MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 895/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 895         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

167. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice

 

2.034. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

 

5.435. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

886. - Ordin pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 167.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Unitatea de Politici Publice este structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare ministerul, fără personalitate juridică, care are, potrivit legii, competenţă generală în domeniul coordonării activităţilor referitoare la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice şi în domeniul planificării strategice şi planificării bugetare pe programe, în scopul îmbunătăţirii capacităţii manageriale la nivelul ministerului.

Art. 2. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniul de competenţă, Unitatea de Politici Publice, denumită în continuare Unitate, cooperează, pe linie de specialitate, atât cu structurile aflate în subordinea ministerului, cât şi cu structurile de politici publice ale altor ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi cu organizaţii nonguvernamentale, sociale şi economice, la nivel naţional sau internaţional, după caz.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Unităţii

 

Art. 3. - Unitatea este organizată şi funcţionează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte acte normative cu incidenţă la nivelul ministerului, în domeniile politicilor publice şi planificării strategice şi bugetare pe programe.

Art. 4. - Unitatea este organizată la nivel de direcţie în aparatul central al ministerului şi se află în subordinea ministrului afacerilor interne.

Art. 5. - (1) Unitatea are următoarea structură organizatorică:

a) Conducerea;

b) Serviciul politici publice;

c) Serviciul planificare strategică şi bugetară;

d) Compartimentul secretariat şi documente clasificate.

(2) Organigrama Unităţii este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 6. - (1) Relaţiile dintre conducerea Unităţii şi structurile sale componente sunt ierarhice, iar relaţiile dintre acestea sunt funcţionale şi de cooperare.

(2) Diagrama de relaţii a Unităţii este prevăzută în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Unităţii

 

Art. 7. - Unitatea asigură dezvoltarea capacităţii manageriale la nivelul ministerului, prin coordonarea unitara a procesului de elaborare a documentelor de politici publice cu aplicabilitate în domeniul de competenţă, precum şi a procesului de planificare strategică şi bugetară la nivelul structurilor aparatului central şi al unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/cadrul ministerului.

Art. 8. - Obiectivele generale ale Unităţii sunt:

a) creşterea eficienţei şi eficacităţii politicilor publice în domeniile de competenţă ale ministerului;

b) consolidarea şi eficientizarea procesului de planificare strategică şi bugetară pe programe la nivelul ministerului;

c) îmbunătăţirea managementului strategic instituţional prin alocarea resurselor pe baza priorităţilor şi obiectivelor strategice ale ministerului;

d) consolidarea orientării spre performanţă a managementului instituţional prin îmbunătăţirea continuă a gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice asumate.

Art. 9. - Unitatea are următoarele atribuţii:

a) implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode şi proceduri de formulare a propunerilor de politici publice şi de elaborare a documentelor de politici publice;

b) asigură respectarea, la nivelul ministerului, a procedurilor de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice;

c) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale aparatului central al ministerului, precum şi din subordinea/cadrul ministerului, forma finală a documentelor de politici publice;

d) participă, alături de structurile ministerului, la organizarea şi derularea procesului de consultare publică şi avizare, în contextul elaborării documentelor de politici publice şi al derulării activităţilor de evaluare preliminară a impactului, conform reglementărilor în vigoare;

e) colaborează cu structura cu atribuţii similare de la nivelul Guvernului, în procesul de adoptare a documentelor de politici publice şi a celor de planificare strategică şi bugetară pe programe, iniţiate la nivelul ministerului;

f) efectuează studii şi analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi elaborate şi implementate, în domeniile de competenţă ale ministerului;

g) centralizează şi analizează rapoartele de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate în domeniile de competenţă a ministerului;

h) sintetizează analizele, studiile şi rapoartele primite de la Structurile ministerului cu privire la impactul aplicării strategiilor şi politicilor publice şi propune, după caz, conducerii ministerului variante şi modalităţi de implementare a corecţiilor ce se impun;

i) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru intraministeriale cu activitate circumscrisă domeniilor de competenţă;

j) organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu factorii implicaţi în formularea propunerilor de politici publice, respectiv în elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice şi a celor de planificare strategică şi bugetară pe programe;

k) implementează la nivelul ministerului ansamblul procedurilor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe;

l) participă la activitatea de analiză şi avizare, în condiţiile legii, a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu cele asumate în documentele de politici publice, precum şi cu nevoile şi obiectivele strategice instituţionale;

m) organizează, ori de câte ori este nevoie, întâlniri de lucru cu factorii implicaţi în vederea prezentării unei situaţii privind: obiectivele specifice, acţiunile preconizate, rezultatele aşteptate şi termenele de îndeplinire a obiectivelor asumate;

n) coordonează realizarea evaluării anuale a activităţii ministerului;

