MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 227/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 227         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 martie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

177. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

178. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459”

 

179. - Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema „Legislaţia electorală şi noi tehnologii”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13 aprilie 2016

 

180. - Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema „Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016

 

181. - Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor de la Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (31) şi art. 37 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 23 şi art. 231-236 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale, şi care exercită funcţiile de strategie, reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în domeniul violenţei în familie, cu atribuţii în elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului În domeniul violenţei în familie.

(2) Sediul AIMES este în municipiul Bucureşti, str. Petofi Sándor nr. 47, sectorul 1.

Art. 2. - (1) ANES este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) ANES poate beneficia de donaţii şi sponsorizări în condicile legii.

(3) Pentru finanţarea activităţii ANES pot fi utilizate şi fonduri externe rambursabile şi nerambursabile.

Art. 3. - (1) ANES exercită următoarele funcţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi:

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi în domeniul violenţei în familie;

b) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate de reglementare, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi în domeniul violenţei în familie, inclusiv în ceea ce priveşte armonizarea cu reglementările Uniunii Europene;

c) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei interne în domeniile specifice de activitate cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de activitate;

e) de autoritate, prin care se asigură integrarea activă şi vizibilă a perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale, controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniile sale specifice de activitate.

(2) în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, ANES poate solicita informaţii de la autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii şi autorităţi publice, societăţi la care statul este acţionar sau asociat, organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate.

Art. 4. - (1) ANES îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi:

a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

b) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi asigură aplicarea acestora;

c) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice avizarea proiectelor de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

d) colectează date statistice în conformitate cu prevederile Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în toate domeniile de activitate;

e)  elaborează, fundamentează, propune şi dezvoltă programe şi proiecte, aprobate potrivit legii, în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

f) coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii Europene privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

g) participă ca membru în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori a programelor derulate în România de către instituţiile Uniunii Europene, în vederea respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la alocarea resurselor;

h) reprezintă Guvernul României în organismele europene şi internaţionale din domeniu şi colaborează cu structuri similare din alte ţări;

i) cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii neguvernamentale;

j) colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale implicate în domeniu, la elaborarea şi implementarea politicilor publice, în vederea realizării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

k) sprijină, în condiţiile legii, activităţile de formare a salariaţilor instituţiilor sau organismelor publice ori private în domeniul aplicării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

l) elaborează, tipăreşte şi difuzează, în ţară şi în străinătate, materiale de informare privind politicile guvernamentale în domeniu, precum şi materiale publicitare ori publicaţii periodice din domeniu;

m) asigură comunicarea informaţiilor din sfera guvernamentală necesare Comisiei Europene în vederea redactării raportului de implementare a directivelor europene în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

n) urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, 1h domeniul drepturilor omului şi al egalităţii de şanse. ANES contribuie la elaborarea rapoartelor periodice de evaluare a progreselor în aplicarea documentelor juridice internaţionale;

o) asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 202/2d02 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

p) elaborează, propune, implementează, finanţează sau, după caz, cofinanţează proiecte specifice şi proiecte din cadrul programelor de interes naţional în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,

q) primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private, şi le transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii şi asigură consilierea victimelor în condiţiile legii.

(2) ANES îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor:

a) elaborează, coordonează şi aplică strategiile şi politicilor Guvernului în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

b) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi asigură aplicarea acestora;

c) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

d) colectează date statistice în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

e)  elaborează, fundamentează, propune şi dezvoltă programe şi proiecte, aprobate potrivit legii, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

f) coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii Europene în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

g) cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii neguvernamentale;

h) colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale implicate în domeniu, la elaborarea şi implementarea politicilor publice;

i) urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

j) întreprinde măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor la care România este parte;

k) elaborează standarde minime de calitate, norme metodologice şi proceduri de lucru pentru serviciile din domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi pentru cele destinate agresorilor;

l) coordonează şi îndrumă metodologic activităţile direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi ale serviciilor publice de asistenţă socială în legătură cu aplicarea prevederilor legale incidente în domeniul violenţei în familie;

m) stabileşte procedurile şi criteriile de evaluare a nevoilor sociale în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi elaborează metodologia de intervenţie în aceste cazuri;

n) elaborează, propune, implementează, finanţează sau, după caz, cofinanţează proiecte specifice şi proiecte din cadrul programelor de interes naţional în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

o) propune şi fundamentează adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finanţării adecvate a serviciilor destinate prevenirii şi combaterii în familie şi violenţei împotriva femeilor;

p) asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) ANES este condusă de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministru lui, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(2) Secretarul de stat este ordonator terţiar de credite.

(3) în exercitarea atribuţiilor sale, secretarul de stat emite decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(4) Secretarul de stat reprezintă ANES în raporturile cu ministerele, organele jurisdicţionale, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române sau străine.

(5) în îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul de stat al ANES poate consulta experţi/experte în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament, cu recunoaştere la nivel naţional şi internaţional.

Art. 6. - (1) Secretarul de stat este ajutat în activitatea de conducere de un secretar general.

