MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 928/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 928         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

846. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

847. - Hotărâre pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”

 

849. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

359. - Decizie pentru numirea domnului Erwin Simsensohn în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

776. - Ordin al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

 

777. - Ordin al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

 

1.413. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.179/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Şiret nr. 67/2015, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 846.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava şi care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Baza legala

Descrierea tehnică

Persoana juridică căreia i se dă în administrare imobilul

Denumirea imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

Codul de clasificare

Nr. MFP

1.

Judeţul Suceava

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Şiret nr. 67/2015

Teren

CF nr. 32348

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava Cod unic de identificare (CUI) 4244490

48-393

Valoare teren: 449.852,12 lei

8.19.01

Se va atribui.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 7 septembrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 33.802.967 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 847.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 203 din 29 iulie 2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 422 din 21 decembrie 2015.

Art. 2. - Se aprobă comasarea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 cu imobilul având numărul de identificare MFP 112450, rezultând imobilul aflat în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila, a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a comasării şi reevaluării, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 849.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila

 

Adresa imobilului

Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului în domeniul public al statului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Date de identificare

Cod de clasificaţie

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Nr. MFP

Municipiul Brăila, Str. Plevnei nr. 8 bis

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 203/29.07.2015, modificată prin Hotărârea nr. 422/21.12.2015

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Brăila CUI 4343265

Teren în suprafaţă de 1.571 mp

CF nr. 87423

8.19.01

564493,95

Numărul MFP care se va atribui imobilului seva comasa cu nr. MFP 112450.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Brăila, rezultat în urma comasării

 

Adresa imobilului

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Date de identificare

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Nr. MFP

Municipiul Brăila, Str. Plevnei nr. 8 bis

8.19.01

09-68

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila

CUI 4343265

Teren în suprafaţă de 1.571 mp

Construcţie C1

Sc = 622 mp

Sd = 2.488 mp

CF nr. 87423

4.644.131,21

112.450

 

DECIZII ALE  PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Erwin Simsensohn în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul culturii prin Adresa nr. 8.265 din 8 noiembrie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/7.270 din 9 noiembrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Erwin Simsensohn se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 359.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

 

ORDIN

pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

 

În temeiul art. 32 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) lit. g) şi al art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2016.

Nr. 776.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică deoarece conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

 

ORDIN

pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

 

În temeiul art. 32 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) lit. g) şi al art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2016.

Nr. 777.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică deoarece conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.179/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1,179/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 10 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:

1 Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2016.

Nr. 1.413.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale 1h care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Cochirleanca

Buzău

1

2

Pătârlagele

Buzău

1, 2

3

Ulmeni

Buzău

1

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.179/2016)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.