MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 238/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 238         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 31 martie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

161. - Ordin al ministrului transporturilor pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC

 

397. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de scrisori

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

615. - Decizie privind sancţionarea Societăţii BIREX - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi t) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 29 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Aerodromurile civile certificate din România se clasifică astfel:

a) aerodromuri autorizate;

b) aerodromuri înregistrate;

c) aerodromuri certificate în conformitate cu Regulamentul (UE)nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 139/2014.

Art. 2. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC, prevăzuta în anexa nr. 1.

Art. 3- - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Cerinţele şi condiţiile tehnice de referinţă pentru proiectarea, amenajarea şi exploatarea aerodromurilor autorizate sunt stabilite prin Reglementarea aeronautică civilă română RACR- AD-PETA, „Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor”, ediţia 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2015, şi prin Reglementarea aeronautică civilă română RACR- AD-PETH „Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor”, ediţia 3/2014, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.312/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cerinţele şi condiţiile tehnice de referinţă pentru proiectarea, amenajarea şi exploatarea aerodromurilor înregistrate sunt stabilite prin Reglementarea aeronautică civilă română privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC, prevăzută la art. 3.

Art. 5. - (1) Aerodromurile autorizate pot funcţiona numai dacă deţin un certificat de autorizare emis de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, conform reglementării aeronautice civile române menţionate la art. 2.

(2) Aerodromurile înregistrate pot funcţiona numai dacă deţin un certificat de înregistrare emis de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, conform reglementării aeronautice civile române menţionate la art. 3.

(3) Regia Autonomă .Autoritatea Aeronautică Civilă Română” va transmite Direcţiei transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor o copie a certificatelor de autorizare şi a certificatelor de înregistrare, în termen de 15 zile de la emitere.

Art. 6. - (1) Pe aerodromurile autorizate şi pe aerodromurile certificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 se pot efectua zboruri interne sau internaţionale încadrate în toate categoriile de operaţiuni aeriene civile, în condiţiile stabilite prin certificatul de autorizare.

(2) Pe aerodromurile înregistrate se pot efectua numai zboruri interne, după regulile de zbor la vedere (VFR), cu avioane având masa maximă la decolare sub 5,700 kg, elicoptere sau aeronave fără motor, în condiţiile stabilite prin certificatul de înregistrare.

Art. 7, - (1) Aerodromurile autorizate şi aerodromurile certificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 pot fi deschise sau închise utilizării publice şi se publică în publicaţia de informare aeronautică AIP - România.

(2) Aerodromurile înregistrate nu sunt deschise utilizării publice şi se publică în publicaţia de informare aeronautică AIP - România,

(3) Accesul pe aerodromurile înregistrate se face numai cu acordul administratorului acestora.

Art. 8. - (1) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ţine registrul de evidenţă a aerodromurilor civile certificate din România,

(2) O copie a registrului menţionat la alineatul anterior se transmite Direcţiei transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, copie ce va fi actualizată semestrial.

Art. 9. - (1) Pentru aerodromurile cărora li se aplică dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare, şi regulile sale de implementare, certificatele de autorizare emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC, ediţia 1/2010, cu modificările ulterioare, în vigoare, rămân valabile până la conversia acestora în certificate emise pe baza Regulamentului (UE) nr. 139/2014, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2017.

(2) Pentru aerodromurile cărora nu li se aplică dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 216/2008, cu modificările ulterioare, şi regulile sale de implementare, certificatele de autorizare sau de înregistrare emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC, ediţia 1/2010, cu modificările ulterioare, valide la data intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile până la termenele specificate în acestea.

Art. 10.- În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” va elabora recomandări privind utilizarea terenurilor sau a suprafeţelor de apă, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operaţiuni aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 798/2008 privind aprobarea Cerinţelor pentru amenajarea şi utilizarea terenurilor, altele decât aerodromurile autorizate, pe care pot ateriza, respectiv de pe care pot decola aeronave civile care execută zboruri interne încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 27 iunie 2008, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC, ediţia 1/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 13 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 12. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” şi administratorii aerodromurilor civile certificate din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 martie 2016.

Nr. 161.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC

 

CAPITOLUL I

Generalităţi

 

1.1. Scop

1.1.1. Prezenta reglementare aeronautică civilă:

(1) stabileşte cadrul reglementat necesar evaluării, autorizării şi supravegherii funcţionării aerodromurilor civile din România, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul aerian civil);

(2) defineşte cerinţele şi structurează procesul de autorizare a aerodromurilor civile specificate la paragraful 1.2.2;

(3) armonizează şi integrează prevederile reglementărilor aeronautice internaţionale privind autorizarea aerodromurilor civile.

1.1.2. Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” (AACR) efectuează activităţile de autorizare şi supraveghere a funcţionării aerodromurilor civile din România în baza atribuţiilor şi competenţelor care îi revin, în conformitate cu prevederile actelor normative naţionale aplicabile şi ale prezentei reglementări,

1.1.3. Evaluarea şi autorizarea unui aerodrom civil se efectuează de AACR în scopul constatării şi atestării capacităţii aerodromului, administratorului aerodromului, respectiv şi a personalului de care dispune, de a îndeplini cerinţele tehnice, operaţionale, de siguranţă a zborului şi de protecţie a mediului, potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

1.1.4. Supravegherea funcţionării unui aerodrom civil se efectuează de AACR în scopul asigurării că aerodromul, respectiv administratorul acestuia, menţine cel puţin condiţiile iniţiale de autorizare, se conformează permanent prevederilor reglementărilor aeronautice aplicabile şi asigură toate condiţiile necesare pentru aterizarea şi decolarea în siguranţă a aeronavelor, serviciile necesare aeronavelor la sol, precum şi pentru acţiunile împotriva incendiilor.

1.2. Aplicabilitate

1.2.1. Reglementarea de faţă stabileşte condiţiile şi cerinţele pentru autorizarea aerodromurilor civile şi acordarea certificatului de autorizare, pentru modificarea condiţiilor de autorizare sau prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare, pentru supravegherea activităţii aerodromurilor civile, precum şi obligaţiile administratorilor aerodromurilor civile.

 

1.2.2. - (1) Prevederile prezentei reglementări se aplică numai aerodromurilor civile care nu îndeplinesc prevederile art. 4 alin. (3a) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE.

(2) Până la conversia certificatelor de autorizare naţionale şi emiterea certificatelor după regulile europene în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, prevederile prezentei reglementări referitoare la modificarea condiţiilor de autorizare, la procesul de supraveghere a aerodromurilor civile, precum şi la obligaţiile administratorului de aerodrom sunt aplicabile tuturor deţinătorilor de certificate de autorizare naţionale.

1.2.3. În sensul prezentei reglementări, aerodromurile civile sunt destinate operării diferitelor categorii de aeronave civile şi au caracter permanent.

1.2.4. Prevederile prezentei reglementări sunt obligatorii pentru administratorii aerodromurilor civile menţionate la paragraful 1.2.3.

1.2.5. AACR poate să restricţioneze, să suspende sau să anuleze autorizarea unui aerodrom civil în cazul în care constată că nu se menţin condiţiile iniţiale de autorizare sau cerinţele specifice impuse.

1.2.6. - (1) Toate activităţile privind evaluarea, autorizarea şi supravegherea funcţionării aerodromurilor civile sunt servicii prestate de AACR şi se tarifează conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Restricţionarea, suspendarea sau anularea autorizării, precum şi neacordarea sau neprelungirea valabilităţii acesteia nu presupun rambursarea tarifelor achitate pentru serviciile prestate de AACR.

1.2.7. Condiţiile de amenajare, utilizare şi înregistrare pentru aerodromurile civile pe care se execută numai zboruri după regulile de zbor la vedere (VFR) cu avioane având masa maximă la decolare sub 5.700 kg, elicoptere sau aeronave fără motor, fac obiectul unor reglementări specifice.

1.3. Acte normative şi documente de referinţă:

(1) Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare;

(3) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional;

(4) Reglementarea aeronautica civilă română RACR- AD-PETA „Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor civile”, ediţia în vigoare;

(5) Reglementarea aeronautică civilă română RACR- AD-PETH „Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor”, ediţia în vigoare;

(6) Doc 9774 ICAO - Manual pentru certificarea aerodromurilor (ediţia în vigoare);

(7) Doc 9859 ICAO - Manual pentru managementul siguranţei (ediţia în vigoare);

(8) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind nomele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare;

(9) Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului;

(10) Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic european.

1.4. Noţiuni, termeni şi abrevieri

1.4.1. În sensul prezentei reglementări, noţiunile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

(1) administrator de aerodrom - persoană fizică sau juridică care asigură, în temeiul legislaţiei şi reglementărilor naţionale aplicabile, administrarea şi operarea unui aerodrom, precum şi coordonarea şi controlul activităţilor derulate în perimetrul aerodromului de diferiţii operatori aerieni, agenţi aeronautici etc.;

(2) aerodrom - suprafaţă definită (inclusiv toate clădirile, instalaţiile şi echipamentele) pe pământ sau pe o structură fixă, pe o structură fixă în larg sau pe o structură flotabilă, destinată a fi utilizată în totalitate sau în parte pentru sosirea, plecarea şi mişcarea pe suprafaţă a aeronavelor;

(3) aerodrom autorizat - aerodromul al cărui administrator a obţinut un certificat de autorizare;

(4) aeroport - aerodromul deschis pentru operaţiuni comerciale de transport aerian;

(5) agent aeronautic civil - orice persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi aeronautice civile;

(6) anulare - retragerea de către AACR a certificatului de autorizare, ca urmare a nerespectării condiţiilor iniţiale de autorizare sau a cerinţelor impuse de AACR; în acest caz sunt anulate toate competenţele şi drepturile acordate prin autorizarea respectivă; după retragerea certificatului de autorizare, fostul deţinător nu mai poate desfăşura operaţiunile/ activităţile aeronautice specifice sau emite documente în baza certificatului, fiind obligat să elimine din documentele sale toate referirile la autorizare;

(7) audit - proces sistematic, independent şi documentat pentru obţinerea dovezilor de audit şi evaluarea acestora în mod obiectiv cu scopul de a determina în ce măsură sunt îndeplinite criteriile de audit;

(8) autorizare - confirmare oficială dată printr-un document eliberat de AACR, potrivit procedurii stabilite în reglementarea de faţă, prin care se atestă capacitatea deţinătorului de a conduce şi a gestiona un anumit aerodrom, respectiv de a desfăşura operaţiunile/activităţile aeronautice menţionate în acest document;

(9) banda căii de rulare - zona care include o cale de rulare, destinată să protejeze aeronava care operează pe calea de rulare şi să reducă riscul de deteriorare pentru aeronava care iese accidental în afara căii de rulare;

(10) banda pistei - zona definită, care încadrează pista şi prelungirea de oprire (dacă există), destinată să reducă riscul de deteriorare pentru aeronava care iese în afara pistei şi să protejeze aeronava care zboară pe deasupra ei în timpul operaţiunilor de decolare sau aterizare;

(11) cale de rulare - traseu definit pe un aerodrom, amenajat pentru rularea aeronavelor pe sol şi destinat să asigure legătura între două părţi diferite ale aerodromului;

(12) calitatea datelor - gradul sau nivelul de încredere în capacitatea datelor furnizate pentru a îndeplini cerinţele utilizatorului de date în ceea ce priveşte acurateţea, rezoluţia şi integritatea;

(13) certificat de autorizare - documentul eliberat de AACR, care atestă capacitatea deţinătorului de a conduce şi a gestiona un anumit aerodrom, respectiv de a asigura desfăşurarea operaţiunilor/activităţilor aeronautice civile menţionate în acest document;

(14) date aeronautice - o reprezentare a faptelor, conceptelor sau instrucţiunilor aeronautice într-un mod oficializat şi adecvat comunicării, interpretării sau procesării;

(15) evaluare - orice activitate ai cărei obiect este de a determina în mod direct sau indirect faptul că sunt îndeplinite condiţiile specificate;

(16) echipament de aerodrom - orice echipament, aparat, dispozitiv auxiliar, program software sau accesoriu care este utilizat sau care este destinat să fie utilizat pentru a contribui la operarea unei aeronave pe un aerodrom;

(17) exceptare - aprobarea neaplicării uneia sau a mai multor prevederi cuprinse în reglementare, fără ca aceasta să conducă la diminuarea siguranţei zborului;

(18) facilităţi de aerodrom - infrastructura de aerodrom şi dotările tehnice din interiorul sau exteriorul perimetrului aerodromului, realizate/instalate, întreţinute şi utilizate pentru a asigura sosirea, plecarea şi mişcarea pe sol a aeronavelor;

(19) handling - ansamblul serviciilor specializate şi baza materială asociată acestora pentru deservirea la sol a aeronavelor, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei;

(20) heliport-aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere;

(21) informaţii aeronautice - informaţii care rezultă din colectarea, analizarea şi formatarea datelor aeronautice;

(22) inspecţie - examinarea sistematică de către AACR a infrastructurii, sistemelor/instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor de aerodrom, în scopul stabilirii conformităţii cu specificaţiile tehnice prevăzute de reglementările aeronautice aplicabile;

(23) manual de aerodrom - manual care, potrivit prevederilor prezentei reglementări, este parte integrantă şi documentează cererea de autorizare a unui aerodrom civil, inclusiv amendamentele aferente acceptate de AACR;

(24) mijloc de navigaţie aeriană – echipament/sistem de comunicaţii, navigaţie şi supraveghere, amplasat la sol şi destinat siguranţei navigaţiei aeriene;

(25) mijloc meteorologic - echipament/sistem meteorologic aeronautic, amplasat la sol şi destinat protecţiei meteorologice a navigaţiei aeriene;

(26) obiect frangibil - obiect de masă redusă, proiectat să se deformeze, să cedeze sau să se rupă la impactul cu o aeronavă, astfel încât să prezinte un pericol minim pentru aeronava în cauză;

(27) obstacol - orice obiect fix (natural sau artificial, temporar sau permanent) sau mobil ori părţi ale acestuia, care prin amplasare, proprietăţi fizice, caracteristici constructive sau funcţionale afectează sau poate/pot afecta siguranţa activităţilor aeronautice;

(28) operaţiune de transport aerian comercial - operaţiune de transport pasageri, bagaje, mărfuri sau poştă, efectuată pe baze comerciale de transportatori aerieni, prin curse regulate sau neregulate;

(29) operaţiune specializată - orice operaţiune, alta decât transport aerian comercial, efectuată pe baze comerciale de transportatori aerieni, pentru construcţii, agricultură, fotografiere, supraveghere, observare şi patrulare, publicitate, protecţia mediului, precum şi în alte scopuri;

(30) pistă - suprafaţa dreptunghiulară definită, situată pe un aerodrom, amenajată pentru decolarea şi aterizarea aeronavelor;

(ZI)platformă - suprafaţa definită pe un aerodrom destinată aeronavelor în scopul îmbarcării şi debarcării pasagerilor, poştei şi mărfii, alimentării cu combustibil, parcării sau întreţinerii;

(32) prelungire degajată - suprafaţa dreptunghiulară delimitată pe sol sau pe apă. aflată sub controlul autorităţii aeroportuare, stabilită şi amenajată corespunzător, peste care o aeronavă poate să efectueze o parte a urcării iniţiale până la o înălţime specificată;

(33) prelungire de oprire - suprafaţa dreptunghiulară delimitată pe sol în prelungirea pistei de decolare/aterizare, amenajată corespunzător în interesul siguranţei aeronavelor care rulează în limitele declarate, în cazul unei decolări întrerupte;

(34) reglementare aeronautică - norme, proceduri sau standarde specifice activităţilor aeronautice;

(35) renunţare - cerere oficială scrisă adresată AACR de administratorul unui aerodrom prin care solicită anularea documentului de autorizare; în acest caz, administratorul renunţă efectiv la drepturile acordate în baza autorizării respective, iar după anulare nu mai are dreptul de a desfăşura operaţiunile/activităţile aeronautice sau de a emite documentele pentru care a fost autorizat iniţial, fiind obligat să elimine din documentele sale toate referirile la autorizare;

(36) restricţionare - limitare temporară de către AACR a unor competenţe dintre cele acordate administratorului unui aerodrom prin documentul de autorizare; în acest caz desfăşurarea operaţiunilor/activităţilor aeronautice afectate este posibilă numai cu limitările şi în condiţiile stabilite de AACR; limitările impuse pot fi înlăturate atunci când AACR constată că elementele care au cauzat restricţionarea au fost corectate, iar administratorul poate demonstra din nou conformarea deplină cu cerinţele aplicabile;

(37) securitate aeronautică - ansamblul de măsuri, resurse materiale şi umane, coordonate, mobilizate şi utilizate în scopul protecţiei aeronauticii civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;

(38) servitute aeronautică - condiţii, restricţii, obligaţii impuse sau recomandate de prevederile reglementărilor aeronautice naţionale sau internaţionale în interesul siguranţei zborului;

(39) siguranţa zborului - capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale;

(40) sistem de management al siguranţei (SMS) - ansamblul integrat, incluzând structura organizatorică şi operaţională, responsabilităţi, proceduri, procese şi modalităţi de implementare de către administratorul aerodromului a politicii în domeniul siguranţei, prin care se realizează controlul siguranţei, respectiv siguranţa operării pe aerodrom;

(41) solicitant - persoana fizică sau juridică (organizaţie) care solicită un certificat de autorizare pentru operarea unui aerodrom, prelungirea valabilităţii sau modificarea unui astfel de certificat;

(42) suprafeţe de limitare a obstacolelor - serie de suprafeţe care definesc un volum ai spaţiului aerian pe şi în jurul unui aerodrom, care trebuie menţinut liber de obstacole cu scopul de a permite zborul aeronavelor în condiţii de siguranţă;

(43) suprafaţă de manevră - parte a unui aerodrom destinată pentru decolarea, aterizarea şi rularea la sol a aeronavelor, exclusiv platformele;

(44) suprafaţa de mişcare - parte a unui aerodrom destinată pentru decolarea, aterizarea şi rularea la sol a aeronavelor şi care cuprinde suprafaţa de manevră şi platformele;

(45) suspendare - retragerea temporară de către AACR a competenţelor şi drepturilor acordate administratorului unui aerodrom prin documentul de autorizare, ca urmare a nerespectării condiţiilor iniţiale de autorizare sau a cerinţelor impuse de AACR; în perioada de suspendare sunt interzise emiterea de documente în baza certificatului şi desfăşurarea operaţiunilor/activităţilor aeronautice specifice; acestea pot fi reluate şi drepturile care decurg din autorizare pot fi restabilite atunci când AACR constată că elementele care au cauzat suspendarea au fost corectate, iar administratorul poate demonstra din nou conformarea deplină cu cerinţele aplicabile;

(46) zonă cu lucrări - parte a unui aerodrom în care se execută lucrări de întreţinere, reparaţii sau construcţii;

(47) zonă cu servituţi aeronautice - zona aflată sub incidenţa servituţilor aeronautice;

(48) zonă de dezvoltare - zona prevăzută în programele/proiectele de extindere a aerodromurilor existente, de modernizare a mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice sau de instalare de noi astfel de mijloace, delimitată în scopul actualizării şi conservării servituţilor aeronautice - în interes public şi pentru asigurarea siguranţei zborului;

(49) zonă de protecţie - zona adiacentă amplasamentelor mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice, indiferent de proprietar, delimitată cu scopul de a preveni interferenţele negative de orice natură, directe sau indirecte, asupra performanţelor operaţionale ale acestor mijloace, în interesul siguranţei zborului aeronavelor;

(50) zonă de siguranţă - zona adiacentă unui aerodrom, indiferent de proprietar, definită cu scopul de a limita înălţimea obstacolelor şi de a preveni efectele negative de orice natură, directe sau indirecte, asupra operării aeronavelor şi ansamblului activităţilor aeronautice în interesul siguranţei zborului aeronavelor şi securităţii aeronautice;

(51) zonă neutilizabilă - parte a suprafeţei de mişcare necorespunzătoare şi indisponibilă pentru utilizarea de către aeronave;

(52) zonă liberă de obstacole (OFZ) - spaţiul aerian situat deasupra suprafeţei interioare de apropiere, suprafeţei interioare de tranziţie, suprafeţei de întrerupere a aterizării şi a acelei porţiuni din banda pistei delimitate de aceste suprafeţe, care nu este străpuns de niciun obstacol fix, cu excepţia obiectelor uşoare şi frangibile necesare scopurilor de navigaţie aeriană.

