MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 896/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 896         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

929. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

820. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2016 şi la Paris la 16 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

 

821. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 iulie 2016 şi la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori

 

822. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

 

823. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

826. - Hotărâre privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

271. - Decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi privind aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.227/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mihail Gabriel Stănescu, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Buzău, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2016.

Nr. 929.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite Intre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2016 şi la Paris la 16 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele*) convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2016 şi la Paris la 16 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2016.

Nr. 820.

*) Traducere.

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Bucureşti, 13 iunie 2016

 

Domnului Dr. Rolf Wenzel, guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Ref.: Amendament la Acordul-cadru de împrumut

F/P 1572 (2006) - Proiectul privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România

 

Stimate Domnule Guvernator,

În baza realizărilor recente în cadrul proiectului şi a concluziilor ultimei misiuni a BDCE din martie 2016, la cererea Ministerului Culturii, revenim la solicitarea noastră de amendare din data de 21 august 2015, cu rugămintea de a fi de acord cu amendarea Acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus, astfel cum este propus în continuare;

- extinderea cu 36 de luni a datei anticipate de finalizare a proiectului;

- modificarea unui obiectiv de investiţii al proiectului; şi

- actualizarea detalierii estimative a costului, conform nevoilor actuale.

Aceste amendamente vor conduce la modificări specifice ale Acordului-cadru de împrumut, după cum urmează

1. În articolul 3.3 „Data anticipată de finalizare a proiectului11 se va înlocui cu „31 decembrie 2018”.

După cum am menţionat în scrisoarea noastră anterioară, extinderea datei anticipate de finalizare a proiectului va permite Ministerului Culturii finalizarea cu succes a obiectivelor proiectului, inclusiv a Muzeului Naţional al Revoluţiei din Timişoara şi a Centrul Naţional al Dansului, după cum se propune prin aceasta.

2. În anexa nr. 1, la rândul „Lucrările planificate”, obiectivul „reabilitarea Teatrului Naţional de Operetă Bucureşti” se modifică şi va avea următorul cuprins; „reabilitarea Sălii «Omnia» pentru a găzdui Centrul Naţional al Dansului”.

Obiectivul iniţial al proiectului a fost îmbunătăţirea şi transformarea Sălii Omnia într-un auditorium pentru Teatrul Naţional de Operetă. Între timp, Opereta Naţională a primit un nou sediu într-o altă clădire, finanţată din alte surse. În acest context şi luând în considerare că Centrul Naţional al Dansului nu a beneficiat niciodată de un sediu corespunzător, Ministerul Culturii a decis ca Sala Omnia să fie administrată de şi să găzduiască Centrul Naţional al Dansului. Acest centru este o instituţie publică de cultură, aflată în subordinea Ministerului Culturii, creată cu scopul de a susţine, dezvolta şi promova dansul contemporan. Creat ca o interfaţă dinamică şi flexibilă de relaţionare între profesioniştii domeniului şi publicul larg, programele şi proiectele centrului încurajează de asemenea cercetarea şi inovarea în domeniul practicilor şi teoriilor din arta contemporană.

3. În anexa nr. 1, rândul „Detalierea estimativă a costului” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

 

 

EURO

„Detalierea estimativă a costului;

 

 

 

Proiectare, lucrări, supervizare lucrări şi echipamente

229.980,000

 

Autorizaţii şi permise

3,000.000

 

Administrare proiect

1,000.000

 

Total

233.980 000”

 

Detalierea costului actualizată constă în realocarea corespunzătoare a economiilor obţinute în cadrul unor contracte de lucrări deja finalizate, respectiv 0,940 mii. EUR, către celelalte categorii de cheltuieli, în vederea asigurării implementării eficiente şi finalizării proiectului, conform nevoilor actuale ale acestuia.

