 care, până în prezent, este unicul act juridic al Uniunii Europene dedicat mercurului, să fie abrogat şi înlocuit, din motive de claritate juridică.

(2) Se consideră necesare şi importante:

a) protejarea mediului şi a sănătăţii umane, cât şi asigurarea uniformităţii în ceea ce priveşte aspectele comerciale (interdicţii şi restricţii la export şi import care afectează mercurul, compuşii mercurului şi produsele cu adaos de mercur);

b) prin promovarea ratificării convenţiei şi a intrării sale în vigoare se va contribui la crearea unui mediu concurenţial global, promovând astfel competitivitatea industriei Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât majoritatea dispoziţiilor convenţiei reflectă acquis-ul Uniunii Europene.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 fit. 1) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 21 martie 2016.

Nr. 41.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne COM (2016) 26 final

 

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr. 2, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport privind Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne - COM (2016) 26 final.

Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/187 din 3 martie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/203 din 16 aprilie 2016, Senatul adoptă prezenta hotărâre:

Documentul Comisiei Europene a fost elaborat în temeiul articolului 115 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene care urmăreşte să asigure funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne.

Prezenta directivă, denumită adesea „directiva împotriva evitării obligaţiilor fiscale”, stabileşte norme de combatere a practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne şi stabileşte norme împotriva evitării obligaţiilor fiscale în şase domenii specifice: deductibilitatea dobânzii; impozitarea la ieşire; clauza „switch-over” (trecerea de la scutirea fiscală la acordarea de credite); o normă generală anti-abuz; norme privind societăţile străine controlate (SSC) şi un cadru pentru a combate tratamentul neuniform al elementelor hibride.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât cu majoritate de voturi că Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne - COM (2016) 26 respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre privind adoptarea Raportului, în conformitate cu art. 34 din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 21 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 21 martie 2016.

Nr. 42.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal - COM (2016) 25 final

 

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr. 2, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport privind propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal COM (2016) 25 final. Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/204 din 16 aprilie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

Documentul Comisiei Europene a fost elaborat în temeiul articolului 115 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care urmăreşte să asigure funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne.

Prezenta directivă, care modifică Directiva 2011/16/UE a Consiliului ca parte a pachetului antievaziune al Comisiei, abordează prioritatea politică de combatere a evaziunii fiscale şi a planificării fiscale agresive.

Directiva prevede obligaţia grupurilor de întreprinderi multinaţionale de a furniza, în fiecare an şi pentru fiecare jurisdicţie fiscală în care desfăşoară activităţi economice, anumite informaţii, inclusiv cuantumul veniturilor, profitul anterior impozitării veniturilor, impozitele pe venit plătite şi acumulate, numărul de salariaţi, capitalul social, câştigurile de capital reţinute şi activele corporale. Aceste informaţii vor permite autorităţilor fiscale să reacţioneze la practicile fiscale dăunătoare prin modificarea legislaţiei sau prin evaluări adecvate ale riscurilor şi audituri fiscale corespunzătoare.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât cu majoritate de voturi că Propunerea de Directivă a

Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal - COM (2016) 25 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţi i.

Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre privind adoptarea Raportului, în conformitate cu art. 34 din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 21 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 fit. f) şi art. 30 Iit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2006, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 21 martie 2016.

Nr. 43.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

Bucureşti, 16 martie 2016.

Nr. 169.

 

ANEXĂ

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

RA „Imprimeria Băncii Naţionale a României” Str. Luica nr. 198-202, sectorul 4, Bucureşti

Cod unic de înregistrare R0361242

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

84500

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

82850

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1650

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

71015

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

68590

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

47265

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

170

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10326

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

8250

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

6800

 

 

 

C2

bonusuri

14

1450

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

376

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1700

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

10829

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2425

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

13485

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

2254

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

11231

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

11231

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

360

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

5796

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

5796

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

5435

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

20557

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

17960

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

140

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

140

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4521

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4048

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

592

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

811307

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

840

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2016, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. ACP 2.659/2016;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 449/2014 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014-2016,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2016, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1

(2) Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea funcţionării structurilor spitaliceşti cu un număr mai mare de paturi, care să fie finanţate din alte surse.

