MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 957/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 957         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

85. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.059. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele

 

1.416. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mane, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN D6MENIUL ENERGIEI

 

77. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014

 

87. - Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

932. - Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 

Rectificări la:

 - Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 114/2016

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 

Întrucât noile reglementări ale Uniunii Europene privind sectorul de pescuit impun îmbunătăţirea cadrului juridic intern, prin modificarea şi completarea reglementărilor naţionale în domeniu,

deoarece pentru exploatarea durabilă a potenţialului de pescuit în conformitate cu noua politică comună în domeniul pescuitului, denumită în continuare PCP, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.954/2003 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.371/2002 şi (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului, se impun modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

dat fiind că aceste modificări şi completări contribuie la implementarea PCP şi la întărirea rolului administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, denumită în continuare ANPA, la clarificarea regimului juridic al terenurilor preluate de la Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS. aflate în domeniul public sau privat al statului, la asigurarea conservării resurselor acvatice prin realizarea de planuri multianuale pentru gestionarea pescăriilor şi implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice, la eficientizarea administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii şi la îmbunătăţirea activităţilor de control, inspecţie şi colectare date, corelat cu consolidarea răspunderilor şi sancţiunilor,

în considerarea faptului că modificările şi completările adoptate contribuie la creşterea gradului de absorbţie a Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime, prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, şi la punerea în aplicare a „Orientărilor strategice pentru dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii în UE - COM (2013) 229 final, cuprinse şi în Planul strategic naţional multianual pentru acvacultura 2014-2020,

deoarece modificările şi completările realizate contribuie la îmbunătăţirea reglementărilor privind accesul la resursele acvatice vii, la reducerea presiunii financiare exercitate asupra pescăriilor şi la sprijinirea organizaţiilor de producători din sectorul de pescuit,

întrucât regimul juridic al proprietăţii suprafeţelor de teren preluate de la ADS, aflate atât în domeniul public, cât şi în domeniul privat al statului, trebuie clarificat datorită numeroaselor situaţii de inventariere dublă a unor suprafeţe de teren operate de către unităţile administrativ-teritoriale şi Administraţia Naţională „Apele Române”,

dat fiind că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin ANPA, trebuie să exercite în numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparţinând domeniului privat al statului în condiţii Similare cu ADS, pentru terenurile cu destinaţie agricolă, şi să administreze terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparţinând domeniului public şi privat al statului,

prin modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ANPA va dispune de cadrul juridic intern pentru finalizarea şi concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole pe care le are în portofoliu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cerinţele din Cadrul de implementare pentru colectarea de date impun modificarea cadrului juridic Intern, respectiv modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât ANPA să fie furnizor de date statistice oficiale pentru sectorul de pescuit.

Colectarea şi transmiterea datelor, inspecţia şi controlul, precum şi modificarea cadrului juridic intern privind pescuitul şi acvacultura constituie condiţionalităţi ex-ante, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu termen-limită de realizare 30 iunie 2016.

Instituţiile responsabile cu îndeplinirea acestei cerinţe sunt ANPA şi Guvernul României.

În cazul neîndeplinirii acestor condiţionalităţi ex-ante, România riscă suspendarea sau întreruperea asistenţei financiare din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime.

Celelalte modificări şi completări cuprinse în prezentul act normativ au ca scop alinierea cadrului juridic intern la exigenţele Uniunii Europene în sectorul de pescuit din România.

Deoarece peste 31.000 ha de teren, aflate în domeniul public al statului, pe care sunt amplasate amenajări piscicole vor fi introduse urgent în circuitul productiv, se vor asigura producţii suplimentare de peşte şi se va consolida siguranţa alimentară a României.

Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„l) concesionarea/închirierea în domeniul piscicol;”.

