MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 239/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 239         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 31 martie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

347. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

348. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

349. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

56. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

 

1.094. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

1.099. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

1.106. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

13. - Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea „Depomureş” - S.A. Târgu Mureş

 

14. - Ordin privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Alexa Ioan Ştefan îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 347.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Manoloiu Vasile Constantin îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 348.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Guşatu Gheorghe Vasile îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 349.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020,

domeniul Afaceri interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014--2020, domeniul Afaceri interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 10 iulie 2015, alineatul (1) litera b) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) secretarul de stat pentru ordine şi siguranţă publică;

(4) Membrii Comitetului director prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi b) pot delega atribuţiile ce le revin în această calitate subsecretarilor de stat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 56.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularul tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod 14.13.22.99, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod 14.13.22.99, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.743/2014 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 30 decembrie 2014.

Art. 5. - Formularele tipizate, emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.743/2014 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, vor fi utilizate până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2016.

Art. 6. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 28 martie 2016.

Nr. 1.094.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Seria ……….. nr. ………….

DIRECTA …………………………………..…….…….

 

……………………………..………………..…….…….

 

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Încheiat astăzi …., luna …………………..…….……., anul …., în localitatea …………………..…….…….,  judeţul/sectorul …………………..…….…….

 

Agent(i) constatator(i): numele şi prenumele …………………..…………………………………………………………….……., având funcţia(ile) de …………………..…….……. la …………………..…….……., în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor de inspecţie fiscală nr. ….. şi a Ordinului de serviciu nr. …., în urma inspecţiei fiscale/controlului efectuat în ziua …., luna …………………..…….……., anul …., ora …., la …………………..…….……., din localitatea …………………..…….……., bd./str. …………………..…….……. nr. .... bl. …., sc. ...., et. …., ap. ...., judeţul/sectorul …………………..…….……., cod de identificare fiscală …………………..…….……., am constatat:

I. La data(ele), ora(ele) şi locul(rile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:

1. …………………..…………………………………………………………………………………………………….….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

2. …………………..…………………………………………………………………………………………………….….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

3. …………………..…………………………………………………………………………………………………….….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

Fapta(ele) de mai sus constituie contravenţie(ii) prevăzută(e) la:

1. art. …. Alin. …. lit. .... din  ………………………….…….;

2. art. …. Alin. …. lit. .... din  ………………………….…….;

3. art. …. Alin. …. lit. .... din  ………………………….…….;

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridică, ……………………………………….……. (denumirea), cod identificare fiscală ……………….……., înmatriculată la oficiul registrului comerţului/autorizat ……………….……., cu nr. ……………….…….,  cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ……………….……., bd./str. ……………….……., nr. ...., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……………….……., reprezentată de ……………….……., în calitate de ……………….……., cu CNP ……………….…….,, cu domiciliul în localitatea ……………….……., bd./str. ……………….……., nr. ...., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., născut(ă) la data de , în localitatea ……………….……., judeţul/sectorul ……………….……., legitimat(ă) cu BI/CI/paşaport seria … nr. ……………., emis(ă) de ……………….……., la data de ……….…….,

 

b) Persoana fizică: ……………….……. (numele şi prenumele), născut(ă) la data de ……….……., în localitatea ……………….……., judeţul/sectorul ……………….……., fiul/fiica lui ……………….…….,şi al/a ……………….……., CNP ……………….……., domiciliat(ă) în oraşul (comuna) ……………….……., bd./str. ……………….……., nr. ...., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……………….…….,  legitimat(ă) cu BI/CI/paşaport seria … nr. ……………., emis(ă) de ……………….……., la data de ……….……., ocupaţia ……………….……., locul de muncă ……………….…… . Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menţionat(e) se sancţionează, conform:

1. art. …. Alin. …. lit. .... din  ………………………….……., cu amendă de la …………… lei la …………… lei;

2. art. …. Alin. …. lit. .... din  ………………………….……., cu amendă de la …………… lei la …………… lei;

3. art. …. Alin. …. lit. .... din  ………………………….……., cu amendă de la …………… lei la …………… lei;

stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:

1. În sumă de …………… (……………) lei;

2. În sumă de …………… (……………) lei;

3. În sumă de …………… (……………) lei;

suma totală fiind de (……………)lei.

 

Agent constatator,

Contravenient,

Martor(i),

……………….…….

……………….…….

……………….…….

 

 

……………….…….

 

PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)

 

Astăzi, ……………….., agentul constatator ……………….……. din cadrul ……………….……. având de înmânat Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria … nr. ……………., şi Înştiinţarea de plată nr. …………….,

m-am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoană juridică/persoană fizică ……………….……., din localitatea ……………….……., bd./str. ……………….……., nr. ...., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……………….……., găsind pe contravenient sau pe ……………….…….(persoana care locuieşte la această adresă), /administrator/împuternicitul contravenientului**), care, primind actul, a semnat în faţa noastră.

