MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 897/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 897         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 557 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.660. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 557

din 12 iulie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Tribunalul Specializat Cluj, din oficiu, în Dosarul nr. 874/1.285/2014/a1* al acestei instanţe şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.760D/2015.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 7 iulie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată când Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a amânat pronunţarea pentru data de 12 iulie 2016, dată la care este pronunţată prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 25 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 874/1,285/2014/a1*, Tribunalul Specializat Cluj, din oficiu, a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile criticate sunt neconstituţionale, întrucât, obligând instanţa de fond să pronunţe o soluţie ce nu este conformă convingerilor sale şi legii aplicabile în materie, încalcă dispoziţiile art. 124 alin. (3) din Constituţie. O instanţă de control judiciar nu poate impune niciodată soluţia pe care trebuie să o dea instanţa de fond. Or, din dispozitivul Deciziei instanţei de control judiciar nr. 933 din 16 iunie 2015 a Curţii de Apel Cluj, rezultă că sentinţa instanţei de fond a fost anulată, în sensul admiterii cererii formulate de către creditorii apelanţi, dosarul fiind trimis judecătorului-sindic „în vederea deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei”. Opinia instanţei de fond este aceea că în condiţiile în care instanţa de control judiciar a considerat că procedura trebuie deschisă, aceasta trebuia să şi dispună expres în acest sens. Analizând fondul cererii şi apreciind-o ca fiind întemeiată, instanţa de control judiciar este îndrituită, legal, să ia toate măsurile şi să facă toate operaţiunile pe care şi judecătorul fondului (judecător-sindic) le poate realiza. Dezlegarea dată problemelor de drept de către instanţa de apel, obligatorii pentru instanţa de fond, conform prevederilor art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă, se referă la acele chestiuni subsidiare, incidentale, adiacente etc., care nu rezolvă însuşi fondul litigiului; dacă fondul litigiului a fost soluţionat de către instanţa de control judiciar, ea dezlegându-l în mod clar şi fără ca prima instanţă să mai poată interveni în acest sens, decizia pronunţată trebuie să conţină şi soluţia dată asupra chestiunii deduse judecăţii.

5. În concluzie, arată că art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 este neconstituţional, putând fi eliminat din lege, iar instanţa de control judiciar va trebui să procedeze şi în acest caz la fel cum procedează în orice altă cauză civilă, fără a fi necesară vreo reglementare expresă în acest sens. De altfel, aşa cum era Legea insolvenţei înainte de modificarea şi completarea adusă prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, soluţia legislativă cuprinsă la art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 nici nu a existat.

6. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care arată că norma legală contestată se înscrie în rândul regulilor specifice, derogatorii de la dreptul comun, a căror reglementare a fost necesară pentru configurarea mecanismului propriu de derulare a acestei proceduri speciale, colective, care, urmărind acoperirea datoriilor debitorului insolvent faţă de creditorii săi, se desfăşoară într-o succesiune de acte şi operaţiuni strict determinate de lege şi a căror finalitate este prestabilită, iar posibilitatea legiuitorului de a consacra norme derogatorii de la normele dreptului comun, dat fiind caracterul specific al procedurii insolvenţei, a fost deja consacrată de Curtea Constituţională într-o jurisprudenţă constantă. De asemenea, menţionează că prevederile legale contestate nu impietează asupra exercitării actului de justiţie în condiţii de deplină independenţă, ci sunt menite să asigure integrarea fazei distincte de declanşare a procedurii, în situaţia particulară a admiterii apelului împotriva hotărârii judecătorului-sindic de respingere a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, în cadrul procedural specific Legii nr. 85/2006. În acest context, făcând trimitere la prevederi legale din cuprinsul Legii nr. 85/2006, arată că una dintre raţiunile pentru care legiuitorul a statuat cu privire la faptul că atribuţia pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii şi, după caz, de intrare în faliment atât în procedura generală, cât şi prin procedura simplificată, aparţine numai judecătorului-sindic a fost aceea cu privire la setul de măsuri pe care trebuie să le dispună concomitent cu deschiderea procedurii. În acest sens este şi jurisprudenţă Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv Decizia nr. 5 din 4 aprilie 2011, iar orientarea stabilită pe cale jurisprudenţială prin această decizie se regăseşte atât în dispoziţiile Legii nr. 85/2006, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cât şi în dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: „Curtea de apel învestită cu soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, admiţând apelul, va anula hotărârea şi va trimite cauza judecătorului-sindic pentru deschiderea procedurii insolvenţei”.

11. Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 344 lit. a) din titlul V - Dispoziţii tranzitorii şi finale din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014. Însă, având în vedere prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora „Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date”, precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra prevederilor criticate din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 124 alin, (3) potrivit căruia .,(3) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii”.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, astfel cum a reţinut în jurisprudenţa sa constantă în materia insolvenţei, specificul procedurii a impus adoptarea unor reguli de procedură speciale, care derogă de la normele dreptului comun, stabilirea acestora constituind atributul exclusiv al legiuitorului, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 294 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 10 iulie 2014). Astfel, dispoziţiile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, criticate în prezenta cauză, fac parte din cap. II - „Participanţii la procedura insolvenţei”, secţiunea 1 - „Instanţele judecătoreşti” şi prevăd că, atunci când curtea de apel este învestită cu soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei şi admite apelul, aceasta va anula hotărârea şi va trimite cauza judecătorului-sindic pentru deschiderea procedurii insolvenţei.

