MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 919/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 919         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 15 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 595 din 20 septembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

844. - Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.896. - Ordin al ministrului culturii privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA

 

3. - Hotărâre pentru modificarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 595

din 20 septembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, excepţie ridicată de Ecaterina Cuculescu în Dosarul nr. 8.511/299/2015 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.326D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de Citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curţii faptul că partea Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a transmis la dosar un punct de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate, în cuprinsul căruia apreciază că aceasta este neîntemeiată.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, considerând că îşi menţin valabilitatea cele deja statuate de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa în materie. Menţionează în acest sens, exemplificativ, deciziile nr. 855 din 10 decembrie 2015, nr. 14 şi nr. 15 din 19 ianuarie 2016 şi nr. 363 din 2 iunie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 26 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 8,511/299/2015, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, excepţie ridicată de Ecaterina Cuculescu într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea contestaţiei la executare formulate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor prin care aceasta a solicitat anularea executării silite dispuse în vederea achitării diferenţei dintre suma reprezentând despăgubirea acordată în baza Legii nr. 290/2003, stabilită prin titlul executoriu constând într-o decizie civilă pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, şi valoarea acesteia actualizată cu indicele de creştere a preţurilor de consum.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014 realizează o discriminare între titularii drepturilor de creanţă asupra unor sume reprezentând despăgubiri în baza legilor nr. 9/1998 şi nr. 290/2003 a căror plată a fost solicitată anterior, respectiv ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014. În ce priveşte art. 11 alin. (3) din aceeaşi lege, se susţine că nu permite accesul la justiţie într-un termen rezonabil în realizarea

dreptului de a beneficia de efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii. Totodată, creează o discriminare între titularii drepturilor privind plata unor despăgubiri băneşti care deţin titluri executorii puse în plată de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014.

6. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că, în opinia sa, dispoziţiile de lege supuse controlului de constituţionalitate nu contravin prevederilor din Legea fundamentală invocate în motivarea excepţiei.

9. Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale, precizând că intervenţia unui act normativ nou, prin care se instituie măsuri pentru finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul legilor nr. 9/1998 şi nr. 290/2003, nu este de natură să creeze discriminări şi nici să aducă atingere accesului liber la justiţie.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului şi Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum st ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 3 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 15 decembrie 2014, care au următoarea redactare:

- Art. 3 alin. (2): „(2) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la plata despăgubirilor se aplică cererilor soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesoluţionate până la data Intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, având ca obiect acordarea de despăgubiri în baza Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare. *

- Art. 11 alin. (3): „(3) Orice procedură de executare silită se suspendă de drept, până la împlinirea termenelor la care devin scadente obligaţiile de plată prevăzute în titlurile de plată emise conform art. 10 alin. (6).”

13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 15 alin. (2) care instituie regula neretroactivităţii legii, cu excepţia celei penale sau contravenţionale mai favorabile, art. 16 care consacră principiul egalităţii în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări, şi în art. 21 alin. (1) referitor la dreptul de acces liber la justiţie.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că aceasta a fost ridicată în cursul soluţionării contestaţiei la executare formulate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor prin care a solicitat anularea executării silite pornite la cererea intimatei - autoare a excepţiei de neconstituţionalitate în vederea achitării diferenţei dintre suma reprezentând despăgubirea acordată în baza Legii nr. 290/2003, stabilită prin titlul executoriu constând într-0 decizie civilă pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, şi valoarea acesteia actualizată cu indicele de creştere a preţurilor de consum. Unul din motivele formulate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în argumentarea contestaţiei la executare l-a constituit faptul că, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 164/2014, nu mai are calitatea de debitor cu privire la plata despăgubirilor În discuţie, sarcina plăţii revenind exclusiv Ministerului Finanţelor Publice. De asemenea, a mai invocat şi dispoziţiile art. 11 alin. (3) din aceeaşi lege care impun suspendarea de drept a procedurilor de executare silită începute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014 Faţă de această apărare, intimata-creditoare a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014, care enumeră cererile care intră sub incidenţa legii menţionate, şi ale art. 11 alin. (3) din aceeaşi lege referitoare la suspendarea executării silite.

15. Critica de neconstituţionalitate formulată este axată pe pretinsa discriminare care, în opinia autoarei excepţiei, s-ar crea prin aplicarea prevederilor Legii nr. 164/2014, prevederi care modifică modalitatea de stabilire şi plată a despăgubirilor cuvenite în temeiul legilor reparatorii adoptate în vederea compensării pierderilor suferite de cetăţenii români afectaţi de încheierea unor tratate internaţionale într-o anumită perioadă istorică. Astfel, se susţine, în esenţă, că, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014, beneficiarii legilor reparatorii au putut primi integrai sumele de bani stabilite cu titlu de despăgubire (sau, după caz, teren în echivalent), spre deosebire de situaţia celor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 164/2014, care sunt defavorizaţi ca urmare a faptului că plata despăgubirilor se efectuează în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, singura măsură compensatorie de care pot beneficia persoanele prevăzute la art. 1 fiind acordarea de despăgubiri băneşti. Se mai susţine că prevederile de lege criticate ar avea, totodată, şi caracter retroactiv.

