MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 890/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 890         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

199. - Lege privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

913. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

200. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 

914. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 

922. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

153. - Hotărâre referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate COM (2016) 448 final

 

154. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Stadiul actual şi posibile căi de urmat referitor la situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor (Acţiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) COM (2016) 481 final

 

155. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Cel de-al patrulea raport privind relocarea internă şi externă COM (2016) 416 final

 

156. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe COM (2016) 377 final

 

157. – Hotărâre referitoare la Comunicarea Comună a Comisiei şi înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate către Parlamentul European şi Consiliu: Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

816. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

 

817. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 

818. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.377. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorităţii Feroviare Române

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:

„LEGEA

recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004”

2. După articolul 25 se introduce un nou capitol, capitolul III „Revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977” cuprinzând articolele 251-257, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977

Art. 251. - (1) Pentru cinstirea memoriei şi în semn de gratitudine faţă de persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 se instituie următoarele calităţi:

a) persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni -- august 1977;

b) soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 252 alin. (2);

c) copii ai persoanelor care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 252 alin. (2).

(2) Nu pot beneficia de prevederile prezentei legi persoanele prevăzute la alin. (1) care au făcut parte din aparatul de represiune, securitate şi miliţie sau au desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Art. 252. - (1) Dovada calităţii prevăzute la art. 251 alin. (1) lit. a) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de către organele competente, din care să rezulte privarea de libertate în locuri de deţinere, pentru efectuarea de cercetări sau constrângerea, atât prin monitorizarea neîntreruptă, cu toate mijloacele securităţii, cât şi prin presiuni sau ordine directe, care a determinat una dintre următoarele consecinţe:

a) condamnarea la închisoare;

b) strămutarea într-o altă localitate.

(2) Dovada calităţii prevăzute la art. 251 alin. (1) lit. b) şi c) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de organele competente, din care să rezulte strămutarea odată cu soţul sau părintele, cu participarea directă a ofiţerilor de securitate, folosindu-se autovehiculele respectivei instituţii sau sub supravegherea şi urmărirea securităţii.

Art. 253. - (1) Constatarea calităţilor prevăzute la art. 251 alin. (1) se face de către Secretariatul de Stat, la cererea persoanei interesate, pe baza înscrisurilor oficiale eliberate de organele competente.

(2) Verificarea actelor în vederea acordării calităţilor prevăzute la art. 251 alin. (1) se va face de comisia constituită conform art. 92 alin. (2).

(3) Comisia prevăzută la art. 92 procedează la soluţionarea cererilor, verificând actele dosarelor care au fost depuse în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege în vederea acordării calităţilor menţionate la art. 251 alin. (1). Secretariatul de Stat, în urma admiterii cererii pentru acordarea uneia dintre calităţile prevăzute Sa art. 251 alin. (1), va elibera beneficiarilor un certificat.

(4) Cererile se depun în termen de un an de Sa data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Termenul prevăzut la alin. (4) este termen de decădere.

Art. 254. - (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 252 şi obţin certificat conform prevederilor art. 253 alin. (3) beneficiază de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e) şi la art. 5.

(2) Indemnizaţiile se vor acorda beneficiarilor cărora le-au fost eliberate certificate, în baza adeverinţei tipizate, conform art. 41. Adeverinţa va fi transmisă direct caselor de pensii de către Secretariatul de Stat.

Art. 255. - (1) Persoanele care solicita eliberarea certificatului depun, odată cu cererea, o declaraţie pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează în prevederile art. 251 alin. (2), sub sancţiunea legii penale. Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor şi verificarea dosarelor persoanelor care solicită acordarea unei calităţi dintre cele prevăzute la art. 251, va elibera certificatul, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

(2) Contestaţiile privind respingerea cererilor pentru acordarea calităţilor prevăzute la art. 251 şi obţinerea certificatului se pot ataca în instanţa de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 256. - Operatorii economici care angajează persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (1) şi obţin certificat conform prevederilor art. 253 alin. (3) beneficiază de facilităţile prevăzute de lege pentru operatorii economici care angajează şomeri şi tineri absolvenţi.