o) participă, alături de structurile de specialitate ale ministerului, la elaborarea şi evaluarea implementării programelor bugetare ale ministerului şi întocmeşte analize şi rapoarte periodice asupra stadiului realizării acestora, urmărind corelarea între obiective, indicatori de performanţă, rezultate şi resurse financiare;

p) elaborează şi prezintă conducerii ministerului şi, după caz, Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii şi informări pe probleme din sfera sa de activitate;

q) desfăşoară activităţi de îndrumare, sprijin şi control la nivelul structurilor ministerului, în legătură cu activităţile din domeniul său de competenţă;

r) elaborează, pe baza propunerilor structurilor ministerului, Planul strategic instituţional al ministerului şi întocmeşte rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor, pe care le prezintă conducerii ministerului;

s) elaborează puncte de vedere în domeniul său de competenţă şi asigură suport decizional pentru conducerea ministerului în procesul de coordonare a elaborării documentelor de politici publice şi a celor de planificare strategică bugetară;

t) participă, alături de structurile de specialitate, la elaborarea documentelor de politici publice prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, şi asigură respectarea metodologiei de evaluare preliminară a impactului prevăzută de reglementările legale în vigoare;

u) participă la punerea în aplicare a prior taţilor guvernamentale la nivelul ministerului, monitorizează şi raportează, cu aprobarea conducerii ministerului, Cancelariei Prim-Ministrului, stadiul măsurilor prioritare;

v) participă la elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor de reformă cu privire la îmbunătăţirea procesului decizional de la nivelul Guvernului şi al instituţiilor administraţiei publice;

w) implementează proiecte şi sprijină Cancelaria Prim-Ministrului în implementarea proiectelor cu finanţare externă în domeniul specific de activitate;

x) îndeplineşte alte atribuţii ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare,

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Unităţii

 

Art. 10. - Unitatea este condusă de director.

Art. 11. - (1) Directorul conduce întreaga activitate a Unităţii şi o reprezintă în relaţiile cu conducerea ministerului, cu conducătorii celorlalte structuri ale ministerului, cu structurile cu competenţe în domeniu din alte ministere şi instituţii publicaşi cu alte organisme din afara ministerului, potrivit competenţelor.

(2) În baza şi executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucţiunilor ministrului afacerilor interne şi a dispoziţiilor conducerii ministerului, directorul emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru personalul din subordine, precum şi pentru structurile ministerului, în domeniul său de competenţă.

(3) în condiţiile actelor normative în vigoare, directorul poate delega atribuţii din competenţa sa altor persoane din subordine.

Art. 12. - Directorul răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară Unitatea, potrivit fişei postului.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile structurilor componente ale Unităţii

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile Serviciului politici publice

 

Art. 13. - Serviciul politici publice are următoarele atribuţii:

a) desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control la nivelul structurilor ministerului în domeniul de competenţă, atât

în ceea ce priveşte formularea de politici publice, cât şi în elaborarea documentelor de politici publice;

b) întocmeşte proceduri şi metodologii interne privind formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice la nivelul ministerului şi monitorizează respectarea acestora;

c) asigură trimiterea documentelor de politici publice către structura de profil de la nivelul Guvernului, în vederea obţinerii avizului conform;

d) asigură, prin intermediul Direcţiei informare şi relaţii publice, transparenţa decizională pe timpul derulării procedurilor de elaborare a documentelor de politici publice, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

e) centralizează propunerile structurilor ministerului pentru Planul anual de lucru al Guvernului, asigură conformitatea metodologică a acestora şi monitorizează implementarea măsurilor şi priorităţilor rezultate din acesta;

f) gestionează procedurile de consultare şi avizare interinstituţională a documentelor de politici publice;

g) asigură activitatea de monitorizare a Planului de acţiuni sectorial al ministerului;

h) elaborează şi prezintă conducerii ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize şi informări pe probleme din sfera sa de activitate;

i) colectează date statistice în vederea identificării problemelor de politici publice, solicitând ulterior structurilor cu atribuţii în gestionarea problemei identificate iniţierea procesului de formulare a politicilor publice;

j) participă la activitatea de analiză şi avizare, în condiţiile legii, a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu cele asumate în documentele de politici publice;

k) centralizează şi analizează rapoartele de monitorizare şi evaluare elaborate de structurile de specialitate ale ministerului cu privire la politicile publice implementate de acestea, aspectele rezultate fiind prezentate conducerii ministerului;

l) identifică oportunităţi de finanţare în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie la îmbunătăţirea cadrului necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţionale ale Unităţii;

m) participă la elaborarea punctelor de vedere referitoare la proiectele actelor normative şi ale altor documente trimise în consultare Unităţii;

