MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 889/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 889         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

251. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

1.249/903. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de caicul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

1.887. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

114. - Decizie privind obligaţiile de transparenţă ale organismelor de gestiune colectivă desemnate colector/colector unic pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

2.055. - Decizie privind sancţionarea Societăţii INTERNATIONAL BROKER CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

2.072. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A.

 

2.073. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EPM ROMANIA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier practicate de Societatea „Oii Terminal” - S.A. Constanţa nr. 400.949 din 27 octombrie 2016 al Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, ale art. 5.4,6.2 şi 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oii Terminal” - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 288/2014 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 11 decembrie 2014.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficiai al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2016.

Nr. 251.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE

pentru derularea operaţiunilor de transport prin terminalul petrolier Motorină şi biodiesel

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

0

1

2

Descărcat din cisterne de cale ferată şi încărcare la navă

Cantităţi încărcate la navă:

 

cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună

15,09

între 30.000 şi 50.000 tone/lună

14,26

peste 50.000 tone/lună

13,41

Descărcat din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare

indiferent de cantitate

15,07

Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma Sud

indiferent de cantitate

8,52

Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma Nord

indiferent de cantitate

11,11

Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma Port

indiferent de cantitate

10,45

Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată/autocisterne

indiferent de cantitate

19,46

Încărcat din rezervor în navă/barje

indiferent de cantitate

14,61

Încărcat din rezervor în tank bunkeraj >100 tone/lot

indiferent de cantitate

16,77

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

3,02

Descărcat biodiesel din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervorul de condiţionare

indiferent de cantitate

11,81

Condiţionare motorină prin amestec cu biodiesel

indiferent de cantitate

8,40

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/lot)

Încărcat din rezervor în tank bunkeraj ≤ 100 tone/lot

indiferent de cantitate

1.677,59

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

Descărcare motorină din barje maritime în cisterne CF în Secţia Platforma Sud, cu pompa barjelor

indiferent de cantitate

23,90

Descărcare motorină din nave maritime în cisterne CF în Secţia Platforma Sud, cu pompa navelor

indiferent de cantitate

23,90

 

Benzină

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

0

1

2

Descărcat din cisterne de cale ferată şi încărcare la navă

Cantităţi încărcate la navă:

 

cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună

13,41

între 30.000 şi 50.000 tone/lună

13,01

peste 50.000 tone/lună

11,74

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare

indiferent de cantitate

13,42

Descărcat din navă în rezervor

indiferent de cantitate

8,76

Descărcat din barje în rezervor

indiferent de cantitate

9,83

încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

15,07

încărcat din rezervor în autocisterne

indiferent de cantitate

19,44

încărcat din rezervor în navă/barje

indiferent de cantitate

12,99

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

3,02

 

Ţiţei

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

0

1

2

Descărcat din navă şi predare la Societatea CONPET -SA.

cantităţi mai mici de 100.000 tone/lună

14,49

între 100.000 şi 190.000 tone/lună

14,04

între 190.000 şi 230.000 tone/lună

11,18

peste 230.000 tone/lună

10,69

Descărcat din navă în rezervor

indiferent de cantitate

11,11

încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

19,46

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor

indiferent de cantitate

15,26

încărcat din rezervor la navă

indiferent de cantitate

12,18

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

3,02

Descărcat din navă în rezervor şi pompare din rezervor la navă

indiferent de cantitate

21,15

Descărcat prin transhipment între două nave

indiferent de cantitate

5,63

Primire pe conductă în rezervor

indiferent de cantitate

7,69

Predare din rezervor pe conductă

indiferent de cantitate

5,20

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ consumurile tehnologice şi TVA.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE

pentru derularea operaţiunilor de depozitare prin terminalul petrolier

 

Motorină şi biodiesel

 

Intervalul de depozitare

Tariful

(lei/tonă/zi)

0

1

De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

0,14

Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

0,19

Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport:

 

- pentru cantităţi descărcate până la 200.000 tone/an

0,34

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 200.000 tone/an şi mai mici sau egale cu 300.000 tone/an

