MONITORUL OFICIAL AL ROMยNIEI Nr. 231/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMยNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 231         LEGI, DECRETE, HOTĂRยRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 martie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRยRI ALE GUVERNULUI ROMยNIEI

 

185. - Hotărโre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărโrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

108. - Decizie privind ๎ncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marian Pinţur a funcţiei publice vacante din categoria ๎nalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

109. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Stelian Caramitru din funcţia publică de inspector guvernamental ๎n cadrul Secretariatului General al Guvernului ๎n funcţia publică de secretar general ๎n cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

364. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin

 

141. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE

 

2. - Hotărโre privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărโrea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMยNIA

 

16. - Hotărโre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia

 

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor romโne cu personalitate juridică, care ๎nfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Sebeş ๎n anul 2016, ๎n conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romโne cu personalitate juridică, care ๎nfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

HOTĂRยRI ALE GUVERNULUI ROMยNIEI

GUVERNUL ROMยNIEI

HOTĂRยRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărโrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ฮn temeiul art. 108 din Constituţia Romโniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, avโnd ๎n vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate ๎n patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romโniei adoptă prezenta hotărโre.

 

Art. I. - Anexa nr. 8 la Hotărโrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La poziţiile M.F.P. nr. 35867, 35868, 35869, 35870, 35871, 35872, 106596, 145409, 145410, 145411, 145412, 145439, 147867, 150033, 150034, 153744, 153745, 153746, 153748, 154460,154461 se modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărโre.

2. La poziţiile M.F.P. nr. 35867-35872, 145409-145412, 153745, 153746 se actualizează datele de identificare, cu ๎nscrierea ๎n inventar a cărţii funciare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărโre.

Art. II. - Ministerul Educaţie Naţionale şi Cercetării ştiinţifice ๎şi va actualiza ๎n mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, ๎mpreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare ๎n anexa nr. 8 la Hotărโrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 185.

 

ANFXA Nr. 1

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

 

Codul fiscal

Denumirea

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Grupa 8 (bunuri aflate ๎n patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar din domeniul public al statului

- lei -

Noua valoare de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

1

35867

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C1

S + P + 2E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 1.853 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30

5.270.215

4.605.957

2

35868

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C2, Serviciul Naţional de Evaluare şi Echivalare

S + P + M, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă,

Sc = 279 mp

533.872

445.470

3

35869

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C3 + C4 (Direcţia Administrativă)

- clădire P +1E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 63 mp, clădire: S + P + 1E, Sc = 87 mp

137.127

146.565

4

35870

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C5: garaj, bufet + magazii

zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 131 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-31

9.832

8.751

5

35871

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C6, atelier multiplicare

Parter, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 89 mp

59.199

58.113

6

35872

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C7: cabină poartă

zidărie cărămidă, ๎nvelitoare tablă, Sc = 10 mp

7.985

7.981

7

106596

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

S + P + 2E, ๎nvelitoare tablă, S utilă = 532,17 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 3,

bd. Hristo Botev nr. 17

767.171

627.828

8

145409

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, clădire C1 + C2

C2: S + P + 3E;

Sc = 320 mp, Sd = 1.456 mp; C1: S + P + 2E, Sc = 1.373 mp, Sd = 5.448 mp

Municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1

6.682.544

5 493.984

9

145410

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire C3

P+1E, Sc = 87 mp, Sd = 174 mp

165.153

125.038

10

145411

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire C4 + C5 + C6

C4: Sc = Sd = 29 mp, C5: Sc = Sd = 122 mp; C6: Sc = Sd = 83 mp

194.109

145.826

11

145412

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, clădire C7 şi alte construcţii speciale

P + construcţii special; - fundaţie beton pavaj curte interioară;

- gheretă cu Sd = 7 mp;

- coş de fum Sd = 9 mp;

- reţele canalizare;

- reţele termoficare,

๎mprejmuire

Municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1

564.742

570.380

12

145439

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Imobil Viilor

Clădire etaj 5, etaj 6 şi restaurant (parţial parter, parţial subsol); S utilă = 3.549,46 mp

Municipiul Bucureşti, Intrarea Viilor nr. 38, sectorul 5

6.433.979

6.118.717

13

147867

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Drum asfaltat;

- ๎mprejmuiri;

- gard stradă;

- reţele externe (reţele electrice, cămine canalizare, conducte alimentare cu apă, conducte canalizare, conducte termice, canal beton pentru conducte termice, conducte gaze)

Municipiul Bucureşti, sector 1,

str. Gen. H.M. Berthelot nr. 28-30

33.560

37.337

14

150033

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire arhivă

S + P + 2E, Sc = 814 mp

Oraşul Pantelimon, Bd. Biruinţei nr. 25

1.228.332

1.230.156

15

150034

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - teren arhivă

S = 814 mp

Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon,

Bd. Biruinţei nr. 25

171.217

312.358

16

153744

8.29.06

Teren aferent nr. MF 106596

S = 183 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 3,

bd. Hristo Botev nr. 17

699.860

693.969

17

153745

8.29.06

Teren aferent construcţiilor din str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26 -30

S teren = 5.400 mp

Municipiul Bucureşti, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30, sectorul 1

20.192.674

20 961.581

18

153746

8.29.06

Teren aferent clădirilor din str. Spiru Haret nr. 10-12

S teren = 3.507 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Spiru Haret nr. 10-12

11.802.618

12.808.372

19

153748

8.29.06

Post trafo racordare energie electrică

Post transformare

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

str. Gen. H.M. Berthelot nr. 26-30

18.604

20.698

20

154460

8.29.06

Clădire

Et. 9-12

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Caransebeş nr. 1

1.039.861

1.156.898

21

154461

8.29.06

Clădire

Et. 7,8, Su = 1.479,57 mp

1.951,679

1.675.647

 

ANEXA Nr. 2

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care ๎şi modifică descrierea tehnică

 

 

Codul fiscal

Denumirea

Ordonator principat de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Grupa 8 (bunuri aflate ๎n patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Descrierea tehnică din domeniul public al statului

Noua descriere tehnică

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

1

35867

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C1

S + P + 2E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 1.853 mp

S + P + 2E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 1.853 mp,

CF nr. 231718

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30

2

35868

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C2, Serviciul Naţional de Evaluare şi Echivalare

S + P + M, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 279 mp

S + P + M, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 279 mp,

CF nr. 231718

3

35869

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C3 + C4 (Direcţia Administrativă)

- clădire P+1E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 63 mp, clădire: S + P+1E,

Sc = 87 mp

- clădire P+ 1E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 63 mp, clădire: S + P +1E, Sc = 87 mp,

CF nr. 231718

4

35870

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

corp C5: garaj, bufet + magazii

zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 131 mp

zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 131 mp,

CF nr. 231718

5

35871

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C6, atelier multiplicare

Parter, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă, Sc = 89 mp

Parter, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ๎nvelitoare tablă,

Sc = 89 mp,

CF nr. 231718

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30

6

35872

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C7, cabină poartă

zidărie cărămidă, ๎nvelitoare tablă, Sc = 10 mp

zidărie cărămidă, ๎nvelitoare tablă, Sc = 10 mp,

CF nr. 231718

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-31

7

145409

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire C1 + C2

C2: S + P + 3E; Sc = 320 mp, Sd = 1.456 mp;

C1:S + P + 2E,Sc= 1.373 mp, Sd = 5.448 mp

C2: S + P + 3E; Sc = 320 mp, Sd = 1.456 mp; C1:S + P + 2E, Sc= 1.373 mp, Sd = 5.448 mp,

CF nr. 231261

Municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1

8

145410

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire C3

P + 1E. Sc = 87 mp,

Sd = 174 mp

P+1E, Sc = 87 mp, Sd = 174 mp, CF nr. 231261

9

145411

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire C4+C5+C6

C4: Sc = Sd = 29 mp,

C5: Sc = Sd = 122 mp,

C6: Sc = Sd = 83 mp

C4: Sc = Sd = 29 mp, C5: Sc = Sd = 122 mp, C6: Sc = Sd = 83 mp,

CF nr. 231261

10

145412

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice + clădire C7 şi alte construcţii speciale

P + construcţii special:

- fundaţie beton pavaj curte interioară;

- gheretă cu Sd = 6 mp; - coş de fum Sd = 9 mp;

- reţele canalizare;

- reţele termoficare, ๎mprejmuire

P + construcţii special:

- fundaţie beton pavaj curte interioară;

- gheretă cu Sd = 7 mp;

- coş de fum Sd = 9 mp;

- reţele canalizare;

- reţele termoficare, ๎mprejmuire,

CF nr. 231261

Municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1

11

153745

8.29.06

Teren aferent construcţiilor din str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30

S teren = 5.400 mp

S teren = 5.400 mp,

CF nr. 231718

Municipiul Bucureşti, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30, sectorul 1

12

153746

8.29.06

Teren aferent clădirilor din str. Spiru Haret nr. 10-12

S teren = 3.507 mp

S teren = 3.507 mp,

CF nr. 231261

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Spiru Haret nr. 10-12

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMยNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind ๎ncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marian Pinţur a funcţiei publice vacante din categoria ๎nalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Avโnd ๎n vedere solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor formulată prin Adresa nr. 6.244 din 11 martie 2016,

๎n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romโniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării ๎n vigoare a prezentei decizii ๎ncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marian Pinţur a funcţiei publice vacante din categoria ๎nalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 108.

 

GUVERNUL ROMยNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Stelian Caramitru din funcţia publică de inspector guvernamental ๎n cadrul Secretariatului General al Guvernului ๎n funcţia publică de secretar general ๎n cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Avโnd ๎n vedere solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor formulată prin Adresa nr. 6.244 din 11 martie 2016,

๎n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romโniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărโrea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea ๎n categoria ๎nalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea ๎nalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - ฮncepโnd cu data intrării ๎n vigoare a prezentei decizii, domnului Stelian Caramitru i se aplică mobilitatea din funcţia publică de inspector guvernamental ๎n cadrul Secretariatului General al Guvernului ๎n funcţia publică de secretar general ๎n cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează; Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 109.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin

 

Văzโnd Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 50 din 11 ianuarie 2016,

๎n temeiul prevederilor:

- părţii a II-a titlul I cap. III din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului:

- Regulamentului delegat (UE) nr. 560/2015 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului ๎n ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie;

- Regulamentului de punere ๎n aplicare (UE) nr. 561/2015 al Comisiei din 7 aprilie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului ๎n ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantări de viţă-de-vie;

- art. 70 din Legea viei şi vinului ๎n sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;

- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărโrea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, prevăzute ๎n anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării ๎n vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, publicat ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 591 din 20 august 2012;

b) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 164/2012 privind stabilirea nivelului taxei pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi din rezerva naţională, publicat ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 574 din 13 august 2012.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 364.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Obiective şi definiţii

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează cadrul general prin care se instituie procedura de gestionare şi acordare a autorizaţiilor de plantare/replantare, precum şi a autorizaţiilor provenite din conversia drepturilor de plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin, componentă a potenţialului de producţie viticol din Romโnia.

Art. 2. - Prezentele norme au ca obiect punerea la dispoziţia celor interesaţi din domeniul viticol a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor legale prevăzute la art. 1, ๎n corelare şi cu prevederi ale altor acte normative ๎n vigoare, privind procedura de acordare, formularele necesare şi criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare gestionării şi acordării autorizaţiilor de plantare/replantare, precum şi a autorizaţiilor provenite din conversia drepturilor de plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin.

Art. 3. - ฮn sensul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:

a) Registrul plantaţiilor viticole, denumit ๎n continuare R.P.V., este principala componentă a Sistemului informatic naţional al viei şi vinului şi instrument de bază pentru punerea ๎n aplicare a măsurilor de sprijin ๎n sectorul vitivinicol, care cuprinde parcelele cultivate cu viţă-de-vie pentru struguri de vin şi ๎n care se ๎nregistrează plantări, defrişări, modificări ale datelor cuprinse ๎n fişele electronice ale parcelelor viticole existente, pe baza legislaţiei naţionale ๎n vigoare;

b) sistemul autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin - noul sistem care reglementează dreptul de a ๎nfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pentru struguri de vin şi care se aplică ๎n perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 20^0;

c) conversia drepturilor de plantare/replantare - procedura prin care se asigură trecerea de la sistemul de drepturi de plantare/replantare la sistemul autorizaţiilor de plantare/ replantare;

d) autorizaţia de plantare provenită din conversie - dreptul de a ๎nfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pentru struguri de vin, obţinut prin conversia drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională sau judeţeană;

e) autorizaţia de replantare provenită din conversie-dreptul de a ๎nfiinţa 6 plantaţie de viţă-de-vie pentru struguri de vin, obţinut prin conversia drepturilor individuale de replantare alocate ๎n R.P.V. sau obţinute ca urmare a unei defrişări;

f) drepturile individuale de replantare alocate ๎n R.P.V. - drepturile individuale de replantare aflate ๎n stare „alocat” sau „cumpărat” ๎n R.P.V.;

g) autorizaţia pentru plantări noi - dreptul de a ๎nfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pentru struguri de vin care se acordă solicitanţilor ๎n limita procentului de 1% din suprafaţa totală cultivată efectiv cu viţă-de-vie şi stabilită la data de 31 iulie a anului precedent;

h) autorizaţia de replantare - dreptul de a ๎nfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pentru struguri de vin pe o suprafaţă echivalentă ๎n cultură pură cu cea a suprafeţelor ๎nscrise ๎n R.P.V. care au fost defrişate;

i) autorizaţia pentru replantarea anticipată - dreptul de a ๎nfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pe o suprafaţă echivalentă ๎n cultură pură, concomitent cu păstrarea plantaţiei supuse defrişării pโnă cel mai tโrziu la sfโrşitul celui de-al patrulea an de la data la care au fost realizate noile plantări de viţă-de-vie, cu condiţia constituirii unei garanţii;

j) autorizaţii de plantare/replantare - actul administrativ emis de autorităţile administraţiei publice competente prin care se recunoaşte solicitantului posibilitatea ๎nfiinţării unei plantaţii de viţă-de-vie pentru struguri de vin pe o suprafaţă determinată, exprimată ๎n hectare;

k) parcela viticolă - suprafaţa de pămโnt continuă plantată cu viţă-de-vie delimitată de perimetrul extern al butucilor de viţă-de-vie la care se adaugă o zonă-tampon a cărei lăţime corespunde jumătăţii distanţei dintre rโnduri;

l) plantare - fixarea la loc definitiv a viţelor altoite sau a porţiunilor de viţă-de-vie ๎nrădăcinate, ๎n scopul producerii de struguri, de coarde-altoi şi coarde-portaltoi;

m) defrişare - eliminarea completă a butucilor de viţă, inclusiv a rădăcinilor;

n) beneficiarii autorizaţiilor de plantare/replantare - persoane fizice/juridice care deţin, exploatează sau ๎nfiinţează plantaţii de viţă-de-vie cu soiuri nobile pentru vin ๎n cadrul arealelor viticole delimitate pentru cultivarea viţei-de-vie.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Autorităţile cu atribuţii ๎n gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin

 

Art. 4. - (1) Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit ๎n continuare O.N.V.P.V., este instituţia responsabilă la nivel naţional cu gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin.