n) emite avize consultative, în condiţiile reglementărilor specifice, asupra instrumentelor de prezentare şi motivare care însoţesc proiectele de acte normative iniţiate la nivelul ministerului, asigurând respectarea prevederilor referitoare la evaluarea preliminară a impactului conform reglementărilor în vigoare;

o) participă la organizarea şedinţelor de informare şi dezbatere, precum şi a seminarelor cu factorii implicaţi în formularea propunerilor de politici publice, respectiv în elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;

p) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru intraministeriale cu activitate cicumscrisă domeniului politicilor publice;

q) întocmeşte un raport anual cu privire la procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice la nivelul ministerului, pe care îl transmite, cu aprobarea conducerii ministerului, Cancelariei Prim-Ministrului pe baza formularului pus la dispoziţie de către aceasta.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Serviciului planificare strategică şi bugetară

 

Art. 14. - Serviciul planificare strategică şi bugetară are următoarele atribuţii:

a) coordonează procesul de planificare strategică derulat la nivelul ministerului;

b) desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control la nivelul structurilor ministerului în domeniul de competenţă, în ceea ce priveşte procesul de planificare strategică şi bugetară pe programe;

c) integrează Planul strategic instituţional, pe baza propunerilor structurilor ministerului, îl prezintă spre aprobare conducerii ministerului şi asigură, ulterior, transmiterea acestuia către Cancelaria Prim-Ministrului;

d) elaborează, pe baza datelor puse la dispoziţie periodic de structurile ministerului, rapoarte de monitorizare a implementării planului strategic instituţional pe care le prezintă conducerii ministerului;

e) întocmeşte rapoarte anuale de evaluare a implementării planului strategic instituţional, pe care le prezintă conducerii ministerului;

f) asigura, cu sprijinul structurilor ministerului, publicarea pe paginile de internet şi intranet a ministerului a planului strategic instituţional;

g) întocmeşte informări, sinteze, analize cu privire la problematica planificării strategice, la solicitarea conducerii ministerului;

h) colaborează cu structurile de specialitate de la nivelul Guvernului în domeniul planificării strategice şi bugetare pe programe;

i) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează, după caz, grupuri de lucru intraministeriale cu activitate circumscrisă domeniului planificării strategice şi bugetare pe programe;

j) participă, alături de structurile de specialitate ale ministerului, la elaborarea şi evaluarea implementării programelor bugetare ale ministerului, asigurând respectarea metodologiei de planificare strategică prevăzută de reglementările în vigoare, urmărind corelarea între obiective, indicatori de performanţă, rezultate şi resurse financiare;

k) urmăreşte compatibilitatea dintre indicatori de performanţă din cadrul programelor bugetare ale ministerului şi rezultatele politicilor publice şi semnalează, după caz, conducerii ministerului eventualele neregularităţi constatate;

l) participă la activitatea de analiză şi avizare, în condiţiile legii, a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu nevoile şi obiectivele strategice instituţionale;

m) monitorizează şi evaluează indicatorii de performanţă stabiliţi în cadrul programelor bugetare ale ministerului, elaborând în acest sens Raportul anual de performanţă privind execuţia bugetului pe programe pentru anul anterior, document pe care îl înaintează Ministerului Finanţelor Publice, conform reglementărilor în vigoare;

n) colaborează cu Direcţia generală financiară şi cu Direcţia generală logistică în vederea analizării bugetului pe programe al ministerului pentru anul financiar corespunzător anului de plan şi orientativ, pentru anii următori;

o) introduce bugetul pe programe al ministerului în aplicaţia Buget gestionată de către Ministerul Finanţelor Publice (portal extranet), pe cele două secţiuni ale aplicaţiei Buget-NG, respectiv SIT-FIN;

p) elaborează „Documentul sinteză privind politicile şi programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul în curs şi perspectiva pentru anii următori - Anexa A”, document ce se înaintează Ministerului Finanţelor Publice;

q) participă în cadrul grupului de lucru constituit în vederea elaborării Strategiei fiscal-bugetare pe domeniul afaceri interne, prezentând politicile implementate de către minister şi programele bugetare pe care le finanţează.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Compartimentului secretariatul documente clasificate

 

Art. 15. - (1) Compartimentul secretariat şi documente clasificate este structura Unităţii care îndeplineşte atribuţii subsumate activităţilor de secretariat şi de gestionare a informaţiilor clasificate.