14. Evaluând dinamica legislativă a procedurii insolvenţei, Curtea observă că art. 8 din Legea nr. 85/2006 a fost, în integralitate, modificat prin art. 59, punctul 2 din titlul IV - „Modificarea şi completarea unor legi speciale” din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012.

15. Potrivit art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006, curtea de apel este instanţa de apel pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic în temeiul art. 11 [art. 11 reglementează principalele atribuţii ale judecătorului-sindic], iar hotărârile Curţii de apel sunt definitive. Apelul este judecat de complete specializate, de urgenţă. Citarea părţilor în apel şi comunicarea deciziilor pronunţate se fac potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Instanţele judecătoreşti vor transmite actele de procedură în cauză, din oficiu, pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În vederea soluţionării apelului, se trimit la curtea de apel, în copie certificată, de grefierul-şef al tribunalului, numai actele care interesează soluţionarea căii de atac, selectate de judecătorul-sindic. În cazul în care instanţa de apel consideră necesare şi alte acte din dosarul de fond, va pune în vedere părţilor interesate să le depună în copie certificată.

16. De asemenea, art. 8 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 85/2006 statuează că, prin derogare de la prevederile Codului de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanţa de apel, cu excepţia cazului judecării apelului împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului-sindic:

a) sentinţa de respingere a contestaţiei debitorului, introdusă în temeiul art. 33 alin. (4) [potrivit art. 33 alin. (4): „dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul este în stare de insolvenţă, îi va respinge contestaţia şi va deschide, printr-o sentinţă, procedura generală, situaţie în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii deţinând împreună sau separat minimum 20% din valoarea masei credale şi numai dacă aceştia îşi exprimă intenţia de a depune un plan în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1), respectiv la art. 60 alin. (2)\, b) sentinţa prin care se decide intrarea în procedura simplificată: c) sentinţa prin care se decide intrarea în faliment, pronunţată în condiţiile art. 107 [cu privire la situaţiile/cazurile în care judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, în condiţiile art. 32, intrarea în faliment]: d) sentinţa de soluţionare a contestaţiei la planul de distribuire a fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, introdusă în temeiul art. 122 alin. (3).

17. Pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel căruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluţiona toate apelurile următoare privind aceeaşi procedură, exercitate împotriva aceleiaşi hotărâri sau a hotărârilor succesive pronunţate de judecătorul-sindic în acelaşi dosar de insolvenţă [art. 8 alin. (5) din Legea nr. 85/2006].

18. De asemenea, Curtea observă că, în materia insolvenţei ce face obiectul cauzei de faţă, s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în virtutea prerogativelor sale constituţionale prevăzute la art. 126 alin. (3) din Constituţie, prin Decizia nr. 5 din 4 aprilie 2011 referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind efectele admiterii recursului împotriva hotărârii prin care judecătorul-sindic respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, raportat la caracterul special al acestei proceduri, publicată îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011. Aşadar, chiar înainte de introducerea în Legea nr. 85/2006 a prevederilor legale criticate prin Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare a Codului de procedură civilă, au fost analizate limitele rejudecării cauzei de către curtea de apel, în cazul modificării în totalitate a hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic, divergenţa de jurisprudenţă fiind determinată de aprecierile diferite asupra aplicării dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, coroborate cu dispoziţiile art. 312 alin. 2-4 din Codul de procedură civilă din 1865. Prin această decizie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii în sensul că, în aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 85/2006 coroborate cu dispoziţiile art. 312 alin. 2-4 din Codul de procedură civilă din 1865, curtea de apel, învestită cu soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, admiţând recursul, va casa hotărârea şi va trimite cauza judecătorului-sindic pentru deschiderea procedurii insolvenţei.

19. În acest context, Curtea observă că, potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, criticate în mod punctual în prezenta cauză, curtea de apei învestită cu soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, admiţând apelul, va anula hotărârea şi va trimite cauza judecătorului-sindic pentru deschiderea procedurii insolvenţei, dispoziţii care, în opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, „obligă instanţa de fond să pronunţe o soluţie ce nu este conformă convingerilor sale şi legii aplicabile în materie”, fiind astfel contrare art. 124 alin. (3) din Constituţie, deoarece „o instanţă de control judiciar nu poate impune niciodată soluţia pe care trebuie să o dea instanţa de fond”.

20. Faţă de aceste prevederi legale şi susţineri ale autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea nu poate reţine pretinsa contrarietate a dispoziţiilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 cu dispoziţiile constituţionale ale art. 124 alin. (3) potrivit căruia „(3) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii”, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (1) şi (2) din Constituţie, „Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege”, iar „competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”. Prevederile criticate sunt norme de procedură, fiind tocmai o aplicare a prevederilor constituţionale care sunt transpuse la nivel infraconstituţional, având în vedere specificul procedurii insolvenţei, care este o procedură specială, şi în consecinţă s-a impus adoptarea unor reguli de procedură speciale, respectiv crearea unui cadru unitar, colectiv, concursual şi egalitar în care creditorii unui debitor comun să îşi poată valorifica drepturile împotriva debitorului aflat în stare de insolvenţă (a se vedea Decizia nr. 182 din 16 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2000, sau Decizia nr. 169 din 19 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 205 din 10 aprilie 2013), cadru legislativ special în care se înscriu şi dispoziţiile criticate în prezenta cauză.