16. Cu privire la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014, care stabileşte căror cereri le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la plata despăgubirilor, prin Decizia nr. 133 din 10 martie 2016, paragraful 39, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 16 mai 2016, Curtea a reţinut, referitor la invocarea dispoziţiilor art. 16 din Constituţie, că, în acord cu jurisprudenţa sa, aplicarea unui regim juridic temporal diferit nu poate crea o stare de discriminare între diverse persoane, în funcţie de actul normativ incident fiecăreia. Faptul că, prin succesiunea unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese, ca defavorabile nu reprezintă o discriminare care să afecteze constituţionalitatea textelor respective (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 44 din 24 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996). Altfel spus, raportat la situaţia de faţă, inegalitatea de tratament juridic prin comparaţie cu acele persoane care au beneficiat de plata despăgubirilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014 nu reprezintă un viciu de neconstituţionalitate, fiind rezultatul unor regimuri juridice diferite, aplicate succesiv în timp, incidente în virtutea principiului tempus regit actum.

17. De asemenea, prin mai multe decizii, de exemplu, Decizia nr. 855 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 4 martie 2015, sau Decizia nr. 14 din 19 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 22 martie 2016, Curtea a constatat că, recunoscând dreptul la despăgubire născut sub imperiul vechii legi, prevederile legale criticate, care instituie reguli privind plata despăgubirilor, nu încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. În acord cu jurisprudenţa sa constantă, Curtea a reţinut că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravieţuirea legii vechi şi să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare (a se vedea, de exemplu, deciziile nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002, nr. 458 din 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2004, sau nr. 294 din 6 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004). Curtea a constatat că ipoteza avută în vedere de prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014 este aceea a unei obligaţii neexecutate, deci a unei situaţii juridice în curs, faţă de care noua reglementare nu poate fi decât imediat aplicabilă. Totodată, Curtea a observat că prevederile de lege criticate dispun pentru viitor, urmând a fi aplicate de la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014, respectiv 18 decembrie 2014.

18. Cu privire la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014, care prevede suspendarea de drept a oricărei proceduri de executare silită, până la împlinirea termenelor la care devin scadente obligaţiile de plată prevăzute în titlurile de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor conform art. 10 alin. (6) din lege, adică pentru fiecare tranşă anuală din despăgubirile stabilite prin acte administrative sau hotărâri judecătoreşti, prin Decizia nr. 343 din 24 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 19 august 2016, paragraful 39, Curtea a apreciat, în acord cu jurisprudenţa sa (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 897 din 25 octombrie 2012, citată mai sus, şi Decizia nr. 602 din 1 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 18 noiembrie 2015), că această măsură este necesară pentru a se putea realiza scopul avut în vedere de legiuitor, respectiv finalizarea procesului de despăgubire a tuturor cetăţenilor români siliţi să îşi abandoneze bunurile în teritorii cedate de România prin tratate internaţionale, în contextul în care, în prezent, sunt declanşate proceduri individuale de executare silită, care, În mod inevitabil, au ca efect blocaje în funcţionarea instituţiilor publice cu atribuţii în materie şi care duc la soluţionarea selectivă a dosarelor pentru un număr mic de beneficiari. Lipsa de intervenţie în acest sens ar avea ca rezultat imposibilitatea plăţii în ordine cronologică a despăgubirilor şi plata de cheltuieli accesorii drepturilor cuvenite, împovărătoare pentru statul român, în condiţiile în care acesta este preocupat de menţinerea echilibrului bugetar.

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei menţionate, îşi menţin valabilitatea cele reţinute prin deciziile anterior citate.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ecaterina Cuculescu în Dosarul nr. 8.511/299/2015 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi constată că dispoziţiile art. 3 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 20 septembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 3 ianuarie-15 februarie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la data de 31 martie 2017, prevăzute în anexele nr. 1 şi 1 A.

Art. 2. - Serviciul tehnologic de sistem „rezervă terţiară lentă” suplimentară se achiziţionează în regim reglementat de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem, de Ea producătorii prevăzuţi în anexa nr. 1A.

Art. 3. - Producătorii de energie electrică, furnizori ai serviciului tehnologic de sistem „rezervă terţiară lentă” suplimentară cu funcţionare pe păcură au obligaţia asigurării continuităţii aprovizionării cu combustibil pentru funcţionarea continuă a grupurilor energetice selectate pentru funcţionarea pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură.

Art. 4. - (1) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. împreună cu Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. întocmesc un plan comun de măsuri privind asigurarea funcţionării centralelor electrice care consumă gaze naturale, în condiţii de scădere a presiunii gazelor naturale pentru perioada aferentă Programului de iarnă.

(2) Până la data de 15 decembrie 2016, planul prevăzut la alin. (1) va fi publicat pe site-urile Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. şi al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

(3) Operatorii economici prevăzuţi în anexa nr. 1A au obligaţia să asigure din timp, pentru situaţiile previzibile de creştere a consumului şi de scădere a cantităţilor importate de gaze naturale, pornirea grupurilor cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură pentru a preveni dezechilibrarea Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale, cu informarea prealabilă a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 5. - Autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire, potrivit competenţelor, prevederile programului prevăzut la art. 1, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 1A şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 844.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL DE IARNĂ ÎN DOMENIUL ENERGETIC

privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional

 

- sinteză –

 

Programul de iarnă în domeniul energetic, denumit în continuare Program de iarnă, are ca obiective principale evaluarea consumului de energie electrică şi termică prin cogenerare al ţării în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017 pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional, stabilirea resurselor energetice necesare, precum şi evaluarea resurselor financiare aferente.

Documentul a fost întocmit pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori, a analizării prognozelor realizate de Comisia Naţională de Prognoză şi Dispecerul Energetic Naţional, avându-se în vedere dimensionarea corespunzătoare şi, în acelaşi timp, necesară a stocurilor de combustibili şi a volumelor de apă în marile lacuri de acumulare, la data de 15 noiembrie 2016. În cadrul Programului au fost incluşi toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare cu unităţi dispecerizabile.

