MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 955/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 955         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 25 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

234. - Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar īn cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii īn perioada 1950-1961

 

980. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar īn cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii īn perioada 1950-1961

 

235. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

981. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

862. - Hotărāre pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă

 

875. - Hotărāre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

188. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea unor măsuri īn domeniul resurselor umane, necesare operaţionalizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă

 

250. - Ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe privind conferirea Semnului onorific Īn Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

97. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

98. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

99. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

 

100. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

101. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar īn cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii īn perioada 1950-1961

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar īn cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii īn perioada 1950-1961, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Persoanele care s-au aflat īn situaţia prevăzută la art. I au dreptul la o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, de 5 lei pentru fiecare lună de stagiu miliar efectuat īn cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2016.

Nr. 234.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar īn cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii īn perioada 1950-1961

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar īn cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii īn perioada 1950-1961 şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 980.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 488 din 30 iunie 2016, cu următoarea completare:

- La articolul II, după alineatul (2) se Introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Cu excepţia desemnărilor făcute de Guvern, toate celelalte părţi īşi vor desemna reprezentanţii pentru noul Plen al Consiliului Economic şi Social pānă la data de 31 decembrie 2016.

(4) Flecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept cāte un loc īn Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, pānă la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, repartizarea se face prin vot, īn cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de 3/4 din numărul total al organizaţiilor ce constituie respectiva parte.

(5) īn cazul nerealizării consensului şi nici a majorităţii de vot prevăzute la alin. (4) cu cel puţin 15 zile īnainte de data prevăzută la alin. (3), īn cadrul fiecărei părţi, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional primeşte de drept cāte un al doilea loc īn Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, pānă la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2016.

Mr. 235.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 981.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 45 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, prevăzute īn anexa nr. 1.

(2) Se aprobă categoriile de construcţii la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă, prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, Hotărārea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Delia Popescu

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu-Dănuţ Vlad,

secretar de stat

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 862.

 

ANEXA Nr. 1

 

CATEGORIILE DE CONSTRUCŢII

la care este obligatorie realizarea adăposturilor de proiecţie civilă

 

I. Clădiri noi prevăzute cu subsol:

a) reprezentānd sedii ale autorităţilor şi instituţiilor publice locale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

b) avānd destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

c) avānd destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

d) avānd destinaţia pentru īnvăţămānt, supraveghere, īngrijire sau cazare copiilor preşcolari, elevi, studenţi, bătrāni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

e) avānd destinaţia de īngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţa construită, şi dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

f) avānd destinaţia pentru cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

g) avānd destinaţia de primire turistică de tipul hoteluri, moteluri şi vile turistice, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

h) pentru comunicaţii electronice, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

i) din categoria amenajărilor sportive īnchise, cu capacitatea mai mare sau egală cu 400 de locuri pe scaune, indiferent de aria desfăşurată;

j) avānd destinaţia de gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

k) din categoria clădirilor de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

l) avānd destinaţia de lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia caselor parohiale.

II. Staţii de metrou

III. Extinderi de construcţii existente, prevăzute cu subsol, cu aria construită mai mare de 150 mp, dacă aria desfăşurată a construcţiei rezultate se īncadrează īn prevederile pct. I, cu excepţia extinderilor la clădiri cu destinaţia pentru cultură, clasificate, potrivit legii, ca monumente istorice

 

ANEXA Nr. 2

 

CATEGORII DE CONSTRUCŢII

la care este obligatorie realizarea punctelor de comandă de protecţie civilă

 

I. Clădiri noi reprezentānd:

a) sedii ale autorităţilor administraţiei publice centrale;

b) sedii ale prefecturilor/consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

c) sedii ale consiliilor locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

II. Īn cazul īn care amplasamentul pe care se construiesc clădirile prevăzute la pct. I nu permite īndeplinirea obligaţiei, punctele de comandă se pot executa īn subsolul altor construcţii din administrarea autorităţii respective.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTARARE

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului - S.A.

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 1 alin. (11), art. 2 şi art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea īn perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate īn baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea īn perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate īn baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea sumei de 101,426 lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata drepturilor prevăzute de art. 7 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea īn perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate īn baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului - S.A., īn baza unui plan de disponibilizare, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Dragoş-Nicolae Pīslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2016.

Nr. 875.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea unor măsuri īn domeniul resurselor umane, necesare operaţionalizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă

 

Avānd īn vedere dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne şi ale Hotărārii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane īn administraţia publică centrală,

īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor Interne emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin conţine prevederi referitoare la:

a) activităţile de analiză a postului şi de īntocmire a fişei postului, pentru posturile din cadrul Direcţiei Generale de Protecţie Internă;

b) selecţionarea personalului īn vederea ocupării posturilor de conducere vacante, aplicabile īn procesul de operaţionalizare a Direcţiei Generale de Protecţie Internă (DGPI).