4. În anexa nr. 1, rândul „Graficul lucrărilor” se va modifica şi va avea următorul cuprins:

 

„Graficul lucrărilor

2006-2018”

 

Sperând că solicitarea noastră va beneficia de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră afirmativ.

 

Cu stimă,

Attila György,

secretar de stat

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

 

Domnului Attila György, secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucureşti, România

 

Paris, 16 iunie 2016

 

Ref. - Amendament la Acordul-cadru de împrumut

F/P1572 (2006) - Proiectul privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România

 

Stimate Domnule György,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 13 iunie 2016 cu privire la amendarea Acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus, BDCE ia cunoştinţă că:

- data anticipată de finalizare a proiectului trebuie să fie extinsă până la 31 decembrie 2018;

- Ministerul Culturii a decis modificarea scopului iniţial al Sălii Omnia şi, în loc să găzduiască Teatrul Naţional de Operetă, Sala Omnia va găzdui Centrul Naţional al Dansului;

- detalierea estimativă a costului trebuie să fie actualizată, cu un cost total net al proiectului în valoare de 233.980.000 EUR.

Avem plăcerea să vă informăm că BDCE nu are nicio obiecţie să confirme modificările de mai sus. În continuare vă asigurăm că proiectul reprezintă o prioritate pentru BDCE şi că Banca va continua să acorde atenţie deosebită proiectului până la finalizarea acestuia.

 

 

Cu stimă,

 

Melanie Wieschoilek-Lacroix,

 

Thierry Poirel,

director departament

 

director general

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 iulie 2016 şi la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul*), convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 iulie 2016 şi la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”, ratificat prin Legea nr. 224/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2016.

Nr. 821.

 

*) Traducere.

 

Siglă

ROMÂNIA

M.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Domnului Dr. Thierry Poirel, director general

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

1 iulie 2016

 

Fax: 331.47.55.37.52

 

Referitor: împrumut nr. F/P 1568(2006) - „Sistem integrat de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată menajeră şi a facilităţilor de tratare în localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori”

 

Stimate Domnule Poirel,

La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi în baza ultimelor cifre furnizate de Compania Naţională de Investiţii, vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut menţionat mai sus, respectiv cu modificarea următoarelor paragrafe după cum urmează:

 

 

 

 

 

Costul total al proiectului:

193.600.000 euro

 

 

 

Defalcare estimată a costurilor:

 

 

în euro

 

 

Lucrări de bază

 

182.000.000

 

 

Servicii de consultanţă

 

1.600.000

 

 

Neprevăzute

 

2.000.000

 

 

Administrarea proiectului

 

8.000.000

 

 

Total

 

193.600.000

 

Planul de finanţare

145.600.000

BDCE

75,2%

 

 

40.000.000

Autorităţi locale

20,7%

 

 

8.000.000

Guvern

4,1%

 

 

Graficul lucrărilor: 2007-2017

 

Acest amendament este justificat de următoarele:

1 Din cele 74 de subproiecte incluse iniţial în proiect 52 sunt finalizate, 22 sunt în execuţie.

2. Conform estimărilor, din cele 22 de subproiecte aflate în execuţie, 16 subproiecte vor fi finalizate până la sfârşitul anului 2017 şi 6 subproiecte vor fi finalizate până la sfârşitul anului 2017. În consecinţă este necesară extinderea cu un an a graficului lucrărilor, de la finele anului 2016 la finele anului 2017.

3. Anumite economii s-au înregistrat în costul total al proiectului la categoria Servicii de consultanţă şi Neprevăzute, 14,5 milioane euro trebuie să fie anulate din sumele împrumutului.

Toate informaţiile necesare au fost deja transmise către dumneavoastră de Compania Naţională de Investiţii, prin ultimul raport privind progresul proiectului.