(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Secretarul general poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare ANES.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a ÂNES este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) în cadrul direcţiilor de specialitate din structura organizatorică a ANES, prin ordin ai ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare ANES, precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea secretarului de stat al ÂNES.

(4) Numărul maxim de posturi al ANES este de 50, exclusiv demnitarul.

(5) Personalul ANES este compus din funcţionari publici şi din personal contractual

Art. 8. - Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică se aprobă prin decizie a secretarului de stat, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute pentru fiecare categorie de personal, în condiţiile legii.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului act normativ se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 7 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MIIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

p. Ministrul afacerilor externe,

Gabriel Lungu,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Ministrul sănătăţii,

Vasile Dîncu

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Ministrul finanţelor publice,

 

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 177.

 

ANEXĂ 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Numărul maxim de posturi: 50, exclusiv demnitarul 1

 

SECRETAR DE STAT

 

CABINET

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT PUBLIC INTERN*)

 

 

 

COMPARTIMENT COMUNICARE şi RELAŢII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA STRATEGII, POLITICI, PROGRAME ŞI MONITORIZARE PENTRU EGALITATE DE ŞANSE

 

COMPARTIMENT JURIDIC- CONTENCIOS

 

SERVICIUL ECONOMIC RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIV

 

DIRECŢIA PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL STRATEGII, POLITICI, PROGRAME ŞI MONITORIZARE PENTRU EGALITATE DE ŞANSE

 

SERVICIUL STRATEGII, POLITICI, PROGRAME ŞI MONITORIZARE PENTRU PREVENIREA şi COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE


*) Se organizează la nivel de compartiment

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare Cărei km 0+000-km 10+459”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Varianta ocolitoare Cărei km 0+000-km 10+459”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare Cărei km 0+000-km 10+459”, potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare Cărei km 0+000-km 10+459”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Cărei din judeţul Satu Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare Cărei km 0+000-km 10+459”, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Cărei din judeţul Satu Mare, sunt în cuantum total de 20 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate, şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 178.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare Cărei km 0+000 - km 10+459”, aflate pe raza localităţii Cărei din judeţul Satu Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

U.A.T.

Judeţul

Numele proprietarului/deţinătorului terenului

Nr. cadastral

nr. top

Categoria de folosinţă

Nr. CF

Suprafaţa totală acte

[mp]

Suprafaţa de expropriat

[mp]

Valoarea despăgubirii terenului conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Canei

Satu Mane

Proprietar neidentificat*

3000(1229/64)

ARABIL

1254 N

3600

102,00

140,76

2

Canei

Satu Mane

Jobbagy Hajnal Magdoina,

Jobbagy Zoltán Gyula, Wecker Ileana

3001 (229/59/61/63)

ARABIL

1925 N

20000

606,00

836,28

3

Canei

Satu Mare

Schek Dezideriu Schek Ştefan, Schek Elisabeta, Toth Maria

1229/57

ARABIL

102153

14700

152,00

209,76

4

Canei

Satu Mare

Sefler Antoniu

3000(1229/56/1)

ARABIL

1117 N

2300

54,00

74,52

5

Canei

Satu Mare

Sefler Antoniu

3000 (1229/56)

ARABIL

1119 N

7200

173,00

238,74

6

Canei

Satu Mare

Rozs Rozalia

3000 (1229/55)

ARABIL

TP31-17685

22200

220,00

303,60

7

Canei

Satu Mare

Rost Margareta

1229/54

ARABIL

1435 N

65000

489,00

674,82

8

Canei

Satu Mare

Haller Maria

3000 (1229/105)

ARABIL

adev. 1047/1991 anexa 19/2 Petreşti

77100

7,00

9,66

9

Canei

Satu Mare

Zaiti Ana

1229/99

ARABIL

103215

26700

10,00

13,80

10

Canei

Satu Mare

Vida Ştefan

1229/98

ARABIL

1040 N

65000

77,00

106,26

11

Canei

Satu Mare

Nagy Alexandru

2000 (1227/43/2)

ARABIL

31-16408

16500

7,00

9,66

12

Canei

Satu Mare

Gyetko Izabela Elisabeta

1103/12

ARABIL

TP31-1729

14600

12,00

16,56

13

Canei

Satu Mare

Lupucz Vasile Adrian

1103/13

ARABIL

TP31-17475

17000

26,00

35,88

14

Canei

Satu Mare

Zsoldos Iosif, Zsoldos Helga

1103/14

ARABIL

1571 N

18000

54,00

74,52

15

Canei

Satu Mare

Asztay Iosif, Asztay Lilla, Magyari Irina, Mailathi Elisabeta, Mociran Eleonora, Morecz Esater Eniko