2. La articolul 1 alineatul (2), după litera l) se introduc patru noi litere, literele m)-p), cu următorul cuprins:

„m) asigurarea, din pescuit şi acvacultura, a resurselor alimentare reprezentate de peşte şi alte vieţuitoare acvatice;

n) sprijinirea organizaţiilor de producători pentru dezvoltarea durabilă a activităţilor de pescuit şi acvacultură;

o) promovarea unei politici favorabile incluziunii şi dezvoltării echilibrate a zonelor de pescuit;

p) punerea în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene într-o manieră complementară faţă de politica de coeziune şi de politica comună în domeniul pescuitului.”

3. La articolul 2, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.1. acvacultură - creşterea sau cultivarea de organisme acvatice utilizând tehnici destinate creşterii producţiei organismelor în cauză peste capacitatea naturală a mediului, într-un cadru în care organismele respective rămân proprietatea unei persoane fizice sau juridice pe întreaga perioadă de creştere/cultivare şi recoltare;”.

4. La articolul 2 punctul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) active piscicole - diguri, călugări, staţii de pompare, instalaţii de alimentare cu apă, instalaţii de evacuare a apei, canale de alimentare a apei, canale de evacuare a apei, canale drenoare, hale de incubaţie şi creştere a puietului, hale de creştere a peştelui de consum, centre administrative, unităţi de procesare primară, magazin de vânzare în cadrul fermei de acvacultură, magazii de furaje, magazii de depozitare materiale şi unelte pescăreşti, precum şi alte construcţii aferente unei ferme de acvacultură care sunt necesare asigurării funcţionalităţii acesteia;”.

5. La articolul 2, punctele 6, 10, 11, 13 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„6. capacitate de pescuit-tonajul unei nave exprimat în GT (tonaj brut) şi puterea acestuia exprimată în kW (kilowaţi), astfel cum sunt definite la art. 4 şi 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.930/86 din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit;

.................................................................................................................................

10. efort de pescuit - produsul capacităţii şi activităţii unei nave de pescuit; în cazul unui grup de nave este suma eforturilor de pescuit ale tuturor navelor din grup;

11. exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode şi procedee care să asigure productivitatea şi biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor acvatice naturale;

.................................................................................................................................

13. inspector piscicol - persoana din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de inspecţie şi control privind respectarea normelor naţionale şi politicii comune în domeniul pescuitului;

14. jurnal de pescuit - registrul aflat la bordul navelor/ambarcaţiunilor de pescuit comercial, în care sunt înregistrate zilnic activităţile de pescuit şi capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;”.

6. La articolul 2, după punctul 181 se introduc două noi puncte, punctele 182 şi 183, cu următorul cuprins:

„182. pescuit recreativ - activităţi necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau sportiv;

183. pescuit comercial - activităţi de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;”.

7. La articolul 2, punctele 23, 27, 271, 28, 30, 37 şi 43 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„23. prelucrare peşte - procesul prin care peştele a fost pregătit pentru comercializare. Aceasta include filetarea, ambalarea, punerea în conserve, congelarea, afumarea, sărarea, prepararea, marinarea, uscarea sau pregătirea peştelui pentru comercializare în orice altă manieră;

.................................................................................................................................

27. pescar comercial - persoană autorizată să desfăşoare activităţi de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;

271. pescar recreativ - persoana fizică deţinătoare a unui permis de pescuit recreativ;

28. licenţă de pescuit - documentul care conferă titularului dreptul, astfel cum este determinat de normele naţionale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit în scopul capturării resurselor acvatice vii. Aceasta conţine cerinţele minime privind identificarea, caracteristicile tehnice şi echiparea unei nave/ambarcaţiuni de pescuit comercial;

.................................................................................................................................

30. permis de pescuit - documentul individual şi netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit al unei persoane fizice;

.................................................................................................................................

37. plasă de pescuit tip monofilament - reţea din plasă formată dintr-un singur fir polimeric netorsionat;

.................................................................................................................................

43. braconaj piscicol - activitate ilegală care constă în pescuitul fără licenţă, autorizaţie sau permis, pescuitul în perioada de prohibiţie sau în zone interzise pescuitului ori pescuitul cu unelte interzise al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice vii din habitatele piscicole naturale;”.

8. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are următoarele atribuţii:

a) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu excepţia celor din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», care sunt administrate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», în condiţiile legii;

b) exercită, în numele statului, prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului, pe care se află amplasate amenajările piscicole;

c) administrează terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparţinând domeniului public al statului, inclusiv lacurile de acumulare care au drept folosinţă unică piscicultura, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

d) elaborează studii de oportunitate, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza cărora se hotărăşte modalitatea de concesionare/închiriere a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole;

e) încheie contracte de concesiune, contracte de închiriere, contracte de arendă şi asociere în participaţiune, în vederea exploatării terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora, din domeniul public şi privat al statului, cu excepţia celor de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;

f) concesionează/închiriază lacurile de acumulare care au folosinţă unică piscicultura, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) elaborează caietele de sarcini, în vederea concesionării;

h) colaborează cu ministerele şi organele de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale implicate în activităţile de pescuit şi acvacultură;

i) elaborează reglementări privind funcţionarea pieţei produselor de pescuit şi acvacultură;

j) eliberează autorizaţii de pescuit în scop ştiinţific persoanelor juridice care au ca obiect de activitate cercetarea în domeniul vizat de prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru efectuarea studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii;

k) organizează seminare, conferinţe, dezbateri şi consultanţă piscicolă, asigură şi supraveghează pregătirea profesională de profil, prin colaborare cu instituţiile de învăţământ;

l) eliberează licenţe de pescuit şi de acvacultură, autorizaţii şi permise de pescuit;

m) pune în aplicare politica comună în domeniul pescuitului în sectorul pescăresc din România, prin colectarea, gestionarea şi diseminarea datelor statistice, în conformitate cu activităţile prevăzute în programele de colectare a datelor şi cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene, precum şi prin monitorizare, inspecţie şi control;

n) realizează investiţii pentru infrastructura aferentă administrării patrimoniului piscicol, precum şi alte tipuri de investiţii specifice, stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul pescăresc;

o) desfăşoară orice alte activităţi stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul de pescuit.”

9. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (S), cu următorul cuprins:

„(5) Structura, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei de concesionare, precum şi procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

10. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pe zona de pescuit recreativ nu poate fi încheiat decât un contract de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.”

11. La articolul 91, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

,,(4) Este interzis pescuitul în scop comercial sau recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.”

12. Articolele 23-25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se practică în baza unui permis de pescuit emis de către beneficiarul contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.

(2) Condiţiile de practicare a pescuitului recreativ, modelele permiselor de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale, precum şi modul de eliberare a acestora se stabilesc de beneficiarii contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ,

(3) în amenajările piscicole şi în lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licenţe de acvacultură, pescuitul recreativ se poate practica doar în condiţiile şi pe baza regulilor stabilite de deţinătorul licenţei de acvacultură.

(4) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pentru care asociaţia al cărei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât şi pentru zonele pentru care alte asociaţii au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăşi capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii ştiinţifice de specialitate.

(5) Activitatea de pescuit recreativ se practică în cadrul fiecărei asociaţii în baza planului de management pentru pescuit recreativ, aprobat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

(6) Asociaţiile de pescari sportivi legal constituite, înscrise în Registrul sportiv, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pot organiza competiţii cu caracter sportiv.

Art. 24. - În scopul asigurării protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii şi al evitării conflictelor de interese dintre activitatea de pescuit comercial şi cea de pescuit recreativ, se stabilesc condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, astfel:

a) în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, cu o singură undiţă cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;

b) în apele din zona colinară şi de şes, pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;

c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undiţe, două lansete sau o ţaparină, cu câte 10 cârlige fiecare;

d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

e) în apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, în Delta Dunării şi în apele maritime, un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte/zi sau un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg;

f) în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar maximum 10 exemplare/zi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, păstrăv fântânei, lipan şi coregon.