În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

György Attila,

secretar de stat

 

BDCE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

 

Domnului György Attila,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice,

strada Apolodor nr. 17, Bucureşti, sector 5,

România

 

Paris, 19 iulie 2016

 

Referitor: F/P1568 (2006): Sistem integrat de apă şi canalizare pentru municipalităţile mici din România

 

Amendament la Acordul-cadru de împrumut datat 9 februarie 2007

Suma aprobată a împrumutului: 160.100.000 euro

Stimate Domnule György,

Ca umflare a solicitării dumneavoastră datate 1 iulie 2016 privind amendarea anexei 1 la sus-menţionatul acord-cadru de împrumut, BDCE ia act de faptul că:

Costul total al proiectului la 193.600.000 euro

Defalcarea estimată a costurilor este actualizată după cum urmează (în euro):

 

Lucrări de bază

182.000.000

Servicii de consultanţă

1.600.000

Neprevăzute

2.000.000

Administrarea proiectului

8.000.000

Total

193.600.000

 

Planul de finanţare este actualizat după cum urmează:

 

 

Euro

%

BDCE

145.600.000

75,2%

Autorităţi locale

40.000.000

20,7%

Guvern

8.000.000

4,1%

 

Graficul lucrărilor se extinde cu un an până la 31 decembrie 2017.

Avem plăcerea de a vă informa că BDCE nu are nicio obiecţie în a recunoaşte modificările de mai sus.

Vă rugăm să fiţi informaţi că, în urma solicitării dumneavoastră de anulare a sumei de 14.500.000 euro din împrumutul aprobat de CEB, valoarea reziduală a proiectului este de 20.700.000 euro, începând cu 19 iulie 2016.

Aşteptăm cu interes continuarea strânsei noastre colaborări în finalizarea proiectului.

 

 

Cu stimă,

 

Melanie Wieschollek-Lacroix,

 

Thierry Poirel,

director departament

 

director general

 

În copie doamnei Carmen Ghiţă, Ministerul Finanţelor Publice

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogarea Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 14 februarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. efectuarea transportului rutier contra cost prin servicii regulate în alte zile decât cele înscrise în graficul de circulaţie;”.

2. La articolul 3, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. plecarea în cursă din capătul de traseu la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost prin servicii regulate;”.

3. La articolul 4, punctul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„26. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul sau cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile, în cazul transporturilor înterjudeţene, de la data comunicării sancţiunii retragerii licenţei de traseu, cu excepţia cazurilor în care licenţa de transport/licenţa comunitară este suspendată/retrasă;”.

4. La articolul 4, după punctul 32.14 se introduce un nou punct, punctul 32.15, cu următorul cuprins:

„32.15. documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional şi internaţional, pentru anul în curs şi anul precedent;”,

5. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 4, 41, 9,10, 20-25 şi 43 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.”

6. La articolul 36 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) dacă operatorul de transport rutier a fost sancţionat de două ori în ultimele 12 luni pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 41, sancţiuni rămase definitive.”

7. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. k) se retrage licenţa de traseu aferentă cursei pentru care au fost aplicate sancţiunile contravenţionale.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2016.

Nr. 822.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa” la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 552, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 181, având 6 corpuri de clădiri din cărămidă veche cu următoarea structură: C1 - Turnul Chindiei, suprafaţă = 141 mp, C2 - Biserica Domnească «Adormirea Maicii Domnului», suprafaţă = 398 mp,

C3 - Tumul porţii cu corp de gardă, suprafaţă = 182 mp, C4 - WC, suprafaţă = 50 mp, C5 - Casa Doamnei Bălaşa - Bolniţa, suprafaţă = 113 mp, C6 - Biserica «Sf. Vineri» - Domnească Mică, suprafaţă = 208 mp; suprafaţă totală teren = 28.004 mp; carte funciară nr. 77183/2016, număr cadastral 77183/2016”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „Construcţii - 2.289.717.37 lei, din care: C1 - 1.070.340 lei, C2 - 827.816.37 lei, din care: 479.747 lei - construcţie şi 348.069.37 lei - pictură murală, C3 - 61.359 lei, C4 - 24.501 lei, C5 - 62.181 lei, C6 - 243.520 lei, teren - 11.069.516,60 lei”;

b) după poziţia nr. 1051 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1052, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2016.