1103/15

ARABIL

TP31-17951

55000

95,00

131,10

16

Canei

Satu Mare

Lupsica Negrean Mircea Ionel, Lupsica Negrean Angela

1099/27

ARABIL

1923 N

20000

140,00

193,20

17

Canei

Satu Mare

Varga Emerich. Ştefan

1099/28

ARABIL

2005 N

20000

249,00

343,62

18

Canei

Satu Mare

Antal Ştefan

1099/29

ARABIL

TP31-16831

20000

87,00

120,06

19

Canei

Satu Mare

Antal Ştefan

1099/30

ARABIL

TP31-16832

20000

4,00

5,52

20

Canei

Satu Mare

Kovacs Andrei

1099/31

ARABIL

TP31-16829

20000

12,00

16,56

21

Canei

Satu Mare

Ilyes Elisabeta, Sabou Francisc, Szabo lanos, Szabo I. Francisc

2000(1088/23/1)

ARABIL

31-16471

8600

6,00

8,28

22

Canei

Satu Mare

Adam Mariette

2000(1088/22)

ARABIL

745

25000

21,00

28,98

23

Canei

Satu Mane

Proprietar neidentificat*

2000(1088/21)

ARABIL

31-16370

6600

3,00

4,14

24

Canei

Satu Mane

Abos Elisabeta, Todoran Clara Elisabeta

2000 (1088/19-20)

ARABIL

31-16395

8600

16,00

22,08

25

Canei

Satu Mane

Lakatos Iosif

2000(1088/18)

ARABIL

3363

9600

35,00

48,30

26

Canei

Satu Mane

Barnutiu Ştefan, Barnutiu Ioan

2000 (1054/35/3)

ARABIL

1902

30000

20,00

27,60

27

Canei

Satu Mane

Barnutiu Ştefan, Barnutiu Ioan

2000 (1054/36/1)

ARABIL

1903

36700

38,00

52,44

28

Canei

Satu Mane

Barnutiu Ştefan, Barnutiu Ioan

2000 (1054/36/2)

ARABIL

1901

54400

125,00

172,50

29

Cărei

Satu Mare

Barnutiu Ştefan, Barnutiu Ioan

2000 (1054/36/3)

ARABIL

1902

30000

172,00

237,36

30

Cărei

Satu Mare

Barta Elisabeta

2000(1054/37)

ARABIL

31-16574

14600

111,00

153,18

31

Calei

Satu Mare

Bauer Elena

1054/38

ARABIL

3258

34800

3,00

4,14

32

Cărei

Satu Mare

Pap Berta, Pap Ştefan

1054/45/2

ARABIL

31-16702

72800

16,00

22,08

33

Calei

Satu Mare

Pap Margareta, Gulacsi Rozalia

1054/46

ARABIL

66

13400

57,00

78,66

34

Cărei

Satu Mare

Piricsi Ecaterina

1054/47

ARABIL

132

10550

5,00

6,90

35

Cărei

Satu Mare

Ludescher Istvan, Berecki Edita

1054/49, 1054/50

ARABIL

2028

41000

563,00

776,94

36

Cărei

Satu Mare

Bichis Maria

1054/51/1

ARABIL

103626

4200

21,00

28,98

37

Cărei

Satu Mare

Silaghi Maria

1054/51/2

ARABIL

1916

33900

74,00

102,12

38

Cărei

Satu Mare

Faff Sarolta Agneta

1054/52

ARABIL

1916

33900

162,00

223,56

39

Cărei

Satu Mare

Lizak Maria

1054/53

ARABIL

1916

33900

31,00

42,78

40

Cărei

Satu Mare

Proprietar neidentificat*

 

ARABIL

 

 

12,00

16,56

41

Cărei

Satu Mare

Bagi Maria, Harcsa Ştefan, Zambal Elisabeta

1047/31

ARABIL

103302

12000

38,69

53,39

42

Cărei

Satu Mare

Pernes Mihai, Pernes Iosif, Pernes Ioan, Pernes Gavril

1047/30

ARABIL

103340

3600

83,40

115,09

43

Cărei

Satu Mare

Maxim Ana, Sarosi Mari Geta, Ticle Alexandru, Ticle Gheorghe

1047/29

ARABIL

TP 31-17703

800

48,48

66,90

44

Cărei

Satu Mare

Bagosi Emilia, Chirvai Gheorghe, Chirvai Ioan n. 1911, Chirvai Ioan n. 1938, Chirvai Mohai

1044/28

ARABIL

103516

33700

329,86

455,21

45

Cărei

Satu Mare

Kemeny Klara

1044/6

ARABIL

103214

51200

249,18

343,87

46

Cărei

Satu Mare

Komaromi Ştefan, Komaromi Iosif

1044/5

ARABIL

103712

80000

462,88

638,77

47

Cărei

Satu Mare

Sradi Gyorgy, Ginal Iosif, Ginal Adalbert, Ginal Imre

1019,25

ARABIL

2069 N

98500

511,73

706,19

48

Cărei

Satu Mare

Sebestyen Tunde Gizela, Sebestyen Vasile, Sebestyen Gavril Vicentiu, Szekely Csaba, Szekely Andrei Attila

1019/18

ARABIL

102197

44500

803,07

1.108,24

49

Cărei

Satu Mare

Lazar Elena

997/13

ARABIL

1069 N

8600

155,63

214,77

 

50

Cărei

Satu Mare

Vas I. Ana, Toth I. Ştefan, Toth I, Mihai, Czier lanos Otto, Czier Hajnalka Maria

104876

ARABIL

104876

5000

707,28

976,05

51

Cărei

Satu Mare

Kirili Claudia Livia, Kirili Ioan

3000 (940/10)

ARABIL

1475 N

15000

29,18

40,27

52

Cărei

Satu Mare

S.C. Agroindustriala Cărei - S.A.

