MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 923/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 923         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

208. - Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

 

Acord-cadru de împrumut între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi România

 

928. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

356. - Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

357. - Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.357/2.950. - Ordin al ministrului transporturilor şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnic㠄Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

 

1.392. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007

 

1.531. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaş şi ROSCI0390 Sărăturile Diniaş

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

99. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), în valoare de 175 milioane EUR, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016, denumit în continuare Acordul-cadru de împrumut.

Art. 2. - (1) Aplicarea Acordului-cadru de împrumut va fi realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, desemnată ca agenţie de implementare.

(2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe un acord subsidiar, prin care se vor Stabili drepturile şi obligaţiile părţilor.

Art. 3. - (1) Contribuţia României în valoare de 75 milioane EUR, echivalentul în lei, va fi asigurată după cum urmează:

a) 37,5 milioane EUR, echivalentul în lei, de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru acoperirea în principal a cheltuielilor legate de pregătirea şi viabilizarea terenurilor, iar, după caz, pentru acoperirea costului terenului;

b) 37,5 milioane EUR, echivalentul în lei, de la bugetul de Stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi/sau din surse proprii ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru acoperirea în principal a cheltuielilor legate de proiectare, lucrări de construcţii-montaj, instalaţii şi urmărirea executării lucrărilor.

(2) Contribuţia menţionată Sa alin. (1), defalcată pe surse potrivit lit. a) şi b), se va majora cu valoarea taxelor şi impozitelor aferente activităţilor finanţate din fiecare sursă.

Art. 4. - Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.

Art. 6. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de aplicare a Acordului-cadru de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe categorii, modificări de termene sau de beneficiari, precum şi orice alte modificări şi detalieri care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.

(2) Amendamentele la Acordul-cadru de împrumut convenite cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

FLORIN IORDACHE

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2016.

Nr. 208.

 

BDCE

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

DÎ 1861 (2015)

 

ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT

între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi România*)

 

Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii

Împrumut de Proiect


*) Traducere.

Cuprins

 

1. INTERPRETARE

1.1 Definiţii

1.2 Referiri

1.3 Titluri

1.4 Rotunjire

2. CONDIŢII

3. SCOP

4. CONDIŢII FINANCIARE

4.1 Suma împrumutului

4.2 Sumă disponibilizată

4.3 Procedură de disponibilizare

4.4 Perioadă de disponibilizare

4.5 Condiţii de disponibilizare

4.6 Rambursare

4.7 Rambursare accelerată

4.8 Calcularea dobânzii

4.9 Rata dobânzii penalizatoare

4.10 Eveniment de perturbare a pieţei

4.11 Plăti

5. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

5.1 Asumarea responsabilităţii

5.2 Perioadă de alocare

5.3 Costuri ale Proiectului

5.4 Angajamente specifice În cadrul Proiectului

5.5 Achiziţii

5.6 Mediu

5.7 Drepturi ale omului

5.8 Integritate

5.9 Vizibilitate

6. MONITORIZARE

6.1 Raportare

6.2 Vizite

6.3 Audit

6.4 Informaţii privind proiectul

6.5 Informaţii privind împrumutatul

7. PARI PASSU

7.1 Prioritate la plată

7.2 Garanţie

7.3 Clauza prin includere

7.4 Rambursare anticipată în favoarea unei terţe părţi

8. REPREZENTĂRI SI CERTIFICĂRI

9. TERTE PĂRŢI

10. NERENUNTARE

11. ATRIBUIRE

12. LEGE APLICABILĂ

13. LITIGII

14. NOTIFICĂRI

15. TAXE SI CHELTUIELI

16. DESCĂRCARE DE OBLIGAŢII

17. INTRARE ÎN VIGOARE

 ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4

ANEXA 5

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizaţie internaţională cu sediul central la Paris (Franţa), bulevardul Kléber nr. 55, F-75116 (denumită în continuare BDCE sau Banca), pe de o parte, şi

ROMÂNIA, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice (denumită în continuare împrumutatul şi, împreună cu BDCE, părţile, şi fiecare, parte), pe de altă parte,.

Întrucât:

(A) având în vedere solicitarea de împrumut transmisă de România în data de 15 mai 2015, aprobată de Consiliul de administraţie al BDCE în data de 12 iunie 2015;

(B) având în vedere cel de-al Treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei din data de 6 martie 1959;

(C) având în vedere Reglementările BDCE privind împrumutul, aşa cum au fost adoptate prin Rezoluţia 1562 (2013) a Consiliului de administraţie al BDCE (denumite în continuare Reglementările privind împrumutul);

(D) având în vedere Politica BDCE de împrumut şi finanţare a proiectelor, aşa cum a fost adoptată prin Rezoluţia 1562 (2013) a Consiliului de administraţie al BDCE (denumită în continuare Politica privind împrumutul),

(E) având în vedere Politica BDCE privind mediul înconjurător, aşa cum a fost adoptată prin Rezoluţia 1530 (2010) a Consiliului de administraţie al BDCE (denumită în continuare Politica de mediu),

(F) având în vedere Ghidul BDCE privind achiziţiile, aşa cum a fost adoptat de Consiliul de administraţie al BDCE în septembrie 2011 (denumit în continuare Ghidul privind achiziţiile),

Prin prezentul convin după cum urmează:

1. Interpretare

1.1. Definiţii

Următorii termeni vor avea înţelesul specificat mai jos, cu excepţia cazurilor în care contextul necesită altfel:

Acord înseamnă prezentul acord-cadru de împrumut, inclusiv anexele sale.

Alocare înseamnă angajarea unei tranşe de către împrumutat pentru costurile eligibile ale Proiectului chiar dacă o astfel de tranşă nu a fost încă disponibilizată în cadrul Proiectului.

Perioadă de alocare are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 5 2.

Zi lucrătoare înseamnă, în legătură cu plăţile în euro, orice zi în care TARGET 2 (Sistem transeuropean de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real) funcţionează.

Dată-limită de tragere înseamnă data specificată în cadrul anexei 1 la prezentul, de la care nicio altă disponibilizare nu mai poate fi solicitată de către împrumutat.

Raport de finalizare are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 6.1.

Valută înseamnă, în scopul Acordului, euro.

Convenţie privind numărul de zile luate în calcul înseamnă convenţia pentru stabilirea numărului de zile dintre două date şi numărul de zile dintr-un an, specificată în notificarea de disponibilizare relevantă.

Rată a dobânzii penalizatoare are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.9.

Dată de disponibilizare înseamnă data în care o tranşă este planificată a fi disponibilizată conform notificării de disponibilizare aplicabile.

Notificare de disponibilizare are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.3. (b).

Solicitare de disponibilizare are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.3. (a).

Confirmare de rambursare accelerată are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.7.

Costuri ale rambursării accelerate are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.7.

Dată de rambursare accelerată are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.7.

Notificară de rambursare accelerată are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.7.

Dată de efectivitate înseamnă data intrării în vigoare a Acordului rezultând din clauza 17.

UE înseamnă Uniunea Europeană.

EURIBOR înseamnă rata procentuală pe an cotată pe pagina EURIBOR01 a lui Thomson Reuters (sau pe pagina următoare care înlocuieşte pagina Thomson Reuters EURIBOR01) la sau în jurul orei 11,00 a.m. din Bruxelles, la data de stabilire a dobânzii ca rată euro interbancară oferită, administrată de Institutul European pentru Pieţele Monetare

(sau orice altă entitate care preia administrarea acestei rate)

pentru aceeaşi perioadă ca şi perioada dobânzii relevante.

Dacă perioada dobânzii relevante nu este aceeaşi cu o perioadă cotată de Thomson Reuters, rata EURIBOR aplicabilă va fi rata procentuală pe an rezultată dintr-o interpolare liniară prin referire la două (2) rate de dobânzi EURIBOR pentru depozitele la termen în euro, dintre care una este aplicabilă următoarei perioade de luni întregi mai scurte şi cealaltă pentru perioada următoare de luni întregi mai lungi decât perioada de dobândă relevantă.

Euro şi simbolul EUR înseamnă valuta oficială a statelor membre UE care periodic o adoptă ca valută a lor în conformitate cu prevederile relevante ale Tratatului privind UE şi ale Tratatului privind funcţionarea UE sau tratatele subsecvente ale acestora.

Convenţie europeană privind drepturile omului înseamnă Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, datată 4 noiembrie 1950, CETS nr. 5, aşa cum este amendată periodic.

Cartă socială europeană înseamnă Carta socială europeană datată 3 mai 1996, CETS nr. 163, aşa cum este amendată periodic.

Beneficiari finali sunt specificaţi în cadrul anexei 1 la prezentul ca fiind grupul care beneficiază de efectele sociale ale Proiectului.

Rată fixă a dobânzii înseamnă rata anuală a dobânzii specificată în notificarea de disponibilizare aplicabilă.

Rată variabilă a dobânzii înseamnă rata anuală a dobânzii stabilită prin adăugarea la sau scăderea din rata de referinţă, după caz, a marjei specificate în notificarea de disponibilizare aplicabilă.

Pentru evitarea oricărei incertitudini, când determinarea ratei variabile a dobânzii are ca rezultat o rată negativă a dobânzii (din cauza unei cotaţii negative a ratei de referinţă, a unei marje care este scăzută din rata de referinţă sau a oricăror altor circumstanţe), dobânda ce urmează să fie plătită de împrumutat pentru perioada de dobândă se consideră a fi zero.

Instrument de datorie publică guvernamentală înseamnă

(i) orice împrumut sau altă formă de îndatorare financiară; (ii) un instrument incluzând orice chitanţă sau extras de cont, evidenţiind sau constituind o obligaţie de plată a unui împrumut, depozit, avans sau o extindere similară a creditului (incluzând fără limitare orice extindere a unui credit în baza unui acord de refinanţare sau reeşalonare), (iii) o obligaţiune, titlu de credit, garanţie, instrument de natura datoriei sau un înscris similar ce atestă o datorie financiară; sau (iv) un instrument care să evidenţieze o garanţie a unei obligaţii constituind datoria financiară a altuia.

Dată de stabilire a dobânzii înseamnă, în scopul determinării unei rate variabile a dobânzii, ziua care cade cu 2 zile lucrătoare înainte de prima zi a perioadei de dobândă, dacă nu este altfel specificat în notificarea de disponibilizare relevantă.

Date de plată a dobânzii înseamnă datele pentru plata dobânzii corespunzătoare perioadei de dobândă relevante specificată în notificarea de disponibilizare aplicabilă.

Perioadă de dobândă înseamnă perioada care începe cu data de plată a dobânzii şi se termină în ziua imediat anterioară următoarei date de plată a dobânzii, cu condiţia ca prima perioadă de dobândă aplicabilă fiecărei tranşe să înceapă la data de disponibilizare şi să se termine în ziua imediat anterioară următoarei date de plată a dobânzii.

Împrumut înseamnă împrumutul acordat împrumutatului de către BDCE prin intermediul Acordului.

Sumă a împrumutului înseamnă suma specificată în cadrul subclauzei 4.1.

Eveniment de perturbare a pieţei are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.10.

Modificare substanţială negativă înseamnă orice eveniment care, în opinia BDCE, (i) afectează semnificativ capacitatea împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile financiare asumate în cadrul Acordului; sau (ii) afectează negativ orice garanţie acordată de împrumutat sau o terţă parte pentru a garanta îndeplinirea obligaţiilor financiare ale împrumutatului asumate în cadrul Acordului.