Art. 25. - Asociaţiile de pescari, precum şi forurile lor de reprezentare la nivel naţional, constituite pentru practicarea pescuitului în scop recreativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi luate în evidenţă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea stabilirii de programe de acţiuni şi proiecte comune pentru conservarea şi protejarea resurselor acvatice vii.”

13. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Politica sectorului pescăresc se realizează prin măsuri privind:

a) exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii;

b) aplicarea unui management performant pentru sectorul pescăresc;

c) respectarea regulamentelor Uniunii Europene, a convenţiilor internaţionale şi a acordurilor la care România este parte;

d) administrarea capacităţii flotei de pescuit şi susţinerea infrastructurii de pescuit;

e) dezvoltarea acvaculturii;

f) obţinerea de valoare adăugată prin procesarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultura;

g) organizarea pieţei produselor pescăreşti;

h) concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole;

i) stimularea asocierii pescarilor, piscicultorilor, procesatorilor şi comercianţilor în forme asociative cu reprezentare la nivel local, naţional şi internaţional;

j) sprijinirea cercetării în sectorul pescăresc;

k) controlul, inspecţia şi colectarea de date statistice;

l) colaborarea la nivel european şi internaţional.”

14. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.

15. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, în scopul exploatării durabile a resurselor acvatice vii, se stabilesc:

a) capacitatea flotei;

b) numărul, tipul şi selectivitatea uneltelor de pescuit;

c) oprirea temporară sau definitivă a activităţii anumitor nave/ambarcaţiuni de pescuit.”

16. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Excluderea din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit se poate efectua ca urmare a inactivităţii fără un motiv bine întemeiat sau la solicitarea proprietarului.”

17. Articolele 43 şi 44 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Acvacultura cuprinde toate activităţile de producţie animală sau vegetală în medii acvatice.

(2) Acvacultura se practică în ferme de acvacultura şi în ecosisteme acvatice amenajate, cu acordul proprietarului/ administratorului acestora, şi doar în ecosistemele acvatice naturale identificate, nominalizate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, în baza Planului strategic naţional multianual pentru acvacultura.

(3) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative şi cantitative de peşte şi alte vieţuitoare acvatice şi punerea în valoare a tuturor amenajărilor piscicole, indiferent de deţinător.

(4) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultura în amenajările piscicole se face în condiţiile legislaţiei în vigoare din domeniul apelor.

(5) Durata concesiunii se stabileşte de concedent pe baza studiului de oportunitate, în vederea asigurării siguranţei şi predictibilităţii juridice a contractelor de orice tip care au ca obiect practicarea activităţii de acvacultură în orice scop, precum şi pentru stimularea investiţiilor în acvacultură.

(6) Instituţiile publice, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, deţinătoare de amenajări piscicole, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, au obligaţia de a comunica anual, până la data de 30 noiembrie, Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură inventarul amenajărilor piscicole de orice tip care sunt utilizate sau pot fi utilizate pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.

(7) Nivelul redevenţei/chiriei solicitate pentru amenajările piscicole va ţine seama de categoriile de bonitate piscicolă existente în România, stabilite în baza unor studii elaborate de instituţii specializate din domeniul pescăresc. În baza acestor studii, nivelul redevenţei/chiriei solicitate pentru activitatea de acvacultură se va stabili în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

Art. 44. - (1) Dezvoltarea acvaculturii se realizează prin următoarele măsuri:

a) încurajarea acvaculturii extensive şi semiintensive generatoare de valori de mediu;

b) îmbunătăţirea sistemului de comercializare şi informare a consumatorilor;

c) instruirea producătorilor din acvacultură;

d) aplicarea măsurilor de bune practici în procesele tehnologice pentru asigurarea biosecurităţii şi siguranţei alimentare a produselor din acvacultură;

e) asigurarea producţiei din acvacultură pentru cazuri de forţă majoră;

f) protecţia mediului şi a biodiversităţii acvatice;

g) dezvoltarea cercetării şi progresul tehnologic;

h) protejarea şi încurajarea producătorilor din acvacultură prin reglementări specifice;

i) omologarea/certificarea/autorizarea pepinierelor piscicole.