1.4.2. Abrevieri:

AACR - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

ACN - număr de clasificare a aeronavelor (Aircraft Classification Number);

AD/AP - aerodrom/aeroport;

AFTN - reţeaua serviciului fix de telecomunicaţii aeronautice (Aeronautical Fixed Telecommunication Network);

AIP - publicaţie de informare aeronautică (Aeronautical Information Publication);

AIS - servicii de informare aeronautică (Aeronautical Information Service);

ASDA - distanţa de accelerare şi oprire disponibilă (Accelerate/Stop Distance Available);

ATS - servicii de trafic aerian (Air Traffic Services);

CWY- prelungire degajată (Clearway);

EASA - Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (European Aviation Safety Agency);

EUROCONTROL - Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (European Organization for the Safety of Air Navigation);

IATA - Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (International Air Transport Association);

ICAO - Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (International Civil Aviation Organization);

INS - sistem de navigaţie inerţială (Inertial Navigation System);

LDA - distanţa de aterizare disponibilă (Landing Distance Available);

MT- Ministerul Transporturilor;

NOTAM - aviz către navigatori (Notice to Air Men);

OFZ - zona liberă de obstacole (Obstacle Free Zone);

PCN - numărul de clasificare al pavajului (Pavement Classification Number);

RACR- reglementare aeronautică civilă română;

RESA - suprafaţa de siguranţă la capătul pistei (Runway End Safety Area);

SITA - Societatea Internaţională de Telecomunicaţii Aeronautice (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques);

SMS - sistemul de management al siguranţei (Safety Management System);

SWY- prelungire de oprire (Stopway);

TODA - distanţa de decolare disponibilă (Take-Off Distance Available);

TORA - distanţa de rulare la decolare disponibilă (Take-Off Run Distance Available);

VFR - reguli de zbor la vedere (Visual Flight Rules);

VHF - frecvenţa foarte înaltă (Very High Frequency);

VOR - radiofar omnidirecţional VHF (VHF Omnidirectional Radio Range);

WGS 84 - sistemul geodezic mondial (World Geodetic System).

 

CAPITOLUL II

Cerinţe pentru autorizarea sau menţinerea valabilităţii autorizării aerodromurilor civile

 

2.1. Cerinţe generale

2.1.1. Aerodromurile civile se înfiinţează şi funcţionează conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare şi ale reglementărilor aeronautice specifice emise de MT.

2.1.2. Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil sau deţinătorul unui astfel de certificat, după caz, trebuie să facă dovada că deţine sau asigură:

(1) documente valabile care să ateste respectarea cerinţei prevăzute la paragraful 2.1.1;

(2) stare fizică acceptabilă a suprafeţei de mişcare;

(3) facilităţi, servicii şi echipamente de aerodrom adecvate operării în siguranţă a aeronavelor sau a unor categorii de aeronave pe aerodrom;

(4) personal cu experienţă, competent şi, după caz, autorizat/ licenţiat pentru operarea şi întreţinerea corespunzătoare a aerodromului;

(5) manualul aerodromului, inclusiv proceduri operaţionale specifice care să permită desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor de aerodrom autorizate;

(6) un sistem de management al siguranţei proporţional cu dimensiunea organizaţiei: şi cu amploarea activităţilor sale, ţinând seama de pericolele şi riscurile asociate, inerente acestor activităţi;

(7) un sistem de management al calităţii, inclusiv pentru activităţi de furnizare a datelor şi informaţiilor aeronautice, după caz, în conformitate cu cerinţele aplicabile; un certificat EN ISO 9001 eliberat de un organism de acreditare naţional va fi considerat un mijloc suficient de atestare a conformităţii.

2.1.3. Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil sau deţinătorul unui astfel de certificat, după caz, trebuie să facă dovada că deţine un program de securitate aeronautică elaborat şi aprobat conform reglementărilor legale în vigoare.

2.1.4. Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil trebuie să elaboreze Manualul aerodromului, pe care să îl înainteze AACR spre acceptare.

2.1.5. Administratorul unui aerodrom civil trebuie să gestioneze şi să actualizeze permanent conţinutul Manualului aerodromului şi să transmită la AACR proiectele de amendamente, spre acceptare.

2.1.6. Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil sau deţinătorul unui astfel de certificat, după caz, trebuie să accepte autoritatea de inspecţie şi de supraveghere exercitată de AACR şi să aplice măsurile corective sau cerinţele specifice convenite cu AACR.

2.2. Cerinţe privind facilităţile, utilajele şi echipamentele de aerodrom

2.2.1. Activităţile cu implicaţii în siguranţa zborului desfăşurate în perimetrul infrastructurii unui aerodrom civil trebuie să fie executate cu echipamente, utilaje şi facilităţi adecvate, autorizate sau acceptate de AACR.

2.2.2. - (1) Echipamentele, utilajele şi facilităţile de aerodrom menţionate la paragraful 2.2.1 trebuie să aibă caracteristici şi performanţe acceptate de AACR.

(2) Echipamentele, utilajele şi facilităţile de aerodrom menţionate la alin. (1) trebuie autorizate de AACR înainte de intrarea acestora în exploatare.

2.2.3. Dotarea cu echipamente, utilaje şi facilităţi de aerodrom (tipuri, caracteristici, performanţe, cantitate etc.) trebuie realizată în funcţie de specificul şi volumul activităţilor aeronautice preconizate a se desfăşura pe fiecare aerodrom civil supus autorizării.

2.2.4. Serviciile, facilităţile, utilajele şi echipamentele de aerodrom trebuie contractate numai cu agenţi aeronautici civili autorizaţi sau acceptaţi de AACR conform reglementărilor aeronautice civile în vigoare.

2.2.5. Administratorul aerodromului trebuie să implementeze şi să menţină un program de întreţinere tehnică şi reparaţii pentru echipamente, utilaje şi facilităţi, un sistem de evidenţă a stării tehnice pentru echipamentele, utilajele şi facilităţile respective, precum şi un sistem de înregistrări privind întreţinerea tehnică a acestora, pe baza sistemului său de control al calităţii.

2.3. Cerinţe privind personalul de aerodrom

2.3.1. Aerodromurile civile trebuie să dispună de personal suficient, în concordanţă cu traficul de pasageri şi marfă derulat, şi calificat corespunzător pentru a putea desfăşura activităţile aeronautice preconizate.

2.3.2. - (1) Personalul de aerodrom implicat în activităţile aeronautice specifice trebuie să cunoască şi să aplice curent reglementările aeronautice naţionale şi internaţionale referitoare la activităţile respective şi cele în legătură cu siguranţa.

(2) Personalul menţionat la alin. (1) trebuie să aibă o pregătire şi o experienţă relevante şi să fie integrat într-un program de instruire iniţială şi recurentă.

2.3.3. Cerinţele privind competenţa personalului cu funcţii de conducere/decizie implicate în siguranţa activităţilor aeronautice din structurile organizatorice ale aeroporturilor, precum şi cerinţele privind competenţa personalului tehnic şi operaţional din aceste structuri se stabilesc în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile specifice emise de AACR.

 

CAPITOLUL III

Manualul aerodromului

 

3.1. Scopul şi destinaţia Manualului aerodromului

3.1.1. Solicitantul unui certificat de autorizare sau administratorul unui aerodrom civil autorizat trebuie să deţină Manualul aerodromului, document specific aerodromului respectiv.

3.1.2. Prin structură şi conţinut, Manualul aerodromului trebuie să sintetizeze varietatea, extinderea/volumul, condiţiile şi particularităţile operaţiunilor/activităţilor de aviaţie civilă preconizate, precum şi mijloacele şi modalităţile concrete de operare pe aerodromul în cauză.

3.1.3. - (1) Manualul aerodromului trebuie să conţină toate informaţiile relevante cu privire la: amplasament, date de aerodrom, organizare şi management, facilităţi, echipamente, servicii, proceduri operaţionale, proceduri de colaborare cu unităţile de trafic aerian, cu operatorii aerieni, cu agenţii aeronautici de handling şi cu alte categorii de agenţi aeronautici civili, proceduri de colaborare cu unităţile militare de aviaţie (unde este cazul).

(2) Manualul aerodromului poate să conţină părţi din sau să facă referire la alte documente controlate, cum ar fi Manualul echipamentelor specifice aerodromului, Manualul SMS etc., documente ce vor fi puse la dispoziţia atât a personalului, cât şi a inspectorilor AACR.

(3) Informaţiile incluse în Manualul aerodromului, grupate sistematic, trebuie să demonstreze că aerodromul se conformează standardelor şi practicilor de autorizare şi funcţionare, că nu există elemente care ar putea afecta siguranţa zborului.

3.1.4. Manualul aerodromului este:

(1) documentul de referinţă privind standardele de autorizare care trebuie respectate şi nivelul serviciilor aeronautice prestate pe aerodrom;

(2) măsură a competenţei manageriale şi operaţionale a administratorului aerodromului;

(3) materialul de referinţă pentru desfăşurarea inspecţiilor/ auditurilor de aerodrom în vederea obţinerii certificatului de autorizare, precum şi pentru inspecţiile/auditurile de siguranţă subsecvente.

3.1.5. Manualul aerodromului permite AACR să evalueze dacă aerodromul întruneşte condiţiile necesare pentru operaţiunile aeronautice propuse şi să decidă în legătură cu emiterea certificatului de autorizare.

3.2. Elaborarea Manualului aerodromului

3.2.1. Manualul aerodromului trebuie:

(1) să fie tipărit şi disponibil în format digital;

(2) să fie astfel structurat/organizat încât să faciliteze procesele de elaborare, modificare, aprobare şi acceptare;

(3) să aibă o formă uşor de utilizat;

(4) să aibă un sistem de înregistrare şi evidenţă a amendamentelor aplicate şi a paginilor în vigoare;

(5) să aibă evidenţa distribuirii exemplarelor;

(6) să fie semnat de administratorul aerodromului.

3.2.2. La elaborarea Manualului aerodromului:

(1) Structurarea şi organizarea conţinutului trebuie să permită distribuirea şi utilizarea Manualului aerodromului pe secţiuni, în conformitate cu necesităţile compartimentelor sau ale persoanelor cărora li se adresează prin prevederi specifice, inclusiv cu necesităţile şi responsabilităţile organizaţiilor externe implicate (agenţi aeronautici civili, furnizori de servicii de trafic aerian etc.).

(2) Conţinutul trebuie tratat sistemic şi unitar şi toate părţile acestuia să fie compatibile în format şi conţinut.

3.3. Exemplarele Manualului aerodromului

3.3.1. Administratorul aerodromului trebuie să depună la AACR un exemplar complet şi actualizat pe suport hârtie însoţit de formatul digital al acestuia, în vederea acceptării de către AACR.

3.3.2. Administratorul aerodromului trebuie să deţină la aerodrom cel puţin un exemplar complet şi actualizat al Manualului aerodromului şi un exemplar complet şi actualizat la sediul său principal de activitate, dacă acesta nu este la aerodrom.

3.3.3. Administratorul aerodromului trebuie să prezinte la dispoziţia personalului abilitat al AACR exemplarul menţionat la paragraful 3.3.2. pentru inspecţie.

3.4. Structura şi conţinutul Manualului aerodromului

3.4.1. Conţinutul Manualului aerodromului trebuie structurat după cum urmează:

3.4.1.1. Partea 1 - Generalităţi va include cel puţin informaţiile specifice referitoare la:

(1) scopul şi destinaţia Manualului aerodromului, precum şi modul de administrare a acestuia;

(2) cadrul legislativ naţional şi reglementările aeronautice de referinţă pentru autorizarea aerodromului şi aprobarea Manualului aerodromului;

(3) termenii şi condiţiile de folosire a aerodromului, declaraţia administratorului aerodromului privind disponibilitatea infrastructurii şi prestarea serviciilor de profil pe baze nediscriminatorii către toţi utilizatorii;

(4) condiţiile generale de operare a aerodromului, aeronava de referinţă, codul aerodromului;

(5) sistemul de tarifare;

(6) sistemul de înregistrare a mişcărilor aeronavelor.

3.4.1.2. Partea a 2-a- Amplasarea aerodromului va include cel puţin următoarele informaţii şi planuri/planşe specifice:

(1) planul de situaţie al aerodromului, cu evidenţierea tuturor facilităţilor/instalaţiilor de aerodrom şi a mijloacelor de radionavigaţie aeriană;

(2) planul de încadrare în zonă, cu indicarea limitelor aerodromului;

(3) planul de încadrare în teritoriu, cu indicarea distanţei dintre aerodrom şi localitatea cea mai apropiată şi, dacă este cazul, amplasamentele instalaţiilor de aerodrom aflate în exteriorul perimetrului aerodromului;

(4) regimul juridic al terenurilor aerodromului, conform planului cadastral.

3.4.1.3. Partea a 3-a - Date de aerodrom va include datele de informare aeronautică (date care trebuie să corespundă cel puţin structurii/cerinţelor capitolului AD din AIP - România al aerodromului în cauză):

P 3.1 - Informaţii generale:

(1) numele aerodromului;

(2) adresa aerodromului;

(3) numele proprietarului aerodromului şi datele sale de identificare (adresa, telefoane, fax, e-mail etc.);

(4) numele administratorului aerodromului şi datele sale de identificare (adresa, telefoane, fax, e-mail, SITÂ, AFTN etc.);

(5) localizarea şi coordonatele geografice ale punctului de referinţă al aerodromului, exprimate în sistemul WGS 84;

(6) cota aerodromului şi ondulaţia geoidului în punctul de măsurare, exprimate în sistemele WGS 84 şi Marea Neagră 1975;

(7) cotele pragurilor pistei şi ondulaţia geoidului în fiecare punct măsurat, cotele capetelor pistei şi ale tuturor punctelor semnificative ale pistei, precum şi cota cea mai mare a zonei de contact, exprimate în sistemele WGS 84 şi Marea Neagră 1975;

(8) temperatura de referinţă a aerodromului;

(9) declinaţia magnetică, data la care s-au făcut măsurătoarea şi variaţia anuală;

(10) programul de funcţionare (administraţie, servicii etc.);

(11) facilităţi şi servicii pentru pasageri, organizarea fluxurilor de pasageri;

(12) facilităţi şi servicii de handling, disponibilitate sezonieră;

(13) facilităţi cargo;

(14) programe de reparaţii capitale, modernizare şi/sau dezvoltare, planificarea lucrărilor de execuţie;

(15) alte informaţii relevante.