21. Din economia prevederilor Legii nr. 85/2006, în ansamblu, Curtea observă că judecătorul-sindic este cel care are exclusivitatea deschiderii procedurii insolvenţei, astfel cum reiese din atribuţiile acestuia prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora „principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt: a) pronunţarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii şi, după caz, de intrare în faliment atât prin procedura generală, cât şi prin procedura simplificată”, context în care judecătorul-sindic, în virtutea atribuţiilor date de legiuitor, în acelaşi timp cu deschiderea procedurii insolvenţei dispune şi instituie şi alte măsuri aferente procedurii. Dacă s-ar admite că instanţa de control judiciar trebuie obligată, prin lege, într-o asemenea ipoteză, să declare deschisă procedura, pe de o parte, ar echivala, cu încălcarea normelor de competenţă materială, pe de altă parte, cu lipsirea participanţilor la procedură de o cale de atac, curtea de apel fiind singura instanţă de recurs/apel în materie.

22. Curtea reţine că independenţa judecătorului nu înseamnă că acesta nu trebuie să se supună instanţei de control judiciar, autoritatea de lucru judecat a hotărârii instanţei de control judiciar neputând fi pusă la îndoială de instanţa controlată, deoarece de esenţa controlului judiciar este verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârii pronunţate. Ca atare, respectarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţa de control judiciar nu conduce la încălcarea independenţei judecătorului.

23. Faţă de cele prezentate, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 în raport cu dispoziţiile constituţionale ale art. 124 alin. (3) urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Tribunalul Specializat Cluj, din oficiu, în Dosarul nr. 874/1285/2014/a1* al acestei instanţe şi constată că dispoziţiile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Specializat Cluj şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 iulie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare

 

În conformitate cu prevederile:

- art. 57 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 30 şi 31 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.385/2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director adjunct la bibliotecile centrale universitare şi de director general la Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu” din Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, se abrogă.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia programe universitare şi corelare cu piaţa muncii din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi bibliotecile centrale universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu-Dănuţ Vlad,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 5.660.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie este elaborată pe baza prevederilor art. 57 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 şi 31 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Ocuparea funcţiei de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare se face prin concurs sau examen.

(2) în cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

Art. 3. - La concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Art. 4. - Poate participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Art. 5. - (1) Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, persoanele care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de director general la bibliotecile centrale universitare sunt următoarele:

a) sunt cadre didactice universitare şi au cel puţin titlul de conferenţiar universitar;

b) au absolvit cursuri de specialitate în domeniul biblioteconomie, bibliologic, ştiinţa informării sau managementul informaţiei şi/sau au publicat lucrări ştiinţifice în domeniu;

c) au 5 ani vechime în conducerea unor structuri infodocumentare;

d) au recomandare/caracterizare din partea senatului universităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, care vizează calităţile profesionale, manageriale şi morale;

e) au cunoştinţe de utilizare a calculatorului, procesare texte;

f) cunosc două limbi străine de circulaţie internaţională.

(2) Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, persoanele care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de director general adjunct la bibliotecile centrale universitare sunt următoarele:

a) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) au absolvit cursuri de specialitate în domeniul biblioteconomie, bibliologic, ştiinţa informării sau managementul informaţiei şi/sau au publicat lucrări ştiinţifice în domeniu;

c) dovedesc calităţi în funcţii de conducere, îndrumare şi control anterioare;

d) au vechime de cel puţin 8 ani în domeniu (bibliotecă, centru de informare şi documentare, cadru didactic în învăţământul de specialitate, arhivă, muzeu etc.);

e) au recomandare/caracterizare din partea consiliului de administraţie al instituţiei de unde provin, care vizează calităţile profesionale, manageriale şi morale;

f) au cunoştinţe de utilizare a calculatorului;

g) cunosc două limbi străine de circulaţie internaţională.

 

CAPITOLUL II

Publicitatea concursului

 

Art. 6. - (1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare se organizează de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) Secretarul de stat care coordonează activitatea bibliotecilor de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice stabileşte data organizării şi desfăşurării concursului.

(3) Textul anunţului pentru concurs şi bibliografia se stabilesc de către compartimentul de specialitate din minister şi se aprobă de către secretarul de stat.

(4) Bibliografia prevăzută în anexa nr. 6 cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documentare expres indicate.

(5) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice afişează pe site-ul instituţiei, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului, anunţul privind concursul. De asemenea, anunţul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul instituţiei.

(6) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice afişează, la sediul propriu, anunţul, care va cuprinde următoarele elemente:

a) nivelul funcţiei scoase la concurs;

b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;

c) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post;

d) condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant prevăzute la art. 4;

e) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;

f) bibliografia;

g) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

(7) Informaţiile prezentate se menţin la locul de afişare şi pe pagina de internet până la finalizarea concursului.

(8) Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în termenele prevăzute de alin. (1).

(9) în condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului, publicitatea modificării respective se face prin aceleaşi mijloace prin care s-a făcut publicitatea concursului.

(10) Candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind concursul.

(11) Sunt acceptate la înscriere numai dosarele candidaţilor care întrunesc integral condiţiile din prezenta metodologie.

 

CAPITOLUL III

Dosarul de concurs

 

Art. 7, - (1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la Compartimentul Biblioteci din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere adresată ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale ordinului de acordare a titlului didactic şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, certificate „conform cu originalul”;

d) copie a carnetului de muncă sau documentului echivalent, certificate „conform cu originalul”, completat la zi, eliberat de instituţia de la care provine candidatul, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) cazierul judiciar, în original, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie;

h) recomandare din partea instituţiei de la care provine candidatul;

i) oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează, depusă în plic sigilat;

j) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

k) opisul dosarului, în dublu exemplar; un exemplar se restituie sub semnătură persoanei care a depus dosarul.