(2) Acţiunile pentru dezvoltarea acvaculturii urmăresc:

a) modernizarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, corelate cu normele de protecţie a mediului;

b) asigurarea pentru operatorii din acvacultura, în condiţiile legii, a accesului la ape şi spaţiu;

c) stabilirea unor indicatori de calitate şi sustenabilitate ecologică, economică şi socială;

d) folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole;

e) dezvoltarea acvaculturii marine şi continentale, în condiţiile asigurării sănătăţii şi bunăstării animale;

f) asigurarea pe termen lung a locurilor de muncă din acvacultură, în special în zonele dependente de pescuit;

g) alte acţiuni pe care necesităţile de dezvoltare a acvaculturii le impun.”

18. La articolul 45, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Schimbarea parţială sau totală a destinaţiei capacităţilor de producţie din acvacultură se va face în baza unor studii de evaluare a impactului de mediu şi va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,”

19. Articolele 46 şi 461 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 46. - Introducerea în cultură în amenajările piscicole în sistem deschis a speciilor exotice sau absente la nivel local se face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în baza unor studii prin care se stabilesc şi condiţiile de carantină şi de control pentru evitarea evadărilor în mediul natural.

Art. 461. - (1) Valorificarea activelor şi amenajărilor piscicole aflate în domeniul public/privat al statului se face, după caz, prin concesionare, arendare, închiriere sau alte forme prevăzute de lege.

(2) Pentru impulsionarea dezvoltării acvaculturii, terenurile proprietate privată a statului pe care sunt construite amenajări piscicole, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Şişeşti» şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se vor concesiona conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv proprietarilor de active.”

20. Articolul 50 se abrogă.

21. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Pescuitul peştelui şi altor vieţuitoare acvatice vii în apele româneşti, pentru scopuri de cercetare şi formare, poate fi efectuat în baza unei autorizaţii speciale de pescuit în scop ştiinţific, netransmisibilă, eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură entităţilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiective de cercetare:

a) cunoaşterea biologiei, etologiei şi diversităţii structurii, funcţionabilităţii şi productivităţii din aceste ecosisteme şi a interacţiunilor specifice;

b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice de către activităţile de pescuit şi acvacultură, precum şi de alte activităţi antropice;

c) identificarea de noi zone şi resurse acvatice vii de interes pentru exploatare;

d) dezvoltarea şi diversificarea acvaculturii.”

22. La articolul 56, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele supuse controlului au obligaţia să permită accesul la sediile şi sucursalele unităţilor controlate, la toate navele/ambarcaţiunile de pescuit, uneltele şi instalaţiile de pescuit, fermele şi instalaţiile de acvacultură, construcţiile-anexe, mijloacele de transport, unităţile de procesare, comercializare şi alimentaţie publică şi să pună la dispoziţia personalului cu drept de inspecţie şi control toate documentele şi mijloacele necesare îndeplinirii funcţiei de inspecţie şi control şi totodată să furnizeze date statistice în conformitate cu activităţile prevăzute în programele statistice şi actele juridice comunitare în domeniul sectorului pescăresc.”

23. La articolul 58, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşte şi altor vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;

d) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşti şi altor vieţuitoare acvatice sub dimensiunile minime legale.”

24. La articolul 59, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecţionate artizanal;

e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificaţie piscicolă;”.

25. La articolul 59, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament.”

26. La articolul 60, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) neîndeplinirea la termenele şi în condiţiile stabilite a măsurilor dispuse de personalul cu drept de inspecţie şi control, precum şi nefurnizarea datelor statistice către personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în conformitate cu activităţile prevăzute în programele de colectare a datelor şi cu prevederilor legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene privind sectorul pescăresc;”.

