MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 944/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 944         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

231. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

971. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

864. - Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha

 

869. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

361. - Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Denisa Corina Tănase, secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

362. - Decizie privind eliberarea domnului Mihai-Cristian Mărculescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

363. - Decizie privind eliberarea domnului Cătălin Gâdici din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

364. - Decizie privind eliberarea domnului Marius-Halentz Patriche din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.423. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 28 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 231.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2016.

Nr. 971.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 99 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă schema „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha”, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aproba Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă:

a) art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 5 din anexa nr. 1 - Normele metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 18 august 2009;

b) anexele nr. 1 şi 3 la Normele metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2009;

c) art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 - Procedura de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2009.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîrtcu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 864.

 

ANEXA Nr. 1

 

SCHEMA „AJUTOR DE MINIMIS

pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha”

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Schema „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha”, denumită în continuare schemă, vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili potrivit prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul schemei prevăzute la art. 1 se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

 

CAPITOLUL II

Scopul şi necesitatea schemei

 

Art. 3. - Scopul schemei îl reprezintă asigurarea serviciilor silvice pentru întreaga suprafaţă a fondului forestier naţional.

Art. 4. - În cadrul prezentei scheme ajutorul de minimis se acordă sub forma plăţii de la bugetul de stat a serviciilor silvice pentru proprietarii de fond forestier a căror suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha, aceştia beneficiind astfel de servicii gratuite.

 

CAPITOLUL III

Definiţii

 

Art. 5. - În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;

b) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;

c) ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

d) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil începând cu data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României;

e) administratorii schemei - gărzile forestiere;

f) servicii silvice - noţiunea are semnificaţia prevăzută la pct. 46 din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;

g) furnizorul de ajutor de minimis - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

h) întreprinderea unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

i) suprafaţa totală  - totalitatea suprafeţelor de fond forestier aflate în proprietatea unei persoane fizice sau juridice.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

Art. 6. - (1) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României.

(2) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor pentru întreprinderi din toate domeniile, cu excepţia:

a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura;

b) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

(3) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (2) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea în cauză să prezinte odată cu cererea de finanţare şi documente din care să rezulte separarea activităţilor sau o distincţie între costuri şi că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse potrivit prevederilor alin. (2) şi din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

(4) Prin prezenta schemă nu se poate acorda finanţare unor întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis,dacă decizia de recuperare nu a fost deja executată.

 

CAPITOLUL V

Beneficiarii ajutorului

 

Art. 7. - Beneficiarii ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă sunt întreprinderile, persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, care au în proprietate fond forestier cu suprafaţa totală mai mică sau egală cu 30 ba, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă.

Art. 8. - În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub forma de servicii silvice în favoarea persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, proprietarilor de fond forestier cu suprafaţa totală de cel mult 30 ha, a căror plată va fi suportată de la bugetul de stat în limita bugetului anual al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin structurile silvice teritoriale de specialitate ale acestuia.

Art. 9. - Beneficiarii schemei de ajutor de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii generale de eligibilitate:

a) au în proprietate fond forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha;

b) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale;

c) nu se află în procedură de dizolvare, lichidare sau administrare specială;

d) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică, într-o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul acordării ajutorului de minimis în baza prezentei scheme şi cei 2 ani fiscali anteriori, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

 

CAPITOLUL VI

Condiţii de eligibilitate, durata şi bugetul schemei

 

Art. 10. - Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, administratorii schemei verifică dacă solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili, în conformitate cu prevederile art. 9.

Art. 11. - Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2020.

Art. 12. - Bugetul necesar decontării costurilor serviciilor silvice pentru persoanele juridice şi fizice care au în proprietate terenuri forestiere cu suprafaţa totală mai mică sau egală cu 30 ha, pentru perioada 2016-2020 este estimat la 248,9 milioane lei, din care pentru anul de referinţă 2016 bugetul necesar este de 14,5 milioane lei.