Art. 257. - (1) Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor reparatorii pentru categoriile prevăzute la art. 251 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) Persoanele care solicită certificatul şi cele care atestă calităţile prevăzute la art. 251 poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de Secretariatul de Stat.

(3) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează şi nu afectează acordarea altor drepturi.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 4 noiembrie 2016.

Nr. 199.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin, (1) şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2016.

Nr. 913.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 20 ianuarie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2016.

Nr. 200.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2016.

Nr. 914.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Ştefoi se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Guineea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MIIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2016.

Nr. 922.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate COM (2016) 448 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/717 din 28 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

a) Raportul se concentrează asupra examinării art. 1-8 din decizia-cadru. Nu sunt examinate art. 9-12, întrucât aceste dispoziţii nu necesită punere în aplicare. Criteriile de evaluare adoptate de Comisie pentru prezentul raport sunt criteriile generale adoptate în 2001 pentru evaluarea punerii în aplicare a deciziilor-cadru (eficacitate practică, claritate, securitate juridică, aplicare integrală şi conformitate cu termenul de transpunere),

b) Din prezentarea generală a transpunerii deciziei-cadru în statele membre, Comisia concluzionează că există o serie de diferenţe între statele membre, datorită cărora decizia-cadru nu atinge nivelul minim de apropiere a legislaţiei în ceea ce priveşte acţiunea de conducere sau participare la o organizaţie criminală, pe baza unui concept unic privind o astfel de organizaţie. Prin urmare, Comisia consideră că decizia-cadru permite statelor membre să nu introducă respectivul concept de organizaţie criminală, ci să aplice în continuare legislaţia penală naţională, apelând la norme generale privind participarea la infracţiuni specifice şi pregătirea acestora.

c) în conformitate cu Agenda europeană privind securitatea, care prevede asigurarea unei mai bune aplicări şi utilizări a instrumentelor juridice existente ale UE, Comisia va oferi sprijin statelor membre pentru a se asigura un nivel satisfăcător de punere în aplicare a deciziei-cadru. În acest scop, Comisia va iniţia contacte bilaterale cu statele membre în cauză şi, dacă este necesar, va face uz de competenţele sale executorii în temeiul tratatelor. Aceste activităţi vor contribui, de asemenea, la evaluarea necesităţii şi a oportunităţii de a se revizui decizia-cadru.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2016.

Nr. 153.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Stadiul actual şi posibile căi de urmat referitor la situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor (Acţiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie)

COM (2016) 481 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/720 din 28 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

1. Prezenta comunicare face bilanţul progreselor înregistrate de la adoptarea comunicării din luna aprilie în cadrul discuţiilor cu Canada şi Statele Unite, raportează cu privire la poziţiile adoptate ca răspuns la comunicare şi stabileşte etapele următoare.

2. În ceea ce priveşte Canada, Comisia aşteaptă reuniunea la nivel înalt UE-Canada, care se va desfăşura în perioada 27-28 octombrie 2016, ca prilej de confirmare a progreselor concrete înregistrate în ceea ce priveşte eliminarea obligaţiei de a deţine viză pentru cetăţenii români şi bulgari.

3. În ceea ce priveşte Statele Unite, Comisia remarcă faptul că nu s-au înregistrat progrese. Prin urmare, Comisia, în coordonare cu cele cinci state membre afectate (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Polonia şi România), va recurge la toate posibilităţile în vederea realizării reciprocităţii depline în materie de vize şi va colabora îndeaproape atât cu Parlamentul European, cât şi cu Consiliul pentru a se asigura că Uniunea Europeană are o opinie unitară referitoare la această chestiune, urmând să prezinte înainte de sfârşitul anului un nou raport cu privire la progresele înregistrate.

4. România va continua dialogul cu instituţiile europene şi partenerii terţi în vederea identificării de soluţii pentru soluţionarea situaţiilor de nereciprocitate în raport cu cetăţenii români.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâm a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2016 în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 Ut. b) din anexa la Regulamentul Senatului aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2016.