(2) Structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este responsabilă pentru certificarea suprafeţelor defrişate, certificarea plantării/replantării viţei-de-vie şi certificarea modificării datelor unei parcele viticole.

(3) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite ๎n continuare D.A.J., din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt responsabile cu operarea şi actualizarea datelor cuprinse ๎n R.P.V., sub instruirea şi suportul tehnic al O.N.V.P.V.

(4) Certificarea plantării/replantării viţei-de-vie se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, ๎n baza unei cereri de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de ๎nscriere ๎n R.P.V., al cărei model este prevăzut ๎n anexa nr. 1.

(5) La depunerea la D.A.J. a cererii de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de ๎nscriere ๎n R.P.V., solicitanţii trebuie să prezinte documente prin care să ateste dreptul de proprietate sau dreptul de a exploata terenul pentru care au făcut cererea de plantare/replantare şi să prezinte autorizaţia de plantare/replantare emisă pe numele lor.

(6) Certificarea suprafeţelor de viţă-de-vie defrişate se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, ๎n baza unei declaraţii de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.P.V., al cărei model este prevăzut ๎n anexa nr. 2.

(7) La depunerea la D.A.J. a declaraţiei de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.P.V., solicitanţii trebuie să prezinte documente care să ateste dreptul de proprietate sau dreptul de exploatare a parcelelor viticole pentru care s-a făcut declaraţia de defrişare/defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie.

(8) Modificarea datelor unei parcele viticole ๎nscrise ๎n R.P.V. se ๎nregistrează ๎n conformitate cu documentul prevăzut ๎n anexa nr. 3.

(9) Pentru certificarea modificării unor date ๎nscrise ๎n R.P.V. de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, solicitanţii trebuie să prezinte documente care să justifice modificările solicitate prin intermediul cererii de modificare a unor date ๎n R.P.V.

 

CAPITOLUL II

Gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin

 

Art. 5. - (1) Plantarea viţei-de-vie pentru struguri de vin se face numai ๎n baza unei autorizaţii de plantare/replantare. Aceste autorizaţii se referă la plantări noi, replantări şi la drepturi care urmează să fie convertite.

(2) Autorizaţiile se eliberează fără costuri pentru solicitanţi.

(3) Autorizaţiile de plantare/replantare se folosesc pentru plantarea viţei-de-vie de struguri pentru vin doar ๎n arealul viticol delimitat prin legislaţia naţională ๎n vigoare.

 

SECŢIUNEA 1

Procedura administrativă privind conversia drepturilor de plantare/replantare

 

SUBSECŢIUNEA 1.1

Conversia drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională sau judeţeană

 

Art. 6. - (1) Conversia drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională sau judeţeană ๎n autorizaţii de plantare se face ๎n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.028/2015 pentru stabilirea termenului de conversie a drepturilor de plantare acordate producătorilor ๎nainte de 31 decembrie 2015 şi valabile la această dată ๎n autorizaţii de plantare, pe acelaşi amplasament şi aceeaşi suprafaţă care au fost ๎nscrise ๎n certificatul de acordare a drepturilor de plantare.

(2) Modelul cererii de conversie a drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională sau judeţeană ๎n autorizaţii de plantare este prevăzut ๎n anexa nr. 4.

(3) După verificarea valabilităţii drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională sau judeţeană pentru care a fost solicitată conversia, autorizaţiile de plantare se emit ๎n termen de maximum 3 luni de la depunerea cererii de conversie.

(4) Autorizaţiile de plantare provenite din conversia drepturilor de plantare din rezerva naţională şi judeţeană se eliberează de către O.N.V.P.V. ฮn 3 exemplare originale. Un exemplar se ๎nmโnează solicitantului, un exemplar se păstrează la O.N.V.P.V. şi un exemplar se transmite la D.A.J.

(5) Modelul autorizaţiei de plantare menţionate la alin. (4) este prevăzut ๎n anexa nr. 5.

Art. 7. - La solicitarea titularului autorizaţiei de plantare provenite din conversia drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională, plantarea se poate face şi pe o altă suprafaţă a exploataţiei, ๎n baza unui memoriu justificativ depus la O.N.V.P.V., cu condiţia ca noua suprafaţă să aibă aceeaşi dimensiune ๎n hectare şi să fie localizată ๎n areal D.O.C. şi/sau I.G.

Art. 8. - La solicitarea titularului autorizaţiei de plantare provenite din conversia drepturilor de plantare acordate din rezerva judeţeană, plantarea se poate face şi pe o altă suprafaţă a exploataţiei, ๎n baza unui memoriu justificativ depus la O.N.V.P.V./cu condiţia ca noua suprafaţă să aibă aceeaşi dimensiune ๎n hectare şi să fie localizată ๎n arealul viticol prevăzut de legislaţia naţională ๎n vigoare.

 

SUBSECŢIUNEA 1.2

Conversia drepturilor individuale de replantare alocate ๎n R.P.V.

 

Art. 9. - (1) Drepturile individuale de replantare obţinute ca urmare a unei defrişări şi drepturile individuale de replantare alocate ๎n R.P.V., anterior datei de 31 decembrie 2015, care nu au fost utilizate şi care sunt valabile la data respectivă, se convertesc ๎n autorizaţii de replantare doar prin depunerea unei cereri ๎n acest sens.

(2) Cererile pentru conversia drepturilor individuale de replantare alocate ๎n R.P.V. se depun la D.A.J.

(3) Prin cererile menţionate la alin. (2) se poate solicita conversia totală sau parţială a drepturilor individuale de replantare alocate ๎n R.P.V.

(4) Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru conversia drepturilor individuale de replantare menţionate la alin. (2) este 31 decembrie 2020.

(5) Autorizaţiile acordate ๎n conformitate cu alin. (1) au aceeaşi perioadă de valabilitate cu a drepturilor individuale de replantare alocate ๎n R.P.V,

(6) Autorizaţiile de replantare acordate ๎n conformitate cu alin. (1) expiră cel tโrziu la 31 decembrie 2023.

(7) Modelul cererii pentru conversia drepturilor individuale de replantare alocate ๎n R.P.V. este prevăzut ๎n anexa nr. 6.

(8) După verificarea valabilităţii drepturilor individuale de replantare alocate ๎n R.P.V. pentru care a fost solicitată conversia, autorizaţiile de replantare se emit ๎n termen de maximum 3 luni de la depunerea cererii de conversie.

(9) Modelul autorizaţiei de replantare provenite din conversia drepturilor individuale de replantare alocate ๎n R.P.V. este prevăzut ๎n anexa nr. 7.

(10) Autorizaţiile de replantare provenite din conversia drepturilor individuale de replantare alocate ๎n R.P.V. se eliberează de către D.A.J. ฮn 3 exemplare originale. Un exemplar se ๎nmโnează solicitantului, un exemplar se păstrează la D.A.J. şi un exemplar se transmite la O.N.V.P.V.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Gestionarea şi procedura de acordare a autorizaţiilor pentru replantare

 

Art. 10. - (1) Autorizaţia de replantare se acordă cultivatorului plantaţiei viticole, la solicitarea acestuia, ๎n baza declaraţiei de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie, pe o suprafaţă echivalentă ๎n cultură pură cu suprafaţa viticolă defrişată şi ๎nscrisă ๎n R.P.V. ฮn cazul ๎n care nu există identitate ๎ntre cultivatorul şi proprietarul plantaţiei viticole, cultivatorul va prezenta un acord scris al proprietarului plantaţiei viticole defrişate ๎n vederea eliberării autorizaţiei de replantare pe numele său.

(2) Certificarea suprafeţelor defrişate se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, ๎n conformitate cu declaraţia de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie, ca urmare a notificării defrişării de către cultivator şi a efectuării unei verificări.

(3) Declaraţia de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie care conţine certificarea defrişării se depune la D.A.J.

(4) Cererea de acordare a autorizaţiei de replantare se depune la D.A.J. ฮn anul ๎n care s-a efectuat defrişarea sau cel tโrziu pโnă la sfโrşitul anului următor şi va fi ๎nsoţită de declaraţia de defrişare vizată de structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol.

(5) Nedepunerea cererii ๎n termenul prevăzut la alin. (4) duce la pierderea dreptului de a solicita eliberarea autorizaţiei de replantare.

(6) Modelul cererii de acordare a autorizaţiei de replantare este prevăzut ๎n anexa nr. 8.

(7) Autorizaţia de replantare este valabilă 3 ani de la data la care a fost acordată şi se utilizează ๎n exploataţia aceluiaşi solicitant care a efectuat defrişarea.

(8) Modelul autorizaţiei de replantare este prevăzut ๎n anexa nr. 9.

(9) Autorizaţiile de replantare se eliberează ๎n termen de 3 luni de la depunerea cererilor de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, ๎n 3 exemplare originale. Un exemplar se ๎nmโnează solicitantului, un exemplar se păstrează la D.A.J. şi un exemplar se transmite la O.N.V.P.V.

(10) Neutilizarea autorizaţiei de replantare acordate duce la pierderea dreptului de a beneficia de eliberarea unei noi autorizaţii de replantare pe o perioadă de 2 ani de la expirarea valabilităţii autorizaţiei de replantare neutilizate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Gestionarea şi procedura de acordare a autorizaţiilor pentru replantarea anticipată

 

Art. 11. - (1) Autorizaţia de replantare anticipată se acordă cultivatorului plantaţiei viticole, la solicitarea acestuia, ๎n baza declaraţiei de defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie şi cererii pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată, al cărei model este prevăzut ๎n anexa nr. 10, pe o suprafaţă echivalentă ๎n cultură pură cu suprafaţa viticolă ce va fi defrişată şi este ๎nscrisă ๎n R P.V. ฮn cazul ๎n care nu există identitate ๎ntre cultivatorul şi proprietarul plantaţiei viticole, cultivatorul va prezenta un acord scris al proprietarului plantaţiei viticole propuse pentru defrişare ๎n vederea eliberării autorizaţiei de replantare anticipată pe numele său.

(2) Certificarea suprafeţelor defrişate se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, ๎n conformitate cu declaraţia de defrişare ulterioară prevăzută la alin, (1).

(3) Declaraţia de defrişare ulterioară a plantaţiilor de viţă-de-vie se depune la D.A.J.

(4) Prin declaraţia menţionată la alin. (3) cultivatorul ๎şi ia angajamentul să defrişeze parcelele de viţă-de-vie pโnă la sfโrşitul celui de-al patrulea an de la data plantării noilor viţe.

(5) Cererea de acordare a autorizaţiei de replantare anticipată se depune la D.A.J. odată cu declaraţia de defrişare ulterioară a plantaţiilor de viţă-de-vie.

(6) ๎n cazul ๎n care beneficiarul autorizaţiei de replantare anticipată nu efectuează defrişarea ๎n termenul prevăzut la alin. (4), plantaţia nouă este considerată plantaţie ilegală şi nu beneficiază de sprijin financiar naţional şi de la Uniunea Europeană. Plantaţia va fi defrişată pe cheltuiala cultivatorului, ๎n conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea viei şi vinului ๎n sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015.

(7) Autorizaţia de replantare anticipată este valabilă 3 ani de la data la care a fost acordată şi se utilizează ๎n exploataţia aceluiaşi solicitant care va efectua defrişarea.

(6) Modelul autorizaţiei de replantare anticipată este prevăzut ๎n anexa nr. 11.

(9) Autorizaţiile de replantare anticipată se eliberează de către D.A.J. ฮn 3 exemplare originale. Un exemplar se ๎nmโnează solicitantului, un exemplar se păstrează la D.A.J. şi un exemplar se transmite la O.N.V.P.V.

(10) Neutilizarea autorizaţiei de replantare anticipată acordate duce la pierderea dreptului de a beneficia de eliberarea unei noi autorizaţii de replantare pe o perioadă de 2 ani de la expirarea valabilităţii autorizaţiei de replantare anticipată neutilizate.