104908

ARABIL

104908

1263

141,57

195,37

53

Cărei

Satu Mare

S.C. Agroindustriala Cărei - S.A.

104909-C1, 104909-C2, 104909-C3

ARABIL

104909

33899

281,23

388,10

54

Cărei

Satu Mare

Bonto Petru Pavel, Bonto Volumia

940/1

ARABIL

844 N

100000

641,09

384,70

55

Cărei

Satu Mare

Hagen Iosif, Hajer Maria Magdalena

876/4

ARABIL

1292 N

127900

530,72

732,39

56

Cărei

Satu Mare

Lukacsovlcs Ioan Mihai, Hatzak Lukacsovits Maria, Frank Mathyas Ferenc, Frank Monica

876/5

ARABIL

1158 N

91700

671,51

926,68

57

Cărei

Satu Mare

Lukacsovlcs Ioan Mihai

876/6 lot 1

ARABIL

2936 N

24433

1364,37

1.882,83

58

Cărei

Satu Mare

Hatzak Lukacsovits Maria

876/6 lot 2

ARABIL

2937 N

24433

366,20

505,36

59

Cărei

Satu Mare

Gabriel Rozalia, Gindele Ignatie Aloise

876/16

ARABIL

2003 N

43200

339,04

467,88

60

Cărei

Satu Mare

Egeli Iosif

876/17

ARABIL

1845 N

24200

203,50

280,83

61

Cărei

Satu Mare

Merk Paul

876/18

ARABIL

TP 31-6772

6000

40,09

55,32

62

Cărei

Satu Mare

Lorincz Adalbert

2000(866/40)

ARABIL

31-16422

8000

27,93

38,54

63

Canei

Satu Mane

FodorAnna

2000(866/41)

ARABIL

956

18000

32,81

45,28

64

Canei

Satu Mane

Gorbe Ildoko

2000 (866/42)

ARABIL

31-16551

18000

1,75

2,42

65

Canei

Satu Mane

Kovacs S. Anna

104802

ARABIL

104802

2555

22,11

30,51

66

Canei

Satu Mane

Posz Ana Emilia, Csokor Mania Erzsebet, Pataki Maria Erzsebet, Armos Erzsebet Katalin, Hajer Maria Magdalena, Hagen Iosif, Mak Ioan Nicolae, Ecobici Ecaterina, Mak Mihaly Attila, Gindele Ioan, Gindele Magdalena, Miculas Ildiko, Merk Vasile

104891

ARABIL

104891

976

9,98

13,77

67

Canei

Satu Mane

Gindele Ioan, Gindele Magdalena

104807

ARABIL

104807

26793

64,96

89,64

68

Canei

Satu Mane

Gindele Ioan, Gindele Magdalena

104808

ARABIL

104808

3693

40,32

55,64

69

Canei

Satu Mane

Gindele Emest

2000 (863/37)

ARABIL

31-16757

29000

9,70

13,39

70

Canei

Satu Mare

Gindele Iosif

2000 (863/38)

ARABIL

2092

26800

81,96

113,10

71

Canei

Satu Mare

Gindele Margareta, Felegyhazi Agneta

2000 (863/39)

ARABIL

1347

44400

115,79

159,79

72

Canei

Satu Mare

Roman Clara, Heveli Elisabeta, Zsisku Angela, Gindele Tiberiu, Gindele Ştefan Csaba

2000 (863/41-42-43-44-45)

ARABIL

224

72000

4,95

6,83

73

Canei

Satu Mare

Manhegyi Elisabeta, Bodnar Ecaterina

2000 (863/46)

ARABIL

3338 N

33400

78,30

108,05

74

Canei

Satu Mare

Komaromi Iosif

2000 (863/47)

ARABIL

814

17200

103,61

142,98

75

Canei

Satu Mare

Komaromi Iosif

104860

ARABIL

104860

11573

35,89

49,53

76

Canei

Satu Mare

Komaromi Iosif

104862

ARABIL

104862

1305

25,32

34,94

77

Canei

Satu Mare

Komaromi Iosif, Komaromi Eva, Lata Florentina, Savinescu Mirela Dana, Lata Adrian Mircea, Rap Andreea Aliz, Rap Marta Eva, Rap Ferenc

104858

ARABIL

104858

11303

30,24

41,73

78

Canei

Satu Mare

Komaromi Iosif, Komaromi Eva, Lata Florentina, Savinescu Mirela Dana, Lata Adrian Mircea, Rap Andreea Aliz, Rap Marta Eva, Rap Ferenc

104859

ARABIL

104859

1084

25,20

34,78

79

Canei

Satu Mare

Varga I. Elena, Bihari I. Elisabeta, Vinkler I. Iozsef, Vinkler I. Maria, Posz Ana Emilia, Posz Francisc