0,31

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 300.000 tone/an şi mai mici sau egale cu 400.000 tone/an

0,27

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 400.000 tone/an

0,24

 

Benzină, ţiţei

 

Intervalul de depozitare

Tariful

(lei/tonă/lei)

De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

0,14

începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

0,19

începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport

0,34

 

NOTE:

1. Tarifele nu includ consumurile tehnologice şi TVA.

2. Data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua „zero”.

3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.249 din 2 noiembrie 2016

Nr. 903 din 31 octombrie 2016

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 5.621 din 2 noiembrie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.909 din 31 octombrie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 19,20 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„19

W13743001

J01CF04

OXACILLINUM

OXACILINA

ARENA 500 mg

CAPS.

500 mg

ARENA GROUP-S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X1 BUST.

AL/PVC X 10 CAPS.

P-RF

10

0.468216

0.571608

0.071392

20

W07274001

J01CF04

OXACILLINUM

OXACILINA 500 mg

CAPS.

500 mg

ANTIBIOTICE-S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 1 BL IST X 10 CAPS.

P-RF

10

0.468216

0.571608

0.206392

21

W43092001

J01CF04

OXACILLINUM

OXACILINA SANDOZ 500 mg

CAPS.

500 mg

SANDOZ-SRL.

ROMÂNIA

CUTIE X 1 BL IST. AL/PVC X10 CAPS.

P-RF

10

0.468216

0.571608

0.158392”

 

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 107,147,154 şi 155 se abrogă.

3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu Infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 450 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 451,452, 453, 454, 455 şi 456, cu următorul cuprins:

 

„451

W12910001

J01CF04

OXACILLINUM

OXACILINA FORTE 500 mg

CAPS.

500 mg

FARMEX COMPANY - S.R.L,

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. PVC/ALX 10 CAPS.

P-RF

20

0.413000

0.558500

0.000000

452

W12910002

J01CF04

OXACILLINUM

OXACILINA FORTE 500 mg

CAPS.

500 mg

FARMEX COMPANY - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 50 BLIST.

PVC/AL

CU 10 CAPSULE (AMBALAJ DE UZ SPITALICESC)

P-RF/S

500

0.390180

0.476340

0.000000

453

W12910003

J01CF04

OXACILLINUM

OXACILINA FORTE 500 mg

CAPS.

500 mg

FARMEX COMPANY -

S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BLIST PVC/ALX 10 CAPS.

PRF

10

0.468216

0.571608

0.178392

454

W62619001

J02AC02

ITRACONAZOLUM

ITRACONAZOL FARMEX 100 mg

CAPS.

100 mg

FARMEX COMPANY - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 3 BLIST PVCA/AL X 5 CAPS.

PRF

15

1.586666

2.144666

0.000000

455

W61017005

J02AC03

VORICONAZOLUM1**

VORICONAZOL DR. REODYS 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

DR. REDDYS LABORATORIES

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC/ALX 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.279285

86.687142

0.000000

456

W56038001

J05AB01

ACICLOVIRUM

ACICLOVIR FARMEX 200 mg

CAPS.

200 mg

FARMEX COMPANY - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST PVC/ALX 10 CAPS.

P-RF

20

0.636000

0.859800

0.211200”

 

4. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, poziţia 34 se abrogă.

5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 31,128 şi 427 se abrogă.

6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 522 se introduce o nouă poziţie, poziţia 523, cu următorul cuprins:

 

„523

W53654002

L02BA01

TAMOXIFENUM

TAMOXIFEN

SANDOZ10 mg

COMPR.. FILM.

10 mg

HEXALAG

GERMANIA

CUTIE X 10 BLIST.

X 10 COMPR. FILM.

P-RF/S

100

0.245200

0.331600

0.188700”

 

7. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.4 „Mucoviscidoza”, poziţia 28 se abrogă.

8. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţiile 148, 148,150,151 şi 152 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„145

W58316001

L01BA01

METHOTREXATUM

METOTREXAT

EBEWE

10mg/ml

SOL. INJ.