 

CAPITOLUL VII

Procedura de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 13. - (1) Acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta schemă se realizează la cererea scrisă a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia care se depune la ocolul silvic nominalizat care asigură serviciile silvice în proximitatea suprafeţei pentru care se face solicitarea.

(2) Titularul dreptului de proprietate depune la data solicitării, la ocolul silvic nominalizat, următoarele documente:

a) cerere;

b) documente, în copie certificată conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha;

c) adeverinţă, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier şi că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritorială;

d) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul;

e) declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate, din care să rezulte că nu deţine în proprietate fond forestier cu suprafaţă totală mai mare de 30 ha;

f) declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că desfăşoară activitate economică, potrivit art. 5 lit. b);

g) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică - atât titularul/titularii dreptului de proprietate, cât şi întreprinderile cu care se află într-o relaţie de tipul celor prezentate la art. 5 lit. h) într-o perioadă de 3 ani fiscali, 2 ani fiscali anteriori, plus anul curent;

h) declaraţie pe propria răspundere privind faptul că se află sau nu într-o relaţie de tipul celor enumerate la art. 5 lit. h) şi dacă da, detalierea situaţiei.

(3) în situaţia în care apar modificări în ceea ce priveşte documentaţia depusă în conformitate cu prevederile alin. (2), titularul dreptului de proprietate are obligaţia actualizării acesteia, în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării.

Art. 14. - (1) în situaţia în care documentaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) este conformă, ocolul silvic întocmeşte cererea de decontare şi fişa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, semnate de şeful ocolului silvic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta schemă.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit, în vederea decontării, trimestrial, în primele 10 zile ale trimestrului următor, structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) şi contractul de servicii silvice/administrare se transmit gărzii forestiere competente teritorial, la prima cerere de decontare sau în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (3).

Art. 15. - (1) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) şi, în situaţia în care sunt conforme, procedează astfel:

a) inspectorul-şef avizează fişa de calcul;

b) întocmeşte decontul justificativ privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier, potrivit prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta schemă;

c) transmite documentaţia, centralizat pe ocoale silvice, cu adresă de înaintare, către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

(2) în situaţia în care structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură constată neconformităţi în documentele prevăzute de art. 13 alin. (2), solicită ocolului silvic care asigură serviciile silvice clarificări, informaţii sau documente suplimentare, după caz, returnează pentru refacere sau respinge motivat documentaţia depusă, în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c).

(3) Documentaţia care se transmite către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cuprinde următoarele:

a) cererea de decontare;

b) fişa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, întocmită de ocolul silvic nominalizat care efectuează serviciile silvice, avizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) formularul de decont justificativ.

(4) Structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentaţia prevăzută la alin. (3) şi o transmite, pentru realizarea deconturilor aferente, direcţiei care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.

(5) Un exemplar, în copie, al documentelor prevăzute la alin. (3) se păstrează şi de către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 16. - (1) Direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură primeşte şi analizează documentaţia şi transmite plăţile către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, care efectuează plăţile către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, în condiţiile legii.

(2) Documentele prevăzute la art. 13 alin. (2), actele de decontare şi de evidenţă a cheltuielilor efectuate din alocaţiile bugetare pentru administrare sau servicii silvice se îndosariază distinct şi se înregistrează în conturi separat de orice alte cheltuieli.

(3) Plăţile efectuate din alocaţiile bugetare sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 17. - Calculul alocaţiilor bugetare destinate serviciilor silvice, pentru proprietarii de fond forestier se face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta schemă.

Art. 18. - Pentru anul de referinţă 2016, documentaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) se depune în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 19. - (1) în situaţia în care documentaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) este conformă, ocolul silvic întocmeşte cererea de decontare şi fişa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, semnate de şeful ocolului silvic.

(2) Pentru anul de referinţă 2016, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit de către ocolul silvic structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea decontării, în termen de maximum 5 zile de la data prevăzută la art. 18.

(3) Pentru anul de referinţă 2016, prevederile art. 15 se aplică corespunzător.

