MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 934/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 934         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 21 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

217. - Lege privind diminuarea risipei alimentare

 

957. - Decret pentru promulgarea Legii privind diminuarea risipei alimentare

 

221. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

961. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

222. - Lege privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

962. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

223. - Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce

 

963. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Turce

 

227. - Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj

 

967. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.136. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012

 

967. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

 

1.247. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele

 

1.270/2.622/2.083. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 796/2016

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind diminuarea risipei alimentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Diminuarea risipei alimentare este un obiectiv urmărit de toţi operatorii economici din sectorul agroalimentar.

(2) în sensul prezentei legi, prin risipă alimentară se înţelege situaţia în urma căreia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradării şi sunt distruse, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 2. - (1) Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligaţi să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare.

(2) Aceste măsuri se desfăşoară conform ierarhiei de prevenire a generării deşeurilor alimentare, astfel:

a) măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia, comercializarea, ajungând până la consumatorul final, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;

b) măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, conform legislaţiei în vigoare;

c) măsuri privind transferul alimentelor prin donare sau sponsorizare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, către entităţi, devenite operatori din sectorul agroalimentar ca urmare a înregistrării la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, cu obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de igienă, inclusiv cerinţele privind temperatura pe perioada depozitării şi transportului, precum şi la etichetarea corespunzătoare;

d) măsuri pentru direcţionarea subproduselor nedestinate consumului uman conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, categoria a 3-a pentru consumul unor categorii de animale, în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animală;

e) măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal prin transformarea în compost, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman şi legislaţiei privind protecţia mediului;

f) măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în biogaz conform legislaţiei de mediu şi legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;

g) măsuri privind dirijarea către o unitate autorizată de neutralizare a produselor rămase după parcurgerea etapelor prevăzute la lit. a)-f).

Art. 3. - (1) Direcţionarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, provenite din donaţii sau sponsorizări, se face către operatorii din sectorul agroalimentar prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. c), acestora fiindu-le interzisă comercializarea în orice mod a alimentelor către alţi operatori din sectorul alimentar sau direct consumatorului final.

(2) Asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile sociale care funcţionează în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, care devin operatori în sectorul agroalimentar, pot comercializa alimentele aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale.

(3) Operatorii economici din domeniul agroalimentar pot oferi către asociaţii, fundaţii şi întreprinderi sociale, alimentele aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi alin. (1) al prezentului articol, contra unei sume maxime de 3% + TVA din preţul de achiziţie, în cazul comercianţilor, şi de 3% + TVA din preţul de producţie, în cazul producătorilor şi procesatorilor.

(4) Asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la alin. (2) pot comercializa alimentele oferite potrivit alin. (3), cu maximum 25% + TVA din preţul de achiziţie, în cazul preluării de la comercianţi, respectiv cu maximum 25% + TVA din preţul de producţie, în cazul preluării de la producători sau procesatori.

Art. 4. - (1) încălcarea uneia din prevederile art. 2 constituie contravenţie, dacă nu întruneşte condiţiile unei infracţiuni, şi se sancţionează astfel:

a) cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru microîntreprinderi;

b) cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru întreprinderi mici şi mijlocii;

c) cu amendă contravenţională de la 6.000 lei la 10 000 lei, pentru întreprinderi mari.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de control în domeniul agroalimentar.

Art. 5. - Transferul alimentelor către entităţile înregistrate la ANSVSA se face în baza unui contract de donaţie sau sponsorizare.

Art. 6. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 217.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind diminuarea risipei alimentare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind diminuarea risipei alimentare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 957.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege,

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (74) se introduce un nou alineat, alineatul (75), cu următorul cuprins:

„(75) Pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. C-F din anexa nr. 1, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu trebuie să depăşească 10% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 7 de zile nu trebuie să depăşească 5% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu trebuie să depăşească 2% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni.”

2. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 123, cu următorul cuprins:

„Art. 123. - (1) Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei Europene cu cel puţin 6 luni înainte de punerea în aplicare a unui nou sistem de taxare a utilizării infrastructurii:

a) pentru alte sisteme de taxare decât cele are implică tarifele de concesiune:

(i) valorile unitare şi alţi parametri folosiţi la calcularea diferitelor elemente de cost ale infrastructurii;

(ii) informaţii privind vehiculele reglementate prin sistemele de taxare şi întinderea geografică a reţelei sau a părţii reţelei, folosită pentru calculul fiecărui cost şi proporţia din costurile pe care intenţionează să le recupereze;

(b) pentru sistemele de taxare care implică tarife de concesiune:

(i) contractele de concesiune sau modificările importante ale acestor contracte;

(ii) costurile estimate de construcţie, operare şi întreţinere, traficul prognozat defalcat pe tipul de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele aplicate şi extinderea geografică a reţelei reglementate de contractul de concesiune, pe care concedentul a fundamentat avizul de concesiune.