(2) Compartimentului secretariat şi documente clasificate are următoarele atribuţii:

a) asigură primirea, expedierea, înregistrarea, evidenţa, trierea şi circuitul corespondenţei zilnice, inclusiv prin staţia de fax proprie şi prin e-mail, la nivelul Unităţii;

b) asigură predarea, primirea, înregistrarea, multiplicarea, evidenţa, păstrarea, manipularea, transportul, transmiterea, arhivarea şi inventarierea documentelor clasificate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

c) participă la distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

d) organizează şi ţine evidenţa actelor normative de nivel superior şi interne transmise Unităţii, precum şi a literaturii de specialitate, clasificată şi neclasificată, asigură informarea, multiplicarea şi distribuirea acestora personalului Unităţii în funcţie de necesitate, cu respectarea normelor legale în vigoare privind informaţiile clasificate;

e) ţine evidenţa prezenţei la serviciu, a zilelor în care personalul Unităţii se află în concedii sau învoiri, a orelor suplimentare prestate de personalul Unităţii şi a recuperării prin timp liber corespunzător a acestora;

f) iniţiază demersurile necesare pentru obţinerea rechizitelor şi materialelor necesare desfăşurării activităţilor şi întocmirii lucrărilor în cadrul Unităţii;

g) întocmeşte dispoziţia zilnică a directorului;

h) desfăşoară activitatea de evidenţă, păstrare, distribuire a sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Unităţii;

i) răspunde de păstrarea, manipularea şi securitatea arhivei Unităţii;

j) asigură consultarea informaţiilor clasificate de către personalul autorizat, cu respectarea normelor legale în vigoare;

k) informează conducerea Unităţii şi funcţionarul de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, constatate în procesul de gestionare a acestora;

l) în baza aprobării conducerii Unităţii, sprijină structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

m) sprijină conducerea Unităţii şi funcţionarul de securitate în toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate;

n) elaborează procedurile de lucru din domeniul de competenţa, inclusiv pe cea privind modul de redactare şi circuitul documentelor în cadrul Unităţii.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Personalul Unităţii este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament în părţile ce îl privesc.

Art. 17. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Unităţii de Politici Publice

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL POLITICI PUBLICE

 

SERVICIUL PLANIFICARE STRATEGICĂ ŞI BUGETARĂ

 

SECRETARIAT ŞI DOCUMENTE CLASIFICATE*)

 

 

 

** La nivel compartiment

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

DIAGRAMA

de relaţii a Unităţii de Politici Publice

 

Legendă

 

< 

 

 

Relaţii de coordonare

 

 

<

 

 

Relaţii de control

 

 

< 

 

> 

Relaţii de cooperare

 

 

STRUCTURI ALE APARATULUI CENTRAL AL MINISTERULUI

AFACERILOR INTERNE

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA DE POLITICI PUBLICE A

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIATULUI GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

AL GUVERNULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURI SUBORDONATE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITĂŢILE DE POLITICI

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICE

STRUCTURI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

 

 

 

 

 

 

ALE MINISTERELOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

NONGUVERNAMENTALE,

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALE ŞI ECONOMICE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

 

Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Iolanda Mihaela Stăniloiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 octombrie 2016.

Nr. 2.034.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

 

Prezenta procedură de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale şi de efectuare a înregistrărilor, denumită în continuare Procedură, reglementează punerea în aplicare a prevederilor articolelor nr. 27 şi 28 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, denumită în continuare Lege.

1. Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, înfiinţat în vederea asigurării informaţiilor necesare cu privire la situaţia şi evoluţia domeniului economiei sociale la nivel naţional, denumit în continuare Registru, se administrează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Compartimentul de economie socială.

2. Registrul se va organiza iniţial în format tabelar de tip excell, urmând a se dezvolta o aplicaţie informatică corespunzătoare.

3. Registrul este organizat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură şi cuprinde următoarele secţiuni:

a) Secţiunea 0. Judeţ/Structură teritorială şi nr. crt.

b) Secţiunea A. Date de identificare persoană juridică de drept privat

c) Secţiunea B. Atestat de întreprindere socială

d) Secţiunea C. Marca socială

e) Secţiunea D. Date tehnice şi financiare întreprindere socială

f) Secţiunea E. Abateri/Sancţiuni

g) Secţiunea F. Contestaţii/Soluţionare contestaţii

4. Atât funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de economie socială de la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, denumite în continuare agenţii judeţene, cât şi cei de la nivelul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţia municipiului Bucureşti, au obligaţia completării Registrului cu date despre întreprinderile sociale atestate sau certificate, după caz, conform prevederilor Legii nr. 219/2015 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, denumite în continuare norme, din judeţul, respectiv municipiul Bucureşti.

5. Întreprinderile sociale se evidenţiază în registru după eliberarea atestatului de întreprindere socială, denumit în continuare atestat, prin completarea informaţiilor prevăzute la secţiunile A „Date de identificare persoană juridică de drept privat şi B „Atestat de întreprindere socială”.