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se completează cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane īn unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

 

CAPITOLUL II

Activitatea de analiză a posturilor

 

Art. 3. - Īn vederea īntocmirii fişelor posturilor, pentru funcţiile de conducere şi funcţiile de execuţie cu atribuţii īn domeniile logistic, management resurse umane, asistenţă psihologică, comunicaţii şi tehnologia informaţiei, control, financiar şi juridic, se constituie comisii de analiză a posturilor, pentru fiecare domeniu, formate din:

a) prim-adjunctul sau adjunctul directorului general al DGPI;

b) un specialist din cadrul direcţiilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care gestionează domeniul vizat;

c) un psiholog din cadrul Centrului de psihologie al MAI;

d) un reprezentant al Direcţiei generale management resurse umane (DGMRU) din cadrul MAI, care poate fi din rāndul personalului cu atribuţii de īncadrare, formare profesională, planificare structurală sau evidenţă;

e) un reprezentant al DGMRU cu atribuţii īn domeniul securităţii şi sănătăţii īn muncă sau care exercită atribuţii de lucrător desemnat cu securitatea şi sănătatea īn muncă.

Art. 4. - Īn vederea īntocmirii fişelor posturilor, pentru funcţiile de conducere şi funcţiile de execuţie cu atribuţii īn alte domenii decāt cele prevăzute la art. 3, se constituie comisii de analiză a posturilor, pentru fiecare domeniu, formate din:

a) directorul general al DGPI, prim-adjunctul sau adjunctul directorului general al DGPI;

b) un psiholog din cadrul DGPI sau Centrului de psihologie al MAI;

c) un reprezentant al structurii de resurse umane a DGPI sau un reprezentant al DGMRU, care poate fi din rāndul personalului cu atribuţii de īncadrare, formare profesională, planificare structurală sau evidenţă;

d) un reprezentant al structurii de resurse umane a DGPI sau un reprezentant al DGMRU, cu atribuţii īn domeniul securităţii şi sănătăţii īn muncă sau care exercită atribuţii de lucrător desemnat cu securitatea şi sănătatea īn muncă.

Art. 5. - (1) Comisiile de analiză a posturilor se desemnează prin dispoziţie zilnică a directorului general al DGMRU.

(2) Secretariatul comisiei de analiză a postului este asigurat de un reprezentant al DGMRU.

Art. 6. - (1) Comisiile de analiză a posturilor īntocmesc fişele posturilor īn termen de 3 zile de la data constituirii acestora.

(2) Fişele posturilor elaborate īn condiţiile prezentului ordin se aprobă de către directorul general al DGPI.

Art. 7, - Etapele desfăşurării analizei postului de către comisiile constituite īn acest sens sunt următoarele:

a) culegerea datelor necesare analizei postului;

b) stabilirea sarcinilor, īndatoririlor şi responsabilităţilor postului, a condiţiilor specifice de muncă;

c) stabilirea cerinţelor postului şi a standardelor de performanţă asociate postului.

Art. 8. - Fişa postului se īntocmeşte īntr-un singur exemplar original, se īnregistrează la secretariatul unităţii şi se păstrează la directorul general al DGPI.

 

CAPITOLUL III

Selecţionarea personalului īn vederea ocupării posturilor de conducere vacante

 

Art. 9. - (1) Ocuparea posturilor de conducere vacante din cadrul DGPI se realizează exclusiv prin concurs.

(2) Concursul constă īn susţinerea interviului pentru aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru īndeplinirea atribuţiilor postului, care se īnregistrează audio şi/sau video, după efectuarea verificărilor pentru evaluarea integrităţii profesionale.

(3) Aspectele procedurale cu privire la organizarea şi desfăşurarea interviului se stabilesc prin ordin al directorului general al DGPI.

Art. 10. - (1) Componenţa nominală a comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea funcţiilor de director general al DGPI, prim-adjunct al DGPI şi adjunct al directorului general al DGPI, precum şi desemnarea secretarului acestora se stabilesc prin ordinal ministrului afacerilor interne, cu cel puţin 7 zile īnainte de data susţinerii concursului.

(2) Componenţa nominală a comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea altor funcţii decāt cele prevăzute la alin. (1), precum şi desemnarea secretarului acestora se stabilesc prin ordin al directorului general al DGPI, cu cel puţin 7 zile īnainte de data susţinerii concursului.

Art. 11. - (1) Anunţul pentru ocuparea prin concurs a posturilor de conducere vacante din cadrul DGPI se postează pe pagina de internet a MAI şi pe pagina de intranet a DGPI cu cel puţin 5 zile īnainte de dată desfăşurării concursului.

(2) Anunţul prevăzut la alin. (1) conţine următoarele elemente:

a) denumirea postului pentru care se organizează concursul;

b) principalele condiţii de ocupare a acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;

c) actele solicitate candidaţilor īn vederea participării la concurs, data-limită pānă la care se pot depune aceste acte şi compartimentul care gestionează problematica specifică concursului;

d) tematica şi bibliografia de concurs;

e) graficul şi locul desfăşurării concursului;

f) datele de contact, datele necesare desfăşurării concursului, precum şi locui unde poate fi consultată fişa postului scos la concurs, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, după caz.