 

Semnătura primitorului şi actul de identitate

………………………………………….

 

Formular aprobat prin Op. ANAF nr. ………………….

COD 14.13.22.99

Format A4/t2

 

Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria Finanţelor Publice ………………..………. în contul nr. …………………. .

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate, prin care este/sunt sancţionată/sancţionate contravenţia/contravenţiile de la punctul/punctele ……………………….…….(1,2 sau 3), respectiv suma de ……………………….……. (……………………….…….) lei,

iar o copie a documentului de plată se va depune sau se va transmite prin poştă, recomandat, la sediul agentului constatator din ……………………….……. .

În caz de neachitare a amenzii/lor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

II. Sancţiuni complementare:

a) în conformitate cu prevederile art. …. Alin. …. lit. .... din  ………………………….……., se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei(lor) prezentată(e) la punctul(ele):

1. …………………..…………………………………………………………………………………………………….….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

2. …………………..…………………………………………………………………………………………………….….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

3. …………………..…………………………………………………………………………………………………….….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

b) Măsuri asigurătorii, de conservare sau valorificare;

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

c) Bunurile/Sumele confiscate aparţin:

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

d) Alte sancţiuni complementare:

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

III. Alte menţiuni

La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecţiuni:

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte doveditoare în susţinerea plângerii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, astăzi, ……………………….., sau se va comunica acestuia în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

 

Agent constatator,

Contravenient,

Martor(i),

……………….…….

……………….…….

……………….…….

 

 

……………….…….

 

Martor(i) - (date complete privind identitatea)

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

 

NOTE:

În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, acest lucru se atestă de martor(i).

 

Refuzând primirea (negăsind nicio persoană) s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

 

Martor - date complete privind identitatea acestuia

Agent constatator,

……………….…….

……………….…….

……………….…….

……………….…….

 


*) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.

**) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare, actul se va lipi numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.

 

Formular aprobat prin Op. ANAF nr. ………………….

COD 14.13.22.99

 

ANEXA Nr. 2

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod 14.13.22.99

 

1. Denumire: „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”

2. Cod: 14.13.22.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (negru, roşu şi verde);

- este înseriat şi numerotat;

- se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de lege.

7. Se întocmeşte în 3 exemplare de agentul constatator.

8. Circulă şi se arhivează:

- exemplarul 1, la organul fiscal de administrare competent;

- exemplarul 2, la contravenient;

- exemplarul 3, la agentul constatator care a efectuat constatarea faptei.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

Având în vedere dispoziţiile art. 223 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1 - Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor cap. VI „Măsuri asigurătorii” şi cap. VIII „Stingerea creanţelor fiscale prin executare silit㔠din titlul VII „Colectarea creanţelor fiscale” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se vor elibera legitimaţii executorilor fiscali din cadrul organelor de executare silită, din cadrul structurilor abilitate cu ducerea la Îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale, precum şi din cadrul Direcţiei executări silite cazuri speciale

Art. 2. - Executorii fiscali sunt persoane angajate în cadrul organului de executare silită, din cadrul structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale, precum şi în cadrul Direcţiei executări silite cazuri speciale, desemnate de conducătorul acestora să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită.

Art. 3. - (1) Legitimaţiile prevăzute la art. 1 şi 6, denumite în continuare legitimaţii, atestă o împuternicire a executorului fiscal în faţa debitorului sau a terţilor, ce implică exerciţiul autorităţii de stat, acordată acestuia pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

(2) Legitimaţia este valabilă numai însoţită de delegaţia emisă de organul de executare silită, de structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale, precum şi de Direcţia executări silite cazuri speciale.

Art. 4. - (1) în baza legitimaţiei şi a delegaţiei, executorul fiscal poate:

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;

b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;

c) să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;

d) să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal;

e) să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni potrivit legii.

(2) Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimţământul acesteia, iar, în caz de refuz, organul de executare silită cere autorizarea instanţei judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00-20,00, în orice zi lucrătoare, iar, în cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului poate avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, în baza autorizaţiei prevăzute la alin. (2). Executarea începută poate continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare.

(4) în absenţa debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la alin. (1), executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (2) şi (3).

Art. 5. - (1) Solicitarea de achiziţii de legitimaţii se transmite direcţiei cu atribuţii în achiziţii publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, la propunerea organelor de executare silită şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea executorii fiscali, de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi de către Direcţia executări silite cazuri speciale.

(2) Numerotarea legitimaţiilor se face în funcţie de plaja de numere repartizată fiecărei direcţii menţionate la alin. (1), conform anexei nr. 2.

(3) Legitimaţiile au regim special şi se distribuie de către direcţia cu atribuţii în achiziţii publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală direcţiilor menţionate la alin. (1).