6. Prin persoană juridică de drept privat se înţelege întreprinderea socială atestată sau/şi certificată, după caz, care face obiectul înscrierii în Registru.

7. Actualizarea Registrului se face ori de câte ori intervine o modificare în situaţia întreprinderii sociale în secţiunile A şi B.

8. În cazul în care întreprinderea socială solicită acordarea mărcii sociale, denumită în continuare marcă, şi i se eliberează Certificatul de întreprindere socială de inserţie, se actualizează registrul cu informaţiile prevăzute la secţiunea C „Marca socială” şi secţiunea D „Date tehnice şi financiare” la rubricile privind: nr. total de angajaţi, documente care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, copii ale fişelor de post ale angajaţilor care aparţin grupului vulnerabil, formele de sprijin de care beneficiază întreprinderea socială.

9. Informaţiile/Documentele din secţiunea D „Date tehnice şi financiare întreprindere socială” referitoare la actele care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, fişele de post ale angajaţilor care aparţin grupului vulnerabil, forma de sprijin de care beneficiază întreprinderea socială se completează ori de câte ori intervine vreo modificare.

10. Documentele din secţiunea D „Date tehnice şi financiare întreprindere socială” referitoare la Extrasul raportului social anual se completează o singură dată, pentru fiecare an de raportare, după depunerea de către întreprinderea socială la agenţiile judeţene, respectiv agenţia municipiului Bucureşti a rapoartelor prevăzute în anexele nr. 5Aşi 5B la norme, precum şi a extrasului situaţiilor financiare anuale, al cărui model va fi stabilit prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice.

11. Pentru înscrierea în Registru, documentele prevăzute la pct. 9 şi 10 vor fi scanate şi stocate într-o bază de date electronică gestionată de fiecare compartiment pentru economie socială din cadrul agenţiilor judeţene, respectiv agenţia municipiului Bucureşti.

12. Documentele care vor fi înscrise în Registru şi vor fi stocate în baza de date electronică prevăzută la pct. 11 vor fi în format PDF, iar denumirea va fi în funcţie de document:

a) pentru fişa postului: FP_cod judeţ_nume/prenume/persoană_denumire persoană juridică:

b) pentru raport social anual: RS_cod judeţ_denumire persoană juridică:

c) pentru situaţii financiare anuale: SF_cod judeţ_denumire persoană juridică:

d) pentru documente care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil: DGV_cod judeţ_nume/prenume/persoană;

e) pentru procese-verbale constatare abateri: PVA_cod jude^denumire persoană juridică;

f) pentru procese-verbale constatare sancţiuni: PVS cod judeţe denumire persoană juridică.

13. Prin denumire persoană juridică de la pct. 12 se înţelege denumirea întreprinderii sociale

14. Informaţiile privind numărul total de angajaţi din secţiunea D se vor obţine prin însumarea tuturor persoanelor menţionate în anexa nr. 7 la norme, care se depune odată cu Cererea pentru obţinerea mărcii sociale şi se completează în registru după verificarea criteriilor de eliberare a Certificatului de întreprindere socială de inserţie, dacă acesta este egal sau mai mare cu procentul stabilit în Lege.

15. Informaţiile privind numărul total de angajaţi din grupurile vulnerabile din secţiunea D se vor obţine prin însumarea persoanelor din grupurile vulnerabile completate în anexa nr. 7 la norme, care se depune odată cu Cererea pentru obţinerea mărcii sociale şi corelarea cu datele din contractele şi documentele prin care se atestă apartenenţa la grupul vulnerabil.

16. Procentul reprezentând timp de lucru angajaţi vulnerabili din total timp de lucru angajaţi din secţiunea D se completează o singură dată, cu prilejul verificării îndeplinirii criteriilor de acordare a Certificatului de întreprindere socială de inserţie, prin raportarea numărului total de ore lucrate aferent persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi numărul total de ore lucrate aferent tuturor angajaţilor, înmulţit cu 100. Calculul se va realiza pe baza datelor prezentate în anexa nr. 7 la norme de către persoana juridică de drept privat corelat cu informaţiile din contractele de muncă prezentate.

17. Raportul dintre nivelurile de salarizare din secţiunea D se completează odată cu verificarea criteriului, prin identificarea celui mai mic şi a celui mai mare salariu din anexa nr. 7 la norme, depusă de persoana juridică de drept privat/întreprinderea socială, şi raportarea celor două niveluri de salarizare.

18. Informaţiile de la pct. 14-17 se completează în Registru odată cu verificarea îndeplinirii criteriilor de eliberare a Certificatului de întreprindere socială de inserţie, doar dacă acestea sunt îndeplinite.