ÎN SERINGĂ

PREUMPLUTĂ

10 mg/ml

EBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG KG

AUSTRIA

CUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN

STICLĂ INCOLORĂX 0,75 ML SOL. INJ, +

AC DE UNICĂ FOLOSINŢĂ PT. INJ.

PR

1

47.310000

61.880000

0.000000

.............................................................

148

W58316007

L01BA01

METHOTREXATUM

METOTREXAT EBEWE 10 mg/ml

SOL. INJ.

ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

10 mg/ml

EBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG KG

AUSTRIA

CUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂX 1,5 ML SOL INJ. + AC DE UNICĂ FOLOSINŢĂ PT. INJ.

PR

1

63.030000

79.700000

0.000000

.............................................................

150

W53758006

L01BA01

METHOTREXATUM

METOJECT 50 mg/ml

SOL. INJ.

IN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

50 mg/ml

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRĂPARATE

GERMANIA

CUTIE X1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,20 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC SI TAMPOANE CU ALCOOL

P-RF

1

42.876000

56.076000

13.944000

151

W5375B022

L01BA01

METHOTREXATUM

METOJECT 50 mg/ml

SOL. INJ.

ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

50 mg/ml

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRĂPARATE

GERMANIA

CUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0.30 ML SOLUŢIE INJECTABILĂ PREVĂZUTĂ CU AC şi TAMPOANE CU ALCOOL

P-RF

1

59.220000

74.880000

0.000000

152

W53758021

L01BA01

METHOTREXATUM

METOJECT 50 mg/ml

SOL. INJ.

IN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

50 mg/ml

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRĂPARATE

GERMANIA

CUTIE X1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0.50 ML SOL, INJ. PREVĂZUTĂ CU AC şi TAMPOANE CU ALCOOL

P-RF

1

87.540000

110.680000

0.000000”

 

9. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţiile 36, 286, 287, 288, 289, 291 şi 292 se abrogă.

10. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, după poziţia 292 se Introduc două noi poziţii, poziţiile 293 şi 294, cu următorul cuprins:

 

„293

W61017005

J02AC03

VORICQNAZOLUM**

VORICONAZOL DR. REDDYS 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

DR. REDDYS LABORATORIES

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.279285

86.687142

0.000000

294

W56038001

J05AB01

ACICLOVIRUM

ACICLOVIR FĂRMEX 200 mg

CAPS.

200 mg

FĂRMEX COMPANY-

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X10 CAPS.

P-RF

20

0.636000

0.859800

0.211200”

 

11. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.2 „Transplant de cord”, poziţia 19 se abrogă.

12. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.2 „Transplant de cord”, după poziţia 118 se Introduce o nouă poziţie, poziţia 119, cu următorul cuprins:

 

„119

W61017005

J02AC03

VQRICONAZOLUM”

VORICONAZOL

DR. REDDYS

200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

DR. REDDYS

LABORATORIES

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST.

PVC/AL X 28 COMPR.

FILM.

PRF

28

78.279285

86.687142

0.000000”

 

13. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, după poziţia 105 se introduce o nouă poziţie, poziţia 106, cu următorul cuprins:

 

„106

W61017005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICONAZOL

DR. REDDYS

200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

DR. REDDYS

LABORATORIES

ROMÂNIA

CUTIE CU BUST.

PVC/ALX 28 COMPR.

FILM.

PRF

28

78.279285

86.687142

0.000000”

 

14. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, după poziţia 199 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 200, 201 şi 202, cu următorul cuprins:

 

„200

W62619001

J02AC02

ITRACONAZOLUM

ITRACONAZOL FARMEX 100 mg

CAPS.

100 mg

FARMEX COMPANY - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 3 BLIST. PVCA/AL X 5 CAPS.

PRF

15

1.586666

2.144666

0.000000

201

W61017005

J02AC03

VORICONAZOLUM”

VORICONAZOL DR. REODYS

200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

DR. REDDYS LABORATORIES

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST PVC/ALX 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.279285

86.687142

0.000000

202

W56038001

J05AB01

ACICLOVIRUM

ACICLOVIR FARMEX 200 mg

CAPS.