Nr. 154.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Cel de-al patrulea raport privind relocarea internă şi externă COM (2016) 416 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/719 din 28 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

Prezenta Comunicare reprezintă cel de-al patrulea raport privind relocarea internă şi externă. Acesta prezintă stadiul cu privire la relocarea internă şi externă şi evaluează acţiunile întreprinse de către toţi beneficiarii, în perioada 13 mai-14 iunie 2016, în vederea respectării recomandărilor cu privire la accelerarea implementării schemelor de relocare internă şi externă.

Cel de-al patrulea capitol din cuprinsul documentului face o prezentare scurtă a situaţiei privind relocarea externă, putându-se reţine faptul că până la data de 10 iunie 2016 au fost relocate 7.272 de persoane în baza schemei de relocare externă din 20 iulie 2015.

I. Se notează:

a) Acţiunile întreprinse de statele membre de relocare referitor la:

1. ofertele de relocare;

2. accelerarea răspunsului la solicitările de relocare;

3. abordarea provocărilor referitoare la relocarea persoanelor vulnerabile, inclusiv minorii neînsoţiţi;

4. creşterea încrederii migranţilor în schemă;

5. Îmbunătăţirea capacităţii BESA de a sprijini Italia şi Grecia.

b) Acţiunile întreprinse de Grecia referitor la:

1. operaţionalizarea hotspoturilor - toate hotspoturile erau operaţionale la data raportului;

2. accelerarea înregistrării şi procesării migranţilor;

3. creşterea capacităţii de înregistrare a Serviciului Elen de Azil;

4. acţiuni pentru îmbunătăţirea coordonării şi accelerarea răspunsului la solicitările de relocare;

5. acţiuni întreprinse în vederea îmbunătăţirii capacităţii de recepţie din Grecia.

c) Acţiunile întreprinse de Italia referitor la:

1. operaţionalizarea hotspoturilor;

2. Îmbunătăţirea coordonării;

3. Îmbunătăţirea capacităţilor de procesare din Italia;

4. accelerarea timpilor de răspuns la solicitările de relocare;

5. abordarea provocărilor referitoare la relocarea persoanelor vulnerabile şi a minorilor neînsoţiţi;

6. creşterea nivelului de eligibilitate al migranţilor şi al încrederii acestora în schema de relocare şi evitarea retragerilor.

d) Acţiunile întreprinse de Comisie şi agenţiile UE în ceea ce priveşte relocarea internă.

II. Se apreciază că:

a) Prin Hotărârea Guvernului nr. 239/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 7 aprilie 2016,

România îşi va respecta angajamentul de a primi 80 de persoane în nevoie de protecţie internaţională, într-o perioadă de doi ani, respectiv 2016-2017.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2016.

Nr. 155.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe COM (2016) 377 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/718 din 28 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

Documentul prevede un cadru comun de politică şi măsuri de sprijin care ar trebui să vină în ajutorul statelor membre în procesul de elaborare şi de consolidare a politicilor lor naţionale de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe.

Documentul european propune acţiuni în domenii-cheie referitoare la:

1. măsurile de integrare prealabile plecării şi prealabile sosirii, în special pentru persoanele care au în mod clar nevoie de protecţie internaţională şi sunt în curs de a fi relocate;

2. educaţia, ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională;

3. accesul la serviciile de bază şi participarea activă şi incluziunea socială.

România sprijină integrarea pe piaţa muncii a migranţilor prin diferite instrumente menite să contribuie la perfecţionarea competenţelor şi să permită recunoaşterea şi valorificarea calificărilor acestora.