19. Formele de sprijin:

a) atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială;

b) sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora;

c) sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local;

d) alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

e) măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat pentru întreprinderile sociale de inserţie se vor acorda cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat şi vor fi implementate prin hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local;

f) pot beneficia anual de programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale în conformitate cu prevederile art. 251 lit. d) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la Programele naţionale destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii care se derulează de către autoritatea publică centrala cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Dovada acordării formelor de sprijin se înregistrează la ANJOFM:

- la depunerea raportului anual de activitate;

- la anunţul voluntar de către întreprinderile sociale.

20. Informaţiile referitoare la abateri şi sancţiuni prevăzute în secţiunea E se completează pe baza datelor din procesele-verbale întocmite de către organele de control prevăzute la art. 22 din norme şi transmise compartimentelor pentru economie socială din cadrul agenţiilor judeţene şi agenţiei municipiului Bucureşti.

21. În vederea actualizării Registrului cu informaţii privind abaterile constatate şi sancţiunile aplicate, organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

Persoanelor Vârstnice menţionate la art. 22 din Norme vor transmite copiile proceselor-verbale de control, în termen de 10 zile lucrătoare de la întocmirea acestora, compartimentelor pentru economie socială din cadrul agenţiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

22. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la pct. 2 din prezenta procedură, agenţiile judeţene şi agenţia municipiului Bucureşti vor transmite lunar Registrul actualizat, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară, în format tabelar, la compartimentul pentru economie socială din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

23. În vederea aplicării dispoziţiilor art. 23 şi 26 din Legea nr. 219/2015, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă transmite trimestrial date şi informaţii referitoare la Registrul Unic către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Compartimentul gestiune economie socială.

24. Registrul se va utiliza pentru a întocmi rapoarte privind situaţia şi evoluţia domeniului de economie socială de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă la nivel naţional şi de către agenţiile judeţene, respectiv agenţia municipiului Bucureşti, la nivel teritorial.

25. Registrul se va publica, în extras, lunar, pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, până la data de 15 a fiecărei luni.

26. Extrasul Registrului va conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

27. Documentele care fac obiectul raportării anuale, respectiv extrasele raportului social de activitate şi situaţiile financiare ataşate în Registru se pot pune la dispoziţia oricărei persoane interesate pentru consultare, conform prevederilor art. 9 din Lege.

28. La secţiunea F „Contestaţii/Soluţionare contestaţii” se vor înscrie la subsecţiunea „Contestaţii”, pentru fiecare caz, numărul şi data înregistrării contestaţiei la agenţia judeţeană, respectiv agenţia municipiului Bucureşti.

29. La secţiunea F „Contestaţii/Soluţionare contestaţii”, subsecţiunea „Soluţionare contestaţii”, se va înregistra una dintre opţiunile „Soluţionare favorabilă” sau „Respingere” pentru fiecare caz.

 

ANEXA Nr.1

la procedură

 

REGISTRUL UNIC

de evidenţă a întreprinderilor sociale

 

CUPRINS REGISTRU

Secţiunea 0

JUDEŢ SAU STRUCTURA TERITORIALĂ

 

 

NUMĂR CURENT

 

Secţiunea A.

Date de identificare persoană juridică de drept privat

DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE

 

CUI/GIF

 

DATA ÎN FIINŢĂRII

 

DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE ECONOMICĂ - COD CAEN

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE FĂRĂ COD CAEN

 

CATEGORIE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

 

SEDIU PERSOANA JURIDICA DE DREPT PRIVAT

LOCALITATE

 

JUDEŢ (SECTOR)

 

STRADA

 

NUMĂR

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

web SITE

 

NUME ŞI PRENUME ADMINISTRATOR SAU REPREZENTANT LEGAL, DUPĂ CAZ

 

 

Secţiunea B.

Atestat de întreprindere socială

NUMĂR ŞI DATĂ CERERE ATESTAT

 

NUMĂR ŞI DATĂ NOTA DE CONSTATARE

 

NUMĂR ŞI DATĂ DECIZIE

 

SERIE ATESTAT

 

NUMĂRATESTAT

 

DATĂ ATESTAT

 

DATA ELIBERĂRII ATESTATULUI

 

DATA EXPIRĂRII ATESTATULUI

 

DATA VALABILITĂŢII ATESTATULUI CONFORM PRELUNGIRII

 

NUMĂR ŞI DATĂ CERERE PRELUNGIRE ATESTAT

 

NUMĂR ŞI DATĂ NOTĂ DE CONSTATARE

 

NUMĂR ŞI DATĂ DECIZIE

 

DATA OBŢINERII UNUI NOU ATESTAT (DACĂ ESTE CAZUL)

 

DATA SUSPENDARE ATESTAT

 

MOTIVUL SUSPENDĂRII ATESTATULUI

 

DATĂ ANULARE SUSPENDARE ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

MOTIV ANULARE SUSPENDARE ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

DATA RETRAGERE ATESTAT

 

MOTIVUL RETRAGERII ATESTATULUI

 

DATĂ ANULARE RETRAGERE ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

MOTIV ANULARE RETRAGERE ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

 

Secţiunea C.