104820

ARABIL

104820

15137

43,11

59,49

80

Canei

Satu Mare

Varga I. Elena, Bihari I. Elisabeta, Vinkler I, Iozsef, Vinkler I. Maria. Posz Ana Emilia, Posz Francisc

104821

ARABIL

104821

1404

35,86

49,49

81

Canei

Satu Mare

Posz And ras

104928

ARABIL

104928

7415

16,44

22,69

82

Canei

Satu Mare

Posz Andras

104929

ARABIL

104929

664

12,78

17,64

83

Canei

Satu Mare

Rap Marta Eva, Debreceni Maria Sarolla, Baumgartner Ildiko Judit, Funkenhauzer Csaba Attila, Rap Ferenc, Funkenhauzer Norbert Zsolt

104881

ARABIL

104881

35500

17,42

24,04

84

Canei

Satu Mane

Rap Marta Eva, Debreceni Maria Sarolta, Baumgartner Ildiko Judit, Funkenhauzer Csaba Attila, Rap Ferenc, Funkenhauzer Norbert Zsolt

104882

ARABIL

104882

2962

9,21

12,71

85

Canei

Satu Mane

Rap Marta Eva, Rap Ferenc

104850

ARABIL

104850

7111

3,80

5,24

86

Cărei

Satu Mare

Rap Marta Eva, Debreceni Mana Sarolta, Baumgartner Ildiko Judit, Funkenhauzer Csaba Attila, Rap Ferenc, Funkenhauzer Norbert Zsolt

104879

ARABIL

104879

48980

35,91

49,56

87

Cărei

Satu Mare

Rap Marta Eva, Debreceni Maria Sarolta, Baumgartner Ildiko Judit, Funkenhauzer Csaba Attila, Rap Ferenc, Funkenhauzer Norbert Zsolt

104880

ARABIL

104880

3198

7,19

9,92

88

Cărei

Satu Mare

Komaromi Iosif, Komaromi Eva, Lata Florentina, Savinescu Mirela Dana, Lata Adrian Mircea, Rap Andreea Aliz, Rap Marta Eva, Rap Ferenc

104854

ARABIL

104854

8041

1,84

2,54

89

Cărei

Satu Mare

Leiţi I. Rozalia Etelca, Acherman I. Elisabeta, Gindele I. Gavril Iosif, Rap I. Iosif, Rap I. Ferenc

104902

ARABIL

104902

6161

3,45

4,76

90

Cărei

Satu Mare

Varga I. Elena, Bihari I. Elisabeta, Vinkler I. Iozsef, Vinkler I. Maria, Posz Ana Emilia, Posz Francisc

104818

ARABIL

104818

5893

6,72

9,27

91

Cărei

Satu Mare

Posz Ana Emilia

104919

ARABIL

104919

4702

7,95

10,97

92

Cărei

Satu Mare

Posz Francisc

104926

ARABIL

104926

19409

48,97

67,58

93

Cărei

Satu Mare

Posz Francisc

104927

ARABIL

104927

908

18,31

25,27

94

Cărei

Satu Mare

Posz Ana Emilia, Csokor Maria Erzsebet, Pataki Maria Erzsebet, Armos Erzsebet Katalin, Hajer Maria Magdalena, Hagen Iosif, Mak Ioan Nicolae, Ecobici Ecaterina, Mak Mihaly Attila, Gindele Ioan, Gindele Magdalena, Miculas Ildiko, Merk Vasile

104883

ARABIL

104883

10751

33,53

46,27

95

Cărei

Satu Mare

Posz Ana Emilia, Csokor Maria Erzsebet, Pataki Maria Erzsebet, Armos Erzsebet Katalin, Hajer Maria Magdalena, Hagen Iosif, Mak Ioan Nicolae, Ecobici Ecaterina, Mak Mihaly Attila, Gindele Ioan, Gindele Magdalena, Miculas Ildiko, Merk Vasile

104884

ARABIL

104884

457

73,21

101,03

96

Cărei

Satu Mare

Simon L. Ana, Sava Andrea

104916

ARABIL

104916

1320

240,21

331,49

97

Cărei

Satu Mare

Simon L. Ana, Sava Andrea

104917

ARABIL

104917

18

10,99

15,17

98

Cărei

Satu Mare

S.C. POLAKMOB -S.R.L.

100857

ARABIL

100857

39435

653,42

901,72

 

 

 

 

 

 

 

 

14.056,84

19.398,44

 

* Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea .proprietar ne identificat”, astfel cum reiese din evidenţele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema „Legislaţia electorală şi noi tehnologii”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13 aprilie 2016

 

Având în vedere anexa nr. 3/48 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, precum şi art. 103 alin. (1) lit. y) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă normativele de cheltuieli pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema „Legislaţia electorală şi noi tehnologii”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13 aprilie 2016, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea acţiunii prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul pe anul 2016 al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat potrivit legii, conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

Ministrul finanţelor publice.

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 martie 2016,

Nr. 179.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema „Legislaţia electorală şi noi tehnologii”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13 aprilie 2016

 

Nr. crt.