(2) O dată la fiecare 4 ani, Ministerul Transporturilor elaborează un raport privind tarifele de trecere şi tarifele de concesiune, pe care îl transmite Comisiei Europene.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) cuprinde informaţii privind:

a) sumele specifice percepute pentru fiecare tip de vehicul, categorie de drum şi perioadă de timp:

b) variaţia tarifelor de trecere şi tarifelor de concesiune, în funcţie de tipul de vehicul şi de perioadă;

c) tariful de trecere mediu ponderat, precum şi veniturile totale provenite din perceperea acestuia;

d) destinaţia sumelor încasate.

(4) Raportul prevăzut de alin. (2) poate exclude modalităţile de taxare care erau deja în vigoare la 10 iunie 2008, atât timp cât respectivele modalităţi rămân în vigoare şi cu condiţia să nu fie modificate substanţial.

(5) Ministerul Transporturilor desemnează un reprezentant şi un reprezentant supleant în scopul asigurării participării la Comitetul constituit în baza art. 9c din Directiva 1999/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asistarea Comisiei Europene în conformitate cu art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie.”

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.

4. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Prezenta ordonanţă transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, seria L, nr. 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce priveşte tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier, şi Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.”

Art. II. - (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Tarifele de utilizare achitate anterior intrării în vigoare a tarifelor prevăzute la alin. (1) îşi menţin valabilitatea.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CÂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 221.

 

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002)

 

NIVELUL

tarifului de utilizare a drumurilor naţionale

 

 

Tipul vehiculului

Durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

Tarif [euro]

(TVA inclus)

A

Autoturisme

1 zi

-

7 zile

3

30 de zile

7

90 de zile

13

12 luni

28

B

Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,51

1 zi

-

7 zile

6

30 de zile

16

90 de zile

36

12 luni

96

C

a) Vehicule de transport marfă cu 3,51 mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

4

7 zile

16

30 de zile

32

90 de zile

92

12 luni

320

D

a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

7

7 zile

28

30 de zile

56

90 de zile

160

12 luni

560

E

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,01, cu maximum 3 axe (inclusiv)

1 zi

9

7 zile

36

30 de zile

72

90 de zile

206

12 luni

720

F

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,01, cu minimum 4 axe (inclusiv)

1 zi

11

7 zile

55

30 de zile

121

90 de zile

345

12 luni

1.210

G

Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

2

7 zile

20

30 de zile

52

90 de zile

120

12 luni

320

H

Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

7

7 zile

35

30 de zile

91

90 de zile

210

12 luni

560

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 961.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 109. - (1) Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de cârd, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. sau, după caz, între Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi bănci, precum şi între CNPP, casele de pensii sectoriale şi Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP în nume propriu şi pentru băncile cooperatiste afiliate.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TÂRICEANU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 222.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 962.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea Zilei Limbii Turce

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 5 iunie ca Ziua Limbii Turce.

Art. 2. - (1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Turce în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţii turce se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile neguvernamentale interesate pot sprijini logistic şi/sau financiar, după caz, organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.

(3) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

Art. 3. - În instituţiile de învăţământ în care se predă limba turcă, în ziua de 5 iunie se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TÂRICEANU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 223.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Turce

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea Zilei Limbii Turce şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 963.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui teren în suprafaţă totală de 86,333 mp, situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj, pentru investiţii de utilitate publică.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.

(3) Terenul transmis va fi utilizat pentru construirea Parcului ştiinţific şi tehnologic „Tetapolis”.

(4) Parcul ştiinţific şi tehnologic „Tetapolis” reprezintă o zonă în cadrul căreia se desfăşoară activităţi de învăţământ, de cercetare şi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora prin activităţi economice.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - În cazul nerealizării în termen de 10 ani a destinaţiei pentru care se transmite terenul menţionat, suprafaţa de teren revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 227.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Imobilelor care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., În domeniul public al judeţului Cluj

 

Nr. crt.

Locul în care este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Unitatea administrativ-teritorială la care se transmite imobilul

Date de identificare

Caracteristici tehnice ale imobilului care se transmite

1.

Judeţul Cluj, intravilanul municipiului Cluj-Napoca

Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

Judeţul Cluj

Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, nr. cadastral 303716, înscris în CF nr. 303716 Cluj-Napoca

75.440 mp din terenul cu nr. cadastral 303716, înscris în CF nr. 303716 Cluj-Napoca

2.