Marca socială

NUMĂR ŞI DATĂ CERERE MARCĂ

 

NUMĂR ŞI DATĂ NOTĂ DE CONSTATARE

 

NUMĂR ŞI DATĂ DECIZIE

 

SERIE CERTIFICAT

 

NUMĂR CERTIFICAT

 

DATA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI

 

DATĂ EXPIRARE CERTIFICAT

 

NUMÂR ŞI DATĂ NOTĂ DE CONSTATARE

 

NUMĂR ŞI DATĂ DECIZIE

 

DATA OBŢINERII UNEI MĂRCI NOI (DACĂ ESTE CAZUL)

 

DATĂ SUSPENDARE MARCĂ

 

MOTIVUL SUSPENDĂRII MĂRCII

 

DATĂ ANULARE SUSPENDARE ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

MOTIV ANULARE SUSPENDARE ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

DATĂ ÎNCETARE SUSPENDARE

 

DATĂ RETRAGERE MARCĂ

 

MOTIVUL RETRAGERII MĂRCII

 

DATĂ ANULARE RETRAGERE ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

MOTIV ANULARE RETRAGERE ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

DATA ANULĂRII MĂRCII

 

MOTIVUL ANULĂRII MĂRCII

 

DATA DE ÎNCETARE A ANULĂRII MĂRCII ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

MOTIVUL ÎNCETĂRII ANULĂRII MĂRCII ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

 

Secţiunea D.

Date tehnice şi financiare întreprindere socială

NR. TOTALANGAJAŢI

 

NR. TOTALANGAJAŢI DIN GRUPURI VULNERABILE

 

PROCENT TIMP DE LUCRU ANGAJAŢI VULNERABILI DIN TOTAL TIMP DE LUCRU ANGAJAŢI

 

RAPORTUL DINTRE NIVELURILE DE SALARIZARE

 

DOCUMENTE CARE ATESTĂ APARTENENŢA LA GRUPUL VULNERABIL (SE VOR SCRIE DENUMIRILE FIŞIERELOR SCANATE.)

 

CATEGORII DE GRUPURI VULNERABILE ANGAJATE

 

FIŞELE DE POŞTALE ANGAJAŢILOR CARE APARŢIN GRUPULUI VULNERABIL (SE VOR SCRIE DENUMIRILE FIŞIERELOR SCANATE.)

 

FORME DE SPRIJIN DE CARE BENEFICIAZĂ ANGAJATORUL

 

DATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA PERSOANEI JURIDICE

CIFRA DE AFACERI/VENITURI TOTALE DIN ACTIVITĂŢI

 

VALOAREAACTIVULUI PATRIMONIAL

 

DEFICIT/PIERDERI ÎNREGISTRATE ÎN ANUL FISCAL ANTERIOR

 

PROFIT/EXCEDENT ÎNREGISTRAT ÎN ANUL FISCAL ANTERIOR

 

EXTRAS RAPORT SOCIAL ANUAL

 

ANUL 1

 

 

ANUL 2

 

 

ANUL 3

 

 

ANUL 4

 

 

ANUL 5

 

 

ANUL 6

 

 

ANUL n

 

 

SITUAŢII FINANCIARE ANUALE

 

ANUL 1

 

 

ANUL 2

 

 

ANUL 3

 

 

ANUL 4

 

 

ANUL 5

 

 

ANUL 6

 

 

ANUL n

 

 

 

Secţiunea E.

Abateri/Sancţiuni

ABATERI CONFORMĂRI 29 DIN LEGEA nr. 219/2015

 

ORGANUL DE CONTROL CARE A CONSTATAT ABATEREA

 

NUMĂRUL DOCUMENTULUI (PROCESULUI-VERBAL) DE CONSTATARE A ABATERII

 

SANCŢIUNI APLICATE ÎNTREPRINDERII SOCIALE

 

VALOARE SANCŢIUNE/AMENDĂ

 

CONTESTARE ABATERE (NR./DATA)

 

REZULTAT CONTESTARE (NR./DATA)

 

 

Secţiunea F.

Contestaţii/Soluţionare contestaţii

CONTESTAŢII REFERITOARE LA

SUSPENDARE ATESTAT

 

RETRAGERE ATESTAT

 

SUSPENDARE CERTIFICAT MARCĂ

 

ANULARE CERTIFICAT MARCĂ

 

SOLUŢIONARE CONTESTAŢII REFERITOARE LA

SUSPENDARE ATESTAT

 

RETRAGERE ATESTAT

 

SUSPENDARE CERTIFICAT MARCĂ

 

ANULARE CERTIFICAT MARCĂ

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

EXTRAS

Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

 

CUPRINS REGISTRU

Secţiunea 0

JUDEŢ/STRUCTURA TERITORIALĂ

Secţiunea A.