200 mg

FARMEX COMPANY - S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. PVC/ALX 10 CAPS.

P-RF

20

0.636000

0.859800

0.211200”

 

15. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice”, după poziţia 25 se introduce o nouă poziţie, poziţia 26, cu următorul cuprins:

 

„26

W61017005

J02AC03

VORICONAZOLUM”

VORICONAZOL

DR. REODYS

200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

DR. REDDYS

LABORATORIES

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST

PVC/ALX 28 COMPR.

FILM.

PRF

28

78.279285

86.687142

0.000000”

 

16. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, după poziţia 153 se introduc două noi poziţii, poziţiile 154 şi 155, cu următorul cuprins:

 

„154

W61017005

J02AC03

VORICONAZOLUM”

VORICONAZOL DR. REDDYS 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

DR. REDDYS LABORATORIES

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST PVC/ALX 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.279285

86.687142

0.000000

155

W56038001

J05AB01

ACICLOVIRUM

ACICLOVIR FARMEX 200 mg

CAPS.

200 mg

FARMEX COMPANY

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. PVC/ALX 10 CAPS.

P-RF

20

0.636000

0.859800

0.211200”

 

17. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi”, după poziţia 134 se introduc două noi poziţii, poziţiile 135 şi 136, cu următorul cuprins:

 

„135

W61017005

J02AC03

VORICONAZOLUM”

VORICONAZOL DR. REDDYS 200 mg

COMPR.. FILM.

200 mg

DR. REDDYS LABORATORIES

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC/ALX 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.279285

86.687142

0.000000

136

W56038001

J05AB01

ACICLOVIRUM

ACICLOVIR FARMEX 200 mg

CAPS.

200 mg

FARMEX COMPANY - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. PVC/ALX 10 CAPS.

P-RF

20

0.636000

0.859800

0.211200”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna noiembrie 2016.

 

Ministrul sănătăţii,

p Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vlad Vasile Voiculescu

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

 

Având în vedere:

- art. 94 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

- Referatul de aprobare al Serviciului juridic, contencios şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 2.898 din 2 august 2016,

în temeiul art. 18. alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Contribuţia lunară de întreţinere datorată de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, denumită în continuare contribuţie lunară de întreţinere, se stabileşte la suma de 900 lei.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 21 octombrie 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 15 septembrie 2016.

Nr. 1.887.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

 

Art. 1. - (1) Sunt obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere, stabilită la art. 1 din ordin, persoanele adulte cu handicap asistate în centrele rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu handicap, denumite în continuare centra rezidenţiale publice, care realizează venituri salariale sau din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent.

(2) La stabilirea nivelului contribuţiei lunare de întreţinere nu se iau în calcul:

a) indemnizaţia pentru însoţitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

b) indemnizaţia lunară şi bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

d) indemnizaţia de creştere a copilului.

(3) De la data admiterii într-un centru rezidenţial public, cu excepţia centrului respira, şi pe toată durata asistării, persoanelor cu handicap li se sistează plata indemnizaţiei lunare şi a bugetului personal complementar acordate indiferent de venituri.

Art. 2. - (1) în cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuţia lunară de întreţinere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parţial, după caz, în următoarea ordine de obligare la plată: soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege.

(2) în cazul în care una dintre persoanele care datorează plata, potrivit alin. (1), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a contribuţiei lunare de întreţinere celui asistat, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, în ordinea stabilită la alin. (1), până la completarea integrală a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor obligaţi la plată, contribuţia lunară de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi electiv încasate de la persoanele respective.

(3) în cazul în care obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plătită şi numai de una dintre acestea, care îşi asumă obligaţia de întreţinere.

(4) Pentru persoanele obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii, din alte drepturi salariale, din pensii, precum şi din alte surse cu caracter permanent.