Art. 12. - (1) ๎n cazul defrişării ulterioare a unei plantaţii viticole, solicitanţii trebuie să constituie o garanţie bancară ๎n valoare egală cu contravaloarea defrişării pentru suprafaţa pentru care s-a acordat autorizaţia de replantare anticipată, pe baza devizului-cadru de cheltuieli ๎ntocmit de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească.

(2) Garanţia pentru defrişarea ulterioară a plantaţiei viticole va fi constituită la D.A.J., după cum urmează:

a) sub formă de depozit ๎n numerar, prin depunere ๎n numerar sau prin virament bancar ๎n contul deschis pe numele D.A.J. la Trezoreria Statului;

b) sub formă de scrisoare de garanţie bancară.

(3) Dacă defrişarea a fost realizată ๎n intervalul celor 4 ani, D.A.J. va restitui solicitantului garanţia bancară depusă, ๎n termen de 30 de zile de la completarea lit. D din anexa nr. 10.

(4) Dacă nu s-a realizat plantarea anticipată ๎n termen de 3 ani de la acordarea autorizaţiei de replantare anticipată, D.A.J. va restitui solicitantului garanţia bancară depusă, la cererea acestuia, după efectuarea verificărilor atโt ๎n teren, de către consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, cโt şi ๎n R.P.V.

Art. 13. - Pentru a dobโndi autorizaţia de replantare anticipată, solicitanţii trebuie să depună la D.A.J. următoarele:

a) declaraţie de defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie şi cerere pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată, al cărei model este prevăzut ๎n anexa nr. 10;

b) copie conformă cu originalul de pe actul de identificare a persoanei fizice/juridice;

c) copie conformă cu originalul de pe actele care atestă dreptul de proprietate şi/sau de exploatare asupra terenului pentru care se solicită autorizaţia de replantare anticipată;

d) garanţie ๎n valoare egală cu valoarea defrişării suprafeţei de viţă-de-vie propuse pentru defrişare;

e) angajamentul de a suporta costurile defrişării plantaţiei ๎nfiinţate ๎n situaţia ๎n care nu efectuează defrişarea plantaţiei coexistente cel mai tโrziu la sfโrşitul celui de-al patrulea an de la plantarea noilor viţe pentru care s-a acordat autorizaţia de replantare anticipată.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Gestionarea, procedura şi condiţiile privind acordarea autorizaţiilor pentru plantări noi

 

Art. 14. - Autorizaţiile pentru plantări noi se acordă anual, ๎n procent de 1% din suprafaţa naţională totală cultivată cu viţă-de-vie pentru struguri de vin.

Art. 15. - Autorizaţiile pentru plantări noi se acordă ๎n baza unei cereri solicitanţilor care ๎ndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

a) solicitantul deţine sau are drept de exploatare pentru o suprafaţă de dimensiune cel puţin egală cu cea pentru care solicită autorizaţie de plantare;

b) solicitantul dispune de o pregătire şi o competenţă profesională corespunzătoare;

c) suprafaţa să fie localizată ๎n areal viticol.

Art. 16. - Dacă suprafaţa totală vizată de cereri nu depăşeşte suprafaţa alocată anual pentru plantări noi, se acceptă toate cererile eligibile.

Art. 17. - Dacă suprafaţa totală vizată de cereri depăşeşte suprafaţa alocată anual pentru plantări noi, autorizaţiile se acordă ๎n baza ๎mpărţirii proporţionale a hectarelor disponibile ๎ntre toţi solicitanţii.

Art. 18. - (1) Cererile de autorizaţii pentru plantări noi se depun anual ๎n perioada 15 ianuarie-15 martie şi trebuie să fie ๎nsoţite de următoarele documente:

a) memoriu justificativ, care cuprinde: identificarea persoanei fizice/juridice, o scurtă descriere a amplasamentului şi localizarea acestuia, precum şi principalele caracteristici ale plantaţiei viticole propuse spre ๎nfiinţare;

b) copie a planului cadastral de ๎ncadrare ๎n zonă cu identificarea parcelei/parcelelor propuse pentru plantare sau schiţă la scară a acestora;

c) copie conformă cu originalul de pe actele care atestă dreptul de proprietate şi/sau de exploatare asupra terenului pe care se doreşte ๎nfiinţarea plantaţiei viticole;

d) pentru dovedirea pregătirii şi competenţei profesionale corespunzătoare ๎n domeniul vitivinicol, solicitanţii vor prezenta unul dintre următoarele documente:

- diplomă de absolvire ๎n domeniul horticol şi/sau agricol;

- cursuri de specialitate ๎n domeniul agricol şi/sau horticol;

- documente edificatoare care probează/confirmă pregătirea şi competenţa profesională corespunzătoare ๎n domeniul vitivinicol şi personal specializat ๎n domeniu.

(2) Modelul cererii prevăzute la alin. (1) este prezentat ๎n anexa nr. 12.

(3) După perioada de depunere a cererilor pentru plantări noi, solicitanţii care nu ๎ndeplinesc condiţiile de eligibilitate sunt informaţi cu privire la acest lucru.

(4) Autorizaţiile pentru plantări noi se acordă solicitanţilor eligibili cel tโrziu la data de 1 august.

(5) ๎n cazul ๎n care autorizaţia este acordată pe o suprafaţă mai mică de 50% decโt cea solicitată ๎n cerere, solicitantul poate refuza autorizaţia ๎n termen de o lună de la acordarea acesteia şi nu va fi sancţionat administrativ.

(6) Suprafeţele menţionate la alin. (5) vor fi adăugate procentului de 1 % disponibil pentru autorizaţii de plantări noi ๎n anul următor.

(7) Autorizaţia pentru plantări noi este valabilă 3 ani de la data la care a fost acordată.

(8) Modelul autorizaţiei pentru plantări noi este prevăzut ๎n anexa nr. 13.

(9) Autorizaţiile pentru plantări noi se eliberează de către O.N.V.P.V. ฮn 3 exemplare originale Un exemplar se ๎nmโnează solicitantului, un exemplar se păstrează la O.N.V.P.V. şi un exemplar se transmite la D.A.J.

(10) Autorizaţiile pentru plantări noi nu vor putea fi folosite pentru a accesa programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Excepţii de la sistemul autorizaţiilor de plantare/replantare

 

Art. 19. - Sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie nu se aplică ๎n următoarele cazuri:

a) plantaţiile ๎nfiinţate ๎n scop experimental;

b) plantaţiile ๎nfiinţate pentru viţa-mamă pentru altoi;

c) plantaţiile ๎nfiinţate pentru consum propriu;

d) plantaţiile ๎nfiinţate pentru portaltoi;

e) plantaţiile ๎nfiinţate ๎n urma unor măsuri de expropriere ๎n interes public.

Art. 20. - (1) Plantarea sau replantarea suprafeţelor destinate unor scopuri experimentale sau plantările de viţă-mamă pentru altoi şi plantaţiile de portaltoi se fac cu condiţia notificării prealabile a consilierilor cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol şi a inspectorilor O.N.V.P.V.

(2) Notificarea trebuie să conţină informaţii cu privire la suprafaţa şi perioada ๎n care va avea loc experimentul, respectiv perioada de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi şi portaltoi.

(3) Cultivatorii pot prelungi perioadele respective cu condiţia notificării consilierilor cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol şi O.N.V.P.V.

(4) Produsele vitivinicole obţinute de pe aceste suprafeţe ๎n această perioadă nu pot fi comercializate.

(5) La sfโrşitul perioadei experimentale sau la sfโrşitul perioadei de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi şi portaltoi, producătorul trebuie să defrişeze suprafaţa respectivă pe cheltuiala proprie.

(6) Dacă la sfโrşitul perioadei experimentale sau la sfโrşitul perioadei de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi şi portaltoi producătorul hotărăşte să comercializeze produsele obţinute de pe această suprafaţă, trebuie să obţină o autorizaţie de plantare pentru suprafaţa respectivă.

(7) Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică şi pentru plantaţiile care au fost ๎nfiinţate prin folosirea unui drept de plantare nouă acordat conform vechiului sistem de drepturi de plantare.

(8) Plantarea sau replantarea suprafeţelor ale căror produse vitivinicole sunt destinate exclusiv pentru consum propriu se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:

a) suprafaţa nu depăşeşte 0,1 hectare;

b) produsele vitivinicole obţinute pe această suprafaţă nu se comercializează.

(9) Un producător care a pierdut o suprafaţă cu viţă-de-vie ๎n urma unor măsuri de expropriere ๎n interes public are dreptul de a planta o nouă suprafaţă care să nu depăşească 105% din suprafaţa viticolă de cultură pură. Suprafaţa nou-plantată se ๎nregistrează ๎n R.P.V.

(10) Defrişările suprafeţelor menţionate la art. 19 pct. a), b), c) şi d) nu duc la obţinerea unei autorizaţii de replantare.

(11) O astfel de autorizaţie se acordă ๎n cazul defrişării suprafeţelor nou-plantate ๎n urma măsurii de expropriere ๎n interes public.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Cazurile excepţionale ๎n care este permis transferul autorizaţiilor de plantare/replantare

 

Art. 21. - (1) Transferul de autorizaţii, indiferent că sunt transferate separat sau ๎mpreună cu drepturile de dispunere sau de proprietate asupra suprafeţei specifice pentru care a fost acordată autorizaţia, este interzis.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor producătorilor, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice.

Art. 22. - Prin excepţie de la prevederile art. 21, ๎n anumite situaţii excepţionale transferul autorizaţiilor de plantare/replantare este permis, şi anume:

a) prin succesiune, ๎n cazul decesului titularului autorizaţiei de plantare/replantare;

b) prin fuziune, ๎n cazul ๎n care persoana juridică deţinătoare a autorizaţiei de plantare/replantare este absorbită de o altă persoană juridică şi, prin urmare, nu ๎şi poate păstra personalitatea juridică;

c) prin divizare, ๎n cazul ๎n care persoana juridică deţinătoare a autorizaţiei de plantare/replantare este divizată ๎n diferite persoane juridice şi dispare.

Art. 23. - (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 22, persoanele fizice sau juridice care dobโndesc dreptul de a folosi autorizaţiile de plantare/replantare vor completa:

a) anexa nr. 14, ๎n vederea modificării autorizaţiei de replantare/autorizaţiei de replantare provenite din conversie;

b) anexa nr. 15, ๎n vederea modificării autorizaţiei de plantare/autorizaţiei de plantare provenite din conversie.

(2) Anexa nr. 14 ๎mpreună cu documentele justificative se vor depune la D.A.J.

(3) Anexa nr. 15 ๎mpreună cu documentele justificative se vor depune la O.N.V.P.V.

(4) Autorizaţia de plantare/replantare modificată va fi emisă doar după verificarea documentelor justificative de către persoanele responsabile din cadrul D.A.J. sau O.N.V.P.V.

(5) Autorizaţiile acordate ๎n conformitate cu alin. (4) au aceeaşi perioadă de valabilitate ca autorizaţia de plantare/replantare acordată iniţial

(6) Modelul autorizaţiei de replantare modificate este prevăzut ๎n anexa nr. 16.

(7) Modelul autorizaţiei de plantare modificate este prevăzut ๎n anexa nr. 17.

Art. 24. - (1) Nu constituie transfer al autorizaţiilor de plantare/replantare următoarele cazuri:

a) cazul incapacităţii legale, cโnd un reprezentant legal sau un tutore poate acţiona ๎n numele producătorului;

b) schimbarea denumirii, dacă producătorul care deţine autorizaţia este persoană juridică, nu afectează dreptul persoanei de a folosi autorizaţiile;

c) schimbarea formei juridice nu afectează dreptul de a folosi autorizaţiile;

d) cazul ๎n care persoana juridică deţinătoare a autorizaţiei nu dispare, ci absoarbe o altă persoană sau alte persoane juridice şi ๎şi păstrează personalitatea juridică ๎n baza legii naţionale;

e) cazul ๎n care persoana juridică deţinătoare a autorizaţiilor nu dispare, ci creează o altă persoană sau alte persoane juridice cu parte din capitalul său şi ๎şi păstrează personalitatea juridică ๎n baza legii naţionale.

(2) Cazurile enumerate la alin. (1) nu implică modificarea autorizaţiei de plantare/replantare acordate iniţial.

 

CAPITOLUL III

Plantările ilegale

 

Art. 25. - (1) Plantaţiile de viţă-de-vie ๎nfiinţate fără autorizaţie de plantare/replantare, cu excepţia celor prevăzute la art. 19, sunt considerate plantaţii ilegale.

(2) ๎n termen de 4 luni de la constatarea acestei nereguli, cultivatorii plantaţiei sunt obligaţi să defrişeze plantaţia ilegală pe propria cheltuială.

(3) ๎n cazul ๎n care nu se realizează defrişarea ๎n termenul prevăzut la alin. (2), autoritatea competentă asigură defrişarea suprafeţei respective ๎n termen de 2 ani de la expirarea perioadei de 4 luni.

(4) Costurile aferente sunt imputate cultivatorului plantaţiei şi se adaugă la sancţiunea financiară aplicabilă prevăzută de legislaţia naţională ๎n vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de soluţionare a cererilor

 

Art. 26. - (1) Autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3) examinează dacă documentaţia care stă la baza cererii depuse de către solicitanţi ๎ndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentele norme.

(2) ๎n cazul ๎n care documentaţia depusă nu este completă se va solicita ๎n scris completarea acesteia, ๎n termen de 15 zile lucrătoare.

(3) Dacă ๎n termenul prevăzut la alin. (2) solicitantul transmite informaţii incomplete sau nu transmite informaţiile solicitate, cererea depusă este respinsă.