Nr. 823.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1052

1.6.2.

Ruine din cadrul Complexului Curtea Domnească, Târgovişte

Municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 181

C7 - Ruine Casa Domnească Vlad Dracul, suprafaţă = 926 mp

2007

 

606.338.00 (C7)

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 60/17.02.2016, modificată şi completată prin hotărârile Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 176/19.05.2016, nr. 283/14.09.2016 şi nr. 334/29.10.2016

 

Hotărârea Guvernului nr. 74/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte

 

Protocolul nr. 4835/11548/ 13.12.2007 şi Procesul-verbal de predare-primire din data de 13.12.2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte

 

Cartea funciară nr. 77183/2016

C8 - Ruine biserica paraclis, suprafaţă = 193 mp

 

17.592.00 (C8)

C9 - Ruine ziduri de incintă cu turnuri, suprafaţă = 144 mp

 

416.541.00 (cuprinde C9 + C18 + C19 + C20 + C21 + C22 + C23 + C24 + C25)

 

 

 

C10 - Ruine Palat Petru Cercel, suprafaţă = 699 mp

 

475.185.00 (C10)

C11 - Ziduri de incintă cu porţi, suprafaţă = 7 mp

 

57.702.00 (cuprinde C11 + C15 + C16 + C17)

C13 - Ruine bale, suprafaţă = 76 mp

 

5.229.00 (C13)

C 14 - Ruinele Casei Dionisie Lupu, suprafaţă = 329 mp, P+E (7 camere,2 holuri, 2 băi)

C15 - Ziduri de incintă cu porţi, suprafaţă = 4 mp (fac parte din C11)

C16 - Ziduri de Incintă cu porţi, suprafaţă = 1 mp (fac parte din C11)

C17- Ziduri de incintă cu porţi, suprafaţă = 3 mp (fac parte din C11)

C18 - Ruine ziduri de incintă cu turnuri, suprafaţă = 82 mp (fac parte din C9)

C19 - Ruine ziduri de incintă cu turnuri, suprafaţă = 80 mp (fac parte din C9)

C20 - Ruine ziduri de incintă cu turnuri, suprafaţă = 206 mp (fac parte din C9) C21 - Ruine ziduri de incintă cu turnuri, suprafaţă = 227 mp (fac parte din C9) C22 - Ruine ziduri de incintă cu turnuri, suprafaţă = 153 mp (fac parte din C9) C23 - Ruine ziduri de incintă cu turnuri, suprafaţă = 111 mp (fac parte din C9) C24 - Ruine ziduri de incintă cu turnuri, suprafaţă = 150 mp (fac parte din C9) C25 - Ruine ziduri de incintă cu turnuri, suprafaţă = 114 mp (fac parte din C9)

 

9.098.00 (C14)

 

 

 

 

 

 

Total: 1.587.685

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie

 

Având în vedere ieşirea recentă din piaţa asigurărilor a unor operatori care vindeau ieftin, dar cu pierderi masive, precum şi situaţiile de dificultate financiară majoră ale unor societăţi din piaţă, fapt ce a generat o evoluţie ascendentă a primelor medii pe piaţă,

cu luarea în considerare a volatilităţii ridicate şi a dispersiei extreme a tarifelor de primă RCA pe categorii de risc similare, având în vedere evoluţiile impredictibile ale unor componente de cost ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 36 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte tarifele de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, pe categorii de vehicule, ce urmează a fi aplicate de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumite în continuare societăţi de asigurare RCA, în condiţiile art. 4 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată.

(2) Tarifele de primă maxime menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se vor aplica de către societăţile de asigurare RCA o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Tarifele de primă maxime se aplică în cazul contractelor încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către societăţile de asigurare RCA se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., pe perioada prevăzută la alin. (2).

