MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 930/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 930         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.093. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

 

2.082. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 18 din 27 septembrie 2016 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.132/AC din 12 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 26 din 16 iulie 2013 emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.812 din 23 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1.179 din 6 ianuarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 83.426/163.478/330.360 din 31 decembrie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.192/IM din 15 ianuarie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 iunie 2016.

Nr. 1.093.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

 

Ţinând cont de prevederile art. 11 alin. (4) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 6 lit. n) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală desfăşurată de personalul specializat din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, după cum urmează:

1. a) Aviz de inspecţie fiscală - anexa nr. 1a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Aviz de inspecţie fiscală” - anexa nr. 1 b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Aviz de inspecţie fiscală” - anexa nr. 1c);

2. a) Ordin de serviciu - anexa nr. 2a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Ordin de serviciu” - anexa nr. 2b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Ordin de serviciu” - anexa nr. 2c);

3. a) Notă explicativă - anexa nr. 3a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă explicativă” - anexa nr. 3b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Notă explicativă” - anexa nr. 3c);

4. a) Invitaţie - anexa nr. 4a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie” - anexa nr. 4b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie” - anexa nr. 4c);

5. a) Somaţie - anexa nr. 5a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Somaţie” - anexa nr. 5b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Somaţie” - anexa nr. 5c);

6. a) Declaraţie - anexa nr. 6a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Declaraţie” - anexa nr. 6b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Declaraţie” - anexa nr. 6c);

7. a) Proces-verbal - formular cu regim special de înseriere şi numerotare - anexa nr. 7a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal” - anexa nr. 7b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal” - anexa nr. 7c);

8. a) Proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri - anexa nr. 8a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri” - anexa nr. 8b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri” - anexa nr. 8c);

9. a) Proces-verbal de sigilare/desigilare - anexa nr. 9a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de sigilare/desigilare” - anexa nr. 9b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de sigilare/desigilare” - anexa nr. 9c);

10. a) Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - formular cu regim special de înseriere şi numerotare - anexa nr. 10a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” - anexa nr. 10b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” - anexa nr. 10c);

11. a) Raport de inspecţie fiscală - anexa nr. 11a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Raport de inspecţie fiscală” - anexa nr. 11 b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Raport de inspecţie fiscală” - anexa nr. 11c);

12. a) Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală - anexa nr. 12a);

b) Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală” - anexa nr. 12b);

c) Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală” - anexa nr. 12c).

Art. 2. - Formularele prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1 b), 2b), 3b), 4b), 5b), 6b), 7b), 8b), 9b), 10b), 11b) şi 12b).

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1c), 2c), 3c), 4c), 5c), 6c), 7c), 8c), 9c), 10c), 11c) şi 12c).

Art. 4. - Formularele se emit de Administraţia Fondului pentru Mediu, prin personalul de specialitate, precum şi prin intermediul aplicaţiilor informatice utilizate în cadrul instituţiei, conform modelelor prezentate în anexe, cu excepţia formularelor cu regim special.

Art. 5. - Formularele cu regim special, ale căror modele sunt prezentate în anexele nr. 7a) şi 10a), se tipăresc prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Art. 6. - Structura cu atribuţii de control fiscal din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.356/2013 pentru aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 12 iunie 2013, se abrogă.

Art. 8. - Anexele nr. 1a)-12c) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 octombrie 2016.

Nr. 2.082.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

Formular „Aviz de inspecţie fiscală”

[Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu]

 

AVIZ DE INSPECŢIE FISCALĂ

Nr. ............. din .................

 

Destinatar:

Denumire contribuabil/plătitor:

Cod de identificare fiscală

Domiciliul fiscal: localitatea: ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., cod poştal ................................... .

 

Domnului/Doamnei Administrator/Director general,

 

Prin prezenta vă informăm că, începând cu data de ..................................., în conformitate cu prevederile art. 113 şi 122 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, veţi face obiectul unei inspecţii fiscale/extinderi a inspecţiei fiscale, având ca obiective:

- verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale şi/sau operaţiunilor relevante pentru inspecţia fiscală, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiei/obligaţiilor la Fondul pentru mediu ..................................., în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare/bazelor de calcul şi a obligaţiei/obligaţiilor fiscale principale datorate la Fondul pentru mediu pe perioada ...................................;

- verificarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;

- verificarea altor aspecte relevante care prezintă interes pentru aplicarea legislaţiei fiscale şi contabile.

Pentru buna desfăşurare a inspecţiei fiscale vă rugăm să pregătiţi, pentru a fi puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală, toate documentele financiar-contabile şi fiscale, registrele contabile şi jurnalele obligatorii, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

Până la data programată pentru începerea inspecţiei fiscale urmează să vă adresaţi compartimentului cu atribuţii de evidenţă din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenţa fiscală.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a inspecţiei fiscale urmează să puneţi la dispoziţia organului fiscal un spaţiu de lucru adecvat, precum şi logistica necesară pentru derularea inspecţiei fiscale.

În situaţia în care nu există sau nu poate fi pus la dispoziţie un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale, locul unde se va desfăşura inspecţia fiscală urmează a fi stabilit de comun acord cu organele de inspecţie fiscală.

În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizată urmează să asiguraţi ansamblul informaţiilor, datelor şi documentelor arhivate în format electronic, precum şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.

Pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică.

Inspecţia fiscală se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor reglementări legale în materie, precum şi în aplicarea legislaţiei aplicabile Fondului pentru mediu.

Potrivit prevederilor art. 122 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale pentru motive justificate.

Prezentul aviz de inspecţie fiscală a fost emis în baza prevederilor art. 122 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care în timpul inspecţiei fiscale se depune sau se corectează declaraţia fiscală aferentă perioadelor şi obligaţiilor fiscale ce fac obiectul inspecţiei fiscale, aceasta nu va fi luată în considerare de organul fiscal, potrivit prevederilor art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

.............................................................

(numele şi prenumele)

.............................................................

 (semnătura)

L.S.

 

Persoana de contact: ................................... (telefon: ...................................)

 

ANEXA Nr. 1b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Aviz de inspecţie fiscală”

 

„Avizul de inspecţie fiscală” reprezintă documentul prin care organele de inspecţie ale Administraţiei Fondului pentru Mediu înştiinţează contribuabilul în legătură cu inspecţia fiscală care urmează să se efectueze la acesta.

În avizul de inspecţie se vor nominaliza taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului Fondului pentru mediu care fac obiectul inspecţiei, precum şi perioada supusă controlului.

Se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscală şi se transmite contribuabilului care urmează a face obiectul unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, înainte de începerea inspecţiei fiscale cu 30 de zile pentru marii contribuabili şi cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili/plătitori.

Avizul de inspecţie fiscală se comunică la începerea inspecţiei fiscale în următoarele situaţii:

a) în cazul efectuării unei inspecţii fiscale la un contribuabil/plătitor aflat în procedura de insolvenţă;

b) în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a inspecţiei fiscale:

c) pentru extinderea inspecţiei fiscale la perioade sau creanţe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală iniţial;

d) în cazul refacerii inspecţiei fiscale ca urmare a unei decizii de soluţionare a contestaţiei;

e) în cazul unor cereri ale contribuabilului/plătitorului pentru a căror soluţionare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea inspecţiei fiscale,

În situaţia în care se procedează la extinderea inspecţiei fiscale la perioade sau obligaţii fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală iniţial, avizul de inspecţie fiscală se comunică înainte de începerea verificării obligaţiilor fiscale sau perioadelor pentru care s-a extins inspecţia fiscală.

Avizul de inspecţie fiscală se întocmeşte de personalul de specialitate al Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aprobă şi se semnează de conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care:

- exemplarul 1 se va trimite contribuabilului/plătitorului prin poştă cu confirmare de primire sau prin înmânare directă sub semnătură şi cu precizarea datei de primire pe exemplarul doi sau prin publicitate, considerându-se comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului;

- exemplarul 2 va fi înmânat echipei de inspecţie fiscală care va efectua inspecţia fiscală, urmând a fi anexat la raportul de inspecţie fiscală;

- exemplarul 3 rămâne anexă la planul de control aprobat.

 

ANEXA Nr. 1c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Aviz de inspecţie fiscală”

 

1. Denumire: Aviz de inspecţie fiscală

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează de către organele fiscale pentru înştiinţarea contribuabilului/plătitorului despre începerea inspecţiei fiscale, în conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în trei exemplare de personalul de specialitate al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

6. Circulă:

- exemplarul 1 la contribuabil/plătitor;

- exemplarul 2 la inspectorii desemnaţi să efectueze inspecţie fiscală;

- exemplarul 3 la compartimentul cu atribuţii de punere în aplicare a planului de control aprobat.

7. Se arhivează:

- exemplarul 1 la contribuabil/plătitor;

- exemplarul 2 ca anexă la exemplarul raportului de inspecţie fiscală care se păstrează de Administraţia Fondului pentru Mediu;

- exemplarul 3 ca anexă la planul de control aprobat.

 

ANEXA Nr. 2a)

 

Formular „Ordin de serviciu”

[Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu]

 

ORDIN DE SERVICIU

Nr. ............. din .................

 

Dl/Dna ...................................,

având funcţia de ...................................,

este delegat(ă) pentru efectuarea ...................................*), la contribuabilul/plătitorul ...................................

Cod de identificare fiscală: ...................................

Domiciliul fiscal: ...................................

Data începerii inspecţiei fiscale/controlului este ................................... .

Se legitimează cu legitimaţia de inspecţie fiscală nr. ................................... .

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

.............................................................

(numele şi prenumele)

.............................................................

 (semnătura)

L.S.


*) Se va înscrie, după caz: inspecţie fiscală generală/parţială/control inopinat/control încrucişat/constatare la faţa locului,

 

ANEXA Nr. 2b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Ordin de serviciu”

 

„Ordinul de serviciu” reprezintă documentul emis şi utilizat în temeiul prevederilor art. 118 alin. (4) şi ale art. 135 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care organele de inspecţie fiscală sunt împuternicite să efectueze inspecţie fiscală generală/parţială/control inopinat/control încrucişat/constatare la faţa locului la contribuabilul/plătitorul nominalizat.

Ordinul de serviciu se întocmeşte de personalul de specialitate al Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aprobă şi se semnează de conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Se întocmeşte în două exemplare, din care:

- exemplarul 1 va fi înmânat echipei de inspecţie fiscală care va efectua inspecţia fiscală, urmând a fi anexat la raportul de inspecţie fiscală;

- exemplarul 2 rămâne anexă la planul de control aprobat.

 

ANEXA Nr. 2c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Ordin de serviciu”

 

1. Denumire: Ordin de serviciu

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează de către organele fiscale pentru:

- a nominaliza organele de inspecţie/control care vor efectua inspecţia fiscală/controlul;

- nominalizarea contribuabilului/plătitorului supus inspecţiei fiscale/controlului;

- stabilirea datei de începere a inspecţiei fiscale/controlului.

5. Se întocmeşte în două exemplare de personalul de specialitate al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

6. Circulă astfel:

- exemplarul 1 la inspectorii desemnaţi să efectueze inspecţie fiscală;

- exemplarul 2 la compartimentul cu atribuţii de punere în aplicare a planului de control aprobat.

7. Se arhivează:

- exemplarul 2 ca anexă la exemplarul raportului de inspecţie fiscală care se păstrează de Administraţia Fondului pentru Mediu;

- exemplarul 3 ca anexă la planul de control aprobat.

 

ANEXA Nr.3a)

 

Formular „Notă explicativă”

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

 

Subsemnatul(a) ..................................., având calitatea/funcţia de ..................................., la ..................................., de la data de ....../....../......, domiciliat(ă) în ..................................., judeţul/sectorul ..................................., bd./str. ...................................,. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon ..................................., legitimat cu B.I./C.I./paşaport seria ................, nr. ..................................., eliberat de ..................................., la data de ....../....../......, cod numeric personal ..................................., la întrebările puse de ..................................., având funcţia de ..................................., în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în baza art. 113 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dau următoarele explicaţii:

1. Întrebare:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

1. Răspuns:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

2. Întrebare:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

2. Răspuns:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

3. Dacă mai aveţi ceva de adăugat?

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

 

Data şi semnătura

..................................

Dată în faţa noastră

Organe de inspecţie fiscală,

.............................................................

 (numele, prenumele, nr. legitimaţiei de inspecţie fiscală)

.............................................................

 (semnătura)

 

ANEXA Nr. 3b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă explicativă”

 

Reprezintă documentul prin care organele de inspecţie fiscală ale Administraţiei Fondului pentru Mediu pot solicita explicaţii scrise reprezentantului legal sau împuternicitului contribuabilului sau altor persoane, care să contribuie la clarificarea/stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa inspecţia fiscală. Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul inspecţiei fiscale/controlului inopinat/încrucişat/constatării la faţa locului, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor privind situaţia fiscală a contribuabililor.

Întrebările vor fi formulate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitate unor răspunsuri la obiect.

În cazul în care persoana în cauză refuză să răspundă la întrebări, organele de inspecţie fiscală vor transmite întrebările printr-o adresă scrisă, înregistrată la registratura contribuabilului, stabilind şi termenul pentru formularea răspunsului.

În toate cazurile, explicaţiile la întrebările formulate de organele de inspecţie fiscală se vor da în scris prin „notă explicativă”.

Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în Raportul de inspecţie fiscală/Procesul-verbal, anexându-se o copie după adresa prin care acestea au fost transmise persoanei în cauză.

Nota explicativă se întocmeşte în două exemplare, din care:

- exemplarul unu va fi anexat la Raportul de inspecţie fiscală/Procesul-verbal;

- exemplarul doi va rămâne la persoana care a dat explicaţii.

 

ANEXA Nr.3c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Notă explicativă”

 

1. Denumire: Notă explicativă

2. Format: A4 (poate avea un număr variabil de pagini, în funcţie de numărul de întrebări şi volumul răspunsurilor)

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează de către organele de inspecţie fiscală pentru a clarifica unele aspecte constatate în activitatea de inspecţie fiscală/control.