(4) ๎mpotriva deciziei de respingere a cererilor prevăzute la alin, (1) solicitantul se poate adresa instanţei de contencios administrativ,

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 27. - (1) ๎n vederea emiterii autorizaţiei pentru plantări noi, inspectorul teritorial al O.N.V.P.V. verifică, administrativ şi la faţa locului, amplasamentul destinat plantării viţei-de-vie ๎n conformitate cu datele din documentaţia depusă de solicitant.

(2) Procedura de verificare prevăzută la alin. (1) se aprobă prin decizie a directorului general al O.N.V.P.V.

Art. 28. - (1) Emitentul autorizaţiilor de plantare/replantare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă ๎n care acestea sunt ๎nscrise ๎n ordinea emiterii.

(2) Autorizaţia de plantare/replantare se eliberează solicitantului direct sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Autorităţile cu atribuţii ๎n gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin prevăzute ๎n cap. I secţiunea a 2-a se organizează pentru a prelua atribuţiile prevăzute prin prezentele norme.

(4) Autorităţile cu atribuţii ๎n gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin prevăzute ๎n cap. I secţiunea a 2-a vor organiza sesiuni de instruiri comune ๎n vederea aplicării prezentului ordin.

Art. 29. - Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERERE

de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de ๎nscriere ๎n R.P.V.

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ……………………….

Cerere de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de ๎nscriere ๎n R.P.V.

ฮnregistrare D.A.J.

Nr. ……………/…………………..

A. Adresa exploatatei:

B. Inspectorul teritorial al O.N.V.P.V.: Prezenta cerere fiind examinată şi verificată, parcelele viticole ale căror caracteristici figurează la lit. D avizează favorabil/nefavorabil 1).

Judeţul ……………………….

Localitatea ……………………….

Comuna/Oraşul ……………………….

Data ……………………….

Satul/Localitatea ……………………….

Semnătura ……………………….  Stampila ……………………….

Cod postat ……………………….

 

Podgoria ……………………….

 

Centrul viticol ……………………….

 

Arealul delimitat pentru DOC/IG ……………………….

 

C. Datele personale ale cultivatorului parcelelor viticole:

CNP/CUI/ CIF / ……………………….

Numele şi prenumele

Denumirea ……………………….

Telefon ……………………….

Fax ………………………., e-mail ……………………….

Judeţul ……………………….comuna/oraşul ……………………….

Satul ………………………. str. ……………………….

bd. nr.

bl. …., sc. …., ap. …., sectorul ….,

Tip exploataţie:

|_| exploatare directă; |_| arendă;

|_| concesiune; |_| ๎nchiriere |_| altele

 

D. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie proiectate

 

Nr. tarla

(poligon)

Nr. bloc fizic

Nr. parcelă cadastrală

Soiul/ Soiurile şi ๎n %

Destinaţia producţiei

Producţia medie

- kg/ha -

Distanţa plantare

(m)

Nr. butuci

Tipul de conducere

- spalier

- araci

- liber

Suprafaţa

(cu două zecimale)

- ha -

 

 

 

 

 

 

ฮntre rโnduri

Pe rโnd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafaţă:

 

E. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie defrişate

 

Nr. tarla (poligon)

Nr. bloc fizic

Nr. parcelă cadastrală

Soiul/ Soiurile şi ๎n %

Total (T)

Parţial (P)2)

Distanţa de plantare

(m)

Nr. butuci

Suprafaţa (cu două zecimale)

- ha -

 

 

 

 

 

ฮntre rโnduri

ฮntre butuci pe

rโnd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafaţă:

F. Semnătura cultivatorului parcelei viticole :

Data ………

Ştampila

G. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol

Prezenta cerere fiind examinată şi verificată, plantaţia de viţă-de-vie cu o suprafaţă de …. hectare, ale cărei caracteristici figurează la lit. D, este autorizată/respinsă ๎n baza următoarelor motive:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Numele şi prenumele:

Data ……………Semnătura ……………………………….  Stampila …………………

H. Vite altoite furnizate de pepinieră: categoria biologică ……………………………

Denumirea pepinierei/Reprezentant autorizat ……………………………………… 3)

Provenienţa: Tara …………………………..,

Judeţul …………………………., oraşul/comuna …………………………., satul …………………………., cod poştal …………………………., str. …………………………. nr. ……………, telefon ……………….., fax ……………….., e-mail …………………………………..

Numărul de viţe altoite furnizate  ………………………………………..

I. ฮn scopul ๎nscrierii ๎n R.P.V., declar că activitatea de plantare/replantare a viţei-de-vie s-a ๎ncheiat ๎n ziua de ….  luna …………………………. anul ……… şi solicit ๎nscrierea ๎n R.P.V.

ziua ….  luna …………………………. anul ………

Semnătura cultivatorului ………………………………. Ştampila ……………

J. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol

Plantaţia de viţă-de-vie cu o suprafaţă de ………. hectare ale cărei caracteristici sunt detaliate la lit. D şi ๎n conformitate cu specificaţiile lit. G se ๎nscrie/nu se ๎nscrie ๎n R.P.V.

Numele şi prenumele:

Data ……………Semnătura ……………………………….  Stampila …………………

Această ๎nscriere poate fi anulată dacă inspecţiile ulterioare dovedesc că plantaţia de viţă-de-vie nu corespunde datelor completate.

 

1) A se tăia cu o linie acolo unde nu este cazul.

2) T = total; P = parţial; referitor la suprafaţa plantată sau defrişată, ๎n parcela viticolă respectivă.

3) Semnătura responsabilului pepinierei sau a reprezentantului autorizat.

 

Acest formular va fi ๎nsoţit de autorizaţia de plantare/replantare emisă pe numele cultivatorului parcelelor viticole.

Acest formular va fi ๎nsoţit de documente care să ateste dreptul de proprietate sau dreptul de exploatare a parcelelor viticole pentru care s-a făcut cererea de plantare/replantare.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

DECLARAŢIE

de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.P.V.

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană

Declaraţie de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.P.V.

Campania

ฮnregistrare D. A. J.

Nr. ……………/…………………..

 

 

A. Adresa exploatatei:

Judeţul ………………………., comuna/oraşul ………………………., satul/localitate ……………………….,

cod poştal ………………, podgoria ………………………., centrul viticol ……………………….,

arealul delimitat pentru DOC/IG ……………………….

B. Datele personale ale cultivatorului parcelelor viticole:

CNP/CUI/CIF/ ……………………….

fax………………………. , e-mai ……………………….,  judeţul ………………………., comuna/oraşul ……………………….,

satul ………………………., bd. ………………………., str. ………………………. nr. ………….., bl. …., sc. …., ap. …., sectorul ……………………….

C. Tip exploataţie:

|_| exploatare directă; |_| arendă;

|_| concesiune; |_| ๎nchiriere |_| altele

 

D. Caracteristici ale parcelelor de viţă-de-vie defrişate

 

Nr. tarla

(poligon)

Nr. bloc fizic

Nr. Parcelă cadastrală

CNPV parcele viticole

Total

(T)

Parţial

(P)

Suprafaţa

(cu două zecimale)

- ha -

Anul plantării

Nr. butuci

Soiul/Soiurile şi ๎n %

Tipul de conducere

- spalier

- araci

- liber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafaţă:

E. Declaraţia cultivatorului:

Declar că parcelele de viţă-de-vie menţionate la lit. D ๎nscrise ๎n R.P.V, au fost defrişate ๎n ziua

De …………. luna ………….. anul ………….

Data ………………

Semnătura cultivatorului …………………….. Ştampila ………………. .Semnătura …………………

F. Raport tehnic al consilierului cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol

Ţinโnd cont de defrişarea declarată la lit. E ale cărei caracteristici sunt conforme lit. E, certific faptul că s-a realizat defrişarea pe suprafaţa de ……………… hectare

Numele şi prenumele:

Semnătura …………………….. Data ....... Ştampila ……………….

 

Acest formular va fi ๎nsoţit de documente care să ateste dreptul de proprietate sau dreptul de exploatare a parcelelor viticole pentru care s-a făcut declaraţia de defrişare.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CERERE

de modificare a datelor parcelelor viticole ๎nregistrate ๎n R.P.V.

 

 

Cerere de modificare a datelor parcelelor viticole ๎nregistrate ๎n R.P.V.

ฮnregistrare D.A.J.

Nr. ……………/…………………..

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ……………….

Solicitare de:

|_| modificarea datelor

 |_| schimbarea cultivatorului parcelei/parcelelor viticole

 

 

Motiv:

|_| greşeală |_| situaţie nouă

 

 

            Caracteristici ale parcelelor viticole ๎nregistrate:

 

Date ๎nregistrate

A. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole:

CNP/CUI/CIF/ …………………………..…………

Numele şi prenumele/Denumirea ………………………

Comuna/Oraşul/Satul ………………, str./bd. ……………… nr. ….., bl. ….. , sc. …..., ap. ….., sectorul judeţul ………………

Telefon ………………, fax………………, e-mail ………………

Tip exploataţie:

|_| exploatare directă; |_| arendă;

|_| concesiune; |_| ๎nchiriere |_| altele

B. Adresa exploataţiei:

Judeţul ………………, comuna/oraşul/satul/localitatea ………………,  codul poştal ………………, podgoria ………………, centrul viticol ………………

Arealul delimitat pentru DOC/IG ……………… tipul plantaţiei (destinaţia producţiei): vin fără DOC şi fără IG, vin varietal, vin cu IG, vin cu DOC

C. Viza consilierului cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol

Numele şi prenumele:

Data ………………

Semnătura ……………… Ştampila ………………

 

D. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie ๎nregistrate ๎n R.P.V.   

 

Nr. tarla

(poligon)

Nr. bloc fizic

Nr. parcele cadastrale

CNPV parcele

Total

(T)

Parţial

(P)

Soiul/Soiurile şi ๎n %

Tipul

- vin fără DOC şi fără IG, vin varietal

- vin cu 1G

- vin cu DOC

Nr. butuci

Anul plantării

Suprafaţa

(cu două zecimale)

- ha -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafaţă:

 

Modificări - a se completa numai datele care se modifică

 

Date modificate

A. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole:

CNP/CUI/CIF/ ………………

Numele şi prenumele/Denumirea ………………, Comuna/Oraşul/Satul ………………, str./bd. ……………… nr. ….., bl. ….. , sc. …..., ap. ….., sectorul judeţul ………………

Telefon ………………, fax………………, e-mail ………………

Tip exploataţie:

|_| exploatare directă; |_| arendă;

|_| concesiune; |_| ๎nchiriere |_| altele

 

B. Adresa exploataţiei:

Judeţul ………………, comuna/oraşul/satul/localitatea ………………,  codul poştal ………………, podgoria ………………, centrul viticol ………………

arealul delimitat pentru DOC/IG ……………… tipul plantaţiei (destinaţia producţiei): vin fără DOC şi fără IG, vin varietal, vin cu IG, vin cu DOC

 

C. Viza consilierului cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol

Se certifică/Nu se certifică modificarea datelor

Numele şi prenumele: ………………

Localitatea ………………, Data ………………

Semnătura ………………, Stampila ………………

 

D. Caracteristici modificate ale plantaţiei de viţă-de-vie

 

Nr. tarla (poligon)

Nr. bloc fizic

Nr. Parcela cadastrală

CNPV parcele

Total

(T)

Parţial

()

Soiul/Soiurile şi ๎n %

Tipul - vin fără DOC şi fără IG

- vin varietal

- vin cu IG

- vin cu DOC

Nr. butuci

Anul plantării

Suprafaţa

(cu două zecimale)

- ha -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafaţă:

Cultivatorul actual

 

Semnătura/Ştampila

 

Data ………………

 

Acest formular va fi ๎nsoţit de documente justificative.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

Cerere de conversie a drepturilor de plantare acordate din rezerva judeţeană/naţională

 

Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

Cerere de conversie a drepturilor de plantare acordate din rezerva judeţeană/naţională

ฮnregistrare O.N.V.P.V.

Nr. ……………/…………………..

 

Subsemnatul/Subscrisa, ……………………………………..(persoană fizică/juridică), cu domiciliul/sediul ๎n judeţul ...………………………., oraşul/comuna …………………………., str. …………………………., nr. ………, telefon/fax …………………………., e-mail …………………………., avโnd CNP/CUI/CIF …………………………., solicit conversia drepturilor de plantare deţinute din rezerva naţională/judeţeană, conform certificatului de acordare a drepturilor de plantare nr./data emis pentru suprafaţa de ………… ha.

La prezenta cerere anexez certificatul de acordare a drepturilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin din rezerva naţională/judeţeană.

 

Data

Semnătura/ştampila

………………………….

………………………….

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Autorizaţie de plantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin provenită din conversie

 

ROMยNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

 

ฮn baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, văzโnd:

- Cererea de conversie a dreptului de plantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin acordat din rezerva naţională/judeţeană de drepturi de plantare ๎nregistrată cu nr. …………. din ……………;

- copia certificatului de acordare a dreptului de plantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin din rezerva naţională/judeţeană pentru care se solicită conversia drepturilor de plantare,

 

directorul general al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole emite următoarea:

AUTORIZAŢIE DE PLANTARE PROVENITĂ DIN CONVERSIE

Nr. .../data

 

Pentru solicitantul …………………………………….. cu domiciliul/sediul ๎n localitatea …………………………………….., str. …………………………………….. nr. …., bl. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………, avโnd CNP/CUI/CIF …………………, se acordă autorizaţia pentru plantarea viţei-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ……. ha, ๎n judeţul …………………………, oraş/comună …………………………………….., sat/localitate …………………………………….., pe datele cadastrale prevăzute ๎n anexa prezentei autorizaţii.

