MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 226/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 226         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 martie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 832 din 3 decembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

165. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

107. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului Generai al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

343. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei

 

405. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 22 septembrie 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 4 din 29 februarie 2016 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

21. - Decizie privind lista surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme în scopul stabilirii statutului de operă sau fonogramă orfană

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 832

din 3 decembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepţie ridicată de Como Aurelia Dela Cruz şi Rozalia Neacşu în Dosarul nr. 1.443/2/CAF/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.4Î6D/2Q15.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Arată că dispoziţiile art. 16 din Constituţie îşi găsesc aplicarea doar în situaţiile când părţile se află în situaţii identice care să impună acelaşi tratament juridic. Cetăţeanul străin are un statut juridic diferit faţă de cetăţeanul român, statut care este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002. Prin dispoziţiile art. 56 din acest act normativ, legiuitorul a prevăzut drept condiţie necesară pentru prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă existenţa unui contract individual de muncă care să ateste o remuneraţie cei puţin la nivelul unui salariu mediu brut pe economie, îndeplinirea acestei condiţii nu este limitată doar la procedura prelungirii dreptului de şedere temporară în scop de muncă, ci reprezintă o condiţie a existenţei acestui drept, întrucât raţiunea legii este ca străinul să beneficieze de drepturi salariale cel puţin la nivelul unui salariu mediu brut pe toată durata şederii. Referitor la critica potrivit căreia textul criticat este retroactiv, arată că aceasta este neîntemeiată, dispoziţiile art. 56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 având acelaşi conţinut atât la data încheierii contractului individual de muncă, cât şi la data obţinerii primei prelungiri a dreptului de şedere temporară în scop de muncă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

3. Prin încheierea din data de 21 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.443/2/CAF/2015, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepţie ridicată de Como Aurelia Dela Cruz şi Rozalia Neacşu cu ocazia soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ şi fiscal având ca obiect „litigiu privind regimul străinilor”.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia susţin că prin dispoziţiile criticate se creează o vădită stare de discriminare pe baza criteriului naţionalităţii, încălcându-se şi principiul „la muncă egală salariu egal”. Astfel, dispoziţiile de lege criticate impun angajatorului obligaţia acordării salariatului de altă naţionalitate decât cea română a unui salariu cel puţin egal cu salariul mediu brut, în timp ce pentru salariatul de naţionalitate română plafonul minimal este constituit de salariul minim brut pe ţară. Ca urmare a acestei discriminări, angajatorul - persoană fizică se vede în situaţia de a nu beneficia de protecţia prevederilor constituţionale ale art. 56 alin. (2) referitoare la justa aşezare a sarcinilor fiscale. Situaţia creată are drept consecinţă, pe lângă discriminarea salarială, cuantumul salariului cetăţeanului străin fiind de aproape trei ori mai mare decât cel al cetăţeanului român, şi îngrădirea dreptului la libertate individuală a angajatorului român, dar şi dreptul la muncă al străinului.

5. De asemenea, se arată că dispoziţiile criticate sunt retroactive, dispunând pentru o perioadă anterioară intrării lor în vigoare. În concret, pentru anul 2014, angajatorul român nu avea obligaţia menţinerii salariului la nivelul salarial mediu brut, motiv pentru care acesta a acordat cetăţeanului străin un salariu minim brut. Prin modificarea adusă prin Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, intrată în vigoare la data de 28 noiembrie 2014, legiuitorul condiţionează acordarea prelungirii dreptului de şedere de existenţa unui salariu mediu brut pentru perioada noiembrie 2013-noiembrie 2014. Or, în ipoteza în care legea nouă modifică condiţiile de validitate ale unui act juridic, noile condiţii se vor aplica doar actelor juridice încheiate sub legea nouă, nu şi celor încheiate sub legea veche. Aplicând acest raţionament în prezenta cauză, autoarele excepţiei apreciază că, în situaţia în care legea nouă modifică condiţiile de prelungire a dreptului de şedere pe teritoriul României, aceste noi condiţii se vor aplica doar permiselor de şedere emise în temeiul noii legi, iar nu şi permisului de şedere emis cu respectarea condiţiilor prevăzute de vechea lege.

6. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că punctul de vedere al instanţei asupra excepţiei de neconstituţionalitate este obligatoriu doar în măsura în care excepţia de neconstituţionalitate ar fi fost invocată din oficiu, iar în celelalte ipoteze, şi anume atunci când titularul excepţiei este una dintre părţile litigante, instanţa de judecată are facultatea de a prezenta o opinie. În cauza de faţă, „pe fondul expunerii detaliate de către partea reclamantă a argumentelor favorabile excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea de Apel se limitează la justificarea admisibilităţii sesizării Curţii Constituţionale”.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului arată că acordarea pentru salariatul străin a unui salariu la nivelul câştigului salarial mediu brut pe ţară, spre deosebire de salariatul român, unde legiuitorul impune salariul minim pe ţară, este discriminatorie, încălcându-se principiul la muncă egală, salariu egal. Criteriul naţionalităţii nu înseamnă că cele două categorii de salariaţi (români şi străini) se află în situaţii diferite. Chiar dacă s-ar aprecia că naţionalitatea este un criteriu pentru aplicarea unui tratament juridic diferit, de observat este faptul că nu există un scop legitim urmărit prin această diferenţiere. Or, principiul egalităţii în drepturi, înscris în art. 16 alin. (1) din Constituţie, impune statului asigurarea unui cadru legal menit să permită aplicarea unui tratament egal tuturor persoanelor fizice aflate în situaţii juridice similare, astfel încât acestea să fie egale în drepturi, fără privilegii şi fără discriminări. Astfel, situaţia generată de prevederile legale criticate aduce atingere principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, întrucât acestea instituie diferenţieri între salariaţii străini şi salariaţii români aflaţi în situaţii comparabile.

9. De asemenea, Avocatul Poporului consideră că este încălcat şi principiul neretroactivităţii legii civile. Potrivit art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă străinilor, printre altele, dacă fac dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză. Or, dacă străinul la încheierea contractului de muncă este obligat să aibă doar un salariu minim brut pe ţară, iar pentru prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară în scop de muncă, acesta trebuie să facă dovada menţinerii salariului cel puţin la nivelul salariului mediu brut pe ţară pe toată perioada şederii acordate anterior, dispoziţiile criticate nesocotesc principiul neretroactivităţii legii civile.

10. În fine, Avocatul Poporului apreciază că este încălcat şi art. 1 alin. (5) din Constituţie, întrucât nu sunt întrunite exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate ale legii, care să permită destinatarilor normei juridice să prevadă consecinţele ce decurg din nerespectarea acesteia şi să îşi adapteze conduita.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008. Art. 56 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014. Dispoziţiile criticate au următorul conţinut: „(1) Străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin 4 ori câştigul salarial mediu brut. [...]

(4) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă dacă străinul prezintă următoarele documente: [...]

b) dovada menţinerii salariului cei puţin la nivelul prevăzut la alin. (1) pe toată perioada şederii acordată anterior.

14. În opinia autoarelor excepţiei, textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 potrivit cărora cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea, iar legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, art. 16 alin. (1) potrivit cărora cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, art. 18 alin. (1) referitor la cetăţenii străini şi apatrizii, art. 41 referitor la munca şi protecţia socială a muncii, precum şi art. 56 alin. (2) potrivit cărora sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 constituie cadrul normativ prin care sunt reglementate intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi măsurile specifice de control al imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin documentele internaţionale la care este parte. De asemenea, observând no» de fundamentare ce a însoţit Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 prin care au fost modificate textele criticate, Curtea constată că, la adoptarea actului normativ, legiuitorul a avut în vedere transpunerea Directivei 2011/98/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanţii ţărilor terţe în vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre şi un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul unui stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L343 din 23 decembrie 2011, în cuprinsul acesteia precizându-se di actul nu aduce atingere competenţei statelor membre în ceea ce priveşte condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pe pieţele forţei de muncă ale acestora.

16. Curtea reţine că intră în marja de apreciere a statului reglementarea condiţiilor care trebuie îndeplinite de cetăţeanul străin - astfel cum acesta este definit de art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, şi anume persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene, -, pentru a i se prelungi dreptul de şedere temporară în scop de muncă pe teritoriul României.

17. Analizând constituţionalitatea dispoziţiilor referitoare la condiţiile prelungirii dreptului de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi comerciale cuprinse în aceeaşi ordonanţă, prin Decizia nr. 464 din 4 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2004, Curtea a reţinut că prevederile acesteia nu sunt aplicabile decât străinilor, însuşi actul normativ vizat având ca obiect reglementarea regimului acestora, ceea ce exclude orice posibilitate de comparare cu situaţia cetăţenilor români prin raportare la dispoziţiile art. 16 alin. (î) şi (2) din Constituţie. Sub acest aspect este evident că prevederile criticate sunt aplicabile, în egală măsură, tuturor străinilor aflaţi în situaţia de a li se prelungi şederea temporară.

18. Referitor la invocarea prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea fundamentală, Curtea observă că, prin Decizia nr. 385 din 19 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 5 mai 2009, a reţinut că protecţia generală a cetăţenilor străini şi a apatrizilor care locuiesc în România, consacrată la nivel constituţional, are semnificaţia garantării exercitării, de către aceştia, a tuturor drepturilor şi libertăţilor, cu excepţia celor pentru care Constituţia sau legea impune calitatea de cetăţean român, însă în egală măsură are şi semnificaţia că aceeaşi categorie de persoane trebuie să se supună legislaţiei naţionale şi să îndeplinească obligaţiile corelative acestor drepturi şi libertăţi. Prin urmare, nu este contrar spiritului drepturilor şi libertăţilor garantate de art. 18 alin. (1) din Constituţie ca prin lege specială să fie reglementate condiţiile în care cetăţenii străini sau apatrizii pot beneficia de protecţia generală a statului român, sub toate formele sale.

19. În ceea ce priveşte critica raportată la prevederile art. 15 din Legea fundamentală, Curtea apreciază că nici aceasta nu poate fi reţinută. Astfel, prin modificările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, legiuitorul a dispus în sensul că prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă dacă străinul prezintă inclusiv dovada menţinerii salariului cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut pe toată perioada şederii acordate anterior. Curtea observă că, potrivit art. 44 din ordonanţa de urgenţă, solicitarea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă trebuie să fie însoţită de copia avizului de angajare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României; dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză; certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu ori de reşedinţă; asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei. Totodată, dispoziţiile art. 44 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă prevăd că străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului de angajare de către angajator.

20. Aşa fiind, Curtea reţine că din economia dispoziţiilor menţionate rezultă că, într-o succesiune logică, angajatorii au obligaţia de a obţine un aviz de angajare pentru a putea încadra în muncă un străin, după obţinerea acestui aviz străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare  în muncă, iar după obţinerea vizei este încadrat în muncă prin semnarea unui contract cu angajatorul. De asemenea, Curtea apreciază că dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară reprezintă un document care atestă că străinul îşi poate asigura întreţinerea pe perioada de timp cât îi este permis să se afle pe teritoriul României, independent de încheierea unui contract individual de muncă. Totodată, Curtea apreciază că cerinţa prevăzută de textul legal criticat de a face dovada unui nivel salarial cal puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut este o obligaţie ce îi incumbă străinului, care poate face această dovadă prin cumularea veniturilor obţinute din mai multe surse, iar nu o obligaţie ce cade în sarcina angajatorului, în sensul acordării obligatorii a unui salariu cel puţin egal cu salariu[mediu brut în cazul angajării unui străin.

