MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 950         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 25 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

870. - Hotărâre privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României, în anul 2016

 

871. - Hotărâre privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă

 

872. - Hotărâre privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.386. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”

 

5.773. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015

 

5.783. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României, în anul 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (1) şi art. 3 din Legea nr. 136/2014 pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) în scopul participării la parada militară naţională organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, în anul 2016, în condiţiile legii, se aprobă invitarea în România de către Ministerul Apărării Naţionale a unui număr de cel mult 400 de persoane, care vor face parte din detaşamentele armatelor statelor membre NATO şi partenere.

(2) Normativele de cheltuieli pentru acţiunea prevăzută la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti. 23 noiembrie 2016.

Nr. 870.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVE

privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi efectuarea cheltuielilor de către Ministerul Apărării Naţionale pentru detaşamentele armatelor statelor membre NATO şi partenere participante la parada militară naţională din 1 Decembrie 2016

 

I. Limite maxime de cheltuieli pentru personalul detaşamentelor armatelor statelor membre NATO şi partenere invitate să participe la parada militară naţională din 1 Decembrie 2016

 

Naturi de cheltuieli

Limite

1. Cheltuieli zilnice de masă

47 lei/persoană/zi

2. Cafea, apă minerală, sucuri şi gustări

15 lei/persoană/zi

3. Alte cheltuieli pentru vizitarea obiectivelor turistice din municipiul Bucureşti, efectuarea de fotografii oficiale etc.

40 lei/persoană

II. Limite maxime de cheltuieli pentru personalul român însoţitor al detaşamentelor armatelor statelor membre NATO şi partenere

1. Cafea, apă minerală, sucuri şi gustări

15 lei/persoană/zi

2. Alte cheltuieli pentru vizitarea obiectivelor turistice din municipiul Bucureşti, efectuarea de fotografii oficiale etc.

40 lei/persoană

 

NOTA:

Cazarea, asistenţa medicală de urgenţă şi transportul personalului străin se asigură prin grija Ministerului Apărării Naţionale, cu mijloacele proprii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 decembrie 2016 se stabileşte ca zi liberă.

(2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 17 decembrie 2016 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 16 decembrie 2016, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 3. - Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 2 decembrie 2016 şi nici participanţilor în aceste procese.

Art. 4. - (1) Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit, inclusiv încasările efectuate prin intermediul contului tranzitoriu se înregistrează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului cu data de 2 decembrie 2016.

(2) Dobânzile calculate la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligaţia acordării de dobânzi, aferente lunii noiembrie 2016, se înregistrează în conturile corespunzătoare cu data de 2 decembrie 2016.

(3) în ziua de 2 decembrie 2016 se efectuează prin centrala Ministerului Finanţelor Publice operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de Resurse Proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.

(4) Prin ordin emis de Ministerul Finanţelor Publice poate fi stabilită şi desfăşurarea altor operaţiuni prin Trezoreria Statului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016,

Nr. 871.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 14 alin. (2) şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se revocă din funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială doamna Cristina Magdalena Petrescu - reprezentant al Ministerului Transporturilor.

(2) Se numeşte în funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Marcel Ioan Boloş - reprezentant al Ministerului Transporturilor.

Art. 2. - (1) Se revocă din funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Daniel Vasile - reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Romi.

(2) Se numeşte în funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială doamna Ionelia Claudia Grosu - reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Romi.

Art. 3. - Poziţiile nr. 3 şi 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 17 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins: „3. Marcel Ioan Boloş - reprezentant al Ministerului Transporturilor;

7. Ionelia Claudia Grosu - reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Romi.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Paul Gheorghiu

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 872.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”

 

Având în vedere prevederile art. 101 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod. 14.13.01.04, prevăzut în anexa nr. 1;

b) 120 „Decont privind accizele”, cod. 14.13.01.03, prevăzut în anexa nr. 2. Art. 2. - (1) Formularul prevăzut la art. 1 lit. a) se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Formularul prevăzut Sa art. 1 Sit. b) se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 4. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2016.

Art. 6. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 3.386.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 101 „Declaraţie privind Impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04

 

I. Depunerea declaraţiei

Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia privind impozitul pe profit inclusiv în situaţia în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit titlului II „Impozitul pe profit” din acelaşi act normativ.

În cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul mai multor sedii permanente în România, sediul permanent desemnat în România calculează, declară Şi plăteşte impozitul pe profit, pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine.

Declaraţia se depune şi de persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau art. 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere următoarele:

- se bifează rubrica „Opţiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 225 şi art. 227 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, şi se completează statul de rezidenţă, în rubrica prevăzută în acest scop;

- declaraţia se depune pe perioada termenului de prescripţie şi va fi însoţită de certificatul/certificatele de rezidenţă fiscală în care se menţionează faptul că persoana juridică a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, respectiv într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri în anul obţinerii venitului şi în anul exercitării opţiunii privind regularizarea impozitului în România;

- în vederea identificării plăţilor anticipate se vor prezenta documente justificative care să dovedească efectuarea reţinerii la sursă a impozitului (de exemplu: contracte, facturi, ordine de plată, dispoziţii de plată valutare externe etc.).