Judeţul Cluj, intravilanul

municipiului

Cluj-Napoca

Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor, cu

drept de concesiune în favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

Judeţul Cluj

Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca,

nr. cadastral 304469, înscris în CF nr. 304469 Cluj-Napoca

10.893 mp din terenul cu nr. cadastral 304469,

înscris în CF nr. 304469

Cluj-Napoca

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 967.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d), e) şi g) şi ale art. 40 lit. b), c), e) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

având în vedere dispoziţiile art. 41 şi art. 176 alin. (3) şi alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 şi art.30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 8® alin. (1) lit. h) şi art. 88 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I.- Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 16 alineatul (2), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) să aibă cel puţin 2 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare pe filiera directă a subofiţerilor în activitate;

e) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani calificativul cel puţin «Bun».”

2. La articolul 16 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru candidaţii care optează pentru armele «auto», «geniu» şi «tancuri».”

3. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. c) şi alin. (3) lit. e), competenţele profesionale ale candidaţilor pentru serviciul muzici militare se evaluează în cadrul probelor de concurs.”

4. La articolul 22, literele b)-d), i)-l) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) copia certificatului de naştere, iar pentru Institutul Medico-Militar, în două exemplare;

c) copia actului de identitate;

d) copia actului de identitate al părinţilor sau întreţinătorilor - numai pentru candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ liceal militar;

i) copia certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/şcolii profesionale/şcolii de arte şi meserii sau adeverinţă că este în ultimul an de studii - numai în cazul în care aceasta este ultima formă de învăţământ în curs de absolvire/absolvită - doar pentru candidaţii care optează pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;

j) copia diplomei de bacalaureat sau adeverinţa care atestă promovarea de către titular a examenului de bacalaureat ori adeverinţa/certificatul care atestă că acesta este înmatriculat în ultimul an de studii liceale sau că a absolvit învăţământul liceal;

k) copia certificatului de competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, cu excepţia candidaţilor care optează pentru serviciul «Muzici militare»;

l) copia actului de studii sau adeverinţa care atestă promovarea de către titular a examenului de finalizare a ciclului I de studii universitare, domeniul de studii/profilul şi specializarea, sau adeverinţa din care să reiasă că solicitantul a absolvit ciclul I de studii universitare sau este înmatriculat în ultimul an de studii, domeniul de studii/profilul şi specializarea - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate;

o) copia permisului de conducere - pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera directă şi indirectă a subofiţerilor în activitate, armele «auto», «geniu» şi «tancuri» şi pentru candidaţii care optează pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în arma «auto» şi pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma «geniu»,”

5. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor.”

6. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare pot fi transferaţi sau înscrişi, la cerere, fără examen, ia/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, dacă au fost declaraţi «Admis» la testele de aptitudini/probele eliminatorii.

(2) Dosarele candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) conţin documente doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidităţii, iar pe copertă, la rubrica «Menţiuni suplimentare», se specifică situaţia candidatului, respectiv dacă acesta optează pentru instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, după caz.

(3) Dosarele prevăzute la alin. (2) sunt înaintate, după finalizare, de către birourile informare-recrutare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Direcţiei management resurse umane, pentru avizare, în vederea înscrierii fără examen.

(4) Direcţia management resurse umane trimite dosarele avizate favorabil centrelor zonale de selecţie şi orientare la care sunt arondate birourile informare-recrutare care au întocmit dosarele, în vederea planificării candidaţilor pentru participarea la selecţie.

(5) Dosarele care nu au primit avizul favorabil de la Direcţia management resurse umane sunt returnate birourilor informare-recrutare.

(6) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de înscriere fără examen pot continua parcurgerea etapelor de selecţie şi admitere, conform normelor în vigoare.

(7) Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit atât Direcţiei management resurse umane, cât şi birourilor informare-recrutare adeverinţele cu rezultatele acestor candidaţi, în termen de 3 zile de la data susţinerii probelor/testelor de selecţie, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a anunţării candidaţilor.

(8) Prevederile alin. (1) referitoare la înscrierea, la cerere, fără examen, nu sunt aplicabile Institutului Medico-Militar.”

7. La articolul 49, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) candidaţii la programele de formare iniţială în cadrul cărora se desfăşoară activităţi aeronautice militare, precum şi candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militară «forţe pentru operaţii speciale», la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială «General doctor aviator Victor Anastasiu»;”.

8. La articolul 49, litera c) se abrogă.

9. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - Masterul de conducere interarme se organizează, potrivit cifrelor de şcolarizare aprobate în condiţiile legii, la forma de învăţământ cu frecvenţă şi pentru locuri finanţate de la bugetul de stat şi cuprinde specializările:

a) conducere interarme - forţe terestre;

b) conducere interarme - forţe aeriene;

c) conducere interarme - forţe navale;

d) comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică;

e) management economico-financiar;

f) management logistic.”

10. La articolul 78, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 78. - (1) Ofiţerii în activitate declaraţi «Admis» la masterul de conducere interarme organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă şi pentru locuri finanţate de la bugetul de stat cu durata de 2 ani se numesc în funcţii prevăzute în state anexă la statul de organizare al instituţiei de învăţământ universitar militar, organizatoare a acestor programe de studii.”