Cheltuieli de organizare

Limita maximă Cantitatea (lei/persoane/zile)

1.

Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor internaţionali

150 lei/persoană

2.

Cheltuieli privind organizarea unei recepţii de bun venit

100 lei/persoană

3.

Materiale informative şi de lucru

200 lei/persoană

4.

Materiale promoţionale cu sigla Autorităţii Electorale Permanente şi a Comisiei de la Veneţia

300 lei/persoană

5.

Alte servicii (fotografii, manifestări cultural-artistice)

210 lei/persoană

6.

Servicii de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentului (engleză, franceză, română)

750 lei/interpret/zi

7.

Organizarea unor vizite la obiective turistice

40 lei/persoană

8.

Trataţii şi pauze de cafea

20 lei/persoană/zi

 

ANEXA Nr. 2

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema „Legislaţia electorală şi noi tehnologii”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13 aprilie 2016

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Suma alocată (lei)

1.

Transportul intern al participanţilor internaţionali

6.000

2.

Organizarea unei recepţii de bun venit

6.000

3.

Editarea şi tipărirea materialelor informative şi de lucru

20.000

4.

Confecţionarea materialelor promoţionale cu sigla Autorităţii Electorale Permanente şi a Comisiei de la Veneţia

12.000

5.

Fotografii şi manifestări cultural-artistice

8.400

6.

Servicii de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentului (engleză, franceză, română)

6.000

7.

Organizarea unor vizite la obiective turistice

1.600

8.

Trataţii şi pauze de cafea

4.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema „Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016

 

Având în vedere anexa nr. 3/48 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, precum şi art. 103 alin. (1) lit. y) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă normativele de cheltuieli pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema „Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016, prevăzute în anexa nr. 1

(2) Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea acţiunii prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul pe anul 2016 al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat potrivit legii, conform devizului estimativ de cheltuieli, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 179

 

ANEXA Nr. 1

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema „Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016

Nr. crt.

Cheltuieli de organizare

Limita maximă Cantitatea (lei/persoane/zile)

1.

Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor internaţionali

150 lei/persoană

2.

Cheltuieli privind organizarea unei recepţii de bun venit

100 lei/persoană

3.

Materiale informative şi de lucru

200 lei/persoană

4.

Materiale promoţionale cu sigla Autorităţii Electorale Permanente şi a Comisiei de la Veneţia

300 lei/persoană

5.

Alte servicii (fotografii, manifestări cultural-artistice)

210 lei/persoană

6.

Servicii de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentului (engleză, franceză, rusă, română)

750 lei/interpret/zi

7.

Organizarea unor vizite la obiective turistice

40 lei/persoană

8.

Trataţii şi pauze de cafea

20 lei/persoană/zi

 

ANEXA Nr. 2

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema „Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Suma alocată (lei)

1.

Transportul intern al participanţilor internaţionali

15.000

2.

Organizarea unei recepţii de bun venit

15.000

3.

Editarea şi tipărirea materialelor informative şi de lucru

30.000

4.

Confecţionarea materialelor promoţionale cu sigla Autorităţii Electorale Permanente şi a Comisiei de la Veneţia

45.000

5.

Fotografii şi manifestări cultural-artistice

21.000

6.

Servicii de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentului (engleză, franceză, rusă, română)

9.000

7.

Organizarea unor vizite la obiective turistice

4.000

8.

Trataţii şi pauze de cafea

6.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor de la Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 221 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediu] în oraşul Târgu Bujor, strada General Eremia Grigorescu nr. 97, judeţul Galaţi, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Oraşului Târgu Bujor, de la Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi.

(2) Predarea-preluarea se efectuează pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit modelului prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat la condiţiile specifice de realizare a transferului.

Art. 2. - La data împlinirii termenului prevăzut la art. 1 alin. (2), textul corespunzător nr. crt. 160 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„160. Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor - Consiliul Judeţean Galaţi”.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 181.

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 595/2009

pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare*

 

* Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 16/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 27 ianuarie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.

- Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 318/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 4 aprilie 2011;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.150/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 23 noiembrie 2011;

- Hotărârea Guvernului nr. 370/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 21 iunie 2013;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.181/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 30 decembrie 2014 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 14 ianuarie 2015.

 

Art. 1. - În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene - totalitatea  activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, verificări suplimentare de fundamentare a certificării la solicitarea Comisiei Europene, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, la fondurile structurale şi de investiţii europene, la  Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, la mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi la Mecanismul financiar norvegian, inclusiv activităţi de asigurare a funcţionării şi capacităţii administrative a Ministerului Fondurilor Europene, desfăşurate de structurile suport:

b) Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Ministerul Transporturilor, prin direcţiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor, cu responsabilităţi în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA şi de verificare a cheltuielilor;

c) Structura de control fonduri europene - structura de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice având atribuţii de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi de stabilire a creanţelor bugetare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

d) agenţie de implementare pentru Programul PHARE - structură în cadrul instituţiei publice a administraţiei publice centrale, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor, precum şi cu implementarea tehnică în cazul proiectelor de sprijinire a investiţiilor şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte;