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b), alin.(16) şi (17), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil.

În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Declaraţia nu poate fi depusă şi nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepţiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care contribuabilul/plătitorul depune declaraţia după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica „Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare” şi se completează temeiul legal pentru depunerea declaraţiei, în rubrica prevăzută în acest scop.

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.

Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare

În rubrica „Anul” se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2016).

Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reţinut.

Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul închiderii procedurii de lichidare.

Rubricile privind „Perioada” se completează astfel:

- perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor încep, în cursul anului, să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau în cazul în care se realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv şi sfârşitul anului de raportare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 01.07.16-31.12.16);

- perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin, (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru primul an fiscal modificat se va include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal;

- perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Secţiunea A „Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului”

În caseta „Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Funcţia/ Calitatea” din formular se înscrie „împuternicit”.

În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

În rubrica „Denumire” se înscrie denumirea contribuabilului/ plătitorului.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului.

3. Secţiunea B „Date privind impozitul pe profit”

Rândurile 1-7 se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabililor. La rândul 2 „Cheltuieli de exploatare” se înscrie şi cheltuiala cu impozitul pe profit.

În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul (minus)

Rândul 8 se completează cu sumele reprezentând:

a) diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

b) rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 26 alin, (5), (6), (7), (8) şi (9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

c) modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, care devin impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare, după caz, potrivit art. 23 lit. f) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

d) câştigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate;

e) alte elemente similare veniturilor, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 8.1 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în soldul creditor al contului „Rezultatul reportat din provizioane specifice”, potrivit art. 46 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând rezervele devenite impozabile în conformitate cu art. 26 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 8.2 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din retratări, care se impozitează potrivit art. 21 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele înregistrate la rândul 8.1.

Rândul 8.3 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 9 se completează cu sumele reprezentând:

a) diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

b) valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare care a fost înregistrată în rezultatul reportat. În acest caz, această valoare este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat

a acestor imobilizări, respectiv durata iniţială stabilită conform legii, mai puţin perioada pentru care s-a calculat amortizarea;

c) pierderea înregistrată la data vânzării titlurilor de participare proprii reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare al titlurilor de participare proprii şi valoarea lor de dobândire/răscumpărare;

d) sumele care se deduc la calculul rezultatului fiscal potrivit art. 25 alin. (4) lit. q) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

e) sumele transferate din contul 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie” în creditul contului 1176 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, care reprezintă elemente similare cheltuielilor, potrivit pct. 5 alin. (3) lit. e) din titlul II din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 9.1 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din retratări, care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 21 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 11 se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală determinată conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi amortizarea fiscală determinată potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată, potrivit art. 28 alin. (17) din Codul fiscal, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe.

Rândul 11.1 se completează cu valoarea mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 alin. (20) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 11.2 se completează cu valoarea mijloacelor fixe destinate înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 alin. (20) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 11.3 se completează cu valoarea mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 12 se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul „Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate pentru perioada următoare” din „Declaraţia privind impozitul pe profit” depusă pentru anii anteriori.

Acest rând se completează în cazul operaţiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:

- persoana juridică beneficiară înscrie şi suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, proporţional cu activele transferate, potrivit art. 27 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoana juridică cedentă înscrie partea din suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă pe care continuă să o recupereze, recalculată proporţional cu activele menţinute, potrivit art. 27 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 13 se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau creşterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 14 - se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular.

Rândul 14.1 se completează cu sumele reprezentând filtrele prudenţiale care sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal.

Rândul 15 se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispoziţiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 15.1 se completează cu suma reprezentând deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal a cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 17.1 se completează cu veniturile reprezentând dividende primite de la o persoană juridică română, în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 17.2 se completează cu veniturile din dividende primite de la o persoană juridică străină situată într-un stat terţ, astfel cum acesta este definit la art. 24 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende, potrivit art. 23 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 17.3 se completează cu veniturile din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru UE, în condiţiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 18 se completează cu veniturile financiare reprezentând veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/ cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data evaluării/reevaluării/ vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare, potrivit art. 23 lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 19 se completează cu sumele reprezentând veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare, potrivit art. 23 lit. j) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 20 se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândurile 17-19, prevăzute la art. 15 şi 23 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 23 se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit datorat, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

Rândul 24 se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidenţa contabilă.

Rândul 25 - se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 25 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 26 - se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depăşeşte limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 27-se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare şi/sau mecenat şi cu bursele private, efectuate potrivit legii şi înregistrate în contabilitate.

Rândul 28 - se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în contabilitate. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând valoarea contabilă rămasă neamortizată, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe.

Rândul 29 - se înscriu sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere şi a rezervelor, peste limitele ori în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 30 reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada următoare, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (7) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 31 reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile şi cu diferenţele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 32 se completează cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 33 se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:

- depăşirile limitelor admisibile, stabilite prin dispoziţiile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), g), h) şi i);

- cheltuielile prevăzute la art. 25 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), b), e) şi i);

- alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice.