Maturitate înseamnă ultima dată de rambursare a ratelor de capital pentru fiecare tranşă specificată în notificarea de disponibilizare aplicabilă.

Convenţie privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o convenţie prin care, dacă o dată specificată cade într-o zi care nu este zi lucrătoare, acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu condiţia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.

Dată (date) de rambursare a ratelor de capital înseamnă data (datele) pentru rambursarea ratei (ratelor) de capital pentru fiecare tranşă specificată în notificarea de disponibilizare aplicabilă.

Perioadă de rambursare a ratelor de capital înseamnă, în ceea ce priveşte fiecare tranşă, perioada dintre data disponibilizării şi maturitatea acesteia.

Raport de progres are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 6.1.

Proiect înseamn㠄Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii”, aşa cum este descris în anexa 1 la prezentul, pentru care Consiliul de administraţie al BDCE a aprobat o finanţare parţială prin acest împrumut cu numărul DÎ1861.

Agenţie de implementare a Proiectului (denumită în continuare AIP) înseamnă Agenţia Naţională pentru Locuinţe, o persoană juridică română care, prin delegarea din partea împrumutatului, este responsabilă de implementarea Proiectului.

Stadiul prognozat privind situaţia lucrărilor înseamnă raportul dintre cheltuielile eligibile, pentru toate părţile componente ale Proiectului, şi costurile eligibile totale ale Proiectului, unde cheltuielile eligibile includ atât cheltuieli deja efectuate, cât şi acele cheltuieli ce se anticipează a fi efectuate într-o perioadă determinată de timp care să nu depăşească un (1) an de la data ultimului raport de progres, raport care rezultă din datele care urmează să fie furnizate în cadrul anexei 4.

Rată de referinţă înseamnă EURIBOR pentru o tranşă cu rată variabilă a dobânzii, denominată în euro.

Garanţie înseamnă orice acord sau aranjament care creează un rang preferenţial, un drept preferenţial de plată, un colateral sau o garanţie de orice natură care ar putea conferi drepturi sporite unor terţe părţi.

Marjă înseamnă, în legătură cu tranşa cu rată variabilă a dobânzii, marja fixă la rata de referinţă (fie plus, fie minus) specificată în puncte de bază în notificarea de disponibilizare aplicabilă.

Stadiul progresului lucrărilor înseamnă raportul dintre cheltuielile eligibile deja efectuate şi costurile eligibile totale ale Proiectului, raport care rezultă din datele care urmează să fie furnizate în cadrul anexei 4.

Tranşă înseamnă o sumă disponibilizată sau care urmează a fi disponibilizată din împrumut.

1.2. Referiri.

În cazul în care contextul nu cere altfel, referirile la:

a) acest Acord vor fi interpretate ca referiri la acest Acord, după cum poate fi completat, modificat sau reconfirmat periodic;

b) „clauze”, „subclauze” şi „preambuluri” vor fi interpretate ca referiri la clauze, subclauze şi, respectiv, preambuluri ale prezentului Acord; şi

c) cuvintele utilizate la singular vor include pluralul şi viceversa.

1.3. Titluri

Titlurile în prezentul Acord nu au semnificaţie legală şi nu influenţează interpretarea acestuia.

1.4. Rotunjire

În scopul efectuării oricăror calcule la care se face referire în prezentul Acord:

a) toate procentele rezultate din astfel de calcule, altele decât cele stabilite prin folosirea interpolării, vor fi rotunjite, dacă este necesar, la cea mai apropiată sută-miime a unui punct procentual [de exemplu: 9,876541% (sau 0,09876541) fiind rotunjit în minus la 9,87654% (sau 0,0987654) şi 9,876545% (sau 0,09876545) fiind rotunjit în plus la 9,87655% (sau 0,0987655)];

b) toate procentele determinate prin folosirea interpolării lineare prin referire la două (2) rate de referinţă relevante vor fi rotunjite, dacă este necesar, în conformitate cu metoda stabilită în subsecţiunea (a) de mai sus, dar cu acelaşi grad de acurateţe ca în cazul celor două (2) rate utilizate pentru efectuarea calculului [cu excepţia că astfel de procente nu vor fi rotunjite la un grad mai mic de acurateţe decât cea mai apropiată miime de punct procentual (0,001%)]; şi

c) toate sumele în valută utilizate în sau rezultând din calculele de mai sus vor fi rotunjite, dacă nu sunt altfel specificate în definiţia relevantă a valutei, la cele mai apropiate două zecimale în valuta relevantă (cu 0,005 fiind rotunjit în plus) (de exemplu 0,674 fiind rotunjit în minus la 0,67 şi 0,675 fiind rotunjit în plus la 0,68).

2. Condiţii

Împrumutul este acordat în baza condiţiilor generale ale Reglementărilor privind împrumutul şi în baza condiţiilor speciale ale împrumutului.

3. Scop

BDCE acordă împrumutul împrumutatului care îl acceptă numai pentru scopul finanţării Proiectului aşa cum este descris în anexa 1 la prezentul.

Orice modificare a modului în care împrumutul este aplicat, pentru care nu s-a primit aprobarea BDCE, ar putea constitui un eveniment în condiţiile articolului 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la rambursarea accelerată, suspendarea sau anularea împrumutului în condiţiile articolelor 3.3 (Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

4. Condiţii financiare

4.1. Suma împrumutului

Suma împrumutului este:

O sută şaptezeci şi cinci milioane EUR 175.000.000 EUR

4.2. Sumă disponibilizată

Împrumutul va fi disponibilizat în minimum două (2) tranşe şi maximum cincisprezece (15) tranşe.

Suma fiecărei tranşe, cu excepţia primei tranşe, va fi stabilită în conformitate cu stadiul progresului lucrărilor şi/sau stadiul

prognozat privind situaţia lucrărilor, care rezultă din datele care urmează să fie furnizate în cadrul anexei 4. Suma primei tranşe nu va depăşi treizeci la sută (30%) din suma împrumutului.

4.3. Procedură de disponibilizare

Disponibilizarea fiecărei tranşe este stabilită prin următoarea procedură:

(a) Solicitare de disponibilizare

Înainte de fiecare disponibilizare, împrumutatul va transmite BDCE o solicitare de disponibilizare în esenţă în forma stabilită în anexa 3 la prezentul (denumită în continuare solicitare de disponibilizare).

O solicitare de disponibilizare va specifica propunerile privind:

(i) valuta (valutele) şi suma (sumele) pentru tranşă;

(ii) data disponibilizării; acea dată a disponibilizării trebuie să fie o zi lucrătoare care să cadă cu cel puţin 5 zile lucrătoare, dar nu mai mult de douăzeci (20) de zile lucrătoare, de la data solicitării de disponibilizare;

(iii) data (datele) rambursării ratelor de capital, inclusiv maturitatea, luând în considerare că perioada de rambursare a ratelor de capital pentru fiecare tranşă nu trebuie să fie mai mare de douăzeci (20) de ani, incluzând o perioadă de graţie care să nu fie mai mare de cinci (5) ani;

(iv) rata maximă fixă a dobânzii sau marja maximă a ratei de referinţă;

(v) perioada de dobândă şi datele de plată a dobânzii;

(vi) convenţia privind numărul de zile luate în calcul şi zilele lucrătoare; şi

(vii) contul împrumutatului pentru plăţi.

Fiecare solicitare de disponibilizare transmisă BDCE va fi irevocabilă, dacă nu se convine altfel în scris de către BDCE.

(b) Notificare de disponibilizare

Dacă BDCE primeşte o solicitare de disponibilizare care corespunde cerinţelor unei solicitări de disponibilizare prevăzute în subclauza 4.3 (a) de mai sus şi, dacă toate celelalte condiţii de disponibilizare relevante aşa cum sunt definite în Subclauza 4.5 (Condiţii de disponibilizare) de mai jos au fost îndeplinite de către împrumutat, BDCE va transmite împrumutatului o notificare de disponibilizare în esenţă în forma prevăzuta în anexa 3 la prezentul (denumită în continuare notificare de disponibilizare). Fiecare notificare de disponibilizare va fi transmisă cu cel puţin două (2) zile lucrătoare înainte de data de disponibilizare propusă.

O notificare de disponibilizare va specifica:

(i) valuta (valutele) şi suma (sumele) pentru tranşă;

(ii) data de disponibilizare;

(iii) perioada de rambursare a ratelor de capital şi data (datele) de rambursare a ratelor de capital, inclusiv maturitatea;

(iv) rata fixă de dobândă sau marja ratei de referinţă;

(v) perioada de dobândă şi datele de plată a dobânzii;

(vi) convenţia privind numărul de zile luate în calcul şi zilele lucrătoare; si

(vii) conturile împrumutatului şi ale BDCE pentru plăţi.

Dacă împrumutatul a transmis BDCE o solicitare de disponibilizare în care împrumutatul nu a propus o rată fixă a dobânzii sau o rată variabilă a dobânzii, se va considera că împrumutatul o acceptă în avans pe cea specificată ulterior de către BDCE în notificarea de disponibilizare.

O notificare de disponibilizare care corespunde elementelor prevăzute într-o solicitare de disponibilizare va constitui un angajament irevocabil şi necondiţionat din partea împrumutatului de a împrumuta de la BDCE şi din partea BDCE de a disponibiliza împrumutatului tranşa conform termenilor şi condiţiilor specificate în notificarea de disponibilizare.

Fără a contraveni celor de mai sus, dacă BDCE nu a emis o notificare de disponibilizare în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la primirea unei solicitări de disponibilizare, respectiva solicitare de disponibilizare va fi considerată anulată.

4.4. Perioadă de disponibilizare

Dacă BDCE nu convine altfel în scris, împrumutatul nu va fi îndreptăţit:

(i)  să transmită o solicitare de disponibilizare pentru prima tranşă mai târziu de douăsprezece (12) luni după data de efectivitate;

(ii) să transmită orice altă solicitare de disponibilizare ulterioară mai târziu de optsprezece (18) luni după ultima disponibilizare; sau

(iii) să transmită orice altă solicitare de disponibilizare ulterioară după data-limită de disponibilizare menţionată în anexa 1 la prezentul.

4.5. Condiţii de disponibilizare

(a) Condiţii precedente pentru solicitarea de disponibilizare a primei tranşe:

(i) avizul juridic în limba engleză emis de directorul departamentului juridic al Ministerului Finanţelor Publice, în esenţă în forma prevăzută în anexa 2 la prezentul, confirmând în mod satisfăcător pentru BDCE că Acordul a fost semnat în mod legal de reprezentanţii autorizaţi ai împrumutatului şi că Acordul este valabil, obligatoriu şi aplicabil din punct de vedere juridic, în conformitate cu termenii săi, potrivit legislaţiei împrumutatului;

(ii) dovada în limba engleza (împuternicire de semnare), satisfăcătoare BDCE, privind persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să semneze Acordul;

(iii) dovada în limba engleză, satisfăcătoare BDCE, privind persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să semneze solicitările de disponibilizare în numele împrumutatului, împreună cu specimenul autentificat de semnătură (semnături) pentru astfel de persoană (persoane).