5. Se întocmeşte în două exemplare, de persoana nominalizată de organele de inspecţie fiscală pentru a răspunde la întrebări.

6. Circulă:

- exemplarul 1 la inspectorii desemnaţi să efectueze inspecţie fiscală/control inopinat/încrucişat/constatare la faţa locului;

- exemplarul 2 la persoana nominalizată să răspundă la întrebări.

7. Se arhivează:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar, anexă la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal de control.

 

ANEXA Nr.4a)

 

Formular „Invitaţie”

[Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu]

Nr. ............. din .................

 

INVITAŢIE

 

Destinatar:

Denumire contribuabil/plătitor: ...................................,

Cod de identificare fiscală ...................................,

Domiciliul fiscal: localitatea: ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., cod poştal ................................... .

 

Domnului/Doamnei ..................................., în calitate/având funcţia de ...................................,

 

Vă informăm că în data ..................................., organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu s-au deplasat

la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/punctul de lucru al ..................................., de la adresa ...................................,

în vederea*):

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Inspecţia fiscală/Controlul inopinat/încrucişat/Constatarea la faţa locului nu s-a putut efectua, drept care, în baza art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm în data de ..................................., ora ..............., la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, din Splaiul Independenţei nr. 294, corp ................., Bucureşti, sectorul 6, camera ..............., ocazie cu care veţi prezenta, conform prevederilor art. 64 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Neprezentarea în condiţiile precizate mai sus constituie contravenţie conform prevederilor art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă conform prevederilor art. 336 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

.............................................................

(numele şi prenumele)

.............................................................

 (semnătura)

L.S.

 

Persoana de contact: ................................... (telefon: ...................................)


*) Se înscrie obiectul acţiunii:

- prezentarea de înscrisuri 1h conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- efectuarea unei constatări la faţa locului în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- efectuarea unei inspecţii fiscale în conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioara;

- efectuarea unui control inopinat/încrucişat în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr.4b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie”

 

„Invitaţia” reprezintă documentul prin care un contribuabil este solicitat să se prezinte la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu în vederea efectuării/stabilirii condiţiilor de efectuare a unei acţiuni în conformitate cu prevederile art. 56,64,65,113 şi 134 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Se întocmeşte în cazurile în care acţiunea nu a putut fi efectuată la domiciliul fiscal/sediul secundar al contribuabilului/plătitorului şi nici în alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul.

Se întocmeşte de către echipa de inspectori desemnată pentru efectuarea inspecţiei fiscale/controlului inopinat/încrucişat/constatării la faţa locului, se verifică de şeful ierarhic superior, se avizează de conducătorul compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală şi se aprobă şi semnează de conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Se întocmeşte în două exemplare:

- exemplarul 1 va fi remis contribuabilului, prin poştă, cu confirmare de primire, sau înmânat personal reprezentantului societăţii, cu menţionarea pe exemplarul 2 a calităţii reprezentantului, a datelor de identificare (BI/CI/paşaport nr., seria, domiciliul), a datei şi semnăturii sau prin publicitate, considerându-se comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului;

- exemplarul 2 va fi reţinut de echipa de inspecţie fiscală şi va fi anexat raportului de inspecţie fiscală/procesului-verbal de control.

 

ANEXA Nr.4c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie”

 

1. Denumire: Invitaţie

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează de către organele de inspecţie fiscală pentru solicitarea contribuabilului/plătitorului de a se prezenta la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

5. Se întocmeşte în două exemplare de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Fondului pentru

Mediu.

6. Circulă:

- exemplarul 1 la contribuabil;

- exemplarul 2 la echipa de inspectori desemnată să efectueze inspecţie fiscală/control inopinat/încrucişat/constatare la faţa locului.

7. Se arhivează:

- exemplarul 1 la contribuabil;

- exemplarul 2 anexă la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal.

 

ANEXA Nr. 5a)

 

Formular „Somaţie”

[Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu]

Nr. ............. din .................

 

SOMAŢIE

 

Destinatar:

Denumire contribuabil/plătitor: ...................................,

Cod de identificare fiscală ...................................,

Domiciliul fiscal: localitatea: ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., cod poştal ................................... .

 

Domnului/Doamnei ..................................., în calitate/având funcţia de ...................................

 

Prin prezenta, vă înştiinţăm că în data de ................................... organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu s-au deplasat la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/sediul secundar al ..................................., situat(ă) în/la ..................................., în vederea*):

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Acţiunea menţionată nu s-a putut efectua, drept care, în baza prevederilor art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, prin Adresa nr. .................  din data de .................  aţi fost invitat/invitată să vă prezentaţi în data de .................  ora ................. , la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, din Splaiul Independenţei nr. 294, corp................., Bucureşti, sectorul 6, camera ................. , în vederea furnizării de informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei fiscale de fapt, în scopul efectuării/continuării ...................................*).

Întrucât nu aţi dat curs solicitării noastre, vă somăm să vă prezentaţi în data de ora ................. ,  la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, din Splaiul Independenţei nr. 294, corp Bucureşti, sectorul 6, camera în vederea efectuării/continuării acţiunii de control, cu următoarele documente:

...................................................................................................

...................................................................................................

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii, nu veţi da curs solicitării, în cauză sunt incidente prevederile art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

.............................................................

(numele şi prenumele)

.............................................................

 (semnătura)

L.S.

 

Persoana de contact: ................................... (telefon: ...................................)


*) Se înscrie obiectul acţiunii:

- prezentarea de înscrisuri în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- efectuarea unei constatări la faţa locului în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

- efectuarea unei inspecţii fiscale în conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

- efectuarea unui control inopinat/încrucişat în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 5b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Somaţie”

 

Reprezintă documentul prin care un contribuabil este somat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală în vederea efectuării unei acţiuni în conformitate cu prevederile art. 56, 64, 65, 113 şi 134 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Se întocmeşte în cazurile când contribuabilul/plătitorul nu a dat curs invitaţiei organului de inspecţie fiscală/control pentru efectuarea inspecţiei fiscale/controlul inopinat/încrucişat/constatarea la faţa locului sau refuză să pună la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală documentele şi înscrisurile necesare efectuării/continuării acţiunii de inspecţie fiscală/control inopinat/încrucişat/constatare la faţa locului şi există indicii rezonabile conform cărora contribuabilul/plătitorul refuză nejustificat să prezinte documentele legale şi bunurile din patrimoniu necesare pentru stabilirea situaţiei fiscale de fapt, în scopul împiedicării verificărilor fiscale.

Se întocmeşte de către echipa de inspectori desemnată pentru efectuarea inspecţiei fiscale/controlul inopinat/încrucişat/constatarea la faţa locului, se verifică de şeful ierarhic superior, se avizează de conducătorul compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală şi se aprobă şi semnează de conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Se întocmeşte în două exemplare:

- exemplarul 1 va fi remis contribuabilului/plătitorului prin poştă cu confirmare de primire sau înmânat personal reprezentantului societăţii comerciale, cu menţiunea pe exemplarul 2 a calităţii reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/paşaport nr. , serie, domiciliu), datei şi semnăturii sau prin publicitate, considerându-se comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului;

- exemplarul 2 va fi reţinut de echipa de inspecţie fiscală şi va fi anexat la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal.

 

ANEXA Nr. 5c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Somaţie”

 

1. Denumire: Somaţie

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează de către organele de inspecţie fiscală pentru somarea contribuabilului/plătitorului de a se prezenta la sediul organului fiscal/de a prezenta documentele şi înscrisurile necesare efectuării/continuării acţiunii de inspecţie fiscală/control inopinat/încrucişat/constatare la faţa locului.

5. Se întocmeşte în două exemplare, de către organul de inspecţie fiscală/control.

6. Circulă:

- exemplarul 1 la echipa de inspectori desemnată să efectueze inspecţie fiscală/control inopinat/încrucişat/constatare la faţa locului;

- exemplarul 2 la Administraţia Fondului pentru Mediu.

7. Se arhivează:

- exemplarul 1 la contribuabil;

- exemplarul 2 anexă la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal.

 

ANEXA Nr. 6a)

 

Formular „Declaraţie”

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul(a), ..................................., domiciliat/domiciliată în localitatea: ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., cod poştal ................................... .CNP ..................................., posesor/posesoare al/a CI/BI/paşaport seria .......... nr. ...................., eliberată/eliberat de ..................................., la data de ..................................., în calitate de administrator/împuternicit legal al ..................................., cu domiciliul fiscal în localitatea: ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., codul de identificare fiscală ..................................., declar pe

propria răspundere, în baza art. 118 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţiunea faptei de fals în declaraţii, prevăzută de Codul penal, următoarele:

1. am pus la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală toate documentele şi informaţiile solicitate pentru desfăşurarea inspecţiei fiscale şi răspund de exactitatea, realitatea şi legalitatea acestora;

2. documentele puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală au fost restituite în totalitate la finalizarea inspecţiei fiscale, cu excepţia celor pentru care s-a întocmit proces-verbal de reţinere înscrisuri, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

3 . alte aspecte de declarat: ................................... .

Drept care am dat prezenta declaraţie, întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar a rămas în posesia mea, iar un exemplar a fost predat echipei de inspecţie fiscală.

 

Data .................

(numele şi prenumele)

...................................

(semnătura)

...................................

 

ANEXA Nr. 6b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Declaraţie”

 

Contribuabilul/plătitorul este obligat să dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. În declaraţie se menţionează şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de contribuabil/plătitor.

„Declaraţia” se întocmeşte şi se semnează de către administratorul sau împuternicitul legal al societăţii, la finalizarea inspecţiei fiscale, în baza art. 118 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

La pct. 3 din formular, contribuabilul/plătitorul poate declara orice alte aspecte în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale.

Se întocmeşte în două exemplare, dintre care:

- un exemplar va fi anexat la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal de control;

- exemplarul 2 rămâne la contribuabil/plătitor.

 

ANEXA Nr. 6c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Declaraţie”

 

1. Denumire: Declaraţie

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează de către reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal de inspecţie fiscală.

6. Circulă:

- exemplarul 1 la inspectorii desemnaţi să efectueze inspecţia fiscală;

- exemplarul 2 la contribuabil/plătitor.

7. Se arhivează:

- exemplarul 1 la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal de control;

- exemplarul 2 la contribuabil/plătitor.

 

ANEXA Nr. 7a)

 

Formular „Proces-verbal”

[Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu]

Seria .................  nr. .................

 

PROCES-VERBAL

ziua ........... luna ........... anul ...........

 

CAPITOLUL I

 

Subsemnaţii ................................... 1), având funcţia de ................................... în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în baza titlului VI din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor de inspecţie fiscală nr. ................. şi a Ordinului de serviciu nr. ................./................. am efectuat, în perioada ..................................., un/o ................................... 2), în vederea ................................... 3) la cu domiciliul fiscal în localitatea: ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., codul de identificare fiscală ................................... .

Contribuabilul are ca obiect principal de activitate ................................... 4).

Controlul s-a desfăşurat la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/sediul secundar al contribuabilului, situat în ................................... 5), sau la sediul Administraţiei bondului pentru Mediu.

Controlul a fost înregistrat în Registrul unic de control, la poziţia nr. ................. .

Întrucât contribuabilul nu deţine/nu a prezentat organelor de control Registrul unic de control, data de începere a controlului este ...................................

Contribuabilul este reprezentat de ................................... 6), în calitate de/având funcţia de ................................... .

 

CAPITOLUL II

Constatări

 

Ca urmare a controlului efectuat au rezultat următoarele (constatări, consecinţe, responsabilităţi, măsuri dispuse):

1. Descrierea faptei:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

2. Prevederile legale încălcate:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

3. Consecinţe:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

4. Măsuri dispuse:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

5. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală, cu excepţia celor reţinute, pentru care s-a întocmit proces-verbal de reţinere înscrisuri.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ................. exemplare, înregistrate în Registrul unic de control/la registratura contribuabilului/plătitorului, după caz, cu nr. ................., din care un exemplara fost lăsat contribuabilului/plătitorului, iar ................. exemplare au fost luate de organele de inspecţie fiscală.

 

Organe de inspecţie fiscală,

Administrator (director general),

.............................................................

.............................................................

(numele, prenumele, semnătura)

(numele, prenumele, semnătura)

 

Ştampila


1) Numele, prenumele organelor de inspecţie fiscală.

2) Se completează cu tipul acţiunii: control inopinat/încrucişat/constatare la ţaţa locului.

3) Denumirea exactă a tematicii şi/sau obiectivelor controlului.

4) Denumirea şi clasificarea codului CAEN al obiectului principal de activitate efectiv desfăşurată,

5) Adresa sucursalei/filialei/sediului secundar al contribuabilului.

6) Numele, prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP.

 

ANEXA Nr. 7b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal”

 

CAPITOLUL I

 

Procesul-verbal reprezintă actul de control care se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscală în cazul efectuării, în condiţiile legii, a unei constatări la faţa locului, precum şi în cazul controlului inopinat/încrucişat, potrivit prevederilor art. 65 şi 135 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru consemnarea unor fapte, în timpul inspecţiei fiscale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, potrivit prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Procesul-verbal se întocmeşte şi în cazul în care contribuabilul/plătitorul nu ţine sau nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de control, pentru consemnarea datei de începere a inspecţiei fiscale, conform prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înregistrează la registratura contribuabilului/plătitorului, după caz.

Procesul-verbal se poate încheia şi în alte situaţii prevăzute de lege, inclusiv pe durata efectuării unei inspecţii fiscale.

Procesul-verbal nu are ca rezultat întocmirea unui act administrativ fiscal.

Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:

1. data (zi, lună, an) la care s-a întocmit procesul-verbal;

2. numele şi prenumele organelor de inspecţie fiscală care efectuează controlul;

3. se va preciza tipul acţiunii: control inopinat/încrucişat/ constatare la faţa locului;

4. se vor preciza denumirea exactă a obiectului controlului şi perioada supusă verificării;

5. denumirea obiectului principal de activitate efectiv desfăşurată şi clasificarea codul activităţii conform clasificării CAEN;

6. seva preciza adresa domiciliului fiscal, sediului secundar, filialei, sucursalei, la care s-a desfăşurat controlul, sau a locului stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul, pentru efectuarea verificării;

7. se vor înscrie numele şi prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP, precum şi calitatea acestuia în cadrul societăţii.

 

CAPITOLUL II

 

1. Constatările efectuate în urma desfăşurării controlului vor fi prezentate clar şi concis, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării şi stabilirii situaţiilor fiscale de fapt. Se vor nominaliza, acolo unde legea prevede, persoanele pentru care există indicii rezonabile că sunt responsabile de faptele constatate. De asemenea, se vor înscrie măsurile operative dispuse contribuabilului pentru respectarea prevederilor legale în materie.

În susţinerea constatărilor se vor prezenta copii de pe documente justificative: registre, balanţe de verificare, declaraţii fiscale, documente financiar-contabile, situaţii privind starea de fapt constatată şi efectele juridice produse.

Dacă este cazul, în situaţiile în care din control au rezultat indicii rezonabile cu privire la existenţa elementelor constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de legea penală, constatările se vor consemna într-un proces-verbal separat.

În astfel de cazuri se va prezenta şi punctul de vedere al persoanei făcute responsabilă, care va fi anexat la procesul-verbal.

Se va prezenta în sinteză şi punctul de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicite de acesta, faţă de constatările organului de inspecţie fiscală, numai atunci când aceasta are o opinie contrară şi o prezintă în scris în timpul controlului. Organele de inspecţie fiscală vor analiza cu obiectivitate punctul de vedere al contribuabilului şi, în funcţie de concluzii, vor înscrie în procesul-verbal motivele pentru care nu sunt de acord cu acesta şi, totodată, argumentele cu care se combat fiecare dintre justificările/explicaţiile prezentate în scris de către contribuabil. Punctul de vedere al organului de inspecţie fiscală faţă de argumentele aduse de contribuabil va fi consemnat, cu precizarea prevederilor legale în domeniu, şi va fi fundamentat pe baza datelor înscrise în procesul-verbal.

Pentru faptele care sunt sancţionate contravenţional organele de inspecţie fiscală vor întocmi, separat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, consemnând despre acest fapt în procesul-verbal întocmit cu ocazia finalizării acţiunii de control.

2. În urma unei acţiuni de control inopinat/încrucişat sau de constatare la faţa locului se pot formula propuneri de efectuare a unei inspecţii fiscale parţiale sau generale la contribuabilul care a făcut obiectul controlului.

3. Semnarea procesului-verbal. Procesul-verbal se semnează de către organele de inspecţie fiscală, reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului/persoanele desemnate/ persoanele răspunzătoare, precum şi de eventualii martori în prezenţa cărora s-a efectuat controlul.

În situaţia în care reprezentantul legal/persoanele desemnate să reprezinte contribuabilul/plătitorul sau persoanele răspunzătoare refuză să semneze procesul-verbal, organele de inspecţie fiscală vor consemna acest fapt în conţinutul procesului-verbal.

Procesele-verbale se încheie în 3 exemplare, din care:

- un exemplar (albastru) se va înainta organelor de cercetare penală ori altor instituţii sau organe ale statului, după caz;

- un exemplar (roşu) se înmânează/se comunică contribuabilului/plătitorului, după caz;

- un exemplar (verde) rămâne la cotorul carnetului cu procese-verbale. O copie după acest document se arhivează la dosarul de inspecţie fiscală.

Procesele-verbale încheiate, în condiţiile legii, ca urmare a unor solicitări primite de la organe abilitate ale statului se vor înainta solicitantului, împreună cu eventualele anexe.

Procesele-verbale în care sunt consemnate constatări care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, vor fi semnate de organele de inspecţie şi de către contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale/controlului, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni din partea acestuia. În cazul în care cel supus inspecţiei fiscale/controlului refuză să semneze procesul-verbal, organul de inspecţie fiscală va consemna aceasta în procesul-verbal.

În toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului/plătitorului cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 7c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal”

 

1. Denumire: Proces-verbal

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere şi de numerotare, tipărit pe o singură faţă, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

4. Se utilizează de către organele de inspecţie fiscală pentru consemnarea unor fapte ca urmare a unei acţiuni de inspecţie fiscală, a unui control inopinat/încrucişat, pentru o constatare la faţa locului, pentru consemnarea unor fapte care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni sau în alte situaţii prevăzute de lege.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare.

6. Circulă:

- exemplarul 1 (albastru) se va înainta organelor de cercetare penală ori altor instituţii sau organe ale statului, după caz;

- exemplarul 2 (roşu) se va preda/comunica contribuabilului/plătitorului;

- exemplarul 3 (verde) se păstrează de inspectorii desemnaţi să efectueze inspecţia fiscală/controlul inopinat/încrucişat/constatarea la faţa locului.

7. Se arhivează:

- exemplarul 1 (albastru) la organele de cercetare penală ori alte instituţii sau organe ale statului, după caz;

- exemplarul 2 (roşu) la contribuabil/plătitor;

- exemplarul 3 (verde) la cotorul carnetului cu procese-verbale.

 

ANEXA Nr. 8a)

 

Formular „Proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri”

 

PROCES-VERBAL

de reţinere/restituire de înscrisuri

Încheiat la data de ....../....../......

 

Subsemnaţii, ..................................., având funcţia de ................................... în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în baza art. 64 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor de inspecţie fiscală nr. ................. şi a Ordinului de serviciu nr. ................./................. am reţinut/restituit de la ................................... 1), în prezenţa ................................... 2), următoarele (documente, înscrisuri etc.):

...................................................................................................

(documente, înscrisuri etc.)

Menţionăm că pentru documentele reţinute s-au lăsat copii certificate de organul de inspecţie fiscală şi de un reprezentant legal al societăţii.

Prezentul proces-verbal, înregistrat în Registrul unic de control/la registratura contribuabilului/plătitorului la poziţia nr. ................. din ................., comunicat contribuabilului/plătitorului potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat în două exemplare, din care unul a fost lăsat la contribuabil, iar unul a fost luat de organele de inspecţie fiscală.

 

Organe de inspecţie fiscală 3)

Reprezentant contribuabil 4)

.............................................................

.............................................................

(numele, prenumele, semnătura)

(numele, prenumele, funcţia, semnătura)

 

Ştampila


1) Denumire contribuabil/plătitor, domiciliul fiscal, cod de identificare fiscală.

2) Nume, prenume, funcţia/calitatea reprezentantului contribuabilului/plătitorului.

3) Nume, prenume, funcţie.

4) Nume, prenume, funcţie, adresa, date de identitate, CNP.

 

ANEXA Nr. 8b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri”

 

Se completează de către organele de inspecţie fiscală, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală/control inopinat/încrucişat/constatare la faţa locului cu ocazia reţinerii/restituirii de documente, acte, înscrisuri, registre şi documente financiar-contabile, în original sau copii ale acestor documente. Se înscriu numele şi prenumele organelor de inspecţie fiscală, funcţia şi numărul legitimaţiei de inspecţie fiscală.

La rubrica „Documente/înscrisuri” se vor descrie pe scurt documentele reţinute/restituite prin prezentarea următoarelor date: tipul, seria, număr, conţinut, număr de file, registre, carnete, bucăţi etc.

Documentele sau actele se anexează în original când sunt suspiciuni temeinice sau rezonabile că operaţiunile/tranzacţiile nu reflectă realitatea, precum şi când există indicii că s-ar urmări sustragerea sau distrugerea lor de cei interesaţi. În acest caz se remit contribuabilului/plătitorului controlat copii confirmate de un reprezentant legal al acestuia şi de organul de inspecţie fiscală.

Se completează în două exemplare, din care un exemplar pentru organele de inspecţie fiscală ale Administraţiei Fondului pentru Mediu şi un exemplar pentru contribuabil/plătitor.

 

ANEXA Nr. 8c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri”

 

1. Denumire: Proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri

2. Format: A4 (Poate avea un număr variabil de pagini în funcţie de volumul de informaţii înscrise.)

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează de către organele fiscale pentru reţinerea/restituirea de înscrisuri.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organele de inspecţie fiscală.

6. Circulă:

- exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscală/controlul;

- exemplarul 2 la contribuabil/plătitor.

7. Se arhivează exemplarul 1, la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal.

 

ANEXA Nr. 9a)

 

Formular „Proces-verbal de sigilare/desigilare”

 

PROCES-VERBAL de sigilare/desigilare

Încheiat astăzi ................................... 1), în ................................... 2)

 

Subsemnaţii, ..................................., având funcţia de ..................................., în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în baza prevederilor art. 113 alin. (2) lit. I) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor de inspecţie fiscală nr. ................. şi a Ordinului de serviciu nr. ................./................. astăzi ...................................,  în prezenţa ................................... 3), având funcţia de ..................................., la ................................... 4), posesor al BI/CI/paşaport seria ............. nr. ..................................., eliberat/eliberată de ................................... la data de ..................................., cu domiciliul în localitatea: ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., am procedat la sigilarea următoarelor:

...................................................................................................

................................................................................................... 5)

Elementele care fac obiectul sigilării aparţin ................................... 6) din ................................... 7)

Sigilarea a fost determinată de

................................................................................................... 8)

................................................................................................... 9)

A fost aplicat sigiliul

...................................................................................................

Înlăturarea sau distrugerea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, din care un exemplar a fost predat ................................... 10), domiciliat(ă) în ................................... 11), posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport seria .......... nr. ...................., având funcţia/calitatea de ................................... la ................................... .

Organe de inspecţie fiscală,

Martori asistenţi,

Reprezentantul contribuabilului,

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(numele, prenumele, semnătura)

(numele, prenumele, adresa)

(numele, prenumele, CNP, funcţia, semnătura)

Date complete privind identitatea martorilor:

(CNP ..................................., BI/CI/paşaport seria .......... nr. ...................., eliberat/eliberată de ................................... la data de................................... )

(CNP ..................................., BI/CI/paşaport seria .......... nr. ...................., eliberat/eliberată de ................................... la data de................................... )

Astăzi, ...................................ora ...................., s-a procedat la desigilarea următoarelor:

...................................................................................................

...................................................................................................

după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat care a fost găsit intact. (în orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului.)

Organe de inspecţie fiscală,

Martori asistenţi,

Reprezentantul contribuabilului,

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(numele, prenumele, semnătura)

(numele, prenumele, adresa)

(numele, prenumele, CNP, funcţia, semnătura)

Date complete privind identitatea martorilor:

(CNP ..................................., BI/CI/paşaport seria .......... nr. ...................., eliberat/eliberată de ................................... la data de................................... )

(CNP ..................................., BI/CI/paşaport seria .......... nr. ...................., eliberat/eliberată de ................................... la data de................................... )


1) Ziua, luna, anul, ora.

2) Localitatea.

3) Numele şi prenumele reprezentantului legal/persoanei împuternicite al/a contribuabilului/plătitorului.

4) Denumirea contribuabilului/plătitorului.

5) Spaţii, imobile, bunuri, valori, mărfuri, documente etc.

6) Denumirea contribuabilului/plătitorului.

7) Adresa completă.

8) Se invocă motivul sigilării.

9) Nr. şi caracteristicile sigiliului aplicat.

10) Numele şi prenumele.

11) Adresa completă.

 

ANEXA Nr.9b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizarea a formularului „Proces-verbal de sigilare/desigilare”

 

Se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscală în cadrul unei/unui inspecţii fiscale/control inopinat/ încrucişat/constatări la faţa locului, în situaţiile în care există indicii că în locurile de producţie, depozitare, comercializare se găsesc bunuri sau produse a căror provenienţă nu este legală sau a căror fabricaţie este interzisă de lege sau se produce fără autorizaţie, iar acţiunea de inspecţie fiscală/control nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată în ziua lucrătoare următoare, în vederea conservării probelor constatate.

Se poate utiliza şi în situaţia în care există posibilitatea ca documentele şi actele necesare inspecţiei fiscale să fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al documentelor în vederea reţinerii acestora.

În situaţia în care nu este prezent un reprezentant al contribuabilului, sigilarea/desigilarea se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi.

Procesul-verbal de sigilare/desigilare se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se lasă reprezentantului legal al contribuabilului/plătitorului supus inspecţiei fiscale/controlului sau deţinătorului spaţiului sigilat, iar celălalt exemplar se reţine de echipa de inspecţie fiscală şi se anexează la actul de inspecţie fiscală/control.

Desigilarea se consemnează, în ambele exemplare, de regulă de aceeaşi echipă de inspecţie fiscală care a aplicat sigiliul.

 

ANEXA Nr. 9c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de sigilare/desigilare”

 

1. Denumire: Proces-verbal de sigilare/desigilare

2. Format: A4 (Poate avea un număr variabil de pagini în funcţie de volumul de informaţii înscrise.)

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează de către organele fiscale pentru sigilarea/desigilarea unor incinte ale contribuabilului/plătitorului supus inspecţiei fiscale/controlului.

5. Se întocmeşte în două exemplare, de organul de inspecţie fiscală/control din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

6. Circulă:

- exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscală/controlul;

- exemplarul 2 la contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale/controlului sau la deţinătorul legal al incintei sigilate.

7. Se arhivează:

- exemplarul 1 la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal;

- exemplarul 2 la contribuabil/plătitor.

 

ANEXA Nr. 10a)

 

Formular „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”

[Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu]

Seria .................  nr. .................

 

Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Încheiat astăzi, ziua .................... luna .................... anul ....................