P 3.2 - Caracteristici fizice ale aerodromului şi informaţii conexe:

(1) detalii tehnice şi planşe referitoare la pistă: orientare, număr de identificare, lungime, lăţime, pante, tipul suprafeţei, tipul de operare pe pistă şi, pentru cele cu apropiere de precizie, existenţa OFZ;

(2) detalii tehnice şi planşe referitoare la dimensiunile şi tipul suprafeţei benzii pistei, ale RESA şi SWY, iar, acolo unde este cazul, harta terenului pentru apropiere de precizie (care trebuie să fie disponibilă şi în format digital);

(3) detalii tehnice şi planşe referitoare la dimensiunile şi tipul suprafeţei căilor de rulare;

(4) detalii tehnice şi planşe referitoare la dimensiunile şi tipul suprafeţei platformei(elor) şi la poziţiile de staţionare a aeronavelor;

(5) dimensiunile CWY şi profilul terenului;

(6) detalii tehnice şi planşe referitoare la mijloace vizuale: marcaje, panouri, dispozitive luminoase de apropiere, indicatoare vizuale ale pantei de aterizare, balizajul luminos al pistei, balizajul luminos al căilor de rulare, alte mijloace vizuale de control şi dirijare pe căile de rulare, sistemul vizual de dirijare la andocare etc.;

(7) alimentarea normală şi de rezervă cu energie electrică;

(8) poziţia pe aerodrom şi frecvenţa radio a punctului de verificare VOR (unde este cazul);

(9) amplasarea şi descrierea rutelor standard de rulare (unde este cazul);

(10) coordonatele geografice ale fiecărui prag al pistei exprimate în sistemul WGS 84;

(11) coordonatele geografice ale punctelor corespunzătoare axei căilor de rulare exprimate în sistemul WGS 84 (unde este cazul);

(12) coordonatele geografice ale fiecărei poziţii de staţionare a aeronavelor (puncte INS) exprimate în sistemul WGS 84;

(13) detalii tehnice (cota la vârf, coordonate geografice exprimate în sistemul WGS 84, marcare şi balizare etc.) şi planşe (hărţi de obstacolare) referitoare la obstacolele semnificative din zonele de apropiere şi de decolare, de apropiere indirectă şi din vecinătatea aerodromului;

(14) tipul suprafeţelor pistei, căilor de rulare şi platformei(elor) şi rezistenţa acestor suprafeţe (exprimată prin metoda ACN- PCN);

(15) distanţe declarate; TORA, TODA, ASDA, LDA şi, unde este cazul, distanţe declarate reduse;

(16) detalii tehnice şi planşe referitoare la sistemul de canalizare, drenare etc., pentru pistă, căi de rulare şi platformă(e);

(17) planul de îndepărtare a aeronavelor imobilizate în mod accidental: date de identificare a coordonatorului operaţiunilor (telefon, fax, e-mail etc.), mijloace disponibile etc.;

(18) categoria serviciului de salvare şi stingere incendii, nivelul de protecţie asigurat;

(19) detalii tehnice şi planşe referitoare la poziţia pe aerodrom, amenajarea, caracteristicile şi condiţiile de operare ale unui heliport (unde este cazul);

(20) alte informaţii relevante,

3.4.1.4. - (1) Partea a 4-a - Proceduri operaţionale şi măsuri de siguranţă cuprinde referiri concrete la procedurile, regulamentele, programele/planurile şi instrucţiunile operaţionale implementate pe aerodrom (date de identificare a organizaţiilor, compartimentelor şi persoanelor cu atribuţii şi competenţe, liste şi date tehnice ale echipamentelor utilizate, metode şi modalităţi de acţiune, principii de colaborare şi coordonare, practici de instruire, calificare şi perfecţionare profesională a personalului, practici de înregistrare şi evidenţă, planşe, grafice/planificări etc.), relevante pentru:

P 4.1 - Raportarea modificării datelor de aerodrom (comunicarea la AACR a bazelor de amendament şi/sau NOTAM referitoare la modificări temporare sau permanente ale informaţiilor publicate în AIP - România sau care influenţează sau determină modificarea acestor informaţii)

P 4.2 - Accesul pe suprafaţa de mişcare a aerodromului

P 4.3 - Planul de urgenţă al aerodromului

P 4.4 - Salvare şi stingerea incendiilor

P 4.5 - Inspectarea de către administratorul aerodromului a suprafeţei de mişcare şi a zonelor cu servituţi de aeronautică civilă

P 4.6 - Mijloace vizuale şi sisteme electrice de aerodrom

P 4.7 - întreţinerea suprafeţei de mişcare

P 4.8 - Asigurarea condiţiilor de siguranţă pe perioada executării de lucrări la infrastructură

P 4.9 - Managementul/Siguranţa pe platformă

P 4.10 - Circulaţia vehiculelor pe suprafaţa de mişcare

P4.11 - Managementul pericolului reprezentat de păsări şi animale

P 4.12 - Controlul obstacolelor (inclusiv marcarea şi balizarea luminoasă a obstacolelor)

P 4.13 - înlăturarea aeronavelor imobilizate accidental

P 4.14 - Tratarea bunurilor periculoase

P 4.15 - Operaţiuni în condiţii de vizibilitate redusă

P 4.16 - Prevederi privind folosirea aerodromului în comun cu aviaţia militară, sportivă şi/sau utilitară (după caz)

P 4.17- Alte elemente relevante

(2) Elaborarea şi implementarea tuturor procedurilor operaţionale trebuie să fie conforme cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare şi cu cerinţele reglementărilor aeronautice de profil.

(3) Procedurile operaţionale trebuie elaborate în termeni specifici, concreţi şi să includă informaţii clare în legătură cu:

a) momentul sau circumstanţele în care trebuie declanşată procedura operaţională;

b) modalitatea efectivă de declanşare a procedurii operaţionale;

c) fazele/etapele şi acţiunile de întreprins;

d) persoanele care efectuează acţiunile şi atribuţiile persoanelor respective;

e) echipamentele necesare pentru derularea acţiunilor şi accesul la aceste echipamente;

f) alte aspecte relevante.

3.4.1.5. Partea a 5-a - Administrarea aerodromului şi sistemul de management al siguranţei

Administratorul de aerodrom:

(A) implementează şi menţine un sistem de management al calităţii, inclusiv pentru activităţile de furnizare a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice, în conformitate cu cerinţele aplicabile în vigoare; referitor la cerinţele de mai sus un certificat eliberat de o organizaţie acreditată corespunzător va fi considerat un mijloc suficient de atestare a conformităţii;

(B) implementează şi menţine un sistem de management al siguranţei.

P5.1 - Administrarea aerodromului

Cuprinde cel puţin următoarele informaţii relevante privind administrarea aerodromului:

(1) Structura organizatorică (organigrama), funcţiile de conducere/decizie şi persoanele care le deţin, inclusiv atribuţiile lor;

(2) fluxul ierarhic de decizie, fluxul informaţional, principii şi modalităţi de coordonare;

(3) compartimentele/serviciile tehnice şi operative de aerodrom şi atribuţiile acestora;

(4) datele de identificare (nume, funcţie, nr. de telefon etc.) a persoanelor cu responsabilităţi în domeniul siguranţei operaţionale de aerodrom;

(5) criterii de dimensionare cu personal a compartimentelor/ serviciilor cu atribuţii operaţionale sau de siguranţă;

(6) politica şi modalităţile de instruire, calificare şi perfecţionare profesională a personalului operaţional şi tehnic;

(7) sistemul de reglementări aeronautice, persoana care gestionează sistemul şi atribuţiile acesteia, lista completă şi actualizată a reglementărilor aeronautice deţinute şi a regulamentelor, normelor, procedurilor şi instrucţiunilor interne elaborate şi aplicate;

(8) politica în domeniul siguranţei operaţionale;

(9) politica în domeniul protecţiei mediului;

(10) politica în domeniul calităţii serviciilor prestate;

(11) procedurile de colaborare şi de coordonare a activităţilor cu serviciile de trafic aerian, deţinătorii mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene, operatorii aerieni, agenţii aeronautici civili şi instituţiile statului care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport;

(12) lista completă şi actualizată a agenţilor aeronautici care desfăşoară activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare sau activităţi conexe;

(13) comitetele pentru siguranţa pistei, situaţii de urgenţă, securitate etc. Înfiinţate pe aeroport (scop, componenţă, organizare, funcţionare, competenţe).

P 5.2 - Sistemul de management al siguranţei (SMS)

Conţine cel puţin următoarele elemente esenţiale privind sistemul de management al siguranţei operaţionale şi strategia de îmbunătăţire permanentă a performanţelor în domeniu:

(1) politica de siguranţă operaţională, în măsura în care este aplicabilă, a sistemului de management al siguranţei operaţionale şi relaţia sa cu procesele operaţionale şi de întreţinere;

(2) structura sau organizarea SMS, inclusiv personalul disponibil şi atribuţiile şi responsabilităţile individuale şi comune pentru managementul siguranţei operaţionale;

(3) strategia şi planificarea SMS, incluzând planificarea obiectivelor, priorităţile implementării iniţiativelor în domeniul siguranţei şi stabilirea unui cadru pentru limitarea riscurilor la un nivel cât mai scăzut posibil, respectând permanent standardele şi practicile recomandate internaţionale, precum şi reglementările, regulamentele şi normele naţionale aplicabile;

(4) implementarea SMS, inclusiv mijloacele, metodele şi procedurile pentru comunicarea eficace a mesajelor privind siguranţa operaţională şi aplicarea cerinţelor de siguranţă operaţională;

(5) sistemele de evidenţiere a zonelor critice din punctul de vedere al siguranţei care necesită un nivel sporit de integrare al managementului siguranţei şi acţiunile în acest sens (programele de măsuri de siguranţă operaţională);

(6) măsuri pentru promovarea siguranţei operaţionale şi prevenirea accidentelor şi sisteme de control al riscurilor, incluzând analiza şi urmărirea accidentelor, incidentelor, reclamaţiilor, defecţiunilor, erorilor, anomaliilor şi disfuncţiilor şi supravegherea continuă a siguranţei operaţionale;

(7) sisteme interne de auditare şi verificare a siguranţei operaţionale, precizând sistemele şi programele care fac obiectul unui control al calităţii siguranţei operaţionale;

(8) sistemul stabilit pentru gestionarea documentelor tuturor instalaţiilor şi echipamentelor aeroportuare din punctul de vedere al siguranţei operaţionale, precum şi a dosarelor privind exploatarea şi întreţinerea aeroportului, incluzând informaţii privind proiectarea şi construcţia căilor de rulare şi balizajului luminos al aerodromului; sistemul trebuie să permită identificarea uşoara a dosarelor, respectiv a planurilor;

(9) instruirea şi competenţa personalului, inclusiv evaluarea instruirii făcute în domeniul siguranţei operaţionale şi a sistemului de certificare şi verificare a competenţei profesionale;

(10) includerea şi aplicarea clauzelor referitoare la siguranţa operaţională aeronautică în cadrul contractelor cu agenţii aeronautici care prestează activităţi pe aerodrom.

3.4.2. - (1) Fiecare administrator de aerodrom va elabora Manualul aerodromului după structura stabilită în paragraful 3,4.1 şi va adapta conţinutul Manualului aerodromului la specificul şi particularităţile operaţiunilor aeronautice care se desfăşoară pe aerodromul în cauză.

(2) Suplimentar, Manualul aerodromului poate include orice alte elemente (date/informaţii, proceduri etc.) relevante care contribuie la siguranţa, regularitatea şi eficienţa operaţiunilor de aerodrom, a traficului aerian în general, precum şi la calitatea serviciilor prestate.

3.4.3. În cazul în care anumite elemente (date/informaţii, proceduri etc.) dintre cele stabilite în paragraful 3.4.1 nu sunt aplicabile sau nu sunt relevante pentru un aerodrom şi nu sunt incluse în Manualul aerodromului, administratorul aerodromului trebuie să menţioneze totuşi elementele respective şi să argumenteze în Manualul aerodromului fiecare omisiune în parte.

3.4.4. Informaţiile incluse în Manualul aerodromului trebuie să fie corecte, actuale şi semnificative pentru domeniul/subiectul la care se referă.

3.4.5. În Manualul aerodromului trebuie incluse toate informaţiile privind restricţiile operaţionale impuse de AACR ca o condiţie pentru emiterea certificatului de autorizare.

3.4.6. Solicitantul certificatului de autorizare sau administratorul unui aerodrom autorizat, după caz, este integral responsabil pentru corectitudinea informaţiilor incluse în Manualul aerodromului, precum şi pentru respectarea procedurilor dezvoltate în Manualul aerodromului.

3.5. Amendarea Manualului aerodromului

3.5.1. Administratorul unui aerodrom autorizat trebuie să amendeze Manualul aerodromului ori de câte ori este necesar, pentru menţinerea actualităţii şi corectitudinii informaţiilor incluse.

3.5.2. AACR poate adresa administratorului unui aerodrom civil, în scris, solicitarea de actualizare/amendare a Manualului aerodromului, stipulând cerinţele corespunzătoare.

3.5.3. Fiecare administrator de aerodrom va stabili propriul sistem de amendare a Manualului aerodromului conform propriului sistem de control al documentelor astfel încât să respecte cerinţele prevăzute la paragrafele 3.1.3 şi 3.1.5.

3.6. Notificarea modificărilor

3.6.1. Administratorul aerodromului trebuie să Înştiinţeze AACR, în scris, de orice modificare, ce necesită acceptarea AACR, pe care intenţionează să o aducă Manualului aerodromului, să prezinte AACR şi să solicite acceptarea proiectului de amendament corespunzător, înainte ca acesta să devină efectiv.

3.7. Acceptarea Manualului aerodromului

3.7.1. Acceptarea Manualului aerodromului, precum şi a proiectelor de amendamente ce necesită acceptarea prealabilă a AACR se stabilesc în conformitate cu standarde şi proceduri acceptabile AACR.

3.7.2. Amendamentele la Manualul aerodromului ce necesită o acceptare prealabilă din partea AACR se referă la:

(1) toate schimbările referitoare la sistemul de management al aerodromului, inclusiv schimbări ale personalului de management sau referitoare la proprietate;

(2) toate schimbările care afectează operarea aerodromului şi care necesită modificarea procedurilor operaţionale şi a măsurilor de siguranţă;

(3) toate schimbările referitoare la amplasarea aerodromului;

(4) toate schimbările referitoare la caracteristicile fizice ale aerodromului;

(5) schimbările care implică mărirea nivelului de protecţie asigurat de serviciile de salvare şi stingere incendii, faţă de nivelul menţionat în certificatul de autorizare al aerodromului.

 

CAPITOLUL IV

Procesul de autorizare a aerodromurilor civile

 

4.1. Semnificaţia autorizării

4.1.1. În procesul autorizării, AACR verifică şi constată dacă solicitantul certificatului de autorizare sau deţinătorul unui astfel de certificat, după caz, are competenţa şi experienţa necesare pentru conformarea cu prevederile prezentei reglementări ale celorlalte reglementări aeronautice relevante şi ale legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv dacă deţine capacitatea tehnică şi operaţională să desfăşoare în siguranţă activităţile/operaţiunile aeronautice preconizate.

4.1.2. Certificatul de autorizare emis de AACR atestă că deţinătorul are capacitatea de a administra aerodromul în cauză şi poate desfăşura activităţile/operaţiunile aeriene precizate în anexa certificatului, cu limitele sau cu restricţiile impuse de AACR.

4.2. Etapele autorizării

4.2.1. Procesul de autorizare a aerodromurilor civile cuprinde următoarele etape:

(1) solicitarea autorizării;

(2) verificarea Manualului aerodromului;

(3) evaluarea aerodromului la faţa locului;

(4) acordarea certificatului de autorizare.

4.2.2. - (1) Durata procesului de autorizare este de 120 de zile, începând cu data depunerii cererii pentru autorizare la sediul AACR.

(2) Această perioadă se prelungeşte cu intervalele de timp în care solicitantul aplică cerinţele suplimentare formulate de AACR (completarea Manualului aerodromului, implementarea unor măsuri corective etc.).

4.3. Solicitarea autorizării

4.3.1. Pentru obţinerea certificatului de autorizare a unui aerodrom civil, solicitantul trebuie să depună la AACR cererea pentru acordarea certificatului, însoţită de următoarele documente:

(1) Manualul aerodromului;

(2) documentele care atestă respectarea paragrafului 2.1.1 prin prezentarea denumirii şi a înregistrării oficiale a aerodromului, informaţii legate de proprietatea aerodromului sau proprietatea terenului, precum şi orice contracte şi autorizări rezultate între părţile implicate;

(3) informaţiile despre adresa şi amplasamentul aerodromului, planuri şi hărţi relevante, precum şi orice proiecte avizate de AACR;

(4) datele de contact ale administratorului de aerodrom, precum şi identificarea acestuia;

(5) informaţiile despre tipul operaţiunilor ce urmează a fi efectuate;

(6) studiul meteorologic;

(7) alte documente care pot susţine cererea de autorizare;

(8) dovada plăţii tarifului cuvenit AACR pentru activitatea de evaluare în vederea autorizării.

4.3.2. Modelul cererii pentru acordarea, modificarea sau prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare este stabilit de AACR prin proceduri şi instrucţiuni specifice.

4.4. Verificarea Manualului aerodromului

4.4.1. În etapa de verificare a Manualului aerodromului, AACR realizează analiza de fond a documentului, urmărind dacă, prin forma de prezentare, structură şi conţinut, Manualul aerodromului include toate datele/informaţiile relevante, dacă nivelul de documentare este acceptabil, dacă referinţele regulamentare sunt corecte şi complete etc.

4.4.2. Analiza Manualului aerodromului prezentat de solicitant în vederea autorizării aerodromului se efectuează la sediul AACR.

4.4.3. În cazul în care sunt necesare precizări suplimentare, modificări sau completări ale Manualului aerodromului, AACR va cere în scris solicitantului informaţiile respective.

4.4 4. Solicitantul trebuie să actualizeze în mod corespunzător şi operativ Manualul aerodromului.

4.4.5. Solicitantul certificatului de autorizare sau administratorul unui aerodrom autorizat, după caz, îşi asumă şi poartă integral responsabilitatea pentru autenticitatea datelor/informaţiilor incluse în Manualul aerodromului sau a celor transmise AACR.

4.5. Evaluarea aerodromului la faţa locului

4.5.1. În etapa evaluării aerodromului la faţa locului, inspectorii AACR împuterniciţi urmăresc:

(1) conformitatea datelor incluse în Manualul aerodromului cu situaţia reală referitoare la dotarea tehnică, procedurile operaţionale şi pregătirea/calificarea profesională a personalului;

(2) implementarea şi eficacitatea măsurilor de siguranţă operaţională;

(3) identificarea eventualelor neconformităţi cu prevederile reglementărilor aeronautice şi legislaţiei naţionale în vigoare.

4.5.2. Comisia de evaluare, compusă din inspectori ai AACR împuterniciţi, va efectua inspecţiile în următoarele locuri:

(1) la sediul solicitantului;

(2) la bazele tehnice;

(3) la facilităţile proprii sau contractate;

(4) în sectoarele şi zonele operaţionale;

(5) în alte zone considerate necesar a fi inspectate în vederea stabilirii conformităţii cu reglementările aplicabile pentru autorizare.

4.5.3. Procesul de evaluare a aerodromurilor în vederea autorizării acestora, prelungirii valabilităţii certificatelor de aerodrom sau modificării certificatelor de aerodrom se stabileşte în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile specifice emise de AACR.

4.5.4. În cadrul procesului de evaluare, inspectorii AACR împuterniciţi:

(1) testează prin sondaj nivelul pregătirii profesionale a personalului din compartimentele/sectoarele evaluate;

(2) verifică, unde este cazul, implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii.