(b) Condiţii precedente pentru orice solicitare de disponibilizare ulterioară:

(i) în cazul în care are loc o schimbare în ceea ce priveşte persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să semneze solicitările de disponibilizare în numele împrumutatului, împrumutatul va transmite BDCE dovada actualizată cu privire la persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să semneze solicitările de disponibilizare corespunzătoare în numele împrumutatului împreună cu specimenul de semnătură (semnături) pentru astfel de persoană (persoane);

(ii) raportul de progres care confirmă în mod satisfăcător BDCE alocarea tranşei anterioare în proporţie de sută la sută (100%).

4.6. Rambursare

La fiecare dată de rambursare a ratelor de capital, împrumutatul va rambursa capitalul din fiecare tranşă datorat la acea dată de rambursare a ratelor de capital în conformitate cu termenii prevăzuţi în notificarea de disponibilizare aplicabilă.

4.7. Rambursare accelerată

(a) Mecanism

Dacă în cazul unui eveniment menţionat în prezentul Acord, care se referă la această subclauză, împrumutatul trebuie să ramburseze înainte de maturitate întreaga tranşă sau o parte din aceasta, împrumutatul va trimite BDCE o notificare scrisă (denumită în continuare notificare de rambursare accelerată) cu cel puţin o (1) lună înainte, menţionând sumele care urmează să fie rambursate, data la care rambursarea va avea loc (denumită în continuare dată de rambursare accelerată) şi, după consultarea prealabilă cu BDCE, costurile maxime ale rambursării accelerate. Data de rambursare accelerată va cădea la data de plată a dobânzii, dacă BDCE nu convine altfel în scris.

La primirea notificării de rambursare accelerată, BDCE va transmite împrumutatului o notificare în scris (denumită în continuare confirmare de rambursare accelerată) cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare înainte de data de rambursare, indicând dobânda acumulată, datorată la acea dată, şi costurile rambursării accelerate, conform subclauzei 4.7 (b).

O confirmare de rambursare accelerată cuprinzând elementele menţionate într-o notificare de rambursare accelerată va constitui un angajament irevocabil şi necondiţionat din partea împrumutatului de a rambursa sumele respective la BDCE în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate în confirmarea de rambursare accelerată.

Dacă împrumutatul rambursează parţial o tranşă, suma rambursată se va aplica pro rata fiecărei rambursări de capital datorate. În acest caz, confirmarea de rambursare accelerată va include, în mod corespunzător, un grafic de rambursare modificat care va fi obligatoriu pentru împrumutat.

(b) Costurile rambursării accelerate Costurile rambursării accelerate care rezultă din rambursarea accelerată în conformitate cu subclauza 4.7 (a) vor fi stabilite de BDCE pe baza costurilor acesteia determinate de reinvestirea sumei care urmează să fie rambursată de la data de rambursare accelerată până la maturitate, incluzând orice costuri aferente, cum ar fi închiderea oricăror aranjamente de referinţă cu operaţiuni derivate. Costurile de reinvestire vor fi stabilite pe baza diferenţei între nivelul ratei iniţiale şi nivelul ratei de reinvestire care vor fi determinate de BDCE pe baza condiţiilor de piaţă la data notificării de rambursare accelerată.

4.8. Calcularea dobânzii

Împrumutatul va plăti dobânda aferentă sumei fiecărei tranşe, datorată periodic pe parcursul fiecărei perioade de dobândă, la rata fixă/variabilă a dobânzii specificate în notificarea de disponibilizare aplicabilă.

Dobânda (i) se va acumula de la şi inclusiv prima zi a perioadei de dobândă până la, dar excluzând, ultima zi a unei astfel de perioade de dobândă şi (ii) va fi datorată şi plătibilă la datele de plată a dobânzii specificate în notificarea de disponibilizare aplicabilă. Dobânda va fi calculată pe baza convenţiei privind numărul de zile luate în calcul, specificată în notificarea de disponibilizare aplicabilă.

În cazul tranşelor cu rată a dobânzii variabile, BDCE va stabili, la fiecare dată de determinare a dobânzii, rata de dobândă aplicabilă pe parcursul perioadei de dobândă relevante, în conformitate cu Acordul, şi va notifica prompt împrumutatul în legătură cu aceasta. Fiecare astfel de determinare de către BDCE va fi finală, definitivă şi obligatorie pentru împrumutat, dacă împrumutatul nu demonstrează în mod satisfăcător BDCE că o astfel de determinare a avut erori vădite.

4.9. Rata dobânzii penalizatoare

În cazul în care împrumutatul nu va plăti, integral sau parţial, orice sumă datorată în cadrul Acordului şi fără a contraveni oricăror altor opţiuni disponibile BDCE în cadrul Acordului sau altfel, împrumutatul va plăti dobândă la astfel de sume neplătite de la data scadentă până la data primirii unor astfel de plăţi de către BDCE, la o rată anuală a dobânzii egală cu rata EURIBOR la o lună, cotată la data scadentă plus două sute cincizeci puncte de bază (250 pb) (denumită în continuare rata dobânzii penalizatoare).

Rata dobânzii penalizatoare aplicabilă va fi actualizată la fiecare treizeci (30) de zile calendaristice.

4.10. Eveniment de perturbare a pieţei

BDCE, după ce va lua cunoştinţă despre producerea unui astfel de eveniment, va notifica prompt împrumutatul că a avut loc un eveniment de perturbare a pieţei.

Pentru scopurile Acordului, evenimentul de perturbare a pieţei se referă la următoarele circumstanţe:

(a) Pagina Reuters la care se face referire în cadrul definiţiei EURIBOR nu indică detaliile necesare sau nu este accesibilă.

În cazul producerii unui astfel de eveniment de perturbare a pieţei, rata aplicabilă EURIBOR va fi rata procentuală anuală determinată de BDCE ca fiind media aritmetică a ratelor la care împrumuturile în euro cu o sumă identică sau cea mai apropiată de suma împrumutului în cauză şi acordate pe o perioadă identică sau pe cea mai apropiată de respectiva perioadă de dobândă sunt oferite la data de stabilire a dobânzii de către trei (3) bănci reprezentative pe piaţa interbancară din UE, selectate de BDCE.

Dacă sunt furnizate cel puţin două (2) cotaţii, rata EURIBOR aplicabilă la acea dată de stabilire a dobânzii va fi media aritmetică a tuturor cotaţiilor furnizate.

Dacă nu este furnizată nicio cotaţie sau este furnizată doar una, rata EURIBOR aplicabilă va fi rata procentuală anuală stabilită de către BDCE ca fiind media aritmetică a ratelor la care împrumuturile în euro cu o sumă identică sau cea mai apropiată de suma împrumutului în cauză şi acordate pe o perioadă identică sau pe cea mai apropiată de respectiva perioadă de dobândă sunt oferite în a două zi lucrătoare după începerea perioadei de dobândă relevante de bănci majore pe piaţa interbancară din UE, selectate de BDCE.

(b) BDCE constată că nu este posibil să stabilească rata de referinţă aplicabilă în conformitate cu paragraful (a) de mai sus.

În cazul producerii unui astfel de eveniment de perturbare a pieţei, rata variabilă a dobânzii aplicabile va fi înlocuită cu rata care exprimă, ca rată procentuală anuală, costul la care BDCE finanţează împrumutul, indiferent din oricare sursă pe care BDCE o poate selecta în mod rezonabil.

(c) în orice moment dintre momentul transmiterii notificării de disponibilizare şi data de disponibilizare, BDCE constată, în mod rezonabil, că există circumstanţe excepţionale şi neprevăzute de ordin economic, financiar, politic sau de altă natură externă, care afectează în mod negativ accesul BDCE la sursele acesteia de finanţare.

În cazul producerii unui astfel de eveniment de perturbare a pieţei, BDCE va fi îndreptăţită să anuleze fără niciun cost disponibilizarea planificată.

În cazul producerii evenimentelor de perturbare a pieţei, prevăzute la alineatele (a) şi (b) de mai sus:

(i) dacă împrumutatul solicită astfel, părţile, acţionând cu bună-credinţă, vor negocia pe o perioadă care nu depăşeşte treizeci (30) de zile calendaristice în vederea convenirii unei alternative la rata EURIBOR aplicabilă. Dacă nu se ajunge la niciun acord, împrumutatul poate proceda la rambursarea accelerată la următoarea dată de plată a dobânzii îh termenii prevăzuţi în cadrul subclauzei 4.7.

(ii) BDCE, acţionând cu bună-credinţă şi cu consultarea împrumutatului în limitele practice rezonabile, va avea dreptul să modifice durata oricărei perioade de dobândă ulterioare la treizeci (30) de zile calendaristice sau mai puţin, prin transmiterea către împrumutat a unei notificări în acest sens. Orice astfel de modificare a unei perioade de dobândă îşi va produce efectele la data specificată de către BDCE într-o astfel de notificare.

Dacă BDCE constată că evenimentul relevant de perturbare a pieţei nu mai există, atunci, sub rezerva oricărui eveniment ulterior de perturbare a pieţei care apare sau există, rata variabilă de dobândă şi/sau perioada de dobândă aplicabilă oricărei tranşe relevante se va recalcula, din prima zi a următoarei perioade de dobândă, pentru a fi calculată în conformitate cu rata variabilă a dobânzii şi perioada de dobândă specificate în notificarea de disponibilizare relevantă.

4.11. Plăţi

Toate sumele datorate de împrumutat în cadrul acestui Acord sunt plătibile în valuta fiecărei tranşe, în contul comunicat de către BDCE în notificarea de disponibilizare aplicabilă. Orice plată în cadrul acestui Acord se va efectua într-o zi lucrătoare, cu respectarea convenţiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Orice plată va fi considerată achitată atunci când BDCE a primit suma în contul său.

Împrumutatul sau banca însărcinată de către împrumutat, după caz, va trimite o notificare de plată în scris către BDCE cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare înaintea plăţii oricăror sume datorate îh baza acestui Acord.

5. Implementarea Proiectului

Împrumutatul va implementa Proiectul prin AIP în conformitate cu prevederile Acordului.

Împrumutatul desemnează Agenţia Naţională pentru Locuinţe ca AIP. În orice caz, împrumutatul rămâne singurul răspunzător de îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul Acordului.

Nerespectarea angajamentelor privind implementarea Proiectului prevăzute în cadrul clauzei 5 va constitui, indiferent de oricare altă prevedere aplicabilă din Reglementările privind împrumutul, un eveniment conform termenilor articolului 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate genera: i) declararea subproiectului relevant ca fiind neeligibil pentru alocare în cadrul Proiectului; şi/sau ii) rambursarea accelerată, suspendarea sau anularea împrumutului, în totalitate sau parţial, conform termenilor articolelor 3.3 (Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

5.1. Asumarea responsabilităţii.

Împrumutatul, prin AIP, va depune toate eforturile şi diligentele şi îşi va exercita toate mijloacele utilizate în mod normal (incluzând, dar fără a se limita la cele juridice, financiare, manageriale şi tehnice) necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.

5.2. Perioadă de alocare.

Împrumutatul, prin AIP, va aloca fiecare tranşă pentru costurile eligibile ale Proiectului în termen de douăsprezece (12) luni de la data de disponibilizare relevantă (perioada de alocare).

Dacă o tranşă disponibilizată de BDCE nu este alocată Proiectului sau este doar parţial alocată acestuia în perioada de alocare, împrumutatul va rambursa către BDCE sumele nealocate în conformitate cu subclauza 4.7.