 

NOTĂ:

În dosar se numerotează fiecare filă, iar numărul total de file se consemnează în opis.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) în cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

(5) Dosarul este înregistrat dacă sunt respectate în totalitate condicile prevăzute la alin. (1). După înregistrare nu se admite completarea cu documente a dosarului de concurs.

(6) în caz de respingere, motivele sunt consemnate în opisul dosarului, care este semnat de directorul direcţiei de specialitate şi de către persoana care depune dosarul pentru luarea la cunoştinţă.

 

CAPITOLUL IV

Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor

 

Art. 8. - (1) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice numeşte prin ordin comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pe baza propunerilor compartimentului de specialitate din minister, până cel târziu la data publicării anunţului de concurs.

(2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul biblioteconomie.

(3) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare are următoarea componenţă:

- preşedinte - secretarul de stat care coordonează activitatea bibliotecilor;

- membri: 2 specialişti în domeniu (cadre didactice din învăţământul superior de biblioteconomie şi ştiinţa informării, directori generali sau directori generali adjuncţi ai bibliotecilor centrale universitare, rectori, prorectori, decani);

- secretariatul comisiei este asigurat de către un consilier din cadrul compartimentului Biblioteci din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(4) Secretarul comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(5) Membrii comisiilor de concurs, înainte de desfăşurarea concursului, vor declara pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv ori relaţii conflictuale cu vreun candidat.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

Art. 9. - Comisia de concurs prevăzută la art. 8 alin. (3) din prezenta metodologie are următoarele atribuţii principale:

a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;

b) elaborează subiectele pentru proba scrisă după cum urmează:

- un set de 9 itemi din legislaţia de specialitate;

- un set de 6 itemi din management instituţional şi administrativ;

- un set de 15 itemi de specialitate;

c) stabileşte, în ziua concursului, subiectele pentru testul-grilă, selectând dintre itemii elaboraţi;

d) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;

e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;

f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;

g) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului;

h) membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.

Art. 10. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise şi a interviului;

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

Art. 11. - Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii principale:

a) primesc dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile, după caz;

b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;

c) întocmesc, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia şi raportul concursului, care vor fi semnate de către toţi membrii comisiei;

d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;

e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

 

CAPITOLUL VI

Probele de concurs şi evaluarea candidaţilor

 

Art. 12. - (1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) evaluarea curriculumului vitae;

b) proba scrisă;

c) interviul.

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Art. 13. - a) Evaluarea curriculumului vitae constă în analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute în educaţie şi formare, a aptitudinilor şi competenţelor personale, pe baza itemilor şi a punctajului din anexa nr. 2.

Pentru funcţiile de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare punctajul maxim este de 100 puncte. Punctajul minim de promovare a probei este de 70 puncte.

b) Proba scrisă constă în rezolvarea unui test-grilă

Testul constă în rezolvarea a 10 itemi: 3 itemi din legislaţia de specialitate, 2 itemi din management instituţional şi administrativ şi 5 itemi de specialitate. Fiecare item este punctat cu 1 punct.

Pentru funcţiile de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare punctajul maxim este de 100 puncte. Punctajul minim de promovare a probei este de 70 puncte.

Durata de susţinere a testului este de 1 oră.

c) Interviul se susţine în faţa comisiei de concurs, care apreciază calitatea şi susţinerea ofertei manageriale, precum şi răspunsul la întrebările referitoare la legislaţia de specialitate, management instituţional şi administrativ, deontologie profesională, pe baza itemilor şi punctajului din anexa nr. 4.

Pentru funcţiile de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare punctajul maxim este de 100 puncte. Punctajul minim de promovare a probei este de 70 puncte.

 

CAPITOLUL VII

Desfăşurarea concursului

 

Art. 14. - (1) Concursul se desfăşoară la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) Programul desfăşurării concursului se stabileşte de către secretarul de stat care coordonează activitatea bibliotecilor.

(3) Schimbările care pot surveni, din motive obiective, privind locul, data şi programul de desfăşurare a concursului sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor, în scris, prin e-mail, cu cel puţin 48 de ore înaintea acestuia, de către persoanele împuternicite din cadrul ministerului. În situaţii excepţionale, când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, constatarea imposibilităţii desfăşurării concursului se consemnează de către secretarul comisiei într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de concurs.

(4) Reprogramarea concursului se face în baza comunicării Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a imposibilităţii desfăşurării concursului la data stabilită.

 

CAPITOLUL VIII

Stabilirea şi afişarea rezultatelor

 

Art. 15. - (1) Evaluarea probelor de concurs se face de către preşedintele comisiei de concurs şi de către membrii acesteia, în plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit itemilor menţionaţi în anexele nr. 2, 3 şi 4.

(2) Punctajul acordat la fiecare probă, pentru fiecare candidat, va fi consemnat în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 5.

(3) în situaţia obţinerii unor medii egale de către candidaţi, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, în ordine:

- vechimea în specialitate;

- grade ştiinţifice şi didactice;

- cursuri de perfecţionare;

- media de absolvire a facultăţii.