4.5.5. AACR va efectua inspecţii/audituri de supraveghere şi va verifica stadiul îndeplinirii măsurilor corective sau preventive programate.

4.6. Acordarea certificatului de autorizare

4.6.1. După finalizarea evaluării aerodromului la faţa locului, inspectorii AACR vor întocmi un raport de evaluare, ale cărui formă, conţinut şi mod de acceptare de către conducerea aerodromului sunt stabilite de AACR prin proceduri şi instrucţiuni specifice.

4.6.2. După acceptarea de către AACR a planului de acţiuni corective în vederea eliminării neconformităţilor constatate, inspectorii AACR vor întocmi un raport de evaluare final care va cuprinde:

a) constatările şi concluziile privind capacitatea administratorului aerodromului şi a personalului de care dispune de a asigura desfăşurarea operaţiunilor de aerodrom în condiţii de siguranţă, regularitate şi eficacitate;

b) propuneri privind acordarea sau neacordarea certificatului de autorizare, eventualele restricţii la operaţiunile/activităţile autorizate etc.

4.6.3. Pe baza concluziilor prezentate în raportul de evaluare, AACR decide acordarea sau neacordarea certificatului de autorizare.

4.6.4. - (1) Certificatul de autorizare se semnează de directorul general al AACR.

(2) Anexa la certificatul de autorizare evidenţiază operaţiunile/activităţile aeronautice autorizate, precum şi condiţiile sau limitările impuse acestora.

4.6.5. Formatul, structura şi conţinutul raportului de evaluare şi ale certificatului de autorizare cu anexa aferentă, precum şi ale listei/chestionarului de inspecţie/audit se stabilesc de AACR în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni specifice.

4.6.6. - (1) Certificatul de autorizare emis de AACR (primul exemplar original) se transmite solicitantului, însoţit de o copie a raportului de evaluare.

(2) Al doilea exemplar original al certificatului de autorizare şi originalul raportului de evaluare rămân la AACR.

4.6.7. După primirea certificatului de autorizare, deţinătorul acestuia poate desfăşura operaţiunile/activităţile aeronautice autorizate, în condiţiile şi cu limitările stabilite de AACR.

4.6.8. După emiterea certificatului de autorizare, AACR desfăşoară activităţi de supraveghere permanentă a menţinerii condiţiilor de autorizare.

4.6.9. Decizia de neacordare a certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, solicitantului autorizaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

4.7. Valabilitatea certificatului de autorizare

4.7.1. AACR emite certificatul de autorizare pentru o perioadă de maximum 1 an.

4.8. Prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare

4.8.1. Cerinţe pentru prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare:

(1) administratorul aerodromului:

a) solicită prelungirea;

b) menţine condiţiile de autorizare din certificatul deţinut;

c) îşi asumă respectarea tuturor reglementărilor şi normelor legale aplicabile intrate în vigoare în perioada de valabilitate a certificatului deţinut;

d) îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a serviciilor prestate de AACR;

(2) rapoartele de supraveghere ale inspectorilor AACR:

a) evidenţiază starea corespunzătoare a infrastructurii de aerodrom;

b) relevă calitatea bună a lucrărilor de întreţinere/reparaţii a infrastructurii de aerodrom;

c) nu menţionează neconformităţi majore sau deficienţe de fond privind desfăşurarea operaţiunilor/activităţilor aeronautice pe aerodromul în cauză, de natură să afecteze siguranţa operaţională;

(3) nu există rapoarte de producere pe aerodrom a unor incidente sau accidente de aviaţie ale căror cauze identificate ca aferente responsabilităţilor administratorului aerodromului nu au fost analizate şi înlăturate corespunzător, prin măsuri de remediere adecvate şi eficiente.

4.8.2. Solicitarea prelungirii valabilităţii certificatului de autorizare se face printr-o cerere depusă la sediul AACR cu 90 de zile înainte de expirarea datei de valabilitate a certificatului, însoţită de următoarele documente:

(1) raportul de autoevaluare, incluzând, după caz:

a) rezultatele tehnice şi operaţionale, din perioada de funcţionare autorizată, de la ultima evaluare efectuată de AACR;

b) modificările de natură organizatorică, tehnică şi operaţională, de la ultima evaluare sau inspecţie/audit de supraveghere efectuată/efectuat de AACR;

c) evidenţa şi conţinutul amendamentelor la Manualul aerodromului;

d) stadiul implementării sistemului de management al calităţii;

e) stadiul implementării sistemului de management al siguranţei;

f) stadiul lucrărilor de întreţinere/reparaţii sau de modernizare/dezvoltare;

g) lista actualizată a reglementărilor interne elaborate;

h) lista actualizată a facilităţilor şi a echipamentelor de aerodrom utilizate;

i) lista actualizată a agenţilor aeronautici civili care au efectuat sau efectuează activităţi pe aerodrom ori activităţi conexe;

j) alte elemente în sprijinul solicitării de prelungire a valabilităţii certificatului de autorizare;

(2) dovada plăţii tarifului cuvenit AACR pentru activitatea de prelungire a autorizării.

4.8.3. Procesul de evaluare va parcurge ciclul descris în secţiunile 4.4,4.5 şi 4.6, adaptat la specificul solicitării.

4.8.4. Decizia de aprobare a prelungirii perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare este urmată de emiterea noii ediţii a certificatului de autorizare.

4.8.5. Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare este de până la 3 ani.

4.8.6. - (1) La solicitarea de către administratorul unui aerodrom a prelungirii valabilităţii certificatului de autorizare, în cazul în care:

a) procesul de evaluare nu se poate desfăşura în perioada corespunzătoare (până la expirarea datei de valabilitate a certificatului de autorizare deţinut); şi

b) condiţiile de la paragraful 4.8.1 sunt îndeplinite; şi

c) constatările procesului de supraveghere sunt pozitive/favorabile,

AACR poate prelungi valabilitatea autorizării cu până la 90 de zile, perioadă în care se va efectua procedura curentă de prelungire a valabilităţii certificatului de autorizare (conform prevederilor secţiunii 4.8).

(2) AACR va comunica administratorului aerodromului, în scris, decizia de prelungire a valabilităţii certificatului de autorizare, cu precizarea noului termen de valabilitate şi a obligaţiilor suplimentare care îi revin acestuia în perioada de prelungire.

4.8.7. Dacă nu se solicită prelungirea valabilităţii certificatului

de autorizare şi acesta expiră prin depăşirea datei de valabilitate, aerodromul în cauză trebuie să fie reautorizat (conform prevederilor secţiunilor 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 şi 4.7).

4.8.8. Neplata tarifului cuvenit AACR îndreptăţeşte AACR să refuze autorizarea, până la achitarea tarifului corespunzător.

4.8.9. Decizia de neprelungire a valabilităţii certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deţinătorului autorizaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

4.9. Modificarea certificatului de autorizare

4.9.1. Orice modificare care afectează:

(1) condiţiile certificatului, tipul de operaţiuni autorizate;

(2) proprietatea, dreptul de folosinţă al aerodromului;

(3) sistemul de managementul aplicabil aerodromului, necesită aprobarea prealabilă a AACR.

4.9.2. Modificările pot consta în restrângerea sau extinderea volumului ori cadrului de efectuare a unora dintre operaţiunile/ activităţile aeronautice autorizate, excluderea unor operaţiuni/ activităţi aeronautice autorizate sau includerea unor noi operaţiuni/activităţi aeronautice.

4.9.3. Înainte de orice modificare, operatorul de aerodrom va adresa AACR o cerere de modificare a certificatului de autorizare însoţită de următoarele documente cu justificarea modificărilor propuse:

(1) raportul de autoevaluare, incluzând, după caz;

a) rezultatele tehnice şi operaţionale, din perioada de funcţionare autorizată, de la ultima evaluare efectuată de AACR;

b) modificările de natură organizatorică, tehnică şi operaţională, de la ultima evaluare sau inspecţie/audit de supraveghere efectuat de AACR;

c) evidenţa şi conţinutul amendamentelor la Manualul aerodromului;

d) stadiul implementării sistemului de management ai calităţii;

e) stadiul lucrărilor de întreţinere/reparaţii sau de modernizare/dezvoltare;

f) alte elemente relevante pentru desfăşurarea activităţilor/ operaţiunilor aeronautice curente;

(2) studiul/analiza aeronautică a implicaţiilor modificărilor propuse, cu evaluarea efectelor asupra siguranţei şi stabilirea măsurilor necesare pentru menţinerea cel puţin a nivelului iniţial de siguranţă pe aerodrom;

(3) dovada plăţii tarifului cuvenit AACR pentru activitatea de modificare a autorizării.

4.9.4. Studiul/Analiza aeronautic(ă) menţionat(ă) la paragraful 4.9.3 alin. (2) se va întocmi în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni specifice emise de AACR.

4.9.5. Cererea de efectuare a unei schimbări se depune înainte ca orice astfel de schimbare să aibă loc, pentru a permite AACR să determine menţinerea conformităţii cu cerinţele aplicabile şi să modifice, dacă este necesar, certificatul şi condiţiile ataşate certificatului.

4.9.6. Modificările solicitate prin cererea prevăzută la paragraful 4.9.3 se implementează după emiterea noii ediţii a anexei la certificat, conform paragrafului 4.9.9.

4.9.7. În timpul schimbărilor, operatorul de aerodrom îşi desfăşoară activitatea în condiţiile aprobate de AACR.

4.9.8. Procesul de evaluare va parcurge ciclul descris în secţiunile 4.4, 4.5 şi 4.6, adaptat la specificul modificării solicitate.

4.9.9. Aprobarea modificărilor este urmată de emiterea noii ediţii a anexei la certificatul de autorizare existent.

4.10. Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare

4.10.1. Competenţele sau drepturile acordate prin certificatul de autorizare pot fi restricţionate de AACR pe o perioadă determinată, în cazul în care deţinătorul acestuia:

(1) nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare pentru o parte din operaţiunile/activităţile aeronautice desfăşurate;

(2) nu mai dispune, temporar, de facilităţile sau echipamentele de aerodrom necesare executării unor operaţiuni/activităţi aeronautice;

(3) se abate în activitatea sa de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare sau de la procedurile declarate în Manualul aerodromului;

(4) nu respectă reglementările aeronautice aplicabile sau cerinţele specifice stabilite de AACR.

4.10.2. Certificatul de autorizare poate fi suspendat de AACR pe o perioadă limitată, în cazul în care deţinătorul acestuia:

(1) nu mai îndeplineşte integral condiţiile de autorizare pentru mai multe operaţiuni/activităţi aeronautice desfăşurate;

(2) nu mai dispune, temporar, de facilităţile, utilajele sau echipamentele de aerodrom necesare executării unor operaţiuni/activităţi aeronautice;

(3) se abate repetat în activitatea sa de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare şi de la procedurile declarate în Manualul aerodromului;

(4) nu respectă în mod repetat reglementările aeronautice aplicabile sau cerinţele specifice stabilite de AACR;

(5) este găsit răspunzător pentru producerea unor accidente sau incidente aeronautice în perimetrul infrastructurii aerodromului ori a unor situaţii care afectează siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice;

(6) nu şi-a achitat obligaţiile de plată faţă de AACR.

4.10.3. Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare se face pe baza:

(1) constatărilor inspectorilor AACR în cadrul acţiunilor de evaluare sau supraveghere;

(2) constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la utilizatorii aerodromului în cauză, referitoare la siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice;

(3) constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la instituţii abilitate ale statului, referitoare la siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice;

(4) solicitării administratorului aerodromului.

4.10.4. - (1) Certificatul de autorizare poate fi suspendat pe o perioadă de cel mult 6 luni.

(2) Dacă până la expirarea perioadei de suspendare nu sunt eliminate cauzele care au condus la suspendarea certificatului de autorizare, acesta va fi anulat.

4.10.5. Restricţionarea/Limitarea sau suspendarea certificatului de autorizare se stabileşte de AACR în funcţie de pericolele potenţiale şi riscurile asociate identificate în activităţile/operaţiunile aeronautice desfăşurate pe aerodromul în cauză, raportat la cerinţele reglementărilor aeronautice aplicabile şi la prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

4.10.6. Pe durata restricţionării certificatului de autorizare, continuarea desfăşurării operaţiunilor/activităţilor aeronautice este permisă numai în condiţiile sau cu limitările impuse de AACR.

4.10.7. Pe durata suspendării certificatului de autorizare:

(1) efectele juridice produse de certificat încetează;

(2) aerodromul în cauză se închide traficului aerian civil.

4.10.8. Decizia de restricţionare sau suspendare a certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deţinătorului autorizaţiei, în termen de 5 zile de la luarea deciziei.

4.11. Anularea certificatului de autorizare

4.11.1. Certificatul de autorizare poate fi anulat de AACR în cazul în care deţinătorul acestuia:

(1) prezintă neconformităţi sau deficienţe majore în activitatea de aerodrom, cu efect asupra siguranţei zborului:

(2) nu mai dispune de facilităţile şi/sau echipamentele de aerodrom necesare executării în siguranţă a operaţiunilor/ activităţilor aeronautice;

(3) nu asigură starea fizică, tehnică şi operaţională corespunzătoare infrastructurii, facilităţilor şi echipamentelor de aerodrom, nu implementează un program adecvat de întreţinere şi reparaţii, angajează lucrări de întreţinere şi reparaţii de calitate precară,afectând astfel siguranţa operării aeronavelor pe aerodrom;

(4) a radiat din obiectul său de activitate legal înregistrat activităţile autorizate;

(5) se abate sistematic în activitatea sa de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare, de la elementele declarate în Manualul aerodromului sau de la condiţiile iniţiale de acordare a certificatului de autorizare, referitoare la siguranţa traficului aerian, precum şi la calitatea activităţilor/serviciilor prestate;

(6) este răspunzător pentru producerea unor accidente sau incidente aeronautice majore în perimetrul infrastructurii de aerodrom ori a unor situaţii care afectează grav siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice;

(7) nu corectează la termenele stabilite deficienţele care au justificat măsura suspendării certificatului de autorizare;

(8) solicită în scris anularea certificatului de autorizare deţinut şi depune documentul original la AACR.

4.11.2. Anularea de către AACR a certificatului de autorizare se face în baza:

(1) constatărilor inspectorilor AACR în cadrul acţiunilor de evaluare sau supraveghere;

(2) constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la utilizatorii aerodromului în cauză, referitoare la siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice;

(3) constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la instituţii abilitate ale statului, referitoare la siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice.

4.11.3. Anularea de către AACR a certificatului de autorizare este consecinţa directă a alterării grave, cu potenţial de pericol, a condiţiilor de siguranţă pe aerodromul în cauză, prin raportare la cerinţele reglementărilor aeronautice aplicabile şi la prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

4.11.4. Anularea certificatului de autorizare se realizează prin decizie emisă de directorul general al AACR.

4.11.5. Decizia de anulare a certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deţinătorului autorizaţiei, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.

4.11.6. După anularea certificatului de autorizare:

(1) efectele juridice produse de certificatul de autorizare încetează definitiv;

(2) aerodromul se închide traficului aerian civil, cu obligaţia administratorului de a lua măsurile de siguranţă care se impun în astfel de situaţii (îndepărtarea marcajelor şi â indicatorului de direcţie a vântului, aplicarea marcajelor corespunzătoare de interzicere şi scoatere din serviciu, informare aeronautică adecvată etc.);

(3) deţinătorul trebuie să depună certificatul de autorizare la sediul AACR (documentul original), în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării AACR referitoare la decizia anulării acestuia.

4.12. Renunţarea la certificatul de autorizare

4.12.1. - (1) Deţinătorul unui certificat de autorizare poate renunţa din proprie iniţiativă la acesta.

(2) Pentru aceasta trebuie să notifice AACR, în scris, cu cel puţin 90 de zile înainte de data la care intenţionează să renunţe efectiv la certificatul de autorizare.

4.12.2. Notificarea trebuie să includă şi următoarele informaţii referitoare la acţiunile întreprinse:

(1) dacă aerodromul rămâne deschis pentru utilizare ca aerodrom înregistrat;

(2) dacă aerodromul se închide traficului aerian civil cu luarea tuturor măsurilor necesare în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile,

4.12.3. Dacă aerodromul va rămâne deschis pentru utilizare ca aerodrom înregistrat, administratorul trebuie să se conformeze cerinţelor de certificare aplicabile şi celor de siguranţă operaţională specifice, aplicându-i-se prevederile cuprinse în RACR- AD-IADC, ediţia în vigoare.

4.12.4. Certificatul de autorizare la care se renunţă va fi anulat prin decizie emisă de directorul general al AACR, cu efect de la data solicitată de deţinătorul certificatului condiţionat de notificarea conform prevederii de la paragraful 4.12.1 alin. (2).

4.12.5. Deţinătorul trebuie să depună certificatul de autorizare (documentul original) la sediul AACR, în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării AACR referitoare la decizia anulării acestuia.

4.13. Transferul certificatului de autorizare

4.13.1. - (1) Transferul certificatului de autorizare poate fi cerut în conformitate cu reglementările naţionale în vigoare, când proprietatea, dreptul de folosinţă sau activitatea de operare ale aerodromului sunt transferate de la un administrator la altul.

(2) Motivele transferului pot include vânzarea, concesionarea sau transferul responsabilităţii operării aerodromului.

4.13.2. AACR poate să accepte transferul unui certificat de autorizare de la un deţinător la altul, când:

(1) deţinătorul actual comunică în scris AACR, cu cel puţin 90 de zile înainte, cesionarea operării aerodromului;

(2) deţinătorul actual comunică în scris AACR numele viitorului administrator;

(3) noul administrator solicită în scris AACR transferarea certificatului de autorizare, cu cel puţin 60 de zile înaintea preluării cesiunii operării aerodromului de la deţinătorul anterior;

(4) AACR se asigură ca noul administrator este capabil să opereze şi să întreţină corespunzător aerodromul şi că transferul nu va determina deteriorări semnificative în operarea curentă a aerodromului:

a) facilităţile, serviciile şi echipamentele de aerodrom vor rămâne cel puţin aceleaşi;

b) personalul cu atribuţii esenţiale va continua să le exercite sau va fi înlocuit cu personal având cel puţin aceleaşi aptitudini şi aceeaşi experienţă, precum şi calificări echivalente;

c) sistemul de management al siguranţei operaţionale va rămâne funcţional;

d) procedurile Manualului aerodromului nu vor fi modificate.