(4) Societăţile de asigurare RCA vor aplica pe perioada prevăzuta la alin. (2) tarifele de primă notificate anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fără însă a depăşi tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Tarife de primă maxime se stabilesc pentru următoarele categorii de vehicule:

a) autoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 tone şi maximum 9 locuri;

b) autovehicule pentru transport persoane cu mai mult de 9 locuri, cum ar fi microbuze, autobuze, autocare, inclusiv tramvaie/troleibuze etc.;

c) motociclete, mopede, motocicluri şi ATV-uri cu sau fără ataş;

d) tractoare rutiere;

e) autovehicule destinate transportului de mărfuri;

f) remorci şi semiremorci;

g) alte vehicule, precum vehicule cu regim special şi utilaje.

(2) Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0. În funcţie de istoricul de daună al asiguratului, societăţile de asigurare RCA vor aplica clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Depăşirea nivelului maxim al tarifelor de primă prevăzut în anexă de către societăţile de asigurare RCA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.

(2) în afara sancţiunii contravenţionale prevăzute la alin. (1), în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica şi sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţiile se constată de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de către Consiliul A.S.F. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2016.

Nr. 826.

 

ANEXA

 

Tarifele de primă maxime pe categorii de vehicule

 

Autoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată mai mică de 3,51 şi maximum 9 locuri - persoane fizice

 

Capacitate cilindrică

(cmc)

Grupă de vârstă

(ani)

Prima maximă

<12001

≤ 25

997

26-30

810

31-40

617

41-50

624

51-60

618

> 60

547

1201 - 1400

≤ 25

985

26-30

800

31-40

610

41-50

617

51-60

611

> 60

541

1401 - 1600

25

1.166

26-30

942

31-40

712

41-50

721

51-60

714

> 60

629

1601 - 1800

25

1.294

26-30

1.042

31-40

784

41-50

794

51-60

786

> 60

691

1801 - 2000

25

1.516

26-30

1.217

31-40

909

41-50

922

51-60

912

> 60

798

2001 - 2500

25

2.129

26-30

1.698

31-40

1.255

41-50

1.273

51-60

1.259

> 60

1.095

> 2500

≤ 25

3.087

26-30

2.450

31-40

1.796

41-50

1.822

51-60

1.801

> 60

1.559

 

1 În această categorie sunt induse şi toate autoturismele cu motoare electrice.

 

Masa maximă

Prima maximă

< 2300

749

2300-3499

1.090

3500-7499

1.918

7500-15999

1.509

≥ 16000

2.979

 

Remorci, semiremorci - persoane fizice

 

Masa maximă

Prima maximă

750

132

751-3500

320

3501-10000

186

> 10000

327

 

Tractoare rutiere - persoane fizice

 

Putere

(CP)

Prima maximă

45

208

> 45

308

 

CC

(cmc)

Prima maximă

50

294

> 50

581

 

Alte vehicule - persoane fizice

 

Categorie

Prima maximă

Vehicule speciale

929

Utilaje

405

 

Persoane juridice

Autoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată mai mică de 3,51 şi maximum 9 locuri - persoane juridice

 

Capacitate cilindrică (cmc)

Prima maximă

≤ 12002

885

1201-1400

1.143

1401-1600

992

1601-1800

928

1801-2000

965

2001-2500

1.030

> 2500

1.285

 

2 În această categorie sunt incluse şi toate autoturismele cu motoare electrice.