Autorizaţia de plantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin provenită din conversie este valabilă ๎n perioada …………………… .(๎n cifre şi litere)

 

Director general,

……………………

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Cerere de conversie a drepturilor individuale de replantare

 

Direcţia pentru agricultură judeţeană

Cerere de conversie a drepturilor individuale de replantare

ฮnregistrare D.A.J.

Nr. ……………/…………………..

 

Subsemnatul/Subscrisa ……………………………………..(persoană fizică/juridică), cu domiciliul/sediul ๎n judeţul ...………………………., oraşul/comuna …………………………., str. …………………………., nr. ………, telefon/fax …………………………., e-mail …………………………., avโnd CNP/CUI/CIF …………………………., solicit conversia drepturilor individuale de replantare deţinute, conform certificatului de acordare a dreptului individual de replantare nr./data emis pentru suprafaţa de ...... ha sau dovada drepturilor individuale de replantare alocate ๎n R.P.V.

La prezenta cerere anexez:

- certificatul de acordare a dreptului individual de replantare; 

- dovada drepturilor individuale alocate ๎n R.P.V. 

 

Data

Semnătura/ştampila

………………………….

………………………….

 

ANEXA Nr. 7

la nome

 

Autorizaţie de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin provenită din conversie

 

ROMยNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ………………………….

 

ฮn baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ..... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, văzโnd:

- cererea de conversie a dreptului individual de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin;

- copia certificatului de acordare a dreptului individual de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin pentru care se solicită conversia drepturilor de replantare sau lista cu drepturile individuale de replantare alocate ๎n R.P.V.,

 

directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene emite următoarea:

AUTORIZAŢIE DE REPLANTARE PROVENITĂ DIN CONVERSIE

Nr. ... /data ..........

 

Pentru solicitantul …………………………………….. cu domiciliul/sediul ๎n localitatea …………………………………….., str. …………………………………….. nr. …., bl. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………, avโnd CNP/CUI/CIF …………………, se acordă autorizaţia pentru replantarea viţei-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ....... ha, valabilă ๎n perioada …………………………. (๎n cifre şi litere).

 

Director executiv,

………………………….

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

Cerere pentru emiterea autorizaţiei de replantare

 

Direcţia pentru agricultură judeţeană

Cerere pentru emiterea autorizaţiei de replantare

ฮnregistrare D.A.J.

Nr. ……………/…………………..

 

Subsemnatul/Subscrisa ……………………………………..(persoană fizică/juridică), cu domiciliul/sediul ๎n judeţul ...………………………., oraşul/comuna …………………………., str. …………………………., nr. ………, telefon/fax …………………………., e-mail …………………………., avโnd CNP/CUI/CIF ………………………….,

solicit emiterea:

- autorizaţiei de replantare pentru suprafaţa de ...... ha.

La prezenta cerere anexez:

- declaraţia de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.RV. avizată de consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, după caz;

- documente care să ateste dreptul de proprietate sau dreptul de exploatare a parcelelor viticole pentru care s-a făcut declaraţia de defrişare a viţei-de-vie.

 

Data

Semnătura/ştampila

………………………….

………………………….

 

ANEXA Nr. 9

la norme

 

Autorizaţie de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin

 

ROMยNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ………………………….

 

 

ฮn baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. .... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, văzโnd:

- Cererea pentru emiterea unei autorizaţii de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin ๎nregistrată cu nr.

din

- declaraţia de defrişare a viţei-de-vie din R.RV. certificată de consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol pentru suprafaţa de ... ha ๎nregistrată ๎n R.RV.,

- ca urmare a operării Declaraţiei de defrişare a viţei-de-vie ๎n R.P.V.,

 

directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene emite următoarea

AUTORIZAŢIE DE REPLANTARE

Nr. .../data ..........

 

            Pentru solicitantul …………………………………….,. cu domiciliul/sediul ๎n localitatea …………………………………….., str. …………………………………….. nr. …., bl. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………, avโnd CNP/CUI/CIF …………………, se acordă autorizaţia de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ....... ha, valabilă ๎n perioada .......................... (๎n cifre şi litere).

 

Director executiv,

………………………….

 

ANEXA Nr. 10

la norme

 

Declaraţie de defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie şi cerere pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană

Declaraţie de defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie şi cerere pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată

Campania viticolă ..........................

ฮnregistrare D.A.J.

Nr. ……………/…………………..

A. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole:

CNP/CUI/CIF/ …………………………..…………

Numele şi prenumele/Denumirea ………………………

Comuna/Oraşul/Satul ………………, str./bd. ……………… nr. ….., bl. ….. , sc. …..., ap. ….., sectorul judeţul ………………

Telefon ………………, fax………………, e-mail ………………

 

B. Caracteristici ale parcelelor de viţă-de-vie defrişate:

 

Nr. tarla

(poligon)

Nr. bloc fizic

Nr. cadastral parcele

CNPV parcele viticole

Total

(T)

Parţial

(P)

Suprafaţa

(cu două zecimale)

– ha -

Anul plantării

Nr. butuci

Soiul/ Soiurile şi ๎n %

Tipul de conducere

- spalier

- araci

- liber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafaţă:

C.

Subsemnatul/Subscrisa: …………………………………….,

๎n calitate de cultivator al parcelelor viticole indicate la lit. B, solicit emiterea autorizaţiei de replantare anticipată, pentru a efectua plantarea ๎n cadrul campaniei viticole …………………

Mă angajez să defrişez plantaţia de viţă-de-vie ๎n maximum 4 ani de la plantarea noilor viţe şi voi prezenta ๎n acest scop o garanţie bancară. Cunosc că ne๎ndeplinirea obligaţiei de defrişare la data stabilită va duce la executarea garanţiei bancare şi, de asemenea, va atrage alte măsuri stabilite prin lege, inclusiv defrişarea dispusă de Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ……………………………………., sau a Municipiului Bucureşti, şi voi suporta cheltuielile de defrişare, lucru la care subscriu ๎n mod expres.

Data ………………

Semnătura ……………………..………… Ştampila

D. Declar că plantaţia de viţă-de-vie ๎nscrisă la lit. B a fost defrişată la data menţionată mai jos şi solicit restituirea garanţiei bancare depuse pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată.

 

Dala defrişării ………………

Semnătura ……………………..…………

E. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol:

Prezenta declaraţie de defrişare ulterioară a viţei-de-vie fiind examinată şi verificările ๎n teren fiind efectuate, parcelele de viţă-de-vie menţionate la lit. B ๎ndeplinesc/nu ๎ndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Numele şi prenumele:

Data ………………

Semnătura ……………………..………… Ştampila

 

ANEXA Nr. 11

la norme

 

Autorizaţie pentru replantarea anticipată a viţei-de-vie cu struguri pentru vin

 

ROMยNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ………………………….

 

ฮn baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. .... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, văzโnd:

- Declaraţia de defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie şi cererea pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată ๎nregistrată cu nr. ....... din ..................... certificată de consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol pentru suprafaţa de ... ha,

- ca urmare a operării Declaraţiei de defrişare ulterioară a viţei-de-vie ๎n R.P.V.,

 

directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene emite următoarea

AUTORIZAŢIE PENTRU REPLANTAREA ANTICIPATĂ

Nr. .../data ..........

 

Pentru solicitantul …………………………………….,. cu domiciliul/sediul ๎n localitatea …………………………………….., str. …………………………………….. nr. …., bl. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………, avโnd CNP/CUI/CIF …………………, se acordă autorizaţia pentru replantare anticipată a viţei-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ....................... ha, valabilă ๎n perioada ........................(๎n cifre şi litere).

 

Director executiv,

………………………….

 

ANEXA Nr. 12

la norme

 

Cerere pentru emiterea autorizaţiei pentru plantări noi

 

Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

Cerere pentru emiterea autorizaţiei pentru plantări noi

ฮnregistrare O.N.V.P.V.

Nr. ……………/…………………..

 

Subsemnatul/Subscrisa ……………………………………..(persoană fizică/juridică), cu domiciliul/sediul ๎n judeţul ...………………………., oraşul/comuna …………………………., str. …………………………., nr. ………, telefon/fax …………………………., e-mail …………………………., avโnd CNP/CUI/CIF …………………………., solicit emiterea autorizaţiei pentru plantări noi pentru suprafaţa de .......... ha.

Precizez că pe suprafaţa solicitată intenţionez să produc unul sau mai multe din următoarele produse:

- vin cu IG [ ]

- vin cu DOC [ ]

- vin varietal [ ]

La prezenta cerere anexez documentaţia prevăzută de legislaţia ๎n vigoare.

 

Data

Semnătura/ştampila

………………………….

………………………….

 

ANEXA Nr. 13

la norme

 

Autorizaţie pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin

 

ROMยNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

 

ฮn baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, văzโnd:

- cererea pentru emiterea unei autorizaţii pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin;

- ๎n urma verificării documentaţiei depuse de solicitant,

 

directorul general al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole emite următoarea

AUTORIZAŢIE PENTRU PLANTĂRI NOI

Nr. .../data ..........

 

Pentru solicitantul …………………………………….,. cu domiciliul/sediul ๎n localitatea …………………………………….., str. …………………………………….. nr. …., bl. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………, avโnd CNP/CUI/CIF …………………, se acordă autorizaţia pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ........... ha, ๎n judeţul …………………………………….., oraş/comună ……………………………………..,  sat/localitate …………………………………….., pe datele cadastrale prevăzute ๎n anexa prezentei autorizaţii.

Autorizaţia pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin este valabilă ๎n perioada ........................(๎n cifre şi litere).

 

Director general,

………………………….

 

ANEXA Nr. 14

la norme

 

Cerere pentru modificarea autorizaţiei de replantare/autorizaţiei de replantare provenite din conversie

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană

Cerere pentru modificarea autorizaţiei de replantare/autorizaţiei

de replantare provenite din conversie

ฮnregistrare D.A.J.

Nr. ……………/…………………..

 

Subsemnatul/Subscrisa ……………………………………..(persoană fizică/juridică), cu domiciliul/sediul ๎n judeţul ...………………………., oraşul/comuna …………………………., str. …………………………., nr. ………, telefon/fax …………………………., e-mail …………………………., avโnd CNP/CUI/CIF …………………………., solicit modificarea autorizaţiei de replantare/autorizaţiei de replantare provenite din conversie nr./data emisă pentru suprafaţa de ......... ha.

La prezenta cerere anexez următoarele documente justificative:

 

Data

Semnătura/ştampila

………………………….

………………………….

 

ANEXA Nr. 15

la norme

 

Cerere pentru modificarea autorizaţiei pentru plantări noi/autorizaţiei de plantare provenite din conversie

 

Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

Cerere pentru modificarea autorizaţiei pentru plantări ๎nregistrare noi/autorizaţiei

de plantare provenite din conversie

ฮnregistrare O.N.V.P.V.

Nr. ……………/…………………..

 

Subsemnatul/Subscrisa ……………………………………..(persoană fizică/juridică), cu domiciliul/sediul ๎n judeţul ...………………………., oraşul/comuna …………………………., str. …………………………., nr. ………, telefon/fax …………………………., e-mail …………………………., avโnd CNP/CUI/CIF …………………………., solicit modificarea autorizaţiei de plantare/autorizaţiei de plantare provenite din conversie nr./data emisă pentru suprafaţa de ........... ha.

La prezenta cerere anexez următoarele documente justificative:

 

Data

Semnătura/ştampila

………………………….

………………………….

 

ANEXA Nr. 16

la norme

 

Rectificare Autorizaţie de replantare/autorizaţie de replantare provenită din conversie

 

ROMยNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ………………………….

 

ฮn baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, văzโnd:

- Cererea pentru modificarea autorizaţiei de replantare/autorizaţiei de replantare cu struguri pentru vin provenite din conversie ๎nregistrată cu nr. ....... din ........................

- ๎n urma verificării documentaţiei depuse de solicitant,

 

directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene .................. emite următoarea:

RECTIFICARE nr. ... din data ....................

pentru AUTORIZAŢIA DE REPLANTARE/AUTORIZAŢIA DE REPLANTARE PROVENITĂ DJN CONVERSIE

Nr. .../data ..........

 

Pentru solicitantul …………………………………….,. cu domiciliul/sediul ๎n localitatea …………………………………….., str. …………………………………….. nr. …., bl. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………, avโnd CNP/CUI/CIF …………………, se acordă autorizaţia de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ............. ha, valabilă ๎n perioada ........................  (๎n citire şi litere).

 

Director executiv,

………………………….

 

ANEXA Nr. 17

la norme

 

Rectificare Autorizaţie pentru plantări noi/autorizaţie de plantare provenită din conversie

 

ROMยNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

 

ฮn baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, văzโnd:

- Cererea pentru modificarea autorizaţiei pentru plantări noi/autorizaţiei de plantare provenite din conversie cu nr. ..... din data de ........................;

- ๎n urma verificării documentaţiei depuse de solicitant,

 

directorul general al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole emite următoarea:

RECTIFICARE nr. ... din data

pentru AUTORIZAŢIA PENTRU PLANTĂRI NOI/AUTORIZAŢIA DE PLANTARE PROVENITĂ DIN CONVERSIE

cu nr. .../ ........................

 

Pentru solicitantul …………………………………….,. cu domiciliul/sediul ๎n localitatea …………………………………….., str. …………………………………….. nr. …., bl. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………, avโnd CNP/CUI/CIF …………………, se acordă autorizaţie pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ...... ha, ๎n localitatea …………………………………….., oraş/comună …………………………………….., judeţul …………………………………….., pe datele cadastrale prevăzute ๎n anexa prezentei autorizaţii.

Autorizaţia pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin este valabilă ๎n perioada ........................ (๎n cifre şi litere).