La energia electrică, pentru perioada 15 noiembrie 2016- 15 martie 2017, Comisia Naţională de Prognoză a prevăzut o creştere a consumului cu 5,9%, iar Dispecerul Energetic Naţional a prevăzut o creştere a acestuia cu o medie de 2,8%, faţă de realizările perioadei similare a anului trecut. În aceste condiţii şi, totodată, ţinând cont şi de evoluţia consumului din perioada 1 ianuarie-1 septembrie a.c., estimarea de creştere luată în calcul este de +2,8% faţă de realizările perioadei similare a anului trecut.

În ceea ce priveşte soldul export-import, pe perioada noiembrie 2016-martie 2017, Dispecerul Energetic Naţional a estimat valori lunare ale soldului de export între 372 GWh şi 595 GWh, cu un total pentru perioada 15 noiembrie 2016- 15 martie 2017 de cca. 2.000 GWh. Având în vedere cantitatea de energie electrică de cca. 22.407 GWh prognozată de producători a fi realizată în intervalul de referinţă, precum şi consumul estimat, rezultă un disponibil pentru export de cca. 1.200 GWh.

Luând în considerare producţia şi analizând realizările din anii precedenţi, se apreciază că producţiile estimate pot fi considerate acoperitoare pentru consumul intern de energie electrică al ţării. În aceste condiţii, cantităţile de cărbune prevăzute în balanţa de combustibili pot fi considerate suficiente.

A. Prevederi globale privind balanţa de stocuri de combustibili şi apă la 15 noiembrie 2016

Stocurile necesar a fi constituite până la 15 noiembrie 2016, pentru buna desfăşurare a activităţii odată cu începerea sezonului rece, sunt următoarele:

 

Combustibil/ apă

- Lignit

mii tone

1.000

- Huilă

mii tone

163

la care se adaugă stocurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor izvorâte din Hotărârea Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, cu modificările ulterioare

- Păcură

mii tone

30

- Volum brut de apă în lacuri

mil. m3

1.650

- Energie electrică echivalentă în lacuri

mii MWh

1.600

- Stoc minim obligatoriu de gaze naturale înmagazinate în depozitele subterane (până la 31 octombrie 2016)*

MWh

18.340.862,385

- Estimare stoc final ciclu înmagazinare 2016

- Stoc minim de gaze naturale pe care SNTGN Transgaz - S.A. Mediaş are obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie 2016**

MWh

25.500.000,000

 

* Conform Deciziei ANRE nr. 1.602/2016.

** Conform Deciziei ANRE nr. 1.344/2016

 

Stabilirea volumelor de apă în marile lacuri de acumulare pentru perioada noiembrie 2016-martie 2017 s-a bazat pe prognoza meteorologică elaborată de Administraţia Naţională de Meteorologie şi pe cea hidrologică realizată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor.

Estimările meteorologice şi hidrologice sezoniere au un grad redus de realizare, fapt ce imprimă o anumită incertitudine în evoluţia lunară a stocurilor de apă brută din principalele acumulări energetice. Situaţia volumelor de apă se actualizează prin programele lunare de exploatare şi/sau reactualizate în cazul producerii unor modificări majore ale regimului hidrologic, în scopul satisfacerii cu prioritate a cerinţelor de apă pentru populaţie şi a altor cerinţe social-economice esenţiale.

B. Perioada programului de Iarnă (15 noiembrie 2016- 15 martie 2017)

1. Prevederi globale privind balanţele de energie electrică şi termică

1.1. Balanţa producţie - consum de energie electrică a ţării

Potrivit estimării făcute privind prognoza de consum de energie electrică şi ţinând cont de cantităţile de energie electrică prognozate a fi produse de către producătorii de energie electrică, potrivit bugetelor aprobate, a contractelor în derulare sau care se estimează a fi încheiate, balanţa producţie-consum se prezintă după cum urmează:

 

Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică

Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică Prognoze 15 noiembrie 2016-15 martie 2017

U.M.

Prognoză 15-30 noiembrie 2016

Prognoză decembrie 2016

Prognoză ianuarie 2017

Prognoză februarie 2017

Prognoză 1-15 martie 2017

Cumulat prognoză

PRODUCŢIE S.E.N. PROGNOZATĂ de către:

cantitate

 

 

 

 

 

 

putere

 

 

 

 

 

 

S.P.E.E. Hidroelectrica - S.A.*

mii MWh

600,000

1.250,000

968,000

965,000

644,000

4.427,000

MW

1.562,500

1.680,108

1.301,075

1.436,012

1.788,889

1.524,449

S.N. Nuclearelectrica - S.A.