 

Subsemnaţii, ..................................., având funcţia de ................................... în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în calitate de agenţi constatatori, în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor de inspecţie fiscală nr. .................... şi a Ordinului de serviciu nr. ...................., în urma inspecţiei fiscale/controlului efectuat în ziua .................... luna .................... anul .................... ora .................... la din localitatea: ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., cod de identificare fiscală ...................................,

am constatat:

I. La data(ele), ora(ele) şi locul(rile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:

1. ...................................................................................................

......................................................................................................

2. ...................................................................................................

......................................................................................................

3. ...................................................................................................

.....................................................................................................

Fapta(ele) de mai sus constituie contravenţie(ii) prevăzută(e) la:

1. art. .... alin .... lit. .... din . ...................................;

2. art. .... alin .... lit. .... din . ...................................;

3. art. alin lit. din art. .... alin .... lit. .... din . ................................... .

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridică, ................................... (denumirea), cod identificare fiscală ..................................., înmatriculată la oficiul registrului comerţului/autorizat ................................... cu nr. ...................., cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea: ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., reprezentată de ..................................., în calitate de ..................................., cu CNP ..................................., cu domiciliul în localitatea: ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., născut(ă) la data de ..................................., în localitatea ..................................., judeţul/sectorul ..................................., legitimat(ă) cu BI/CI/paşaport seria .......... nr. ...................., emis(ă) de ..................................., la data de ................................... .

b) Persoana fizică: ................................... (numele şi prenumele), născut(ă) la data de ..................................., în localitatea ..................................., judeţul/sectorul ..................................., fiul/fiica lui ................................... şi al/a ..................................., CNP domicilia(ă) în oraşul

(comuna) ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul legitimat(ă) cu BI/CI/paşaport seria .......... nr. ...................., emis(ă) de ..................................., la data de ..................................., ocupaţia ..................................., locul de muncă ................................... .

Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menţionat(e) se sancţionează, conform:

1. art. .... alin. .... lit. .... din ..................................., cu amendă de la .................. lei la ................ lei;

2. art. .... alin. .... lit. .... din ..................................., cu amendă de la .................. lei la ................ lei;

3. art. .... alin. .... lit. .... din ..................................., cu amendă de la .................. lei la ................ lei,

stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:

1. În sumă de ................  (................) lei;

2. În sumă de ................  (................) lei;

3. În sumă de ................  (................) lei,

suma totală fiind de ................ (................) lei.

 

Agent constatator,

Contravenient,

Martor(i)

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 

PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)

 

Astăzi, . ..................................., agentul constatator . ................................... din cadrul . ..................................., având de înmânat Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ............. nr. ..................................., şi Înştiinţarea de plată nr. ..................................., m-am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoană juridică/persoană fizică nr. ..................................., din localitatea: ..................................., bd./str. ..................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., găsind pe contravenient/pe nr. ................................... (persoana care locuieşte la această adresă/administrator/împuternicitul contravenientului**), care, primind actul, a semnat în faţa noastră.

Semnătura primitorului şi actul de identitate

.............................................................

Amenda/Amenzile se va/vor achita la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau la unităţile Trezoreriei Statului, după caz, precum şi prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi.

O copie a documentului de plată se va depune sau se va transmite prin poştă, recomandat, la Administraţia Fondului pentru Mediu.

În caz de neachitare a amenzii/lor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

II. Alte menţiuni:

La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecţiuni:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şt sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte doveditoare în susţinerea plângerii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, astăzi ..................................., sau se va comunica acestuia în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

 

Agent constatator,

Contravenient,

Martor(i)

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 

Martor(i) - (date complete privind identitatea)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Refuzând primirea (negăsind nicio persoană) s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

 

Martor(i) - (date complete privind identitatea)

Agent constatator,

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................


*) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarei transmis organelor fiscale spre executare.

“*) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare, actul se va lipi numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată îh faţă.

 

ANEXA Nr. 10b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”

 

I. „Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” reprezintă actul de constatare şi sancţionare care se întocmeşte de către agenţii constatatori din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în cazul constatării săvârşirii unor fapte care constituie contravenţii în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest formular se utilizează de personalul din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu cu atribuţii de control fiscal care au şi calitatea de agenţi constatatori.

„Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” încheiat în cadrul unei inspecţii fiscale/control inopinat/încrucişat/cercetare la faţa locului nu are ca rezultat întocmirea unei decizii de impunere.

II. „Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” se va completa pe formularele cu regim special de înseriere şi numerotare existente în carnetul de procese-verbale alocat personalului cu atribuţii de control fiscal.

În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

III. Constatările vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecărei sancţiuni aplicate. Se vor nominaliza persoanele făcute responsabile de faptele constatate şi sancţionate.

Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie. Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă.

IV. „Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor1 se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient, precum şi de eventualii martori în prezenţa cărora s-a efectuat controlul, Procesele-verbale se încheie în 3 exemplare, dintre care:

- exemplarul 1 (albastru) se comunică organelor de executare abilitate;

- exemplarul 2 (roşu) se înmânează/se comunică contravenientului;

- exemplarul 3 rămâne la cotorul carnetului cu procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. O copie după acest document se arhivează la dosarul de inspecţie fiscală/control inopinat/încrucişat.

În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

V. În toate cazurile, „Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” va fi comunicat contribuabilului. Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se realizează dacă contravenientul a refuzat primirea ori la sediul acestuia nu a fost găsită nicio persoană şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor. Acest document se detaşează de „Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” şi se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.

 

ANEXA Nr. 10c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”

 

1. Denumire: „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”

2. Format: A4/trei pagini

3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere şi de numerotare, tipărit pe o singură faţă. Se broşează în carnete de câte 300 de file (50 de seturi). Fiecare set este compus din 6 file numerotate cu acelaşi număr, în trei culori diferite: exemplarul 1 (albastru) - 2 pagini, exemplarul 2 (roşu) - 2 pagini, exemplarul 2 (verde) - 3 pagini,

4. Se utilizează de către organele de inspecţie fiscală ale Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru constatarea unor fapte încadrate în regimul juridic al contravenţiilor şi sancţionarea lor, ca urmare a unei inspecţii fiscale/control inopinat/încrucişat/constatare la faţa locului.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de agentul constatator.

6. Circulă:

- exemplarul 1 (albastru) la organele de executare;

- exemplarul 2 (roşu) la contravenient;

- exemplarul 3 (verde) la agentul constatator care a efectuat constatarea faptei.

7. Se arhivează:

- exemplarul 1 (albastru) la organele de executare;

- exemplarul 2 (roşu) la contravenient;

- exemplarul 3 (verde) la cotorul carnetului cu procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

ANEXA Nr.11a)

 

Formular „Raport de inspecţie fiscală”

[Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu]

Nr. ..................../Data .................... 1)

 

Aprobat

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

 

.............................................................

 

(numele şi prenumele)

 

L.S.

 

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ

Nr. ............... încheiat la data de ..........................

 

CAPITOLUL I

Date despre inspecţia fiscala

 

1. Organele de inspecţie fiscală

2. Temeiul juridic al inspecţiei fiscale

3. Avizul de inspecţie fiscală

4. Amânarea inspecţiei fiscale

5. Obligaţiile fiscale şi perioadele care fac obiectul inspecţiei fiscale

6. Începerea inspecţiei fiscale

7. Perioada desfăşurării inspecţiei fiscale

8. Locul desfăşurării inspecţiei fiscale;

9. Perioadele de suspendare

10. Modul de ducere la îndeplinire a dispoziţiilor stabilite prin ultimul act de control

11. Metode de control utilizate

12. Alte aspecte

 

CAPITOLUL II

Date despre contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale

 

 

1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului

2. Forma de proprietate, forma juridică, principalii acţionari/asociaţi şi evoluţia capitalului social

3. Lista conturilor bancare

4. Prezentarea subunităţilor contribuabilului/plătitorului

5. Tipul activităţilor desfăşurate de contribuabil/plătitor şi autorizaţiile speciale deţinute pentru desfăşurarea activităţii

6. Persoana care asigură administrarea activităţii contribuabilului/plătitorului

7. Persoana care răspunde de conducerea contabilităţii

8. Persoana desemnată să reprezinte contribuabilul/plătitorul pe durata inspecţiei fiscale

 

CAPITOLUL III

Constatări fiscale

 

1. Informaţii despre obligaţia fiscală verificată

2. Obiectivele avute în vedere în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală

3. Ba2a de impozitare/baza de calcul

4. Obligaţiile fiscale principale la Fondul pentru mediu aferente diferenţelor stabilite suplimentar în cadrul inspecţiei fiscale

5. Alte constatări

 

CAPITOLUL IV

Discuţia finală cu contribuabilul/plătitorul

 

1. Sinteza punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului

2. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului

 

CAPITOLUL V

Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

 

Anexe

 

Avizat

Director;

.............................................................

(numele şi prenumele)

(semnătura)

 

Verificat.

Şef serviciu,

.............................................................

(numele şi prenumele)

(semnătura)

 

Întocmit

 

Referenţi de specialitate,

 

.............................................................

 

(numele şi prenumele)

 

ANEXA Nr.11b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Raport de inspecţie fiscală”

 

Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte de echipa de inspecţie fiscală pentru consemnarea constatărilor cu privire la stabilirea situaţiei de fapt fiscale şi a consecinţelor fiscale, indiferent dacă se modifică sau nu baza de impozitare/baza de calcul şi/sau se stabilesc sau nu diferenţe de obligaţii fiscale principale în cadrul unei inspecţii fiscale generale sau parţiale la contribuabilii/plătitorii către bugetul Fondului pentru mediu.

 

CAPITOLUL I

Date despre inspecţia fiscală

 

1. Organele de inspecţie fiscală

Se înscriu organele de inspecţie fiscală ale Administraţiei Fondului pentru Mediu care efectuează verificarea şi care întocmesc raportul de inspecţie fiscală, precizându-se, pentru fiecare, numele şi prenumele, funcţia, organul fiscal, numărul legitimaţiei de inspecţie fiscală, numărul şi data ordinului de serviciu, precum şi perioada în care au participat la efectuarea inspecţiei fiscale, dacă aceasta diferă de perioada de desfăşurare efectivă a inspecţiei fiscale.

2. Temeiul juridic al inspecţiei fiscale

Se înscriu baza legală, titlul, capitolul, articolul, alineatul din actul normativ care reglementează inspecţia fiscală.

3. Avizul de inspecţie fiscală

Se înscriu numărul şi data avizului de inspecţie fiscală, precum şi data comunicării.

În cazul în care, în timpul unei inspecţii fiscale, este necesară extinderea verificărilor şi asupra altor obligaţii fiscale sau pe perioade diferite de cele prevăzute în avizul iniţial, se înscriu şi numărul şi data noului aviz de inspecţie fiscală.

În cazul în care inspecţia fiscală nu a început la data prevăzută în avizul de inspecţie fiscală, se fac menţiuni asupra motivelor care au determinat modificarea datei de începere a inspecţiei fiscale.

4. Amânarea începerii inspecţiei fiscale

Se consemnează dacă data începerii inspecţiei fiscale a fost amânată. Totodată se fac precizări dacă amânarea a fost aprobată sau respinsă prin decizie emisă de conducătorul structurii de inspecţie fiscală, cu indicarea numărului şi datei acesteia. În cazul în care cererea de amânare a fost admisă, se menţionează şi data la care a fost reprogramată inspecţia fiscală.

5. Obligaţiile fiscale şi perioadele care fac obiectul inspecţiei fiscale

Se precizează tipurile de taxe şi contribuţii datorate Fondului pentru mediu care se verifică. În cazul în care verificarea se face pentru o perioada diferită de cea din avizul de inspecţie fiscală iniţial, se înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei fiscale, perioadă înscrisă într-un nou aviz de inspecţie fiscală.

6. Începerea inspecţiei fiscale

Se înscrie data începerii inspecţiei fiscale care este data menţionată în registrul unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia. Se va menţiona poziţia din registrul unic de control la care a fost înscrisă acţiunea.

În cazul contribuabilului/plătitorului care nu ţine sau nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de control, această dată se înscrie într-un proces-verbal de constatare, întocmit în acest sens. Se va menţiona numărul procesului-verbal de constatare şi se va ataşa un exemplar la raportul de inspecţie fiscală.

7. Perioada desfăşurării inspecţiei fiscale

Se înscrie perioada dintre data începerii inspecţiei fiscale şi data finalizării inspecţiei fiscale, conform prevederilor legale.

8. Locul desfăşurării inspecţiei fiscale

Se înscrie locul unde se desfăşoară efectiv inspecţia fiscală, care poate fi domiciliul fiscal, sediul social, sediul secundar sau alte spaţii de lucru ale contribuabilului/plătitorului, sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul.

9. Perioadele de suspendare

În cazul în care inspecţia fiscală a fost suspendată, se înscriu numărul şi data deciziei de suspendare, perioadele de suspendare, precum şi motivele şi baza legală a suspendării.

10. Modul de ducere la îndeplinire a dispoziţiilor stabilite prin ultimul act de control

Se fac menţiuni cu privire la numărul/data ultimului act de control întocmit de organele de inspecţie fiscală ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi dacă au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse anterior.

11. Metode de control utilizate

Se înscriu metoda sau metodele de control utilizate în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, respectiv:

a) verificarea prin sondaj;

b) verificarea exhaustivă;

c) controlul electronic.

12. Alte aspecte:

a) menţiuni referitoare la refuzul contribuabilului/plătitorului de a permite desfăşurarea acţiunii de inspecţie fiscală;

b) corespondenţa purtată cu contribuabilul în cursul acţiunii de inspecţie fiscală (invitaţii, somaţii etc.).

 

CAPITOLUL II

Date despre contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale

 

1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului

Se înscriu: denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerţului, categoria de contribuabil/plătitor: mare, mijlociu, mic.

Se va menţiona starea contribuabilului la momentul primei intervenţii la faţa locului (în funcţiune, în lichidare, în insolvenţă, în reorganizare etc.).