(4) După efectuarea achiziţiei de legitimaţii de executor fiscal, direcţia cu atribuţii în achiziţii publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va înştiinţa direcţiile menţionate la alin. (1), pentru a desemna un reprezentant în vederea ridicării acestora.

(5) Direcţiile menţionate la alin. (1), prin reprezentanţii săi, au obligaţia ca, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii înştiinţării prevăzute la alin. (4), să se prezinte la direcţia cu atribuţii în achiziţii publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea ridicării legitimaţiilor.

(6) Direcţiile menţionate la alin. (1), prin reprezentaţi desemnaţi de acestea, vor elibera nominal legitimaţiile executorilor fiscali, pe baza unei evidenţe nominale. Modelul evidenţei nominale este prevăzut în anexa nr. 3.

(7) Legitimaţiile sunt valabile 5 ani de la data eliberării lor.

(8) Pierderea sau furtul legitimaţiei se publică în presă şi se anunţă direcţiei emitente, în termen de 15 zile, în vederea consemnării în evidenţa prevăzută la alin. (6) şi eliberării unei noi legitimaţii.

(9) La data încetării calităţii de executor fiscal a titularului legitimaţiei, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, în vederea anulării, care va fi consemnată în evidenţa prevăzută la alin. (6).

Art. 6. - De la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi până la tipărirea legitimaţiei, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor cap. VI „Măsuri asigurătorii” şi cap. VIII „Stingerea creanţelor fiscale prin executare silit㔠din titlul VII „Colectarea creanţelor fiscale” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de către executorii fiscali, sunt valabile actualele legitimaţii şi vor fi utilizate de către aceştia până la emiterea noilor legitimaţii de executor fiscal, conform dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 7. - Forma, conţinutul şi descrierea legitimaţiei sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 1.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.694/2014 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 28 iunie 2014.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Direcţia executări silite cazuri speciale, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 1.099.

 

ANEXA Nr. 1

 

- Model –

 

- fat㠖

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE*)

 

LEGITIMAŢIE DE EXECUTOR FISCAL

Nr. ……………..…….…….

 

NUME: …………………………………..…….…….

 

PRENUME:  …………………………..…………….

(foto)

CNP: …………………………………….………..….

 

FUNCŢIA: ……………………………….………….

 

UNITATEA: …………………………..…………….

 

DATA ELIBERĂRII: ……………………………….

 

 

 

Semnătura executorului fiscal

Semnătura directorului general/directorului

……………………………….

……………………………….

 


*) Se va trece sigla conform Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, şi denumirea Direcţiei generale regionale ale finanţelor publice, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi Direcţiei executări silite cazuri speciale, care eliberează legitimaţiile de executor fiscal.

 

- verso –

 

Executorul fiscal este împuternicit să ducă la îndeplinire prevederile cap. VI „Măsuri asigurătorii” şi cap. VIII „Stingerea creanţelor fiscale prin executare silit㔠din titlul VII „Colectarea creanţelor fiscale” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului; să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile; să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului; să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal; să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni potrivit legii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Legitimaţia de executor fiscal este valabilă numai însoţită de delegaţia emisă de organul de executare silită, de Direcţia executări silite cazuri speciale sau de structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale, după caz.

Legitimaţia este valabilă 5 ani de la data eliberării.

Legitimaţia nu este transmisibilă.

 

Descrierea legitimaţiei de executor fiscal

 

1. Descrierea legitimaţiei:

a) dimensiuni: 105 mm/74 mm;

b) carton: grosime - 1 mm:

c) culori:

- „faţ㔠- roşu, galben, albastru, alb, negru, bleu (cod CMYK - 15/5//0/0);

- „verso” - alb-negru;

d) fotografia este color, are dimensiunile de 30 x 40 mm.

2. Legitimaţia de executor fiscal se compune din „faţ㔠şi „verso”.

3. Avizarea legitimaţiei de executor fiscal se efectuează prin aplicarea ştampilei organului fiscal central care a eliberat legitimaţia de executor fiscal şi semnarea de către directorul general/director.

4. Elementele de particularizare a legitimaţiei de executor fiscal sunt:

a) drapelul României, având dimensiunile de 2 x 105 mm, poziţionarea acestuia în partea superioară a legitimaţiei de executor fiscal şi având intensitatea culorilor prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;

b) stema ţării, având dimensiunile de 50 x 70 mm şi fiind poziţionată în centru, pe „versoul” legitimaţiei de executor fiscal, în spaţiul rezervat textului, potrivit modelului original prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului şi executată în filigran cu un singur ton închis la culoare;

c) siglele structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, având dimensiunile de 15 x 70 mm, sunt poziţionate în partea superioară a legitimaţiei de executor fiscal, sub textul Ministerul Finanţelor Publice, iar intensitatea culorilor este prevăzută în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

d) fondul „fat㔠- fonta de siguranţă - cuprinde înscrisuri „ANAF”, pe toată suprafaţa, realizate cu culoarea bleu cod CMYK - 15/5/0/0.