21. În ceea ce priveşte succesiunea legilor în timp referitoare la prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă, Curtea observă că în reglementarea anterioară modificărilor aduse de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordau dacă străinul prezenta, printre altele, contractul individual de muncă cu normă întreagă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, din care să rezulte faptul că salariul înscris este cel puţin la nivelul salariului mediu brut pe economie. În prezent, dispoziţiile criticate prevăd că prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă dacă străinul prezintă contractul individual de muncă, cu normă întreagă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă şi dovada menţinerii salariului cel puţin la nivelul salariului mediu brut pe economie pe toată perioada şederii acordate anterior. Or, având în vedere că o condiţie de încheiere a contractului individual de muncă este stipularea în conţinutul său a unui salariu cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut, inclusiv în forma de dinaintea modificărilor survenite prin Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, este evident că respectarea obligaţiei de plată a acestui salariu în sarcina angajatorului operează pe toată perioada derulării contractului de muncă. Astfel, nu se poate considera că cerinţa de a face dovada menţinerii acestui cuantum al salariului pe toată perioada şederii acordată operează retroactiv, ci aceasta reprezintă o garanţie a respectării obligaţiilor impuse de lege atât în forma în vigoare la data încheierii contractului, cât şi în prezent. O interpretare contrară ar duce la concluzia că, oricând pe perioada de valabilitate a contractului de muncă, angajatorul poate modifica cuantumul salariului sub limita impusă de lege, transformând obligaţia prevăzută de dispoziţiile acesteia într-o condiţie pur formală, ceea ce este inadmisibil.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Como Aurelia Dela Cruz şi Rozalia Neacşu în Dosarul nr. 1.443/2/CAF/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 decembrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Măriţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, avându-se în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1,

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţionala de Meteorologie a unui bun ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modificarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţionala de Meteorologie, cu nr. MFP 62870 şi 62871, care cuprind mai multe suprafeţe necontigue şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, a unor bunuri rezultate din divizarea acestor terenuri, potrivit anexei nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor  - Administraţia Naţională de Meteorologie, ca urmare a evaluării, a lucrărilor de cadastru şi de modernizare, potrivit anexei nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 martie 2016.

Nr. 165.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate 1h administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (C.U.I.163354444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I.11672708), care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi/sau casării, în condiţiile legii

 

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumirea

Descrierea tehnică

Anul dobândirii/

Dării în folosinţă

Valoare de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

149029

8.30

Imprimantă laser color HP4550N -SRPV Cluj

 

2003

23.872

2

149033

8.30

Echipamente de comunicaţii (Switch, Router) - SRPV Timişoara

Switch. Linkway 2100, router CISCO RPS 3600

2003

220.309

3

149034

8.30

Echipamente de comunicaţii satelitare SRPV Timişoara

Tip 244, Diametru 2,4 m, Offset TX/RX Antena System

2003

271.729

4

149039

8.30

Server prelucrare date de volum - SRPV Timişoara

Calculator REDHAT LINUX, Monitor IBM 15”, Sursa SMART 2200 VA

2003

699.869

5

149041

8.30

Staţie de nowcasting şi modelare - SRPV Timişoara

Calculator DELL PRECISION 220, Monitor 21”, Sursa SMART 2200 VA

2003

699.525

6

149045

8.30

Terminal afişare informaţii meteo - SRPV Timişoara

Calculator IBM, NESTVISTA, Monitor 21”

2003

92.794

7

149692

8.30

Stafie de recepţie METEOSAT - Seria 7 (CIMPMSC/248167)

Aparatură electronică

2003

1.441.124

8

149693

8.30

SIM- staţie de recepţie Meteosat-MSG

Aparatură electronică

2003

438.817

9

149694

8.30

Staţie achiziţie şi procesare date Meteosat (CNPM-SC/248169)

Aparatură electronică

2003

1.169.908

10

149714

8.30

Sistem de afişare 4D VIPIR (PLDMACT. PRINCIP./311721)

Aparatură electronică

2003

721.189

11

149715

8.30

Staţie de nowcasting şi modelare (LPDMACT. PRINCIP.-311722)

Aparatură electronică

2003

686.769

12

149718

8.30

Terminal afişare informaţii meteo (LPDMACT.PRINCIP-311725)

Aparatură electronică

2003

5.587

13

149719

8.30

Staţie de prognoză - Muntenia (LPDMACT. PRINCIP-311726)

Aparatură electronică

2003

908.074

14

149722

8.30

RDF - Calculator procesor central (LPDM-311732)

Aparatură electronică

2003

614.555

15

149984

8.30

Server PROLIANT

Server, PC CPQ

2003

90.871

16

152238

8.30

Sistem portabil de măsurat umiditatea solului

Aparatură electronică

2004

7.312

17

152324

8.30

Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului CMR Dobrogea

Aparatură electronică

2005

6.765

18

152336

8.29.08

Grup Electrogen CUBE 3F CMR Dobrogea

Sistem motor-generator, acumulator, panou ATS, serie G05626, 20 KVA, insonorizat, trifazat

2005

34.617

19

159532

8.30

Poartă de comunicaţii SUN ULTRA60

Aparatură electronică de comunicaţii

2004

231.455

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului nou aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (C.U.I.163354444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I.11672708), care se înscrie în domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul da clasificare MFP

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării in

folosinţă

Valoare de inventar (lei)

Situaţia juridică Baza legală

În administrare/ concesiune

Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/dat cu titlu gratuit

Tipul

Imobilului

Descriere tehnica

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

8.28.01

Teren SM Câmpeni - platformă

meteorologică

S = 388 mp.

CF nr. 71777 Declaraţie autentificată nr. 155/17.02,2015

N, E, S, V - Terenuri proprietate privată

Ţara; România;

judeţul; Alba;

oraşul Câmpeni

2006

14.313

Legea nr. 213/1996,

Legea nr. 216/2004,

CVC nr. 2054/21.12.2005

În administrare

 

imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor rezultate din divizarea unor terenuri, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (C.U.I.163354444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I.11672708), care se modifică/înscriu În domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare MFP

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică Baza legală

în administrare/ concesiune

Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/dat cu titlu gratuit

Tipul

imobilului

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

62870

8.28.01

Teren staţie meteo Târgu Lăpuş

S = 629 mp. CF nr. 51401

E-- str. Stadionului, V, S - Teren particular, Cornea Ana, N - Bude Ionel

Ţara; România;

judeţul Maramureş;

oraşul Târgu Lăpuş;

str. Stadionului nr. 78

1986

30.548

Hotărârea Guvernului nr. 980/1996,

739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

2

 

8.28.01

Teren staţie meteo Târgu Lăpuş - platforma

meteorologică

S = 676 mp, CF nr. 51400

N - Miholca Cristian, E, V- Miholca Cristian, Bude Ionel,

S - Bude Ionel

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

oraşul Târgu Lăpuş;

str. Stadionului nr. 78

1986

32.831

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996,

739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

3

62871

8.28.01

Teren staţie meteo Iezer

S = 2.660 mp, CF nr. 51888

Teren consiliul local Borşa, judeţul

Maramureş

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

oraşul Borşa;

Căldarea Iezer, cota 1780

1957

5.194

Hotărârea Guvernului nr. 980/1996,

739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

4

 

8.26.01

Teren staţie meteo automată Iezer

$ = 70 mp, CF nr. 54143

Teren consiliul local Borşa, judeţul Maramureş

Ţara: România;

judeţul; Maramureş;

comuna Moisei;

Vf. Pietrosul Mare, cota 2303

1957

137

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

 

ANEXA Nr. 4

 

Bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (C.U.I.163354444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I.11672708), la care se modifică denumirea, datele de identificare, valoarea de inventar sau baza legală ca urmare a evaluării, lucrărilor de cadastru şi de modernizare

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul da clasificare MFP

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţa

Valoare de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

Situaţia juridică actuală Concesiune/ Închiriere/dat cu titlu gratuit

Tipul

Imobilului

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

62731

8.28.01

Teren staţie meteo Alexandria

S = 10.115 mp, CF nr. 21730

IM - Schiopu Petre,

S - S.C. PETROM, teren primărie,

V- DE7,

E - Asociaţia Agrotel

Ţara: România;

judeţul: Teleorman; municipiul Alexandria;

str. Bucureşti nr. 1

1960

781.870

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

imobil

2

62732

8.28.01

Teren staţia meteo Bisoca

S = 872 mp, CF nr. 20048

V - Proprietate privată,

IM, E - Teren consiliul local,

S - Drum

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

comuna Bisoca nr. 2

1970

14.725

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

imobil

3

62735

8.28.01

Teren platforma SM Afumaţi

S = 36.643,4 mp, CF nr. 2820

E, S, N - Terenuri private,

V - Şos. Afumaţi

Ţara: România;

judeţul: Ilfov;

comuna Afumaţi;

Şos. Bucureşti - Urziceni nr. 6

1961

5.137.767

Hotărârea Guvernului nr. 960/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

imobil

4

62747

8.26.01

Teren staţia meteo Cozia

S = 151 mp, CF nr. 35154

IM, V, S, E - Primăria Sălătrucel

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea,

comuna Sălătrucel, Vârful Cozia

1974

1.474

Hotărârea Guvernului nr. 980/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

5

62758

8.28.01

Teren staţie meteo Piteşti

S = 344 mp, CF nr. 64565

N - Proca Marcel, E - Proca Marcel, S - alee acces,

V - Strada Nicolae

Dobrin

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

MRJ. Piteşti;

str. Nicolae Dobrin nr. 39

1960

187.724

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

imobil

6

62759

8.28.01

Teren staţie meteo Ploieşti

S = 4.865 mp, CF nr. 126617

N - S.C. Universal Montaj Domus - S.R.L. propr. particulară,

E - S.C. Extrapan - S.A.,

S - Teren agricol,

V - Strada Laboratorului

Ţara: România;

judeţul: Prahova; MRJ. Ploieşti;

str. Laboratorului nr. 3A

1960

735.721

Hotărârea Guvernului nr. 960/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

imobil

7

62770

8.26.01

Teren staţia meteo Turnu Măgurele

S = 3.849 mp, CF nr. 21659

N - Vinalcool,

S - Stadion,

E - Cf,

V - Şos.

Ţara: România;

judeţul: Teleorman; municipiul Turnu Măgurele;

Şos. Alexandriei nr. 12

1960

280.690

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

imobil

8

62780

8.28.01

Teren staţie meteo Adjud

S = 5.055 mp CF nr. 51605

N, E - Teren consiliul local Adjud, S - str. Oneşti,

V - Iftimie Mihalcea

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

municipiul Adjud;

str. Oneşti nr. 16

1963

121.456

Hotărârea Guvernului nr. 980/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

imobil

9

62803

8.28.01

Teren staţie meteo Târgu Logreşti

S = 4.856 mp, CF nr. 35849

N, E - Case part., S - Târg de Vite, V - Teren privat

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

comuna Logreşti,

satul Târgu Logreşti nr. 132

1960

183.513

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

10

62806

8.28.01

Teren staţia meteo Râmnicu Vâlcea

S = 2,728 mp, CF nr. 40266

N, V - Proprietăţi particulare,

S, V - Proprietăţi particulare,

S, E - Primăria Râmnicu Vâlcea, N, E - DA Olt

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea; MRJ Râmnicu Vâlcea;

str. Ion Creangă nr. 22

1945

533.517

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

11

62811

8.26.01

Teren staţia meteo Caracal

S = 3.402 mp, CF nr. 51743

N - Drum exploatare,

E, S - Teren Consiliul Local Caracal,

V - str. General Magheru

Ţara: România;

judeţul: Olt;

municipiul Caracal;

str. Gen. Magheru nr. 95

1945

212.582

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

12

62839

8.26.01

Teren staţia meteorologică Borod

S - 775 mp,

Extras CF nr. 57564

N - DN 60,

S, E - Păşune comunală,

V - Clădire firmă privată

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Borod nr. 12

1945

17.554

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 Adresa Primărie

În administrare

 

imobil

13

62845

8.26.01

Teren staţia meteo Lugoj

S = 4.487 mp,

Extras CF nr. 406516

N - Drum judeţean Lugoj,

E - Păşune comunală,

V, S - Proprietăţi particulare

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

municipiul Lugoj, Strada Tapiei nr. 64

1945

277.103

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

14

62846

8.28.01

Teren staţie meteo Moldova Veche

S = 8.000 mp CF nr. 31276

N - Sos. judeţeană Moldova Nouă - Berzasca,

E-V - Proprietate particulară.