Art. 16. - Secretarul comisiei întocmeşte procesul-verbal în care consemnează parcurgerea etapelor prevăzute de prezenta metodologie şi rezultatele concursului. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele comisiei de concurs şi de membrii acesteia.

Art. 17. - Rezultatele concursului se afişează, în ordine descrescătoare a punctajelor totale obţinute de candidaţi, la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, după încheierea concursului, în aceeaşi zi.

Art. 18. - (1) Contestaţiile se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor la compartimentul Biblioteci al ministerului, care le va transmite comisiei de contestaţii, formată din trei membri şi numită prin ordin al ministrului.

(2) Comisia le va soluţiona în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(3) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi se comunică în scris răspunsul către contestatar.

(4) Nu se pot contesta rezultatele concursului altui candidat.

(5) Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, se afişează la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi pe pagina de internet a instituţiei.

(6) Dintre candidaţii admişi după soluţionarea contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare este declarat „reuşit” candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - (1) Numirea candidatului declarat „admis” la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare, după expirarea perioadei de depunere şi de rezolvare a contestaţiilor, se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(2) Ordinul de numire se comunică bibliotecii centrale universitare, în vederea întocmirii deciziei de numire, a contractului individual de muncă, conform legii, şi a fişei postului, ale căror modele se află prevăzute în anexele nr. 7 şi 8, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 20. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

MODEL

de curriculum vitae european

 

<numele aplicantului>

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume

(Nume, prenume)

Adresă

(numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara)

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Naţionalitate

 

Data naşterii

(ziua, luna, anul)

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 

* Perioada (de la - până la)

(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.)

* Numele şi adresa angajatorului

 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

* Funcţia sau postul ocupat

 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

* Perioada (de la - până la)

(Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă.)

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

* Domeniul studiat/Aptitudini ocupaţionale

 

* Tipul calificării/Diploma obţinută

 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă

 

Limba maternă

 

Limbi străine cunoscute

* abilitatea de a citi

* abilitatea de a scrie

* abilitatea de a vorbi

(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător.)

Aptitudini şi competenţe artistice Muzică, desen, pictură, literatură etc.

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit.)

Aptitudini şi competenţe sociale

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială (de exemplu, cultură, sport etc.)

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit.)

Aptitudini şi competenţe organizatorice De exemplu, coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu, în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu.

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit!)

Aptitudini şi competenţe tehnice

(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente etc.)

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit!)

Permis de conducere

 

Alte aptitudini şi competenţe

Competenţe care nu au mâi fost menţionate anterior

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit!)

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

(Indicaţi şi alte informaţii utile care nu au fost menţionate, de exemplu, persoane de contact, referinţe etc.)

ANEXE

(Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul.)

 

NOTE:

1. Înlocuiţi rubrica <numele aplicantului> cu propriul nume.

2. Toate textele marcate cu * au rol informativ şi nu apar în CV.

3. Textul dintre () va fi înlocuit cu informaţiile cerute.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Examinat ......................................................

Examinator:

Data .............................

Nume ......................................................  Semnătura

 

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de director general/general adjunct la bibliotecile centrale universitare

 

EVALUARE CURRICULUM VITAE

 

Punctaj maxim*

Punctaj obţinut

a) Studii:

- Studii aprofundate, masterat, studii academice postuniversitare, în specialitate sau în

10p

 

management instituţional şi finanţare;

- Doctorat, în specialitate, în ştiinţe socioumane sau în management instituţional

10 p

 

b) Participarea la stagii de formare/de perfecţionare în specialitate şi/sau în managementul instituţional:

- în ţară;

10 p

 

- în străinătate.

10p

 

c) Experienţa în activitatea de:

- formator, director/director adjunct;

10 p

 

- funcţii de conducere, îndrumare şi control, membru în consiliul de administraţie etc.

10p

 

d) - Lucrări de management instituţional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN - Articole de specialitate publicate

10 p

 

e) Iniţiere, coordonare, participarea la proiecte-pilot, la proiecte de reforma învăţământului, la proiecte comunitare, la proiecte de integrare europeană, la alte proiecte internaţionale

10 p

 

f) Cunoaşterea unei/unor limbi străine de circulaţie internaţională dovedită prin documente emise de o autoritate în materie (Pentru cei care au pe diplomă, ca specializare, o limbă străină, este suficientă prezentarea copiei legalizate de pe diplomă.)

10 p

 

g) Cunoştinţe de operare pe calculator, evaluabile pe baza documentelor prezentate

10p

 

TOTAL PUNCTAJ

100 p

 


* Punctajul maxim va fi defalcat de către comisia de concurs.

 

ANEXA Nr. 3

Ia metodologie

 

 

Examinator;

Examinat ..........................................

Nume ........................................... Semnătura

Data .................................................

 

 

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de director general/general adjunct la bibliotecile centrale universitare

 

REZULTATELE LA TESTUL-GRILĂ

 

Itemi test-grilă

Punctaj alocat

Punctaj obţinut

1

10

 

2

10

 

3

10

 

4

10

 

5

10

 

6

10

 

7

10

 

8

10

 

9

10

 

10

10

 

Total grilă

100

 

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

 

Examinator;

Examinat ..........................................

Nume ........................................... Semnătura

Data .................................................