 

Director general,

………………………….

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos

 

Avโnd ๎n vedere Referatul de aprobare nr. 105,999 din 14 decembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinโnd cont de Decizia SEA nr. 3 din 29 ianuarie 2013, revizuită cu nr. 1 din 11 februarie 2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.139 din 13 iulie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 210.346 din 20 octombrie 2015. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 55.516 din 2 iulie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 154.228/1.M. din 22 iunie 2015,

๎n temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărโrea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos, prevăzut ๎n anexă.

Art. 2. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2016.

Nr. 141.


*) Anexa se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 231 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL DE INTEGRITATE

 

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE

 

HOTĂRยRE

privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărโrea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007

 

Avโnd ๎n vedere dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind ๎nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luโnd act de faptul că a fost urmată procedura prevăzută de art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională ๎n administraţia publică, republicată,

analizโnd Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărโrea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatโnd că acesta necesită unele modificări şi completări,

๎n conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta hotărโre.

Art. I. - Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărโrea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, publicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 3, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) este de minimum trei la care se adaugă membrii de rezervă.”

2. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Componenţa comisiilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin tragere la sorţi din rโndurile titularilor, respectiv a supleanţilor, cโnd nu există titulari numiţi la momentul stabilirii comisiilor, se aprobă prin hotărโre a Consiliului şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei, potrivit art. 22 alin. (3) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru fiecare concurs sau examen se stabileşte o nouă componenţă a comisiilor prevăzute la alin. (1).

(6) Membrii supleanţi ๎n Consiliu care nu fac parte din comisiile prevăzute la alin. (1) se includ, prin tragere la sorţi, ca membri de rezervă ai comisiilor.

(7) După declanşarea procedurii de concurs sau examen, componenţa comisiilor prevăzute la alin. (1) nu mai poate fi modificată.”

4. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) La data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de organizare a concursului ๎ntocmeşte listele

candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei, pe care le prezintă Consiliului. ฮn termen de cel mult două zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, membrii Consiliului, titulari şi supleanţi, analizează listele candidaţilor şi completează o declaraţie pe propria răspundere că nu se află ๎ntr-o situaţie de conflict de interese prevăzută la art. 4 alin. (2).”

5. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Variantele de subiecte la proba scrisă se formulează ๎n ziua ๎n care are loc proba scrisă, de către comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, se aprobă de către Consiliu cu cel mult o oră ๎nainte de desfăşurarea probei scrise şi se păstrează, sigilate, la secretariatul Consiliului, pโnă la desfăşurarea probei scrise.”

6. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Membrii Consiliului, pe durata desfăşurării activităţii specifice ๎n cadrul comisiilor, nu pot comunica ๎n exterior conţinutul activităţii desfăşurate, fiindu-le interzisă utilizarea oricăror mijloace de comunicare la distanţă.”

Art. ii. - Prezenta hotărโre se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea i.

Art. III. - Hotărโrea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărโre, seva republica, dโndu-se textelor o nouă numerotare.

 

Preşedinte de şedinţă, Consiliul Naţional de Integritate,

Alina Barbu

 

Bucureşti, 22 martie 2016.

Nr. 2.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMยNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMยNIA

 

HOTĂRยRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia

 

ฮn temeiul:

- art. 6 alin. (3) şi art. 5 alin. (5) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 30, art. 15 alin. (1) lit. h) teza ๎ntโi şi alin. (3) raportat la art. 20 alin. (1) lit. h) teza ๎ntโi din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia, aprobat prin Hotărโrea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia adoptă prezenta hotărโre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia, prevăzut ๎n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărโre.

Art. 2. - Se aprobă următoarele modificări ๎n structura organizatorică a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia:

1. Se desfiinţează postul de expert ๎n gestiune economică (cod COR 263106) din cadrul Departamentului de etică, conduită profesională şi investigaţii (DECPI).

2. Se ๎nfiinţează Departamentul marketing, comunicare şi relaţii internaţionale (DMCRI) prin comasarea Departamentului marketing şi publicaţii (DMP) cu Departamentul relaţii internaţionale (DR/), care se desfiinţează, cu menţinerea posturilor de conducere şi de execuţie existente la data intrării ๎n vigoare a prezentei hotărโri ๎n cadrul DMP şi DRI, care vor funcţiona ๎n cadrul DMCRI.

3. Se desfiinţează postul de referent ๎n gestiune economică (cod COR 263106) din cadrul Compartimentului IT.

4. Biroul resurse umane şi administrativ (BRUA) se transformă ๎n Departamentul resurse umane şi administrativ (DRUA), cu menţinerea posturilor de conducere şi de execuţie existente la data intrării ๎n vigoare a prezentei hotărโri ๎n cadrul BRUA, care vor continua să funcţioneze ๎n cadrul DRUA.

5. Se ๎nfiinţează un post de specialist ๎n achiziţii (cod COR 332301) ๎n cadrul DRUA.

6. Se desfiinţează cele două posturi de portar (cod COR 962909) din cadrul DRUA.

7. Compartimentul reglementare audit intern (CRAI) se transformă ๎n Biroul metodologie şi reglementări (BMR), cu menţinerea postului de execuţie existent la data intrării ๎n vigoare a prezentei hotărโri ๎n cadrul CRAI, care va continua să funcţioneze ๎n cadrul BMR.

8. Se ๎nfiinţează două posturi de expert ๎n gestiune economică (cod COR 263106) ฮn cadrul BMR.

9. Departamentul juridic (DJ) se transformă ๎n Compartimentul juridic (CJ), cu menţinerea postului de execuţie, existent la data intrării ๎n vigoare a prezentei hotărโri ๎n cadrul DJ, care va continua să funcţioneze ๎n cadrul CJ.

10. Denumirea Departamentului monitorizare şi competenţă profesională (DMCP) se modifică ๎n Departamentul monitorizare, control şi competenţă profesională (DMCCP).

11. Se transformă postul de auditor intern (cod COR 241105) din cadrul Compartimentului audit intern (CAI) ๎n postul de şef executiv audit intern (cod COR 121304).

Art. 3. - Se aprobă acordarea unor compensaţii la nivelul a trei salarii de ๎ncadrare brute lunare fiecăruia dintre salariaţii care urmează a fi concediaţi ๎n urma desfiinţării posturilor pe care le ocupă ๎n cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia, conform art. 2.

Art. 4. - Prezenta hotărโre intră ๎n vigoare la data publicării ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

Art. 5. - La data intrării ๎n vigoare a prezentei hotărโri se abrogă:

a) Hotărโrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia nr. 36 din 30 iunie 2015 pentru aprobarea organigramei Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia, nepublicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I;

b) art. 13-26 din Hotărโrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia nr. 62 din 12 decembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului intern al Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia, nepublicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I;

c) Hotărโrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia nr. 65/2006 pentru aprobarea noii organigrame a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia, publicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006.

Art. 6. - Departamentul resurse umane şi administrativ va duce la ๎ndeplinire prevederile prezentei hotărโri.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 10 martie 2016.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia (denumită ๎n continuare Camera sau CAFR), atribuţiile şi responsabilităţile structurilor executive, precum şi raporturile dintre acestea.

Art. 2. - (1) Camera este persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial.

(2) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar ๎n Romโnia, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea ๎n Interes Public a Profesiei Contabile (denumit ๎n continuare CSIPPC).

Art. 3. - Atribuţiile generale ale Camerei sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (OUG 75/1999), Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia, aprobat prin Hotărโrea Guvernului nr. 433/2011 (HG 433/2011) şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea ๎n interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare (OUG 90/2008), după cum urmează:

a) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii, ๎n condiţiile legii;

b) adoptă şi aplică normele privind buna reputaţie ๎n exercitarea profesiei de auditor financiar, ๎n condiţiile legii;

c) retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar, ๎n condiţiile legii;

d) organizează testul de acces la stagiu, stagiul, examenul de competenţă profesională şi programul de pregătire continuă a auditorilor financiari, ๎n condiţiile legii;

e) controlează calitatea activităţii de audit financiar, ๎n condiţiile legii;

f) ๎ntocmeşte, actualizează şi publică Registrul public, ๎n condiţiile legii;

g) adoptă Codul etic emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (/FAC), ๎n condiţiile legii;

h) constată abaterile disciplinare săvโrşite de auditorii financiari, stabileşte răspunderea disciplinară a acestora şi aplică sancţiunile pentru membrii săi, ๎n condiţiile legii;

i) adoptă standardele de audit şi alte norme privind auditul financiar, ๎n condiţiile legii;

j) efectuează revizuirea pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, ๎n condiţiile legii;

k) instituie sisteme eficiente de investigaţii şi sancţiuni pentru a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului financiar de către membrii acesteia, ๎n condiţiile legii;

l) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale, ๎n condiţiile legii;

m) ๎nregistrează şi supraveghează auditorii şi entităţile de audit din terţe ţări care operează pe teritoriul Romโniei, ๎n condiţiile legii;

n) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar şi audit intern, ๎n concordanţă cu prevederile legii şi cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale ๎n domeniu;

o) adoptă normele interne privind activitatea Camerei;

p) asigură reprezentarea internaţională a profesiei de auditor financiar din Romโnia;

q) adoptă reguli, norme şi instrucţiuni ๎n aplicarea legii;

r) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea aparatului executiv ai Camerei

 

SECŢIUNEA 1

Structuri organizatorice

 

Art. 4. - Camera are structura organizatorică (organigrama) prevăzută ๎n anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 5. - (1) Activitatea deliberativă a CAFR se realizează prin Conferinţa Camerei, Consiliul Camerei, Biroul permanent al Consiliului Camerei şi preşedintele Camerei, ๎n condiţiile legii.

(2) Sub coordonarea preşedintelui Camerei, activitatea executivă a CAFR se realizează prin aparatul său executiv, condus de directorul executiv, ๎n condiţiile prevăzute ๎n prezentul regulament.

Art. 6. - Aparatul executiv al CAFR include următoarele structuri organizatorice:

a) directorul executiv;

b) opt departamente;

c) trei compartimente;

d) un birou;

e) patru reprezentanţe regionale.

Art. 7. - Pentru buna desfăşurare a activităţilor Camerei şi coordonarea structurilor executive şi administrative, directorul executiv stabileşte ariile de competenţă ale acestora, potrivit prevederilor prezentului regulament.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Directorul executiv

 

Art. 8. - (1) Directorul executiv are ๎n subordine ierarhică şi funcţională următoarele structuri organizatorice:

a) Departamentul etică, conduită profesională şi investigaţii (DEC PI);

b) Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari (DAPCS);

c) Departamentul servicii pentru membri (DSM);

d) Departamentul relaţii interne şi secretariat (DRIS);

e) Departamentul marketing, comunicare şi relaţii internaţionale CDMCRI);

f) Departamentul economico-financiar (DEF);

g) Departamentul resurse umane şi administrativ (DRUA)\

h) Biroul metodologie şi reglementări (BMR);

i) Compartimentul juridic (CJ);

j) reprezentanţele regionale (RR)\

k) Compartimentul IT(CIT).

(2) Directorul executiv are ๎n subordine administrativă următoarele structuri organizatorice:

a) Departamentul monitorizare, control şi competenţă profesională (DMCCP);

b) Compartimentul audit intern (CAI).

Art. 9. - (1) Directorul executiv are următoarele atribuţii:

a) asigură executarea hotărโrilor Consiliului Camerei, deciziilor Biroului permanent al Consiliului Camerei şi ordinelor preşedintelui Camerei privind activitatea structurilor executive;

b) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, prezentโnd informări lunare Biroului permanent; ๎n acest sens, asigură şi răspunde ๎mpreună cu contabilul-şef de organizarea şi ţinerea contabilităţii la nivel central, potrivit legii;

c) stabileşte sarcinile şi direcţiile de acţiune ale structurilor aparatului executiv aflate ๎n subordine, pe care le coordonează;

d) asigură condiţiile materiale pentru desfăşurarea activităţilor tuturor structurilor Camerei;

e) elaborează şi ๎naintează Biroului permanent proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al CAFR;

f) elaborează schema de funcţii şi de salarizare a aparatului executiv al Camerei şi o ๎naintează Biroului permanent, ๎n vederea aprobării acesteia de Consiliul Camerei;

g) ๎ntocmeşte şi prezintă organelor de conducere ale Camerei următoarele; strategia şi planul de acţiune ale aparatului executiv pentru anul următor, rapoarte referitoare la stadiul realizării proiectelor Camerei, precum şi note, informări etc., ๎nsoţite, după caz, de propuneri de măsuri de rezolvare a problemelor sesizate sau de adoptare a unor decizii/hotărโri;

h) contrasemnează documentele financiare ale Camerei, semnate de contabilul-şef, pe care le supune spre aprobare preşedintelui Camerei;

i) asigură ordonanţarea cheltuielilor Camerei pe baza informaţiilor furnizate de către Departamentul economico-financiar;

j) angajează, promovează, sancţionează şi concediază personalul cu funcţii de execuţie din cadrul aparatului executiv al Camerei, conform prevederilor prezentului regulament şi reglementărilor legale ๎n vigoare, cu aprobarea preşedintelui Camerei; pentru personalul ๎ncadrat cu funcţii de conducere face propuneri Biroului permanent al Consiliului Camerei;

k) participă fără drept de vot la şedinţele Biroului permanent şi ale Consiliului CAFR, luโnd cunoştinţă de deciziile şi hotărโrile adoptate;

l) reprezintă Camera ๎n relaţiile cu salariaţii CAFR;

m) ๎n relaţiile cu terţii reprezintă Camera pentru rezolvarea unor probleme administrative curente, ๎n limitele mandatului dat de preşedintele Camerei;

n) asigură desfăşurarea Programului de evaluare a performanţelor personalului;

o) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, reglementări ale Camerei sau fişa postului.