S - Păşune comunală

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

localitatea Moldova Veche;

str. Unirii nr. 515

1945

331.170

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

15

62850

8.26.01

Teren staţie meteorologică Săcueni

S = 10.900 mp, CF nr. 53215

N - Teren statul român,

E - Teren statul român, Roman Danila,

S - Drum judeţean,

V - Drum pietruit

Tara: România;

judeţul: Bihor;

oraşul Săcueni;

str. Petofi Sandor nr. 97

1900

247.336

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

16

62869

8.28.01

Teren staţia meteo Sighetu Marmaţiei

S = 1.234 mp, CF nr. 58527

N-E - Bledea Aurel.

N-V - str. Dragoş Vodă,

S-E - Ştirb Dumitru,

S-V - Drum

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

localitatea Sighetul Marmaţiei;

str. Dragoş Vodă nr. 110

1956

88.032

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

17

62872

8.26.01

Teren staţie meteo Satu Mare

S = 7.374 mp, CF nr. 103260

N - Şoseaua Satu Mare-Zalău,

S, E - Aeroclub teren domeniul public.

V - Teren IAS

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare; municipiul Satu Mare;

bd. Lucian Blaga

1969

236.430

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

18

62897

8.28.01

Clădire corp B Afumaţi

Clădire din BCA şi cărămidă, parţial subsol + parter + turn Sc = 221,86 mp,

Sd = 288,76 mp.

Extras CF nr. 2820

E, S, N - Terenuri private,

V – Şos. Afumaţi

Ţara: România;

judeţul: Ilfov;

comuna Afumaţi;

şos. Bucureşti - Urziceni nr. 6

1961

204.856

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

PVR1115/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

19

62898

8.26.01

Clădire corp C Afumaţi

Clădire cărămidă, parter,

Sc = 150,92 mp, Sd = 150,92 mp, Extras CF nr. 2820

E, S, N - Terenuri private,

V – Şos. Afumaţi

Ţara: România;

judeţul: Ilfov;

comuna Afumaţi; şos. Bucureşti - Urziceni nr. 6

1961

66.425

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

PVR 1115/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011,

Legea nr. 216/2004 Hotărârea Guvernului nr. 126/2013

În administrare

 

imobil

20

62900

8.28.01

Clădire corp A observator fizica atmosferei Afumaţi

Clădire cărămidă, subsol + parter+etaj, Sc=356,6 mp,

Sd = 913,17 mp,

Extras CF nr. 2820

E, S, N - Terenuri private, V - Şos. Afumaţi

Ţara: România;

judeţul: Ilfov;

comuna Afumaţi; şos. Bucureşti - Urziceni nr. 6

1973

826.235

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

PVR1115/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

21

63051

8.26.01

Clădire staţie meteo Adjud

Clădire parter, zidărie din cărămidă,

Sc = 104 mp,

Sd = 104 mp,

Extras CF nr. 51605

N, E - Teren consiliul local Adjud, S - str. Oneşti, V - Iftimie Mihalcea

Ţara: România: judeţul: Vrancea: municipiul Adjud;

str. Oneşti nr. 16

1958

134.738

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Legea nr. 216/2004,

Decizia nr. 4 416/30.09.2004,

Dec. 4.545/20.11.2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

22

63062

8.28.01

Clădire staţie H + M Focşani, partea ANM- CMR Moldova

Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial subsol + parter,

Sc = 107,70 mp,

Sd = 143,63 mp.

Extras CF nr. 7126

N, E - S.C. CERES – S.A.

S - Bd. Brăilei,

V - CSV Focşani

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

MRJ Focşani;

Bd. Brăilei nr. 123A

1982

103.665

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Legea nr. 216/2004,

Decizia nr. 5 498/30.11.2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

23

63087

8.28.01

Clădire staţie meteo Ceahlău - birou staţie

Clădire parter cu zidărie din piatră,

Sc = 62 mp,

Sd = 62 mp,

CF nr. 51603-C1

N, E, V - Teren Consiliul Local Ceahlău,

S - Potecă

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Ceahlău nr. -

1965

31.926

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013,

Hotărârea Guvernului nr. 109/2015

În administrare

 

imobil

24

63099

8.26.01

Clădite staţie meteo Botoşani

Clădire din cărămidă parter,

Sc=103 mp.

Sd = 103 mp,

Anexa, parter cărămidă, Sc = 19 mp,

Sd = 19 mp,

Extras CF nr. 54849

N - Fam, Cristescu

Ion,

S - Alexa Emil,

E - str. George Enescu nr. 4,

V - Teren Consiliul Municipal Botoşani

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

MRJ Botoşani;

str. George Enescu nr. 4

1974

221.162

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

25

63165

8.28.01

Clădire cu fundaţie beton radar Bârnova

Clădire cu zidărie din cărămidă, parter + etaj,

Sc = 141,34 mp,

Sd = 282,68 mp.

Extras CF nr. 62652-C1

N,S,V- Ocolul silvic Pădurani,

E - Drum public

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna durea; satul Ciurea; nr: -;

1978

225.791

Hotărârea Guvernului nr. 980/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

26

63177

8.26.01

Clădire staţie meteo Vaslui

Clădire parter cu zidărie din cărămidă.

Sc = 107 mp,

Sd = 107 mp, Magazie parter din cărămidă,

Sc = 20 mp,

Sd = 20 mp.

Extras CF nr. 73701

N - Balţatu Ionel,

V, S - str. Valentin Silvestru,

E - str. Ştefan Procopiu

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Valentin Silvestru

nr. 2

1965

114.269

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Legea nr. 216/2004,

Decizia nr. 5.287/28.12.2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

27

63184

8.26.01

Clădire staţie meteo Negreşti

Clădire cu zidărie din cărămidă, parter + etaj, Sc = 99 mp,

Sd = 198 mp,

Anexă depozit lemne, parter, cărămidă,

Sc = 76 mp,

Sd = 76 mp,

Anexă grup sanitar, parter, cărămidă,

Sc = 2 mp,

Sd = 2 mp,

Extras CF nr. 70047

N, E, V – Centrul experimental

Negreşti,

S - str. Mihail Kogălniceanu

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

oraşul Negreşti;

str. Mihail Kogălniceanu nr. 50

1988

270.088

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Legea nr. 216/2004,

Decizia nr. 2 720/30.06.2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

28

63210

8.28.01

Clădire staţie meteo Parâng

Clădire din lemn, parter, Sc =101,15 mp,

Sd = 101,15 mp,

Anexă magazie din lemn, parter, Sc = 33,36 mp,

Sd = 33,36 mp,

Anexă din lemn, parter, Sc = 4,16 mp,

Sd = 4,16 mp,

CF nr. 62539

N, E - Drum,

S - Ax telescaun,

V - Proprietăţi particulare

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

Vf. Farâng

1967

32.567

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

29

63230

8.28.01

Clădire staţie meteo Calafat

Clădire din cărămidă, parter, Sc = 77 mp,

Sd = 77 mp, magazie, parter, cărămidă,

Sc = 22 mp,

Sd = 22 mp,

Extras CF nr. 1430

N, V - Case particulare,

E - Şoseaua Calafat Poiana Mare,

S - Primăria Calafat

Ţara: România;

judeţul; Dolj;

municipiul. Calafat;

str. Calafat - Poiana Mare nr. 3

1988

148.001

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

PV 763/30.03.2003,

PV 23.04.2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 126/2013

În administrare

 

imobil

30

63236

8.28.01

Clădire staţie meteo Caracal

Clădire din cărămidă, parter,

Sc = 54,74 mp,

Sd = 54,74 mp,

Extras CF nr. 51743

N - Drum exploatare,

E, S - Teren Consiliul Local Caracal,

V - str. General Magheru

Ţara: România;

judeţul: Olt;

municipiul: Caracal;

str. General Magheru nr. 95

1977

63.218

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

PV 752/30.03.2003,

PV 23.04.2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

31

63238

6.30

împrejmuire staţie meteo Caracal

Împrejmuire cu panouri din plasă de sârmă stâlpi metalici S = 3.402 mp

NI - Drum exploatare,

E, S - Teren Consiliul Local Caracal,

V - str. General Magheru

Ţara: România;

judeţul: Olt;

municipiul: Caracal;

str. General Magheru nr. 95

1987

8.455

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

32

63271

8.26.01

împrejmuire platformă meteo Râmnicu Vâlcea

Împrejmuire cu panouri din plasă de sârmă stâlpi metalici S = 676 mp

În incinta terenului staţiei

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea; MRJ Râmnicu

Vâlcea;

str. Ion Creangă nr. 22

1984

6.873

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

33

63283

8.26.01

împrejmuire platformă meteo Târgu Logreşti

Împrejmuire cu panouri din plasă de sârmă stâlpi metalici S - 676 mp

În incinta terenului staţiei

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

comuna Logreşti,

satul Târgu Logreşti nr. 132

1977

2.099

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

34

63361

8.30

Reţea alimentare energie electrica Borod

Reţea conductori electrici de pe stâlpi din beton alimentare cu energie electrică

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Borod nr. 12

1974

2.671

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

35

63366

8.26.01

Clădire staţie meteo Borod

Clădire cărămidă, parter,

Sc = 102 mp,

Sd = 102 mp, Anexă magazie cărămidă, parter, Sc = 18 mp,

Sd = 18 mp,

CF nr. 57564

N - DN 60,

S, E - Păşune comunală,

V - Clădire firmă privată

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Borod nr. 12

1972

66.874

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013,

Hotărârea Guvernului nr. 109/2015

În administrare

 

imobil

36

63390

8.28.01

Clădite staţie meteo Deva

Clădire din cărămidă parter + etaj,

Sc = 249,35 mp,

Sd = 426,83 mp. Extras CF 66100

E - Liceul Traian,

N,S, V - Teren agricol particular

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; municipiul Deva;

str. Titu Maiorescu nr. 32

1976

529.900

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

37

63391

8.28.13

Depozit hidrogen staţie meteo Deva

Magazie din cărămidă

E - Liceul Troian,

N,S,V – Teren agricol particular

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

MRJ Deva:

str. Titu Maiorescu nr. 32

1981

16.899

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

38

63419

8.26.01

Clădire staţie meteo Moldova Veche

Clădire din cărămidă, parter,

Sc = 102 mp,

Sd = 102 mp,

CF 31276

N - Şos. judeţeană Moldova Nouă - Berzasca,

E-V - Proprietate particulară,

S - Păşune comunală

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

localitatea Moldova Veche;

str. Unirii nr. 515

1961

53.371

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

imobil

39

63432

8.28.01

Clădire + extindere staţie Oradea

Clădire din beton, parter + etaj.

Sc = 323 mp,

Sd = 646 mp,

CF nr. 189122

N - Teren agricol,

S - Curte şi clădire SCAZ,

E - Drum naţional, magazie.

V - Clădire agrochimie

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

MRJ Oradea;

Calea Aradului nr. 93J

1973

689.472

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

40

63448

8.26.01

Racord apă potabilă staţie meteo Săcueni

Reţea de apă potabilă de la reţeaua oraşului

În incinta staţiei meteorologice

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

oraşul Săcueni;

str. Petofi Sandor nr. 97

1968

1.581

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

41

63451

8.28.01

Clădire staţie meteo Săcueni

Clădire din pământ bătut, parter,

Sc - 205 mp,

Sd - 205 mp,

CF nr. 53215

N - Teren statul român,

E - Teren statul român, Roman Dănila, S - Drum judeţean,

V - Drum pietruit

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

oraşul Săcueni;

str. Petofi Sandor nr. 97

1900

14.265

Hotărârea Guvernului nr. 980/1996, 739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

42

63517

8.26.13

Clădire staţie automată Iezer

Clădire parter din beton cu planşeu din beton armat

Sc = 19 mp,

Sd = 19 mp.