2. Forma de proprietate, forma juridică

Se înscriu: forma de proprietate, forma juridică.

3. Lista conturilor bancare. Se menţionează conturile bancare utilizate de contribuabil/plătitor sau denumirea unităţii bancare/sucursalei, aşa cum rezultă din declaraţia acestuia ori din alte documente intrate în posesia organelor de inspecţie fiscală.

4. Prezentarea subunităţilor contribuabilului/plătitorului

Se prezintă subunităţile contribuabilului/plătitorului cu precizări specifice, dacă este cazul, pentru cele care prezintă un interes fiscal deosebit, declararea punctelor de lucru/sediilor secundare.

5. Tipul activităţilor desfăşurate de contribuabil/plătitor şi autorizaţiile speciale deţinute pentru desfăşurarea activităţii.

Se vor menţiona:

- activităţile principale şi secundare desfăşurate de contribuabil/plătitor, precum şi codul CAEN;

- autorizaţiile/avizele de mediu/licenţele etc. deţinute de contribuabil/plătitor, numărul/seria/perioada de valabilitate.

6. Persoana care asigură administrarea activităţii contribuabilului/ plătitorului

Se prezintă datele de identificare ale persoanei/persoanelor care asigură/au asigurat administrarea activităţii contribuabilului/ plătitorului verificat, atât pe perioada supusă inspecţiei fiscale, cât şi pe durata de desfăşurare a acesteia.

7. Persoana care răspunde de conducerea contabilităţii

Se prezintă datele de identificare ale persoanei/persoanei împuternicite care răspunde de conducerea contabilităţii, atât pe perioada supusă inspecţiei fiscale, cât şi pe durata de desfăşurare a acesteia, precizându-se funcţia deţinută şi tipul relaţiei (angajat/colaborator), precum şi numărul şi data documentului în baza cărui îşi exercită activitatea, după caz.

8. Persoana desemnată să reprezinte contribuabilul/plătitorul pe durata inspecţiei fiscale

Se prezintă datele de identificare ale persoanei desemnate să reprezinte contribuabilul/plătitorul pe durata inspecţiei fiscale, funcţia/calitatea acesteia, precum şi numărul şi data documentului prin care aceasta a fost desemnată/mandatată, după caz.

 

CAPITOLUL III

Constatări fiscale

 

Fiecare obligaţie fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale se va trata într-o secţiune separată, Pentru fiecare obligaţie fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale se vor avea în vedere şi se vor prezenta constatări privind următoarele aspecte:

1. Informaţii despre obligaţia fiscală verificată

Se menţionează următoarele:

a) denumirea obligaţiei fiscale ce a făcut obiectul verificării;

b) baza legală;

c) perioada supusă inspecţiei fiscale;

d) activitatea desfăşurată de contribuabil/plătitor şi care generează obligaţii de plată la bugetul Fondului pentru mediu;

e) prezentarea metodei de control utilizate, în cazul verificării prin sondaj şi controlului electronic, selectarea tipurilor, categoriilor şi volumului documentelor şi a operaţiunilor semnificative se apreciază de organul de inspecţie fiscală în funcţie de natura şi specificul activităţii contribuabilului/ plătitorului;

f) corespondenţa purtată cu diverse instituţii în vederea obţinerii de informaţii suplimentare;

g) modul în care contribuabilul/plătitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative şi de virare pentru perioada controlată;

h) informaţii privind evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate organizată de contribuabil/plătitor, În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;

i) modul în care contribuabilul/plătitorul îşi îndeplineşte obligaţiile legale de gestionare a deşeurilor:

(i) metoda utilizată, tipul de deşeu, perioada;

(ii) contractele încheiate, denumirea partenerilor contractuali şi autorizaţiile deţinute de aceştia, obiectul şi perioada contractelor, tipul de deşeuri;

(iii) documentele prezentate în susţinerea trasabilităţii.

2. Obiectivele avute în vedere în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală, astfel cum sunt prevăzute în avizul de inspecţie fiscală

3. Baza de impozitare/baza de calcul

3.1. Determinarea bazei de impozitare/bazei de calcul

Se vor menţiona măsurile luate de echipa de control pentru stabilirea bazei de impunere şi a obligaţiilor de plată la Fondul pentru mediu: documentele verificate, modul de stabilire a bazei de impunere, modul de calcul al obligaţiilor suplimentare, documentele solicitate contribuabilului/plătitorului în vederea efectuării inspecţiei fiscale.

a) în cazul în care se constată aspecte care modifică baza de impozitare/baza de calcul, se menţionează:

a1. motivul de fapt care a determinat modificarea bazei de impozitare/bazei de calcul, prezentându-se modul în care contribuabilul/plătitorul verificat a efectuat şi evidenţiat o operaţiune (tranzacţie), modul de aplicare a legislaţiei fiscale şi contabile referitor la aceasta, în vederea stabilirii bazelor de impozitare/bazei de calcul potrivit situaţiilor de fapt aferente, precum şi consecinţele fiscale (influenţele) asupra obligaţiei fiscale verificate;

a2. temeiul de drept unde se înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, paragrafului, alineatului, literei, punctului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat.

Pentru fundamentarea constatărilor vor fi avute în vedere următoarele:

a3. documentele solicitate contribuabilului/plătitorului în vederea efectuării inspecţiei fiscale;

a4. elementele identificate în activitatea contribuabilului/ plătitorului care au influenţat baza de impozitare/baza de calcul;

a5. punctul de vedere al inspecţiei fiscale faţă de interpretarea contribuabilului/plătitorului;

a6. consecinţele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de fapt şi temeiul de drept pentru modificarea bazei de impozitare/bazei de calcul;

a7. modul de calcul al bazei de impozitare/bazei de calcul şi stabilirea eventualelor diferenţe ale bazei de impozitare/bazei de calcul, precum şi calculul taxei sau contribuţiei aferente, după caz. Pentru obligaţiile fiscale pentru care legislaţia Fondului pentru mediu prevede neplata sub condiţia îndeplinirii unor obiective se vor verifica modul şi gradul de îndeplinire a obiectivelor asumate şi corectitudinea calculului obligaţiilor rămase de plată;

a8. stabilirea responsabilităţilor pentru aplicarea sau determinarea eronată a bazei de impozitare/bazei de calcul, în vederea sancţionării potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale/contabile/contravenţionale/penale şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor, atunci când este cazul;

b) în cazul în care baza de impozitare/baza de calcul nu se modifică, se va menţiona acest lucru. În această situaţie se prezintă perioadele şi documentele efectiv verificate, care au stat la baza concluziei că obligaţia fiscală este corect determinată.

c) în cazul în care se impune modificarea bazelor de impozitare/bazei de calcul când se constată diferenţe ale elementelor acestora, dar fără stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale principale se vor preciza motivul de fapt şi temeiul de drept.

3.2. Termene scadente

Pentru fiecare obligaţie fiscală la care s-au constatat diferenţe suplimentare ale bazei de impozitare/bazei de calcul de către organele de inspecţie fiscală se anexează o situaţie privind termenul scadent al obligaţiilor fiscale principale aferente bazelor de impozitare/bazelor de calcul stabilite suplimentar, care cuprinde obligaţiile fiscale principale datorate pe întreaga perioadă verificată, defalcat pe fiecare perioadă impozabilă verificată, după caz, şi termenele scadente aferente acestora, stabilite conform prevederilor legale, în vederea calculării de obligaţii fiscale accesorii ulterior emiterii Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală.

Situaţia cuprinde şi diferenţele de obligaţii fiscale datorate la anumite termene de plată, inclusiv în cazurile în care la finalizarea inspecţiei fiscale organele fiscale nu stabilesc obligaţii fiscale principale suplimentare pentru perioada verificată.

4. Obligaţiile fiscale principale la Fondul pentru mediu aferente diferenţelor bazelor de impozitare/bazelor de calcul stabilite suplimentar în cadrul inspecţiei fiscale se vor menţiona sub formă tabelară:

 

Nr. crt.

Denumire obligaţie fiscală principală verificată*)

Perioada verificată

Taxă, contribuţie stabilit(ă) suplimentar (+/-) - lei -

De la data

Până la data

0

1

2

3

4

1

Obligaţie fiscală principală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 


*) Se completează pentru fiecare obligaţie fiscală principală pentru care organele de inspecţie fiscală au stabilit modificarea bazei de impozitare/bazei de calcul.

 

Se va face inclusiv trimitere la anexele la raportul de inspecţie fiscală în care este prezentată situaţia detaliată.

5. Alte constatări

În această secţiune se fac menţiuni cu privire la alte obiective care intră în competenţa de verificare a organelor de inspecţie fiscală, cu precizarea actului normativ incident în cauză, a deficienţelor constatate şi a sancţiunilor aplicate:

5a. Organizarea şi conducerea evidenţei contabile Sunt prezentate constatările efectuate de organele de inspecţie fiscală referitoare la respectarea prevederilor legale privind organizarea compartimentului de contabilitate sau, după caz, încheierea de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, urmărindu-se în principal respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor reglementări contabile în vigoare pentru perioada verificată.

În măsura în care prezintă interes pentru acţiunea de inspecţie fiscală desfăşurată, se consemnează constatări referitoare la respectarea/nerespectarea prevederilor legale privind modul de întocmire, utilizare şi păstrare a registrelor de contabilitate obligatorii (Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare), a registrelor fiscale (Registrul de evidenţă fiscală), precum şi a altor registre, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate.

5b. Organizarea evidenţei gestiunii deşeurilor. Se menţionează dacă au fost respectate prevederile legale privind evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate de către contribuabil/plătitor, precum şi eventualele nereguli sesizate şi consecinţele acestora.

5c. Se menţionează alte aspecte/deficienţe constatate de organele de inspecţie fiscală, după caz, precum şi eventualele fapte constatate şi/sau sancţionate contravenţional în cursul acţiunii de inspecţie fiscală.

 

CAPITOLUL IV

Discuţia finală cu contribuabilul/plătitorul

 

1. Sinteza punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului în acest capitol se consemnează, în mod obligatoriu, numărul şi data documentului prin care organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecţie fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, precum şi data, ora şi locul la care va avea loc discuţia finală.

Se fac menţiuni referitoare la formularea şi comunicarea de către contribuabil/plătitor, în termenul legal/convenit, a punctului de vedere cu privire la constatările organelor de inspecţie fiscală sau, după caz, referitoare la notificarea prin care contribuabilul/plătitorul a înştiinţat organele de inspecţie fiscală asupra faptului că a renunţat la discuţia finală.

De asemenea, se prezintă o sinteză a punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului cu privire la constatările organului de inspecţie fiscală, pentru fiecare taxă sau contribuţie pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale principale suplimentare.

Punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului se anexează la raportul de inspecţie fiscală.

2. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului

În acest capitol se prezintă rezultatul analizei efectuate de echipa de inspecţie fiscală faţă de punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului, atât în cazul în care acesta a fost prezentat în cadrul discuţiei finale, cât şi în cazul în care acesta a fost depus ulterior, în termenul legal. Argumentele organelor de inspecţie fiscală vor fi prezentate pentru fiecare taxă sau contribuţie pentru care contribuabilul/plătitorul a prezentat punctul său de vedere

 

CAPITOLUL V

Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

 

Pentru fiecare taxă sau contribuţie la care s-au calculat diferenţe ale bazei de impozitare/bazei de calcul şi, respectiv, obligaţii fiscale principale în sarcina contribuabilului/plătitorului se prezintă următoarele informaţii:

 

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale la Fondul pentru mediu *)

Perioada verificată

Taxă, contribuţie, alte venituri la Fondul pentru mediu stabilite suplimentar (+/-) - lei -

De la data

Până la data

0

1

2

3

4

1

Obligaţie fiscală principală

 

 

 

2

Obligaţie fiscală principală

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

*) Se completează pentru fiecare obligaţie fiscală principală la care s-au calculat diferenţe ale bazei de impozitare/bazei de calcul şi, respectiv, obligaţii fiscale principale în sarcina contribuabilului/plătitorului.

 

Totodată, se realizează o sinteză a sancţiunilor aplicate, precum şi a măsurilor dispuse în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală.

Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte şi se semnează de organele de inspecţie fiscală, se verifică de şeful serviciului, se avizează de conducătorul structurii de inspecţie fiscală şi se aprobă de conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Raportul de inspecţie fiscală stă la baza întocmirii Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală şi se anexează la acest act administrativ fiscal.

Raportul se întocmeşte în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar pentru contribuabil/plătitor şi un exemplar pentru organele de inspecţie fiscală.

 

Anexe

 

Pentru fiecare taxă sau contribuţie verificată, la raportul de inspecţie fiscală se anexează situaţii, tabele, copii de pe documente, note explicative, necesare fundamentării şi susţinerii constatărilor, acestea făcând parte integrantă din raportul de inspecţie fiscală.

Tabelele sau situaţiile se întocmesc ori de câte ori este necesară sintetizarea unui număr mai mare de documente sau operaţiuni şi în toate cazurile în care se prezintă situaţii de aceeaşi natură şi se susţin constatările din raportul de inspecţie fiscală.

Tabelele şi situaţiile anexate la raportul de inspecţie fiscală vor fi semnate de organele de inspecţie fiscală şi, pentru luare la cunoştinţă, de către reprezentantul contribuabilii Iu i/plătitorul ui.

De asemenea, se anexează declaraţia dată pe propria răspundere de reprezentantul legal al contribuabilului/ plătitorului, prin care acesta declară că a pus la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate.

La raportul de inspecţie fiscală se anexează orice document întocmit pentru înştiinţarea, notificarea, solicitarea de documente, note explicative sau procese-verbale pentru consemnarea unor constatări în timpul inspecţiei fiscale sau întocmite în cadrul altor acţiuni de inspecţie fiscală la alţi contribuabili/plătitori, precum şi procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, după caz.