Art. 20. - Pentru anul de referinţă 2016, direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură primeşte şi analizează documentaţia şi transmite plăţile către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, care efectuează plăţile către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VIII

Cumulul ajutoarelor

 

Art. 21. - (1) Administratorul/Furnizorul prezentei scheme va acorda un ajutor de minimis doar după ce va verifica faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi/întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu ajutorul solicitat în baza prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei, şi că se respectă toate condicile din Regulamentul nr. 1.407/2013.

(2) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi (anul fiscal în curs şi cei 2 ani fiscali anteriori), cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în baza prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor de mărfuri), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(3) Respectarea plafonului de minimis se aplică unei întreprinderi sau unei întreprinderi unice. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă de finanţare există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 5 h), respectivele structuri vor fi tratate ca o „întreprindere unică”, iar valoarea ajutorului de minimis acordată tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, împreună cu suma solicitată, nu vor depăşi suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

(4) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(5) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(6) Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc. Dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană, atunci ajutorul de minimis nu poate fi acordat prin prezenta schemă.

(7) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

(8) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, cu condiţia ca prin cumul să nu se depăşească limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. În caz contrar, ajutorul de minimis nu se poate acorda.

 

CAPITOLUL IX

Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme

 

Art. 22. - Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 23. - Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul/administratorul măsurii de ajutor de stat/de minimis are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România, denumit în continuare RegAS, a prezentei scheme în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, iar contractele, actele de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

Art. 24. - (1) Furnizorul/Administratorul păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(2) Administratorul transmite Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor toate informaţiile necesare raportării către Consiliul Concurenţei/Comisia Europeană a ajutoarelor de minimis acordate.

Art. 25. - (1) Furnizorul şi administratorul schemei au obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la administrator, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 26. - (1) Dacă din datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei de către furnizor rezultă că nu s-au respectat condiţiile de acordare a ajutorului de minimis sau furnizorul nu clarifică aspectele sesizate de Consiliul Concurenţei, acesta poate face verificări la faţa locului.

(2) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(4) Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acesteia, potrivit art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 27. - În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

Art. 28. - (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului/furnizorului, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate administratorului şi/sau furnizorului.

(2) Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

 

CAPITOLUL X

Recuperarea ajutorului de minimis

 

Art. 29. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizor/administrator la dispoziţia furnizorului, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

 

Art. 30. - Textul prezentei scheme de ajutor de minimis este publicat integral pe pagina web a furnizorului la adresa: www.mmediu.ro.

 

anexa Nr. 1

la schemă

 

Se avizează

 

Inspector-şef,

 

..............................

 

FIŞA DE CALCUL

al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice

 

Nr. crt.

Suprafaţa

- ha -

Suprafaţa pe forme de relief

- ha -

Valoarea unitară/ha

Valoarea totală

- lei -

 

 

câmpie

 

 

 

 

deal

 

 

 

 

munte

 

 

Total

 

 

 

 

 

Şeful ocolului silvic,

..............................

 

ANEXA Nr. 2

la schemă

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Garda Forestieră ...............................................

- model –

 

DECONT JUSTIFICATIV*)

pe trimestrul ......., anul ..........

 

1. Amplasamentul suprafeţei pentru care se asigură serviciile silvice: judeţul ..............................................., localitatea ..............................................., Ocolul Silvic ...............................................

2. Beneficiarii lucrării:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele/Denumirea persoanei juridice

CNP/CUI

Tipul, nr. şi data actului de proprietate

Nr. şi data contractului de servicii silvice/administrare

UP

ua

Suprafaţa

- ha -

Valoarea

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice:

Denumirea ...............................................

Sediul: comuna/oraşul ..............................................., str. ............................................... nr. .....

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/Numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ...............................................

Numărul unic de înregistrare ...............................................

Contul ocolului silvic în care se transmit sumele...............................................

 

Inspector-sef,

 

...............................................

 

(numele şi prenumele)

 

L.S./S.S.

Şeful serviciului financiar-contabil,

 

...............................................

 


*) Se întocmeşte un decont pentru toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice şi pentru ale căror păduri sunt asigurate serviciile silvice de acelaşi ocol silvic.

