MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 926/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 926         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.206. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş

 

1.220. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare Maglavit

 

1.283/901. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin,

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-12*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 1.206.


*) Anexele nr. 2-12 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Batoş

Mureş

1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

2

Chiheru de Jos

Mureş

1, 2, 3

3

Crăciuneşti

Mureş

1, 2

4

Mica

Mureş

1,2, 3, 4

5

Nadeş

Mureş

1, 2, 3

6

Neaua

Mureş

1, 2, 3, 4

7

Pănet

Mureş

1 2, 3

8

Riciu

Mureş

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24

9

Suseni

Mureş

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

10

Vătava

Mureş

1, 2, 3

11

Zau de Câmpie

Mureş

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare Maglavit

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.891 /AC din 24 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 8 din 9 mai 2016, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.436 din 3 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.368 din 15 iunie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 28.736/ES din 14 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare Maglavit, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 iunie 2016.

Nr. 1.220.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.283 din 11 noiembrie 2016

Nr. 901 din 31 octombrie 2016

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. V.V.V. 5.886 din 9 noiembrie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.903 din 31 octombrie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condicile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 -2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - La capitolul II punctul II din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficia) al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, la punctul 2, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric personal/numărul cârdului european/numărul paşaportului) vor fi cele ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat/împuternicit/copii cu vârsta între 1A-18 ani); acest câmp se completează cu datele corespunzătoare în situaţia în care prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, precum şi în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu a fost emis cârdul naţional sau cârdul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin de identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport.

Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa cu datele corespunzătoare în situaţia în care prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, precum şi în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin de identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz;

d) «Semnătură» - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie, în situaţia în care prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, precum şi în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu: adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu i-a fost emis cârdul naţional sau cârdul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin de identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport. Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa în situaţia în care prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, precum şi în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vlad Vasile Voiculescu

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.