 

 

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de director general/general adjunct la bibliotecile centrale universitare

 

EVALUARE - INTERVIU ŞI SUSŢINEREA OFERTEI MANAGERIALE

 

Criterii

Punctaj maxim*

Punctaj obţinut

interviu

ofertă

interviu

ofertă

a) Aspecte organizatorice: proiectarea, monitorizarea, evaluarea activităţii filialelor din subordine, participare şi implicare organizaţională, formarea şi conducerea echipelor, capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, capacitate managerială, managementul reuniunilor de lucru

10 p

X

 

 

b) Aspecte financiar-juridice: cunoaşterea legislaţiei generale şi a legislaţiei din domeniul biblioteconomiei; metode şi mijloace de atragere a resurselor extrabugetare şi de finanţare (noţiuni privind încheierea contractului de sponsorizare, de donaţie etc.)

10 p

X

 

 

c) Trăsături de personalitate relevate de interviu: capacitate de percepţie globală şi sinteză creativă, de adaptare, de relaţionare şi comunicare, perspicacitate, prezenţa de spirit, capacitate de negociere, de argumentare, de convingere, empatie, energie, disponibilitate şi rezistenţă la efort şi stres, respectarea deontologiei profesionale

10 p

X

 

 

d) Competenţe personale în: motivaţia candidatului, identificarea activităţilor/acţiunilor concrete necesare atingerii obiectivelor stabilite, alocarea resurselor umane şi nonumane pentru realizarea activităţilor, alegerea, desemnarea/delegarea persoanelor/echipelor care vor conduce activităţile stabilite, eficienţa comunicării formale şi informale, manifestarea selectivă a puterii

10 p

X

 

 

e) Viziunea, concepţia şi redactarea ofertei manageriale; se va avea în vedere dacă oferta managerială respectă principiile generale ale proiectării, este adaptată culturii organizaţionale, aplică metodele şi tehnicile de marketing, este realizată pe baza unei diagnoze şi a analizei de nevoi ale utilizatorilor bibliotecii şi de formare.

X

60 p

 

 

Total punctaj interviu

40 p

X

 

 

Total punctaj ofertă

X

60 p

 

 

Total probă

100 p

 

 

 


* Punctajul maxim va fi defalcat de către comisia de concurs.

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de director general/general adjunct la bibliotecile centrale universitare

 

BORDEROU DE NOTARE

 

Examinat ..........................................

Data ..........................................

Examinatori

1. .......................................... preşedinte

2, .......................................... membru

3 . .......................................... membru

 

Nr. crt.

Proba

Examinator 1

Examinator 2

Examinator 3

Total

1.

a)

 

 

 

 

2.

b)

 

 

 

 

3.

c)

 

 

 

 

4.

Punctaj total

 

 

 

 

 

Preşedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

2. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

5. Ordonanţa Guvernului nr. 37/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată

6. Ordonanţa Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2001

7. Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 2.338/5.286 privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar

8. Ioan Ursachi, Management, Bucureşti, Editura A.S.E., 2007

9. Gh. Buluţă, Victor Petrescu şi Octavian M. Sachelarie, Biblioteca XXI: management şi marketing, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2012

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Biblioteca

 

FIŞA POSTULUI

Nr.

 

DENUMIREA POSTULUI - DIRECTOR GENERAL

la bibliotecile centrale universitare

 

Grad profesional al ocupaţiei postului - Director general

Nivelul postului – conducere

 

Descrierea postului:

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:

a) este cadru didactic universitar şi are cel puţin titlul de conferenţiar universitar:

b) are cursuri de specialitate în domeniu şi/sau lucrări ştiinţifice în domeniu;

c) dovedeşte calităţi în funcţii de conducere, îndrumare şi control anterioare;

d) are recomandare/caracterizare (aceasta vizează calităţile profesionale, manageriale şi morale) din partea senatului universităţii;

e) are cunoştinţe de utilizare a calculatorului, procesare texte;

f) cunoaşte două limbi străine de circulaţie internaţională;

g) este cetăţean român;

h) nu a suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia;

i) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;

j) la data susţinerii concursului, are vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică decât vârsta maximă de pensionare pentru munca depusă şi limita de vârstă;

k) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi recomandarea Senatului Universităţii sau a organului de conducere al instituţiei.

2. Dificultatea operaţiunilor specifice postului:

a) cunoaşterea învăţământului universitar sub toate aspectele;

b) cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative din domeniul biblioteconomiei;

c) aprecierea ofertelor de recrutare angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională;

d) soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor;

e) consultanţă de specialitate;

f) ţine, semestrial, şedinţe de lucru cu personalul instituţiei, în care se discută toate problemele privind funcţionarea instituţiei, eficienţa activităţii personalului, cazurile de încălcare a regulamentului de către cititori ş.a.;

g) numeşte, transferă şi eliberează din funcţie personalul de specialitate, tehnic, economic, administrativ, precum şi pe şefii de serviciu şi de birou, în conformitate cu prevederile legale;

h) organizarea, controlul-verificarea, evaluarea şi luarea deciziilor.

3. Responsabilitate implicată de post:

a) responsabilitate privind organizarea, managementul, controlul-verificarea, comunicarea, autoritatea informală;

b) responsabilitatea privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicării prevederilor documentelor normative;

c) responsabilitatea soluţionării stărilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamaţii;

d) responsabilitatea propunerilor decizionale.

4. Sfera de relaţii (comunicare/relaţionare) cu:

a) de subordonare: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; secretar de stat care coordonează activitatea bibliotecilor în minister; departamentul de specialitate din minister;

b) funcţionale: cu toate posturile de conducere şi cu toate serviciile din instituţie;

c) colaborare: cu toate posturile similare din celelalte biblioteci universitare din România.