 

ANFXA Nr. 3

la schemă

 

METODOLOGIE

de calcul al cheltuielilor destinate serviciilor silvice pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice cu suprafeţe mai mici sau egale cu 30 ha

 

Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice (Vtss) se calculează cu formula:

 

Vtss = Vss * Sp

 

Sp - suprafaţa aflată în proprietate - ha;

Vss = [(Csmbe * 12/Smc) + Ca * 12/Smc)] * 115%;

Vss - contravaloarea serviciilor silvice/an/hectar - lei;

Csmbe - câştigul salarial mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna iunie a anului precedent efectuării administrării - lei;

Smc - suprafaţa medie a unui canton silvic, respectiv:

            - 400 ha în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine < de 300 m;

            - 800 ha în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 şi 800 m;

            - 1.300 ha în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m;

Ca - valoare cote angajator aferente Csmbe - lei;

15% - cheltuieli indirecte.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor Juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha

 

Art. 1. - (1) Acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta procedură se realizează la solicitarea scrisă a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia, care se depune la ocolul silvic nominalizat care asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau privată a unei unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.

(2) Titularul dreptului de proprietate depune anual, până la data de 31 ianuarie, la ocolul silvic nominalizat următoarele documente:

a) cerere;

b) documente, în copie certificată conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha;

C) adeverinţă, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier şi că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritorială;

d) copia actului de identitate a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul;

e) declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că nu deţine în proprietate fond forestier cu suprafaţă totală mai mare de 30 ha;

f) declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că nu desfăşoară activitate economică potrivit art. 5 lit. b) din schemă.

(3) în situaţia în care apar modificări în ceea ce priveşte documentaţia prevăzută la alin. (2), titularul dreptului de proprietate are obligaţia actualizării acesteia, în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării.

(4) Pentru anul de referinţă 2016, documentaţia prevăzută la alin. (2) se depune în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) în situaţia în care documentaţia prevăzută la art. 1 alin. (2) este conformă, ocolul silvic întocmeşte cererea de decontare şi fişa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, semnate de şeful ocolului silvic.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit, în vederea decontării, trimestrial, în primele 10 zile ale trimestrului următor, structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi contractul de servicii silvice/administrare, cu dovada că acesta a fost înregistrat la garda forestieră, se transmit anual, la prima cerere de decontare.

(4) Pentru anul de referinţă 2016, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit de către ocolul silvic structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea decontării, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (4).

(5) Pentru anul de referinţă 2016, prevederile art. 3 se aplică corespunzător.

Art. 3. - (1) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi, în situaţia în care sunt conforme, procedează astfel:

a) inspectorul-şef avizează fişa de calcul;

b) întocmeşte decontul justificativ privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

c) transmite documentaţia, centralizat pe ocoale silvice, cu adresă de înaintare către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 10 zile.

(2) în situaţia în care structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură constată neconformităţi în documentele prevăzute de art. 1 alin. (2), solicită ocolului silvic care asigură serviciile silvice clarificări, informaţii sau documente suplimentare, după caz, returnează pentru refacere sau respinge motivat documentaţia depusă.

(3) Documentaţia care se transmite către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cuprinde următoarele:

a) cererea de decontare;

b) fişa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, întocmită de ocolul silvic nominalizat care efectuează serviciile silvice, avizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) formularul de decont justificativ.

(4) Structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentaţia prevăzută la alin. (3) şi o transmite, pentru realizarea deconturilor aferente, direcţiei care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Un exemplar, în copie, al documentelor prevăzute la alin. (3) se păstrează şi de către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 4. - (1) Direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură primeşte şi analizează documentaţia şi transmite plăţile către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care efectuează plăţile către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, în condiţiile legii.

(2) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (3), actele de decontare şi de evidenţă a cheltuielilor efectuate din alocaţiile bugetare pentru administrare sau servicii silvice se îndosariază distinct şi se înregistrează în conturi separat de orice alte cheltuieli.