5.3. Costuri ale Proiectului

Tranşele disponibilizate în cadrul împrumutului nu vor depăşi şaptezeci la sută (70%) din costurile totale eligibile ale Proiectului. Dacă tranşele disponibilizate în cadrul împrumutului depăşesc procentul de şaptezeci la sută (70%) de mai sus (prin reducerea costurilor totale eligibile sau altfel), împrumutatul va rambursa către BDCE excedentul, în conformitate cu subclauza 4.7.

Dacă costurile totale eligibile ale Proiectului cresc sau sunt revizuite din orice motiv, împrumutatul se va asigura că resursele financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului sunt disponibile fără a se apela la BDCE. Planurile de finanţare ale costurilor majorate vor fi comunicate BDCE fără întârziere.

5.4. Angajamente specifice în cadrul Proiectului.

Împrumutatul, prin AIR, se va asigura că:

(i) toate terenurile, drepturile de proprietate şi permisele necesare pentru implementarea Proiectului sunt disponibile la timp;

(ii) toate activele şi instalaţiile în cadrul Proiectului sunt în mod permanent asigurate şi întreţinute în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale; şi

(iii) orice altă cerinţă specificată în anexa 1 („Descrierea Proiectului*) la prezentul este respectată.

5.5. Achiziţii

Achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii care vor finanţate în cadrul Proiectului vor respecta Ghidul BDCE privind achiziţiile.

5.6. Mediu.

Împrumutatul, prin AIP, va implementa Proiectul în conformitate cu cerinţele prevăzute în Politica de mediu. În mod deosebit, în cazul în care orice construcţie inclusă în Proiect necesită o evaluare a impactului asupra mediului (EIM), conform Politicii de mediu, împrumutatul, prin AIP, va solicita BDCE acceptul prealabil, înainte de a propune alocarea împrumutului pentru o astfel de construcţie.

5.7. Drepturi ale omului.

Împrumutatul, prin AIP, se va asigura că implementarea Proiectului nu va genera o încălcare a (i) Convenţiei europene a drepturilor omului; sau a (ii) Cartei sociale europene.

5.8. Integritate.

Împrumutatul, prin AIP, se va asigura că implementarea Proiectului nu va genera o încălcare a legilor aplicabile privind frauda, corupţia sau orice altă utilizare ilegală a fondurilor.

5.9. Vizibilitate

Împrumutatul, prin AIP, va informa beneficiarii finali că Proiectul este finanţat parţial de către BDCE prin mijloace corespunzătoare de comunicare, cum ar fi: anunţuri pe paginile de web relevante, comunicate de presă, broşuri sau expuneri de panouri/plăcuţe pe amplasamentele/facilităţile relevante ale Proiectului. În oricare situaţie, informaţiile date beneficiarilor finali vor indica într-o manieră corespunzătoare numele BDCE şi logoul acesteia.

6. Monitorizare

6.1. Raportare

(a) Raport de progres

Împrumutatul, prin AIP, va transmite BDCE un raport de progres (denumit în continuare raport de progres), (i) o dată pe an, până la alocarea integrală a tranşelor disponibilizate; şi (ii) înainte de fiecare solicitare de disponibilizare, cu excepţia primei tranşe.

Anexa 4 la prezentul prevede un model care specifică informaţiile minime solicitate de BDCE. Pot fi utilizate, de asemenea, formate alternative care să conţină aceleaşi informaţii.

(b) Raport de finalizare

După finalizarea Proiectului, împrumutatul, prin AIP, va transmite un raport de finalizare (denumit în continuare raport de finalizare) incluzând o evaluare a impactului fizic şi social al Proiectului.

Anexa 5 la prezentul prevede un model care specifică informaţiile minime solicitate de BDCE. Pot fi utilizate, de asemenea, formate alternative care să conţină aceleaşi informaţii.

6.2. Vizite

Împrumutatul, prin AIP, se angajează să primească în mod favorabil orice vizite de monitorizare/tehnice/de evaluare, inclusiv prin facilitarea accesului la amplasamentele relevante ale Proiectului/contractorii relevanţi ai Proiectului, efectuate de personalul BDCE sau de terţe părţi desemnate de aceasta.

6.3. Audit.

În cazul în care împrumutatul, prin AIP, nu respectă oricare din obligaţiile asumate în cadrul Acordului, împrumutatul se angajează să primească în mod favorabil orice misiune de audit la faţa locului, efectuată de către personalul BDCE sau de terţe părţi desemnate de aceasta, care va fi pe cheltuiala împrumutatului.

6.4. Informaţii privind Proiectul

Împrumutatul, prin AIP, va ţine evidenţe contabile privind Proiectul, care să fie în conformitate cu standardele internaţionale, arătând, în orice moment, stadiul Proiectului, şi care vor înregistra toate operaţiunile efectuate şi vor identifica activele şi serviciile finanţate parţial în cadrul împrumutului.

Împrumutatul, prin AIP, va transmite BDCE în timp util orice informaţie sau document legat de finanţare sau implementare (incluzând, în special, probleme de mediu şi de achiziţii) a Proiectului, după cum BDCE le poate solicita în mod rezonabil.

Împrumutatul, prin AIP, va informa BDCE imediat în legătură cu orice eveniment care poate avea un impact negativ semnificativ asupra implementării Proiectului, incluzând, dar fără a se limita la:

(i) orice acţiune sau protest iniţiat sau orice obiecţie ridicată de către un terţ sau orice reclamaţie autentică primită de către împrumutat sau orice litigiu semnificativ care este început sau ar putea să apară împotriva lui în ceea ce priveşte achiziţiile sau problemele de mediu sau alte aspecte care afectează Proiectul; şi

(ii) orice adoptare sau orice modificare a oricărei legi, reglementări sau norme (sau în aplicarea sau interpretarea oficială a oricărei legi, reglementări sau norme).

Orice eveniment care poate avea un impact negativ semnificativ asupra implementării Proiectului ar putea constitui un eveniment în termenii articolului 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la rambursarea accelerată, suspendarea sau anularea împrumutului în condiţiile articolelor 3.3 (Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

6.5. Informaţii privind împrumutatul

(a) Informaţii

La cererea BDCE şi în cazul în care astfel de informaţii nu sunt disponibile în mod public, împrumutatul va furniza într-un interval de timp rezonabil informaţii succinte cu privire la situaţia datoriei împrumutatului, astfel încât să permită BDCE să evalueze situaţia financiară a împrumutatului.

Împrumutatul va informa BDCE imediat despre orice modificare substanţială negativă. Modificarea substanţială negativă ar putea constitui un eveniment în termenii articolului 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la rambursarea accelerată, suspendarea sau anularea împrumutului în condiţiile articolelor 3.3 (Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

(b) Cross-Default

Faptul că, urmare a neîndeplinirii oricărei obligaţii în cadrul acestuia, împrumutatul este obligat sau este pasibil să i se solicite sau, ca urmare a expirării oricărei perioade de graţie contractuale aplicabile, i se va cere sau va fi pasibil să i se ceară să ramburseze anticipat, să ramburseze sau să termine anterior maturităţii orice instrument de datorie publică guvernamentală sau orice angajament în legătură cu un instrument de datorie publică guvernamentală este anulat sau suspendat ar putea constitui un eveniment în termenii articolului 3,3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea anticipată a împrumutului în termenii articolelor 3.3 (Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3 5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

7. Pari passu

Nerespectarea prevederilor stipulate în cadrul clauzei 7 ar putea constitui un eveniment în termenii articolului 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la rambursarea accelerată, suspendarea sau anularea împrumutului în condiţiile articolelor 3.3 (Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

7.1. Prioritate la plată

Împrumutatul se va asigura că obligaţiile sale de plată în cadrul prezentului Acord au şi vor avea aceeaşi prioritate, nu mai puţin decât pari passu, în ceea ce priveşte drepturile de plată, cu toate celelalte obligaţii prezente şi viitoare negarantate şi nesubordonate în cadrul instrumentelor sale de datorie publică guvernamentală.

În mod deosebit, împrumutatul nu va efectua (sau nu va autoriza) nicio plată în legătură cu niciun astfel de instrument de datorie publică guvernamentală (indiferent dacă este în mod regulat programată la plată sau nu), dacă:

(i) BDCE solicită rambursarea accelerată în temeiul articolului 3.3 din Reglementările privind împrumutul; sau

(ii) un eveniment sau un eveniment potenţial de nerespectare a obligaţiilor de plată în cadrul oricărui instrument de datorie publică guvernamentală negarantat şi nesubordonat al împrumutatului sau al oricărei agenţii a sa sau intermediar al său a avut loc şi continuă.

Cu toate acestea, plata în cadrul unui astfel de instrument de datorie publică guvernamentală este posibilă dacă împrumutatul:

(i) plăteşte simultan; sau

(ii) pune deoparte, într-un cont desemnat, pentru plată la următoarea dată de plată a dobânzii o sumă în acelaşi procent din capitalul datorat în cadrul prezentului Acord ca şi procentul pe care îl reprezintă suma plătită în cadrul unui astfel de instrument de datorie publică guvernamentală din suma totală datorată în cadrul acestuia.

Pentru acest scop nu se ia în considerare plata niciunui instrument de datorie publică guvernamentală care este efectuată din sume provenite prin emiterea unui alt instrument, la care în esenţă aceleaşi persoane care deţin creanţele în cadrul instrumentului de datorie publică guvernamentală au subscris.

7.2. Garanţie

Dacă o garanţie este acordată pentru executarea oricărui instrument de datorie publică guvernamentală al împrumutatului, împrumutatul va informa în timp util BDCE cu privire la intenţiile sale şi, dacă BDCE solicită astfel, va furniza BDCE, în termenul stabilit în notificarea BDCE, o garanţie identică sau echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor sale financiare asumate în cadrul prezentului Acord.

Aceasta clauză nu se va aplica unei garanţii:

(a) create asupra proprietăţilor la momentul achiziţionării, numai ca garanţie pentru plata preţului de achiziţie sau pentru plata datoriei contractate în vederea finanţării achiziţionării unor astfel de proprietăţi;

(b) care garantează un instrument de datorie publică guvernamentală cu o maturitate de până la un (1) an de la data la care acesta a fost emis iniţial; sau

(c) aprobată anterior de către BDCE.

7.3. Clauză prin includere

Dacă oricare instrument de datorie publică guvernamentală al împrumutatului include clauze referitoare la scăderea ratingului, indicatori financiari sau parri passu, care sunt mai stricte decât orice clauză echivalentă din acest Acord, împrumutatul trebuie să informeze BDCE în acest sens şi, la cererea BDCE printr-o notificare scrisă, să încheie în termenul indicat în notificarea BDCE un amendament la acest Acord prin care se va institui o prevedere echivalentă în favoarea BDCE.

7.4. Rambursare anticipată în favoarea unei terţe părţi.

În cazul în care împrumutatul va rambursa anticipat, parţial sau în totalitate, voluntar sau în alt mod, orice instrument de datorie publică guvernamentală, împrumutatul va informa BDCE în acest sens.

Într-o astfel de situaţie şi la solicitarea BDCE, împrumutatul va rambursa către BDCE sumele disponibilizate în cadrul împrumutului în conformitate cu subclauza 4.7 în acelaşi procent pe care îl reprezintă suma rambursată anticipat din instrumentul de datorie publică guvernamentală corespunzător. Cele de mai sus nu se aplică rambursărilor anticipate în cadrul facilităţilor de credit de tip revolving care rămân la dispoziţie pentru tragere în aceleaşi condiţii după efectuarea unei astfel de rambursări anticipate.

Pentru scopurile Acordului, rambursare anticipată înseamnă o rambursare înainte de maturitate.