 

ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA

plajei de numere pentru legitimaţiile de executor fiscal

 

Nr. crt.

Denumirea organului fiscal central

Plaja de început

Plaja de sfârşit

1.

D.G.A.M.C.

0001

1000

2.

D.G.R.F.P. - Bucureşti

1001

2000

3.

D.G.R.F.P. - Iaşi

2001

3000

4.

D.G.R.F.P. - Galaţi

3001

4000

5.

D.G.R.F.P. - Ploieşti

4001

5000

6.

D.G.R.F.P. - Craiova

5001

6000

7.

D.G.R.F.P. - Timişoara

6001

7000

8.

D.G.R.F.P. - Cluj-Napoca

7001

8000

9.

D.G.R.F.P. - Braşov

8001

9000

10.

A.N.A.F. - D.E.S.C.S.

9001

10000

 

ANEXA Nr. 3

 

I. Modelul şi conţinutul situaţiei nominale

 

Situaţia nominală privind legitimaţiile de executor fiscal eliberate de Direcţia …………………………… 1)

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia executorului fiscal

Marca

Numărul legitimaţiei de executor fiscal 2)

Denumirea organului din care face parte executorul fiscal 3)

Eliberarea legitimaţiei

Predarea/Pierderea legitimaţiei

Data

Semnătura

Data

Semnătura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Modalitatea de completare

1. Persoana responsabilă cu evidenţa nominală va completa un rând în situaţie, pentru fiecare legitimaţie de executor fiscal, respectiv coloanele de la numărul 1 la numărul 5.

2. Executorul fiscal va completa coloanele numărul 6-9, după cum urmează:

- în momentul primirii legitimaţiei se vor completa coloanele 6 şi 7;

- la predarea sau pierderea legitimaţiei se vor completa coloanele 8 şi 9.

III. Caracteristici de tipărire şi arhivare

1. Se tipăreşte faţă/verso cu ajutorul tehnicii de calcul.

2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către persoana desemnată din cadrul Direcţiei generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv din cadrul unităţilor subordonate acestora, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau Direcţiei executări silite cazuri speciale, după caz.

3. Se îndosariază în volume de 50 de file.

4. Se arhivează la Direcţia generală regională ale finanţelor publice, inclusiv unităţile subordonate acestora, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau Direcţia executări silite cazuri speciale, după caz.

 

1) Se va trece Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia executări silite cazuri speciale sau Direcţia generală regională a finanţelor publice, după caz.

2) Se completează, în ordinea emiterii, ţinând cont de numărul din plaja de numere acordate, conform anexei nr. 2 la ordin.

3) Se va menţiona denumirea organului din care face parte executorul fiscal, respectiv: organul de executare silită, structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale sau Direcţia executări silite cazuri speciale, după caz.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 61 alin. (6) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 30 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La secţiunea I „Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală”, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. - Prin excepţie de la prevederile pct. 3 din prezenta secţiune, până la data de 30 iunie 2016, instituţiile de credit pot transmite rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi în formatul şi modalităţile existente la data intrării în vigoare a ordinului.”

2. La secţiunea a II-a „Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală”, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. - La prima transmitere în formatul de la pct. 3, instituţiile de credit vor comunica şi următoarele:

- lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deţin conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi închise în perioada 1 ianuarie 2010- 30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut/deţin dreptul de semnătură pentru acestea, după cum urmează:

- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010- 31 decembrie 2015, conform evidenţelor proprii în sistemele informatice la data raportării:

- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016, conform formatului stabilit la pct. 3;

- lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30 iunie 2016.”

3. La secţiunea a II-a „Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală”, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. - Prin excepţie de la prevederile pct. 3 din prezenta secţiune, instituţiile de credit vor transmite zilnic până la data de 30 iunie 2016 informaţiile prevăzute la pct. 1 din prezenta secţiune, într-un format simplificat pus la dispoziţie pe perioada tranzitorie pe portal de către ANAF,”

Art. II. - Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 1.106.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea „Depomureş” - S.A. Târgu Mureş

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. g), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabileşte tariful reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea „Depomureş” - S.A. Târgu Mureş, pentru ciclul complet de înmagazinare subterană 2016- 2017, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Componentele tarifului reglementat prevăzut la alin. (1) nu conţin T.V.A.

Art. 2. - Se stabilesc venitul total şi venitul reglementat total aferente celui de-al cincilea an, aprilie 2016-martie 2017, al perioadei a treia de reglementare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea „Depomureş” - S.A. Târgu Mureş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 13.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea „Depomureş” - S.A. Târgu Mureş, pentru ciclul complet de înmagazinare subterană 2016-2017

 

Denumire componentă tarif

U.M.