4.13.3. După emiterea certificatului de autorizare către noul administrator, certificatul deţinut de administratorul iniţial se anulează de drept, iar acesta are obligaţia să depună documentul original la sediul AACR, în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării AACR referitoare la emiterea certificatului de autorizare către noul administrator.

4.13.4. AACR poate refuza transferul dacă constată că:

(1) administratorul propus pentru transferarea certificatului de autorizare nu are capacitatea de a opera aerodromul la standardele cerute pentru autorizare;

(2) din transfer vor rezulta alterări ale aspectelor operaţionale;

(3) noul administrator va efectua modificări incompatibile cu condiţiile pentru care a fost eliberat certificatul de autorizare curent (reducerea dimensiunilor pistei, a căilor de rulare sau a platformelor, folosirea de personal necalificat corespunzător, modificarea de fond a Manualului aerodromului etc.).

4.13.5. Decizia de respingere a transferului solicitat, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deţinătorului actual al certificatului de autorizare, în termen de 5 zile de la luarea deciziei.

4.14. Contestaţii

4.14.1. Solicitantul sau deţinătorul unui certificat de autorizare (după caz) poate contesta deciziile AACR de neacordare a certificatului, de neprelungire a valabilităţii certificatului, de restricţionare a certificatului, de suspendare a certificatului, de anulare a certificatului sau de respingere a transferului certificatului.

4.14.2. - (1) împotriva deciziilor AACR menţionate la paragraful 4,14,1 se pot formula contestaţii potrivit legii contenciosului administrativ în vigoare. Contestaţiile se depun la AACR sau la MT şi trebuie să conţină datele de identificare a contestatorului, obiectul contestaţiei, motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază, semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului contestat, sub sancţiunea decăderii

(2) AACR va comunica petentului, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea contestaţiei, decizia motivată de menţinere sau revocare a deciziei în cauză.

 

CAPITOLUL V

Procesul de supraveghere a aerodromurilor civile

 

5.1. Scopul procesului de supraveghere

5.1.1. Procesul de supraveghere a aerodromurilor civile are scopul de a verifica dacă:

(1) se menţin cel puţin condiţiile existente la acordarea autorizării;

(2) se respectă cerinţele specifice menţionate în anexa la certificatul de autorizare;

(3) se respectă cerinţele reglementărilor aeronautice civile aplicabile privind siguranţa, regularitatea şi eficienţa activităţilor de aerodrom şi a traficului aerian, precum şi calitatea serviciilor prestate.

5.1.2. Supravegherea aerodromurilor se efectuează pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de autorizare.

5.2. Organizarea procesului de supraveghere

5.2.1. - (1) Procesul de supraveghere se organizează, este condus şi se execută de AACR, prin inspectorii aeronautici de specialitate ai acesteia.

(2) Procesul de supraveghere se realizează pe baza programului şi a procedurilor stabilite de AACR, adaptate particularităţilor fiecărui aerodrom.

5.2.2. - (1) AACR execută activitatea de supraveghere prin inspecţii/audituri de aerodrom periodice.

(2) Inspecţiile/Auditurile de aerodrom ale AACR pot fi:

a) programate (anunţate) sau neprogramate (inopinate);

b) generale (vizând toate componentele şi aspectele activităţii/operaţiunilor de aerodrom) sau parţiale (dedicate anumitor componente sau aspecte ale activităţii/operaţiunilor de aerodrom, după caz).

5.2.3. Ciclul de planificare a supravegherii, programul de supraveghere aferent, precum şi revizuirea acestuia sunt stabilite de AACR în funcţie de următoarele elemente:

(1) constatările/concluziile auditurilor anterioare;

(2) identificarea unor neconformităţi cu factor de risc major asupra siguranţei;

(3) producerea unor evenimente cu impact negativ asupra siguranţei;

(4) timpul de răspuns al administratorului de aerodrom de a pune în aplicare planul de acţiuni corective rezultat în urma auditului anterior.

5.2.4. Procesul de supraveghere menţionat la paragraful 5.1.1 se desfăşoară în conformitate cu standardele şi procedurile AACR.

5.2.5. - (1) Dacă în urma activităţii de supraveghere se constată că deţinătorul certificatului de autorizare nu mai îndeplineşte condiţiile cerute pentru autorizare sau nu respectă limitările specificate în documentul de autorizare, AACR informează imediat, în scris, administratorul aerodromului în cauza asupra neconformităţilor constatate şi solicită remedierea acestora într-o perioadă de timp determinată.

(2) AACR evaluează dacă operaţiunile aeronautice mai pot continua în perioada de remediere a neconformităţilor constatate şi, în funcţie de implicaţiile asupra siguranţei operării pe aerodrom, poate restricţiona sau suspenda autorizarea în perioada de referinţă.

5.2.6. În cazul în care deficienţele identificate nu se remediază până la termenul sau în condiţiile stabilite, AACR suspendă sau anulează certificatul de autorizare respectiv.

 

CAPITOLUL VI

Responsabilităţi şi obligaţii ale administratorilor aerodromurilor civile

 

6.1. Respectarea prevederilor reglementărilor aeronautice

6.1.1. Administratorul aerodromului se va conforma prevederilor prezentei reglementări, precum şi ale celorlalte reglementări aeronautice naţionale şi internaţionale aplicabile.

6.1.2. Obţinerea certificatului de autorizare obligă administratorul aerodromului să realizeze şi să menţină condiţiile privind siguranţa, regularitatea şi eficienţa operaţiunilor aeronautice pe aerodrom, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice invocate la paragraful 6.1.1.

6.1.3. - (1) Administratorul aerodromului trebuie să menţină structura organizatorică, facilităţile şi echipamentele de aerodrom, cadrul operaţional şi sistemul de management al siguranţei cel puţin la nivelul declarat iniţial, constatat şi aprobat prin certificatul de autorizare acordat de AACR.

(2) Administratorul aerodromului poate desfăşura în domeniul aeronautic numai activităţile/serviciile pentru care este autorizat şi numai în condiţiile stabilite, cu respectarea limitărilor prevăzute în anexa la certificatul de autorizare.

6.1.4. - (1) în interesul siguranţei operaţionale, AACR emite şi transmite administratorului aerodromului, în scris, directive (cu regim obligatoriu) şi circulare (cu regim de recomandare) referitoare la aspecte operaţionale actuale din domeniul de aerodrom şi conex.

(2) Administratorul aerodromului va integra directivele şi circularele emise de AACR în sistemul propriu de reglementări aeronautice, va aplica cerinţele specifice stipulate în directive şi va avea în vedere recomandările specifice formulate în circulare.

6.2. Competenţa personalului operaţional şi de întreţinere

6.2.1. Administratorul aerodromului va angaja un număr adecvat de persoane cu experienţă şi calificate corespunzător pentru îndeplinirea tuturor activităţilor de întreţinere şi operare a aerodromului.

6.2.2. Dacă cerinţe specifice impun certificarea competenţei profesionale pentru anumite categorii de personal, administratorul aerodromului va folosi în funcţiile respective numai persoane care deţin astfel de certificate.

6.2.3. Administratorul aerodromului va implementa un program de asigurare şi verificare a competenţei profesionale a personalului menţionat la paragraful 6.2.2.

6.3. Întreţinerea şi operarea aerodromului

6.3.1. Administratorul aerodromului va întreţine şi va opera aerodromul în conformitate cu procedurile stabilite în Manualul aerodromului.

6.3.2. Administratorul aerodromului trebuie să implementeze cerinţele specifice ale directivelor AACR şi să le includă în Manualul aerodromului.

6.3.3. Administratorul aerodromului trebuie să asigure un program adecvat şi eficient de întreţinere a facilităţilor şi echipamentelor de aerodrom, care să confere un nivel ridicat de siguranţă a operării.

6.3.4. Administratorul aerodromului va coordona prin proceduri operaţionale comune cu administratorul serviciilor de trafic aerian realizarea şi menţinerea siguranţei zborului.

6.4. Sistemul de management al siguranţei

6.4.1. Administratorul aerodromului va elabora un sistem de management al siguranţei pe aerodrom, stabilind structura organizaţională şi sarcinile specifice, atribuţiile şi responsabilităţile persoanelor de conducere şi de decizie din sistem, cu scopul asigurării că operaţiunile sunt derulate într-o manieră controlată demonstrabilă şi sunt perfectibile.

6.4.2. - (1) Administratorul aerodromului va impune tuturor utilizatorilor aerodromului, inclusiv operatorilor aerieni cu baza fixă pe aerodrom, agenţilor aeronautici de handling şi altor agenţi aeronautici care desfăşoară activităţi pe aerodrom în legătură cu zborul sau handling-ul aeronavelor, să se conformeze cerinţelor pe care le-a stabilit referitor la siguranţa pe aerodrom.

(2) Administratorul aerodromului va supraveghea respectarea acestor cerinţe,

6.4.3. Administratorul aerodromului va solicita tuturor utilizatorilor aerodromului, operatorilor aerieni cu baza fixă pe aerodrom, agenţilor aeronautici de handling şi altor organizaţii menţionate la paragraful 6.4.2 să coopereze la programul de realizare a siguranţei pe aerodrom şi de utilizare sigură a aerodromului, inclusiv prin informare imediată asupra oricăror accidente, incidente, defecţiuni sau erori cu efect direct asupra siguranţei operaţionale.

6.5. Sistemul intern de raportare şi de audituri de siguranţă

6.5.1. - (1) Administratorul aerodromului va programa un audit al sistemului de management al siguranţei, incluzând inspecţia facilităţilor şi echipamentelor de aerodrom.

(2) Auditul va viza funcţiile proprii ale administratorului aerodromului.

(3) Acesta va organiza, de asemenea, un program de inspecţie şi audit extern pentru evaluarea altor utilizatori, inclusiv operatorii aerieni cu baza fixă pe aerodrom, agenţii aeronautici de handling şi alte organizaţii menţionate la paragraful 6.4.2.

6.5.2. Auditurile menţionate la paragraful 6.5.1 se vor planifica şi se vor derula periodic, la intervale de timp, de regulă, nu mai mari de 6 luni.

6.5.3. Administratorul aerodromului se va asigura că rapoartele de audit intern, inclusiv rapoartele referitoare la facilităţile, serviciile şi echipamentele de aerodrom, sunt întocmite de persoane cu pregătire şi experienţă în domeniul siguranţei operaţionale.

6.5.4. - (1) Administratorul aerodromului va păstra câte o copie a rapoartelor menţionate la paragraful 6.5.3 pentru o perioadă de 2 ani.

(2) AACR poate solicita copii ale rapoartelor de audit intern pentru activităţile sale de evaluare.

6.5.5. Rapoartele menţionate la paragraful 6.5.3 trebuie să fie semnate de persoanele care au efectuat inspecţiile şi auditurile respective.

6.6. Accesul pe aerodrom

6.6.1. Personalul abilitat al AACR poate inspecta şi efectua testări ale facilităţilor, serviciilor şi echipamentelor de aerodrom, poate verifica documentele şi înregistrările administratorului aerodromului şi poate evalua sistemul de management al siguranţei înainte de emiterea ori prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare sau oricând este nevoie, în scopul realizării şi menţinerii siguranţei pe aerodrom.

6.6.2.  La solicitarea personalului menţionat la paragraful 6.6.1, în scopul evaluării siguranţei pe aerodrom, administratorul aerodromului va permite accesul în orice zonă a aerodromului sau la orice facilitate de aerodrom, inclusiv echipamente, înregistrări, documente şi personal operaţional.

6.6.3. Administratorul aerodromului va coopera la desfăşurarea activităţilor menţionate la paragraful 6.6,1.

6.7. Notificare şi raportare

6.7.1. Administratorul aerodromului trebuie să transmită notificări şi rapoarte către AACR, serviciile de control al traficului aerian şi alte organizaţii, potrivit cerinţelor specifice impuse de reglementările aeronautice aplicabile.

6.7.2. Administratorul aerodromului va verifica la primire toate publicaţiile de informare aeronautică emise de AIS şi va semnala imediat către AIS orice inexactitate referitoare la aerodrom, conţinută în publicaţiile respective.

6.7.3. Administratorul aerodromului va notifica la AIS şi AACR, în scris, cu cel puţin 45 de zile înainte de efectuarea oricărei modificări a facilităţilor sau echipamentelor de aerodrom sau a nivelului serviciilor pe aerodrom care au fost planificate îh avans şi care ar putea afecta exactitatea informaţiilor conţinute în publicaţiile de informare aeronautică de referinţă.

6.7.4. Administratorul aerodromului va furniza către AIS şi se va preocupa ca serviciile de control al traficului aerian şi serviciile de specialitate ale operatorilor aerieni să fie notificate imediat în legătură cu elemente/informaţii referitoare la:

(1) obstacole, factori de obstrucţie şi pericole:

a) orice obiect care depăşeşte o suprafaţă de limitare a obstacolelor din zona aerodromului;

b) orice factor de obstrucţie sau situaţie periculoasă care afectează siguranţa zborului pe sau lângă aerodrom;

(2) nivelul serviciilor:

- reducerea nivelului serviciilor de aerodrom indicate în publicaţiile de informare aeronautică menţionate la paragraful 6.7.2;

(3) suprafaţa de mişcare:

- închiderea oricărei părţi a suprafeţei de mişcare a aerodromului;

(4) orice altă situaţie care ar putea afecta siguranţa zborului pe sau lângă aerodrom şi care necesită măsuri de prevenire.

6.7.5. Administratorul aerodromului va comunica autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiei în subordinea căreia se află orice schimbare relevantă privind condiţiile de administrare şi de operare a aerodromului (restricţionarea, suspendarea sau anularea certificatului de autorizare, cerinţe specifice impuse de AACR etc., cu precizarea efectelor asupra siguranţei şi a implicaţiilor conexe).

6.7.6. Administratorul aerodromului este integral răspunzător pentru corectitudinea şi actualitatea datelor/informaţiilor pe care le transmite/fumizează în rapoarte, notificări, amendamente, baze de NOTAM etc.

6.8. Inspecţii speciale

Pentru realizarea siguranţei aeronautice, administratorul aerodromului va inspecta aerodromul, în funcţie de situaţie:

(1) cât mai curând posibil după orice incident sau accident de aviaţie;

(2) în perioadele de construire sau reparare a facilităţilor ori echipamentelor de aerodrom, care sunt critice pentru siguranţa operaţională;

(3) în orice alt moment când pe aerodrom sunt condiţii care ar putea afecta siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice.

6.9. Îndepărtarea obstacolelor de pe suprafaţa aerodromului

Administratorul aerodromului va acţiona pentru îndepărtarea

în cel mai scurt timp posibil a vehiculelor, obstacolelor sau a altor factori de obstrucţie de pe suprafaţa aerodromului, care ar putea constitui un pericol pentru siguranţa operării.

6.10. Notificări de avertizare

Când aeronavele care zboară la joasă înălţime, la sau lângă aerodrom, sau aeronavele care rulează ar putea constitui un pericol pentru persoane ori pentru traficul vehiculelor, administratorul aerodromului:

(1) va instala anunţuri de avertizare pe fiecare drum public adiacent suprafeţei de mişcare;

(2) dacă un astfel de drum public nu este controlat de administratorul aerodromului, acesta va informa autoritatea responsabilă, în vederea instalării unor anunţuri pe drumul public respectiv cu privire la existenţa unui pericol.

 

CAPITOLUL VII

Exceptări

 

7.1. O exceptare se referă la cerinţele prezentei reglementări, la care administratorul aerodromului trebuie să se conformeze, în interesul siguranţei zborului.

7.2. În vederea exceptării de către MT de la aplicarea unor cerinţe ale prezentei reglementări, administratorul aerodromului trebuie să transmită la AACR o cerere scrisă, însoţită de o analiză de risc (evaluare a pericolelor potenţiale şi a riscurilor asociate) şi de un plan de măsuri pentru eliminarea sau minimizarea riscurilor considerate.

7.3. Ca urmare a cererii menţionate la paragraful 7.2, AACR va analiza implicaţiile referitoare la siguranţa operaţională şi planul de măsuri propus, urmărind menţinerea unui nivel de siguranţă echivalent celui stabilit de reglementările aeronautice aplicabile.

7.4. Analizele/Studiile de risc menţionate la paragraful 7.2 se vor întocmi în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile specifice emise de AACR.

7.5. Dacă în urma analizei menţionate la paragraful 7.3 AACR constată că siguranţa zborului nu este afectată, AACR va propune MT acordarea exceptării cerute de administratorul aerodromului.

7.6. Exceptarea cerută de administratorul aerodromului se aprobă prin notă semnată de secretarul de stat coordonator al domeniului aviaţiei civile din MT.

7.7. Diferenţele dintre procedurile şi condiţiile autorizate de AACR şi prevederile prezentei reglementări vor fi menţionate în anexa la certificatul de autorizare, împreună cu restricţiile şi limitările impuse, după caz, precum şi cu termenul de valabilitate al exceptărilor.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC

 

CAPITOLUL I

Generalităţi

 

1.1. Scop

1.1.1. Prezenta reglementare de aeronautică civilă stabileşte:

(i) cadrul reglementat necesar evaluării şi înregistrării aerodromurilor civile din România, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codului aerian civil)-,

(ii) cerinţele şi condiţiile de referinţă pentru proiectarea, amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile,

1.1.2. Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” (AACR) efectuează activităţile de evaluare şi înregistrare a aerodromurilor civile din România în baza atribuţiilor şi competenţelor care îi revin, în conformitate cu prevederile actelor normative naţionale aplicabile şi ale prezentei reglementări.

1.1.3. Înregistrarea unui aerodrom civil se realizează de AACR în scopul evaluării infrastructurii specifice existente şi constatării şi atestării capacităţii administratorului aerodromului respectiv şi a personalului desemnat să îndeplinească cerinţele tehnice, operaţionale şi de siguranţă a zborului, potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

1.2. Aplicabilitate

1.2.1. Prevederile prezentei reglementări se aplică aerodromurilor civile amplasate pe pământ sau pe o structură fixă, pe o structură fixă în larg sau pe o structură flotabilă, destinate a fi utilizate pentru avioane şi pentru elicoptere, altele decât aerodromurile autorizate şi care nu îndeplinesc prevederile art. 4 alin (3a) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE.