 

ANEXA Nr. 11c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Raport de inspecţie fiscală”

 

1. Denumire: Raport de inspecţie fiscală

2. Format: A4 (poate avea un număr variabil de pagini)

3. Caracteristici de tipărire: Formular tipărit pe o singură faţă. Pe fiecare pagină se află antetul instituţiei, iar paginile sunt numerotate Se editează cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează de către organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

5. Se întocmeşte în două exemplare.

6. Circulă:

- un exemplar se comunică către contribuabil/plătitor, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- un exemplar se păstrează la organele de inspecţie fiscală ale Administraţiei Fondului pentru Mediu.

7. Se arhivează:

- un exemplar la dosarul de inspecţie fiscală.

 

ANEXA Nr. 12a)

 

Formular „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală”

[Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu]

Nr. .................... data ....................

 

DECIZIE DE IMPUNERE

privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală nr.

 

I. Datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului

Denumirea contribuabilului/plătitorului:

Codul de identificare fiscală:

Domiciliul fiscal:

II. Date privind obligaţiile fiscale la Fondul pentru mediu

II.1. Obligaţii fiscale principale suplimentare:

 

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale la Fondul pentru mediu

Perioada verificată

Taxă, contribuţie, alte venituri la Fondul pentru mediu stabilite suplimentar (+/-) - lei -

De la data

Până la data

0

1

2

3

4

1

Obligaţie fiscală principală

 

 

 

2

Obligaţie fiscală principală

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

II.2. Motivul de fapt

În perioada / contribuabilul/plătitorul a fost supus inspecţiei fiscale efectuate de Administraţia Fondului pentru Mediu, având ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare/bazelor de calcul şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale.

Obligaţiile fiscale principale suplimentare la Fondul pentru mediu au fost constatate în raportul de inspecţie nr.

încheiat în data de , şi anume:

a) obligaţii fiscale principale de plată stabilite suplimentar - anexa nr. 1 la raportul de inspecţie fiscală;

b) constatări şi măsuri luate - conform raportului de inspecţie fiscală.

II. 3. Temeiul de drept

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

III. Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

b) data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

c) data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Termenul de plată

Diferenţele de taxă sau contribuţie constatate de organele de inspecţie fiscală se plătesc, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:

a) până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

b) până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, în contul IBAN: deschis la Trezoreria Sectorului 6, Bucureşti.

V. Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale

Aceste menţiuni se regăsesc la capitolul „Discuţia finală” din raportul de inspecţie fiscală anexat.

VI. Dispoziţii finale

În conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ fiscal se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

La prezenta decizie de impunere se anexează Raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine  pagini.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

.............................................................

(numele şi prenumele)

.............................................................

 (semnătura)

L.S.

 

Avizat

Director,

.............................................................

(numele şi prenumele)

(semnătura)

 

Verificat.

Şef serviciu,

.............................................................

(numele şi prenumele)

(semnătura)

 

Întocmit

 

Referenţi de specialitate,

 

.............................................................

 

(numele şi prenumele)

 

ANEXA Nr. 12b)

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală”

 

Formularul „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală pentru stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare principale aferente diferenţelor de baze de impozitare/baze de calcul constatate, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

„Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală” se emite în baza raportului de inspecţie fiscală, este titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, de la data comunicării acesteia, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

„Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală” se întocmeşte de către echipa de inspecţie fiscală, se verifică de şeful de serviciu, se avizează de conducătorul structurii cu atribuţii de inspecţie fiscală şi se aprobă de conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală” se vor completa după cum urmează:

I. „Datele de identificare ale contribuabilului” va cuprinde, în clar, următoarele informaţii:

- denumirea contribuabilului;

- codul de identificare fiscală;

- domiciliul fiscal.

II. „Date privind obligaţiile fiscale la Fondul pentru mediu” va cuprinde:

II.1. Obligaţii fiscale principale suplimentare: se va completa câte un rând pentru fiecare obligaţie fiscală la care s-au calculat diferenţe ale bazei de impozitare/bazei de calcul şi, respectiv, obligaţii fiscale principale în sarcina contribuabilului/plătitorului, în urma inspecţiei fiscale, cu următoarele informaţii:

a) coloana 1 - „Denumirea obligaţiei fiscale la Fondul pentru mediu”: se va înscrie denumirea taxei, contribuţiei ori a altor venituri ale bugetului Fondului pentru mediu care au fost stabilite suplimentar în urma inspecţiei fiscale;

b) coloana 2 - „Perioada verificată/de la data”: se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa şi reprezintă data de început a perioadei verificate;

c) coloana 3 - „Perioada verificată/până la data”: se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa şi reprezintă data de sfârşit a perioadei verificate;

d) coloana 4 - .Taxă, contribuţie, alte venituri la Fondul pentru mediu stabilite suplimentar”: reprezintă valoarea totală a obligaţiei fiscale principale la Fondul pentru mediu stabilită suplimentar de organul de inspecţie fiscală.

II.2. „Motivul de fapt”: se înscriu informaţii referitoare la acţiunea de inspecţie fiscală efectuată, respectiv perioada verificărilor, obiectul acţiunii, numărul de înregistrare şi data raportului de inspecţie fiscală în baza căruia s-a emis decizia de impunere.

II.3. „Temeiul de drept”: se vor înscrie actele normative în temeiul cărora s-a emis decizia de impunere.

III. „Data comunicării1 1 11 reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) data semnării de primire, dacă se asigură remiterea actului administrativ contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

b) data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă actul administrativ a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, În condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

c) data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Afişarea anunţului se face concomitent la sediul organului fiscal emitent/organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea, respectiv la sediul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în situaţia în care acesta diferă de organul fiscal emitent, şi pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

IV. Termenul de plată

Diferenţele de taxă sau contribuţie stabilită suplimentar se plătesc potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:

a) până la data de 5 a lunii următoare inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

b) până la data de 20 a lunii următoare inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

V. Menţiuni privind audierea contribuabilului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale

Se va preciza faptul că aceste menţiuni se regăsesc la capitolul „Discuţia finală” din raportul de inspecţie fiscală anexat.

VI. „Dispoziţii finale”

Vor cuprinde aspecte referitoare la posibilitatea contestării „Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală”.

Se va completa cu numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează „Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală”.

Acest document se va întocmi în două exemplare, toate cu titlu de original, de către echipa de inspecţie fiscală, va fi verificat de şeful de serviciu, avizat de conducătorul structurii cu atribuţii de inspecţie fiscală şi aprobat de conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

ANEXA Nr. 12c)

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare a formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de piaţă la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală”

 

1 Denumire: Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală

2. Format: A4 (număr variabil de pagini)

3. Caracteristici de tipărire: formular tipărit pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare. Pe fiecare pagină se află antetul instituţiei, iar paginile sunt numerotate.

4. Se utilizează la stabilirea obligaţiilor fiscale principale suplimentare de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală, pe baza raportului de inspecţie fiscală.

5. Se întocmeşte în două exemplare.

6. Circulă:

- un exemplar se comunică în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, către contribuabil;

- un exemplar la organele fiscale ale Administraţiei Fondului pentru Mediu.

7. Se arhivează:

- un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

DECIZIA Nr. 18

din 27 septembrie 2016

 

Dosar nr. 2.163/1/2016

 

Mirela Sorina Popescu-preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele completului

Valentin Horia Şelaru - judecător la Secţia penală

Ana Maria Dascălu - judecător la Secţia penală

Ilie Iulian Dragomir - judecător la Secţia penală

Florentina Dragomir - judecător la Secţia penală

Silvia Cerbu - judecător la Secţia penală

Aurel Gheorghe Ilie - judecător la Secţia penală

Cristina Rotaru-Radu - judecător la Secţia penală

Rodica Aida Popa - judecător la Secţia penală

 

S-a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 13.968/63/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „Modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 2801 din Legea nr. 31/1990, în sensul de a se lămuri dacă este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, atunci când pentru infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin vânzarea părţilor sociale, a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7.05.2015.”

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a fost constituit conform prevederilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală şi art. 274 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa a fost prezidată de către preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Mirela Sorina Popescu.

Conform art. 276 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la şedinţa de judecată a participat doamna Cristiana Georgeta Renghea, magistrat-asistent în cadrul Secţiei penale.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de doamna procuror Irina Kuglay, procuror în cadrul Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, învederând obiectul Dosarului nr. 2.163/1/2016 aflat pe rolul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum şi faptul că au comunicat puncte de vedere asupra problemei de drept în discuţie următoarele curţi de apel: Bacău, Braşov, Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Oradea, Timişoara, fiind înaintate, după caz, şi punctele de vedere evidenţiate în cadrul unora dintre instanţele aflate în raza de activitate a acestor curţi.

Totodată, magistratul-asistent a precizat că a fost transmis punctul de vedere exprimat de Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La data de 24 iunie 2016, prin Adresa nr. 659/C/1.428/111-5/2016, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a depus concluzii scrise şi a comunicat că nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul întrebării preliminare.

La dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor care a fost comunicat inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi părţii civile, potrivit dispoziţiilor art. 476 alin. (9) din Codul de procedură penală. Ca urmare a comunicării raportului, au fost depuse puncte de vedere de către inculpat şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, constatând că nu sunt alte cereri sau excepţii de formulat, a solicitat doamnei procuror să susţină punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la problema de drept supusă dezbaterii.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul cu privire la sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova în vederea pronunţări] unei hotărâri prealabile, sub aspectul admisibilităţii sesizării, a susţinut că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală.

În ceea ce priveşte chestiunea de drept supusă dezlegării, a arătat că incriminarea prevăzută în art. 28CP din Legea nr. 31/1990 are două ipoteze alternative: comiterea faptei în scopul săvârşirii unei infracţiuni şi comiterea faptei în scopul sustragerii de la urmărirea penală.

În a două ipoteză - care face obiectul sesizării - premisa infracţiunii este aceea a existenţei unei incriminări susceptibile a da naştere unei urmăriri penale. Prin urmare, trebuie admis că atunci când o faptă nu este incriminată, situaţia premisă lipseşte.

Acelaşi efect, respectiv înlăturarea situaţiei premisă a infracţiunii şi, în consecinţă, lipsa unui element de tipicitate, se produce şi în cazul în care fapta este dezincriminată.

S-a arătat că, potrivit art. 15 din Codul penal, pentru ca o faptă să fie infracţiune este necesară îndeplinirea trăsăturilor esenţiale, respectiv tipicitate (prevederea faptei de legea penală), vinovăţie, caracter antijuridic/nejustificat şi imputabilitate; absenţa oricăreia dintre aceste trăsături esenţiale face ca fapta să nu fie infracţiune.

În cauză, fapta prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005, care constituia scopul infracţiunii prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, deşi, iniţial, constituia infracţiune, în prezent este dezincriminată, ca efect al unei decizii prin care s-a constatat neconstituţionalitatea textului de incriminare al acesteia: ca atare, îi lipseşte trăsătura esenţială a prevederii de legea penală.

Din această perspectivă, în ipoteza în care cerinţa esenţială (scopul acţiunii de transmitere fictivă) nu este realizată, prin dezincriminarea faptei în scopul căreia a avut loc transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate, nu se realizează nici corespondenţa dintre fapta concretă şi modelul tip prevăzut de norma de incriminare, nefiind deci îndeplinită condiţia tipicităţii, esenţială pentru existenţa infracţiunii.

Este lipsit de relevanţă dacă fapta care constituie scopul nu a făcut niciodată obiectul incriminării sau dacă dezincriminarea a survenit, în acest din urmă caz fiind incidente dispoziţiile art. 4 din Codul penal.

Aşadar, în ipoteza în care infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin vânzarea părţilor sociale a fost dezincriminată (cum este cazul în speţă), condiţia privind scopul urmărit prin transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate nu mai este îndeplinită, fiind astfel eliminat un element de care depinde chiar caracterul penal al faptei.

În consecinţa acestor argumente, a solicitat ca problema de drept supusă dezlegării să primească următoarea rezolvare: în ipoteza în care infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin transmiterea părţilor sociale, a fost dezincriminată, infracţiunea prevăzută de art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990 nu poate fi reţinută, întrucât nu este prevăzută de legea penală, operând cazul prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală.

Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a declarat dezbaterile închise, iar dosarul a fost reţinut în pronunţare asupra problemei de drept supuse dezlegării.

ÎNALTA CURTE,

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ,

asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul şi obiectul sesizării

Prin încheierea din data de 20 mai 2016 pronunţată în Dosarul nr. 13.968/63/2014, Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 2801 din Legea nr. 31/1990, în sensul de a se lămuri dacă este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, atunci când pentru infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin vânzarea părţilor sociale, a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015.

Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a dispus suspendarea judecării cauzei până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept sesizate.

II. Expunerea succintă a cauzei şi opinia instanţei care a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

II.1. Prin Sentinţa penală nr. 641 din 23 septembrie 2015 pronunţată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 13.968/63/2014 s-au hotărât, printre altele, următoarele:

În baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală, a fost achitat inculpatul C.D.M, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005

În baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală, a fost achitat inculpatul C.D.M. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005.

În baza art. 2801 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 5 din Codul penal şi art. 74 alin. (1) lit. a) din Codul penal din 1969 şi art. 76 alin. (1) lit. d) din Codul penal din 1969, a fost condamnat inculpatul C.D.M. la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969, s-a dispus aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a)-b) din Codul penal din 1969, mai puţin dreptul de a alege, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 81-82 din Codul penal din 1969, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni ce constituie termen de încercare.

În baza art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969, s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii, pe durata termenului de încercare stabilit mai sus.

S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal din 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Dolj a reţinut, în esenţă, următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 „Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.”

În speţă, inculpatul C.D.M. a reţinut şi nu a vărsat în termenul legal sumele reprezentând impozite pe salarii, contribuţia angajaţilor la fondul asigurărilor de sănătate, contribuţii la fondul de şomaj şi CAS angajaţi.