(3) Plăţile efectuate din alocaţiile bugetare sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 5. - Calculul alocaţiilor bugetare destinate serviciilor silvice pentru proprietarii de fond forestier se face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Se avizează

 

Inspector-şef,

 

...............................................

 

FIŞA DE CALCUL

al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice

 

Nr. crt.

Suprafaţa

– ha -

Suprafaţa pa forme de relief

- ha -

Valoarea unitară/ha

Valoarea totală

- lei -

 

 

câmpie

 

 

 

 

deal

 

 

 

 

munte

 

 

Total

 

 

 

 

 

Şeful ocolului silvic,

...............................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Garda Forestieră ...............................................

- model –

 

DECONT JUSTIFICATIV*)

pe trimestrul ......., anul ..........

 

1. Amplasamentul suprafeţei pentru care se asigură serviciile silvice: judeţul ..............................................., localitatea ..............................................., Ocolul Silvic ...............................................

2. Beneficiarii lucrării:

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP/CUI

Tipul, nr. şi data actului de proprietate

Nr. şi data contractului de servicii silvice/administrare

UP

ua

Suprafaţa

- ha -

Valoarea

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice:

Denumirea ...............................................

Sediul: comuna/oraşul ..............................................., str. ............................................... nr. .....

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/Numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ...............................................

Numărul unic de înregistrare ...............................................

Contul ocolului silvic în care se transmit sumele...............................................

 

Inspector-sef,

 

...............................................

 

(numele şi prenumele)

 

L.S./S.S.

Şeful serviciului financiar-contabil,

 

...............................................


*) Se întocmeşte un decont pentru toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice şi pentru ale căror păduri sunt asigurate serviciile silvice de acelaşi ocol silvic.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

METODOLOGIE

de calcul al cheltuielilor destinate serviciilor silvice pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice care nu desfăşoară activităţi economice, cu suprafeţe mai mici sau egale cu 30 ha

 

Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice (Vtss) se calculează cu formula:

 

Vtss = Vss * Sp

 

Sp - suprafaţa aflată în proprietate - ha;

Vss = [(Csmbe * 12/Smc) + Ca * 12/Smc] * 110%;

Vss - contravaloarea serviciilor silvice/an/hectar - lei

Csmbe - câştigul salarial mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna iunie a anului precedent efectuării administrării - lei;

Smc - suprafaţa medie a unui canton silvic, respectiv:

            - 400 ha în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine < de 300 m;

            - 800 ha în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 şi 800 m;

            - 1.300 ha în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m;

Ca - valoare cote angajator aferente Csmbe - lei;

10% - cheltuieli indirecte.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.- Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în activitatea de conducere şi reprezentare, ministrul este ajutat de 4 secretari de stat, 2 subsecretari de stat şi secretarul general.”

2. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 23 noiembrie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 869.


*) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)

 

ORGANIGRAMA

aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne

 

 

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

(la nivel de direcţie)

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

(la nivel de direcţie generală)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT OPERAŢIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

- pentru ordine şi siguranţă publică -

 

 

SECRETAR DE STAT

- Şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgentă -

 

 

SECRETAR DE STAT

- pentru relaţia cu instituţiile prefectului -

 

 

 

SECRETAR DE STAT

- pentru relaţia cu Parlamentul şi reiaţii internaţionale -

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSECRETAR DE STAT

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

MANAGEMENT URGENŢE MEDICALE

 

 

 

 

 

 

SUBSECRETAR PE STAT

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTRU SITUAŢII DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia

 

Direcţia

 

Direcţia

 

Direcţia

 

Direcţia

 

Direcţia

 

Direcţia

 

Direcţia

 

Direcţia

 

Direcţia

 

Direcţia

 

Centrul de

 

Oficiul

Generală

 

Generală

 

Generală

 

Generală

 

Generală

 

Generală

 

Generală

 

Fonduri

 

Medicală

 

Secretariat

 

Informare şi

 

Coordonare a

 

Responsabilului

Management

 

pentru

 

Logistică

 

Financiară

 