1.2.2. Pe aerodromurile înregistrate se pot efectua numai zboruri după regulile de zbor la vedere (VFR) cu avioane având masa maximă la decolare sub 5.700 kg, elicoptere sau aeronave fără motor, cu respectarea reglementărilor aplicabile şi în condiţiile stabilite prin certificatul de înregistrare.

1.2.3. Prevederile prezentei reglementări sunt obligatorii pentru administratorii aerodromurilor civile înregistrate sau care solicită înregistrarea.

1.2.4. Faţă de specificaţiile prezentei reglementări AACR poate impune cerinţe sau restricţii locale suplimentare, determinate de caracteristicile, condiţiile sau circumstanţele particulare, cu respectarea prevederilor reglementărilor aeronautice aplicabile.

1.2.5. AACR poate să restricţioneze, să suspende sau să anuleze înregistrarea unui aerodrom civil, în cazul în care constată că nu se menţin condiţiile iniţiale de înregistrare sau cerinţele specifice impuse.

1.2.6. - (1) Toate activităţile privind evaluarea şi înregistrarea aerodromurilor civile sunt servicii prestate de AACR şi se tarifează conform prevederilor legale.

(2) Restricţionarea, suspendarea sau anularea înregistrării, precum şi neacordarea acesteia, ca urmare a neconformităţilor constatate cu ocazia inspecţiilor/auditurilor de specialitate, nu presupun rambursarea tarifelor achitate pentru serviciile prestate de AACR.

1.3. Noţiuni şi termeni

În sensul prezentei reglementări, noţiunile şi termenii relevanţi au următoarele semnificaţii:

(1) administrator al aerodromului - persoană fizică sau juridică ce asigură, în temeiul legislaţiei şi reglementărilor naţionale aplicabile, administrarea şi operarea unui aerodrom, precum şi coordonarea şi controlul activităţilor derulate în perimetrul aerodromului de diferiţii operatori aerieni, agenţi aeronautici etc.;

(2) aerodrom - suprafaţă definită (inclusiv toate clădirile, instalaţiile şi echipamentele) pe pământ sau pe o structură fixă, pe o structură fixă În larg sau pe o structură flotabilă, destinată a fi utilizată în totalitate sau în parte pentru sosirea, plecarea şi mişcarea pe suprafaţă a aeronavelor;

(3) aerodrom certificat - aerodrom autorizat sau înregistrat, după caz;

(4) aerodrom înregistrat - aerodrom al cărui administrator a obţinut un certificat de înregistrare;

(5) anulare - retragerea de către AACR a documentului de înregistrare, ca urmare a nerespectării condiţiilor care au stat la baza înregistrării sau a cerinţelor impuse de AACR; în acest caz, sunt anulate toate drepturile acordate prin documentul de înregistrare respectiv şi obligaţiile aferente, iar după anulare organizaţia nu mai poate desfăşura activităţi sau emite documente în baza înregistrării, fiind obligată să elimine din documentele sale toate referirile la aceasta;

(6) certificat de înregistrare - document emis de AACR, care atestă capacitatea deţinătorului de a conduce, gestiona sau Opera un anumit aerodrom în mod adecvat cu infrastructura specifică existentă, respectiv de a desfăşura operaţiunile/ activităţile aeronautice civile în condiţiile prevăzute în acest document;

(7) heliport - aerodrom utilizat exclusiv pentru elicoptere;

(8) inspecţie - evaluare independentă realizată prin observare şi evaluare însoţită, după caz, de măsurători, de teste sau de calibrări, în scopul de a verifica conformitatea cu cerinţele aplicabile;

(9) securitate aeronautică - ansamblu de măsuri, resurse materiale şi forţe umane, coordonate, mobilizate şi utilizate în scopul protecţiei aeronauticii civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;

(10) servitute aeronautică - condiţie, restricţie, obligaţie impusă sau recomandată de prevederile reglementărilor aeronautice naţionale sau internaţionale în interesul siguranţei zborului;

(11) siguranţa zborului-capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale.

1.4. Abrevieri

În cuprinsul prezentei reglementări abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii:

AACR - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

ACL - poziţia de verificare a altimetrelor

AD - aerodrom

AFS - serviciul fix aeronautic AIS - serviciul de informare aeronautică ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

APP - apropiere

ARO - biroul de pistă al serviciilor de trafic aerian

ATS - servicii de trafic aerian

ELEV PSN - cotă poziţie

FATO - zonă de apropiere finală şi de decolare

GSM-sistem global pentru comunicaţii mobile

ICAO - Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile

INS - sistem de navigaţie inerţială

INTST - intensitate

LEN - lungime

LGT - lumină

MAG VAR - declinaţie magnetică MET - meteorolog ic/meteorologie MN - Marea Neagră PPR - autorizare prealabilă necesară

RACR - reglementare aeronautică civilă română RWY - pistă

TAF - prognoză de aerodrom TKOF - decolare

TLOF- zonă de contact şi de desprindere

ULM - aeronavă ultrauşoară motorizată

VFR - reguli de zbor la vedere

VHF - frecvenţă foarte înaltă

VOR - radiofar omnidirecţional VHF

H/GS - sistem geodezic global

1.5 Documente de referinţă

(1) Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional;

(3) Reglementarea aeronautică civilă română RACR- AD- PETA: „Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor”, ediţia curentă;

(4) Reglementarea aeronautică civilă română RACR- AD- PETH: „Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor, ediţia curentă;

(5) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

 

CAPITOLUL II

Cerinţe generale de amplasare şi utilizare a aerodromurilor înregistrate

 

2.1. Aerodromurile înregistrate pot fi amplasate în extravilanul localităţilor, cu respectarea legislaţiei naţionale aplicabile.

2.2. Amenajarea unui aerodrom este permisă numai cu acordul proprietarului terenului şi după obţinerea tuturor avizelor/autorizaţiilor specifice prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, cu respectarea reglementărilor de aeronautică civilă aplicabile.

2.3. Utilizarea unui aerodrom înregistrat este permisă numai în condiţiile stabilite în certificatul de înregistrare emis de AACR.

2.4. Utilizarea de către o aeronavă a unui aerodrom înregistrat este permisă numai cu acordul prealabil (PPR) al administratorului aerodromului în cauză, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

2.5. Întreaga responsabilitate privind desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor de aerodrom, inclusiv menţinerea datelor de înregistrare şi informarea referitoare la modificarea acestora, revine administratorilor aerodromurilor înregistrate.

2.6. (1) Aerodromurile înregistrate care derulează operaţiuni de transport aerian public sau lansări de paraşutişti sunt incluse în programul AACR de supraveghere continuă, în scopul verificării menţinerii condiţiilor iniţiale de înregistrare şi a cerinţelor specifice impuse.

(2) Aerodromurile înregistrate care nu derulează operaţiuni de transport aerian public sau lansări de paraşutişti nu sunt supuse supravegherii continue a AACR, dar pot fi inspectate de AACR la intervale de timp nu mai mari de 2 ani sau ori de câte ori este necesar (în cazuri de evenimente de aviaţie civilă, notificări de disfuncţionalităţi sau nonconformităţi etc.), în scopul verificării nivelului de siguranţă a zborului.

2.7. Inspectorii aeronautici desemnaţi de AACR pentru certificarea aerodromurilor şi pentru supravegherea siguranţei zborului au drept de acces nerestricţionat pe toate aerodromurile civile din România, cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare privind securitatea aeronautică şi siguranţa zborului.

2.8. Cerinţele actelor normative naţionale în vigoare privind stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a zonelor cu servituţii aeronautice civile se aplică tuturor aerodromurilor înregistrate.

2.9. Dacă aerodromurile înregistrate sunt amplasate în zone de control, administratorii implicaţi trebuie să stabilească proceduri de coordonare cu turnul de control de aerodrom şi cu celelalte aerodromuri din aceeaşi zonă, în scopul menţinerii siguranţei zborului.

 

CAPITOLUL III

Proiectarea, amplasarea, amenajarea şi exploatarea aerodromurilor înregistrate utilizate pentru avioane

 

3.1 La stabilirea amplasamentului unui aerodrom utilizat pentru avioane:

a) terenul trebuie să fie degajat de obstacole care pot afecta siguranţa zborului (reţele electrice/telefonice, clădiri, stâlpi/piloni, canale, copaci, proeminenţe de teren etc.);

b) pista trebuie să permită aterizarea, rularea şi staţionarea la sol a tipurilor de avioane cărora le este destinat aerodromul, în condiţii de teren uscat sau umed;

c) terenul trebuie să nu prezinte denivelări pe suprafaţa de mişcare (gropi, şanţuri, muşuroaie etc.);

d) terenul trebuie să fie într-o zonă neafectabilă de inundaţii şi să permită drenarea naturală a apelor pluviale în caz de precipitaţii.

3.2. - (1) Cerinţele, condiţiile şi specificaţiile tehnice de referinţă pentru proiectarea, amenajarea şi exploatarea aerodromurilor înregistrate utilizate pentru avioane sunt stabilite prin reglementarea aeronautică RACR- AD-PETA, ediţia curentă.

(2) Pentru piste de lungime mai mică de 1.200 m se acceptă:

a) ca o bandă încadrând o pistă neinstrumentală pentru apropiere la vedere să se extindă până la o distanţă de cel puţin 20 m lateral de o parte şi de alta a axului pistei şi a prelungirii acestuia, pe toată lungimea benzii în cazul în care lungimea pistei este mai mică de 800 m;

b) ca o bandă încadrând o pistă neinstrumentală pentru apropiere la vedere să se extindă până la o distanţă de cel puţin 30 m lateral de o parte şi de alta a axului pistei şi a prelungirii acestuia, pe toată lungimea benzii în cazul în care lungimea pistei este de la 800 m şi până la 1.200 m exclusiv;

c) un marcaj de identificare a pistelor redus cu până la 50% faţă de dimensiunile reglementate, cu condiţia ca acesta să fie vizibil din zbor;

d) un marcaj la nivelul pistei.

3.3. AACR stabileşte şi notifică solicitantului cerinţele şi recomandările de înregistrare aplicabile în funcţie de tipul avioanelor şi al operaţiunilor aeriene preconizate.

3.4. Pentru siguranţa operaţiunilor aeriene:

a) suprafeţele aerodromului trebuie amenajate şi menţinute în stare bună de utilizare, adecvat tipului de sol (înierbat său sol compactat);

b) panta suprafeţelor nu trebuie să fie mai mare decât limitele admise pentru tipurile de avioane care se intenţionează a fi folosite, aşa cum sunt precizate în manualele de zbor ale acestora;

c) lungimea pistei trebuie stabilită astfel încât să permită decolarea şi aterizarea tipurilor de avioane cărora le este destinat aerodromul, corespunzător caracteristicilor/performanţelor acestora;

d) suprafaţa pistei trebuie amenajată şi menţinută astfel încât să fie eliminate eventualele denivelări şi să se asigure capacitatea portantă adecvată (sol înierbat, compactat, consolidat/armat) pentru decolarea, aterizarea şi rularea la sol a tipurilor de avioane care se intenţionează a fi folosite şi ale căror caracteristici declarate permit folosirea acestei suprafeţe.

3.5. Pe durata parcării avioanelor operatorii acestora trebuie să adopte măsurile adecvate de protecţie, siguranţă şi supraveghere a acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile.

3.6 Platforma (de parcare, de încărcare etc.) se va amenaja în exteriorul suprafeţei de manevră.

3.7. În perimetrul suprafeţelor de mişcare (piste, căi de rulare, platforme) nu se admit obiecte fixe, cu excepţia mijloacelor vizuale necesare navigaţiei aeriene, care trebuie să fie frangibile şi marcate în culori contrastante cu fundalul.

3.8. Orice obiect care poate constitui prin înălţimea sau poziţia sa un pericol la aterizarea sau la decolarea avioanelor şi care nu poate fi înlăturat trebuie marcat vizibil.

 

CAPITOLUL IV

Proiectarea, amplasarea, amenajarea şi exploatarea heliporturilor înregistrate

 

4.1. La stabilirea amplasamentului unui aerodrom utilizat exclusiv pentru elicoptere (heliport) se va urmări ca terenul să fie degajat de obstacole care pot afecta siguranţa zborului (reţele electrice/telefonice, clădiri, stâlpi/piloni, copaci, proeminenţe de teren etc.).

4.2. - (1) Cerinţele, condiţiile şi specificaţiile tehnice de referinţă pentru proiectarea, amenajarea şi exploatarea heliporturilor înregistrate sunt stabilite prin reglementarea aeronautică RACR- AD-PETH, ediţia curentă.

(2) AACR stabileşte şi notifică solicitantului cerinţele şi recomandările de înregistrare aplicabile în funcţie de tipul de operaţiuni aeriene preconizate.

4.3. Suprafeţele de decolare/aterizare şi, respectiv, de siguranţă trebuie:

a) să permită aterizarea şi staţionarea elicopterelor la sol;

b) să nu prezinte denivelări (gropi, şanţuri, muşuroaie etc.);

c) să fie într-o zonă neafectabilă de inundaţii şi să permită drenarea naturală a apelor pluviale în caz de precipitaţii.

4.4. Pentru siguranţa operaţiunilor aeriene:

a) heliportul trebuie să permită decolarea şi aterizarea tipurilor de elicoptere ale căror caracteristici declarate permit folosirea acestor suprafeţe;

b) suprafeţele de decolare/aterizare şi, respectiv, de siguranţă trebuie amenajate şi menţinute în stare bună de utilizare, adecvat tipului de sol (înierbat, compactat, consolidat/ armat) şi particularităţilor sezoniere sau de altă natură (praf, nisip, zăpadă);

c) panta suprafeţelor nu trebuie să fie mai mare decât limitele admise pentru tipurile de elicoptere care se intenţionează a fi folosite, aşa cum sunt precizate în manualele de zbor ale acestora.

4.5. Semnalizările la sol şi marcajele folosite pe heliporturile înregistrate trebuie să respecte prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile.

4.6. Pe durata parcării elicopterelor, operatorii acestora trebuie să adopte măsurile adecvate de protecţie, siguranţă şi supraveghere, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile.

4.7. Orice obiect care poate constitui prin înălţimea sau poziţia sa un pericol la aterizarea sau la decolarea elicopterelor şi care nu poate fi înlăturat trebuie marcat vizibil.

 

CAPITOLUL V

Servicii pe aerodromurile înregistrate

 

5.1. Asigurarea cu combustibili de aviaţie

5.1.1. Administratorii aerodromurilor înregistrate sau agenţii aeronautici care desfăşoară activităţi de handling combustibili de aviaţie (aprovizionare şi stocare combustibili de aviaţie şi alimentare cu combustibili a aeronavelor la sol) pe aceste aerodromuri trebuie să fie autorizaţi de AACR în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor aeronautice naţionale aplicabile.

5.2. Servicii de salvare şi stingerea incendiilor

5.2.1. În timpul desfăşurării operaţiunilor aeriene pe aerodromurile înregistrate pentru avioane cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 2.000 kg şi pentru elicoptere cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 1.000 kg trebuie asigurate cel puţin:

a) un sistem de comunicaţii (inclusiv GSM), care să permită contactarea serviciilor locale de salvare, pompieri etc.;

b) echipamente şi materiale uzuale pentru salvare şi stingerea incendiilor, foarfeci, chingi, unelte, nisip etc.;

c) stingătoare cu pulberi chimice uscate, cu capacitate minimă totală de 90 kg, care să asigure un debit de aplicare minim de 2,25 kg/sec., pentru operarea aeronavelor din categoria ULM;

d) o cantitate minimă totală de agent de stingere de 350 kg pentru operarea aeronavelor, altele decât ULM, care nu execută servicii de transport aerian public sau lansări de paraşutişti;

e) două truse medicale de prim ajutor, tip auto, în termen de valabilitate, pentru cazuri de urgenţă;

f) un autovehicul cu remorcă sau un autovehicul capabil să transporte echipamentele şi materialele menţionate mai sus, precum şi persoanele care intervin.

5.2.2. În timpul desfăşurării operaţiunilor aeriene pe aerodromurile înregistrate pentru avioane cu masa maximă la decolare mai mare de 2.000 kg şi pentru elicoptere cu masa maximă la decolare mai mare de 1.000 kg, precum şi pentru toate aeronavele care execută servicii de transport aerian public sau lansări de paraşutişti trebuie respectate prevederile aplicabile din RACR-ÂD-PETA, ediţia curentă şi, respectiv, RACR- AD-PETH, ediţia curentă.

 

CAPITOLUL VI

Responsabilităţi şi obligaţii ale administratorilor aerodromurilor înregistrate şi ale utilizatorilor acestora

 

6.1. Administratorii aerodromurilor înregistrate trebuie să amenajeze şi să utilizeze terenurile respective în limitele certificate.

6.2. Administratorii aerodromurilor înregistrate trebuie să asigure:

a) starea fizică adecvată a suprafeţei aerodromului, a pistei sau a ariei de decolare-aterizare şi a zonelor de siguranţă corespunzătoare;

b) echipamentele şi mijloacele necesare operării în siguranţă pe aerodromul în cauză;

c) personal instruit intern în operarea şi întreţinerea corespunzătoare, conform reglementărilor aplicabile, a aerodromului în cadrul unui program acceptat de AACR;

d) proceduri operaţionale care să permită desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor pe aerodromul respectiv;

e) delimitarea şi semnalizarea sectoarelor de teren interzise/periculoase;

f) instalarea anunţurilor de avertizare pe fiecare drum public adiacent suprafeţei de mişcare sau, dacă un astfel de drum public nu este controlat de administratorul aerodromului, informarea autorităţii responsabile şi solicitarea instalării pe drumul public respectiv a anunţurilor de avertizare cu privire la pericolul reprezentat de aeronave pentru persoane sau pentru traficul vehiculelor;

g) instruirea corespunzătoare a tuturor persoanelor implicate direct sau indirect în activităţile de zbor sau conexe executate;

h) evaluarea şi transmiterea spre publicare într-un document de informare aeronautică a modificărilor survenite în caracteristicile, amenajarea şi utilizarea aerodromului, cu adoptarea măsurilor necesare pentru menţinerea siguranţei zborului;

i) deţinerea şi actualizarea unui exemplar al documentaţiei tehnice de înregistrare.