I. Se notează:

a) următoarele aspecte cuprinse în plan, care necesită atenţie deosebită:

1. necesitatea adaptării serviciilor autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul integrării la specificul cultural şi profilul educaţional al migranţilor;

2. descentralizarea serviciilor către autorităţile locale şi implicarea activă a acestora în procesul integrării;

3. crearea unor echipe de sprijin la nivel local formate din reprezentanţi ai tuturor autorităţilor locale.

b) fondurile guvernamentale vor trebui suplimentate, în funcţie de noile tipuri de servicii pe care autorităţile locale şi/sau instituţiile cu atribuţii în domeniul integrării vor fi obligate să le acorde grupului-ţintă;

c) în vederea acţiunilor propuse, trebuie avută în vedere asigurarea complementarităţii prin finanţarea din fondurile structurale a unor acţiuni ce privesc integrarea grupului-ţintă neeligibilă în FAMI (Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare), subliniate de Comisie în Planul de acţiune privind integrarea resortisanţilor ţărilor terţe.

II. Se apreciază că:

a) acţiunile aflate în desfăşurare vor trebui analizate periodic şi adaptate la cerinţele recomandate de Comisie prin Planul de acţiune privind integrarea resortisanţilor ţârilor terţe;

b) nevoia de coordonare interinstituţională la nivel naţional, întrucât măsurile de sprijinire a integrării terţilor se află în portofoliul mai multor ministere;

c) în scopul facilitării integrării considerăm importantă organizarea cursurilor de limba română, accesul la educaţie, sesiunile de acomodare culturală, precum şi accesul imediat la piaţa forţei de muncă;

d) ar trebui să se insiste mai mult pe implementarea unor proiecte pentru recunoaşterea calificărilor cetăţenilor statelor terţe care nu deţin niciun fel de document care să le ateste calificările (în special pentru beneficiarii de protecţie internaţională) şi pe dezvoltarea unei curricule de acomodare culturală a resortisanţilor ţărilor terţe şi a beneficiarilor unei forme de protecţie în România.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. 1) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2016.

Nr. 156.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comună a Comisiei şi înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate către Parlamentul European şi Consiliu: Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/715 din 28 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

1. Această comunicare comună reflectă „abordarea globală” a conflictelor şi crizelor externe reunind politica comună de securitate şi apărare (PSAC) şi toate celelalte instrumente ale politicii comune externe şi de securitate relevante (PESC), instrumente de acţiune externă şi actorii din domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei şi, prin urmare, fuzionează şi actualizează două concepte de politică UE, anterior separate, pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate. Aceasta va contribui la eficacitatea Strategiei globale privind politica externă şi de securitate şi a Agendei europene privind securitatea.

2. Obiectivul principal al acestui cadru strategic la nivelul UE este de a sprijini statele să devină mai stabile, precum şi indivizii să fie mai în siguranţa.

3. România a susţinut constant un rol cât mai ambiţios al UE în ceea ce priveşte încurajarea şi sprijinirea eforturilor ţărilor partenere legate de reformele sectorului de securitate.

4. Considerăm că abordarea UE trebuie să fie una cuprinzătoare, atât din punct de vedere geografic, cât şi funcţional. Măsurile concrete de sprijin ale UE ar trebui să fie adaptate necesităţilor şi intereselor specifice ale statelor beneficiare. În acelaşi timp, Uniunea ar trebui să se concentreze asupra domeniilor care aduc valoare adăugată reală,

5. Susţinem o cooperare cât mai strânsă cu alţi actori relevanţi, în mod special ONU şi NATO.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2016.

Nr. 157.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) trecerea la restanţă a finanţării garantate - declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate în conformitate cu normele interne ale finanţatorului ca urmare a producerii riscului de credit, prin desfiinţarea beneficiului graficului de rambursare a finanţării garantate şi notificarea adresată beneficiarului de a plăti soldul principalului nerambursat, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului încheiat cu finanţatorul.”

2. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul daunelor totale produse autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului, după ce M.F.P. a plătit finanţatorului suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către finanţator şi stat, reprezentat prin M.F.P., cu înştiinţarea prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei.”