8. Reprezentări şi certificări.

Împrumutatul prezintă şi certifică faptul că:

(a) autorităţile sale competente l-au autorizat să încheie Acordul şi au dat în acest sens semnatarului (semnatarilor) autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele de asociere şi alte texte aplicabile acestuia;

(b) semnarea şi transmiterea, precum şi îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul acestuia şi respectarea clauzelor acestui Acord nu:

(i) contravin sau intră în conflict cu orice lege, statut, regulă sau reglementare aplicabilă sau orice hotărâre judecătorească, decret sau permis al cărui obiect este;

(ii) contravin sau intră în conflict cu orice acord sau alt instrument de datorie publică guvernamentală obligatoriu care ar putea în mod rezonabil să conducă la o modificare substanţială negativă;

(c) nu există niciun eveniment sau circumstanţă care să constituie o neîndeplinire a obligaţiilor în cadrul niciunui alt acord sau instrument de datorie publică guvernamentală, care este obligatoriu pentru acesta sau care se aplică activelor sale, care ar putea în mod rezonabil să conducă la o modificare substanţială negativă;

(d) nicio garanţie nu a fost acordată unei terţe părţi cu încălcarea subclauzei 7.2;

(e) niciun litigiu, arbitraj sau urmărire administrativă a sau în faţa oricărei curţi, tribunal de arbitraj sau agenţie, care ar putea în mod rezonabil să conducă la o modificare substanţială negativă (în măsura în care o cunoaşte sau se aşteaptă să se producă), nu a fost demarat(ă) sau nu reprezintă o ameninţare la adresa sa;

(f) a primit o copie a Reglementărilor privind împrumutul, Politicii privind împrumutul, Politicii de mediu şi Ghidului privind achiziţiile şi a luat notă de acestea.

Reprezentările şi certificările de mai sus sunt considerate reconfirmate la data semnării fiecărei solicitări de disponibilizare. Orice modificare referitoare la reprezentările şi certificările de mai SUS trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată şi orice documente justificative să fie furnizate BDCE imediat.

Dacă oricare dintre reprezentările şi certificările de mai sus este sau se dovedeşte a fi fost incorectă sau eronată în orice privinţă, acest fapt ar putea constitui un eveniment prevăzut la articolul 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea accelerată a împrumutului în conformitate cu termenii articolelor 3.3 (Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

9. Terţe părţi.

Împrumutatul nu poate invoca, în scopul utilizării împrumutului, niciun fapt referitor la relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor ce decurg din Acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între împrumutat şi terţe părţi, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de către BDCE din cauza oricărei reclamaţii şi, în special, toate costurile juridice sau de judecată vor fi pe cheltuiala împrumutatului.

10. Nerenunţare.

În niciun caz, incluzând întârziere sau exercitare parţială, nu se va prezuma că BDCE a renunţat în mod tacit la orice drept conferit acesteia prin Acord.

11. Atribuire.

Împrumutatul nu va atribui sau transfera niciunui din drepturile sau obligaţiile sale în cadrul Acordului fără acordul prealabil scris al BDCE.

BDCE poate atribui în totalitate sau parţial drepturile şi beneficiile sale sau poate transfera în totalitate sau parţial drepturile, beneficiile şi obligaţiile sale în cadrul Acordului.

12. Lege aplicabilă

Acordul va fi guvernat de regulile BDCE aşa cum se specifică în prevederile articolului 1 paragraful 3 al celui de al treilea Protocol (datat 6 martie 1959) la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei (datat 2 septembrie 1949) şi, în secundar, dacă este necesar, de legea franceză.

13. Litigii

Litigiile dintre părţile la Acord vor face obiectul arbitrajului în condiţiile prevăzute în capitolul 4 din Reglementările privind împrumutul.

Părţile sunt de acord să nu facă uz de niciun privilegiu, imunitate sau legislaţie în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale

sau de altă natură, naţională sau internaţională, pentru a obiecta faţă de punerea în executare a unei hotărâri emise în condiţiile specificate în capitolul 4 din Reglementările privind împrumutul. În orice acţiune legală care decurge din acest Acord, certificarea BDCE în legătură cu orice sumă datorată sau rată a dobânzii aplicabilă în cadrul Acordului va constitui, în absenţa unei erori vădite, dovada prima facie a unei astfel de sume sau de rată a dobânzii.

14. Notificări

Orice notificare sau altă comunicare emisă sau efectuată în cadrul acestui Acord către BDCE sau împrumutat va fi în scris şi va fi prezumată a fi fost emisă sau efectuată corespunzător atunci când este transmisă prin poştă sau fax de către o parte pe adresa sau numărul de fax al celeilalte părţi, specificate mai jos:

Pentru împrumutat:

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucureşti, sectorul 5

România.

În atenţia: ministrului finanţelor publice/secretarului de stat/directorului general pentru relaţii financiare internaţionale

Fax: +40 21 312 67 92

Pentru BDCE:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

55 Avenue Kléber 75116 Paris

Franţa

În atenţia: directorului, Departamentul proiecte

Fax: +33 1 47 55 37 52

Toate notificările sau alte comunicări emise sau efectuate în cadrul Acordului vor fi în limba engleză sau franceză sau, dacă sunt în altă limbă, vor fi însoţite de o traducere certificată a acestora în limba engleză sau franceză, atunci când se solicită astfel de către BDCE.

Fără a afecta validitatea oricărei notificări transmise prin fax în conformitate cu paragrafele de mai sus, o copie a fiecărei notificări transmise prin fax va fi de asemenea transmisă prin poştă către partea relevantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare.

Notificările emise de către împrumutat în conformitate cu orice prevedere a acestui Acord, atunci când se va solicita de către BDCE, vor fi transmise către BDCE împreună cu dovada satisfăcătoare cu privire la autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze astfel de notificări din partea împrumutatului şi specimenul de semnătură autentificat al unei/unor astfel de persoane.

15. Taxe şi cheltuieli.

Împrumutatul va plăti, în măsura în care este aplicabil, toate taxele, taxele vamale, comisioanele şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, care decurg din încheierea, înregistrarea sau implementarea Acordului sau a oricărui document aferent, precum şi din constituirea, perfectarea, înregistrarea sau punerea în aplicare a oricărei garanţii cerute în cadrul Acordului.

Împrumutatul va suporta toate costurile şi cheltuielile (incluzând costuri legale, profesionale, bancare sau de schimb valutar) plătibile în legătură cu (i) pregătirea, încheierea, perfectarea, implementarea şi încetarea producerii efectelor acestui Acord sau a oricărui document în legătură cu acesta; (ii) orice amendament, supliment sau derogare de la acest Acord sau orice document în legătură cu acestea; şi (iii) pregătirea, semnarea, perfectarea, gestionarea şi punerea în aplicare a oricărei garanţii necesare în cadrul împrumutului.

Fără a contraveni celor de mai sus, articolul 4.7 (Costul arbitrajului) din Reglementările privind împrumutul se va aplica în ceea ce priveşte costurile arbitrajului prevăzut la clauza 13.

16. Descărcare de obligaţii

După rambursarea tuturor sumelor disponibilizate şi nerambursate din cadrul împrumutului, precum şi după plata tuturor dobânzilor şi altor cheltuieli care rezultă din Acord, incluzând în special acele sume în cadrul subclauzei 4.9 şi clauzei 15, împrumutatul va fi descărcat în totalitate de obligaţiile sale faţă de BDCE, cu excepţia celor prevăzute la subclauzele 6.2, 6.3 şi 6.4 de mai sus pentru scopurile unei posibile evaluări a Proiectului, care nu va avea loc mai târziu de patru (4) ani după rambursarea tuturor sumelor disponibilizate şi nerambursate în cadrul împrumutului.

17. Intrare în vigoare

Acordul va intra în vigoare după semnarea de (i) către părţi şi (ii) notificarea din partea împrumutatului că acesta a fost aprobat de către autorităţile române competente.

Ca mărturie a celor de mai sus, părţile au semnat acest Acord în două (2) exemplare originale, fiecare din ele fiind în mod egal valid, şi au procedat la iniţializarea fiecărei pagini a acestui Acord în numele lor de către semnatarii Acordului. Câte un (1) original este păstrat de fiecare dintre părţi.

 

Bucureşti, la 12 ianuarie 2016

Paris, la 22 ianuarie 2016

..............................................

..............................................

Pentru împrumutat,

Pentru BDCE,

Anca Dana Dragu,

Carlo Monticelli,

ministrul finanţelor publice

viceguvernator

 

ANEXA 1

Descrierea Proiectului

 

I.

1861 (2015)

 

Împrumutat

România

 

Tip de împrumut

Împrumut de Proiect

 

Valoare împrumut

175.000.000 EUR

 

Aprobare a Consiliului de administraţie al BDCE

12 iunie 2015

 

II.

Domeniu (Domenii) de intervenţie

Locuinţe sociale pentru persoane cu venituri reduse

 

Lucrări planificate

Proiectul va permite construirea/renovarea/modernizarea a aproximativ 8.990 de locuinţe destinate închirierii în favoarea a 10.500 persoane/familii tinere cu vârste cuprinse între 18-35 de ani, care se încadrează în lucrări planificate ale Guvernului pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

 

Localizare

Pe tot cuprinsul României

 

Beneficiari finali

Persoane/Familii tinere cu vârsta de până la 35 de ani la data cererii pentru locuinţe. Beneficiarii finali vor fi selectaţi de comisiile sociale ale consiliilor locale din judeţe, conform procedurilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare (cu condiţia că astfel de modificări ulterioare sunt acceptabile pentru BDCE), care stabileşte normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 prin care a fost înfiinţată ANL.

 

Cost total al Proiectului

250.000.000 EUR

 

Plan de finanţare

Împrumutul de proiect BDCE va finanţa până la 70% din costurile totale eligibile ale Proiectului, restul fiind finanţat din contribuţia românească (Guvernul României: bugetul de stat şi resursele proprii ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi contribuţia autorităţilor locale).

 

Grafic lucrări/Anii bugetari eligibili

2016-2020

 

Dată de finalizare

31 martie 2021

 

III.

Criterii de eligibilitate

Proiectul propus va ajunge la un număr mare de beneficiari finali pe tot cuprinsul României. Beneficiarii finali vor fi tineri care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

- să fie în vârstă de până la 35 de ani;

- să nu deţină o locuinţă în proprietate;

- niciunul dintre membrii familiei (soţ/soţie) să nu fi deţinut o locuinţă în proprietate;

- să nu fi fost anterior beneficiari ai unei locuinţe cu chirie, construită prin ANL;

- să lucreze în localitatea în care se află locuinţa destinată închirierii. Beneficiarii finali vor fi selectaţi de comisiile sociale ale consiliilor locale din judeţe, conform procedurilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 care stabileşte normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 prin care a fost înfiinţată ANL.

 

Costuri eligibile

Costurile eligibile pot include:

(i) costul expertizelor şi/sau studiilor (tehnice, economice sau comerciale, de inginerie), precum şi costul supervizării tehnice a Proiectului. Aceste costuri nu trebuie să depăşească 5% din costul total al Proiectului, dacă nu se justifică altfel;

(ii) costul obţinerii terenului legat direct de un Proiect, la preţul său de cumpărare, dacă nu a fost donat sau acordat;

(iii) pregătirea terenului;

(iv) construcţia/renovarea/modernizarea sau cumpărarea clădirilor legate direct de un Proiect;

(v) instalarea utilităţilor de bază cum ar fi: alimentarea cu apă, alimentarea cu gaz, reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii, salubrizarea, aleile, iluminatul stradal şi spaţiile verzi;

(vi) achiziţia de materiale, echipamente şi utilaje.