mii MWh

496,440

1.028,208

1.026,720

928,032

512,298

3.991,698

MW

1.292,813

1.382,000

1.380,000

1.381,000

1.423,050

1.374,552

S. Electrocentrale Galaţi - S.A.

mii MWh

10,800

23,700

30,680

24,290

10,050

9,520

MW

28,125

31,855

41,237

36,146

27,917

34,270

S. Electrocentrale Bucureşti - SA

mii MWh

172,080

394,320

480,624

370,944

183,240

1.601,208

MW

448,125

530,000

646,000

552,000

509,000

551,380

S. Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

mii MWh

57,000

130,800

130,800

125,400

72,000

516,000

MW

148,438

175,806

175,806

186.607

200,000

177,686

S.N.G.N. ROMGAZ Mediaş - S.A. - S.P.E.E. Iernut

mii MWh

91,800

183,024

182,951

183,946

91,563

733,284

MW

239,063

246,000

245,902

273,729

254,342

252,508

S. Complexul Energetic Oltenia - S.A.

mii MWh

634,000

1.235,000

1.501,000

1.085,000

469,000

4.924,000

MW

1.651,042

1.659,946

2.017,473

1.614,583

1.302,778

1.695,592

S. C.E.T. Arad - S.A.

mii MWh

16,000

33,400

33,650

30,600

15,870

129,520

MW

41,667

44,892

45,228

45,536

44,083

44,601

THERMOENERGY Group - S.A. Bacău

mii MWh

4,446

9,895

9,895

9,257

4,771

38,264

MW

11,578

13,300

13,300

13,775

13,253

13,176

S. C.E.T. Govora - S.A.

mii MWh

30,136

61,838

61,983

56,892

28,850

239,699

MW

78,479

83,116

83,310

84,661

80,139

82,541

S.VEOLIA ENERGIE laşi S.A.

mii MWh

17,325

36,252

44,528

41,656

16,301

156,062

MW

45,117

48,726

59,849

61,988

45,281

53,740

S. Electrocentrale Oradea - S.A.

mii MWh

23,000

53,176

53,176

48,015

25,500

202,867

MW

59,896

71,473

71,473

92,244

70,833

69,858

S. VEOLIA ENERGIE Prahova S.R.L.

mii MWh

24,771

78,459

80,034

67,614

24,138

275,016

MW

64,508

105,456

107,573

100,616

67,050

94,702

S. BIOENERGY Suceava S.R.L.

mii MWh

7,200

19,344

19,344

17,472

9,672

73,032

MW

18,750

26,000

26,000

26,000

26,867

25,149

S. ECOGEN ENERGY S.A. Buzău

mii MWh

2,101

4,389

4,355

3,757

2,108

16,710

MW

5,471

5,899

5,853

5,591

5,856

5,754

S. Enet - S.A. Focşani

mii MWh

5,200

10,118

10,100

9,440

4,880

39,738

MW

13,542

13,599

13,575

14,048

13,556

13,684

S.OMVPETROM S.A.

mii MWh

157,502

316,651

490,539

408,786

77,386

1.4550,865

MW

410,161

425,606

659,327

608,312

214,960

499,609

Alţi producători independenţi şi autoproducători din care prognozat în centrale RES

mii MWh

421,000

850,000

861,000

823,000

538,000

3.493,000

MW

1.096,354

1.142,473

1.157,258

1.224,702

1.494,444

1.202,824

mii MWh

398,000

665,000

715,000

675,000

465,000

2.918,000

MW

1.036,458

893,817

961,022

1.004,464

1.291,667

1.004,821

Total producţie S.E.N. prognozată

mii MWh

2.770,801

5.718,574

5.989,379

5.199,101

2.729,627

22.407,482

MW

7.215,628

7.686,255

8.050,241

7.736,757

7.582,297

7.716,075

Consum brut ţară prognozat de D.E.N. (medie + 2,86% faţă de realizatul 15 noiembrie 2015-15 martie 2016)

mii MWh

2.615,000

5.480,000

5.610,000

5.170,000

2.625,000

21.500,000

MW

6.809,896

7.365,591

7.540,323

7.693,452

7.291,667

7.403,581

Diferenţă producţie - consum

mii MWh

155,801

238,574

379,379

29,101

104,627

907,482

MW

405,732

320,664

509,919

43,305

290,630

312,494

Sold import-export prognozat de D.E.N.

mii MWh

-288,000

-521,000

-595,000

-417,000

-187,000

-2.008,000

MW

-750,000

-700,269

-799,731

-620,536

-519,444

-691,460

 

*Valori ce pot suferi modificări în funcţie de evoluţia situaţiei hidrologice.

 

1.2. Balanţa de energie termică a principalilor furnizori de căldură, producători de energie electrică în cogenerare

În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic populaţiei, producători de energie electrică în cogenerare, acoperă un consum mediu de energie termică de 7.630 mii Gcal.

 

Producţia de energie termică, produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice şi termice

Producţia da energie termică, produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice în cogenerare - prognoze 15 noiembrie 2016-

15 martie 2017

Prognoză 15- 30 noiembrie 2016

Prognoză decembrie 2016

Prognoză ianuarie 2017

Prognoză februarie 2016

Prognoză 1-15 martie 2017

Cumulat prognoză

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

TOTAL PRODUCŢIE PROGNOZATĂ - din care:

780,955

1.985,487

2.206,420

1.823,262

834,143

7.630,267

S.N. Nuclearelectrica - S.A.

4,600

11,125

14,630

11,760

5,670

47,785

S. Electrocentrale Bucureşti - S.A.

344,880

870,480

957,528

721,056

335,880

3.229,824

S. Electrocentrale Constanţa - S.A.

39,497

96,321

127,892

102,178

47,666

413,554

S. Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

14,300

38,500

41,200

34,900

17,500

146,400

S. Electrocentrale Galaţi - S.A.

19,088

57,800

66,960

53,760

23,776

221,384

S. Complexul Energetic Oltenia - S.A.

50,073

140,145

140,190

120,140

50,080

500,628

OMV Petrom

26,000

60,000

65,000

58,000

24,000

233,000

S. C.E.T. Arad - S.A.

10,651

25,910

27,986

25,054

12,649

102,250

THERMOENERGY Group - S.A. Bacău

44,087

94,320

145,174

130,932

70,121

484,634

S. C.E.T Govora - S.A.

93,441

206,455

206,279

192,868

94,925

793,968

S. VEOLIA ENERGIE laşi - S.A.

36,798

76,397

80,420

67,750

29,355

290,720

S. Electrocentrale Oradea - S.A.

36,000

129,000

151,000

141,500

57,000

514,500

S. VEOLIA ENERGIE Prahova - S.R.L.

39,774

113,706

115,844

104,325

42,896

416,545

S. BIOENERGY Suceava - S.R.L.

11,224

38,483

38,483

34,759

12,069

135,018

S. ECOGEN ENERGY -S.A. Buzău

1,292

3,725

3,230

3,230

1,821

13,298

S. Enet - S.A. Focşani

9,250

23,120

24,604

21,050

8,735

86,759

 