Prin Decizia nr. 363 din 7 mai 2015, Curtea Constituţională a admis o excepţie de neconstituţionalitate, constatând că dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 sunt neconstituţionale. S-a apreciat că aceste dispoziţii nu respectă cerinţa de accesibilitate a legii, întrucât dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 241/2005, pe lângă faptul că nu definesc ele însele noţiunea de „impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă” nu fac trimitere la un act normativ de rang legal care s-ar afla în conexiune cu acestea, respectiv să fie indicate, în mod concret, norme legale care stabilesc categoria impozitelor sau contribuţiilor cu reţinere la sursă.

Potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.”

De la data publicării respectivei decizii (6 iulie 2015) au trecut mai mult de 45 de zile, timp în care Parlamentul nu a pus de acord respectivele prevederi cu dispoziţiile Constituţiei. În consecinţă, dispoziţiile constatate neconstituţionale şi-au încetat efectul, motiv pentru care, în baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală (fapta nu este prevăzută de legea penală), se impune achitarea inculpatului C.D.M. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005.

Având în vedere materialul probatoriu administrat în cauză, inculpatul a efectuat o transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute în societatea al cărei administrator era, transmitere efectuată cu intenţie directă, pentru ca inculpatul să evite o eventuală urmărire penală pentru sumele reţinute la sursă şi nevirate la bugetul de stat.

Întrucât inculpatul mat fusese anterior cercetat pentru fapte de acelaşi gen, fapte pentru care i s-a aplicat o sancţiune administrativă, nu se poate susţine că acesta nu a realizat că nevirarea respectivelor sume de bani este o infracţiune (era la momentul respectiv). Prin urmare, chiar în ipoteza în care înstrăina în mod real societatea, întrucât termenul de virare a acestor contribuţii era deja depăşit cu mult, răspunderea penală îi revenea tot lui, şi nu noului cumpărător al părţilor sociale.

Este evident că, dat fiind faptul că societatea înregistra aceste debite la bugetul de stat, a căror neplată în termen atrăgea sancţiuni penale, înstrăinarea respectivelor părţi sociale ale societăţii, pe o sumă simbolică, fără ca inculpatul să poată oferi o explicaţie serioasă cu privire la motivul acestei înstrăinări, în condiţiile în care societatea înregistra datorii mari la bugetul de stat, s-a făcut exclusiv în scopul evitării tragerii sale la răspundere penală.

Susţinerile inculpatului potrivit cărora ar fi respectat procedura legală de înstrăinare a părţilor sociale, că respectiva cesiune ar fi fost consfinţită printr-o hotărâre judecătorească, hotărâre ce nu a fost desfiinţată, nu au relevanţă în speţă, în condiţiile în care s-a demonstrat că actele depuse la oficiul registrului comerţului erau false, iar inculpatul a cunoscut acest lucru sau cel puţin l-a prevăzut.

În drept, fapta inculpatului de a cesiona fictiv părţile sociale ale societăţii S.C. A.C. - S.R.L. realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990.

Împotriva acestei sentinţe penale, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj şi inculpatul C.D.M. au declarat apel.

În cursul judecării apelului, la termenul din 19 aprilie 2016, Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a pus în discuţie, din oficiu, necesitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, conform art. 475 din Codul de procedură penală, pentru a da o rezolvare de principiu chestiunii de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 2801 din Legea nr. 31/1990, în sensul de a se lămuri dacă este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, atunci când pentru infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin vânzarea părţilor sociale, a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015.

II.2. Inculpatul, prin apărătorul ales, a fost de acord cu sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, susţinând că infracţiunea de cesiune fictivă a părţilor sociale prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, reţinută în sarcina sa, nu este prevăzută de legea penală.

II.3. Reprezentantul Ministerului Public a precizat că nu există soluţii date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la problema de drept invocată în speţă, aceasta nefiind dezlegată nici în cadrul procedurii prevăzute de art. 475-476 din Codul de procedură penală şi nici în cadrul unui recurs în interesul legii; totodată, a precizat că nu se află în curs de soluţionare o astfel de sesizare.

II.4. Opinia completului învestit cu soluţionarea apelului este în sensul că, în ipoteza dezincriminării infracţiunii de la a cărei urmărire s-a sustras cedentul părţilor sociale sau acţiunilor, condiţia premisă a săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 nu mai este îndeplinită, astfel că nu mai este posibilă încadrarea faptei în modelul abstract prevăzut de norma de incriminare. Nu prezintă relevanţă faptul că la momentul comiterii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale erau întrunite elementele constitutive, inclusiv cele privind incriminarea infracţiunii predicat (art. 6 din Legea nr. 241/2005), legea penală de dezincriminare fiind întotdeauna retroactivă, conform art. 4 din Codul penal.

III. Opinia instanţelor judecătoreşti

În conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (10) din Codul de procedură penală cu referire la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală s-a solicitat punctul de vedere al instanţelor judecătoreşti.

S-au primit opinii de la următoarele curţi de apel: Bacău, Braşov, Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Oradea, Timişoara, fiind înaintate, după caz, şi punctele de vedere evidenţiate în cadrul unora dintre instanţele aflate în raza de activitate a acestor curţi.

Totodată, Curtea de Apel Cluj a înaintat punctul de vedere formulat de Tribunalul Maramureş, Curtea de Apel Craiova a comunicat opiniile exprimate de judecătorii Secţiei penale din cadrul Tribunalului Olt şi Tribunalului Gorj, Curtea de Apel Iaşi a transmis punctele de vedere conturate la nivelul Tribunalului Iaşi, Tribunalului Vaslui, Judecătoriei Vaslui şi Judecătoriei Huşi, iar Curtea de Apel Târgu Mureş a înaintat opiniile exprimate de către magistraţii Judecătoriei Luduş, Judecătoriei Reghin şi Judecătoriei Odorheiu Secuiesc.

III.1. Opinia majoritară conturată la nivelul instanţelor judecătoreşti care au comunicat puncte de vedere este în sensul că nu este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, atunci când pentru infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin vânzarea părţilor sociale, a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015.

În acest sens, este punctul de vedere transmis de Curtea de Apel Bacău (s-a apreciat că transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei fapte care nu mai este prevăzută de legea penală sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării urmăririi penale pentru o faptă care nu mai este prevăzută de legea penală, nu constituie infracţiune, în sensul art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu motivarea că transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor trebuie să fie efectuată în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau în scopul îngreunării acesteia, iar condiţia premisă a săvârşirii unei infracţiuni în legătură cu activitatea societăţii nu mai este îndeplinită), Curtea de Apel Constanţa, Curtea de Apel Galaţi (opinia majoritară fiind similară celei transmise de către Curtea de Apel Bacău), Curtea de Apel Timişoara, Tribunalul Bacău (s-a apreciat că, în cazul dezincriminării infracţiunii de la a cărei urmărire s-a sustras cedentul părţilor sociale sau acţiunilor, condiţia premisă a săvârşirii unei infracţiuni în legătură cu activitatea societăţii nu mai este îndeplinită, astfel că nu mai este posibilă încadrarea faptei în modelul abstract prevăzut de norma de incriminare), Tribunalul Braşov, Tribunalul Covasna, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Olt, Tribunalul Gorj, Tribunalul Vaslui, Tribunalul Arad, Tribunalul Caraş-Severin, Judecătoria Vaslui, Judecătoria Huşi, Judecătoria Luduş, Judecătoria Reghin, Judecătoria Odorheiu Secuiesc şi Judecătoria Moldova Nouă.

III.2. Au fost exprimate şi opinii contrare, în sensul că este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, atunci când pentru infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin vânzarea părţilor sociale, a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015, însă cu anumite interpretări, fără însă fără a fi negată dezincriminarea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005.

O astfel de opinie a fost înaintată de către Tribunalul Iaşi, judecătorii Secţiei penale ai acestei instanţe apreciind că pentru existenţa infracţiunii prevăzute de art. 280”1 din Legea nr. 31/1990 este necesar ca transmiterea fictivă a părţilor sociale să fi fost comisă în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau al săvârşirii altei infracţiuni, nefiind necesar ca scopul să fi fost atins efectiv Deşi în textul de incriminare se face referire la urmărirea penală, pentru existenţa infracţiunii nu este necesar ca urmărirea penală să fi fost începută la data cesiunii părţilor sociale, referirea fiind făcută pentru a sublinia poziţia psihică a autorului faptei, care prin cesiunea părţilor sociale doreşte a se sustrage ori a îngreuna urmărirea penală iminentă.

S-a susţinut că textul legal nu condiţionează existenţa infracţiunii de atragerea răspunderii penale a făptuitorului şi pentru infracţiunea scop, după cum nu prevede nici condiţia ca urmărirea penală vizată de sustragere să se fi încheiat cu trimiterea în judecată şi condamnarea făptuitorului. A considera altfel ar însemna să se adauge textului art. 2801 din Legea nr. 31/1990 condiţii de existenţă a infracţiunii pe care legiuitorul nu le-a prevăzut.

S-a concluzionat că, în contextul expus, cu atât mai mult în ipoteza la care se referă sesizarea, când urmărirea penală pentru infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 a avut loc şi s-a stabilit că pentru sustragerea de la aceasta făptuitorul a transmis fictiv acţiunile deţinute în societate, nu se poate susţine lipsa de tipicitate a infracţiunii prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, doar pentru că, la acest moment, a intervenit dezincriminarea infracţiunii scop prin Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 a Curţii Constituţionale.

De asemenea, o opinie în sensul existenţei infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art. 2801 din Legea nr. 31/1990, în varianta transmiterii fictive a părţilor sociale în scopul sustragerii de la urmărirea penală şi în ipoteza în care a operat dezincriminarea infracţiunii pentru care s-a început urmărirea penală, a fost comunicată de către Curtea de Apel Braşov, argumentându-se că respectiva infracţiune se consumă la momentul transmiterii fictive a părţilor sociale în scopul sustragerii de la urmărirea penală; împrejurarea că, ulterior, intervine dezincriminarea infracţiunii pentru care se derula urmărirea penală nu înlătură răspunderea penală dezincriminarea fiind atributul puterii legislative, independentă de voinţa autorului infracţiunii prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990.

Ipoteza că nu prezintă importanţă dezincriminarea ulterioară, dacă la momentul consumării faptei aceasta era incriminată, a fost avansată şi de către Curtea de Apel Oradea, judecătorii Secţiei penale a acestei instanţe arătând şi că, dacă fapta nu era incriminată la momentul consumării, nu este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale.

Sub acelaşi aspect, Curtea de Apel Bucureşti a comunicat că, în urma consultării judecătorilor instanţei şi ai instanţelor arondate care judecă în această materie, în ceea ce priveşte transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-0 societate în vederea sustragerii de la urmărirea penală sau a îngreunării acesteia, s-a conturat opinia majoritară potrivit căreia nu are importanţă aspectul că s-a dezincriminat fapta pentru care se realizează urmărirea penală de la care autorul se sustrage prin aceste operaţiuni fictive, întrucât în această variantă de comitere infracţiunea este calificată prin scop - sustragerea de la urmărirea penală, legiuitorul înţelegând să sancţioneze atitudinea autorului în raport cu activitatea organelor judiciare, fără să prezinte interes ce se întâmplă la finalul acestei etape a procesului penal şi care va fi soluţia adoptată. Împrejurarea că infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală de la care s-a sustras inculpatul a fost dezincriminată, ca efect al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015, nu determină concluzia neîndeplinirii condiţiei tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, atât timp cât scopurile pentru care a fost săvârşită această ultimă infracţiune sunt prevăzute în mod alternativ de către legiuitor în textul incriminator.

Totodată, Curtea de Apel Bucureşti a comunicat că, în unanimitate, s-a apreciat că, dacă transmiterea fictivă de părţi sociale sau acţiuni deţinute la o societate comercială a avut loc în scopul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005, nu mai este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, ca efect al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015, deoarece fapta prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 a fost dezincriminată.

IV. Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Direcţia de specialitate din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a exprimat punctul de vedere potrivit căruia, în aplicarea dispoziţiilor art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990, transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor, în scopul sustragerii de la urmărirea penală pentru o faptă anterioară, dezincriminată ca efect al unei decizii a Curţii Constituţionale, nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii descrise în norma de incriminare prevăzută în art. 2801 din Legea nr. 31/1990.

În această ipoteză, fapta de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor nu întruneşte una dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, astfel cum acestea sunt reglementate în art. 15 alin. (1) din Codul penal, neconstituind o „faptă prevăzută de legea penală”.

În susţinerea opiniei exprimate s-au adus următoarele argumente: „Fapta prevăzută de legea penală” sau fapta „tipică” (fapta care întruneşte trăsătura tipicităţii) presupune existenţa unei corespondenţe între fapta concretă şi fapta descrisă în norma de incriminare.

În acest sens este relevantă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, reflectată în considerentul nr. 40 din Decizia nr. 631/2014 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2015) şi în considerentul nr. 21 din Decizia nr. 82/2016 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 13 mai 2016), instanţa de contencios constituţional reţinând că „prevederea faptei de legea penală, ca trăsătură esenţială a infracţiunii, este, în primul rând, o expresie a principiului legalităţii incriminării, prevăzut atât la nivel constituţional - art. 23 alin. (12), cât şi la nivel convenţional - art. 7 paragraful 1.

Astfel, prevederea faptei de legea penală presupune existenţa unui model legal de incriminare care să descrie fapta interzisă sau ordonată, existenţa unei fapte concrete şi tipicitatea (corespondenţa dintre trăsăturile acesteia, ale faptei concrete şi cele ale modelului legal de incriminare). Cazul de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale consacrat de art. 16 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală, respectiv «fapta nu este prevăzută de legea penală» se reţine atunci când nu există concordanţă (tipicitate) între fapta concretă comisă şi modelul legal de incriminare prevăzut de legea penală”.