Valoarea

Componentă fixă pentru rezervarea de capacitate

lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare

7,64

Componenta volumetrică pentru injecţia gazelor naturale

lei/MWh

3,11

Componenta volumetrică pentru extracţia gazelor naturale

lei/MWh

1,21

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul total şi venitul reglementat total aferente celui de-al cincilea an, aprilie 2016-martie 2017, al perioadei a treia de reglementare

 

Denumirea

U.M.

Valoarea

Venitul total

lei

36.276.995,81

Venitul reglementat total

lei

38.112.757,98

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 63 şi 64 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei, până la data de 1 septembrie 2016, în aplicarea facilităţii de transfer de gaze naturale (FTG), un utilizator al reţelei (UR) poate opta pentru efectuarea de tranzacţii în limita cantităţii de gaze naturale reprezentând dezechilibrul lunar, în conformitate cu următoarea procedură:

a) operatorul de transport şi de sistem (OTS) comunică fiecărui UR, până la ora 14,30 a celei de-a zecea zile a fiecărei luni, cantităţile lunare finale alocate UR în fiecare dintre punctele de ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale (SNT), reprezentând cantităţile de gaze naturale consumate de către UR şi clienţii din portofoliul acestuia pe parcursul lunii gaziere precedente, transportate prin SNT;

b) fiecare UR transmite OTS, în termen de cel mult 8 zile de la data comunicării informaţiilor prevăzute la lit. a), cantităţile lunare de gaze naturale preluate în luna gazieră precedentă la fiecare dintre punctele de intrare în SNT, prin fax şi în format electronic, sub forma unei declaraţii pe propria răspundere, completată în conformitate cu modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;

c) OTS calculează dezechilibrele lunare înregistrate de către fiecare UR în luna gazieră precedentă, ca diferenţă între cantităţile lunare totale de gaze naturale comunicate în conformitate cu prevederile de la lit. b) şi cantităţile lunare totale de gaze naturale comunicate conform dispoziţiilor de la lit. a), inclusiv eventualele cantităţi transferate de UR respectiv către alt UR în punctul virtual de tranzacţionare (PVT) în cursul lunii gaziere precedente care au fost notificate OTS, şi afişează pe pagina sa de internet, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data comunicării informaţiilor de la lit. b), dezechilibrele astfel calculate pentru toţi UR;

d) UR pot utiliza FTG, în vederea eliminării/diminuării dezechilibrelor lunare aferente lunii gaziere precedente, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării informaţiilor prevăzute la lit. c);

e) în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii termenului pentru utilizarea FTG, OTS calculează dezechilibrele lunare finale ale fiecărui UR aferente lunii gaziere precedente, cu luarea în considerare a cantităţilor tranzacţionate în urma utilizării FTG.

(2) Pentru determinarea cantităţilor lunare de gaze naturale prevăzute la alin. (1) lit. a), OTS utilizează atât informaţiile primite de la operatorii sistemelor adiacente punctelor de ieşire din SNT, cât şi informaţiile primite de către Direcţia Operator Piaţă Gaze Naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei.

(3) UR au obligaţia de a transmite OTS toate informaţiile prevăzute la alin, (1) lit. b).

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 88 din Codul reţelei, până la data de 1 septembrie 2016, informaţiile ce fac obiectul comunicării între OTS şi UR sunt cele referitoare la dezechilibrele lunare calculate înainte şi după utilizarea FTG, în conformitate cu prevederile art. 1.

Art. 3. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 99 şi 101 din Codul reţelei, până la data de 1 septembrie 2016, contravaloarea depăşirii capacităţii rezervate şi contravaloarea capacităţii rezervate neasigurate se determină pe baza componentei fixe de rezervare de capacitate a tarifului pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi aferentă fiecărui tip de puncte de intrare/ieşire în/din SNT şi a diferenţei dintre capacitatea lunară rezervată de către UR în fiecare tip de puncte de intrare în SNT de acelaşi nivel tarifar, respectiv în fiecare tip de puncte de ieşire din SNT de acelaşi nivel tarifar şi capacitatea lunară utilizată efectiv de către UR, respectiv asigurată efectiv de către OTS în respectivele puncte de intrare/ieşire în/din SNT.

(2) Capacitatea lunară rezervată de către UR în fiecare tip de puncte de intrare/ieşire în/din SNT se calculează prin însumarea nivelurilor de capacitate rezervată în punctele respective de către UR aferente fiecărei zile din cadrul lunii gaziere, cu luarea în considerare a eventualelor transferuri de capacitate efectuate sau a suplimentărilor de capacitate rezervată aprobate de către OTS, în conformitate cu prevederile art. 32 şi 51 din Codul reţelei.

(3) Capacitatea lunară utilizată de către UR în fiecare tip de puncte de intrare în SNT este egală cu cantitatea de gaze naturale preluată de către UR în respectivul tip de puncte, comunicată conform dispoziţiilor de la art. 1 alin. (1) lit. b).