2. Prevederi globale privind balanţele de achiziţie, consum şi stocuri de combustibili

Având în vedere stocurile necesar a fi constituite, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică în cogenerare prognozate a fi produse în intervalul 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, de 22,7 TWh şi, respectiv. 7,63 Tcal, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză sunt după cum urmează:

 

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice - 15 noiembrie 2016-15 martie 2017

U.M.

15-30 noiembrie

Decembrie 2016

Ianuarie 2017

Februarie 2017

1-15 martie 2017

Cumulat

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

1.143,428

1.832,349

2.065,488

1.396,864

753,875

7.192,004

Huile

mii tone

42,891

81,940

86,000

83,200

45,890

339,921

Gaze

mii. m3

165,464

377,559

399,792

347,373

142,435

1.432,623

mii. m3/zi

10,342

12,179

12,897

12,406

9,496

11,840

Păcură

mii tone

1,000

14,000

31,000

6,000

0,000

52,000

R.E.R.

mii t.c.c.

5,000

10,000

10,000

10,000

5,000

40,000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

975,167

1.927,349

2.345,488

1.614,864

763,875

7.626,743

Huile

mii tone

54,589

125,785

130,439

121,192

64,815

496,820

Gaze

mii. m3

165,078

369,322

418,602

363,631

149,447

1.466,080

mii. m3/zi

10,317

11,914

13,503

12,987

9,340

12,116

Păcură

mii tone

0,754

13,267

43,045

11,046

2,013

70,125

R.E.R.

mii t.c.c.

3,685

9,901

9,901

8,942

4,951

37,380

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

1.150,000

1.055,000

775,000

557,000

547,000

X

Huile

mii tone

223,135

179,290

134,851

96,859

77,934

X

Păcură

mii tone

26,637

27,370

17,325

13,279

11,266

X

R.E.R.

mii t.c.c.

3,315

3,414

3,513

4,571

4,620

X

 

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice -15 noiembrie 2016-15 martie 2017

U.M.

15-30 noiembrie

Decembrie 2016

Ianuarie 2017

Februarie 2017

1-15 martie 2017

Cumulat

S. Electrocentrale Galaţi - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

5,557

13,772

17,406

14,147

6,353

57,235

mii. m3/zi

0,347

0,444

0,561

0,505

0,424

0,473

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

5,557

13,772

17,406

14,147

6,353

57,235

mii. m3/zi

0,347

0,444

0,561

0,505

0,424

0,473

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

3.137

3.137

3.137

3.137

3,137

X

SNGN ROMGAZ - S.A. - SPEE Iernut

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

25,037

49,967

49,991

50,007

25,017

200,019

mii. m3/zi

1,565

1,612

1,613

1,786

1,668

1,653

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

25,037

49,967

49,991

50,007

25,017

200,019

mii. m3/zi

1,565

1,612

1,613

1,786

1,668

1,653

S. Electrocentrale Bucureşti - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

73,570

167,140

167,522

148,522

73,414

630,168

mii m3/zi

4,598

5,392

5,404

5,304

4,588

5,208

Păcură

mii tone

0,000

14,000

31,000

6,000

0,000

51,000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

73,570

167,140

167,522

148,522

73,414

630,168

mii. m3/zi

4,598

5,392

5,404

5,304

4,588

5,208

Păcură

mii tone

0,711

13,157

40,880

9,941

1,961

66,650

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

18,383

19,226

9,346

5,405

3,444

X

S. Electrocentrale Constanţa - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

5,367

13,009

17,273

13,800

6,477

55,926

mii. m3/zi

0,335

0,420

0,557

0,493

0,432

0,462

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

5,367

13,009

17,273

13,800

6,477

55,926

mii. m3/zi

0,335

0,420

0,557

0,493

0,432

0,462

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

S. Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, cu modificările şi completările ulterioare

S. Complexul Energetic Oltenia - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

1.068,428

1.672,349

1.890,488

1.226,864

666,375

6.524,504

Gaze

mii. m3

1,268

2,581

2,716

1,934

1,115

9,614

mii. m3/zi

0,079

0,083

0,088

0,069

0,070

0,079

Păcură

mii tone

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

877,667

1.722,349

2.140,488

1.426,864

666,375

6.833,743

Gaze

mii. m3

1,268

2,581

2,716

1,934

1,115

9,614

mii. m3/zi

0,079

0,083

0,088

0,069

0,070

0,079

Păcură

mii tone

0,033

0,060

0,115

0,055

0,027

0,290

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

1.000,000

950,000

700,000

500,000

500,000

X

Păcură

mii tone

5,502

5,442

5,327

5,272

5,245

X

 

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice -15 noiembrie 2016-15 martie 2017

U.M.