 

Costuri neeligibile

Împrumutul BDCE nu poate acoperi cheltuielile de personal (salarii/indemnizaţii şi alte beneficii asociate cum ar fi plata pensiilor), cheltuieli financiare sau impozite şi elemente nemonetare, cum ar fi deprecierea. Astfel de costuri pot fi totuşi considerate eligibile atunci când se referă la managementul Proiectului sau asistenţa tehnică necesară pentru pregătirea şi implementarea Proiectului. Costurile financiare sau investiţiile (plata creanţelor, refinanţare, dobânzi, achiziţia de participaţii la capitalul unei întreprinderi etc.) nu pot fi induse în costul estimat al Proiectului şi nu pot fi finanţate de către BDCE, TVA este cost neeligibil.

 

IV.

Impact social

Proiectul răspunde unei nevoi sociale reale în România unde numărul foarte mic de unităţi locative deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale, coroborat cu venitul redus al tinerelor familii, conduce la imposibilitatea multor tineri de a închiria o locuinţă în condiţiile pieţei şi îi obligă să locuiască în continuare cu părinţii; drept urmare, suprafaţa locativă pe persoană şi calitatea vieţii scad semnificativ.

Beneficiarii finali sunt bine ţintiţi (tineri cu vârsta de până la 35 de ani, la data depunerii cererii, salariaţi), un grup social important pentru ţară în sensul productivităţii şi al serviciilor sociale. Beneficiarii vor avea posibilitatea de a cumpăra ulterior locuinţa, la un preţ accesibil.

Proiectul vizează problemele locative ale specialiştilor din diverse domenii, cum ar fi: cadrele didactice şi medicii (care sunt lideri de opinie în comunităţile lor), deoarece numărul insuficient de specialişti (mai ales în unităţile administrativ-teritoriale mai mici) este determinat de lipsa locuinţelor disponibile.

Condiţia ca tocul de muncă al beneficiarilor finali să fie în aceeaşi localitate în care se află şi locuinţa va contribui la dezvoltarea economică a oraşului sau judeţului respectiv, deoarece tinerii sunt sursa principală de forţă de muncă productivă. Prin acest Proiect, noua generaţie este încurajată să rămână şi să lucreze în România, migraţia specialiştilor în alte ţări fiind astfel limitată; aceasta conduce la o creştere a calităţii vieţii persoanelor care locuiesc în zonele în care se construiesc imobilele, precum şi la asigurarea unor servicii comparabile cu serviciile din alte unităţi administrativ-teritoriale, stimulându-i pe tineri să participe la viaţa economică, socială, culturală, educaţională şi politică a societăţii. Indirect, Proiectul va stimula sectorul construcţiilor, precum şi sectoarele şi industriile conexe.

 

 

Indicatori-cheie

 

ANL colectează datele necesare pentru a putea să furnizeze indicatorii standard de monitorizare ai BDCE. În acelaşi timp, având în vedere impactul social mare al Proiectului, indicatorii sociali au fost adaptaţi. După finalizarea repartizării locuinţelor, împrumutatul, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, va furniza informaţii cu privire la dimensiunea gospodăriei, nivelul de educaţie, pregătirea socioprofesională. O astfel de abordare va servi ca bază pentru evaluarea

Proiectului pe parcursul implementării.

 

ANEXA 2

 

Model Aviz juridic

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Avenue Kléber nr. 55,

F-75116 Paris.

 

În atenţia: Departamentului proiecte

Cc: Şef Birou juridic

 

[SE INSEREAZĂ DATA.]

 

Ref.: Acordul-cadru de împrumut dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi [●]

 

Stimată doamnă sau domn,

Subsemnatul, [●], în calitate de şef Departament juridic din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, mi-am desfăşurat activitatea de consultant juridic pe probleme de drept [SE INSEREAZĂ TIPUL ] pe lângă [●] (împrumutatul) privind Acordul-cadru de împrumut dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) şi împrumutat, din data de [●] şi în vigoare din [●] (Acordul), şi emit acest aviz conform articolului [●] din Acord. În scopul emiterii acestui aviz, noi am examinat un exemplar original al Acordului şi alte asemenea documente, acte sau tratate, după cum am considerat necesar sau de dorit să fie examinate în vederea emiterii acestui aviz.

Termenii definiţi în Acord vor avea acelaşi înţeles în prezentul aviz, dacă nu se specifică altfel. În baza celor menţionate mai sus sunt de părere că;

1. Capacitate, calitate şi autoritate. Împrumutatul are capacitatea, calitatea şi autoritatea legală de a încheia Acordul şi de a-şi îndeplini obligaţiile care îi revin prin Acord.

2. Autorizări interne. Toate acţiunile necesare împrumutatului pentru semnarea, transmiterea şi realizarea Acordului, incluzând orice aprobare necesară de la organismele sale competente, au fost pe deplin obţinute şi în timp util. În mod special, nicio altă acţiune ulterioară nu i se mai solicită împrumutatului, în afara semnării de către un reprezentant autorizat al împrumutatului, în vederea emiterii unei solicitări de disponibilizare în cadrul Acordului.

3. Semnare corespunzătoare şi valabilitate. Acordul a fost semnat în mod corespunzător de [se inserează numele semnatarului.] în calitate de reprezentant (reprezentanţi) autorizat (autorizaţi) corespunzător al (ai) împrumutatului şi generează angajamente valide din punct de vedere legal, obligatorii şi executorii pentru împrumutat,

4. Autorizări externe, consimţăminte publice şi depuneri. Niciun fel de autorizaţii, consimţăminte, licenţe, scutiri, depuneri, legalizări sau înregistrări nu sunt cerute în [SE INSEREAZĂ JURISDICŢIA ] legătură cu semnarea, transmiterea sau punerea în aplicare a Acordului pentru a genera angajamente valide din punct de vedere legal, obligatorii şi executorii pentru împrumutat şi pentru admisibilitatea Acordului ca probă în [SE INSEREAZĂ JURISDICŢIA.].

5. Taxe/Taxe de timbru. Semnarea Acordului nu presupune nicio taxă sau taxă de timbru în [SE inserează JURISDICŢIA.].

6. Legislaţia aplicabilă. Respectarea de către împrumutat a regulilor BDCE, aşa cum sunt specificate în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al treilea Protocol (datat 6 martie 1959) la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei (datat 2 septembrie 1949), şi a legislaţiei franceze, în al doilea rând, este validă din punct de vedere legal şi obligatorie pentru împrumutat, conform legislaţiei din [se inserează jurisdicţia.].

7. Arbitraj. Recunoaşterea de către împrumutat a Curţii de Arbitraj stabilită în cadrul capitolului 4 al Normelor de împrumut ale BDCE cu privire la orice litigii generate de Acord este validă şi obligatorie din punct de vedere legal pentru împrumutat. Orice hotărâre a unei astfel de Curţi de Arbitraj este executorie în [se inserează jurisdicţia] conform prevederilor art. 3 al celui de-al treilea Protocol (datat 6 martie 1959) la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei (datat 2 septembrie 1949).

 

Cu respect,

[●]

[SE INSEREAZĂ NUMELE şi FUNCŢIA.]

ANEXA 3

(Model) Solicitare de disponibilizare

 

DÎ [●] - Tranşa nr. [●]

 

Conform Acordului-cadru de împrumut din data de [●] (denumit în continuare Acordul) dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE) şi [ÎMPRUMUTATUL] (denumit în continuare împrumutatul), prin prezenta [ÎMPRUMUTATUL] solicită BDCE, în conformitate cu subclauza 4.3(a) din Acord, să procedeze la disponibilizarea unei tranşe în conformitate cu termenii şi condiţiile specifice prezentate mai jos.

Termenii definiţi în Acord vor avea acelaşi înţeles în prezenta, dacă nu se specifică altfel.

 

Valută/Sumă

[●]

Dată de disponibilizare

[●]

Perioadă de rambursare a ratelor de capital

[●] ani [incluzând o perioadă de graţie de [●] ani]

Dată (Date) de rambursare a ratelor de capital

[●]

Maturitate

[●]

Rată a dobânzii

Fixă

Maxim [●] pe an

Variabilă

Rată de referinţă:

[EURIBOR pe [●] luni/SE INTRODUCE ORICE ALTĂ RATĂ DE REFERINŢĂ] pe an

Marjă

Maxim [●] puncte de bază

Perioadă de dobândă

În rate [Trimestrial] [Semestrial]

Date de plată a dobânzii

Plata dobânzii se va efectua la data de [●] în fiecare an şi pentru prima oară la data de [●]

Convenţie privind nr. de zile luate în calcul

Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată

Zi lucrătoare

[●]

Cont împrumutat

Numele Beneficiarului

[●]

Banca Beneficiarului

Nume

[●]

Localitate

[●]

Cod SWIFT

[●]

Cod IBAN

[●]

Referinţă

[●]

Banca corespondentă (dacă se aplică)

Nume

[●]

Localitate

[●]

Cod SWIFT

[●]

Cod IBAN

[●]

 

[●], la data de [●].

 

Pentru împrumutat

[SE INSEREAZĂ NUMELE/FUNCŢIA(FUNCŢIILE).]

 

(Model) Notificare de disponibilizare

 

DÎ [●] - DÎ [●] - Tranşa nr. [●]

 

Ca răspuns la Solicitarea dumneavoastră de disponibilizare din împrumut din data de [●] cu referire la Acordul-cadru de împrumut din data de [●] denumit în continuare Acordul) dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE) şi [ÎMPRUMUTAT] (denumit în continuare împrumutat), prin prezenta BDCE notifică împrumutatul, în conformitate cu subclauza 4.3(b) din Acord, cu privire la termenii şi condiţiile disponibilizării tranşei relevante.

Termenii definiţi în Acord vor avea acelaşi înţeles în prezenta, dacă nu se specifică altfel.

 

Valută/Sumă

[●]

Dată de disponibilizare

[●]

Perioadă de rambursare a ratelor de capital

[●] ani [incluzând o perioadă de graţie de [●] ani]

Dată (Date) de rambursare a ratelor de capital

[●]

Maturitate

[●]

Rată a dobânzii

Fixă

[●] pe an

 

Variabilă

Rată de referinţă:

[EURIBOR pe [●] luni/SE INTRODUCE ORICE ALTĂ RATĂ DE REFERINŢĂ] pe an

 

 

Marjă

[●] puncte de bază

Perioadă de dobândă

În rate [Trimestrial] [Semestrial]

Date de plată a dobânzii

Plata dobânzii se va efectua la data de [●] în fiecare an şi pentru prima oară la data de [●]

Convenţie privind nr. de zile luate în calcul

Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată

Zi lucrătoare

[●]

Cont împrumutat

Numele Beneficiarului

[●]

 

Banca Beneficiarului

Nume

[●]

 

 

Localitate

[●]

 

 

Cod SWIFT

[●]

 

 

Cod IBAN

[●]

 

 

Referinţă

[●]

 

Banca corespondentă (dacă se aplică)

Nume

[●]

 

 

Localitate

[●]

 

 

Cod SWIFT

[●]

 

 

Cod IBAN

[●]

Cont BDCE

Numele Beneficiarului

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Codul SW1FT al Beneficiarului

CEFPFRPP

 

Banca Beneficiarului

Nume

Deutsche Bank

 

 

Localitate

Frankfurt (Germania)

 

 

Cod SWIFT

DEUTDEFF

 

 

Cod IBAN

DE44 5007 0010 0928 7384 00

 

Paris, la data de [●]

 

Pentru BDCE

[SE INSEREAZĂ NUMELE/FUNCŢIA(FUNCŢIILE).]