În raport cu considerentele deciziilor Curţii Constituţionale, inexistenţa unei concordanţe între fapta concretă şi modelul legal de incriminare conduce la neîntrunirea uneia dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii şt, în consecinţă, la inexistenţa infracţiunii.

În ceea ce priveşte fapta descrisă în norma de incriminare prevăzută în art. 2801 din Legea nr. 31/1990 - în modalitatea transmiterii fictive a părţilor sociale sau a acţiunilor, în scopul sustragerii de la urmărirea penală - aceasta include condiţia săvârşirii unei infracţiuni anterioare (condiţie relevată de legiuitor prin referirea la „urmărirea penală” în cuprinsul normei menţionate), transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor realizându-se în scopul sustragerii de la urmărirea penală pentru această infracţiune, comisă anterior.

Potrivit jurisprudenţei Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Decizia nr. 938 din 18 martie 2013 (publicată pe site-ul www.scj.ro), existenţa infracţiunii prevăzute în art. 2801 din Legea nr. 31/1990 „presupune să existe o transmitere a părţilor sociale sau a acţiunilor, transmiterea să fie fictivă şi persoana care a efectuat transmiterea părţilor sociale sau a acţiunilor să fi săvârşit anterior o infracţiune în legătură cu activitatea societăţii, în forma consumată sau a tentativei. Transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor trebuie să fie efectuată în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau în scopul îngreunării acesteia, cerinţă care trebuie îndeplinită în strânsă legătură cu latura obiectivă a infracţiunii, întrucât indică destinaţia obiectivă a actului de transmitere, şi nu finalitatea subiectivă a acestuia”.

Tipicitatea - în cazul transmiterii fictive a părţilor sociale sau a acţiunilor, în scopul sustragerii de la urmărirea penală - impune să existe o normă de incriminare a faptei anterioare, întrucât, dacă o astfel de normă nu există, nu poate subzista scopul sustragerii de la urmărirea penală.

În ipoteza în care fapta anterioară nu este incriminată, indiferent dacă nu a fost niciodată incriminată sau a fost dezincriminată, transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor nu întruneşte trăsătura tipicităţii, nu este „prevăzută de legea penală” şi, în consecinţă, nu constituie infracţiune.

În cazul dezincriminării faptei anterioare, trăsătura tipicităţii nu este întrunită indiferent dacă dezincriminarea a operat ca efect al abrogării normei de incriminare sau ca efect al admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate şi al constatării neconstituţionalităţii normei de incriminare - cea de a două ipoteză existând în cazul transmiterii fictive a părţilor sociale sau a acţiunilor, în scopul sustragerii de la urmărirea penală pentru fapta prevăzută în art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dezincriminată ca efect al Deciziei nr. 363 din 7 mai 2015 a Curţii Constituţionale.

În susţinerea punctului de vedere formulat s-a mai arătat că o problemă de drept similară a fost soluţionată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; prin Decizia nr. 10/2015 (publicată în Monitorul Oficiai al României, Partea I, nr. 389 din 4 iunie 2015), în interpretarea dispoziţiilor art. 367 alin, (1) şi (6) din Codul penal, s-a stabilit că, în ipoteza în care, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, infracţiunea care intră în scopul grupului organizat a fost dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, respectiv condiţia tipicităţii.

S-a concluzionat că, în ipoteza ce face obiectul sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, dezincriminarea faptei prevăzute în art. 6 din Legea nr. 241/2005 ca efect al Deciziei nr. 363/2015 a Curţii Constituţionale determină inexistenţa unei concordanţe cu modelul legal de incriminare cuprins în art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu consecinţa neîntrunirii unei trăsături esenţiale a infracţiunii şi, prin urmare, a inexistenţei infracţiunii.

V. Examenul jurisprudenţei

V.1. Jurisprudenţa instanţelor de judecată

În majoritate, curţile de apel au comunicat că nu au fost identificate, pe rolul acestor instanţe sau pe rolul instanţelor arondate, hotărâri judecătoreşti privind problema de drept relevată.

În materialul transmis de către Curtea de Apei Bacău a fost identificată Sentinţa penală nr. 1.627 din 4 noiembrie 2015 pronunţată în Dosarul nr. 10.578/180/2014 de către Judecătoria Bacău, desfiinţată, în parte, prin Decizia penală nr. 359 din 22 martie 2016 a Curţii de Apel Bacău, privind infracţiunea prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990.

Examinând cele două hotărâri judecătoreşti, se constată că prima instanţă a hotărât achitarea inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de stopaj la sursă, prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a) din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal, fapta nefiind prevăzută de legea penală.

Cu privire la fapta săvârşită de către acelaşi inculpat, constând în aceea că, în data de 19 februarie 2010, a cesionat în mod fictiv societatea comercială, în scopul zădărnicirii urmăririi penale, prima instanţă a reţinut că, în drept, aceasta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, pronunţând o soluţie de condamnare pentru săvârşirea acestei infracţiuni.

Instanţa de apel a desfiinţat în parte sentinţa apelată, cu privire la greşita soluţie de condamnare pronunţată pentru una dintre faptele supuse judecăţii, şi, rejudecând în fond, în baza art. 396 alin. (1) şi (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală, a achitat inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b) din Codul penal din 1969.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că, întrucât infracţiunea de stopaj la sursă prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 a fost dezincriminată ca urmare a pronunţării Deciziei nr. 363 din 7 mai 2015 a Curţii Constituţionale, constituind infracţiunea corelativă care a determinat săvârşirea ulterioară de către inculpat a infracţiunii prevăzute la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, răspunderea penală a inculpatului pentru această infracţiune nu mai poate fi angajată, întrucât actele de zădărnicire a anchetei penale urmărite de inculpat prin comiterea infracţiunii prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1991 vizează o infracţiune care, în prezent, nu mai este incriminată de legea penală.

V.2. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 iulie 2015

Decizia nr. 631 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2015

Decizia nr. 82 din 23 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 351 din Codul penal şi art. 16 alin. (1) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 13 mai 2016

V.3 Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În Decizia nr. 938 din 18 martie 2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală arată că „(...) Fiind o infracţiune comisivă, sub aspectul laturii obiective, elementul material se realizează prin transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor, în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau al îngreunării acesteia.

Pentru a aprecia asupra existenţei infracţiunii trebuie verificată îndeplinirea mai multe condiţii, respectiv să existe o transmitere a părţilor sociale sau a acţiunilor, cesionarea să fie fictivă şi persoana care a efectuat cesionarea părţilor sociale sau a acţiunilor să fi săvârşit anterior o infracţiune în legătură cu activitatea societăţii, în forma consumată sau a tentativei.

Astfel, cesionarea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor trebuie făcută în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau în scopul îngreunării acesteia, cerinţă ce trebuie îndeplinită în strânsă legătură cu latura obiectivă a infracţiunii, întrucât arată destinaţia obiectivă a actului de cesionare, şi nu finalitatea subiectivă a acestuia. Această infracţiune în modalitatea descrisă în conţinutul art. 2801 din legea specială poate fi comisă în intervalul de timp până la trimiterea în judecată, fără a avea importanţă dacă urmărirea penală a început sau nu sau dacă acţiunea penală a fost sau nu pusă în mişcare împotriva acestei persoane.

Apărările recurentului că în cauză nu a fost începută urmărirea penală nu sunt relevante sub aspectul realizării elementului material al infracţiunii prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, întrucât cesionarea acţiunilor sau părţilor sociale poate fi realizată în intervalul de timp până la trimiterea în judecată, fără a avea importanţă dacă urmărirea penală a fost începută sau nu sau dacă s-a pus sau nu în mişcare acţiunea penală împotriva acestei persoane. Ceea ce este relevant sub aspectul elementului material al laturii obiective este să existe o transmitere fictivă a părţilor sau a acţiunilor şi persoana care a efectuat cesionarea părţilor sociale sau a acţiunilor să fi săvârşit anterior o infracţiune în legătură cu activitatea societăţii, (...)”.

V. 4. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Nu au fost identificate decizii relevante în problema de drept analizată.

VI. Dispoziţii legale incidente

Art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990 -

„Transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.”

Art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale - „Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.”

Art. 1 din Codul penal - Legalitatea incriminării -

„(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni (...)”

Art. 4 din Codul penal - Aplicarea legii penale de dezincriminare - „Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. (...)”

Art. 15 din Codul penal - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - „(1) Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o.

(2) Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.”

VII. Raportul asupra chestiunilor de drept supuse dezlegării

În cuprinsul raportului întocmit, judecătorul desemnat a propus admiterea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi pronunţarea unei hotărâri prealabile prin care să se decidă că, în interpretarea dispoziţiilor art. 2801 din Legea nr. 31/1990, în ipoteza în care infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin transmiterea fictivă a părţilor sociale, a fost dezincriminată ca efect al unei decizii a Curţii Constituţionale, nu mai este îndeplinită una dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, respectiv condiţia tipicităţii.

VIII. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Examinând sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, raportul întocmit de judecătorul-raportor şi chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată prin pronunţarea unei hotărâri prealabile, reţine următoarele:

În urma analizei de admisibilitate a sesizării, efectuate în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, rezultă că sesizarea aparţine Curţii de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă (apel), care a constatat, în cursul judecăţii, existenţa unei chestiuni de drept a cărei dezlegare nu a mai fost supusă examenului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu s-a statuat asupra ei printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

Totodată, de lămurirea respectivei chestiuni de drept depinde soluţionarea pe fond a cauzei în care a fost invocată, întrucât aceasta este determinantă cu privire la concluzia existenţei sau nu a elementelor constitutive ale infracţiunii care face obiect al judecăţii.

Prealabil este de menţionat că o problemă de drept referitoare la condiţiile tipicităţii a fost soluţionată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 10/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 4 iunie 2015. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a stabilit că în interpretarea dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (6) din Codul penal, în ipoteza în care, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, infracţiunea care intra în scopul grupului organizat a fost dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, respectiv condiţia tipicităţii, deoarece o faptă concretă poate să atragă răspunderea penală, dacă poate fi încadrată în tiparul stabilit de norma de incriminare, aşa încât lipsa scopului grupului, determinată de dezincriminarea faptei în vederea căreia a fost iniţiat, constituit ori a fost sprijinit, face să nu mai fie îndeplinită condiţia tipicităţii.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală reţine că din analiza dispoziţiilor art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată, se evidenţiază că elementul material al infracţiunii prin care se realizează activitatea specifică laturii obiective constă într-o acţiune de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate, însă legiuitorul a alăturat elementului material o cerinţă esenţială, în sensul că a menţionat scopul acţiunii de transmitere fictivă, respectiv în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

În prima situaţie, cazul concursului real de infracţiuni cu conexitate etiologică, scopul presupune comiterea unei infracţiuni ulterior acţiunii de transmitere fictivă.

În cea de-a două situaţie, cazul concursului real de infracţiuni cu conexitate consecvenţională, este precizată condiţia de săvârşire a unei infracţiuni prealabile.

Aşadar, în ambele situaţii normative, scopul elementului material al infracţiunii prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată, presupune fie comiterea unei infracţiuni, fie existenţa unei infracţiuni deja comise,

Raportarea acestor cerinţe şi situaţii normative condiţiilor pentru ca o faptă să fie infracţiune, aşa cum dispune art. 15 din Codul penal, conduce la o concluzie indubitabilă, respectiv aceea că, deşi, iniţial, fapta ce constituia scopul ori condiţia elementului material era infracţiune, ulterior, ca efect al unei decizii a Curţii Constituţionale, nu mai este infracţiune, aşa încât nu mai este îndeplinită condiţia tipicităţii, adică nu mai există acea corespondenţă impusă de legiuitor între trăsăturile faptei concrete şi modelul-tip prevăzut de norma de incriminare.

Aşadar, este evident că dezincriminarea faptei prevăzute îh art. 6 din Legea nr. 241/2005 ca efect al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015 exclude existenţa concordanţei dintre fapta concretă şi modelul descris de legiuitor în norma de incriminare cuprinsă în art. 28Q1 din Legea nr. 31/1990.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală reaminteşte prevederile art. 147 alin. (1) şi (4) din Constituţie referitoare la efectele deciziilor Curţii Constituţionale, potrivit cărora efectele unei decizii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate sunt echivalente abrogării textului de incriminare, inclusiv dezincriminării acestuia.

Pe cate de consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 4 din Codul penal, în situaţia în care fapta anterioară nu este incriminată, nu poate subzista scopul sustragerii de la urmărirea penală, întrucât nu se poate efectua urmărirea penală a unei fapte neincriminate. Asemănător, nici atunci când fapta anterioară a fost dezincriminată, trăsătura tipicităţii nu este întrunită indiferent dacă dezincriminarea a operat ca efect al abrogării normei sau ca efect al admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate şi al constatării neconstituţionalităţii normei.

Faţă de considerentele anterior expuse, în temeiul art. 475 şi art. 477 din Codul de procedură penală, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală va admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 13.968/63/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 2801 din Legea nr. 31/1990, în sensul de a se lămuri dacă este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, atunci când pentru infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin vânzarea părţilor sociale, a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015.

Va stabili că, în interpretarea dispoziţiilor art. 2801 din Legea nr. 31/1990, în ipoteza în care infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin transmiterea fictivă a părţilor sociale, a fost dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile de tipicitate pentru reţinerea acestei infracţiuni.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 13.968/63/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 2801 din Legea nr. 31/1990, în sensul de a se lămuri dacă este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, atunci când pentru infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin vânzarea părţilor sociale, a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7.05.2015”.

Stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art. 2801 din Legea nr. 31/1990, în ipoteza în care infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin transmiterea fictivă a părţilor sociale, a fost dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile de tipicitate pentru reţinerea acestei infracţiuni.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 septembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE SECŢIEI PENALE A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

judecător MIRELA SORINA POPESCU

Magistrat-asistent,

Cristiana Georgeta Renghea


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.