15-30 noiembrie

Decembrie 2016

Ianuarie 2017

Februarie 2017

1-15 martie 2017

Cumulat

S.C.E.T. Arad - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

7,324

15,835

16,327

14,817

6,870

61,173

mii. m3/zi

0,458

0,511

0,527

0,529

0,429

0,506

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

7,324

15,835

16,327

14,817

6,870

61,173

mii. m3/zi

0,458

0,511

0,527

0,529

0,429

0,506

S. THERMOENERGY GROUP - S.A. Bacău

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

2,952

6,126

6,842

6,400

2,674

24,994

mii. m3/zi

0,185

0,198

0,221

0,229

0,178

0,207

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

2,952

6,126

6,842

6,400

2,674

24,994

mii m3/zi

0,185

0,198

0,221

0,229

0,178

0,207

S. C.E.T. Govora - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

75,000

160,000

175,000

170,000

87,500

667,500

Gaze

mii. m3

1,000

2,000

2,000

1,900

0,925

7,825

mii. m3/zi

0,063

0,065

0,065

0,068

0,062

0,065

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

97,500

205,000

205,000

188,000

97,500

793,000

Gaze

mii. m3

1,000

2,000

2,000

1,900

0,925

7,825

mii. m3/zi

0,063

0,065

0,065

0,068

0,062

0,065

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

150,000

105,000

75,000

57,000

47,000

X

Păcură

mii tone

0,058

0,058

0,058

0,058

0,058

X

S. VEOLIA ENERGIE Iaşi - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Gaze

mii. m3

0,029

0,088

0,092

0,084

0,032

0,325

mii, m3/zi

0,002

0,003

0,003

0,003

0,002

0,003

Păcură

mii tone

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

11,616

25,657

28,352

24,733

10,452

100,810

Gaze

mii. m3

0,029

0,088

0,092

0,084

0,032

0,325

mii. m3/zi

0,002

0,003

0,003

0,003

0,002

0,003

Păcură

mii tone

0,010

0,050

0,050

0,050

0,025

0,185

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

151,235

125,578

97,226

72,493

62,041

X

Păcură

mii tone

0,400

0,350

0,300

0,250

0,225

X

S. Electrocentrale Oradea - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

7,700

23,800

26,700

24,800

10,800

93,800

mii. m3/zi

0,481

0,768

0,861

0,886

0,720

0,775

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

7,700

23,800

26,700

24,800

10,800

93,800

mii. m3/zi

0,481

0,768

0,861

0,886

0,720

0,775

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrele termoelectrice şi termice

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice -15 noiembrie 2016-15 martie 2017

U.M.

15-30 noiembrie

Decembrie 2016

Ianuarie 2017

Februarie 2017

1-15 martie 2017

Cumulat

S. VEOLIA ENERGIE Prahova - S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

10,962

27,174

32,971

23,047

9,990

104,144

mii. m3/zi

0,685

0,877

1,064

0,823

0,666

0,861

Păcură

mii tone

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

10,962

27,174

32,971

23,047

9,990

104,144

mii. m3/zi

0,685

0,877

1,064

0,823

0,666

0,861

Păcură

mii tone

0,000

0,000

2,000

1,000

0,000

3,000

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

2,294

2,294

2,294

2,294

2,294

X

S. BIOENERGY Suceava - S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

1,000

3,000

3,000

2,000

1,000

10,000

mii. m3/zi

0,063

0,097

0,097

0,071

0,067

0,083

R.E.R.

mii t.c.c,

5.000

10.000

10.000

10.000

5.000

40.000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

1,000

3,000

3,000

2,000

1,000

10,000

mii. m3/zi

0,063

0,097

0,097

0,071

0,067

0,083

R.E.R.

mii t.c.c.

3,685

9,901

9,901

8,942

4,951

37,380

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

3,315

3,414

3,513

4,571

4,620

X

S. ECOGEN ENERGY - S A. Buzău

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

0,555

1,146

1,135

0,980

0,548

4,364

mii. m3/zi

0,035

0,037

0,037

0,035

0,037

0,036

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

0,555

1,146

1,135

0,980

0,548

4,364

mii. m3/zi

0,035

0,037

0,037

0,035

0,037

0,036

S. Enet - S.A. Focşani

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

1,869

4,109

4,600

3,683

1,627

15,888

mii. m3/zi

0,117

0,133

0,148

0,132

0,108

0,131

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

1,869

4,109

4,600

3,683

1,627

15,888

mii. m3/zi

0,117

0,133

0,148

0,132

0,108

0,131

S. OMV PETROM - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

26,641

60,821

68,490

55,052

2,070

213,074

mii. m3/zi

1,665

1,962

2,209

1,966

0,138

1,761

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

26,255

52,584

87,300

71,310

9,082

246,531

mii. m3/zi

1,641

1,696

2,816

2,547

0,605

2,037

 

Cantităţile de cărbune prevăzute în balanţa de combustibili pot fi apreciate ca fiind suficiente în cazul considerat, respectiv pentru estimarea unei creşteri, faţă de anul trecut, de până la 2,8% a consumului de energie electrică, a unei prognoze hidrologice rezervate, precum şi în condiţiile în care centralele termoelectrice, ce funcţionează pe lignit, vor fi aprovizionate cu cantităţi suplimentare, faţă de consumul aferent perioadei actuale. Pentru a realiza stocurile de lignit, prevăzute în prezentul program de iarnă, este necesar ca toate exploatările şi depozitele de cărbune aferente, inclusiv depozitul U.M.C. Roşia, din cadrul C.E. Oltenia, să fie funcţionale.

 

3. Prevederi privind variaţia stocului de apă

 

Volumul de apă şi energia echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor

Volumul de apă şi energia echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor Prognoză 15 noiembrie 2016-15 martie 2017

U.M.