Art. 3. - (1) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel:

a) din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale persoanei asistate, aflate în executare;

b) din suma rămasă se deduce 30%, dar nu mai puţin de 300 lei, care se lasă la dispoziţia persoanei asistate, pentru cheltuieli personale;

c) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreţine efectiv - soţ, soţie, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceştia nu au venituri proprii şi nu beneficiază de asistenţă socială în instituţii rezidenţiale de asistenţă socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată se stabileşte drept cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere stabilit în sarcina persoanei asistate.

(2) Persoanele asistate care realizează venituri salariale vor plăti din contribuţia lunară de întreţinere stabilită la art. 1 din ordin următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. În tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidenţial public prin: punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, precum şi a unui plan de locuire în comunitate.

(3) Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere stabilit la alin. (1) lit. c) nu va depăşi contribuţia lunară de întreţinere reglementată la art. 1 din ordin.

Art. 4. - (1) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina altor persoane decât cea asistată, respectiv în sarcina susţinătorilor legali, când acestea nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, se procedează după cum urmează:

a) din veniturile nete medii lunare ale susţinătorilor legali se scad eventualele obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare;

b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali îi au efectiv în întreţinere;

c) în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabileşte cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorat de susţinătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri:

 

Venitul mediu net lunar pe o persoană (lei)

Contribuţia lunară (% din contribuţia de întreţinere calculată)

până la 1050

0

1051 -1150

10

1151 - 1250

20

1251 -1350

30

1351 -1450

40

1451 -1550

50

1551 -1650

60

1651 -1750

70

1751 -1850

80

1851 -1950

90

peste 1950

100

 

(2) Intervalele de venituri prevăzute la alin. (1) lit. c) se actualizează prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Venitul mediu net lunar pe membru de familie de la care susţinătorii legali ai persoanelor adulte cu dizabilităţi au obligaţia să plătească diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere este salariul minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului,

(4) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, în condiţiile alin. (1), se procedează la reţinerea sumei, în ordinea de obligaţie la plată menţionată la art. 2 alin. (2), până la completarea sumei corespunzătoare; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuţia lunară de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.

(5) Dacă persoana asistată şi susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri şi nici diferenţele între sumele ce pot fi încasate de la persoanele obligate la plată şi nivelul contribuţiei lunare de întreţinere, cheltuielile reprezentând contribuţia lunară de întreţinere se suportă din bugetul consiliul judeţean, respectiv local al municipiului Bucureşti din care este finanţat centrul rezidenţial public.

(6) Atunci când persoanele asistate lipsesc motivat din centrul rezidenţial public pentru persoane adulte cu dizabilităţi pe perioade mai mari de 5 zile, contribuţia lunară de întreţinere datorată se recalculează scăzându-se alocaţia de hrană corespunzătoare zilelor respective.

Art. 5. - (1) Atunci când o persoană solicită admiterea într-un centru rezidenţial public pentru persoane adulte cu handicap, aprobarea admiterii se face pe baza semnării, în prealabil, a unui angajament de plată, în care se înscriu datele privind persoana cu handicap asistată şi, după caz, persoana/persoanele care se obligă la plata contribuţiei de întreţinere,

(2) Dacă persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată, soţul/soţia, copiii sau părinţii, nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreţinerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuţiei lunare de întreţinere potrivit prevederilor prezentei metodologii.

(3) După stabilirea persoanelor obligate la plată şi a cuantumului sumelor ce le revine de plătit se întocmeşte un angajament de plată pentru fiecare dintre acestea, cu menţionarea sumelor respective.

Art. 6. - (1) înaintea admiterii în centru rezidenţial public a persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligaţi la plata contribuţiei lunare de întreţinere semnează un angajament de plată, care constituie titlu executoriu, în condiţiile legii. Modelul este prevăzut în anexa care face parte din prezenta metodologie.

(2) Angajamentul de plată se întocmeşte în trei exemplare, dintre care: un exemplar se ataşează la dosarul persoanei asistate, un exemplar se transmite persoanei/persoanelor obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere, iar cel de-al treilea exemplar se remite organului care urmează să facă reţinerile sau care urmăreşte plata contribuţiei lunare de întreţinere.