6.3. Administratorii aerodromurilor înregistrate sunt responsabili pentru menţinerea condiţiilor de amenajare şi a serviciilor de aerodrom, precum şi pentru corectitudinea datelor publicate.

6.4. În vederea declarării şi protejării zonelor supuse servituţilor aeronautice civile, administratorii aerodromurilor înregistrate au obligaţia de a transmite autorităţilor administraţiei locale, în ale căror unităţi administrativ-teritoriale se regăsesc, integral sau parţial, zonele cu servituţi aeronautice în cauză, documentaţia tehnică necesară, avizată în prealabil de AACR, cu respectarea legislaţiei naţionale aplicabile,

6.5. Operatorii aeronavelor care utilizează aerodromuri înregistrate trebuie să cunoască în prealabil, să aplice şi să respecte cerinţele tehnice şi operaţionale stabilite pentru aerodromurile în cauză de administratorii acestora şi să verifice înainte de operare dacă performanţele aeronavelor sunt compatibile cu caracteristicile acestor aerodromuri. Operatorii aeronavelor trebuie să se informeze prin orice mijloc la dispoziţie (telefon fix sau mobil, fax, e-mail, radio) despre starea aerodromului şi situaţia meteorologică în zonă, precum şi cu privire la activitatea şi disponibilitatea administrativă a aerodromului.

6.6. Operatorii aeronavelor care utilizează aerodromuri înregistrate sunt direct răspunzători pentru încălcarea cerinţelor menţionate la paragraful 6.5.

 

CAPITOLUL VII

Procesul de înregistrare a aerodromurilor civile

 

7.1. Scopul şi semnificaţia înregistrării

7.1.1. În procesul înregistrării AACR verifică şi constată dacă solicitantul certificatului de înregistrare are competenţa necesară pentru conformarea cu prevederile prezentei reglementări şi ale legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv dacă deţine capacitatea tehnică şi operaţională în vederea desfăşurării în siguranţă a activităţilor aeronautice preconizate.

7.1.2. Prin certificatul de înregistrare emis, AACR atestă înregistrarea aerodromului în cauză şi stabileşte cadrul de operare.

7.2. Etapele înregistrării

7.2.1. Procesul de înregistrare a aerodromurilor cuprinde următoarele etape:

(i) solicitarea înregistrării;

(ii) evaluarea aerodromului la faţa locului;

(iii) emiterea certificatului de înregistrare.

7.2.2. - (1) Durata procesului de înregistrare este de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii la AACR a cererii aferente, dacă documentaţia de însoţire este completă şi nu necesită date sau documente suplimentare.

(2) Dacă AACR constată că datele sau documentele depuse sunt incomplete, fiind necesară completarea acestora, perioada de autorizare de 60 de zile calendaristice se va prelungi corespunzător perioadei furnizării, de către solicitant, a datelor sau documentelor suplimentare cerute de AACR.

7.3. Solicitarea înregistrării unui aerodrom

7.3.1. În vederea obţinerii certificatului de înregistrare, solicitantul trebuie să depună la AACR cererea pentru acordarea certificatului, însoţită de următoarele informaţii şi documente:

a) acordul proprietarului terenului în cauză pentru amenajarea aerodromului;

b) datele de contact ale administratorului aerodromului: adresa, mijloace de comunicaţii (telefon, fax etc.);

c) programul de serviciu al aerodromului;

d) hărţile (în format electronic) de aerodrom, de zonă şi de obstacolare, cu localizarea obstacolelor semnificative şi cu reprezentarea traiectoriilor de zbor (orientarea direcţiei de decolare şi aterizare, turul de pistă etc.), hărţi elaborate în conformitate cu cerinţele stabilite de AACR;

e) tabel cu obstacolele din vecinătatea aerodromului, întocmit lin conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta reglementare;

f) situaţia reală a infrastructurii, dotărilor tehnice şi serviciilor, în conformitate cu tabelul din anexa nr. 2 la prezenta reglementare, completat în limbile română şi engleză; rubricile marcate cu asterisc sunt obligatorii;

g) regulamentele şi procedurile operaţionale stabilite de administratorul aerodromului, inclusiv pentru salvare şi stingere a incendiilor, în caz de incident sau accident de aviaţie civilă, cu asumarea responsabilităţii privind aplicarea acestora;

h) raportul de autoevaluare (verificare internă a îndeplinirii cerinţelor de înregistrare prevăzute de prezenta reglementare);

i) alte documente relevante pentru procesul de înregistrare.

7.3.2. Pentru piste cu lungimea mai mică de 1.200 m se admit măsurători cadastrale întocmite de persoane juridice sau fizice autorizate de ANCPI, cu respectarea cerinţelor specifice Stabilite de AACR referitor la structura şi conţinutul documentaţiilor tehnice de aerodrom.

7.3.3. La depunerea cererii de înregistrare solicitantul va face dovada achitării către AACR a tarifului de înregistrare stabilit conform prevederilor legale în vigoare.

7.4. Evaluarea aerodromului la faţa locului

În timpul evaluării aerodromului la faţa locului, inspectorii împuterniciţi ai AACR urmăresc:

(i) conformitatea datelor din documentele depuse odată cu cererea de înregistrare cu datele din teren;

(ii) îndeplinirea prevederilor prezentei reglementări şi identificarea eventualelor neconformităţi cu prevederile reglementărilor aeronautice şi legislaţiei naţionale în vigoare.

7.5. Emiterea certificatului de înregistrare

7.5.1. După finalizarea evaluării aerodromului la faţa locului, inspectorii AACR vor întocmi un raport de specialitate, în care se consemnează:

a) lista de control cuprinzând elementele verificate în cadrul inspecţiei etc.;

b) aspectele constatate privind organizarea şi administrarea aerodromului, starea infrastructurii de aerodrom, facilităţile şi echipamentele de aerodrom, procedurile operaţionale şi măsurile de siguranţă implementate etc.;

c) eventualele nonconformităţi depistate;

d) măsurile de remediere stabilite;

e) termenele de înlăturare a eventualelor nonconformităţi şi de îndeplinire a cerinţelor suplimentare formulate de AACR;

f) concluziile privind capacitatea administratorului aerodromului şi a personalului de care dispune de a desfăşura operaţiuni de aerodrom în condiţii de siguranţă;

g) propuneri privind acordarea sau neacordarea certificatului de înregistrare, eventualele restricţii la operaţiunile/activităţile autorizate etc.

7.5.2. Certificatul de înregistrare este emis în baza concluziilor raportului de specialitate şi atestă înregistrarea acestuia de către AACR.

7.5.3. Anexa certificatului precizează operaţiunile/activităţile aeronautice certificate, precum şi condiţiile şi limitările impuse acestora.

7.5.4. Formatul, structura şi conţinutul raportului de evaluare, ale certificatului de înregistrare şi ale anexei acestuia se stabilesc de AACR, prin procedurile aplicabile.

7.5.5. Certificatul de înregistrare emis de AACR (exemplarul original) se transmite solicitantului, însoţit de o copie a raportului de evaluare.

7.5.6. Câte un exemplar original al certificatului de înregistrare şi al raportului de evaluare se păstrează la AACR.

7.5.7. După eliberarea certificatului de înregistrare, pe aerodromul în cauză se pot desfăşura operaţiunile/activităţile aeronautice certificate, în condiţiile sau cu limitările stabilite de AACR şi cu respectarea tuturor prevederilor legale şi regulamentare aplicabile.

7.5.8. Decizia de neacordare a certificatului de înregistrare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR solicitantului, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

7.6. Certificatul de înregistrare emis este valabil pe perioadă nelimitată dacă:

(i) se menţin cel puţin condiţiile iniţiale de înregistrare şi nu se identifică nonconformităţi care pot sau ar putea afecta siguranţa zborului;

(ii) nu au existat notificări de disfuncţionalităţi sau nonconformităţi din partea utilizatorilor aerodromului sau din partea unor instituţii abilitate ale statului;

(iii) nu s-au produs incidente sau accidente de aviaţie pe respectivul aerodrom, a căror cauză determinantă este imputabilă administratorului aerodromului.

7.7. - (1) în situaţia în care pe un aerodrom înregistrat:

(i) nu se menţin condiţiile iniţiale de înregistrare;

(ii) există notificări de disfuncţionalităţi sau nonconformităţi;

(iii) s-au produs incidente sau accidente de aviaţie,

AACR solicită administratorului aerodromului elaborarea şi aplicarea unui plan de măsuri corective.

(2) în funcţie de natura nonconformităţilor, AACR poate restricţiona, suspenda sau anula certificatul de înregistrare, după caz.

7.8. - (1) Administratorii aerodromurilor au obligaţia de a comunica la AACR:

a) modificările de natură organizatorică, tehnică sau operaţională;

b) stadiul lucrărilor de întreţinere/reparaţii sau de modernizare/dezvoltare, după caz;

c) lista actualizată a facilităţilor şi echipamentelor de aerodrom utilizate, după caz;

d) alte elemente relevante pentru desfăşurarea activităţilor/ operaţiunilor aeronautice curente.

(2) AACR poate solicita informaţii suplimentare sau completarea documentelor depuse, după caz.

7.9. - (1) în cazul modificării condiţiilor atestate prin certificatul de înregistrare deţinut, administratorul aerodromului trebuie să transmită la AÂCR modificările şi să prezinte documentaţia tehnică necesară, după caz.

(2) AACR va analiza documentaţia prezentată, va efectua o evaluare a aerodromului la faţa locului şi va atesta noile condiţii, după caz.

7.10. Pentru fiecare aerodrom înregistrat care nu deţine deja un indicativ ICAO, după emiterea certificatului de înregistrare AACR va iniţia, la cerere, procedura de obţinere a acestui indicativ.

7.11. Contestaţii

7.11.1. Solicitantul sau deţinătorul unui certificat de înregistrare, după caz, poate contesta deciziile AACR de neacordare sau de anulare a acestuia.

7.11.2. - (1) Contestaţiile împotriva deciziilor AACR menţionate la paragraful 7.11.1, argumentate/documentate corespunzător, se depun la AACR, în scris, de solicitantul sau deţinătorul certificatului de înregistrare, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă a deciziei AACR.

(2) AACR va comunica petentului, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei, menţinerea sau revocarea deciziei în cauză, însoţită de motivaţia deciziei.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

8.1. - (1) Condiţiile de utilizare, procedurile operaţionale şi alte date/informaţii relevante privind aerodromurile înregistrate se publică în documente de informare aeronautică naţionale şi pe pagina web a AACR.

(2) Formatul, structura şi conţinutul documentelor de informare şi ale datelor prezentate la alin. (1) se stabilesc de AACR.

8.2. AACR poate acorda derogări de la prevederile prezentei reglementări, la solicitarea scrisă a administratorilor aerodromurilor înregistrate şi pe baza evaluării implicaţiilor potenţiale, a analizei de risc şi a măsurilor compensatorii prezentate/propuse de administratorii în cauză pentru menţinerea siguranţei zborului.

8.3. Neplata tarifului cuvenit pentru serviciile prestate îndreptăţeşte AACR să refuze emiterea certificatului de înregistrare sau a oricăror altor documente (avize, autorizări), până la achitarea tarifului corespunzător.

8.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta reglementare.

 

ANEXA Nr. 1

la RACR-AD-IADC

 

TABEL

cu obstacolele din vecinătatea aerodromurilor utilizate pentru avioane sau pentru elicoptere (heliporturi)

 

Nr. crt.

Denumire

Latitudine*

(N°,’,”)

sau distanţă pe ax

(m)

Longitudine*

(E0°,’ , “)

sau distanţă la ax

(m)

Cotă sol**

(m)

Înălţime

(m)

Obs.

Exemplu 1

copac

N45°44’32”

E025°44’32”

103

12

 

Exemplu 2

antenă

671

59

99

7

 


* Coordonatele geografice vor fi comunicate în sistem WGS 84 sau în sistemul geodezic naţional. Se va preciza sistemul utilizat pentru măsurarea obstacolelor.

** Cota la sol se va măsura în sistem MN 75.

 

ANEXA Nr. 2

la RACR-AD-IADC

 

AERODROME/HELIPAD LOCATION INDICATOR AND NAME

 

1. GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

 

1*

Aerodrome/Helipad reference point coordinates and site at aerodrome/heliport

 

2*

Direction and distance from city

 

3*

Elevation/Reference temperature

 

4

Geoids undulation at ELEV PSN

 

 

MAG VAR/Annual rate of change

 

5*

Aerodrome/Helipad Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS

 

6

Types of traffic permitted

VFR

7

Remarks

 

 

2. OPERAŢIONAL HOURS

 

1*

Aerodrome/Helipad Administration

 

2*

Customs and immigration

 

3*

Health and sanitation

 

4

AIS Briefing Office

 

5

ATS Reporting Office (ARO)

 

6*

MET Briefing Office

 

7

ATS

 

8*

Fuelling

 

9*

Handling

 

10*

Security

 

11

De-icing

 

12

Remarks

 

 

3. HANDLING SERVICES AND FACILITIES

 

1

Cargo-handling facilities

 

2

Fuel/Oil types

 

3

Fuelling facilities/capacity

 

4

De-icing facilities

 

5

Hangar space for visiting aircraft

 

6

Repair facilities for visiting aircraft

 

7

Remarks

 

 

4. PASSENGER FACILITIES

 

1

Hotels

 

2

Restaurants

 

3

Transportation

 

4

Medical facilities

 

5

Bank and Post Office

 

6

Tourist Office

 

7

Remarks

 

 

5. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

 

1

Aerodrome/helipad category for fire fighting

 

2

Rescue equipment

 

3

Capability for removal of disabled aircraft

 

4

Remarks

 

 

6. SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING

 

1

Types of clearing equipment

 

2

Clearance priorities

 

3

Remarks

 

 

7. APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

 

1*

Apron/Helicopter stands surface and strength

Dimensions:

Surface/Ground

Strength:

2*

Ground taxiway width, surface and designation

Width:

Surface/Ground:

Designation:

3

Air taxiway width and designation

 

4

ACL location and elevation

 

5

VOR checkpoints

 

6

INS checkpoints

 

7

Remarks

 

 

8. AERODROME/HELIPAD OBSTACLES

 

In approach/TKOF areas

At aerodrome/helipad

Remarks

Obstacle type

Elevation

Obstacle type

Elevation

 

Area affected

Markings/LGT

Coordinates

Markings/LGT

Coordinates

a

b

c

a

b

 

 

 

9. METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

 

1

Associated MET Office

 

2

Hours of service MET Office outside hours

 

3

Office responsible for TAF preparation Periods of validity

 

4

Trend forecast interval of issuance

 

5

Briefing/Consultation provided

 

6

Flight documentation Language(s) used

 

7

Charts and other Information available for briefing or consultation

 

8

Supplementary equipment available for providing information

 

9

ATS units provided with information

 

10

Additional information (limitation of service etc.)

 

 

10. RUNWAY AMD DECLARED DISTANCES

 

1*

Runway surface and strength

Dimensions:

Surface/Ground:

Strength:

Strip dimensions:

2*

RWY designator

 

Remarks

 

 

 

11. APPROACH AMD FATO LIGHTING

 

1

APPLGT system type, LEN, INTST

 

2

Type of visual approach. slope indicator system

 

3

FATO area LGT characteristics and location

 

4

Aiming point LGT characteristics and location

 

5

TLOF LGT system characteristics and location

 

6

Remarks

 

 

Rubricile marcate cu asterisc sunt obligatorii.

 

INDICATOR DE AMPLASAMENT ŞI DENUMIREA AERODROMULUI/HELIPORTULUI

 

1. DATE GEOGRAFICE şi ADMINISTRATIVE

 

1*

Coordonatele şi amplasamentul punctului de referinţă al aerodromului/heliportului

 

2*

Distanţa şi direcţia faţă de localitate

 

3*

Altitudine - temperatură de referinţă

 

4

Ondulaţia geoidului ELEV PSN

 

 

MAG VAR/Variaţia anuală

 

5*

Adresa administraţiei aerodromului - heliportului, telefon, telefax, telex, AFS

 

6

Tip de trafic admis

VFR

7

Observaţii

 

 

2. INTERVALE DE OPERARE

 

1*

Administraţia aerodromului/heliportului

 

2*

Servicii de vamă graniţă

 

3*

Servicii sanitare

 

4

Servicii de informare aeronautică AIS

 

5

Birou de raportare ATS (ARO)

 

6*

Servicii meteorologice (MET)

 

7

Servicii de trafic aerian

 

8*

Alimentare cu combustibili

 

9*

Handling

 

10*

Securitate aeronautică

 

11

Degivrare

 

12

Observaţii

 

 

3. FACILITĂŢI ŞI SERVICII DE HANDLING LA SOL

 

1

Servicii handling cargo

 

2

Tipuri de combustibili şi lubrifianţi

 

3

Capacităţi şi instalaţii de alimentare

 

4

Servicii de degivrare

 

5

Spaţiu de hangar pentru aeronave vizitatoare

 

6

Servicii de reparaţii pentru aeronave vizitatoare

 

7

Observaţii

 

 

4. SERVICII PENTRU PASAGERI

 

1

Hoteluri

 

2

Restaurante

 

3

Transport

 

4

Servicii medicale

 

5

Servicii poştale şi bancare

 

6

Birou de turism

 

7

Observaţii

 

 

5. SERVICII DE SALVARE şi STINGERE A INCENDIILOR

 

1*

Categoria de protecţie asigurată de serviciile de stingere incendii

 

2*

Echipament de salvare

 

3

Capacită#ţi de evacuare a aeronavelor accidentate

 

4

Observaţii

 

 

6. DISPONIBILITATE ÎN DIFERITE PERIOADE

 

1

Tipul echipamentului de curăţire

 

2

Priorităţi de curăţire

 

3

Observaţii

 

 

7. DATE DESPRE PLATFORME, CĂI DE RULARE ŞI PUNCTE DE VERIFICARE

 

1*

Suprafaţa şi capacitatea portantă a standurilor de parcare pentru avioane şi elicoptere

Dimensiuni:

Tip suprafaţă/sol:

Capacitate portantă:

2*

Lăţimea, tipul suprafeţei şi indicativele căilor de rulare

Lăţime:

Tip suprafaţă:

Indicativ:

3

Lăţimea şi indicativul căilor de rulaj aerian

 

4

Amplasamentul şi altitudinea ACL

 

5

Puncte de verificare VOR

 

6

Puncte de verificare INS

 

7

Observaţii

 

 

8. OBSTACOLELE DIN ZONA AERODROMULUI/HELIPORTULUI

 

În zonele de apropiere - urcare

Pe aerodrom/heliport

Observaţii

Tipul obstacolului

Altitudine

Tipul obstacolului

 

 

Altitudine

 

Zona afectată

Marcaje/balizare

Coordonate

Marcaje/balizare

Coordonate

a

b

c

a

b

 

 

 

9. INFORMAŢII METEOROLOGICE ASIGURATE

 

1

Serviciul MET asociat

 

2

Programul

Oficiul MET disponibil în afara programului

 

3

Oficiile responsabile pentru TAF şi perioada de valabilitate

 

4

Prognoze

Intervale de emitere

 

5

Informare/Consultanţă asigurată

 

6

Documentaţie pentru zbor Limbile utilizate

 

7

Hărţi şi alte materiale documentare disponibile pentru informare sau consultare

 

8

Echipamente suplimentare disponibile pentru a se asigura informarea

 

9

Unităţile ATS cărora li se comunică informaţiile

 

10

Informaţii suplimentare (limitări operaţionale etc.)