Noiembrie 2016

Decembrie 2016

Ianuarie 2017

Februarie 2017

Martie 2017

Volum de apă în marile lacuri ale hidrocentralelor la sfârşitul lunii

mii. m3

1.263

992

896

725

593

%

49,4

38,8

35,1

28,4

23,5

Energie echivalentă în marile lacuri ale

mii MWh

1.568

1.271

1.166

953

733

hidrocentralelor la sfârşitul lunii

%

50,3

40,8

37,4

30,6

23,5

 

Societatea Hidroelectrica - S.A. are obligaţia de a monitoriza permanent nivelul din principalele lacuri de acumulare, astfel încât valorile minimale ale volumului de apă prevăzute în tabelul anterior să fie realizate.

De asemenea, în cazul unui deficit hidrologic accentuat sau dacă situaţia o va impune, Comandamentul energetic de iarnă, prevăzut la pct. 8, va realiza analize cu toţi factorii implicaţi şi se vor conveni măsurile necesare, în limitele prevederilor legale în vigoare, astfel încât să nu fie pusă în pericol funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional.

4. Măsuri pentru derularea în bune condiţii a activităţilor

Balanţele producţie-consum de energie electrică şi termică produsă În cogenerare, precum şi prevederile privind achiziţiile şi stocurile de combustibili şi apă reprezintă un scenariu orientativ şi el va putea suferi ajustări în funcţie de cerinţele de asigurare a securităţii în exploatare şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, în concordanţă cu situaţiile care pot apărea.

Faţă de anii precedenţi a crescut aportul energiei regenerabile la acoperirea curbei de sarcină, fapt ce determină o creştere a necesarului de putere de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional.

Toţi producătorii de energie electrică dispecerizabili, împreună cu transportatorul şi distribuitorii de energie electrică, au obligaţia de a contribui la menţinerea siguranţei în exploatare a Sistemului electroenergetic naţional. În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare, producătorii de energie au obligaţia:

- să oferteze public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială întreaga energie electrică disponibilă;

- să oferteze nediscriminatoriu serviciile tehnologice de sistem;

- să asigure serviciile tehnologice de sistem de care sunt responsabile prin contracte sau acte normative;

- să menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi furnizare continuă a energiei electrice.

În vederea funcţionării şi realizării producţiilor de energie electrică şi termică produsă în cogenerare, prognozate în tabelele prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2, producătorii de energie electrică vor lua măsuri pentru asigurarea unui flux continuu privind alimentarea cu combustibili.

În situaţii excepţionale prevăzute de lege, pentru buna desfăşurare a activităţii şi a îmbunătăţirii fluxului de combustibili, operatorii economici pot accesa, potrivit legislaţiei în vigoare, combustibilii de la rezervele de stat.

5. Măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional în cazul situaţiilor speciale care pot apărea în reţelele electrice de transport şi distribuţie, cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Ministerul Energiei vor contacta Transelectrica - S.A. şi, respectiv, distribuitorii de energie electrică Electrica, E-ON, ENEL şi CEZ, în vederea participării acestora la şedinţele organizate cu ocazia apariţiei situaţiilor de urgenţă şi a convocării comandamentelor specifice organizate la nivelul Guvernului sau al Ministerului Afacerilor Interne.

În cazul în care volumele de gaze naturale necesare pentru acoperirea consumului producătorilor de energie electrică şi termică sunt afectate de incidente care intră în sfera situaţiilor de criză la nivel de urgenţă pe piaţa gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot lua unele măsuri, pe perioadă limitată, pentru a menţine siguranţa şi securitatea în funcţionare atât a Sistemului electroenergetic naţional, cât şi a sistemului naţional de transport gaze naturale. Astfel, pentru menţinerea parametrilor tehnici de funcţionare a Sistemului naţional de transport gaze naturale şi asigurarea necesarului de consum casnic, pot fi dispuse limitări privind consumul de gaze naturale ale centralelor termoelectrice şi ale centralelor electrice de termoficare cu funcţionare pe gaze naturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Producătorii de energie afectaţi de această măsură şi care au posibilitatea vor funcţiona cu combustibil alternativ, respectiv cu păcură, şi au obligaţia de a constitui stocurile necesare suplimentare induse de această funcţionare.

Grupurile energetice care pot furniza servicii tehnologice de sistem suplimentare pentru perioada 3 ianuarie-15 februarie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la 31 martie 2017, utilizând combustibil alternativ, respectiv păcură, precum şi cantităţile suplimentare de rezerve aferente se regăsesc în anexa nr. 1 A. în acest sens, producătorii de energie electrică calificaţi pentru furnizarea acestor servicii tehnologice de sistem vor lua măsuri pentru asigurarea combustibililor necesari.

6. Finanţarea programului de iarnă

Necesarul total de finanţare a programului de iarnă aferent perioadei 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, pentru achiziţia de combustibili, se prezintă după cum urmează:

 

Operatori economici

Surse proprii şi credite interne

 

mii. lei

Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Energiei*

1.886,1

Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, unităţi din administrarea consiliilor judeţene şi/sau locale

436,1

TOTAL

2.322,2

 

* Inclusiv S. OMV PETROM - SA

 

7. Programele de reparaţii

în vederea asigurării unei fiabilităţi superioare, îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale echipamentelor şi reducerea consumurilor specifice, operatorii din sectorul energetic au finalizat pregătirile pentru trecerea vârfului de iarnă, prin realizarea programelor de reparaţii, cu lucrări corespunzătoare specificului de activitate.