Juridică

 

pentru

 

Afaceri

 

Externe

 

 

 

General

 

Relaţii Publice

 

Protecţiei

 

cu Protecţia

Resurse

 

Relaţiile cu

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaţii şi

 

Europene,

 

Nerambursabile

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructurilor

 

Datelor

Umane

 

Instituţiile

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologia

 

Schengen şi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critice

 

Personale

 

 

Prefectului

 

 

 

 

 

 

 

Informaţiei

 

Relaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(la nivel de

 

(la nivel de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internaţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serviciu)

 

serviciu)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)

 

UNITĂŢI, INSTITUŢII ŞI STRUCTURI

aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

A. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

1. Poliţia Română

2. Jandarmeria Română

3. Poliţia de Frontieră Română

4. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

5. Inspectoratul General pentru Imigrări

6. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne

7. Direcţia Generală de Protecţie Internă

8. Direcţia Generală Anticorupţie

9. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

10. Instituţia prefectului - 42

11. Direcţia Generală de Paşapoarte

12. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

13. Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor

14. Agenţia Naţională Antidrog - la nivel de direcţie

15. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane - la nivel de direcţie

16. Arhivele Naţionale

17. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

18. Institutul de Studii pentru Ordine Publică

19. Centrul Naţional SIS - la nivel de direcţie

20. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne

21. Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti

22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel de direcţie

23. Structuri subordonate unor unităţi centrale

B. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne

- Societatea Comercială COMICEX - S.A.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Denisa Corina Tănase, secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

Având în vedere încheierea pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală la data de 17 noiembrie 2016 în Dosarul nr. 7.822/2/2016 (3.872/2016),

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 94 alin. (1) lit. 0 şi al art. 95 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Denisa Corina Tănase, secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, începând cu data de 17 noiembrie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 361.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Mihai-Cristian Mărculescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 299.494 din 21 noiembrie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.669 din 22 noiembrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 23 noiembrie 2016, domnul Mihai-Cristian Mărculescu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 362.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cătălin Gâdici din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 299.495 din 21 noiembrie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.670 din 22 noiembrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 23 noiembrie 2016, domnul Cătălin Gâdici se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 363.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Marius-Halentz Patriche din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 299.493 din 21 noiembrie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.668 din 22 noiembrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 23 noiembrie 2016, domnul Marius-Halentz Patriche se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 364.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC

 

În temeiul art. 4 lit. b) şi t) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 29 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD- IADC, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 238 din 31 martie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Operatorii de aerodromuri civile certificate din România au obligaţia să deţină, să actualizeze permanent şi să păstreze, în format electronic sau pe suport hârtie, o bază de date privind evidenţa decolărilor/aterizărilor de pe/pe aerodromurile respective, conţinând cel puţin următoarele date: operatorul aerian şi componenţa echipajului, tipul şi înmatricularea aeronavei, numărul zborului şi ruta (origine şi destinaţie), tipul şi scopul zborului/misiunii, numărul de pasageri şi cantitatea de marfă/poştă, ziua şi ora decolării/aterizării.

(2) Procedura de constituire, actualizare şi păstrare a bazei de date menţionate la alin. (1), precum şi datele/documentele componente se stabilesc de operatorii de aerodrom în funcţie de clasa de certificare şi de condiţiile de operare specifice aerodromurilor respective şi se acceptă în prealabil de Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română».

(3) Operatorii de aerodromuri civile certificate asigură accesul personalului cu atribuţii în certificarea aerodromurilor şi supravegherea siguranţei din cadrul Regiei Autonome «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» la baza de date privind evidenţa decolărilor/aterizărilor de pe/pe aerodromurile în cauză.”

2. În anexa nr. 2 „Reglementarea aeronautică civilă română privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC”, la capitolul II „Cerinţe generale de amplasare şi utilizare a aerodromurilor înregistrate”, punctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.1. Aerodromurile înregistrate se amplasează numai în extravilanul localităţilor, cu respectarea legislaţiei naţionale aplicabile.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 1.423.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.