 

Autovehicule destinate transportului de marfă - persoane juridice

 

Masa maximă

Prima maximă

< 2300

943

2300-3499

1.138

3500-7499

1.530

7500-15999

1.889

≥ 16000

7.534

 

Masa maximă

Prima maximă

≤ 750

148

751-3500

223

3501-10000

481

> 10000

588

 

Tractoare rutiere - persoane juridice

 

Putere

(CP)

Prima maximă

≤ 45

487

> 45

435

 

Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş – persoane juridice

 

CC

(cmc)

Prima maximă

≤ 50

352

> 50

491

 

Alte vehicule - persoane juridice

 

Categorie

Prima maximă

Vehicule speciale

1.079

Utilaje

558

 

Autovehicule transport persoane cu mai mult de 9 locuri - persoane fizice şi persoane juridice

 

Număr locuri

Prima maximă

≤ 17

982

18-40

3.343

> 40

6.600

Tramvaie, troleibuze

1.558

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

 

DECIZIE

privind aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

 

Având în vedere:

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate11;

- Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Serviciului proiecte, programe - Direcţia generală drepturile persoanelor cu dizabilităţi nr. 10.974/ANPD din 3 noiembrie 2016,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi,

Mihai Tomescu

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2016.

Nr. 271.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

 

Art. 1. - Programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2016, finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, are ca scop dezvoltarea de servicii sociale care să conducă la participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi în societate.

Art. 2. - (1) Pot primi fonduri necesare finanţării proiectelor: direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(2) Proiectele pot fi realizate în nume propriu, în parteneriat cu alţi furnizori de servicii sociale publici sau privaţi, acreditaţi în condiţiile legii, şi/sau unităţi administrativ-teritoriale.

Art. 3. - Sunt finanţate proiecte ce corespund următorului obiectiv general stabilit de Autoritatea finanţatoare:

Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate, dezinstituţionalizarea şi prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate

Obiectiv specific:

Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, centre respira şi locuinţe protejate în vederea prevenirii instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate şi dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi

Art. 4. - (1) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor din cadrul programului de interes naţional se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, organizată de către Autoritatea finanţatoare.

(2) Etapele procedurii de selecţie sunt:

a) publicarea anunţului de participare;

b) publicarea pe site-ul propriu de către Autoritatea finanţatoare a Ghidului solicitantului programului de interes naţional;

c) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autorităţii finanţatoare;

d) verificarea conformităţii administrative, a eligibilităţii şi îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;

e) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice şi financiare;

f) efectuarea vizitelor de precontractare;

g) comunicarea rezultatelor;

h) încheierea convenţiilor de finanţare nerambursabilă;

i) publicarea anunţului de atribuire a convenţiei sau convenţiilor de finanţare nerambursabilă.

Art. 5. - (1) Autoritatea finanţatoare publică anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul propriu www.anpd.gov.ro. În anunţul de participare este menţionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

(2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului de participare.

(3) Din motive temeinice. Autoritatea finanţatoare are dreptul de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 15 zile, cu motivaţia corespunzătoare cuprinsă în anunţul de participare.

Art. 6. - (1) Numărul de solicitanţi la sesiunea de selecţie publică de proiecte din cadrul programului de interes naţional nu este limitat.

(2) Autoritatea finanţatoare va repeta procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant.

(3) în cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui convenţia de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii.

Art. 7. - Ghidul solicitantului programului de interes naţional este aprobat prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare şi cuprinde în principal următoarele informaţii:

a) informaţii generale privind Autoritatea finanţatoare;

b) cerinţele minime de calificare solicitate de Autoritatea finanţatoare şi documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective;

c) termenii de referinţă;

d) instrucţiuni privind datele-limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite;

e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;

f) informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea convenţiei de finanţare nerambursabilă;

g) modelul convenţiei de finanţare nerambursabilă.

Art. 8. - Autoritatea finanţatoare are dreptul, prin corrigendum, să completeze Ghidul solicitantului programului de interes naţional şi este obligată să comunice prin postarea pe site-ul propriu orice astfel de completare, ultima putând fi postată cu maximum 8 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Art. 9. - Propunerea de proiect din cadrul programului de interes naţional se depune la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, situată în Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, până la data-limită prevăzută în anunţul de participare, cu respectarea cerinţelor din Ghidul solicitantului programului de interes naţional.