(3) Sumele reprezentând contribuţiile lunare de întreţinere datorate de persoanele obligate la plată se reţin de centrul rezidenţial public pentru persoane adulte cu handicap în care se află asistată persoana cu handicap.

(4) Centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu dizabilităţi au obligaţia să informeze persoanele obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere ori de câte ori intervin modificări ale cuantumului contribuţiilor sau încetarea plăţii acestora.

Art. 7. - (1) Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere ce urmează a fi plătit de persoana cu handicap asistată sau de susţinătorii legali ai acesteia se comunică de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul judeţului/sectorului în raza căreia se află centrul rezidenţial public fără personalitate juridică şi de către centrul rezidenţial public pentru persoane adulte cu handicap cu personalitate juridică şi se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

(2) Recalcularea contribuţiei lunare de întreţinere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se efectuează de centrul rezidenţial public sau de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în subordinea căreia funcţionează centrul rezidenţial public, după caz.

(3) în vederea stabilirii cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, dosarul persoanei asistate va cuprinde şi actele privind starea civilă, componenţa familiei şi situaţia materială a acesteia, precum şi a persoanelor din familie sau a susţinătorilor legali care pot fi obligaţi la plată, astfel:

a) copii de pe certificatele de naştere şi de căsătorie ale persoanei asistate, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau soţiei, după caz;

b) declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;

c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţă de salariu, talon de pensie, adeverinţe de venit eliberate de organele financiare teritoriale;

d) copii de pe hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul;

e) copii de pe hotărâri judecătoreşti, după caz, prin care cei

care datorează plata contribuţiei lunare de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;

f) anchetă socială privind situaţia persoanei asistate şi a familiei sale.

(4) Sumele încasate cu titlu de contribuţie lunară de întreţinere se varsă în termen de 3 zile la bugetul consiliului judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti din care este finanţat centrul rezidenţial public.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ

- titlu executoriu –

 

Subsemnatul (a), ............................................, domiciliat(ă) în1) ............................................, în calitate de2) ............................................, cu începere de la data de ......................., mă oblig să plătesc suma de ............................................, reprezentând contribuţia lunară de întreţinere stabilită de3) ............................................, pentru4) ............................................, persoana cu handicap asistată în5) ............................................ .

În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, mă oblig să plătesc suma stabilită.

Suma de mai sus se va reţine lunar din venitul subsemnatului de către ............................................ a judeţului/municipiului ............................................, sau va fi urmărită la plată prin6) ............................................ .

Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea locului de muncă, a domiciliului sau a veniturilor să o comunic, în cel mult 15 zile, centrului rezidenţial public pentru care am subscris prezentul angajament.

Întocmit în7) ............................................, la data de .......................,  în trei exemplare dintre care am primit un exemplar.

 

Semnătura8) ............................................

Completat şi semnat în faţa noastră,

Semnătura9) ............................................


Se completează cu:

1) Adresa exactă (localitatea, judeţul, strada, numărul etc.).

2) Asistat, soţ, soţie, fiu, fiică, mamă, tată, după caz.

3) Denumirea instituţiei care a calculat contribuţia de întreţinere.

4) Numele persoanei asistate.

5) Denumirea şi sediul centrului rezidenţial public.

6) Administraţia Financiară a Judeţului/Municipiului/Sectorului

7) Localitatea.

8) Semnătura persoanei care se obligă la plată.

9) Semnătura conducătorului centrului rezidenţial public, în cazul centrelor cu personalitate juridică sau semnătura conducătorului furnizorului de servicii sociale în subordinea căruia se află centrul rezidenţial public, în cazul centrelor fără personalitate juridică.