(2) ๎n executarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite dispoziţii.

Art. 10. - (1) Directorul executiv se subordonează ierarhic preşedintelui Camerei.

(2) Directorul executiv se subordonează funcţional Biroului permanent şi Consiliului Camerei.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Compartimentul audit intern

 

Art. 11. - (1) Funcţia de audit intern ๎n cadrul CAFR este independentă şi se realizează prin CAI.

(2) Obiectivul general al auditului intern este ๎mbunătăţirea managementului structurilor auditate prin furnizarea, ๎n principal, de activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza structurilor auditate o evaluare independentă şi obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă, şi/sau, după caz, activităţi de consultanţă, menite să adauge valoare şi să ๎mbunătăţească procesele de guvernanţă din cadrul structurilor auditate.

Art. 12. - CAI ๎ndeplineşte următoarele atribuţii:

a) exprimă o opinie independentă asupra eficienţei şi gradului de adecvare a sistemului de control intern al CAFR;

b) evaluează funcţionalitatea şi gradul de adecvare a controalelor interne specifice, precum şi implementarea acestora;

c) evaluează modul de aplicare, precum şi eficienţa procedurilor de administrare a riscurilor;

d) evaluează metodologii le utilizate de conducere pentru identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative;

e) evaluează relevanţa, credibilitatea, oportunitatea, acurateţea şi integritatea datelor furnizate de sistemele informaţionale financiare şi de gestiune, inclusiv de sistemul informatic;

f) evaluează acurateţea şi credibilitatea ๎nregistrărilor contabile;

g) evaluează modul ๎n care se asigură protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi consiliază conducerea CAFR cu privire la identificarea şi prevenirea fraudelor;

h) evaluează eficienţa operaţiunilor şi activităţilor desfăşurate de CAFR;

i) evaluează modul ๎n care sunt respectate prevederile cadrului legal şi ale reglementărilor interne;

j) testează integritatea, credibilitatea şi oportunitatea raportărilor, inclusiv a celor destinate utilizatorilor externi;

k) urmăreşte modul de implementare a recomandărilor formulate, aferente constatărilor din rapoartele de audit;

l) participă, ๎n cadrul echipelor coordonate de către Consiliul CAFR sau directorul executiv, pentru dezvoltarea de noi programe şi proceduri, cu scop consultativ, fără a aduce atingere independenţei auditorului intern;

m) participă, ๎n cadrul echipelor coordonate de către Consiliul CAFR sau directorul executiv, pentru evaluarea riscului operaţional care poate rezulta ๎n cazul unor schimbări semnificative ๎n activitate, cu scop consultativ, fără a aduce atingere independenţei auditorului intern;

n) asistă directorul executiv ๎n menţinerea şi ๎mbunătăţirea sistemului de control intern;

o) elaborează Carta auditului intern şi Planul de audit intern, pe care le ๎naintează spre aprobare Consiliului Camerei;

p) conciliază cu şeful structurii sau funcţiei auditate constatările rezultate pe parcursul sau la ๎ncheierea misiunii de audit intern, ๎nainte de comunicarea către Consiliul CAFR;

q) raportează către Consiliul CAFR activităţile desfăşurate conform Planului de audit intern aprobat, precum şi rezultatele misiunilor de audit intern efectuate;

r) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Camerei, ๎n condiţiile legii.

Art. 13. - (1) CAI se subordonează ierarhic directorului executiv.

(2) CAI se subordonează funcţional Consiliului Camerei.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Departamentul monitorizare, control şi competenţă profesională

 

Art. 14. - DMCCP are, ๎n principal, următoarele atribuţii:

a) efectuează revizuirile pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, membri ai CAFR;

b) monitorizează auditorii financiari pe o perioadă determinată ๎n funcţie de calificativul obţinut, de factorii de risc identificaţi sau de alte criterii aprobate prin hotărโre a Consiliului Camerei, la propunerea DMCCP;

c) asigură implementarea sistemului de control al calităţii activităţii desfăşurate de membrii Camerei;

d) efectuează controlul activităţii desfăşurate de membrii Camerei, ๎n condiţiile legii;

e) elaborează reglementările aplicabile ๎n activitatea specifică a DMCCP, cu asigurarea conformităţii acestora cu normele şi reglementările interne şi internaţionale ๎n domeniu, pe care le ๎naintează spre aprobare Consiliului Camerei;

f) urmăreşte respectarea de către membrii Camerei a normelor care reglementează exercitarea profesiei de auditor financiar, ๎n condiţiile legii;

g) sesizează directorul executiv ๎n cazul ๎n care constată existenţa unor indicii privind posibila săvโrşire a unor abateri disciplinare de către auditorii financiari inspectaţi, ๎n condiţiile legii;

h) participă, la solicitarea directorului executiv, cu aprobarea Consiliului Camerei, la investigarea aspectelor tehnice referitoare la conduita profesională a membrilor ๎n cadrul procedurilor disciplinare de către DECPI;

i) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Camerei, ๎n condiţiile legii.

Art. 15. - (1) DMCCP se subordonează ierarhic directorului executiv.

(2) DMCCP se subordonează funcţional Consiliului Camerei.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Departamentul etică, conduită profesională şi investigaţii

 

Art. 16. - DECPI are următoarele atribuţii:

a) cercetează sesizările privind abaterile de la conduita profesională a membrilor Camerei şi, ๎n cazul ๎n care constată ๎ncălcări, propune aplicarea de sancţiuni disciplinare, ๎n condiţiile legii;

b) analizează şi cercetează sesizările primite de la conducerea deliberativă a CAFR sau de la directorul executiv cu privire la nerespectarea de către membri a obligaţiilor reglementate de prevederile legale existente şi propune măsurile care se impun, ๎n condiţiile legii;

c) elaborează reglementările aplicabile ๎n activitatea specifică a DECPI, cu asigurarea conformităţii acestora cu normele şi reglementările interne şi internaţionale ๎n domeniu, pe care le ๎naintează directorului executiv, ๎n vederea supunerii spre aprobare Consiliului Camerei;

d) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii.

Art. 17. - DECPI se subordonează ierarhic şi funcţional directorului executiv.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari

 

Art. 18. - DAPCS are următoarele atribuţii:

a) organizează şi coordonează activitatea de acces la stagiu;

b) organizează şi coordonează activitatea de acces ๎n profesia de auditor financiar pentru persoanele fizice şi juridice din Romโnia, din alte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, precum şi din terţe ţări;

c) organizează şi coordonează perioada de stagiu ๎n activitatea de audit financiar;

d) organizează şi coordonează programul de pregătire profesională pentru auditori şi stagiari;

e) elaborează reglementările aplicabile ๎n activitatea specifică a DAPCS, cu asigurarea conformităţii acestora cu normele şi reglementările interne şi internaţionale ๎n domeniu, pe care le ๎naintează directorului executiv, ๎n vederea supunerii spre aprobare Consiliului Camerei;

f) urmăreşte ๎ndeplinirea de către membrii Camerei şi stagiari a tuturor obligaţiilor prevăzute de prevederile legale existente şi informează directorul executiv ๎n cazul ๎n care se constată nerespectarea acestora, ๎n vederea luării măsurilor care se impun, conform legii;

g) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii.

Art. 19. - DAPCS se subordonează ierarhic şi funcţional directorului executiv.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Departamentul servicii pentru membri

 

Art. 20. - DSM are următoarele atribuţii:

a) ๎ntocmeşte, actualizează şi publică Registrul public al auditorilor financiari;

b) ๎ntocmeşte documentaţia privind atribuirea calităţii de membru al Camerei;

c) elaborează reglementările aplicabile ๎n activitatea specifică a DSM, cu asigurarea conformităţii acestora cu normele şi reglementările interne şi internaţionale ๎n domeniu, pe care le ๎naintează directorului executiv, ๎n vederea supunerii spre aprobare Consiliului Camerei;

d) urmăreşte ๎ndeplinirea de către membrii Camerei a tuturor obligaţiilor prevăzute de reglementările Camerei la termenele stabilite prin acestea şi informează directorul executiv ๎n cazul ๎n care se constată nerespectarea acestora, ๎n vederea luării măsurilor care se impun, conform legii;

e) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii.

Art. 21. - DSM se subordonează ierarhic şi funcţional directorului executiv.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Departamentul relaţii interne şi secretariat

 

Art. 22. - DRIS are următoarele atribuţii:

a) primeşte de la toate structurile organizatorice, ๎nregistrează ๎n Registrul de intrări-ieşiri al CAFR şi asigură expedierea corespondenţei externe a Camerei (ieşiri ale documentelor);

b) primeşte, ๎nregistrează ๎n Registrul de intrări-ieşiri al CAFR şi ๎naintează corespondenţa externă a Camerei conform circuitului documentului aprobat la nivelul Camerei (intrări ale documentelor);

c) organizează un sistem eficient de stocare şi arhivare a documentelor Camerei;

d) asigură convocarea şi organizarea şedinţelor Consiliului Camerei şi ale Biroului permanent, inclusiv consemnarea dezbaterilor;

e) asigură circuitul documentelor ๎n scris şi ๎n format electronic, ๎n cadrul Camerei, ๎ntre structurile aparatului executiv şi către organele de conducere ale Camerei;

f) participă la organizarea evenimentelor interne destinate membrilor CAFR (Conferinţa Camerei, Congres, seminare etc.);

g) asigură colaborarea şi cooperarea cu CSIPPC, cu alte instituţii ale statului, precum şi cu alte organisme profesionale din domeniu, pe plan intern;

h) propune şi elaborează acorduri de cooperare cu instituţii omoloage de pe plan intern, pe care le ๎naintează directorului executiv, ๎n vederea supunerii spre aprobare Consiliului Camerei;

i) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii.

Art. 23. - DRIS se subordonează ierarhic şi funcţional directorului executiv.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Departamentul marketing, comunicare şi relaţii internaţionale

 

Art. 24. - DMCRI are următoarele atribuţii:

a) asigură cunoaşterea, sistematizarea, precum şi prezentarea Consiliului Camerei, Biroului permanent şi directorului executiv a materialelor referitoare la organismele internaţionale ale profesiei contabile şi la organizaţiile profesionale de profil din alte ţări;

b) asigură realizarea măsurilor necesare ๎n vederea aderării Camerei la organismele profesionale internaţionale de profil şi menţinerea calităţii de membru al Camerei la aceste organisme;

c) asigură colaborarea şi cooperarea cu instituţiile din alte ţări care activează ๎n domeniul auditului financiar;

d) asigură participarea reprezentanţilor Camerei la acţiuni de colaborare profesională cu organisme internaţionale şi instituţii de profil din alte ţări;

e) promovează imaginea Camerei pe plan intern şi la nivel internaţional;

f) asigură activitatea de traducere pentru organele de conducere, pentru materialele primite de la organismele internaţionale sau care sunt transmise organismelor internaţionale;

g) asigură serviciile de media, la solicitarea directorului executiv;

h) organizează şi desfăşoară activitatea de realizare, tipărire şi distribuire a revistei „Audit financiar”, editată de Cameră, precum şi a altor materiale/cărţi tipărite sub egida Camerei;

i) elaborează anual şi prezintă spre aprobare directorului executiv strategia de promovare imagine şi de marketing a Camerei pentru anul următor. Ulterior, această strategie este propusă spre aprobare Consiliului Camerei;

j) asigură comunicarea şi mediatizarea activităţii şi acţiunilor interne desfăşurate de Cameră;

k) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii.

Art. 25. - DMCRI se subordonează ierarhic şi funcţional directorului executiv.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Departamentul economico-financiar

 

Art. 26. - DEF are următoarele atribuţii:

a) elaborează, sub coordonarea contabilului-şef, situaţiile financiare anuale şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei şi le ๎naintează directorului executiv spre a fi supuse dezbaterii, avizării şi aprobării, conform legii;

b) organizează şi ţine contabilitatea CAFR şi gestionează patrimoniul şi activitatea financiară a Camerei, conform legii;

c) urmăreşte, ๎n colaborare cu alte departamente ale CAFR, ๎ncasarea cotizaţiilor, taxelor şi a altor venituri ale Camerei şi informează directorul executiv ๎n cazul nerespectării termenelor de plată, ๎n vederea luării măsurilor care se impun, conform legii;

d) efectuează plata salariilor şi a altor venituri de natură salarială, a onorariilor colaboratorilor, precum şi a indemnizaţiilor organelor alese;

e) ๎ntocmeşte rapoarte privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, ๎n vederea supunerii lor spre dezbatere Biroului permanent, conform legii;

f) elaborează reglementările aplicabile ๎n activitatea specifică a DEF, cu asigurarea conformităţii acestora cu normele şi reglementările ๎n domeniu, pe care ie ๎naintează directorului executiv, ๎n vederea supunerii spre aprobare Consiliului Camerei;

g) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii,

Art. 27. - DEF se subordonează ierarhic şi funcţional directorului executiv.

Art. 28. - (1) DEF este condus de un contabil-şef.