CF nr. 54143

Teren Consiliul Local Borşa,

jud. Maramureş

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

comuna Moisei;

Vf. Pietrosul Mare, cota 2303

1964

1.263

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

43

63520

8.28.01

Clădire staţie meteorologică Sighetu Marmaţiei

Clădire S + P din cărămidă, fundaţie piatră, acoperiş cu azbociment, Sc = 238 mp,

Sd = 259,65 mp.

Extras CF nr. 58527

N, E - Bledea Aurel,

S, E - Ştirb Dumitru,

S, V - Drum,

N, V - str. Dragoş Vodă

Ţara: România;

judeţul: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei;

str. Dragoş Vodă nr. 110

1955

28.159

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

44

63521

8.28.13

Baracă demontabilă staţia meteo Târgu Lăpuţ.

Baracă demontabilă din lemn cu acoperiş tegola, fundaţie de beton,

Sc = 123 mp,

Sd = 123 mp,

CF nr. 51401

E - str. Stadionului,

V, S - Teren particular, Cornea Ana,

N - Bude Ionel

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

oraşul Târgu Lăpuş;

str. Stadionului nr. 78

1988

53.309

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013,

Hotărârea Guvernului nr. 109/2015

În administrare

 

mobil

45

63530

8.28.01

Clădire corp 1 (unu) stafie meteo Satu Mare

Clădire parter, cărămidă, Sc = 124,46 mp,

Sd = 124,46 mp,

Depozit hidrogen,

parter, cărămidă,

Sc = 23,18 mp,

Sd = 23,18 mp,

Extras CF nr. 103260

N- Şoseaua Satu Mare-Zalău,

S, E- Aeroclub teren domeniul public,

V - Teren IAS

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare; municipiul Satu Mare;

Bd. Lucian Blaga

1956

142.668

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

46

63540

8.28.01

Clădire staţie meteo Sfântu Gheorghe

Clădire parter cărămidă, Sc= 129,30 mp;

Sd = 129,30 mp, Magazie, parter din tablă. Sc = 18 mp,

Sd = 18 mp,

Extras CF nr. 30132

N. E - Teren proprietate privată, S - Drum,

V - Teren

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

comuna Sf. Gheorghe

1996

38.987

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

47

63541

8.26.01

Clădire staţie meteo Hârşova

Clădire parter cărămidă, Sc = 82 mp,

Sd = 82 mp,

Magazie, parter, cărămidă,

Sc = 41 mp.

Sd = 41 mp.

CF nr. 101082

N, V - Teren proprietate privată,

S - Şosea.

E - Teren consiliul local

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

oraşul Hârşova;

Şos. Constanţei nr. 2

1960

54.043

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

48

63543

8.28.01

Clădire staţie meteo Medgidia

Clădire parter cărămidă, Sc = 82 mp,

Sd = 82 mp,

Magazie, parter, cărămidă,

Sc = 11 mp,

Sd = 11 mp,

CF nr. 104992

N, S, EV - FRUVIMED Medgidia

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

municipiul Medgidia;

str. 7 Noiembrie

1962

17.382

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

49

63582

8.30

împrejmuire şi porţi Afumaţi

Gard din plasă sârmă

În incinta OFA Afumaţi

Ţara: România;

judeţul: Ilfov;

comuna Afumaţi;

Sos. Bucureşti - Urziceni nr. 6

1966

367.422

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

50

63615

8.28.01

Platformă meteo Râmnicu Vâlcea

S = 676 mp, platformă + aparatura aferentă măsurătorilor meteo

În incinta terenului staţiei

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

str. Ion Creangă nr. 22

1964

3.001

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

51

65187

8.28.01

Clădire staţia meteo Poiana Stampei

Parţial subsol + parter + etaj, zidărie din cărămidă,

Sc = 74.03 mp,

Sd = 168,39 mp,

Extras CF nr. 30583

N, E - Consiliul Local Poiana Stampei,

S - Drum comunal,

V- Isopel Alexandru

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Poiana Stampei;

satul Teşna nr. 58

1977

185.889

Legea apelor nr. 107/1996,

Hotărârea Guvernului nr. 981/1998,

O U.G. nr. 107/2002, 739/9 iulie 2003,

Legea nr. 216/2004,

În administrare

 

imobil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decizia nr. 5.287/8.12.2004,

Decizia nr. 32.871/29.09.2005,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

 

 

 

52

114944

8.26.01

Teren staţie meteo Medgidia

S = 9.775 mp, CF nr. 104992

N, S, E, V - FRUVIMED Medgidia

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

municipiul Medgidia;

str. 7 Noiembrie nr. 7

1968

1.288.408

Hotărârea Guvernului nr. 960/1998, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

imobil

53

114957

8.26.01

Clădire staţie meteorologică Ocna Şugatag

Clădire parter + etaj, din cărămidă,

Sc = 112 mp,

Sd = 215 mp,

Anexă magazie, încăpere grup electrogen şi grup sanitar, parter, din cărămidă,

Sc = 47 mp,

Sd = 47 mp,

Extras CF nr. 51118

N - S.C. Taina - S.R.L.,

E - str. Coşbuc şi drum exploatare,

S, V - Teren Consiliul Local Ocna Şugatag

Ţara: România;

judeţul; Maramureş; localitatea Ocna Şugatag;

str. Coşbuc nr. 16

1981

294.537

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

54

114959

8.28.01

Teren staţia meteo Ocna Şugatag

S = 8.108 mp, CF nr. 51118

N - S.C. Taina - S.R.L.,

E - str. Coşbuc şi drum exploatare,

S, V - Teren consiliul local Ocna Şugatag

Ţara; România;

judeţul; Maramureş; localitatea Ocna Şugatag;

str. Coşbuc nr. 16

1981

77.537

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

55

114962

8.28.01

Clădire corp 2 (doi) staţie meteo Satu Mare

Clădire parter, cărămidă, Sc = 28,84 mp,

Sd = 28,84 mp,

Extras CF nr. 103260

N - Şoseaua Satu Mare-Zalău,

S, E - Aeroclub teren domeniul public,

V - Teren IAS

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare; municipiul Satu Mare;

Bd. Lucian Blaga

1974

18.048

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996, 739/9 iulie 2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

56

116505

8.28.01

Teren observator radar Oradea

S = 212 mp,

CF nr. 172018-172014

N - Teren agricol,

S - Curte şi clădire SCAZ,

E - Drum naţional, Magazie,

V - Clădire agrochimie

Ţara; România;

judeţul: Bihor;

MRJ Oradea;

Calea Aradului nr. 93J

2004

41.965

Hotărârea Guvernului nr. 2.064/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

57

149046

8.28.13

Turn radar-observator radar Oradea

Turn structură metalică pentru susţinere antenă WSR-98D, înălţime 35 m, Sc = 100 mp,

CF nr. 172013.

Releveu

N - Teren agricol,

S - Curte şi clădire SCAZ,

E- Drum naţional, magazie,

V - Clădire agrochimie

Ţara: România;

judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93J

2003

1.505.818

Legea nr. 216/2004 Hotărârea Guvernului nr. 109/2015

În administrare

 

imobil

58

149047

8.30

Grup electrogen - observator radar Oradea

OLYMPIAN, model GEP83-3, putere 82,5 KVA

În incinta observator radar

Ţara: România;

judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului

nr. 93 J

2003

74.306

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

59

149049

8.30

Radar Doppler în banda S, WSR-98D observator radar Oradea

Echipamente emisie/recepţie radar, putere 750 KWA, 230-460 km raza acţiune

În incinta observator radar

Ţara: România;

judeţul: Bihor; MRJ Oradea: Calea Aradului nr. 93 J

2003

19.774.589

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

60

149059

8.30

Staţie automată

MAWS 301, srw23221 - SM Oradea

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J

2002

95.840

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

mobil

61

149097

8.28.13

Turn radar - Radar Medgidia

Turn structură metalică pentru susţinere antenă radar WSR-98D, înălţime 30 m,

Sc = 105 mp,

CF nr. 104992

În incinta staţiei meteo Medgidia

Ţara: România;

judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia;

str. 7 Noiembrie nr. 7

2003

3.469.427

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

62

149103

8.30

Staţie automată MAWS - staţie meteo Bacău

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori

meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Bacău: MRJ Bacău;

str. Timpului nr. 3

2002

51.879

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

63

149104

8.30._

Staţie automată

MAWS - staţie meteo Stânca Ştefăneşti

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Ştefăneşti;

loc. Stânca;

str. Grigore Antipa nr. 95

2002

51.879

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

64

149111

8.28.01

Baracă tip Ghiocel staţie meteo Stânca Ştefăneşti

Baracă tip Ghiocel, construcţie parter cu zidărie din cărămidă, Sc - 67 mp,

Sd = 67 mp,

Extras CF nr. 50467

N, EANAR exploatarea complexă Stânca Costeşti,

S - drum acces,

V - Teren Consiliul Orăşenesc Ştefăneşti

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Ştefăneşti;

loc. Stânca;

str. Grigore Antipa nr. 95

1987

65.747

Legea nr. 216/2004, Decizia nr.

5 496/30.11.2004,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

65

149670

8.30

Staţie automată MAWS. SM Râmnicu Vâlcea

Stâlp din aluminiu, h = 10 m echipat cu panou solar, senzori pentru măsurători şi cutie metalică cu hard şi procesor pentru prelucrare ţi transmisie data meteo

În incinta terenului staţiei

Tara: România;

judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

str. Ion Creangă nr. 22

2001

56.200

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

66

149671

6.30

Staţie automată MAWS, SM Drăgăşani

Stâlp din aluminiu, h = 10 m echipat cu panou solar, senzori pentru măsurători şi cutie metalică cu hard şi procesor pentru prelucrare şi transmisie date meteo

În incinta terenului staţiei

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

municipiul Drăgăşani;

str. Regele Ferdinand nr. 64 E

2001

56.200

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

67

149690

8.30

Staţie automată MAWS. W16332/SM Târgovişte (390001)

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

MRJ Târgovişte;

Calea Câmpulung nr. 152

2003

51.879

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

68

152189

8.28.01

Clădire Centrul Meteorologic Regional Banat Crişana - Timişoara

Etaj 1 + turn observaţii, construcţie din cărămidă,

Sc = 453,41 mp,

Sd = 479,36 mp,

CF 441369-C1-U1

N, E, S, V - Direcţia Apelor Banat-Crişana

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

MRJ Timişoara;

str. Gheorghe Adam nr. 15 A

1968

976.568

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

Protocol 8441/16.07.2003,

Legea nr. 739/2003, PV 54/31.12.2005,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013,

Hotărârea Guvernului nr. 109/2015,

Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

69

152190

8.28.13

Magazie CMR Banat Crişana - Timişoara

Clădire tip parter cărămidă acoperiş din plăci de azbociment două încăperi separate, Sc = 20,30 mp,

Sd = 20,30 mp,

CF nr. 429115

N, E, S, V - Teren Direcţia Apelor Banat - Crişana

Ţara; România;

judeţul: Timiş;

MRJ Timişoara;

str. Gheorghe Adam nr. 15 A

1981

15.783

Hotărârea Guvernului nr. 960/1998,

Protocol 8441/16.07.2003,

Legea nr. 739/2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

70

152191

8.28.13

Magazie - casa pompe CMR Banat Crişaha - Timişoara

Clădire tip parter cărămidă acoperiş tip planşeu patru încăperi separate,

Sc = 61,56 mp,

Sd = 61.56 mp,

CF nr. 429115

N, E, S, V- Teren Direcţia Apelor Banat - Crişana

Ţara; România;

judeţul: Timiş;