În angajamentul de plată se menţionează şi consimţământul persoanei care urmează să achite contribuţia lunară de întreţinere, în condiţiile majorării cuantumului acesteia ca urmare a indexării veniturilor şi a modificării costului mediu lunar de întreţinere. În angajamentul de plată se menţionează şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa instituţiilor competente orice modificare intervenită în situaţia veniturilor personale sau ale familiei asistatului.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind obligaţiile de transparenţa ale organismelor de gestiune colectivă desemnate colector/colector unic pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii

 

În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare consultarea organismelor de gestiune colectivă, solicitată prin adresele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. RG II/3.333 din 21 aprilie 2016 şi RG 11/3.760 din 10 mai 2016, precum şi punctele de vedere primite,

având în vedere solicitările organismelor de gestiune colectivă înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/7.272 din 4 octombrie 2016, RGII/7.498 din 12 octombrie 2016, RGII/7.712 din 21 octombrie 2016 şi RGII/7.752 din 24 octombrie 2016,

ţinând cont de Referatul Direcţiei registre, gestiune colectivă şi relaţii publice nr. RGII/8.066 din 4 noiembrie 2016,

în baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) şi ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, ale Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Organismele de gestiune colectivă desemnate colector pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii, prevăzute de art. 1231 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să asigure transparenţa activităţilor de colectare, precum şi a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectivă beneficiare în numele cărora eliberează autorizarea prin licenţă neexclusivă, în formă scrisă.

Art. 2. - Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 1, organismele de gestiune colectivă desemnate colector au Obligaţia să transmită organismelor beneficiare următoarele informaţii:

A. Informaţii privind sumele colectate şi repartizate şi costurile colectării remuneraţiilor:

a) suma brută colectată, cu indicarea distinctă a TVA-ului;

b) suma brută repartizată;

c) perioada în care a fost colectată suma prevăzută la lit. a), precum şi perioada din care provine aceasta;

d) suma brută repartizată titularilor de drepturi reprezentaţi de organismul de gestiune colectivă beneficiar, din suma menţionată la lit. a), după deducerea comisionului prevăzut la lit. h);

e) criteriile repartizării sumei prevăzute la lit. c);

f) dobânzi, penalităţi şi perioada din care provin acestea;

g) sume recuperate sau plătite cu întârziere, altele decât penalităţile, cu indicarea perioadei din care provin;

h) comisionul de gestiune reţinut de colector din suma bruta repartizată organismului beneficiar, valoarea acestuia fiind indicată atât procentual, cât şi în lei;

i) modalitatea de utilizare a comisionului prevăzut la lit. h).

B. Informaţii furnizate de utilizatori privind utilizarea

repertoriului gestionat de organismul beneficiar, pentru determinarea remuneraţiilor repartizate acestuia

Art. 3. - Informaţiile prevăzute la art. 2 se comunică organismelor beneficiare defalcat pe fiecare sursă de colectare, la fiecare repartiţie efectuată către acestea.

Art. 4. - Organismele de gestiune colectivă beneficiare au obligaţia de a sprijini activitatea de colectare, comunicând colectorului, ori de câte ori este necesar, repertoriul gestionat, actualizat lunar, conform formatului stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Prezenta decizie nu se aplică organismelor de gestiune colectivă care, în baza art. 1071 şi art. 133 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, au încheiat un protocol prin care au fost reglementate şi raporturile juridice dintre organismul colector/colector unic şi organismele beneficiare.

Art. 6. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2016.

Nr. 114.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii INTERNATIONAL BROKER CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 19 octombrie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA4915 din 10 octombrie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea INTERNATIONAL BROKER CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Intr. Av. Teodor Iliescu nr. 11, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/10823/06.12.1999, cod unic de înregistrare 12465514, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 063 din 10 aprilie 2003, reprezentată legal de doamna Chirpereanu Cezarina în calitate de conducător executiv,

s-au constatat următoarele:

Societatea INTERNATIONAL BROKER CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu deţine o valoare a capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea Intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea INTERNATIONAL BROKER CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. (denumită în continuare Societatea), cu sediul social în Bucureşti, Intr. Av. Teodor Iliescu nr. 11, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/10823/06.12.1999, cod unic de înregistrare 12465514, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 063 din 10.04.2003, reprezentată legal de doamna Chirpereanu Cezarina în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice

brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2016.