(4) Capacitatea lunară utilizată de către UR în fiecare tip de puncte de ieşire din SNT este egală cu cantitatea de gaze naturale alocată UR în respectivul tip de puncte conform dispoziţiilor de la art. 1 alin. (1) lit. a).

(5) Capacitatea lunară asigurată efectiv de către OTS în fiecare tip de puncte de intrare/ieşire în/din SNT este egală cu diferenţa dintre capacitatea lunară rezervată de către UR în respectivul tip de puncte şi suma limitărilor/întreruperilor zilnice ale acestei capacităţi, limitări/întreruperi care au fost operate de către OTS fără respectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de transport sau în Codul reţelei.

Art. 4. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 102 şi 1021-1025 din Codul reţelei, până la data de 1 septembrie 2016 tariful de dezechilibru se calculează prin înmulţirea cantităţii finale de dezechilibru lunar, determinată în conformitate cu prevederile art. 1, cu luarea în considerare a cantităţilor ce au făcut obiectul FTG, cu preţul aplicabil, determinat conform prevederilor art. 5-9, după caz, luând în considerare modul de calcul al nivelului de toleranţă prevăzut la art. 891 din Codul reţelei.

(2) Pentru un UR al cărui dezechilibru lunar final este mai mic sau egal cu nivelul de toleranţă de 5%, tariful de dezechilibru se calculează conform prevederilor art. 5-9, după caz, pentru toată cantitatea de dezechilibru.

(3) Pentru un UR al cărui dezechilibru lunar final este mai mare decât nivelul de toleranţă de 5%, tariful de dezechilibru se calculează conform prevederilor art. 5-9, după caz, şi reprezintă suma dintre tariful de dezechilibru aferent cantităţii din dezechilibrul lunar care se încadrează în toleranţa de 5% şi tariful de dezechilibru aferent cantităţii din dezechilibrul lunar care se situează peste toleranţa de 5%,

Art. 5. - (1) în situaţia în care, la nivelul lunii de transport, suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit” este egală cu suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru lunar care se încadrează în limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil atât la vânzarea de către UR către OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale reprezentând dezechilibre pozitive, cât şi la cumpărarea de către UR de la OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale reprezentând dezechilibre negative este preţul mediu ponderat al tuturor tranzacţiilor având ca obiect gaze naturale ce au fost livrate în cursul respectivei luni de transport, inclusiv tranzacţiile aferente FTG şi cele notificate în PVT în cursul lunii respective (PMP).

(2) Pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru lunar care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţui aplicabil la vânzarea de către UR către OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este preţul marginal de vânzare (PMV), determinat în conformitate cu următoarea formulă:

PMV = PMP x 90%

(3) Pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit”, pentru acea cantitate de dezechilibru lunar care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la cumpărarea de către UR de la OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este preţul marginal de cumpărare (PMC), determinat în conformitate cu următoarea formulă:

PMC - PMP x 110%

(4) În vederea determinării PMP, OTS ia în considerare următoarele:

a) date aferente tranzacţiilor notificate în PVT în cursul lunii respective de transport: cantitatea efectiv livrată în cursul lunii respective şi preţul de tranzacţionare;

b) date aferente tranzacţiilor efectuate în aplicarea FTG pentru luna respectivă de transport: cantitatea tranzacţionată şi preţul de tranzacţionare;

c) date aferente tuturor tranzacţiilor încheiate între furnizorii de gaze naturale în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România care includ luna respectivă de transport în perioadele de livrare prevăzute în cadrul ordinelor iniţiatoare aferente, precum şi date aferente tranzacţiilor încheiate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ - S.A. În cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România care au ca obiect gaze naturale ce au fost livrate în cursul respectivei luni de transport: cantităţi efectiv livrate în cursul lunii respective în baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în urma tranzacţiilor respective şi preţurile de tranzacţionare aferente.

(5) Furnizorii care au încheiat tranzacţii în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România au obligaţia de a transmite OTS datele prevăzute la alin. (4) lit. c) aferente tranzacţiilor în care au fost implicaţi, la solicitarea acestuia, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la primirea solicitării.

(6) în cazul în care cantităţile de gaze naturale efectiv livrate în baza contractelor încheiate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România sunt mai mări decât cantităţile prevăzute în anexa „Grafic de livrări” a contractelor aferente plus marja de flexibilitate în ceea ce priveşte livrarea convenită prin aceleaşi contracte, cantităţile transmise conform prevederilor alin. (5) vor fi cele maxime prevăzute în contracte ca obligaţie de livrare, rezultate prin aplicarea marjei de flexibilitate la cantitatea lunară prevăzută în anexa „Grafic de livrări” corespunzătoare.