e) organism de implementare pentru măsurile ex-ISPA - organism responsabil cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, contractarea, autorizarea şi efectuarea plăţilor şi implementarea tehnică şi financiară a măsurilor beneficiare de asistenţă acordată prin Fondul de Coeziune (ex-ISPA);

f) unitate de implementare a Proiectului pentru măsurile ex-ISPA - structură în cadrul entităţii desemnate drept beneficiar final, în conformitate cu Memorandumul de finanţare ISPA, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului entităţii respective, având rol de implementare tehnică, licitare, contractare, aprobare a plăţilor şi management de contract pentru măsura ex-ISPA de care beneficiază;

g) termenii autoritate de management şi organism intermediar au înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al (Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

h) autoritate de certificare şi plată - structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice care îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, care este responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene, de primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale/instrumentul de asistenţă pentru preaderare şi de transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale/instrumentul de asistenţă pentru preaderare, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe;

i) unitate de plată - structura din cadrul unui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, având responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operaţional care utilizează mecanismul plăţii indirecte, precum şi responsabilitatea efectuării plăţilor către contractori în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, după caz;

j) termenul autoritate comună de management are înţelesul prevăzut în regulamentele specifice obiectivului cooperare teritorială europeană;

k) termenii autoritate naţională şi punct naţional de contact au înţelesul prevăzut în documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritorială europeană;

l) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumită în continuare UCAAPI - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, desemnată:

(i) ca autoritate de audit atât în ceea ce priveşte Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, cât şi în ceea ce priveşte Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013;

(ii) să îndeplinească activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de certificare şi plată, la solicitarea Comisiei Europene;

m) Direcţia de audit public intern, denumită în continuare DAPI- structură din cadrul Ministerului Finanţelor Publice desemnată să îndeplinească activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene;

n) operator de program - entitate publică cu responsabilitate în pregătirea şi implementarea programelor gestionate în cadrul Mecanismului financiar Spaţiul Economic European şi/sau Mecanismului financiar norvegian;

o) Compartimentul de audit pentru programe europene, denumit în continuare CAPE - structură în cadrul Serviciului audit intern din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, desemnată să îndeplinească atribuţiile de autoritate de audit pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, conform art. 14 alin. (6), art. 29 şi 30 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat;

p) evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale - ansamblul proceselor şi procedurilor implementate semestrial, prin aprecierea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă şi a obiectivelor profesionale individuale, stabilite în baza atribuţiilor specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile prevăzute în fişa postului;

q) structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice desemnată cu soluţionarea contestaţiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanţă emise de structura de control fonduri europene prevăzută la lit. c);

r) structura pentru dezvoltarea şi mentenanţa SM/S2014+ şi MySMIS2014 - structura în cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) responsabilă cu dezvoltarea şi mentenanţa sistemului informatic unitar SMIS2014+ şi a aplicaţiei conexe MySMIS2014, precum şi cu administrarea produselor tehnologice aferente acestora.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere şi personalului de execuţie definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) are atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare, prevăzute în fişa postului, reprezentând minimum 75% din totalul obiectivelor şi atribuţiilor de serviciu şi pentru îndeplinirea cărora alocă minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;

b) este încadrat în următoarele structuri:

1. Ministerul Fondurilor Europene;

2. Autoritatea de Certificare şi Plată;

3. DAPI şi UCAAPI, pentru activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene, pe perioada pentru care s-a dispus verificarea;

4. organismele de implementare pentru măsurile ex-ISPA;

5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor;

6. unităţile pentru implementarea măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite;

7. agenţiile de implementare pentru programele PHARE;

8. structurile care au rol de autorităţi de management, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale*;

9. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate cu autorităţile de management;

10. unităţile de plată pentru programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;

11. structurile care au rol de autorităţi comune de management în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat;

12. structurile care au rol de autorităţi naţionale şi puncte naţionale de contact în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în documentele de programare, acordurile sau memorandumurile de înţelegere aplicabile;

13. Unitatea de control de prim nivel, structură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ce îndeplineşte rolul de control de prim nivel şi de punct de contact în materie de control, responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul programelor de cooperare teritorială pentru care ministerul este autoritate de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, conform regulilor şi competenţelor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială;

14. structura de control fonduri europene;

15. structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative;

16. structurile care desfăşoară activităţi de natură juridică care fac parte integrantă din activităţile de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, definită la art. 1 lit. a), dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul structurilor menţionate la pct. 1-12,14,19 şi 20;

 

* Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 3 iulie 2015.

 

17. structurile din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), responsabile cu verificarea achiziţiilor publice şi a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activităţile de verificare şi asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control prevăzute la art. 1 lit. a);

18. structura din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013;

19. structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013;

20. structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar norvegian, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013;

21. structura din cadrul CAPE cu rol de autoritate de audit pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi pentru Programul operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013;

22. Structura pentru dezvoltarea şi mentenanţa SMIS2014+ şi MySMIS2014.

(2) Numărul şi structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară sunt cele stabilite în condiţiile legii prin normele de organizare şi funcţionare a instituţiilor din care fac parte structurile menţionate la alin. (1).