3. La articolul 19, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alin. (3)-(8), cu următorul cuprins:

-O) S urna încasată de M.F.P., prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (2), se face venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

(4) în cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului, înainte de depunerea de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului M.F.P. Îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către finanţator, cu condiţia ca finanţatorul să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M. şi se află în curs de soluţionare în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1), acordul M.F.P. privind încasarea despăgubirilor de către finanţator este emis sub condiţia retragerii cererii de plată şi utilizării despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea integrală a finanţării garantate restante în cadrul Programului. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în cadrul acestui alineat, acordul M.F.P. se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.

(5) în cazul în care valoarea despăgubirilor pe care finanţatorul le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (4) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului, la solicitarea finanţatorului M.F.P. Îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către finanţator, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M. şi se află în curs de soluţionare în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1), acordul M.F.P. privind încasarea despăgubirilor de către finanţator este emis sub condiţia retragerii cererii de plată şi utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. Finanţatorul poate depune cererea de plată, în conformitate cu prevederile art. 22 pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţionai cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.

(6) în situaţia valorificării autoturismului avariat ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea autoturismului avariat, beneficiarul/asiguratorul, după caz, virează sumele încasate către finanţator şi stat, reprezentat prin M.F.P., proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile alin, (2), sau după caz, către finanţator în condiţiile alin. (4) sau (5), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a creanţelor/ei rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei.

(7) în termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a autoturismului achiziţionat în cadrul Programului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (6), finanţatorul are obligaţia înştiinţării F.N.G.C.I.M.M. şi M.F.P. cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul M.F.P. deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.

(8) Dacă M.F.P. a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la F.N.G.C.I.M.M., acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (7) şi data încasării lor. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.N.G.C.I.M.M. şi transmis la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, M.F.P. informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (7) şi data încasării lor.”

4. La articolul 22 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) extrasul contului de credit al beneficiarului şi/sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare până la data formulării cererii de plată, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, serviciul datoriei aferent principalului, precum şi, după caz, modalitatea de utilizare a valorii despăgubirilor încasate de finanţator de la asigurător în condiţiile art. 19 alin. (5), respectiv a sumelor rezultate din valorificarea autoturismului avariat ca urmare a producerii unei daune totale în condiţiile art. 19 alin. (6), în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul.”

Art. II. - Cererile de despăgubire aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2016.

Nr. 816.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 21 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri eşalonat până la 31 decembrie 2018.”

2. Articolul 4 se abrogă.

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2016.

Nr. 817.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 /a Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2010)

 

LISTA

obiectivelor şi a sumelor alocate lucrărilor de închidere a unor iazuri de decantare din sectorul minier, finanţate din Fondul pentru mediu

 

Nr. crt.

Obiectivul

Hotărârea Guvernului de aprobare

Data încetării activităţii

Cheltuieli totale conform documentaţiilor tehnice

(decembrie 2009)

(lei)

din care

 

Perioada de derulare a lucrărilor

Buget de stat

(lei)

Fond pentru mediu

(lei)

Demararea lucrărilor

 

Termen de finalizare

2012

2016

2016

2017

2018

1

Mina Baia Sprie - Iaz Tăuţii de Sus, Maramureş

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

44.572.665

5.372.665

39.200.000

octombrie

 

 

mai

 

2

Mina Certej - Iaz V. Mireşului şi V. Mealu Hunedoara

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

24.463.967

4.463.967

20.000.000

 

octombrie

 

 

mai

3

MinaTăuşani Caraş-Severin

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

9.550.638

1.890.638

7.660.000

 

octombrie

 

 

mai

4

Mina Dealu Negru Inferior - Iaz Dealu Negru şi Iaz Pârâul Cailor, Suceava

Hotărârea Guvernului nr. 1.846/2004

2003

27.024.555

7.634.555

19.390.000

 

octombrie

 

 

decembrie

5

Mina Teliuc Iazurile nr. 1,2 şi 3 Hunedoara

Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2006 Hotărârea Guvernului nr. 644/2007 - anexa nr. 4

2005

18.211.064

4.461.064

13.750.000

 

octombrie

 

octombrie

 

Total general pentru

închidere iazuri de decantare din sectorul minier (lei)

123.822.889

23.822.889

100.000,000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi este 488, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2016.