Art. 12. - (1) Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul DGPI.

(2) īn situaţia īn care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime īn specialitatea postului scos la concurs.

(3) īn situaţia īn care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime īn specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime īn studiile necesare postului scos la concurs.

Art. 13. - (1) Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie īn termen de 24 de ore de la afişare.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile īn termen de 2 zile de la expirarea termenului de depunere.

(3) Nota acordată după soluţionarea contestaţiei este definitivă.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - Prezentul ordin se aplică pānă la data de 31 ianuarie 2017.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2016.

Nr. 188.

 

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific Īn Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 

Īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,

directorul Serviciului de Informaţii Externe emite prezentul ordin

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate īn domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii īn īndeplinirea atribuţiilor şi īn pregătirea profesională, ofiţerilor prevăzuţi īn anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate īn domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii īn īndeplinirea atribuţiilor şi īn pregătirea profesională, ofiţerilor prevăzuţi īn anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate īn domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii īn īndeplinirea atribuţiilor şi īn pregătirea profesională, ofiţerilor prevăzuţi īn anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Silviu Predoiu

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2016.

Nr. 250.


*) Anexele nr. 1-3 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind proiecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. Īn primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, prevăzute īn anexa nr. 1 .a.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OTTO GAZ - S.R.L, īn al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OTTO GAZ - S R L. Īn al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c.

Art. 4. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 .d .

Art. 5. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea OTTO GAZ - S. R.L. Īn anul 2016, conform anexei nr. 1 .e.

Art. 6. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 2.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin, (1) se aplică terţilor, beneficiari ai serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile īn care Societatea OTTO GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin T. V.A.

Art. 7. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 3.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor din localităţile īn care Societatea OTTO GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 8. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 9. - Anexele nr. 1 a, 1 .b, 1.c, 1 d, 1 e, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2009, cu modificările ulterioare;

b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 133 din 26 noiembrie 2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea i, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2016.

Nr. 97.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2013

MWh

181.451

Venit reglementat unitar

lei/MWh

16,08

Venit total unitar

lei/MWh

17,76

Rata de creştere a eficientei economice

 

5,27%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2014

MWh

186.990

Venit reglementat unitar

lei/MWh

15,59

Venit total unitar

lei/MWh

16,47

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2015

MWh

190.398

Venit reglementat unitar

lei/MWh

14,80

Venit total unitar

lei/MWh

16,36

 

ANEXA Nr. 1,d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

192.315

Venit reglementat unitar

lei/MWh

14,18

Venit total unitar

lei/MWh

12,15

 

ANEXA Nr. 1.e

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

107.239

Venit unitar

lei/MWh

4,30

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

13,41

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

13,08

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

11,79

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

10,55

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

9,51

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi m sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pană la 23,25 MWh

94,69

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

94,36

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

93,07

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. Īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea PREMIER ENERGY- S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 141/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2016.

Nr. 98.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

4,72%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea PREMIER ENERGY-S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

520.642

Venit reglementat unitar

lei/MWh

34,57

Venit total unitar

lei/MWh

36,40

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

238.901

Venit unitar

lei/MWh

5,16

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

37,67

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

37,01

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

36,38

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

35,19

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

34,10

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

126,81

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

126,15

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1,162,78 MWh

125,52

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. Īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 137/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 629 din 19 august 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2016.

Nr. 99.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

15,84%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de reglementare pentru Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - de-a treia perioade S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

279.622

Venit reglementat unitar

lei/MWh

22,93

Venit total unitar

lei/MWh

21,53

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

175.000

Venit unitar

lei/MWh

1,76

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

22,29

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

21,60

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

20,66

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

20,08

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea COVICONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

99,90

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

99,21

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

98,27

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

97,69

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea MEHEDINŢI GAZ -S .A. Īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 142/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ- S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2016.

Nr. 100.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

4,93%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

83.030

Venit reglementat unitar

lei/MWh

35,82

Venit total unitar

lei/MWh

36,63

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

6.850

Venit unitar

lei/MWh

14,32

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

41,78

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

41,06

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

39,71

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

36,77

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

35,73

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

140,51

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

139,80

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea WIROM GAS - S.Ā. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea WIROM GAS - S.A. Īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4 - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea WIROM GAS - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin, (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea WIROM GAS - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 122/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială WIROM GAS - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 572 din 30 iulie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 9, - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2016.

Nr. 101.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

5,66%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea WIROM GAS - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

675.161

Venit reglementat unitar

lei/MWh

24,04

Venit total unitar

lei/MWh

23,36

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea WIROM GAS - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

328.669

Venit unitar

lei/MWh

5,44

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

25,21

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

24,30

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

23,47

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

22,70

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

21,34

B.6. Consum anual peste 116.277,79 MWh

20,73

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

99,32

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

98,41

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

97,57

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.