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitate publică (ministru, secretar de stat) sau în funcţii asimilate acestora şi personalului încadrat la cabinetele demnitarilor

Art. 4. - (1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare semestrială a activităţii/performantelor profesionale individuale.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care sunt detaşate, se mută sau se transferă între structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), de pe o funcţie pentru care au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la încadrarea în noua structură se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în situaţia persoanelor numite sau reîncadrate în funcţie în condiţiile legii, precum şi celor care se încadrează prin concurs sau examen în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi care provin de la aceeaşi/altă structură din cele prevăzute la ârt. 2 alin. (1) lit. b), unde au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru personalul promovat în funcţie în condiţiile legii, precum şi pentru personalul promovat temporar în funcţii de conducere, care beneficiază de majorarea salarială, la stabilirea drepturilor salariale se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute ca majorare salarială anterior promovării, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege.

(5) Pentru personalul pentru care se menţine avizul iniţial acordat potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) se păstrează numărul

de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.

(6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2)-(5), în cazul menţinerii calificativului după prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la următoarea evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.

(7) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către:

a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, â fondurilor structurale şi de investiţii europene, a Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, a Mecanismului financiar norvegian, pentru personalul din CAPE, pentru personalul din DAPI şi UCAAPI responsabil cu activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene, precum şi pentru personalul din cadrul STS;

b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene, structurii responsabile CU soluţionarea contestaţiilor administrative, structurii din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit atât pentru mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, cât şi pentru Mecanismul financiar norvegian şi pentru personalul ANAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice, precum şi cu activităţile de verificare a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.

(8) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcţie, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2009, cu condiţia obţinerii avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, după caz.

(9) Avizul se acordă de către ministrul fondurilor europene sau de către ministrul finanţelor publice, în conformitate cu prevederile alin. (7).

Art. 5. - Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) solicită avizul Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, potrivit art. 4 alin. (7), pentru structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente:

a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii de avizare;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice;

c) structura organizatorică a instituţiei publice;

d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6, 19 şi 20 emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;

e) ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie;

f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat m procente pentru îndeplinirea acestora;

g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea;

h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-12,14,19 şi 20, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei;

i) ordinul de dispunere a activităţii de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, pentru structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 3, emis de ministrul finanţelor publice.

Art. 6. - Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate a solicitării de aviz.

Art. 7. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare care reglementează evaluarea profesională a diferitelor categorii de personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României, precum şi prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea semestrială a activităţii/ performanţelor profesionale individuale se realizează numai în scopul stabilirii numărului de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat/majorată salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare ale personalului prevăzut la art. 2 alin. (1) în funcţie de gradul de atingere a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă din perioada evaluată, prin raportare la atribuţiile specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile din fişa postului.

(2) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 iunie pentru semestrul I şi 1 iulie şi 31 decembrie pentru semestrul II din anul pentru care se face evaluarea semestrială.

(3) Perioada de evaluare semestrială este cuprinsă între data de 1 şi 10 a primei luni din semestrul următor perioadei evaluate.

(4) în urma evaluării semestriale a activităţilor/performanţelor profesionale individuale, personalului prevăzut la art. 2 alin. (1) i se acordă unul dintre următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”.

(5) Evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale nu se aplică personalului debutant.

(6) Procedura de evaluare semestrială a activităţii/ performanţelor profesionale individuale se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene, care va cuprinde stabilirea obiectivelor evaluate, criteriile de evaluare, formatele standard, calificativele obţinute şi modul în care acestea se corelează cu prevederile legale în vigoare care reglementează evaluarea profesională a diferitelor categorii de personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României.

Art. 8. - După evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale a personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), numărul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat/majorată salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare pot fi menţinute, crescute, diminuate ori neacordate, până la următoarea evaluare semestrială, fără a se depăşi în total numărul de clase de salarizare prevăzut de art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) în cazul obţinerii calificativului „foarte bine”, majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută;

b) în cazul obţinerii calificativului „bine”, majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută;

c) în cazul obţinerii calificativelor „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu se aplică majorare salarială.

Art. 9. - (1) Instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condiţiile prezentei hotărâri au obligaţia de a comunica Ministerului Fondurilor Europene sau Ministerului Finanţelor Publice, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, potrivit prevederilor art. 5.

(2) în cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) se referă numai la revenirea pe funcţie după o perioadă de suspendare potrivit legii sau la expirarea perioadei de mutare/detaşare/ promovare temporară pe alt post, nu se va emite un nou aviz, fiind aplicabil în continuare avizul anterior acordat şi numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.

(3) în toate celelalte cazuri, pe baza documentaţiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia în sensul menţinerii sau retragerii avizului iniţial acordat.

(4) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) şi data soluţionării cererii de către Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2.

Art. 10. - (1) în situaţiile în care Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul iniţial, ministrul fondurilor europene sau ministrul finanţelor publice va retrage, motivat, avizul acordat.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale, acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, să fie recuperate.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 14 martie 2005, se abrogă.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.