MRJ Timişoara;

str. Gheorghe Adam nr. 15 A

1981

26.316

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996,

Protocol 8441/16.07.2002,

Legea nr. 739/2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

71

152194

8.30._

Sistem portabil de măsurat umiditatea solului CMR Moldova

Aparatură electronică

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Negreşti

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

oraşul Negreşti;

str. Mihail Kogălniceanu nr. 50

2005

6.413

Legea nr. 216/2004,

Decizia nr. 372/ 31.12.2005,

Hotărârea Guvernului nr. 109/2015

În administrare

 

mobil

72

152203

8.28.01

Clădire staţie meteo Petroşani

Apartament în bloc, 2 camere şi anexe, Sc = 62,51 mp,

Sd = 62,51 mp,

CF nr. 60027-C1-U7

E, S şi V - apartamente,

N-teren viran

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; municipiul Petroşani;

str. Independenţei

nr. 1; apartament 18

2004

16.527

Hotărârea Guvernului nr. 960/1996

În administrare

 

152203

73

152291

8.30

Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţia meteo Deva

Aparat electronic pentru determinarea umidităţii solului pe adâncime de 0-100 cm

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara; România;

judeţul; Hunedoara; municipiul Deva;

str. Titu Maiorescu nr. 32

2004

7.312

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

74

152299

8.30

Staţie automată

MAWS 301 staţia meteo Moldova Veche

Staţie automată pentru măsurarea şi transmiterea datelor meteorologice

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

localitatea Moldova Veche;

str. Unirii nr. 515

2005

26.914

Legea nr. 216/2005,

Decizia nr. 227/2005

În administrare

 

mobil

75

152307

6.30

Staţie automată MAWS SM Caracal

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta terenului staţiei

Ţara: România;

judeţul: Olt;

municipiul Caracal;

str. General Magheru nr. 95

2005

26.923

Legea nr. 216/2004,

Decizia nr. 226/2005

În administrare

 

mobil

76

152338

8.30

Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului - staţia meteo Dumbrăveni

Aparatură electronică

În incinta staţiei meteo Dumbrăveni

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

oraşul Dumbrăveni;

str. Cuza Vodă nr. 114

2005

6.765

Legea nr. 216/2004

PVR

În administrare

 

mobil

77

153852

8.28.01

Teren şi clădire Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău

Teren S = 700 mp, Clădire pe cadre din beton armat, zidărie din cărămidă, parter + etaj + mansardă,

Sc = 255 mp,

Sd = 848 mp,

CF nr. 81310

N - Ministerul Apărării Naţionale,

S - teren SM Bacău,

V - Consiliul Local Bacău,

E - str. Timpului

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

MRJ Bacău;

str. Timpului nr. 3

2008

2015

1.368.896

Hotărârea Guvernului nr. 706/2008,

Protocolul de predare-primire nr. CJB200067/ 30,07.2008,

NR. MMDD 949/30.07.2008,

Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011

În administrare

 

imobil

78

158547

8.30

Staţia meteo automată Logolronic SM Lugoj

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date: interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

municipiul Lugoj;

str. Tapiei nr. 64

2007

40.454

Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011,

Legea nr. 139/2000,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

79

156553

6.30

Staţie meteo automată Logolronic SM Cernavodă

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Cernavodă

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

oraşul Cernavodă,

str. Prelungirea Seimeni nr. 24

2009

106.958

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 139/2000,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

80

156554

8.30

Staţie meteo automată Logotronic SM Feteşti

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a

stafiei meteo Feteşti

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

municipiul Feteşti,

str. Călăraşi nr. 509

2007

40.453

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 139/2000,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

81

156585

8.28.01

Teren platformă SM Sighetul Marmaţiei

S = 1,658 mp, CF nr. 58528

N - E - drum,

N - V - Teleptean Mihai,

S - E – Drimus Ioan,

S - V .- str. Florilor

Ţara: România;

judeţul: Maramureş; municipiul Sighetul Marmaţiei;

str. Dragoş Vodă nr. 110

1956

100.564

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

82

159331

8.28.01

Teren platformă meteorologică SM Borod

S = 1.325 mp, CF nr. 57565

N, S, E, V - Păşune comunală

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Borod nr. 12

1945

30.013

Legea nr. 213/1998,

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

imobil

83

159520

8.30

Staţie meteo automată MAWS 301 SM Borod

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Borod nr. 12

2011

55.217

Legea nr. 139/2000,

Legea nr. 216/2004,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013

În administrare

 

mobil

84

160287

8.28.01

Teren staţie meteorologică Bacău - platforma meteorologica

S = 616 mp: CF nr. 81453

E - str. Timpului,

S, V - teren Consiliul Local Bacău,

N - teren SRPV Bacău

Ţara: România: judeţul: Bacău; MRJ Bacău;

str. Timpului nr. 3

2014

81.500

Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2014

În administrare

 

imobil

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Mircea Popa, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.670 din 16 martie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 27 alin. (1) lit. c), art. 32 şi 35 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Mircea Popa i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 25 martie 2016.

Nr. 107.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 103.998 din 30 iunie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului laşi - Decizia Etapei de încadrare nr. 1 din 21 ianuarie 2013, Avizul Ministerului Culturii nr. 1.424/2013, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 225.609 din 29 ianuarie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 36.319 din 8 mai 2013 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 13.442/CD din 12 noiembrie 2014,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 februarie 2016.

Nr. 343.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 22 septembrie 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 22 septembrie 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 10 martie 2016.

Nr. 405.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

 

Nr. H2-1/3361

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi are onoarea de a-i propune încheierea, prin schimb de note, a unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat, având următorul conţinut:

1. Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova convin, în bază de reciprocitate, că membrii de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale fiecărui stat în celălalt stat pot fi autorizaţi să ocupe un loc de muncă salarizat, cu condiţia respectării cerinţelor legale şi reglementărilor impuse de exercitarea profesiilor acestora.

2. Potrivit prezentului acord, se înţelege:

- prin „misiuni oficiale”, misiunile diplomatice, posturile consulare sau reprezentanţele permanente ale fiecărui stat pe lângă organizaţiile internaţionale, având semnat un acord de sediu cu celălalt stat;

- prin „agenţi”, personalul diplomatic şi consular şi personalul administrativ, tehnic şi de serviciu;

- prin „membrii familiilor”, persoanele care locuiesc împreună cu agentul diplomatic, consular, administrativ sau tehnic, acreditat în statul acreditar, şi se află în sarcina acestuia. Aceştia pot fi;

a) soţ sau soţie;

b) copiii necăsătoriţi mai mici de 21 de ani sau mai mici de 25 de ani care urmează studii postliceale sau universitare la zi, cărora li se dedică în exclusivitate.

3. Membrii de familie care se află în sarcina agenţilor misiunilor oficiale ale uneia dintre părţi, desemnaţi oficial să îndeplinească activităţi diplomatice sau consulare în statul acreditar, fiind acreditaţi pe lângă acesta ca membri ai unei misiuni diplomatice sau oficiu consular, vor putea exercita o activitate remunerată în statul acreditar, în conformitate cu legislaţia în vigoare a statului respectiv.

4. În profesiile sau activităţile care cer calificări speciale va fi necesar ca respectivul membru de familie, care se află în sarcina agentului misiunii oficiale, să îndeplinească normele privind exercitarea acestor profesii sau activităţi în statul acreditar.

5. Pentru ca membrul de familie care se află în sarcina unui agent al misiunii oficiale a uneia din părţi să poată desfăşura activităţi remunerate în statul acreditar, Ambasada statului acreditant va face o cerere oficială la Direcţia de protocol a Ministerului de externe al statului acreditar. După verificarea faptului că persoana respectivă aparţine categoriilor definite la paragraful 2 din prezentul acord, Direcţia de protocol a statului acreditar va informa Ambasada statului acreditant că membrul de familie, aflat în sarcină, a fost autorizat să lucreze.

6. Membrii de familie care se află în sarcina unui agent al misiunii oficiale care desfăşoară activităţi remunerate conform Acordului şi care se bucură de imunitate de jurisdicţie în statul acreditar în baza articolului 31 din Convenţia de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice sau conform oricărei altei convenţii aplicabile în materie nu se vor bucura de imunitate civilă sau administrativă pentru niciun act săvârşit în cursul exercitării activităţii remunerate şi vor fi supuşi prevederilor normelor de drept civil şi administrativ din statul acreditar.

7. Orice membru de familie care desfăşoară activităţi remunerate, în conformitate cu Acordul, şi care este acuzat că a comis un delict penal în timpul exercitării acestei activităţi se va bucura de imunitate de jurisdicţie penală din partea statului acreditar, în conformitate cu prevederile articolului 31 al Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice sau potrivit prevederilor oricărui altui acord aplicabil în materie. Prevederile referitoare la imunitatea de jurisdicţie penală în statul acreditar vor continua să fie aplicate în cazul oricăror acte inerente exercitării activităţii remunerate.

8. Membrii de familie menţionaţi la paragraful 2 din Acord, care exercită o activitate remunerată în conformitate cu acesta, vor trebui să plătească impozitele asupra veniturilor şi contribuţiile pentru asigurările sociale corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia fiscală şi de asigurări sociale din statul acreditat

9. Autorizaţia de a exercita o activitate remunerată se va considera expirată fără o notificare prealabilă, atunci când misiunea agentului va lua sfârşit în România sau Republica Moldova, după caz.

Dacă cele prezentate mai sus sunt acceptabile pentru Guvernul Republicii Moldova, prezenta notă şi nota de răspuns în numele Guvernului Republicii Moldova vor constitui un Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat. Acordul va intra în vigoare la data primirii de către partea română a notificării privind îndeplinirea de către partea din Republica Moldova a procedurilor interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare şi va fi aplicabil pentru o perioadă nedeterminată. Acordul va putea fi denunţat de către oricare dintre părţi cu un preaviz de şase luni.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova asigurarea Înaltei sale consideraţiuni.

 

Bucureşti, 22 septembrie 2015.

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Chişinău

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE AL REPUBLICII MOLDOVA

 

Nr. DI/2/291.14-12432

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României şi are onoarea de a-i comunica recepţionarea Notei nr. H2-1/3361 din 22 septembrie 2015, cu următorul conţinut:

„Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi are onoarea de a-i propune încheierea, prin schimb de note, a unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat, având următorul conţinut:

1. Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova convin, în bază de reciprocitate, că membrii de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale fiecărui stat în celălalt stat pot fi autorizaţi să ocupe un loc de muncă salarizat, cu condiţia respectării cerinţelor legale Şi reglementărilor impuse de exercitarea profesiilor acestora.

2. Potrivit prezentului acord, se înţelege:

- prin «misiuni oficiale», misiunile diplomatice, posturile consulare sau reprezentanţele permanente ale fiecărui stat pe lângă organizaţiile internaţionale, având semnat un acord de sediu cu celălalt stat;

- prin «agenţi», personalul diplomatic şi consular şi personalul administrativ, tehnic şi de serviciu;

- prin «membrii familiilor», persoanele care locuiesc împreună cu agentul diplomatic, consular, administrativ sau tehnic, acreditat în statul acreditar, şi se află în sarcina acestuia. Aceştia pot fi:

a) soţ sau soţie;

b) copiii necăsătoriţi mai mici de 21 de ani sau mai mici de 25 de ani care urmează studii postliceale sau universitare la zi, cărora li se dedică în exclusivitate.

3. Membrii de familie care se află în sarcina agenţilor misiunilor oficiale ale uneia dintre părţi, desemnaţi oficial să îndeplinească activităţi diplomatice sau consulare în statul acreditar, fiind acreditaţi pe lângă acesta ca membri ai unei misiuni diplomatice sau oficiu consular, vor putea exercita o activitate remunerată în statul acreditar, în conformitate cu legislaţia în vigoare a statului respectiv.

4. În profesiile sau activităţile care cer calificări speciale va fi necesar ca respectivul membru de familie, care se află în sarcina agentului misiunii oficiale, să îndeplinească normele privind exercitarea acestor profesii sau activităţi în statul acreditar.