(7) în cazul în care furnizorii implicaţi în tranzacţii nu comunică datele solicitate în conformitate cu dispoziţiile alin. (5), pentru determinarea PMP, OTS va lua în considerare cantităţile prevăzute în anexa „Grafic de livrări” din cadrul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în urma tranzacţiilor respective, conform informaţiilor publicate pe paginii© de internet ale operatorilor pieţelor centralizate de gaze naturale, ca obligaţie de livrare în respectiva lună de transport.

(8) în cazul în care anexa „Grafic de livrări” din cadrul contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (7) nu conţine date specifice referitoare la cantităţile reprezentând obligaţia de livrare în cursul lunii respective de transport, acestea se vor determina prin raportarea cantităţii totale prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare la numărul total de zile din perioada de livrare prevăzută în contract şi înmulţirea rezultatului astfel obţinut cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă de transport în care contractul de vânzare-cumpărare îşi produce efectele.

(9) în situaţia în care, pentru o anumită lună de transport, PMP nu poate fi determinat în conformitate cu prevederile alin. (4)-(8) ca urmare a faptului că nu au fost încleiate tranzacţii în cadrul pieţelor centralizate având ca obiect gaze naturale livrate în cursul respectivei luni de transport, nu au fost tranzacţii notificate în PVT şi nici nu s-au încheiat tranzacţii în urma aplicării FTG, PMP aplicabil pentru luna respectivă de transport este PMP aferent ultimei luni de transport pentru care OTS a avut la dispoziţie datele necesare determinării acestuia.

(10) în termen de maximum o zi lucrătoare de la notificarea unei tranzacţii în PVT, OTS publică pe pagina proprie de internet, în secţiunea dedicată UR, informaţii referitoare la cantitatea de gaze naturale astfel tranzacţionată şi preţul aferent tranzacţiei.

(11) în termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e), OTS publică pe pagina proprie de internet, în secţiunea dedicată UR, lista finală cu toate tranzacţiile notificate în PVT şi/sau efectuate în urma aplicării FTG, care va cuprinde informaţii referitoare la cantităţile de gaze naturale astfel tranzacţionate şi preţul aferent fiecărei tranzacţii, lista tranzacţiilor încheiate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România având ca obiect gaze naturale ce au fost livrate în cursul respectivei luni de transport, care va cuprinde datele prevăzute la alin. (4) lit. c), precum şi PMP determinat pentru respectiva lună de transport.

Art. 6. - (1) în situaţia în care, la nivelul lunii de transport, suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit” este mai mare decât suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, iar OTS a cumpărat în cursul lunii respective cantităţi de gaze naturale în scopul echilibrării fizice a SNT, preţurile aplicabile pentru vânzarea/cumpărarea cantităţilor de gaze naturale aflate în dezechilibru lunar la nivel de UR sunt:

a) pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit”, pentru acea cantitate de dezechilibru lunar care se încadrează în limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la cumpărarea de către UR de la OTS a cantităţii de gaze naturale respective este preţul mediu ponderat al tranzacţiilor de cumpărare efectuate de către OTS în cursul lunii respective;

b) pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit”, pentru acea cantitate de dezechilibru lunar care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la cumpărarea de către UR de la OTS a cantităţii de gaze naturale respective este preţul marginal de cumpărare, determinat în conformitate cu prevederile alin. (2);

c) pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru lunar care se încadrează în limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la vânzarea de către UR către OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este PMP determinat pentru luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4)-(9);

d) pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru lunar care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la vânzarea de către UR către OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este preţul marginal de vânzare, determinat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), coroborat cu prevederile art. 5 alin. (4)-(9).

(2) Preţul marginal de cumpărare (PMC) este dat de cea mai mare valoare dintre următoarele două:

a) cel mai mare preţ la care OTS a efectuat tranzacţii de cumpărare în cursul lunii respective (CMMPC);

b) PMP determinat pentru luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4)-(9), plus o ajustare de 10% a acestuia,

pe baza următoarei formule: PMC = max (CMMPC, PMP x 110%).

Art. 7. - În situaţia în care, la nivelul lunii de transport, suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit” este mai mare decât suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, iar OTS nu a efectuat tranzacţii de cumpărare, în cursul lunii de transport respective, în scopul echilibrării fizice a SNT, preţurile aplicabile pentru vânzarea/cumpărarea cantităţilor de gaze naturale aflate în dezechilibru lunar la nivel de UR sunt cele determinate în conformitate cu prevederile art. 5, pentru luna de transport respectivă.