Art. 2. - (1) în numărul de paturi pe judeţ se includ paturile din unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum şi din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi paturile din unităţile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă.

(2) în numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se includ şi paturile din sanatorii şi preventorii.

(3) în numărul de paturi prevăzut la alin. (1) nu se includ paturile aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate şi nici paturile din spitalele penitenciar care se contractează de casele de asigurări de sănătate, separat, fără a face parte din Planul naţional de paturi.

Art. 3. - Structurile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Pensii Publice, precum şi unităţile sanitare cu paturi publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) în judeţele/municipiul Bucureşti în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Naţională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti.

(2) Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5, - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 18 martie 2016.

Nr. 321.

 

ANEXA Nr. 1

 

DETALIEREA PE JUDEŢE

a numărului total de paturi, pe anul 2016, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă

 

Nr. crt.

Judeţul

PNP 2016

1

Alba

1802

2

Arad

2191

3

Argeş

2746

4

Bacău

3180

5

Bihor

3528

6

Bistriţa-Năsăud

1282

7

Botoşani

2062

8

Braşov

3438

9

Brăila

1777

10

Buzău

1843

11

Caraş-Severin

1471

12

Călăraşi

953

13

Cluj

6237

14

Constanţa

4418

15

Covasna

1453

16

Dâmboviţa

2028

17

Dolj

4380

18

Galaţi

2838

19

Giurgiu

683

20

Gorj

1888

21

Harghita

1724

22

Hunedoara

2873

23

Ialomiţa

775

24

Iaşi

6859

25

Ilfov

644

26

Maramureş

2518

27

Mehedinţi

1296

28

Mureş

3931

29

Neamţ

2374

30

Olt

1830

31

Prahova

3649

32

Satu Mare

1605

33

Sălaj

1055

34

Sibiu

2527

35

Suceava

2880

36

Teleorman

1591

37

Timiş

4972

38

Tulcea

800

39

Vaslui

1943

40

Vâlcea

1946

41

Vrancea

1258

42

Bucureşti

20331

 

TOTAL

119579

 

ANEXA Nr. 2

 

JUDEŢE

în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi a Academiei Române

 

 

Nr. crt.

Judeţul

1

Argeş

2

Bacău

3

Bihor

4

Braşov

5

Cluj

6

Constanţa

7

Dolj

8

Galaţi

9

Hunedoara

10

laşi

11

Mehedinţi

12

Neamţ

13

Prahova

14

Sibiu

15

Timiş

16

Vrancea

17

Bucureşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii SOVEREIGN AND PARTNERS EUROPE - INSURANCE BROKERS - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 3 martie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/1321 din 18 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea SOVEREIGN AND PARTNERS EUROPE - INSURANCE BROKERS - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, bd. Mamaia nr. 135 A-137, clădirea Millenium Business Centre (M.B.C&H), et. 1, camera 1.5.3, judeţul Constanţa, J13/1596/04.07.2011, CUI 28778534/05.07.2011, RBK-700/29.11.2011, reprezentată legal de domnul Sinescu Bogdan în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea SOVEREIGN AND PARTNERS EUROPE - INSURANCE BROKERS - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea SOVEREIGN AND PARTNERS EUROPE - INSURANCE BROKERS - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Constanţa, bd. Mamaia nr. 135 A-137, clădirea Millenium Business Centre (M.B.C&H), et. 1, camera 1.5.3, judeţul Constanţa, J 13/1596/04.07.2011, CUI 28778534/05.07.2011, RBK-700/29 11,2011, reprezentată legal de domnul Sinescu Bogdan în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „insurance brokers”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 681.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii VIP BROKER ASIGURĂRI - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 3 martie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/1397 din 22 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea VIP BROKER ASIGURĂRI - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Maior Ion Coravu nr. 30, bl. G3, sc. A, et. 10, ap. 218, sectorul 2, J40/8745/06.09.2002, CU114864406, RBK-133/04.10.2003, reprezentată legal de doamna Girleanu Carmen Laura în calitate de conducător executiv şi administrator,

a constatat următoarele:

Societatea VIP BROKER ASIGURĂRI - SRL. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea VIP BROKER ASIGURĂRI - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, str. Maior Ion Coravu nr. 30, bl. G3, SC. A, et. 10, ap. 218, sectorul 2. J40/8745/06.09.2002, CUI 14864406, RBK-133/04.10.2003, reprezentată legal de doamna Girleanu Carmen Laura, în calitate de conducător executiv şi administrator, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de fa data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker asigurări”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 682.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii PATY - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 3 martie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 1.445 din 23 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea PATY- ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, aleea Crăeşti nr. 5, bl. AD41, ap. 34, sectorul 6, J40/23807/13.10.1993, CUI 9676120, RBK-058/10.04.2003, reprezentată de doamna Buzatu Tunde în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea PATY - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin, (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin, (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) lit. b), ale art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin, (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin, (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea PATY - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, aleea Crăeşti nr. 5, bl. AD41, ap. 34, sectorul 6, J40/23807/13.10.1993, CUI 9676120, RBK- 058/10.04.2003, reprezentată de doamna Buzatu Tunde în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 686.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 3 martie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 1.287 din 16 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Pechea nr. 10-12 , pod, ap. 21, sectorul 1, J40/7251/02.06.2003, CUI 15475407/02.06.2003, RBK- 169/07.07.2003. reprezentată prin Casa de Insolvenţă Ionescu şi Sava SPRL în calitate de lichidator judiciar,

a constatat următoarele:

Societatea MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L, denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, str. Pechea nr. 10-12, pod, ap. 21, sectorul 1, J40/7251/02.06.2003, CU115475407/02.06.2003, RBK-169/07.07.2003, reprezentată prin Casa de Insolvenţă Ionescu şi Sava SPRL în calitate de lichidator judiciar, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2.. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare şi/sau de reasigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 688.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru trecerea oraşului Liteni din judeţul Suceava la rangul de comună

 

Având în vedere solicitările primăriei oraşului Liteni din judeţul Suceava cu nr. 1.932 din 2 martie 2016 şi nr. 2.251 din 9 martie 2016, înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 4.099 din 10 martie 2016 şi nr. 4.099 din 14 martie 2015, privind măsurile care trebuie luate pentru organizarea referendumului local cu privire la trecerea localităţii Liteni din judeţul Suceava de la rangul de oraş la rangul de comună,

văzând Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Liteni din judeţul Suceava nr. 8 din 29 februarie 2016 privind aprobarea organizării unui referendum local în vederea consultării cetăţenilor cu privire la trecerea localităţii Liteni de la rangul de oraş la rangul de comună,

luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) şi w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale şi veghează la respectarea acesteia,

ţinând cont de dispoziţiile art. 16, ale art. 20, ale art. 22, ale art. 25 alin. (22)-(4), ale art. 26 alin. (21)-(4) şi (6), ale art. 27 alin. (11)-(3), ale art. 28-42 şi ale art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

observând că Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, la rândul său abrogată prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

văzând că Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată în mod expres prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

constatând că Legea nr. 115/2015 şi Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu au avut în vedere situaţia juridică a normelor de trimitere din cadrul Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, către Legea nr. 70/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând considerentele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 82/1995 şi nr. 1.595/2011,

având în vedere prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că prevederile legale privind Corpul experţilor electorali, secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor locale,

ţinând cont de dispoziţiile art. 22 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 104 alin. (1 j şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezentele instrucţiuni.

Art. 1. - (1) Referendumul local pentru trecerea oraşului Liteni din judeţul Suceava la rangul de comună se desfăşoară în secţiile de votare organizate potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referendumul local pentru trecerea oraşului Liteni din judeţul Suceava la rangul de comună are loc pe baza listelor electorale permanente, întocmite şi tipărite conform art. 49 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) întocmirea listelor cuprinzând persoanele care vor fi desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform art. 26 alin. (22) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Florin-Constantin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 18 martie 2016.

Nr. 2.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.