5. Pentru ca membrul de familie care se află în sarcina unui agent al misiunii oficiale a uneia din părţi să poată desfăşura activităţi remunerate în statul acreditar, Ambasada statului acreditant va face o cerere oficială la Direcţia de protocol a Ministerului de externe al statului acreditar. După verificarea faptului că persoana respectivă aparţine categoriilor definite la paragraful 2 din prezentul acord, Direcţia de protocol a statului acreditar va informa Ambasada statului acreditant că membrul de familie, aflat în sarcină, a fost autorizat să lucreze.

6. Membrii de familie care se află în sarcina unui agent al misiunii oficiale care desfăşoară activităţi remunerate conform Acordului şi care se bucură de imunitate de jurisdicţie în statul acreditar în baza articolului 31 din Convenţia de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice sau conform oricărei altei convenţii aplicabile în materie nu se vor bucura de imunitate civilă sau administrativă pentru niciun act săvârşit în cursul exercitării activităţii remunerate şi vor fi supuşi prevederilor normelor de drept civil şi administrativ din statul acreditar.

7. Orice membru de familie care desfăşoară activităţi remunerate, în conformitate cu Acordul, şi care este acuzat că a comis un delict penal în timpul exercitării acestei activităţi se va bucura de imunitate de jurisdicţie penală din partea statului acreditar, în conformitate cu prevederile articolului 31 al Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice sau potrivit prevederilor oricărui altui acord aplicabil în materie. Prevederile referitoare la imunitatea de jurisdicţie penală în statul acreditar vor continua să fie aplicate în cazul oricăror acte inerente exercitării activităţii remunerate.

8. Membrii de familie menţionaţi la paragraful 2 din Acord, care exercită o activitate remunerată în conformitate cu acesta, vor trebui să plătească impozitele asupra veniturilor şi contribuţiile pentru asigurările sociale corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia fiscală şi de asigurări sociale din statul acreditar

9. Autorizaţia de a exercita o activitate remunerată se va considera expirată fără o notificare prealabilă, atunci când misiunea agentului va lua sfârşit în România sau Republica Moldova, după caz.

Dacă cele prezentate mai sus sunt acceptabile pentru Guvernul Republicii Moldova, prezenta notă şi nota de răspuns în numele Guvernului Republicii Moldova vor constitui un Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat. Acordul va intra în vigoare la data primirii de către partea română a notificării privind îndeplinirea de către partea din Republica Moldova a procedurilor interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare şi va fi aplicabil pentru o perioadă nedeterminată. Acordul va putea fi denunţat de către oricare dintre părţi cu un preaviz de şase luni.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova asigurarea Înaltei sale consideraţiuni.”

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova are onoarea să comunice că Guvernul Republicii Moldova a examinat şi acceptă conţinutul Notei nr. H2-1/3361 din 22 septembrie 2015 a onoratului Minister şi consideră nota menţionată şi prezenta notă de răspuns drept un Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat. Acordul va intra în vigoare la data primirii de către partea română a notificării privind îndeplinirea de către partea din Republica Moldova a procedurilor interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare şi va fi aplicabil pentru o perioadă nedeterminată. Acordul va putea fi denunţat de către oricare dintre părţi cu un preaviz de şase luni.

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea Înaltei sale consideraţiuni.

 

Chişinău, 22 septembrie 2015.

 

Ministerul Afacerilor Externe al României

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

DECIZIA Nr. 4

din 29 februarie 2016

 

Dosar nr. 4.216/1/2015

 

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal - preşedintele completului

Iuliana Măiereanu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Gabriela Bogasiu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Iuliana Rîciu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Cezar Hîncu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Eugenia Marin - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Denisa Stănişor - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Simona Marco - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Liliana Vişan - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 4.216/1/2015 este constituit conform dispoziţiilor art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 şi ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de domnul judecător Ionel Barbă, preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La şedinţa de judecată participă Aurel Segărceanu, magistrat-asistent la Secţiile Unite, desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 9.692/117/2013*, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească prin care s-a anulat un act administrativ cu caracter normativ produce efecte doar în cazul actelor administrative individuale contestate în litigiile pendinte, în care s-a invocat motivul de nelegalitate reţinut în hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ normativ, sau şi în litigiile în care un asemenea motiv nu a fost invocat - în contestaţia reglementată de art. 205 şi urm. din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Legea nr. 174/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cererea de chemare în judecată şi în cererea de recurs, ci doar oral sau prin note de şedinţă, în cursul judecării recursului?”

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse hotărâri judecătoreşti pronunţate în materia supusă discuţiei, precum şi raportul întocmit de judecătorul-raportor; raportul a fost comunicat părţilor, potrivit dispoziţiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, iar acestea nu au formulat un punct de vedere.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunţare asupra admisibilităţii sesizării privind pronunţarea unei hotărâri prealabile.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I Titularul şi obiectul sesizării

1. Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 26 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 9.692/117/2013*, a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la chestiunea de drept sus-menţionată.

2. Instanţa de sesizare se pronunţă în ultimă instanţă asupra recursului formulat împotriva Sentinţei nr. 6.612 din 18 decembrie 2014 a Tribunalului Cluj - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, într-o cerere având ca obiect anularea unor acte administrativ-fiscale.

II. Temeiul juridic al sesizării

3. Art. 519 din Codul de procedură civilă: „Dacă în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.”

III. Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanţei care a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina

4. Prin acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj, reclamantul Chira Octavian-Dumitru a solicitat anularea Deciziei nr. 228/2012 emise de pârâtă, prin care s-a soluţionat contestaţia administrativă formulată împotriva deciziilor de impunere din oficiu nr. 371.670/1 şi nr. 371.670/2 din data de 13 decembrie 2012 privind stabilirea contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi anularea acestor din urmă decizii.

5. Prin deciziile de impunere contestate s-a stabilit în sarcina reclamantului contribuţia la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi accesoriile acesteia pe perioada 2006- 2011.

6. Prin contestaţia administrativă a fost invocată încălcarea art. 9, 23,43, 46 şi 87 din Codul de procedură fiscală, iar prin acţiune motivele de nelegalitate vizează încălcarea art. 9, art. 83 alin. (4), art. 43, 46 şi 87 din acelaşi cod, în niciuna din aceste proceduri nefiind invocat motivul de nelegalitate privind necompetenţa Casei de Asigurări de Sănătate de a emite decizii de impunere.

7. Prin Sentinţa nr. 6.612 din 18 decembrie 2014, Tribunalul Cluj - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a respins cererea de chemare în judecată, reţinând că toate motivele de nelegalitate sunt nefondate.

8. Împotriva sentinţei sus-menţionate a declarat recurs reclamantul, invocând greşita interpretare a prevederilor art. 9, art. 83 alin. (4), art. 43,46 şi 87 din Codul de procedură fiscală.

IV. Dispoziţiile legale supuse interpretării

9. Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 554/2004):

„Art. 23. - Obligaţia publicării

Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Acestea se publică obligatoriu după motivare, la solicitarea instanţelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale judeţelor ori al municipiului Bucureşti, fiind scutite de plata taxelor ide publicare.”

V. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea

A. Cu privire la admisibilitatea sesizării

10. Instanţa de trimitere a apreciat că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, reţinând următoarele:

11. Soluţionarea litigiului depinde de modul de interpretare a prevederilor legale ce constituie obiectul sesizării, întrucât în cauză recurentul-reclamant a solicitat oral, în faţa instanţei de recurs, aplicarea Deciziei nr. 10 din 11 mai 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi, în temeiul acesteia, a Sentinţei nr. 835/2015 a Curţii de Apei Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, rămasă irevocabilă, prin care au fost anulate, în parte, dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Norme metodologice), în ce priveşte posibilitatea organului competent al Casei de Asigurări de Sănătate de a emite decizii de impunere.

12. Problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre.

13. Problema de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, conform evidenţelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, consultate la data de 26 octombrie 2015.

B. Cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării

14. instanţa de trimitere apreciază ca hotărârea judecătorească de anulare a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Normele metodologice produce efecte doar în cazul actelor administrative individuale contestate, în litigiile pendinte în care s-a invocat motivul de nelegalitate reţinut în hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ normativ, în speţă motivul fiind necompetenţa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de a emite titluri de creanţă.

15. Aceste efecte nu se produc în litigiile în care un asemenea motiv nu a fost invocat în cadrul contestaţiei reglementate de art. 205 şi următoarele din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Legea nr. 174/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Codul de procedură fiscală), reiterat în cererea de chemare în judecată şi, apoi, în cererea de recurs, ci a fost invocat oral sau prin note de şedinţă, în cursul judecării recursului.

16. Astfel, în cazul deciziilor de impunere, conform dispoziţiilor art. 206 şi 207 din Codul de procedură fiscală, contestatorul are un termen imperativ de formulare a contestaţiei în care trebuie să indice motivele de fapt şi de drept ale acesteia. Prin decizia de soluţionare a contestaţiei se analizează motivele de fapt şi de drept invocate în contestaţie în termenul legal. În faţa instanţei de judecată se atacă decizia de soluţionare a contestaţiei, instanţa analizând legalitatea actului contestat, prin raportare la motivele de nelegalitate invocate în termen în contestaţia administrativă, fără a primi motive de nelegalitate invocate pentru prima dată în cererea de chemare în judecată. Or, conform prevederilor art. 478 şi 494 din Codul de procedură civilă, în calea de atac nu se pot schimba calitatea părţilor, obiectul şi cauza.

17. Din coroborarea acestor prevederi legale rezultă Că judecata în primă instanţă, precum şi în calea de atac vizează doar motivele de nelegalitate a actului administrativ invocate iniţial în contestaţia administrativă şi, apoi, reiterate în cererea de chemare în judecată şi cererea de recurs, restul motivelor apărând ca inadmisibile.

18. În considerentele Deciziei nr. 10 din 11 mai 2015 a haltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se reţine ca argument, pentru aplicarea hotărârii judecătoreşti de anulare a actului administrativ şi în căzui actelor administrative individuale contestate în litigiile pendinte, puterea de lucru judecat; or, această putere de lucru judecat operează doar dacă există identitate de obiect şi cauză.

19. Un alt argument reţinut în aceeaşi decizie, este că „nu (se) va putea solicita pe cale principală în temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 anularea actului administrativ normativ deja anulat, pentru că i se va opune excepţia lipsei de interes, şi nici nu (se) va putea invoca excepţia de nelegalitate, câtă vreme art. 4 alin. (4) teza întâi din aceeaşi lege exclude actele normative de la acest control de legalitate incidental”.

20. Pentru litigiile în care nu s-a invocat un asemenea motiv de nelegalitate, asemenea demersuri procedurale ar fi lipsite de relevanţă, nefiind de natură a influenţa soluţia în cauză, deci nici acest argument nu poate fi reţinut în acest litigiu.

21. Soluţia contrară ar duce la concluzia că anularea actului administrativ se poate obţine pentru alte motive de nelegalitate decât cele invocate în contestaţia administrativă şi reluate în cererea de chemare în judecată şi, apoi, în recurs, ceea ce ar contraveni prevederilor legale cuprinse în Codul de procedură civilă şi Codul de procedură fiscală, menţionate mai sus.

VI. Punctul de vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

22. Părţile nu au formulat puncte de vedere.

VII Jurisprudenţa instanţelor naţionale şi opiniile exprimate de acestea

23. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunţat Decizia nr. 10 din 11 mai 2015 1, prin care a fost admisă sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, stabilindu-se că dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ produce efecte şi în privinţa actelor administrative individuale emise în temeiul acestuia care, la data publicării hotărârii judecătoreşti de anulare, sunt contestate în cauze aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti.

24. Prin decizia sus-menţionată, invocată şi de către instanţa de trimitere în cererea de sesizare, s-a reţinut că „Sintagma «sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor», utilizată atât de Constituţie, cât şi de Legea nr. 554/2004, nu poate primi decât o interpretare unitară, în sensul că excepţia de neconstituţionalitate admisă, respectiv actul administrativ normativ anulat nu produc niciun efect în privinţa cauzelor irevocabil/definitiv soluţionate, însă produc efecte în cauzele aflate în curs de soluţionare la data publicării deciziei Curţii Constituţionale sau a hotărârii judecătoreşti de anulare”.