11. La articolul 95, alineatele (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare «Carol I» sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă sau serviciului pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea, cel puţin 2 ani, a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4, ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi şi cu respectarea prevederilor alin. (8).

(12) Ofiţerii care deţin gradul de colonel/comandor şi au master de conducere interarme sau master în domeniul de licenţă pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea, cel puţin 2 ani, a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4, ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.”

12. La articolul 108, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), subofiţerii din serviciul medical pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie în toate entităţile medico-sanitare din structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii prevăzute la art. 93 şi a prevederilor legislaţiei naţionale de reglementare a domeniului.”

13. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 120. - În perioada 2017-2022, programele de studii universitare de master de conducere interarme prevăzute la art. 75 se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, pe locuri cu taxă, pentru aceleaşi specializări, potrivit cifrelor de şcolarizare aprobate în condiţiile legii.”

14. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Până la data de 31 decembrie 2018, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate care sunt încadraţi în funcţii la structuri de nivel superior celui prevăzut la cap. VI secţiunea 1 pot fi numiţi sau promovaţi, în baza hotărârilor comisiilor de selecţie, în funcţii la structuri de cel mult acelaşi nivel ierarhic cu cel al structurii din care provin.

(2) Până la data de 31 decembrie 2020, funcţiile din cadrul Agenţiei pentru sisteme şi servicii informatice militare pot fi încadrate cu ofiţeri, maiştri militari şi, respectiv, cu subofiţeri, indiferent de gradul acestora, cu respectarea cerinţelor specifice prevăzute în fişele posturilor.”

15. La articolul 122, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Formarea profesională şi evoluţia în carieră a personalului militar din structurile Direcţiei generale de informaţii a apărării se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale sau dispoziţie a directorului general, după caz. Pentru încadrarea funcţiilor prevăzute în statele de organizare ale Direcţiei generale de informaţii a apărării şi ale structurilor subordonate acesteia cu grade de generali/similari se aplică prevederile art. 95 alin, (12) din prezentele instrucţiuni.”

16. La anexa nr. 1, punctul II „Termeni şi definiţii”, definiţia a două se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Anul de recrutare şi selecţie începe la 1 octombrie şi se termină la data de 30 septembrie a anului următor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. M.136.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

 

Văzând Procesul-verbal nr. 81/2016 al Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, care constată conformitatea documentelor şi îndeplinirea condiţiilor de acordare a autorizaţiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine a Societăţii Comerciale SMVET SERV - S.R.L., şi propunerea comisiei de a include această societate în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu completările ulterioare, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 309.550 din 1 noiembrie 2016,

având în vedere prevederile art. 9 alin, (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin, (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1,185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După poziţia 56 se introduce o nouă poziţie, poziţia 57, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

CUI

Sediul social

„57.

Societatea Comercială «SMVET SERV» - S.R.L.

23650657

Comuna Cuza Vodă, satul Cuza Vodă, judeţul Călăraşi”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Teodor Mihalcea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2016.

Nr. 967.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.884 din 24 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 1.474 din 1 iulie 2014 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.436 din 3 iunie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.368 din 15 iunie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016 şi Punctul de vedere al Direcţiei generale păduri nr. 28.736/ES din 14 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al ariei naturale protejate de interes naţional Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul ariei naturale protejate de interes naţional Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.247.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.270 din 13 octombrie 2016

Nr. 2.083 din 24 octombrie 2016

Nr. 2.622 din 8 noiembrie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Art. 3. - Societatea Tipografică Filaret - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

p. Ministrul finanţelor publice,

Petru Sorin Buşe

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Daniela Pescaru,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

            MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Operatorul economic: SOCIETATEA TIPOGRAFICĂ FILARET - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Gării de Nord nr. 1-3, corp C, et. 4, cam. 31,302,303

Cod unic de înregistrare: 14547106

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2435,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2407,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

28,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2435,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2435,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

879,60

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

6,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1496,40

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1067,54

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1061,04

 

 

 

C2

bonusuri

14

6,50

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

149,50

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

279,36

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

53,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

49,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

43

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

45

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1964,89

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1964,89

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

53,49

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1000,00

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

1914,00

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 796/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism „CIT” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 28 octombrie 2016, se fac următoarele rectificări:

- la rândul 7 „Cheltuieli totale”, în loc de: „7.138,9”se va citi: „7.139,7”;

- la rândul 8 „Cheltuieli de exploatare”, în loc de: „7.127,9”se va citi: „7.128,7”;

- la rândul 11 „Cheltuieli cu personalul”, în loc de: „2.322,3”se va citi: „2.323,1”;

- la rândul 12 „Cheltuieli de natură salarială”, în loc de: „1.702,0” se va citi: „1.702,8”;

- la rândul 14 „Bonusuri”, în loc de: „102,0”se va citi: „102,4”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.