Date de identificare persoană juridică de drept privat

DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE

 

CUI/CIF

 

DATA ÎNFIINŢĂRII

 

DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE ECONOMICĂ - COD CAEN

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE FĂRĂ COD CAEN

 

CATEGORIE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

 

SEDIU PERSOANĂ JURIDICĂ DE DREPT PRIVAT

LOCALITATE

 

 

JUDEŢ (SECTOR)

 

 

STRADA

 

 

NUMĂR

 

 

TELEFON

 

 

FAX

 

 

E-MAIL

 

 

WEBSITE

 

NUME ŞI PRENUME ADMINISTRATOR SAU REPREZENTANT LEGAL, DUPĂ CAZ

 

Secţiunea B.

Atestat de întreprindere socială

DATA ELIBERĂRII ATESTATULUI

 

DATA EXPIRĂRII ATESTATULUI

 

DATA VALABILITĂŢII ATESTATULUI CONFORM PRELUNGIRII

 

DATĂ SUSPENDARE ATESTAT

 

DATĂ RETRAGERE ATESTAT

 

DATĂ ANULARE RETRAGERE ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

Secţiunea C.

Marca socială

DATA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI

 

DATĂ EXPIRARE CERTIFICAT

 

DATA OBŢINERII UNEI MĂRCI NOI (DACĂ ESTE CAZUL)

 

DATA SUSPENDARE MARCĂ

 

DATA ANULARE SUSPENDARE IN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

DATĂ ÎNCETARE SUSPENDARE

 

DATĂ RETRAGERE MARCĂ

 

DATĂ ANULARE RETRAGERE ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE

 

DATA ANULĂRII MĂRCII

 

Secţiunea D.

Date tehnice şi financiare întreprindere socială

NR. TOTALANGAJAŢI

 

NR. TOTALANGAJAŢI DIN GRUPURI VULNERABILE

 

PROCENT TIMP DE LUCRU ANGAJAŢI VULNERABILI DIN TOTAL TIMP DE LUCRU ANGAJAŢI

 

CATEGORII DE GRUPURI VULNERABILE ANGAJATE

 

FORME DE SPRIJIN DE CARE BENEFICIAZĂ ANGAJATORUL

 

 

EXTRAS RAPORT SOCIAL ANUAL

 

ANUL 1

 

 

 

ANUL 2

 

 

 

ANUL 3

 

 

 

ANUL 4

 

 

 

ANUL 5

 

 

 

ANUL 6

 

 

 

ANUL n

 

 

 

SITUAŢII FINANCIARE ANUALE

 

ANUL 1

 

 

 

ANUL 2

 

 

 

ANUL 3

 

 

 

ANUL 4

 

 

 

ANUL 5

 

 

 

ANUL 6

 

 

 

ANUL n

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar

 

În conformitate cu prevederile:

- art. 328 şi ale art. 330 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare;

- Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar;

- Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5,613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 noiembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Autoritatea Naţională pentru Calificări, Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, instituţiile de învăţământ superior şi furnizorii de formare profesională au obligaţia de a pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu Dănuţ Vlad,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 octombrie 2016.

Nr. 5.435.

 

ANEXA

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate nr. 507/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.768 din 10 octombrie 2016 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 31 august 2015, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.5. La nivelul centrelor de dializă se acordă servicii de hemodializă atât bolnavilor aflaţi constant în evidenţă, în limita a 156 de şedinţe/an pentru tratamentul continuu, cât şi bolnavilor trataţi temporar (bolnav temporar), precum şi servicii de dializă peritoneală bolnavilor aflaţi constant în evidenţă, cât şi celor trataţi temporar (bolnav temporar).”

2. Punctul 1.20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.20. Anual se poate efectua regularizarea serviciilor de dializă realizate şi validate de casele de asigurări de sănătate pentru bolnavii constanţi ai centrului, în limita a 156 de şedinţe/an.”

Art. II. - Pentru anul 2016, acordarea serviciilor de hemodializă şi regularizarea acestora se vor efectua în limita de 153/şedinţe/an şi se vor calcula astfel:

- 152/şedinţe/an împărţit la 12 luni înmulţit cu 9 luni la care se adaugă 156/şedinţe/an împărţit la 12 luni înmulţit cu 3 luni, potrivit următoarei formule: (152/12*9)+(156/12*3).

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 24 octombrie 2016.

Nr. 886.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.