Art. 10. - (1) Componenţa nominală a comisiei de evaluare a propunerilor de proiect din cadrul programului de interes naţional, denumită în continuare comisie, se stabileşte prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

(2) Propunerile de proiect depuse sunt selectate de comisie în termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.

(3) în cazuri temeinic motivate, Autoritatea finanţatoare poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.

(4) în cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanţi.

(5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obţinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea convenţiei de finanţare nerambursabilă, cuprinse în Ghidul solicitantului programului de interes naţional.

(6) Comisia întocmeşte şi înaintează conducătorului autorităţii finanţatoare, spre aprobare, raportul în vederea atribuirii convenţiilor de finanţare nerambursabilă, precum şi cuantumul finanţării ce urmează a fi acordat pentru fiecare proiect, în limita fondurilor publice alocate în acest sens.

(7) Rezultatul selecţiei se comunică în scris solicitanţilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei şi publicării acestuia pe site-ul propriu, cu precizarea motivelor respingerii.

(8) Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării raportului, urmând ca Autoritatea finanţatoare să le soluţioneze în cel mult 5 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a contestaţiilor.

(9) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de o comisie de contestaţii a cărei componenţă nominală este aprobată prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

(10) Pentru fondurile ne contra etate, Autoritatea finanţatoare poate iniţia o nouă selecţie publică de proiecte.

Art. 11. - (1) Convenţiile de finanţare nerambursabilă se încheie între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator, şi solicitant, în calitate de beneficiar, şi se semnează în termen de cel puţin 15 zile calendaristice de la comunicarea privind selecţia propunerilor de proiecte.

(2) Modelul-cadru al convenţiei de finanţare nerambursabilă se constituie anexă la Ghidul solicitantului programului de interes naţional.

(3) Contribuţia beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare.

(4) Existenţa unor surse de finanţare, altele decât cele ale Autorităţii finanţatoare şi ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la menţionarea explicita a acestora, a destinaţiei fondurilor şi a cuantumului resurselor atrase.

(5) Pentru aceeaşi activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Autoritatea finanţatoare în decursul unui an fiscal.

Art. 12. - (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a convenţiei sau a convenţiilor de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii selecţiei publice.

(2) Finanţarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activităţilor proiectului şi cheltuielile aferente. Virarea sumelor prevăzute în convenţia de finanţare nerambursabilă se va face, la cererea beneficiarilor, pe măsură ce aceştia înaintează rapoartele cu privire la activităţile desfăşurate, prevăzute în Ghidul solicitantului programului de interes naţional, însoţite de documentele justificative.

(3) Atunci când pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale beneficiarul achiziţionează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări său servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016.

(4) Plata finală de 10% se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finanţării a obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea şi validarea raportului final de activitate, prezentarea şi validarea raportului financiar final, prezentarea dovezii folosirii contribuţiei angajate prin convenţia de finanţare nerambursabilă şi finalizarea de către Autoritatea finanţatoare a etapelor de monitorizare.

Art. 13. - Monitorizarea implementării proiectelor şi verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” se asigură de către Autoritatea finanţatoare, în conformitate cu metodologia de monitorizare, aprobată prin decizie a conducătorului autorităţii finanţatoare.

Art. 14. - (1) Finanţarea acordată pentru derularea proiectelor din cadrul programului de interes naţional se suspendă în situaţia în care Autoritatea finanţatoare se sesizează sau este sesizată de alte autorităţi de control competente cu privire la utilizarea neconformă a fondurilor alocate şi, după caz, se sistează în situaţia în care Autoritatea finanţatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în convenţiile de finanţare încheiate.

(2) Autoritatea finanţatoare poate cere, în condiţiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, parţială sau integrală, a finanţării.

(3) Pe baza documentelor justificative, Autoritatea finanţatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul bugetar.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.