 

 

10. PISTĂ ŞI DISTANŢE DECLARATE

 

1*

Suprafaţa şi capacitatea portantă ale pistei

Dimensiuni:

Tip suprafaţă/sol:

Capacitate portantă:

Dimensiuni bandă pistă:

 

2*

Indicativul pistei

 

Observaţii

 

 

 

11. BALIZAJ LUMINOS DE APROPIERE ŞI FATO

 

1

Tipul balizajului luminos de apropiere, lungime, intensitate

 

2

Tipul sistemului de indicare a pantei de apropiere

 

3

Caracteristicile balizajului şi amplasamentul FATO

 

4

Caracteristicile şi amplasamentul punctului-ţintă pentru elicoptere

 

5

Amplasarea şi caracteristicile balizajului luminos ai zonei de decolare-aterizare

 

6

Observaţii

 

 

Rubricile marcate cu asterisc sunt obligatorii.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de scrisori

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele acorduri încheiate prin schimb de scrisori:*)

1. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996;

2. Acord încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Seoul la 15 ianuarie 2016 şi la Bucureşti la 1 februarie 2016, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, de modificare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 3 martie 2016.

Nr. 397.


*) Traducere.

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Coreea

 

Excelenţei Sale, domnului Teodor Viorel Meleşcanu

Ministru de stat, Ministerul Afacerilor Externe Bucureşti, 22 mai 1996

 

Excelenţă,

 

Am onoarea să vă informez că, în vederea facilitării călătoriilor cetăţenilor lor în cele două state, Guvernul Republicii Coreea este gata să încheie cu Guvernul României un acord de desfiinţare a vizelor, în următorii termeni:

1. Cetăţenii fiecărei ţări, titulari de paşapoarte valabile, eliberate de autorităţile de resort ale ţării lor, pot intra pe teritoriul celeilalte ţări fără viză pentru o şedere care să nu depăşească 90 de zile, cu condiţia ca intrarea să nu fie făcută cu intenţia de a se angaja în activităţi lucrative.

2. Cetăţenii fiecărei ţări, titulari de paşapoarte menţionate în paragraful 1, care intenţionează să

stea mai mult de 90 de zile ori doresc să se angajeze în activităţi lucrative pe teritoriul celeilalte ţări, vor solicita, în prealabil, obţinerea vizei de la misiunea diplomatică sau consulară a celeilalte ţări.

3. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului acord, cetăţenilor fiecărei ţări, titulari de paşapoarte diplomatice sau oficiale (de serviciu, în cazul României), care sunt numiţi funcţionari diplomatici sau consulari la misiunea diplomatică sau consulară aflată pe teritoriul celeilalte ţări şi membrilor de familie cu care gospodăresc împreună, li se va permite să intre şi să stea fără viză pe teritoriul celeilalte ţări pe durata misiunii oficiale.

4. Cetăţenii fiecărei ţări care se deplasează pe teritoriul celeilalte ţări se vor supune legilor şi regulamentelor în vigoare în ţara de destinaţie relative la imigrare, intrare şi şedere a străinilor.

5. Fiecare guvern îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea sau şederea pe teritoriul său oricărei persoane pe care o consideră indezirabilă conform legilor şi regulamentelor respectivului guvern referitoare Sa intrarea sau şederea străinilor.

6. Cele două guverne îşi vor pune la dispoziţie, pe bază de reciprocitate, specimene ale paşapoartelor naţionale aflate în circulaţie. În caz de schimbare a formei sau conţinutului paşapoartelor naţionale, cele două guverne se vor informa reciproc, imediat, despre schimbările intervenite.

7. Fiecare guvern îşi rezervă dreptul de a suspenda prevederile prezentului acord, în întregime sau parţial, în mod provizoriu, pentru motive de ordine publică, securitate naţională ori de sănătate, suspendarea şi măsura de ridicare a suspendării urmând a fi notificate imediat celuilalt guvern, pe cale diplomatică.

8. Acordul dintre Guvernul Republicii Coreea şi Guvernul României privind desfiinţarea reciprocă a obligativităţii vizei pentru paşapoartele diplomatice şi oficiale, încheiat la Seoul la 12 noiembrie 1993, îşi va înceta valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Dacă prevederile de mai sus sunt acceptabile Guvernului României, am onoarea să vă propun ca prezenta scrisoare şi scrisoarea de răspuns a Excelenţei Voastre să constituie un acord între cele două guverne în această materie, care va intra în vigoare în 15 zile de la data scrisorii de răspuns a Excelenţei Voastre. Acordul poate fi denunţat de fiecare guvern prin notificare prealabilă, făcută în scris celuilalt guvern cu 60 de zile înainte.

 

Vă rog să acceptaţi, Excelenţa Voastră, asigurarea înaltei mele consideraţii.

 

Lee Ki-choo,

ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii Coreea

 

Ministerul Afacerilor Externe al României

Cabinetul Ministrului

 

Excelenţei Sale, domnului Lee Ki-choo

Ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii Coreea

Bucureşti, 22 mai 1996

 

Excelenţă,

 

Am onoarea să confirm primirea scrisorii Excelenţei Voastre din 22 mai 1996, cu următorul conţinut:

„Am onoarea să vă informez că, în vederea facilitării călătoriilor cetăţenilor lor în cele două state, Guvernul Republicii Coreea este gata să încheie cu Guvernul României un acord de desfiinţare a vizelor, în următorii termeni:

1. Cetăţenii fiecărei ţări, titulari de paşapoarte valabile, eliberate de autorităţile de resort ale ţării lor, pot intra pe teritoriul celeilalte ţări fără viză pentru o şedere care să nu depăşească 90 de zile, cu condiţia ca intrarea să nu fie făcută cu intenţia de a se angaja în activităţi lucrative.

2. Cetăţenii fiecărei ţări, titulari de paşapoarte menţionate în paragraful 1, care intenţionează să stea mai mult de 90 de zile ori doresc să se angajeze în activităţi lucrative pe teritoriul celeilalte ţări, vor solicita, în prealabil, obţinerea vizei de la misiunea diplomatică sau consulară a celeilalte ţări,

3. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului acord, cetăţenilor fiecărei ţări, titulari de paşapoarte diplomatice sau oficiale (de serviciu, în cazul României), care sunt numiţi funcţionari diplomatici sau consulari la misiunea diplomatică sau consulară aflată pe teritoriul celeilalte ţări şi membrilor de familie cu care gospodăresc împreună, li se va permite să intre şi să stea fără viză pe teritoriul celeilalte ţări pe durata misiunii oficiale.

4. Cetăţenii fiecărei ţări care se deplasează pe teritoriul celeilalte ţări se vor supune legilor şi regulamentelor în vigoare în ţara de destinaţie relative la imigrare, intrare şi şedere a străinilor.

5. Fiecare guvern îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea sau şederea pe teritoriul său oricărei persoane pe care o consideră indezirabilă conform legilor şi regulamentelor respectivului guvern referitoare la intrarea sau şederea străinilor.

6. Cele două guverne îşi vor pune la dispoziţie, pe bază de reciprocitate, specimene ale paşapoartelor naţionale aflate în circulaţie. În caz de schimbare a formei sau conţinutului paşapoartelor naţionale, cele două guverne se vor informa reciproc, imediat, despre schimbările intervenite.

7. Fiecare guvern îşi rezervă dreptul de a suspenda prevederile prezentului acord, în întregime sau parţial, în mod provizoriu, pentru motive de ordine publică, securitate naţională ori de sănătate, suspendarea şi măsura de ridicare a suspendării urmând a fi notificate imediat celuilalt guvern, pe cale diplomatică.

8. Acordul dintre Guvernul Republicii Coreea şi Guvernul României privind desfiinţarea reciprocă a obligativităţii vizei pentru paşapoartele diplomatice şi oficiale, încheiat la Seoul la 12 noiembrie 1993, îşi va înceta valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Dacă prevederile de mai sus sunt acceptabile Guvernului României, am onoarea să vă propun ca prezenta scrisoare şi scrisoarea de răspuns a Excelenţei Voastre să constituie un Acord între cele două guverne în această materie, care va intra în vigoare în 15 zile de la data scrisorii de răspuns a Excelenţei Voastre. Acordul poate fi denunţat de fiecare guvern prin notificare prealabilă, făcută în scris celuilalt guvern cu 60 de zile înainte.

 

Vă rog să acceptaţi, Excelenţa Voastră, asigurarea Înaltei mele consideraţii.”

 

Am onoarea să confirm că dispoziţiile ce precedă sunt acceptabile Guvernului României şi că scrisoarea Excelenţei Voastre, împreună cu această scrisoare, constituie un Acord între guvernele noastre în această materie.

 

Primiţi, vă rog, Excelenţa Voastră, asigurarea Înaltei mele consideraţii.

 

Teodor Viorel Meleşcanu,

ministru de stat,

Ministerul Afacerilor Externe

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Coreea

 

Seoul, 15 ianuarie 2016

 

Excelenţă,

 

Am onoarea de a mă referi la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti în data de 22 mai 1996 (denumit în continuare „Acordului şi de a propune, în numele Guvernului Republicii Coreea, următoarele modificări ale Acordului:

Paragraful 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„1. Cetăţenii fiecăreia dintre cele două ţări, posesori de paşapoarte valabile eliberate de autorităţile competente ale ţării de origine pot intra pe teritoriul celeilalte ţări, Iară vize, pentru o şedere care nu poate depăşi nouăzeci (90) de zile în orice perioadă de 180 de zile.”

Se introduc paragrafele 4.1,4.2 şi 4.3 şi vor avea următorul conţinut:

„4.1, (a) Fără a aduce atingere paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului Acord, cetăţenilor fiecăreia dintre cele două ţări, care sunt detaşaţi pe lângă reprezentanţele companiilor care se află şi desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul celeilalte ţări sau care au semnat contracte de muncă cu o companie care se află şi desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul celeilalte ţâri li se va permite intrarea pe teritoriul celeilalte ţări fără viză pentru o şedere care să nu depăşească nouăzeci (90) de zile în orice perioadă de 180 de zile.

(b) în vederea începerii activităţilor lucrative,

(i) cetăţenii coreeni vor obţine, pentru solicitările depuse în perioada de timp menţionată la paragraful 4.1.(a), de la autorităţile române competente, în concordanţă cu legislaţia şi regulamentele româneşti relevante, un permis de şedere în scop de muncă;

(ii) cetăţenii români vor obţine un drept de şedere adecvat din partea autorităţilor coreene competente în concordanţă cu legislaţia coreeană relevantă.

(c) în ambele situaţii, cetăţenii celor două ţări sunt scutiţi de obligaţia deţinerii unei vize atunci când aplică în vederea obţinerii unui permis de şedere în scop de muncă.

4.2. Membrilor de familie ai cetăţenilor mai sus menţionaţi, care sunt ei înşişi cetăţeni ai oricăreia dintre cele două ţări sau ai unui stat membru al Uniunii Europene, li se va permite să aplice pentru obţinerea unui permis de şedere sau a unui drept de şedere în acelaşi timp cu persoanele menţionate la paragraful 4.1. Cetăţenii anterior menţionaţi vor fi scutiţi de obligativitatea prezentării vreunei vize în procesul obţinerii unor astfel de permise.

4.3. Atunci când autorităţile competente nu au finalizat procedura de acordare a permisului de şedere, aşa cum este descrisă în paragraful 4.1 b) şi paragraful 4.2, în cadrul perioadei iniţiale de şedere a aplicantului, de 90 de zile, autorităţile competente vor permite acestuia să rămână pe teritoriul celeilalte ţări, până la adoptarea unei decizii.”

Dacă prezenta propunere este acceptabilă pentru Guvernul României, am onoarea de a propune ca această scrisoare împreună cu scrisoarea de răspuns a Excelenţei Voastre să constituie un Acord între cele două Guverne de modificare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996, care va intra în vigoare în termen de treizeci (30) de zile de la primirea ultimei notificări prin care cele două Guverne se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne legale necesare intrării În vigoare a Acordului.

 

Vă rog să acceptaţi, Excelenţa Voastră, asigurarea Înaltei mele consideraţii.

 

Yun Byung-se,

ministrul afacerilor externe al Republicii Coreea

 

Excelenţei Sale, domnului Lazăr Comănescu,

ministrul afacerilor externe al României

 

Ministerul Afacerilor Externe al României

 

Nr. G5-1/2372 Bucureşti, 1 februarie 2016

 

Excelenţă,

 

Am onoarea să confirm primirea scrisorii Excelenţei Voastre din 15 ianuarie 2016, cu următorul conţinut:

„Excelenţă,

Am onoarea de a mă referi la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti în data de 22 mai 1996 (denumit în continuare «Acordul») şi de a propune, în numele Guvernului Republicii Coreea, următoarele modificări ale Acordului:

Paragraful 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:

«1. Cetăţenii fiecăreia dintre cele două ţări, posesori de paşapoarte valabile eliberate de autorităţile competente ale ţării de origine pot intra pe teritoriul celeilalte ţări, fără vize, pentru o şedere care nu poate depăşi nouăzeci (90) de zile în orice perioadă de 180 de zile.»

Se introduc paragrafele 4.1, 4.2 şi 4.3 şi vor avea următorul conţinut;

«4.1. (a) Fără a aduce atingere paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului Acord, cetăţenilor fiecăreia dintre cele două ţări, care sunt detaşaţi pe lângă reprezentanţele companiilor care se află şi desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul celeilalte ţări sau care au semnat contracte de muncă cu o companie care se află şi desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul celeilalte ţări li se va permite intrarea pe teritoriul celeilalte ţări fără viză pentru o şedere care să nu depăşească nouăzeci (90) de zile în orice perioadă de 180 de zile.

(b) în vederea începerii activităţilor lucrative,

(i) cetăţenii coreeni vor obţine, pentru solicitările depuse în perioada de timp menţionată la paragraful 4.1. (a), de la autorităţile române competente, în concordanţă cu legislaţia şi regulamentele româneşti relevante, un permis de şedere în scop de muncă;

(ii) cetăţenii români vor obţine un drept de şedere adecvat din partea autorităţilor coreene competente în concordanţă cu legislaţia coreeană relevantă.

(c) în ambele situaţii, cetăţenii celor două ţări sunt scutiţi de obligaţia deţinerii unei vize atunci când aplică în vederea obţinerii unui permis de şedere în scop de muncă.

4.2. Membrilor de familie ai cetăţenilor mai sus menţionaţi, care sunt ei înşişi cetăţeni ai oricăreia dintre cele două ţări sau ai unui stat membru al Uniunii Europene, li se va permite să aplice pentru obţinerea unui permis de şedere sau a unui drept de şedere în acelaşi timp cu persoanele menţionate la paragraful 4.1. Cetăţenii anterior menţionaţi vor fi scutiţi de obligativitatea prezentării vreunei vize în procesul obţinerii unor astfel de permise.

4.3. Atunci când autorităţile competente nu au finalizat procedura de acordare a permisului de şedere, aşa cum este descrisă în paragraful 4.1 (b) şi paragraful 4.2, în cadrul perioadei iniţiale de şedere a aplicantului, de 90 de zile, autorităţile competente vor permite acestuia să rămână pe teritoriul celeilalte ţări, până la adoptarea unei decizii.»“

Am mai departe onoarea de a vă informa că propunerea de mai sus este acceptabilă pentru Guvernul României şi de a confirma că scrisoarea Excelenţei Voastre menţionată mai sus şi această scrisoare de răspuns la aceasta să constituie un Acord între cele două guverne de amendare a Acordului încheiat prin schimb de scrisori privind desfiinţarea reciprocă a vizelor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, semnat la 22 mai 1996, care va intra în vigoare în termen de treizeci (30) de zile după primirea ultimei notificări prin care cele două guverne se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne legale necesare intrării în vigoare a Acordului,

 

Vă rog să acceptaţi, Excelenţa Voastră, asigurarea Înaltei mele consideraţii.

 

Lazăr Comănescu,

ministrul afacerilor externe al României

 

Excelenţei Sale, domnului Yun Byung-se,

ministrul afacerilor externe al Republicii Coreea

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii BIREX - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 24 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 1.158 din 9 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea BIREX - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, str. Miron Costin nr. 68, et. 1, ap. birou, nr. 2, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/1329/21.04.2005, cod unic de înregistrare 17515133, RBK-347/05.06.2006, reprezentată legal de lichidatorul judiciar Global Insolvency SPRL,

a constatat următoarele:

Societatea BIREX - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea BIREX - BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Constanţa, str. Miron Costin nr. 68, et. 1, ap. birou, nr. 2, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/1329/21.04.2005, cod unic de înregistrare 17515133, RBK-347/05.06.2006, reprezentată legal de lichidatorul judiciar Global Insolvency SPRL, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare-reasigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 martie 2016.

Nr. 615.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.