 

Atribuţii pe domenii de competenţă

 

Domeniul de competenţă

Unitatea de competenţă

Atribuţii

Organizare

Stabilirea strategiei de coordonare şi direcţiile de dezvoltare ale bibliotecii

Stabileşte obiectivele activităţii bibliotecii.

Stabileşte metodele şi procedurile de coordonare a activităţilor bibliotecii.

Stabileşte metodele de monitorizare şi evaluare a activităţii bibliotecii.

Organizează şi răspunde de întreaga activitate ştiinţifică şi administrativă a instituţiei.

Planificarea activităţilor din cadrul bibliotecii

Elaborează planul managerial al bibliotecii.

Planifică activităţile tematice ale consiliului de administraţie.

întocmeşte lista de priorităţi.

Iniţiază şi coordonează programul de activităţi ştiinţifice şi culturale din cadrul instituţiei.

Verifică îndeplinirea obiectivelor şi a activităţilor planificate.

Asigurarea repartizării resurselor

financiare necesare desfăşurării activităţii bibliotecii

Stabileşte necesarul de resurse financiare.

Ca ordonator terţiar de credite decide asupra utilizării fondurilor alocate şi aprobă toate actele de plăţi din conturile instituţiei.

Analizează şi decide asupra proiectului de buget.

Repartizează resursele financiare.

întreprinde toate demersurile necesare pentru dezvoltarea bazei materiale a instituţiei.

Controlează eficienţa utilizării resurselor alocate.

Organizarea activităţilor bibliotecii

Identifică obiectivele activităţii bibliotecii.

Controlează şi îndrumă activitatea bibliotecilor filiale şi de specialitate.

Repartizează sarcinile şi responsabilităţile compartimentelor din bibliotecă.

Management

Conducerea/Coordonarea activităţilor bibliotecii

Asigură funcţionarea compartimentelor din bibliotecă.

Monitorizează îndeplinirea sarcinilor.

Deleagă autoritatea.

Asigurarea climatului de muncă eficient în bibliotecă

Sprijină iniţiativele şi stimulează creativitatea colaboratorilor.

Promovează lucrul în echipă şi un stil de conducere cooperant.

Monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în activitatea bibliotecii.

Asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării activităţii bibliotecii

Identifică necesarul de personal din cadrul bibliotecii.

Recrutează, selectează şi promovează personalul din bibliotecă.

Asigură corectitudinea şi transparenţa procesului de selecţie.

Acordă calificative, premii sau sancţiuni personalului din subordine.

Control-verificare

Verificarea activităţilor compartimentelor din subordine

Verifică îndeplinirea planului de îndrumare şi control al bibliotecii.

întreprinde toate demersurile necesare pentru dezvoltarea bazei materiale a instituţiei.

Elaborarea materialelor de sinteză

Colectează informaţiile privind îndeplinirea planului managerial.

Analizează şi sintetizează informaţiile colectate.

Asigură redactarea materialelor de sinteză, pe baza analizei informaţiei colectate.

Reiaţi şi comunicare

Menţinerea legăturilor bibliotecii cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Asigură fluxul informaţional.

Raportează semestrial/anual sau ori de câte ori este solicitat.

Transmite propunerile şi măsurile de îmbunătăţire a activităţii.

Reprezentarea bibliotecii în relaţii publice

Dezvoltă şi menţine legăturile cu partenerii sociali şi cu autorităţile locale.

Dezvoltă şi menţine legăturile cu organizaţiile nonguvernamentale şi cu instituţiile de specialitate.

Promovează imaginea bibliotecii.

Domeniul de competenţă

Unitatea de competenţă

Atribuţii

Pregătire profesională

Perfecţionarea activităţii proprii

Identifică propria nevoie de perfecţionare.

Alege forma convenabilă de perfecţionare.

Participă la diverse forme de perfecţionare.

Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului din subordine

Analizează necesităţile de pregătire a personalului.

Stabileşte modul de participare la forme de perfecţionare/formare.

Facilitează accesul la forma de pregătire optimă.

Organizează activităţi proprii de perfecţionare.

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele:

Funcţia:

Semnătura:

Data întocmirii:

 

Avizat de:

Numele şi prenumele:

Funcţia publică de conducere din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice: Semnătura:

Data întocmirii:

 

ANFXA Nr. 8

la metodologie

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Biblioteca ...........................................................................

 

FIŞA POSTULUI

nr. ................................

 

DENUMIREA POSTULUI - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

la bibliotecile centrale universitare

 

Nivelul postului - conducere

Descrierea postului:

 

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:

a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) are cursuri de specialitate în domeniu şi/sau lucrări ştiinţifice în domeniu:

c) dovedeşte calităţi în funcţii de conducere, îndrumare şi control anterioare;

d) are vechime de cel puţin 8 ani în specialitate;

e) are recomandare/caracterizare (aceasta vizează calităţile profesionale, manageriale şi morale) din partea consiliului de administraţie al instituţiei;

f) are cunoştinţe de utilizare a calculatorului, procesare texte;

g) cunoaşte două limbi străine de circulaţie internaţională;

h) este cetăţean român;

i) nu a suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia;

j) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;

k) la data susţinerii concursului are vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică decât vârsta maximă de pensionare pentru munca depusă şi limita de vârstă;

l) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi recomandarea organului de conducere al instituţiei.