25. Totodată, se reţine în considerentele aceleiaşi decizii, „Înalta Curte are în vedere că soluţia contrară ar constitui o veritabilă încălcare a dreptului de acces la o instanţă, în sensul art. 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, pentru că aceasta ar fi golită de conţinut, nemaiavând un caracter efectiv din perspectiva persoanei vătămate de un act administrativ individual emis în temeiul unui act administrativ cu caracter normativ, anulat într-o altă cauză”; „Imperativul asigurării unei jurisprudenţe unitare care să răspundă aşteptărilor legitime ale justiţiabililor angrenaţi în proceduri judiciare legate de aplicarea aceluiaşi act administrativ cu caracter normativ este, de asemenea, un argument de luat în seamă”.

26. De asemenea, într-o cauză 2 vizând excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, cu modificările şi completările ulterioare, prevedere normativă care fusese anulată prin Sentinţa nr. 185 din 27 aprilie 2010 a Curţii de Apel Cluj, irevocabilă prin Decizia nr. 607 din 3 februarie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, hotărâri publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 9 mai 2011, s-a statuat că excepţia de nelegalitate este lipsită de obiect, în considerarea efectului de opozabilitate erga omnes, dedus din prevederile art. 23 din Legea nr. 554/2004.

27. La solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, majoritatea curţilor de apel au comunicat că nu au identificat jurisprudenţă referitoare la problema de drept în discuţie şi nici cauze, aflate pe rol, în care să se pună această problemă de drept; singurele instanţe care au transmis jurisprudenţă în legătură cu chestiunea de drept în discuţie sunt curţile de apel Bucureşti, Craiova şi Suceava şi Tribunalul Dolj. Majoritatea instanţelor de judecată au transmis punctele de vedere ale judecătorilor

28. Din examinarea jurisprudenţei şi a punctelor de vedere transmise de către instanţele de judecată, se desprind următoarele opinii:

A. Într-o primă opinie 3, covârşitor majoritară, s-a apreciat că interpretarea dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 554/2004 este în sensul că hotărârea judecătorească prin care s-a anulat un act administrativ cu caracter normativ produce efecte şi în litigiile în care un asemenea motiv nu a fost invocat în contestaţia reglementată de art. 205 şi următoarele din Codul de procedură fiscală, în cererea de chemare în judecată şi/sau în cererea de recurs, Ci doar oral sau prin note de şedinţă în cursul judecării recursului.

29. Mai mult, s-a arătat că hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ normativ produce efecte în privinţa actelor administrative individuale, întemeiate pe dispoziţiile normative anulate, chiar fără a mai fi necesar a se invoca motivul/excepţia de nelegalitate respectiv(ă) 4, întrucât dispariţia unuia dintre elementele esenţiale ale actului administrativ conduce la caducitatea acestuia, iar dispariţia cauzei de drept (actul administrativ cu caracter normativ care a stat la baza actului administrativ individual) constituie tocmai dispariţia unui atari element, aspect care poate fi invocat oricând, în cadrul unui litigiu pendinte 5.

B. Într-o altă opinie 6, s-a apreciat că hotărârea judecătorească prin care s-a anulat un act administrativ cu caracter normativ produce efecte doar în cazul actelor administrative individuale contestate în litigiile pendinte, în care s-a invocat motivul de nelegalitate reţinut în hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ normativ.

30. S-a argumentat, în acest sens, că judecata în primă instanţă, precum şi cea în calea de atac vizează doar motivele de nelegalitate â actului administrativ invocate iniţial în contestaţia administrativă şi, apoi, reiterate în cererea de chemare în judecată şi cererea de recurs, restul motivelor fiind inadmisibile.

VIII. Jurisprudenţă Curţii Constituţionale

31. Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra constituţionalităţii prevederilor art. 23 din Legea nr. 554/2004, statuând următoarele:

32. „Curtea observă că prevederile art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 consacră, la nivelul legii organice, efectele erga omnes ale hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a anulat, în tot sau în parte, un act administrativ cu caracter normativ. Opozabilitatea acestui tip de hotărâri faţă de toţi subiecţii de drept este asigurată, în mod concret, prin publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor judecătoreşti referitoare la actele administrative normative emise de Guvern şi de celelalte organe centrale ale administraţiei publice, respectiv în monitoarele oficiale ale judeţelor a acelor hotărâri privitoare la anularea unor acte ale organelor administraţiei publice locale, corespunzătoare judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor. Utilitatea acestei publicări este incontestabilă, ţinând cont de faptul că, prin natura lor, actele administrative cu caracter normativ se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept.” (Decizia nr. 914 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 544 din 5 august 2009)

33. De asemenea, „Curtea reţine că, pentru persoanele care au avut calitatea de parte în litigiul în care instanţa a dispus anularea în tot sau în parte a unui act administrativ unilateral cu caracter normativ, în măsura în care acestea solicită şi recunoaşterea dreptului pretins, împreună cu reparaţii, efectele anulării actului se produc în virtutea principiului efectului relativ al hotărârilor judecătoreşti, producându-se şi pentru trecut, în sensul că, pentru părţile din litigiu, anularea actului administrativ unilateral cu caracter normativ produce efecte juridice şi pentru trecut. Aşadar, anularea unui act administrativ unilateral cu caracter normativ, în considerarea dispoziţiilor art. 23, produce efecte erga omnes şi numai pentru viitor pentru terţele persoane care nu au avut calitatea de parte în litigiul în care s-a pronunţat hotărârea de anulare, după publicarea acestei hotărâri. Totodată, Curtea observă că pierderea prezumţiei de legalitate a actelor administrative normative implică, pe de o parte, obligaţia de conformare a autorităţilor administrative, care nu mai pot aplica pe viitor textul respectiv şi, pe de altă parte, obligarea acestora de a reanaliza, prin prisma noului cadru normativ, plângerile prealabile introduse după această dată pentru recunoaşterea dreptului pretins, cu efect pentru viitor.” (Decizia nr. 126 din 10 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 mai 2015)

IX. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

34. În jurisprudenţa instanţelor europene nu au fost identificate decizii relevante în privinţa chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării.

X. Răspunsul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

35. Prin Adresa nr. 3.050/C/5.339/111-5/2015 din 28 decembrie 2015, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui recurs în interesul legii, cu referire la problema de drept ce formează obiectul sesizării.

XI. Raportul asupra chestiunii de drept

36. Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (7) din Codul de procedură civilă, s-a apreciat, referitor la admisibilitatea sesizării, în raport cu dispoziţiile art. 519 din acelaşi cod, că nu sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile pentru declanşarea mecanismului privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, sesizarea fiind inadmisibilă, pentru lipsa condiţiei noutăţii.

XII. Înalta Curte

37. Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorul-raportor şi chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele:

38. Chestiunea preliminară a admisibilităţii sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este apreciată în raport cu prevederile art. 519 din Codul de procedură civilă, din care rezultă următoarele condiţii de admisibilitate:

- existenţa unei cauze în curs de judecată, aflată în ultimă instanţă;

- cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit să soluţioneze cauza;

- soluţionarea pe fond a cauzei să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării;

- chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă;

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu s-a pronunţat asupra chestiunii de drept respective;

- chestiunea de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

39. Din interpretarea gramaticală a dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă rezultă că, pentru declanşarea mecanismului procedural, condiţia privind caracterul de noutate a chestiunii de drept este diferită de cea a nepronunţării anterioare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asupra respectivei chestiuni de drept sau de cea a inexistenţei unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare cu privire la această chestiune de drept.

40. Verificând condiţiile de admisibilitate a sesizării formulate în cauză de Curtea de Apel Cluj, se constată că acestea nu sunt întrunite cumulativ, nefiind îndeplinită, în primul rând, condiţia referitoare la caracterul de noutate a chestiunii de drept. ^

41. Aşa cum s-a arătat în jurisprudenţa anterioară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 7, întrucât legea nu defineşte noţiunea de „noutate” a chestiunii de drept, trebuie să ne raportăm la doctrina juridică, în cadrul căreia s-a exprimat opinia potrivit căreia sesizarea instanţei supreme ar fi justificată, sub aspectul îndeplinirii elementului de noutate, atunci când problema de drept „nu a mai fost analizată în doctrină - în interpretarea unui act normativ mai vechi-ori decurge dintr-un act normativ intrat în vigoare recent sau relativ recent, prin raportare la momentul sesizării. De asemenea, problema de drept poate fi considerată nouă, prin faptul că nu a mai fost dedusă judecăţii anterior. 7

42. Cerinţa noutăţii este, aşadar, îndeplinită atunci când chestiunea de drept îşi are izvorul în reglementările recent intrate în vigoare, instanţele nu i-au dat, încă, o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.

43. În egală măsură, noutatea, în sensul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, se referă şi la o reglementare mai veche, dar asupra căreia instanţa de judecată este chemată să se pronunţe în prezent, devenind astfel actuală cerinţa interpretării şi aplicării normei de drept respective.

44. Caracterul de noutate se pierde pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor în urma unei interpretări adecvate, iar opiniile jurisprudenţiale diferite nu pot constitui temei declanşator al mecanismului pronunţării unei hotărâri prealabile. Aşadar, în situaţia în care ar exista un număr semnificativ de hotărâri judecătoreşti care să fi soluţionat diferit, în mod constant, o problemă de drept, într-o anumită perioadă de timp, mecanismul legai de unificare a practicii judiciare este cel cu funcţie de reglare - recursul în interesul legii, iar nu hotărârea prealabilă.

45. În cazul de faţă, condiţia noutăţii chestiunii de drept nu este îndeplinită, faţă de împrejurarea că, din studierea răspunsurilor formulate de curţile de apel cu privire la chestiunea de drept supusă analizei, se constată că practica judiciară şi punctele de vedere ale instanţelor sunt unitare, în sensul că, potrivit dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 554/2004, hotărârea judecătorească prin care s-a anulat un act administrativ cu caracter normativ produce efecte şi în litigiile în care un asemenea motiv nu a fost invocat în contestaţia reglementată de art. 205 şi următoarele din Codul de procedură fiscală, în cererea de chemare în judecată şi/sau în cererea de recurs, ci doar oral sau prin note de şedinţă în cursul judecării recursului.

46. Instanţele au reţinut/apreciat că hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ-normativ produce efecte în privinţa actelor administrative individuale, întemeiate pe dispoziţiile normative anulate, chiar fără a mai fi necesar a se invoca motivul/excepţia de nelegalitate respectiv(ă), întrucât dispariţia unuia dintre elementele esenţiale ale actului administrativ conduce la caducitatea acestuia, iar dispariţia cauzei de drept (actul administrativ cu caracter normativ care a stat la baza actului administrativ individual) constituie tocmai dispariţia unui atari element, aspect care poate fi invocat oricând, în cadrul unui litigiu pendinte.

47. Se constată, deci, că problema supusă dezlegării nu este una nouă, instanţele de judecată pronunţându-se, deja, asupra acesteia.

48. În cauză nu este însă îndeplinită nici condiţia referitoare la nepronunţarea anterioară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asupra chestiunii de drept ce face obiectul sesizării.

49. Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 10 din 11 mai 2015, a statuat asupra interpretării dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 554/2004, stabilind că „hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ produce efecte şi în privinţa actelor administrative individuale emise în temeiul acestuia care, la data publicării hotărârii judecătoreşti de anulare, sunt contestate în cauze aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti”. S-a reţinut, de asemenea, că „Sintagma «sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor» (...) nu poate primi decât o interpretare unitară, în sensul că (...) actul administrativ normativ anulat (...) produce efecte în cauzele aflate în curs de soluţionare la data publicării (...) hotărârii judecătoreşti de anulare”.