Nr. 2.055.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SHOCK BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 12 octombrie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat desfăşurat la Societatea SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, et. 4, camera 411, sectorul 4, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/3392/19.03.2015, cod unic de înregistrare 34258269/19.03.2015 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 785/29.07.2015, reprezentată de către domnul Muscalu Claudiu, în calitate de administrator,

constatându-se următoarele:

1. Prin Hotărârea Adunării generale a acţionarilor Societăţii SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A. nr. 3 din data de 21 mai 2016 s-au decis următoarele:

- „... formularea şi depunerea la Autoritatea de Supraveghere Financiară a cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a societăţii, ca broker de asigurare şi/sau reasigurare...”;

împuternicirea domnului Muscalu Claudiu pentru a se ocupa de toate demersurile necesare,... În vederea executării prezentei hotărâri...”

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A., astfel că, la data de 31 decembrie 2015, aceasta a înregistrat pierdere în sumă de 69,488 lei.

3. Societatea SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S A, a notificat societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat, în data de 31 mai 2016, prin adrese transmise prin poştă, cu privire la denunţarea contractelor de intermediere/brokeraj/mandat.

4. Societatea SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S A. a solicitat societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate nedecontate şi documente cu regim special nepredate).

5. Societatea SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A a înştiinţat clienţii cu privire la faptul că, începând cu data de 1 iunie 2016, contractele de asigurare intermediate de Societatea SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A, vor fi gestionate direct de societăţile de asigurare emitente ale acestora.

6. Societatea SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A. nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România cu intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi, asistenţi în brokeraj sau alte persoane fizice sau juridice.

7. La data de 30 iunie 2016, Societatea SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin, (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, et. 4, camera 411, sectorul 4, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/3392/19.03.2015, cod unic de înregistrare 34258269/ 19.03.2015 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 785/29.07.2015, reprezentată de către domnul Muscalu Claudiu, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 27 octombrie 2016.

Nr. 2.072.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EPM ROMANIA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 12 octombrie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea EPM ROMANIA- BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Gala Galaction nr. 30, corp B, parter, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/812/2002, cod unic de înregistrare 14435560/2002 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK- 103/2002, reprezentată de către domnul Friedrich Geist, în calitate de administrator, şi

a constatat următoarele:

1. Prin Decizia asociatului unic din data de 26 aprilie 2016 s-a hotărât: „încetarea activităţii de intermediere în domeniul asigurărilor a S.C. EPM ROMANIA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. Depunerea documentaţiei aferente la Autoritatea de Supraveghere Financiară - Departamentul autorizări în vederea solicitării retragerii autorizaţiei de funcţionare a S.C. EPM ROMANIA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.”

2. În urma analizei situaţiilor financiare, la data de 31 decembrie 2015 Societatea EPM ROMANIA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L a înregistrat o pierdere în sumă de 285.487 lei, respectiv 903.715 lei la data de 30 iunie 2016.

3. Societatea EPM ROMANIA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii şi intenţia de reziliere a contractelor de intermediere/brokeraj în asigurări.

4. Societatea EPM ROMANIA - BROKER DE ASIGURARE - S R L. a solicitat societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

5. Societatea EPM ROMANIA- BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a înştiinţat clienţii cu privire la decizia de încetare a activităţii şi i-a îndrumat pentru plata primelor de asigurare la contractele aflate în derulare, direct către societăţile de asigurare emitente ale acestora.

6. Societatea EPM ROMANIA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România, cu intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistanţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice.

7. La data de 30 iunie 2016, Societatea EPM ROMANIA- BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă,

la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EPM ROMANIA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Gala Galaction nr. 30, corp B, parter, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/812/2002, cod unic de înregistrare 14435560/2002 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 103/2002, reprezentată de către domnul Friedrich Geist, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 27 octombrie 2016.

Nr. 2.073.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.