Rândul 36 se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 37 se completează de persoana juridică cedentă cu valoarea pierderii fiscale înregistrate în perioada curentă, transferată persoanei juridice beneficiare, şi care iu se recuperează de persoana juridică cedentă, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 38 se completează de persoana juridică beneficiară cu valoarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilul cedent în perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care operaţiunea respectivă produce efecte şi transferată de persoana juridică cedentă persoanei juridice beneficiare, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 39 se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activităţile din România, cât şi din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

Acest rând se completează în cazul operaţiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:

- persoana juridică beneficiară înscrie şi valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenţi de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoana juridică cedentă înscrie partea din pierderea fiscală de recuperat din anii precedenţi pe care continuă să o recupereze, recalculată proporţional cu activele menţinute, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 41.1 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.

Rândul 41.2 se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, în condiţiile reglementate de art. 18 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 42.1 - impozitul plătit unui stat străin este dedus dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă persoana juridică română prezintă documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.

Rândul se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obţin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă, venituri impuse atât în România, cât şi în statul străin, respectiv:

1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reţinere la sursă şi virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;

2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la:

- profiturile impozabile obţinute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- celelalte venituri obţinute în acel stat străin.

Dacă o persoană juridică străină rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European îşi desfăşoară activitatea în România printr-un sediu permanent şi acel sediu permanent obţine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori dintr-un alt stat din Spaţiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât şi în statul unde au fost obţinute veniturile, atunci impozitul plătit în statul de unde au fost obţinute veniturile, fie direct, fie indirect prin reţinerea şi virarea de o altă

persoană, se deduce din impozitul pe profit ce se determină potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) şi (5) din acelaşi act normativ.

Rândul 42.2.1 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 42.3 - se înscriu sumele ce reprezintă scutiri şi reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea şi/sau mecenatul şi bursele private, efectuate potrivit legii.

Rândul 44.1 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015,cu modificările şi completările ulterioare, din anul curent.

Rândul 44.2 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, reportate din perioada precedentă, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 25 aţin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 46 - se înscrie suma reprezentând diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular.

Rândul 47 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se înscrie impozitul reţinut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit.

 

NOTĂ:

Persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează în mod corespunzător rândurile secţiunii B „Date privind impozitul pe profit”.

 

ANEXA Nr. 4

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03

 

I. Depunerea decontului

Decontul privind accizele se completează şi se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor.

Decontul privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. Completarea decontului

Secţiunea A „Date de identificare a contribuabil ului/plătitorului”

În caseta „Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care formularul se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se

înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica Funcţia/Calitatea” din formular se înscrie „împuternicit”.

În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

În rubrica „Denumire” se înscrie denumirea contribuabilului/ plătitorului.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului. Secţiunea B „Date privind accizele”

Se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare, fiind cuprinse şi accizele aferente produselor provenite din import. Secţiunea C „Date privind deducerile din accizele datorate” Se înscriu sumele cumulate, reprezentând deducerile din accizele datorate pentru anul de raportare, în conformitate cu prevederile legale, care se aplică pentru produsele din producţia internă, pentru produsele provenite din achiziţiile intracomunitare, precum şi pentru produsele provenite din import, astfel:

- contribuţiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, datorate Ministerului Sănătăţii, cuprinse în accizele datorate în anul de raportare;

- suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru ţigarete, ţigări şi ţigări de foi şi băuturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care contribuabilul/plătitorul corectează decontul depus iniţial, decontul rectificativ se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

 

ANEXA Nr. 5

 

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

 

1. Denumire:

101 „Declaraţie privind impozitul pe profit cod 14.13.01.04;

120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03.

2. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularele se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

3. Se utilizează la declararea anuală a impozitului pe profit şi a accizelor.

4. Se completează şi se depun de contribuabilii/plătitorii care au obligaţia declarării impozitelor şi taxelor.

5. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii;

- un exemplar la contribuabil/plătitor.

6. Se arhivează la organul fiscal:

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului;

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei si cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015

 

În conformitate cu art. 217 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de atribuţiile Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior conferite de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii specifice a Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 535 din 17 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) CNFIS este format din 29 de membri.”

2. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în cadrul CNFIS funcţionează Biroul executiv, format din 9 membri ai CNFIS, incluzând preşedintele şi cei 3 vicepreşedinţi.

Atribuţiile Biroului executiv sunt stabilite prin norme interne de organizare şi funcţionare a CNFIS.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 5.773.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE SI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior

 

În conformitate cu art. 217 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de atribuţiile Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior conferite de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii specifice a Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 25 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 1, după punctul 23 se introduc şase noi puncte, punctele 24, 25, 26, 27, 28 şi 29, cu următorul cuprins:

„24. Dediu Dan - Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti;

25. Işan Vasile - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

26. Lazăr Dan - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;

27. Miroiu Adrian - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti;

28. Papuc Răzvan - Universitatea din Bucureşti;

29. Vlăsceanu Lazăr - Universitatea din Bucureşti.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 5.783.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.