50. Totodată, se reţine în considerentele aceleiaşi decizii, „Imperativul asigurării unei jurisprudenţe unitare care să răspundă aşteptărilor legitime ale justiţiabililor angrenaţi în proceduri judiciare legate de aplicarea aceluiaşi act administrativ cu caracter normativ este, de asemenea, un argument de luat în seamă” în susţinerea interpretării în sensul arătat a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 554/2004.

51. În cuprinsul aceleiaşi decizii se regăsesc şi considerentele reţinute de Curtea Constituţională în Decizia nr914 din 23 iunie 2009, citate mai sus, care, statuând asupra prevederilor art. 23 din Legea nr. 554/2004, arată că acestea consacră, la nivelul legii organice, efectele erga omnes ale hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a anulat, în tot sau în parte, un act administrativ cu caracter normativ, hotărâri a căror opozabilitate faţă de toţi subiecţii de drept este asigurată prin publicarea lor în Monitorul Oficial al României.

52. Or, aşa cum s-a statuat de către Curtea Constituţională a României* 8, prin Decizia Plenului nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în cadrul controlului de constituţionalitate, „puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta”.

53. Se reţine, prin urmare, că atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 517 şi, respectiv, art. 521 din Codul de procedură civilă, sunt obligatorii pentru toate instanţele de judecată, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

54. Cum Decizia nr. 10 din 11 mai 2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 25 iunie 2015, sesizarea formulată în cauză de către Curtea de Apei Cluj, ulterior, prin încheierea din 26 octombrie 2015, apare, şi sub acest aspect, ca inadmisibilă

55. Mai mult, deşi art. 519 din Codul de procedură civilă nu defineşte noţiunea de „chestiune de drept”, în doctrină s-a arătat că, pentru a fi vorba de o problemă de drept reală, trebuie ca norma de drept supusă dezlegării să fie îndoielnică, imperfectă

(lacunară) sau neclară; prin urmare, sintagma „probleme de drept” trebuie raportată la prevederile cuprinse în art. 5 alin. (2) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă”.

56. Chestiunea de drept supusă dezbaterii trebuie să fie una veritabilă, legată de posibilitatea de a interpreta diferit un text de lege, fie din cauză că acest text este incomplet, fie pentru că nu este corelat cu alte dispoziţii legale, fie pentru că se pune problema că nu ar mai fi în vigoare.

57. De asemenea, chestiunea de drept trebuie să fie reală, iar nu aparentă, să privească interpretarea diferită sau contradictorie a unui text de lege, a unei reguli cutumiare neclare, incomplete sau, după caz, incerte ori incidenţa unor principii generale ale dreptului, al căror conţinut sau a căror sferă de acţiune sunt discutabile.

58. În acest sens, în doctrină a fost subliniată opinia că sesizarea trebuie să privească o normă de drept susceptibilă de interpretări diferite, care, odată aplicată în cauze concrete, ar genera o practică neunitară, iar aceste posibile interpretări diferite, doar prefigurate sau deja afirmate pe plan doctrinar, trebuia arătate în sesizare. În consecinţă, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie trebuie să aibă drept obiect o problemă de drept care necesită cu pregnanţă a fi lămurită şi care prezintă o dificultate suficient de mare, în măsură să reclame intervenţia instanţei supreme, în scopul înlăturării oricărei incertitudini care ar putea plana asupra securităţii raporturilor juridice deduse judecăţii.

59. Or, în speţă, sesizarea Curţii de Apel Cluj supune interpretării un text legal clar şi complet, care conţine o normă imperativă de ordine publică, a cărei aplicare generală şi imediată nu poate fi tăgăduită, întrucât, altfel, ar însemna ca un act normativ sau dispoziţii dintr-un act normativ a cărui/căror nelegalitate a fost constatată de către instanţa de judecată Să continue să producă efecte juridice, ca şi când nu ar fi apărut niciun element nou în ordinea juridică, ceea ce este inadmisibil.

60. În raport cu argumentele expuse, Înalta Curte constată că sesizarea nu este admisibilă în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, nefiind îndeplinite condiţiile privind existenţa şi caracterul de noutate a chestiunii de drept şi nepronunţarea anterioară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asupra chestiunii de drept ce face obiectul sesizării.

61. Pentru aceste considerente, constatând că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, în temeiul art. 521 alin. (1) din acelaşi cod,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 9.692/117/2013*, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească prin care s-a anulat un act administrativ cu caracter normativ produce efecte doar în cazul actelor administrative individuale contestate în litigiile pendinte, în care s-a invocat motivul de nelegalitate reţinut în hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ normativ, sau şi în litigiile în care un asemenea motiv nu a fost invocat - în contestaţia reglementată de art. 205 şi urm. din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Legea nr. 174/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cererea de chemare în judecată şi în cererea de recurs, ci doar oral sau prin note de şedinţă, în cursul judecării recursului?”

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE SECŢIEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

IONEL BARBĂ

Magistrat-asistent,

Aurel Segărceanu

 

1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4S8 din 25 iunie 2015.

2 Decizia nr. 4.339 din 18 noiembrie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

3 Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel laşi, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Braşov, Tribunalul Constanţa, Tribunalul Dolj şi Tribunalul Tulcea.

4 Tribunalul Braşov.

5 Curtea de Apel Cluj.

6 Curtea de Apel Galaţi şi Tribunalul Olt.

7 Decizia nr. 11 din 20 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 14 noiembrie 2014.

8 În acelaşi sens sunt Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010, Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010, Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată 1h Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012 şi Decizia nr. 463/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 25 septembrie 2014.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind lista surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme în scopul stabilirii statutului de operă sau fonogramă orfană

 

În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/2.087 din 11 martie 2016, ţinând cont de prevederile art. 1124 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) şi ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

cu modificările ulterioare, a Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi a Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - În vederea stabilirii statutului de operă sau fonogramă orfană, instituţiile beneficiare au obligaţia de a efectua o căutare diligentă şi de bună-credinţă, prin consultarea surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme, în vederea obţinerii unor informaţii care să ducă la identificarea sau localizarea autorului sau autorilor, astfel:

A) An cazul cărţilor publicate, sursele includ următoarele:

1. depozitul legal (Biblioteca Naţională a României), Biblioteca Academiei Române, cataloagele din bibliotecile universitare, bibliotecile specializate, bibliotecile publice, bibliotecile şcolare şi bibliotecile cultelor religioase;

2. Biblioteca Naţională a României prin evidenţele oferite de standardele internaţionale în domeniu: ISBN (numărul internaţional standard pentru cărţi) şi bazele de date cu cărţile tipărite;

3. asociaţiile editorilor şi autorilor, cum sunt Uniunea Editorilor din România (UER), Federaţia Editorilor din România (FER), Asociaţia Difuzorilor şi Editorilor - Patronat al Cărţii (ADEPC), Asociaţia Editorilor Români de Carte Juridică (AERCJ), Asociaţia Editorilor din România (AER), Societatea Editorilor din România (SER), Infocarte, Uniunea Scriitorilor din România, Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER), Asociaţia Revistelor, Imprimeriilor şi Editurilor Literare (ARIEL) şi altele asemenea;

4. bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă cu atribuţii în domeniul operelor scrise, în special ale organismelor ce gestionează dreptul de reproducere, cum sunt PERGAM, OPERA SCRISĂ.RO, COPYRO, AOTO, VISARTA şi altele asemenea.

B) În cazul ziarelor, revistelor, jurnalelor şi periodicelor, sursele includ următoarele:

1. Biblioteca Naţională a României prin evidenţele oferite de standardele internaţionale în domeniu: ISSN (numărul internaţional standard pentru publicaţii seriale);

2. depozitul legal (Biblioteca Naţională a României);

3. indexuri şi cataloage aparţinând fondurilor şi colecţiilor bibliotecilor universitare, bibliotecilor specializate, bibliotecilor publice, bibliotecilor şcolare şi bibliotecilor cultelor religioase;

4. asociaţii ale editorilor, ale autorilor şi ale jurnaliştilor, cum sunt Uniunea Editorilor din România (UER), Federaţia Editorilor din România (FER), Asociaţia Difuzorilor şi Editorilor - Patronat al Cărţii (ADEPC), Asociaţia Editorilor Români de Carte Juridică

 (AERCJ), Asociaţia Editorilor din România (AER), Societatea Editorilor din România (SER), Infocarte, Uniunea Scriitorilor din România, Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER), Asociaţia Revistelor, Imprimeriilor şi Editurilor Literare (ARIEL), Asociaţia Revistelor, Imprimeriilor şi Editurilor Literare (ARIEL), Asociaţia Jurnaliştilor din România, Clubul Român de Presă şi altele asemenea;

5. bazele de date ale organismelor de gestiune cu atribuţii în domeniul operelor scrise, inclusiv ale organismelor de reprezentare a drepturilor de reproducere, cum sunt PERGAM, OPERA SCRISĂ.RO, COPYRO, AOTO, VISARTA şi altele asemenea;

6. muzee şi colecţii publice de importanţă naţională, regională, judeţeană sau locală;

7. Arhivele Naţionale ale României;

8. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin Registrul Naţional de Opere.

C) În cazul operelor vizuale, şi anume cele din categoriile artelor plastice, fotografiei, ilustraţiilor, designului şi arhitecturii, precum şi în cazul schiţelor acestor opere şi ale altor astfel de opere care figurează în cărţi, jurnale, ziare şi reviste sau în cazul altor opere, sursele includ următoarele:

1. sursele prevăzute la punctele A) şi B);

2. bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special în cazul artelor vizuale, inclusiv organismele de reprezentare a drepturilor de reproducere cum este VISARTA şi altele asemenea;

3. agenţiile de presă şi alţi deţinători de arhive fotografice;

4. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin Registrul Naţional de Opere,

D) În cazul operelor audiovizuale şi al fonogramelor, sursele includ următoarele:

1. depozitul legal (Biblioteca Naţională a României);

2. asociaţii ale producătorilor din ţara respectivă;

3. bazele de date ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor, cum sunt Arhiva Naţională de Filme, Societatea Română de Televiziune, Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, Institutul Naţional al Patrimoniului, Uniunea Cineaştilor din România, Societatea Română de Radiodifuziune, Electrecord şi altele asemenea, şi ale bibliotecilor universitare, bibliotecilor specializate, bibliotecilor publice, bibliotecilor şcolare şi bibliotecilor cultelor religioase;

4. bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special în cazul autorilor, artiştilor interpreţi sau executanţi, producătorilor de fonograme şi producătorilor din domeniul audiovizual, cum sunt UNART, ARAIEX, CREDIDAM, APM, UCMR- ADA, UPFR, ADPFR, DACIN-SARA, UPFAR- ARGOA, ARDAA, UPIF, UPVR, SOPFIA şi altele asemenea;

5. Biblioteca Naţională a României prin evidenţele oferite de standardele internaţionale în domeniu: ISMN (cod internaţional standardizat de identificare a publicaţiilor muzicale) şi UPFR prin evidenţele oferite de standardele internaţionale ISRC (numărul internaţional standard pentru înregistrări) pentru fonograme;

6. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin Registrul Naţional al Fonogramelor şi Registrul Naţional al Videogramelor.

Art. 2. - Căutarea diligentă va presupune de asemenea şi verificarea oricăror informaţii ce se găsesc pe suporturile, ambalajele sau genericele operelor sau fonogramelor şi care pot duce la identificarea sau localizarea autorului sau autorilor.

Art. 3. - Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de autoritate competentă, poate să refuze înregistrarea operei considerate orfană în baza de date unică online. Refuzul va fi motivat de insuficienta căutare diligentă a beneficiarului operei orfane, indicând totodată acestuia ce alte surse ar mai trebui verificate.

Art. 4. - Prezenta decizie stabileşte sursele pe teritoriul României şi nu exclude celelalte surse prevăzute de lege.

Art. 5. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

 

Bucureşti, 11 martie 2016.

Nr. 21.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.