Nr. 818.

 

ANEXĂ V

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015)

 

Numărul maxim de posturi = 488. exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Transporturilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinetul ministrului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariatul Naţional TRACECA**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Audit Intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Comunicare, Relaţia cu Patronatele şi Organizaţiile Neguvernamentale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpul de Control*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaţia cu Parlamentul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Probleme Speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Situaţii de Urgenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de politici Publice**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Guvernanţă Corporativă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de Stat

 

Secretar de Stat

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de Stat

 

Secretar de Stat

 

Secretar de Stat

Cabinetul Secretarului de Stat

 

Cabinetul Secretarului de Stat

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinetul Secretarului de Stat

 

Cabinetul Secretarului de Stat

 

Cabinetul Secretarului de Stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar General

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar General Adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar General Adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Transport Feroviar

 

Direcţia Transport Rutier

 

Direcţia Transport Aerian

 

Direcţia Transport Naval

 

Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Transport

 

Direcţia Investiţii, Reglementări Tehnice şi Autorizaţii de Construire

 

Direcţia Generală Management şi Strategie

 

Serviciul Resurse Umane

 

Direcţia Economică

 

Direcţia Generală Anticorupţie în Transporturi, Administrativ şi Juridic

 

Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

 

Direcţia Medicală

 

Direcţia Achiziţii Publice şi Administrarea Domeniului Public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* se organizează la nivel de direcţie

** se organizează la nivel de compartiment


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorităţii Feroviare Române

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorităţii Feroviare Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2, - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor,

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 646/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Feroviare Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 9 august 2016, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2016.

Nr. 1.377.

 

ANEXĂ

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

modificat pe anul 2016 pentru Autoritatea Feroviară Română

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. /Articol

Paragraf /Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2016

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

50.000.00

00.02

 

 

1 .VENITURI CURENTE

49.834,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

49.834,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

-

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

-

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

-

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI şi SERVICII

49.834,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

49.834,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

49.379,00

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie

-

 

20

 

Venituri din cercetare

255,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

200,00

35.10

 

 

AMENZI, PENALITĂŢI şi CONFISCĂRI

-

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

-

39.10

 

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

166,00

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

166,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

-

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

 

 

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

50.000,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

47.900,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

33.290,00

 

10,01

 

Cheltuieli sala hale în bani

26.070,00

 

 

01

Salarii de bază

24.500,00

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

550,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacantă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

170,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

350,00

 

 

30

Alte drepturi salariate în bani

500,00

 

10,02

 

Cheltuieli salariate în natură

1.100,00

 

 

01

Tichete de masă

1.100,00

 

10.03

 

Contribuţii

6.120,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

4.250,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

153,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.420,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

62,00

 

 

06

Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

235,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI şi SERVICII

13.775,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

4.110,00

 

 

01

Furnituri de birou

70,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

20,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

700,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

150,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifiant

330,00

 

 

06

Piese de schimb

40,00

 

 

07

Transport

400,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţiei radio, tv, internet

600,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

1.000,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

800,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

399,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

 

 

02

Materiale sanitare

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

50,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

200,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

1.600,00

 

 

01

Deplasări interne

600,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

1.000,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

40,00

 

20.12

 

Consultantă şi expertiză

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

250,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

170,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

6.946,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

-

 

 

02

Protocol şi reprezentare

65,00

 

 

04

Chirii

700,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei publice

10,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

6.171,00

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

50,00

 

55.02

 

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

50,00

 

 

01

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

50,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTĂ SOCIALĂ

785,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

785,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

785,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.100,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

2.100,00

 

71.01

 

Active fixe

2.100,00

 

 

01

Construcţii

200,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

1.589,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

78,00

 

 

30

Alte active fixe

233,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016:

1) Număr mediu de personal: 480 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.319 lei/salariat;

3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 380 mii lei);

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 170 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 350 mii lei);

5) În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 500 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.