În cadrul lucrărilor de mentenanţă preventivă şi corectivă, programul de reparaţii cuprinde un ansamblu de activităţi tehnice şi organizatorice ce se execută în instalaţiile energetice şi componentele acestora, aflate în exploatare, în vederea menţinerii şi reabilitării capacităţilor, pentru a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate, prin înlocuirea elementelor defecte sau uzate.

Valoarea totală preliminată a lucrărilor de reparaţii executate în vederea trecerii vârfului de iarnă este de cca. 257 mil. lei, conform tabelului următor:

 

Operatori economici

Valoare preliminată - mii. lei -

Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Energiei*

195,4

Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, entităţi economice din administrarea consiliilor judeţene şi/sau locale

61,8

TOTAL

257,2

 

* Inclusiv S. OMV PETROM - S A.

 

Programarea reparaţiilor va putea suferi unele modificări în raport cu cerinţa Dispeceratului Energetic Naţional privind acoperirea curbei de sarcină pe anumite perioade, precum şi din cauza unor întârzieri ce pot apărea ca urmare a constatării unor probleme suplimentare, cu ocazia demontării instalaţiilor.

În acelaşi timp, transportatorul şi toţi distribuitorii de energie electrică au obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru prevenirea avariilor, precum şi remedierea acestora în cel mai scurt timp.

8. Urmărirea derulării programului de iarnă în vederea monitorizării Programului de iarnă, precum şi a activităţilor desfăşurate pentru asigurarea funcţionării sigure şi stabile a Sistemului electroenergetic naţional, ministrul energiei va emite, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, un ordin prin care va numi Comandamentul energetic de iarnă, condus de secretarul de stat coordonator al sectorului energiei electrice din cadrul Ministerului Energiei şi având ca înlocuitori pe directorul general al Direcţiei de specialitate din minister şi directorul Dispecerului Energetic Naţional.

Comandamentul energetic de iarnă va avea în componenţă reprezentanţi din cadrul Ministerului Energiei, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorilor economici semnificativi din sectoarele energie, petrol şi gaze, participante la realizarea Programului de iarna. De asemenea vor fi invitaţi reprezentanţi ai distribuitorilor de energie electrică şi gaze naturale.

Comandamentul energetic de iarnă va monitoriza prevederile Programului de iarnă pentru perioada 15 noiembrie 2016- 15 martie 2017 şi va propune sau dispune, după caz, măsuri, îh situaţia neîndeplinirii acestora.

Ministerul Energiei şi C.N.T.E.E. Transelectrica - S.A. vor prezenta Guvernului scurte informări asupra realizării programului sus-menţionat ori de câte ori situaţia o va impune.

Pentru coordonarea acţiunilor Ministerului Energiei, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ale Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi pentru rezolvarea problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă, ministrul energiei va numi, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin, un Comitet interministerial pentru monitorizarea activităţii Comandamentului energetic de iarnă, în a cărui componenţă vor fi numiţi secretarii de stat din cadrul

Ministerului Energiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri cu atribuţii în urmărirea funcţionării operatorilor economici pe perioada de iarnă.

La şedinţa Comitetului interministerial de monitorizare a activităţii Comandamentului energetic de iarnă vor fi invitaţi preşedinţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii implicate.

 

ANEXA Nr. 1A

 

SERVICII TEHNOLOGICE DE SISTEM SUPLIMENTARE

pentru perioada 3 Ianuarie-15 februarie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la 31 martie 2017

 

Capacitatea lunară corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem rezervă terţiară lentă cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură

 

Producător, unităţi dispecerizabile cu funcţionare mixtă (gaze + păcură)

Putere

[MW]

Cantitate

(hMW)

ianuarie 2017

februarie 2017

TOTAL

S. Electrocentrale Galaţi - S A., C.E.T. Galaţi

70

48.720

25.200

73.920

S. Electrocentrale Bucureşti - SA

70

48.720

25.200

73.920

S. Veolia Energie Prahova - S.R.L., C.E.T. Brazi

60

41.760

21.600

63.360

TOTAL GENERAL

200

139.200

72.000

211.200

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

autorităţilor administraţiei publice care vor aduce la Îndeplinire Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017

 

- Ministerul Energiei

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

- Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

- Consiliile locale şi/sau judeţene implicate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015,

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin, respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde sumele aferente drepturilor de natură salarială, actualizate cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 2. - (1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor de credite vor transmite Ministerului Culturii datele aferente tranşelor stabilite potrivit art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice,

(2) Pe baza datelor transmise de ordonatorii de credite, Ministerul Culturii va suplimenta bugetele instituţiilor publice şi va transfera în conturile de trezorerie deschise pe numele acestora sumele aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezentul ordin se realizează eşalonat, în anul 2016 urmând a fi achitate tranşele prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2016.

Nr. 3.896.

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENTĂ DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

 

În temeiul art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, reunit la Bucureşti în data de 16 septembrie 2016, hotărăşte:

Art. I. - Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 33 din 15 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Asociatul unic din întreprinderea profesională unipersonală cu răspundere limitată, precum şi asociatul coordonator al societăţii profesionale cu răspundere limitată pot fi angajaţi în societăţile pe care le coordonează.

(2) Asociaţii care nu au calitatea de asociaţi coordonatori pot fi angajaţi cu contract de muncă în propria societate.

(3) Asociatul coordonator al societăţii profesionale cu răspundere limitată nu poate deţine simultan calitatea de asociat în societatea pe care o coordonează şi calitatea de angajat sau colaborator în filialele societăţii-mamă.”

Art. II. - Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,

Niculae Bălan

Secretarul general al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,

Mihail Dimonie

 

Bucureşti, 16 septembrie 2016.

Nr. 3.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.