(2) Contabilul-şef are următoarele atribuţii:

a) ๎ntocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei şi ๎l prezintă spre aprobare directorului executiv, conform legii, pentru a fi apoi ๎naintat Biroului permanent;

b) asigură şi răspunde ๎mpreună cu directorul executiv de organizarea şi ţinerea contabilităţii, conform legii;

c) contrasemnează ๎mpreună cu directorul executiv documentele financiare ale Camerei, pe care le supune spre aprobare preşedintelui Camerei;

d) asigură, ๎mpreună cu directorul executiv, ordonanţarea cheltuielilor Camerei, conform informaţiilor furnizate de către DEF;

e) ๎ntocmeşte şi prezintă informări directorului executiv şi preşedintelui Camerei cu privire la situaţiile financiare ale Camerei;

f) ๎ntocmeşte şi prezintă trimestrial Biroului permanent execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

g) asigură verificarea gradului de ๎ncasare a cotizaţiilor şi taxelor datorate Camerei, conform legii,

h) asigură achitarea la termenele stabilite a cotizaţiilor Camerei ๎n calitate de membru la organismele interne şi internaţionale;

i) participă fără drept de vot la şedinţele Biroului permanent şi ale Consiliului Camerei, luโnd cunoştinţă de deciziile şi hotărโrile adoptate;

j) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau ๎n fişa postului ori stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Departamentul resurse umane şi administrativ

 

Art. 29. - DRUA are următoarele atribuţii:

a) ๎ntocmeşte, verifică şi ๎nregistrează dosarele de personal;

b) ๎ntocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariaţilor;

c) asigură coordonarea şi desfăşurarea procesului de recrutare a salariaţilor CAFR;

d) ๎mpreună cu şefii de departamente ๎ntocmeşte şi actualizează fişa postului pentru fiecare salariat, pe baza organigramei, a HG 433/2011, a prezentului regulament şi a celorlalte reglementări adoptate de Cameră. Fişele postului se aprobă de directorul executiv, cu excepţia fişei postului de director executiv, care se aprobă de către preşedintele Camerei;

e) redactează contractele individuale de muncă, actele de modificare, suspendare şi ๎ncetare, asigură gestionarea acestora şi punerea ๎n aplicare a tuturor actelor normative privind drepturile de personal;

f) coordonează Programul de evaluare a performanţelor personalului şi arhivează toate documentele ce rezultă din desfăşurarea acestui program ๎n dosarele salariaţilor Camerei;

g) ๎ntocmeşte lunar foaia de prezenţă a salariaţilor;

h) păstrează registrul de sancţiuni disciplinare aplicate salariaţilor, la nivelul Camerei;

i) participă la consultări şi negocieri cu reprezentanţii salariaţilor Camerei;

j) asigură implementarea măsurilor specifice de sănătate şi securitate ๎n muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, conform legii;

k) participă la efectuarea procedurilor de cercetare disciplinară prealabilă a salariaţilor CAFR;

l) elaborează reglementările aplicabile ๎n activitatea specifică a DRUA, participă la elaborarea şi actualizarea regulamentului intern şi a prezentului regulament, cu asigurarea conformităţii acestora cu normele şi reglementările ๎n domeniu, pe care le ๎naintează directorului executiv, ๎n vederea supunerii spre aprobare Biroului permanent şi Consiliului Camerei;

m) asigură serviciile administrative şi de protocol pentru activităţile curente ale Camerei şi ori de cโte ori se solicită din partea organelor de conducere ale Camerei;

n) desfăşoară activităţi de curierat, comisionare şi depunere/ridicare corespondenţă;

o) asigură serviciile de ๎ntreţinere şi curăţenie a sediului Camerei;

p) participă la negocierea ๎ncheierii unor contracte cu diverşi furnizori, ๎n limitele mandatului acordat de directorul executiv, ๎n condiţiile legii;

q) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii.

Art. 30. - DRUA se subordonează ierarhic şi funcţional directorului executiv.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Biroul metodologie şi reglementări

 

Art. 31. - BMR are următoarele atribuţii:

a) oferă consultanţă membrilor Camerei privind activitatea de audit financiar şi alte activităţi desfăşurate de aceştia, ๎n condiţiile legii;

b) organizează activitatea de documentare, informare şi asistenţă profesională pentru membrii Camerei;

c) elaborează reglementările aplicabile ๎n activitatea specifică a BMR, cu asigurarea conformităţii acestora cu normele şi reglementările ๎n domeniu, pe care le ๎naintează directorului executiv, ๎n vederea supunerii spre aprobare Consiliului Camerei;

d) analizează proiectele de norme şi reglementări elaborate la nivelul Camerei şi formulează avize consultative, din punctul de vedere al aspectelor tehnice;

e) participă la formularea răspunsurilor Camerei către terţi, din punctul de vedere al aspectelor tehnice;

f) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii.

Art. 32. - BMR se subordonează ierarhic şi funcţional directorului executiv.

 

SECŢIUNEA a 13-a

Compartimentul Juridic

 

Art. 33. - CJ are următoarele atribuţii:

a) acordă consultanţă şi asistenţă juridică ๎n toate problemele de drept solicitate de Cameră;

b) redactează/avizează proiecte de contracte şi/sau proiecte ale altor documente legale referitoare la activitatea Camerei, ๎n acord cu legislaţia din domeniu şi cu reglementările interne;

c) ๎ntocmeşte şi ๎naintează directorului executiv documentaţia ๎n vederea obţinerii diferitelor aprobări, avize şi certificate necesare desfăşurării activităţii Camerei, ๎n condiţiile legii;

d) informează corect şi la timp directorul executiv asupra schimbării legislaţiei ๎n vigoare şi semnalează necesitatea abrogării sau modificării unor acte cu caracter normativ ale CAFR pentru a se asigura conformitatea cu noile reglementări;

e) reprezintă Camera ๎n justiţie şi redactează documente de apărare a intereselor CAFR ๎n litigiile ๎n care este implicată;

f) asigură consultanţă juridică pentru Cameră, dโnd interpretări legale la toate prevederile pentru care se solicită un punct de vedere juridic care vizează activitatea Camerei, după caz;

g) păstrează evidenţa hotărโrilor Consiliului Camerei, deciziilor Biroului permanent, ordinelor preşedintelui şi a dispoziţiilor directorului executiv, monitorizează aplicarea acestora din punctul de vedere al legalităţii şi informează directorul executiv de ๎ndată cu privire la măsurile care se impun a fi luate, ๎n condiţiile legii;

h) păstrează evidenţa tuturor contractelor ๎ncheiate de CAFR cu terţii şi monitorizează executarea acestora din punctul de vedere al legalităţii şi informează directorul executiv de ๎ndată cu privire la măsurile care se impun a fi luate. ฮn condiţiile legii;

i) asigură publicarea hotărโrilor şi deciziilor organelor de conducere ale Camerei, potrivit reglementărilor şi normelor ๎n vigoare;

j) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii.

Art. 34. - CJ se subordonează ierarhic şi funcţional directorului executiv.

 

SECŢIUNEA a 14-a

Compartimentul IT

 

Art. 35. - CIT are următoarele atribuţii:

a) asigură mentenanţa din punct de vedere tehnic a sistemului informatic al Camerei;

b) verifică periodic starea dotărilor logistice ale Camerei (calculatoare, imprimante, scanere etc.);

c) administrează baza de date şi website-ul Camerei;

d) oferă suport tuturor departamentelor din aparatul executiv;

e) ţine legătura cu furnizorii externi de servicii IT;

f) propune măsuri de ๎mbunătăţire a infrastructurii IT;

g) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii.

Art. 36. - CIT se subordonează ierarhic şi funcţional directorului executiv.

 

SECŢIUNEA a 15-a

Reprezentanţele regionale

 

Art. 37. - RR ๎ndeplinesc următoarele atribuţii pentru membrii Camerei şi stagiarii cu domiciliul/sediul profesional ๎n judeţele arondate:

a) ๎ndeplinesc activităţi ๎n vederea organizării testului de verificare a cunoştinţelor ๎n domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, ๎n condiţiile legii;

b) ๎ndeplinesc activităţi ๎n vederea ๎nscrierii la stagiu, ๎n condiţiile legii;

c) monitorizează perioada de stagiu;

d) participă la organizarea examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar;

e) urmăresc pregătirea profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor ๎n activitatea de audit financiar;

f) efectuează activităţi de ๎nscriere, evidenţă, retragere şi suspendare a membrilor CAFR, auditori financiari şi firme de audit, ๎n condiţiile legii;

g) primesc şi verifică dosarele de ๎nscriere ๎n lista persoanelor fizice/juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori;

h) realizează activităţi de informare şi oferire de suport tehnic;

i) realizează activităţi financiar-contabile (๎ncasări, compensări, ๎ntocmirea şi transmiterea documentelor financiar-contabile şi alte lucrări financiar-contabile);

j) realizează activităţi de logistică şi administrare, cum ar fi asigurarea contractării locaţiilor pentru diverse evenimente, achiziţii conform necesarului şi bugetului, asigurarea normelor de PSI, a riscurilor la securitatea fizică, a serviciilor administrative, ๎n condiţiile legii;

k) efectuează activităţile necesare ๎n legătură cu corespondenţa adresată/expediată de reprezentanţe, arhivarea documentelor la nivelul reprezentanţei şi gestionarea bazei de date la nivelul reprezentanţei, ๎n condiţiile legii;

l) organizează seminare, ๎ntruniri sau alte activităţi cu caracter festiv destinate membrilor Camerei;

m) dialoghează cu reprezentanţii entităţilor din regiune, cum ar fi autorităţi publice locale, societăţi media sau din mediul de afaceri;

n) promovează publicaţiile existente editate de către Cameră;

o) ๎ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de directorul executiv, ๎n condiţiile legii.

Art. 38. - RR se subordonează ierarhic şi funcţional directorului executiv.

 

CAPITOLUL III

Funcţionarea aparatului executiv al Camerei

 

Art. 39. - Activitatea fiecărui departament care face parte din structura executivă a Camerei este coordonată de către un şef de departament.

Art. 40. - (1) Directorul executiv stabileşte ๎n scris sarcinile şi direcţiile de acţiune pentru departamentele aflate ๎n subordine, pe care le transmite şefilor de departament.

(2) Şefii de departamente execută atribuţiile stabilite prin prezentul regulament, prin fişa postului şi duc la ๎ndeplinire sarcinile primite, stabilind responsabilităţi precise pentru fiecare persoană din cadrul departamentului aflat ๎n subordine.

(3) Fiecare şef de departament planifică anual principalele activităţi ale departamentului pe care ๎l coordonează, cu avizul directorului executiv.

(4) La sfโrşitul fiecărui an calendaristic, fiecare şef de departament ๎ntocmeşte un raport de activitate, ๎n cuprinsul căruia indică activităţile planificate ๎n cadrul departamentului pentru fiecare salariat aflat ๎n subordinea sa, cu specificarea celor care au fost ๎ndeplinite şi a celor care nu au fost ๎ndeplinite, dacă este cazul,

(5) Raportul de activitate prevăzut la alin. (4) conţine un capitol de măsuri şi propuneri de ๎mbunătăţire a activităţii departamentului, de care se va ţine cont la evaluarea performanţelor personalului angajat.

(6) Raportul de activitate al departamentului se supune aprobării directorul executiv.

Art. 41. - Şeful de departament urmăreşte ๎ndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament şi duce la ๎ndeplinire sarcinile primite ๎n termenele stabilite de conducerea Camerei.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 42. - Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor salariaţilor.

Art. 43. - ฮn termen de 90 de zile de la intrarea ๎n vigoare a prezentului regulament, DRUA şi şefii celorlalte departamente vor ๎ntocmi, modifica sau completa fişa postului pentru fiecare salariat ๎n parte. Fişa postului va cuprinde ๎n mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile salariaţilor, reieşite din legislaţie şi din prezentul regulament. Fişele posturilor se aprobă de către directorul executiv şi fac parte Integrantă din prezentul regulament.

Art. 44. - Prin grija DRUA, prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, spre cunoaştere şi aplicare, tuturor salariaţilor.

Art. 45. - Prevederile prezentului regulament se pot completa şi/sau modifica potrivit actelor normative ๎n vigoare.

 

ANEXĂ

 

Organigrama Camerei Auditorilor Financiari din Romโnia

 

Total posturi, din care:

54

Conducerea executivă

1

Şefi departamente

13

Posturi execuţie

40

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţa CAFR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de auditori statutari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

APARAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATIV

 

 

 

 

 

 

Consiliul CAFR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament monitorizare,

control şi competentă profesională

 

Compartiment

audit intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 şef

 

10 ex

 

 

 

1 post şef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARAT EXECUTIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birou metodologie şi reglementări

 

 

 

 

Departamentul relaţii interne şi secretariat

 

 

 

Departament etic, conduită profesională şi investigaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ex

 

 

 

 

 

1 şef

 

2 ex

 

 

 

 

1 şef

 

1 ex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanţe regionale

- laşi (2), Braşov - (2)

- Cluj-Napoca (2), Timişoara (2)

 

Departament servicii pentru membri

 

Departament admitere, pregătire continuă şi stagiari

 

Departament marketing, comunicare şi relaţii

internaţionale

 

Departament economico-financiar

 

Departament resurse umane şi administrativ

 

Compartiment juridic

 

Compartiment IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 şefi

 

4 ex

 

 

1 şef

 

4 ex

 

 

1 şef

 

3 ex

 

 

1 şef

 

4 ex

 

 

1 şef

 

3 ex

 

 

1 şef

 

4 ex

 

 

1 post ex

 

 

1 post ex

 

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 

LISTA

asociaţiilor şi fundaţiilor romโne cu personalitate juridică, care ๎nfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Sebeş ๎n anul 2016, ๎n conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romโne cu personalitate juridică, care ๎nfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Judeţul

Cuantumul subvenţiei - lei -

1.

Filantropia Ortodoxă Sebeş

Alba

158.464,00

2.

Asociaţia „Diakoniewerk International”

Alba

77.910,00

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.