2. Dificultatea operaţiunilor specifice postului:

a) cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor,

regulamentelor şi a celorlalte documente legislative din domeniul biblioteconomiei;

b) aprecierea ofertelor de recrutare angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională;

c) soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor;

d) consultanţă de specialitate;

e) ţine, semestrial, şedinţe de lucru cu personalul instituţiei, în care se discută toate problemele privind funcţionarea instituţiei, eficienţa activităţii personalului, cazurile de încălcare a regulamentului de către cititori ş.a,;

f) numeşte, transferă şi eliberează din funcţie personalul de specialitate, tehnic, economic, administrativ, precum şi pe şefii de serviciu şi de birou, în conformitate cu prevederile legale;

g) organizarea, controlul-verificarea, evaluarea şi luarea deciziilor.

3. Responsabilitate implicată de post:

a) responsabilitate privind organizarea, managementul, controlul-verificarea, comunicarea, autoritatea informală;

b) responsabilitatea privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicării prevederilor documentelor normative;

c) responsabilitatea soluţionării stărilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamaţii;

d) responsabilitatea propunerilor decizionale.

4. Sfera de relaţii (comunicare/relaţionare):

a) de subordonare: cu directorul general al bibliotecii centrale universitare;

b) funcţionale: cu toate posturile de conducere şi cu toate serviciile din bibliotecă.

 

Atribuţii pe domenii de competenţă

 

Domeniul de competenţă

Unitatea de competenţă

Atribuţii

Organizare

Stabilirea strategiei de coordonare şi direcţiile de dezvoltare ale bibliotecii

Stabileşte obiectivele activităţii bibliotecii.

Stabileşte metodele şi procedurile de coordonare a activităţilor bibliotecii.

Stabileşte metodele de monitorizare şi evaluare a activităţii bibliotecii.

Organizează şi răspunde de întreaga activitate ştiinţifică şi administrativă a bibliotecii.

Planificarea activităţilor din cadrul bibliotecii

Elaborează planul managerial al bibliotecii.

Planifică activităţile tematice ale consiliului de administraţie.

întocmeşte lista de priorităţi.

Iniţiază şi coordonează programul de activităţi ştiinţifice şi culturale din cadrul bibliotecii.

Verifică îndeplinirea obiectivelor şi a activităţilor planificate.

Asigurarea repartizării resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii bibliotecii

Stabileşte necesarul de resurse financiare.

Ca ordonator terţiar de credite decide asupra utilizării fondurilor alocate şi aprobă toate actele de plăţi din conturile instituţiei.

Analizează şi decide asupra proiectului de buget.

Repartizează resursele financiare.

întreprinde toate demersurile necesare pentru dezvoltarea bazei materiale a bibliotecii.

Controlează eficienţa utilizării resurselor alocate.

Organizarea activităţilor bibliotecii

Identifică obiectivele activităţii bibliotecii.

Controlează şi îndrumă activitatea bibliotecilor filiale şi de specialitate.

Repartizează sarcinile şi responsabilităţile compartimentelor din bibliotecă.

Management

Conducerea/Coordonarea activităţilor bibliotecii

Asigură funcţionarea compartimentelor din bibliotecă.

Monitorizează îndeplinirea sarcinilor.

Deleagă autoritatea.

Asigurarea climatului de muncă eficient în bibliotecă

Sprijină iniţiativele şi stimulează creativitatea colaboratorilor.

Promovează lucrul în echipă şi un stil de conducere cooperant.

Monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în activitatea bibliotecii.

Asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării activităţii bibliotecii

Identifică necesarul de personal din cadrul bibliotecii.

Recrutează, selectează şi promovează personalul din bibliotecă.

Asigură corectitudinea şi transparenţa procesului de selecţie.

Acordă calificative, premii sau sancţiuni personalului din subordine.

Control-verificare

Verificarea activităţilor compartimentelor din subordine

Verifică îndeplinirea planului de îndrumare şi control al bibliotecii.

întreprinde toate demersurile necesare pentru dezvoltarea bazei materiale a instituţiei.

Elaborarea materialelor de sinteză

Colectează informaţiile privind îndeplinirea planului managerial.

Analizează şi sintetizează informaţiile colectate.

Asigură redactarea materialelor de sinteză, pe baza analizei informaţiei colectate.

Reiaţii - comunicare

Menţinerea legăturilor bibliotecii cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Asigură fluxul informaţional.

Raportează semestrial/anual sau ori de câte ori este solicitat.

Transmite propunerile şi măsurile de îmbunătăţire a activităţii.

Reprezentarea bibliotecii în relaţii publice

Dezvoltă şi menţine legăturile cu partenerii sociali şi cu autorităţile locale.

Dezvoltă şi menţine legăturile cu organizaţiile nonguvernamentale şi cu instituţiile de specialitate.

Promovează imaginea bibliotecii.

Pregătire profesională

Perfecţionarea activităţii proprii

Identifică propria nevoie de perfecţionare.

Alege forma convenabilă de perfecţionare.

Participă la diverse forme de perfecţionare.

Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului din subordine

Analizează necesităţile de pregătire a personalului.

Stabileşte modul de participare la forme de perfecţionare/formare.

Facilitează accesul la forma de pregătire optimă.

Organizează activităţi proprii de perfecţionare.

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele:

Funcţia:

Semnătura:

Data întocmirii:

 

Avizat de:

Numele şi prenumele:

Funcţia publică de conducere din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice: Semnătura:

Data întocmirii:

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.