 

ANEXA 4

Raport de progres

 

Tabelul 1 – Costuri

 

ŢARA: ROMÂNIA

Data raportului de progres: ............................

 

Împrumutat: Ministerul Finanţelor Publice

Proiect: DÎ 1861 (2015) Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii

 

Nr. crt.

Nr. ref. ANL

PROGRAM LOCUINŢE

CHELTUIELI EFECTUATE (A)

JUDEŢUL

Localitatea

ANUL 1

ANUL 2 ...

Nume localitate

Adresa

BDCE

GUVERNUL ROMÂNIEI

BUGET LOCAL

BDCE

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

Buget de stat

Surse proprii ANL

Buget de stat

Surse proprii ANL

BUGET LOCAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs valutar mediu euro/lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro contravaloare

 

 

 

 

 

 

 

 

* Contribuţia BDCE în finanţarea costurilor eligibile ale Proiectului specificate în acest DÎ trebuie respectată la nivelul întregului Proiect şi nu la nivelul construcţiilor/contractelor.

 

CHELTUIELI EFECTUATE (A)

 

 

în mii lei

 

CHELTUIELI VIITOARE (B) - estimata

COST TOTAL

%

TOTAL CHELTUIT

Până la finalizare

din care cheltuieli care urmează să fie efectuate În următoarele douăsprezece luni

(C)=(A)+(B)

Cheltuit (D)=(A)/(C)

BDCE

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

TOTAL

(A)

BDCE

GUVERNUL ROMÂNIEI

BUGET LOCAL

TOTAL

(B)

BDCE

GUVERNUL ROMÂNIEI

BUGET LOCAL

Buget de stat

Surse proprii

ANL

BUGET LOCAL

Buget de stat

Surse proprii

ANL

Buget de stat

Sume proprii

ANL

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2a - Plan de achiziţii pentru anul XXXX

 

ŢARA: ROMÂNIA

Data raportului de progres: ............................

 

Împrumutat: Ministerul Finanţelor Publice

Proiect: DÎ1861 (2015) Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii

 

1. Lucrări de execuţie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nr. ref. ANL

Descriere contract

Cost estimat valută

Cost estimat lei

Număr de loturi

Tipul procedurii de achiziţie

Preferinţă naţională

(da/nu)

%

Analiza Băncii

(ex-ante/post)

Dată preconizată lansare licitaţie

Dată preconizată deschidere oferte

Dată preconizată pentru evaluare oferte

Dată preconizată pentru semnarea contractului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bunuri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nr. ref. ANL

Descriere contract

Cost estimat valută

Cost estimat lei

Număr de loturi

Tipul procedurii de achiziţie

Preferinţă naţională

(da/nu)

%

Analiza Băncii

(ex-ante/post)

Dată preconizată lansare licitaţie

Dată preconizată deschidere oferte

Dată preconizată pentru evaluare oferte

Dată preconizată pentru semnarea contractului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Servicii

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nr. ref. ANL

Descriere obiect contract

Cost estimat valută

Cost estimat lei

Număr de loturi

Metoda de selecţie

Preferinţă naţională

(da/nu)

%

Analiza Băncii

(ex-ante/post)

Dată preconizată lansare licitaţie

Dată preconizată deschidere oferte

Dată preconizată pentru evaluare oferte

Dată preconizată pentru semnarea contractului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

Coloana “Analiza Băncii” se va completa de către BDCE.

Coloana „Preferinţă naţional㔠trebuie completată numai în cazul metodei de achiziţie licitaţii internaţionale competitive. În cazul altor metode de achiziţie, se va insera „N/A”.

 

Tabelul 2b - Lista contractelor atribuite

 

ŢARA: ROMÂNIA

Data raportului de progres: ............................

 

Împrumutat: Ministerul Finanţelor Publice

Proiect: DÎ1861 (2015) Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii

 

fiară TVA

 

Descriere contract

Furnizor/Parte

contractantă

Prevedere

contractuală

Prevedere

contractuală

Data semnării

contractului

Durata contractului (în luni)

Categoria

Contractelor[1]

 

Plătit

Plătit

Perioadă de implementare

Data

recepţiei

lucrărilor

Modificare

(Observaţii)

Nr. ref. ANL

Titlu

Localitate

Obiect contract

Nume

Ţară

Suma în lei

Suma în EUR (curs valutar la data plăţii)

Tip procedură

achiziţiei

Suma în lei

Suma în EUR (curs valutar la data fiecărei plăţi)

Începere

Finalizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Acronime de utilizat: L pentru lucrări, B pentru bunuri şi S pentru servicii.

[2] Acronime de utilizat pentru Proceduri internaţionale de achiziţie: PD = proceduri deschise; PR = proceduri restrânse; DC = dialog competitiv; PNP = proceduri de negociere cu publicare; PNFP = procedură de negociere fără publicare

 

Tabelul 3 - Resurse financiare - Utilizarea împrumutului BDCE

 

ŢARA: ROMÂNIA

Data raportului de progres: ............................

 

Împrumutat: Ministerul Finanţelor Publice

Proiect: DÎ 1861 (2015) Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii

 

Nr. crt.

Nr. raf.

ANL

Judeţul

Nr. unităţi locative

Arie construită desfăşurată

Contract construire/ Data

Valoare totală investiţie

BDCE

Guvernul României

Buget de stat

Surse proprii ANL

m2

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

* Contribuţia BDCE în finanţarea costurilor eligibile ale Proiectului specificate în acest DÎ trebuie respectată la nivelul întregului Proiect şi nu la nivelul construcţiilor/contractelor.

 

Buget local

Teren

Instalarea utilităţilor de bază

Expertize şi studii

Lucrări

Alte costuri (referitoare la lucrări diverse şi neprevăzute)

Plăţi pentru lucrări executate din prima tragere

Plăţi pentru lucrări executate din a două tragere

Plăţi (previziune) pentru lucrări executate din a ... tragere

Plăţi (previziune) pentru lucrări executate prin utilizarea tragerii nr. ...

Plăţi (previziune) pentru lucrări executate prin utilizarea tragerii nr. ...

Plăţi (previziune) pentru lucrări executate prin utilizarea tragerii nr. ...

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 4 - Grafic lucrări

 

ŢARA: ROMÂNIA

Data raportului de progres: ............................

 

Împrumutat: Ministerul Finanţelor Publice

Proiect: DÎ 1861 (2015) Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii

 

Nr. crt.

Nr. ref. ANL

Program locuinţe

Anul 1

Anul 2

Anul....

%

din

lucrările fizice finalizate

Modificări

Observaţii

Judeţul

Localitatea

Adresa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#

#

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#

#

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#

#

#

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 5 - Obiective fizice şi sociale

 

ŢARA: ROMÂNIA

Data raportului de progres: ............................

 

Împrumutat: Ministerul Finanţelor Publice

Proiect: DÎ 1861 (2015) Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii

 

Program locuinţa

Planificat

Locuinţe

Nr. crt.

Nr. ref. ANL

Judeţul

Număr total

1 cameră

2 camere

3 camere

Arie construită desfăşurată

Arie utilă

Tipologie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

0

0

0

0

 

 

 

 

Planificat

Rezultate finale**

Beneficiari

Certificat de performanţă energetică obţinut

Locuinţe

Beneficiari

Număr

Dimensiune medie gospodărie

A

(%)

B

(%)

C

(%)

Număr de locuinţe

1 cameră

2 camere

3 camera

Arie construită desfăşurată

Arie utilă

Tipologie

Număr

Dimensiune medie gospodărie

11

12

13

14

15

16

17

18

18

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0.00

0.00

 

0

 

 

ANEXA5

Raport de finalizare

 

ŢARA: ROMÂNIA

Data raportului de progres: ............................

 

Împrumutat: Ministerul Finanţelor Publice

Proiect: DÎ 1861 (2015) Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii

 

Raportul de finalizare se va trimite cu tabelele finale de monitorizare.

 

DÎ 1861 (2015) Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii

Costuri finale ale Proiectului

 

Valoare împrumut BDCE

 

Alte surse de finanţare

 

Dată efectivă a intrării în vigoare

 

Dată de finalizare

Agenţie de implementare

Anii de implementare

 

% disponibilizat la (data)

Istoric disponibilizări (sfârşitul perioadei)

Sumar stadiu Proiect

 

Raport de finalizare pe componente

 

Administrare Proiect

Cost şi finalizare Proiect

Activităţi de implementare financiară a Proiectului în (perioada)

Activităţi de implementare tehnică a Proiectului în (perioada)

Activităţi de achiziţie în (perioada)

Plan propus al activităţilor de achiziţie

Monitorizare şi evaluare

Probleme specifice Proiectului/Sugestii/Recomandări

Directorul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

* Raportul de finalizare implică versiunea actualizată finală a tuturor tabelelor de monitorizare.

 

Tabelul 6 - Obiective sociale va fi trimis după finalizarea repartizării locuinţelor ţara: România

 

ŢARA: ROMÂNIA

Data raportului: ............................

 

Împrumutat: Ministerul Finanţelor Publice

Proiect: DÎ 1861 (2015) Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii

 

PROGRAM LOCUINŢE

DIMENSIUNE GOSPODĂRIE

NIVEL DE EDUCATIE

PROFIL SOCIOPROFESIONAL

Solicitanţi (%) cu probleme de sănătate şi/sau deosebite

Nr. crt.

Nr. ref. ANL

Judeţul

Necăsătorit

Cuplu fără copii

Gospodării cu persoane în întreţinere

Scoată elementară

Şcoală profesională

Studii

universitare

Educaţie

Sănătate

Administraţie

publică

Altele

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEIKLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2016.

Nr. 928.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

Având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, formulată prin Adresa nr. 105.857 din 14 noiembrie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.441 din 14 noiembrie 2016,.

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Birtalan Jozsef se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Cristian Vasile Bitea, vicepreşedinte, exercită atribuţiile preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici până la numirea preşedintelui instituţiei, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 356.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art.5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Sanda se eliberează din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul subsecretar de stat Octav Bjoza exercită atribuţiile secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 357.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 1.357 din 28 octombrie 2016

Nr. 2.950 din 14 noiembrie 2016

 

ORDIN

pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnic㠄Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (4) al articolului 22 din reglementarea tehnic㠄Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525--2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 1 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) în iarna 2016-2017, pe drumurile naţionale şi autostrăzile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., se poate acţiona, ca variantă alternativă, cu nisip în loc de clorură de calciu, pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii. În acest scop se va acţiona mai întâi cu materialele antiderapante râmase în stoc după iama 2015-2016. Condiţiile de acţionare, precum şi tehnologia de aplicare, inclusiv cantităţile de materiale, se stabilesc prin decizie a directorului general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., astfel încât traficul pe drumurile naţionale şi autostrăzi să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, iar sistemul rutier, inclusiv dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor pluviale, să fie exploatate în siguranţă şi să îşi păstreze caracteristicile tehnice şi funcţionale existente, fără să sufere degradări în urma acţionării cu materiale utilizate.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică numai în iama 2016-2017 pe drumurile naţionale şi autostrăzile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., iar pentru administratorii de drumuri judeţene şi drumuri comunale sunt orientative, cu rol de recomandare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Petru Sorin Buşe

Vasile Dîncu

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007

 

În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale art. 6 alin. (2) lit. b) şi f) şi ale alin. (3) lit. e), precum şi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2015, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Până la data de 15 iunie 2034 I.S.C.T.R. dotează personalul cu atribuţii de control cu echipamente de detectare timpurie la distanţă a abaterilor, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

(2) Până la data de 15 iunie 2029 I.S.C.T.R. dotează fiecare inspectorat teritorial cu cel puţin un echipament de detectare timpurie la distanţă a abaterilor, în vederea utilizării în cadrul controalelor efectuate în trafic.”

2. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Pentru verificarea respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi a datelor înscrise pe foile de înregistrare utilizate, personalul cu atribuţii de inspecţie şi control al Coordonatorului naţional beneficiază de pregătire iniţială şi continuă pentru desfăşurarea acestei activităţi.

(2) Pregătirea profesională se realizează cu formatori interni şi/sau externi şi va fi efectuată astfel încât să se asigure personalului şcolarizat cunoştinţele necesare cu privire la reglementările în vigoare privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, modul în care se realizează verificarea respectării acestor reglementări, tehnicile de realizare a controalelor selective, precum şi tehnicile de detectare a dispozitivelor de manipulare a tahografelor.

(3) După adoptarea de către Comisia Europeană a măsurilor prevăzute la art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, Coordonatorul naţional asigură formarea iniţială şi continuă a personalului cu atribuţii de control cu privire la verificarea respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora cu respectarea acestor orientări.”

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Începând cu data de 1 ianuarie 2017, sintagma „inspectorat teritorial” din cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu sintagma „inspectorat regional”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Art. III. - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 1.392.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

 

 

11. Rezultatul controlului

 

Formular de control în trafic

 Alte verificări

Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier - ISCTR

 

 Amenda

 

Timpii de conducere şi odihnă

 Avertisment

Inspectoratul Teritorial ……………………….

Regulamentul (CE) 561/2006 - (UE) 165/2014

 Imobilizare

Adresa:

Acordul AETR

 Fără abateri

Tel.

 

 

Control

13. Cod poştal al zonei autorităţii de control

13. Agent de control

1. Locul controlului

2. Data:

……../……../……..

3. Ora:

…….. : ……..

Categoria drumului

 Autostradă

 Drum naţional

 Altă categorie

Vehicul

4. Număr de înmatriculare al autovehiculului

6. Tipul de vehicul:

Masa totală maximă

8. Ţara

5. Număr de înmatriculare remorcă

6. Tip remorcă

Masa totală maximă

Ţara

Conducătorul auto şi întreprinderea/operatorul de transport rutier

 

7. Numele operatorului de transport rutier:

Ţara

Adresa:

 

 

 

 

 

 

CUI:

 

 

 

 

Telefon

 

9. Numele conducătorului auto:

Data naşterii:

Ţara

Adresa:

 

 

 

 

 

CNP

 

 

 

 

 

 

Seria de card a conducătorului auto:

 

 

Telefon

 

Angajator - dacă este altul decât cel de la rubrica 7:

Ţara:

Adresa, numărul de telefon :

Tipul de transport

 Naţional

 De mărfuri

 Tahograf digital

 Pe teritoriul UE

 Internaţional

 De persoane

 Tahograf analogic

 Pe teritoriul ţarilor AETR

 Naţional / Altele

Perioada pentru care au fost analizate înregistrările

De la data

Ora

La data

Ora

Nr. de zile verificate

Citirea kilometrajului

……../……../……..

…..:…..

……../……../……..

…..:…..

 

 

Contravenţii - art. 8 din OG nr. 37/2007

Cod E/AETR

Alin.

Punctul:

Valoare amendă conform art. 9 alin. (1) litera:

Data şi ora de început şi sfârşit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imobilizarea se aplică până la:

Ora …..:…..

Data ……../……../……..            Sau

 Nu se aplică imobilizarea

12. Comentarii

 

 

 

Date descărcate sau diagrame luate de la conducător anto şi/sau vehicul

Document eliberat pentru:

 Diagrame tahograf

 Raport tipărit

 Date digitale din

 Date digitale din

 Altele

 

Numărul

Numărul

memoria tahografului

cardul conducătorului auto

(Specificaţi mai sus.)

13. Semnătura agentului de control:

Semnătura conducătorului auto:

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaş şi ROSCI0390 Sărăturile Diniaş

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.365/AC din 21 iulie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 43 din 27 iunie 2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Punctul de vedere al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 5.406 din 23 iunie 2016, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.903 din 27 iunie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 60.578 din 29 iunie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.611 din 29 iunie 2016, Punctul de vedere al Direcţiei generale păduri nr. 154.766/IM din 30 iunie 2016,.

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaş şi ROSCI0390 Sărăturile Diniaş, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaş şi ROSCI0390 Sărăturile Diniaş, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 iulie 2016.

Nr. 1.531.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 10.232 din 7 noiembrie 2016 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi votul valabil exprimat,.

În temeiul:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 7 şi 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. I. - Anexa nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, ;are îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene ;i alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care ace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Departamentul servicii pentru membri va îndeplini prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 3artea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2016.

Nr. 99.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare intre Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 

1. Persoane juridice (înscrise în perioada 21.09.2016-03.11.2016)

 

Nr.

crt.

Denumirea

societăţii

CUI - registrul comerţului

Nr.

autorizaţiei

CAFR/An

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr.

fax

Adresa e-mail

Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr. certificat absolvire FE/Data

1.

Lara şi Partenerii - S.R.L.

30683754

1271/2015

Toma Anamaria Florica

Str. Aurel Persu nr. 1190, Parter, Camera 1, Sectorul 4, Bucureşti

Bucureşti

0722416512

 

anamaria@laraconsulting.ro

Toma

Anamaria

Florica

4818/2014

1084/31.03.2015

2.

Criss Contexpert - S.R.L.

12640011

697/2007

Ştefan Gabriela Cristina

Bd. Unirii nr. 11, BL 2B, SC. 1, Et. 1, Ap. 1, Sectorul 5, Bucureşti

Bucureşti

0722526218

 

gabriela_stefan59@yahoo.com

Ştefan

Gabriela

Cristina

1665/2006

707/04.03.2014

3.

Cat Audit Consulting - S.R.L.

35326736

1315/2016

Matei Cristina-Loredana

Aleea Carpaţi nr. 25a, Sc. B, Et. 2, Ap. 6, Târgu Mureş

Mureş

0740206416

 

 

Matei

Cristina-

Loredana

2546/2008

587/04.03.2014

Ognean

Oana-

Romana

3104/2009

1063/31.03.2015

4.

Solid Cont Expert - S.R.L.

35580245

1329/2016

Olariu Rodion Ovidiu

Str. Muntenia nr. 42, Mansarda. Târgu Mureş

Mureş

0751065906

 

rodion.olariu@gmail.com

Gliga

Sanda-

Maria

2547/2008

545/04.03.2014

 

2. Persoane fizice (înscrise în perioada 21.09.2016-03.11.2016)

 

Nr.

crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr./Data certificat absolvire FE

Adresa domiciliului

Judeţul

Nr. telefon

Nr.

fax

Adresa e-mail

1.

Ognean

Oana-Romana

3104/2009

1063/31.03.2015

Aleea Carpaţi Nr. 25a, Sc. B, Ap. 6, Târgu Mureş

Mureş

0743186987

 

oanabudai@yahoo.com,

adacontexpert@gmail.com

2.

Csiki

Francisc

1330/2002

1014/31.03.2015

Str. Mihai Eminescu Nr. 5, Bl. 8, Sc. B, Ap. 16, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

0263215457

 

francisc_csiki@yahoo.com

 

3. Persoane juridice care au fost radiate din Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în perioada 21.09.2016 - 3.11.2016

 

Nr.

crt.

Denumirea

societăţii

CUI - registrul comerţului

Nr.

autorizaţiei

CAFR/An

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr.

telefon

Nr.

fax

Adresa e-mail

Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor

Nr. certificat absolvire FE/Data

1.

Genesysaudit Expert-S.R.L.

30846354

1206/2014

Genes Aurica

Str. Logofăt Luca Stroici nr. 3, Demisol, Camera 4, Sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0740108222

 

 

Genes

Aurica

2421/2008

294/18.02.2014

2.

Aso Audit - S.R.L.

29717187

1106/2012

Ocnean Monica

Str. Gheorghe Ivanescu nr. 53-57, Sc. 3, Ap. 31, Timişoara

Timiş

0722577433

0356381977

monicaocnean@gmail.com

Ocnean

Monica

1917/2007

897/17.09.2014

3.

Audit Coman Expertace - S.R.L.

8235932

53/2001

Coman Lucica

Str. Fabricii nr. 47, Ansamblul Rezidenţial Qadra Palace, Tronson K Et. 5, Ap. 4 (K54), Sectorul 6, Bucureşti

Bucureşti

0745588880

0314273270

comanlucicaauditor@yahoo.com

Coman

Lucica

181/2001

807/17.09.2014

4.

General Expert - S.R.L.

12970460

1041/2011

Szombatfalvi-Torok

Paraschiva

Str. Bihorului nr. 14. Ap. 50, Sibiu

Sibiu

0745606483

 

generalexpert@yahoo.com

Szombatfalvi-Torok

Paraschiva

1726/2006

200/04.02.2014

5.

Biroul de Afaceri-Biaf - S.R.L.

19753115

1180/2013

Vreme Daniela Elena

Calea Crângaşi nr. 12. Bl. 26, Sc. 2, Et. 7, Ap. 60, Sectorul 6, Bucureşti

Bucureşti

0724393559

 

dana.vreme@gm.ro

Vreme

Daniela Elena

4449/2013

220/04.02.2014

6.

Maraudit General - S.R.L.

31398101

1177/2013

Ştefan Marioara

Str. Corbului nr. 5, Camera nr. 2, Bl, L3, Sc. B. Et. 2. Ap. 32, Constanţa

Constanţa

0722245399

 

cont.general@yahoo.com

Ştefan

Marioara

3485/2010

955/17.09.2014

7.

Anpa Business & Finance - S.R.L.

30412976

1193/2013

Pavel Andrei

Str. Silistra, Bl. A44, Sc. C. Et. 2, Ap. 6, Timişoara

Timiş

0747103870

0356883228

office@anpa-audit.ro

Pavel

Andrei

4422/2012

906/17.09.2014

8.

IT Audit Consulting - S.R.L.

11524590

339/2003

Tranca Nicoleta Titiana

Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 61, Ap. 3, Timişoara

Timiş

0256494691

0256280077

office@itconta.ro

Tranca

Nicoleta Titiana

3809/2010

729/04.03.2014

9.

Business Audit Consult - S.R.L.

31598789

1184/2013

Boruga Ion

Str. Moineşti nr. 1, Bl. 127, Sc. 2, Et. 1, Ap. 46, Camera nr. 1, Sectorul 6, Bucureşti

Bucureşti

0723694301

 

boruga_ion@yahoo.com

Boruga

Ion

2874/2009

465/04.03.2014

10.

Asaudit Co - S.R.L.

15689867