Art. 8. - (1) în situaţia în care, la nivelul lunii de transport, suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit” este mai mică decât suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, iar OTS a vândut, în cursul lunii respective, cantităţi de gaze naturale în scopul echilibrării fizice a SNT, preţurile aplicabile pentru vânzarea/cumpărarea cantităţilor de gaze naturale aflate în dezechilibru lunar la nivel de UR sunt:

a) pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru lunar care se încadrează în limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la vânzarea de către UR către OTS a cantităţii de gaze naturale respective este preţul mediu ponderat al tranzacţiilor de vânzare efectuate de către OTS în cursul lunii respective;

b) pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru lunar care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la vânzarea de către UR către OTS a cantităţii de gaze naturale respective este preţul marginal de vânzare, determinat în conformitate cu prevederile alin. (2);

c) pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit”, pentru acea cantitate de dezechilibru lunar care se încadrează în limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la cumpărarea de către UR de la OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este PMP determinat pentru luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4)-(9);

d) pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit”, pentru acea cantitate de dezechilibru lunar care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la cumpărarea de către UR de la OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este preţul marginal de cumpărare, determinat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), coroborat cu prevederile art. 5 alin. (4)-(9).

(2) Preţul marginal de vânzare este dat de cea mai mică valoare dintre următoarele două:

a) cel mai mic preţ la care OTS a efectuat tranzacţii de vânzare în cursul lunii respective (CMMPV);

b) PMP determinat pentru luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4)-(9), minus o ajustare de 10% a acestuia, pe baza următoarei formule: PMV = min (CMMPV, PMP x 90%).

Art. 9. - În situaţia în care, la nivelul lunii de transport, suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit” este mai mică decât suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, iar OTS nu a efectuat tranzacţii de vânzare în cursul lunii respective în scopul echilibrării fizice a SNT, preţurile aplicabile pentru vânzarea/cumpărarea cantităţilor de gaze naturale aflate în dezechilibru lunar la nivel de UR sunt cele determinate în conformitate cu prevederile art. 5, pentru luna de transport respectivă.

Art. 10. - Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (1) din Codul reţelei, până la data de 1 septembrie 2016, tarifele de dezechilibru calculate în conformitate cu prevederile art. 4-9 se aplică de către OTS în vederea decontării financiare a dezechilibrelor lunare finale înregistrate de către fiecare UR după efectuarea FTG.

Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 105 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Codul reţelei, până la data de 1 septembrie 2016, OTS emite şi transmite fiecărui UR, în condiţiile prevăzute la art. 10, o factură aferentă dezechilibrului lunar final înregistrat în luna precedentă, a cărui contravaloare a fost calculată în conformitate cu prevederile art. 4-9.

Art. 12, - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, utilizatorii reţelei, operatorii de distribuţie, operatorii de înmagazinare şi titularii de licenţă de furnizare a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare din Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

DECLARAŢIA UTILIZATORULUI REŢELEI

 

Subsemnatul ……………………………………. [numele/denumirea şi datele de identificare ale utilizatorului reţelei], parte la Contractul de transport nr. [...]

încheiat între …………………………………….[numele/denumirea utilizatorului reţelei], şi …………………………………….[denumirea operatorului de transport şi de sistem], în data de ………………………[Se va completa data.],

cunoscând prevederile legale din România privind falsul şi uzul de fals în declaraţii, declar pe propria răspundere că în luna gazieră …………………………….[Se vor completa luna şi anul.], am preluat în punctele de intrare în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale de la partenerii mei contractuali următoarele cantităţi de gaze naturale:

 

Nr. crt.

Codul PM/VPM

Denumirea PM/VPM

Denumirea partenerului utilizatorului reţelei

Cantitate preluată MWh

Puncte de intrare din perimetrele de producţie

1.

[cod]

[denumire]

[denumire]

[valoare]

... n.

[cod]

[denumire]

[denumire]

[valoare]

TOTAL cantitate preluată din perimetrele de producţie

[sumă valori 1 - n]

Puncte de intrare din sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale U.E.

1.

[cod]

[denumire]

[denumire]

[valoare]

... n.

[cod]

[denumire]

[denumire]

[valoare]

TOTAL cantitate preluată din sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale U.E.

[sumă valori 1 - n]

Puncte de intrare din sisteme de transport ai gazelor naturale din state terţe, non U.E.

1.

[cod]

[denumire]

[denumire]

[valoare]

... n.

[cod]

[denumire]

[denumire]

[valoare]

TOTAL cantitate preluată din sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe, non U.E.

[sumă valori 1 - n]

Puncte de intrare din depozitele de înmagazinare

1.

[cod]

[denumire]

[denumire]

[valoare]

... n.

[cod]

[denumire]

[denumire]

[valoare]

TOTAL cantitate preluată din depozitele de înmagazinare

[sumă valori 1 - n]

Punctul virtual de tranzacţionare - PVT

1.

[denumire]

[valoare]

.... n.

[denumire]

[valoare]

TOTAL cantitate preluată în PVT

[sumă valori 1 - n]

 

Data: ……………………………….

Reprezentant autorizat: ……………………………….

Semnătura reprezentantului autorizat: ……………………………….

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.