27. La articolul 62, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) comercializarea peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice provenite din habitatele piscicole naturale sub dimensiunea minimă legală;

b) refuzul de a permite accesul personalului cu drept de inspecţie şi control la sediile şi sucursalele unităţilor controlate, la navele/ambarcaţiunile, autovehiculele, unităţile de acvacultură, unităţile de procesare, comercializare şi alimentaţie publică, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/comercial, în vederea îndeplinirii funcţiei de inspecţie şi control;

c) utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit sau inscripţionată cu date false, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracţiune;”.

28. La articolul 62, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) pescuitul în scop comercial/recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.”

29. La articolul 64, literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie;

.................................................................................................................................

h) deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui şi altor vieţuitoare acvatice obţinute din pescuit ori produselor din peşte. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află pe timpul transportului, al  depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;”.

30. La articolul 64, după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) pescuitul ilegal şi pescuitul neraportat al calcanului.11

31. La articolul 65 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;”.

32. La articolul 65 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) pescuitul, deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor capturaţi pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum şi a produselor şi subproduselor obţinute din aceştia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu excepţia celor proveniţi din acvacultură, pentru care se face dovada originii prin documente şi marcaje justificative legale.”

33. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - (1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să efectueze acte de constatare pentru faptele prevăzute la art. 64 şi 65 şi persoanele cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», precum şi ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Jandarmeriei Române, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - (1) Lista lacurilor de acumulare care au ca unică folosinţă activitatea de piscicultură şi care trec din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Protocolul de predare-preluare a lacurilor de acumulare care au ca unică folosinţă activitatea de piscicultură se va încheia între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale actualizează inventarul bunurilor din domeniul public al statului în termen de 30 de zile de la încheierea protocolului prevăzut la alin. (2).

Art. III. - Pentru lacurile de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în care se poate practica şi activitatea de piscicultură, închirierea acestora se realizează de către administrator în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul finanţelor publice.

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 85.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.840 din 25 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi - Decizia etapei de încadrare nr. 799 din 7 decembrie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 768 din 18 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/I.M. din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 iunie 2016.

Nr. 1.059.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

 

Având în vedere prevederile art. VII l(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ion Trocaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 1.416.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.386(94)

(adoptată la 21 noiembrie 2014)

Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, articolul VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) („Convenţia”), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, cu excepţia capitolului I,

recunoscând necesitatea stabilirii unui cadru obligatoriu pentru navele care operează în apele polare, datorită cerinţelor suplimentare, sistemelor de operare care sunt mai stricte decât cerinţele actuale ale Convenţiei şi a altor instrumente relevante, obligatorii, ale OMI,

constatând Rezoluţia MSC.385(94) prin care Comitetul a adoptat Codul internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar) în ceea ce priveşte prevederile sale privind siguranţa,

constatând, de asemenea, că, în cadrul celei de-a şaizeci şi şaptea sa sesiune, Comitetul pentru protecţia mediului marin a aprobat pentru adoptare, în cadrul sesiunii şaizeci şi opt, modificări la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul de 1978, şi va lua, de asemenea, în considerare adoptarea prevederilor Codului polar privind protecţia mediului,

constatând propunerile de modificări suplimentare la Convenţie pentru a face uz de prevederile de siguranţă obligatorii ale Codului polar,

luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, amendamentele la Convenţie, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din aceasta,

1 adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2 stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2016, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat secretarului general al Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3 invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4 solicită secretarului general, în sensul articolului VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul amendamentelor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;

5 solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.386(94)

 

Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

 

Un nou capitol XIV se adaugă după capitolul XIII, după cum urmează:

 

„CAPITOLUL XIV

Măsuri de siguranţă pentru navele care operează în apele polare

 

Regula 1 - Definiţii

În sensul prezentului capitol:

1 Codul polar înseamnă Codul internaţional pentru nave care operează în ape polare, format din Introducere, părţile I-A şi II-A şi părţile I-B şi II-B care au fost adoptate prin Rezoluţia MSC.385(94), precum şi Rezoluţia Comitetului pentru protecţia mediului marin, astfel cum poate fi amendat, cu condiţia ca:

.1 amendamentele la prevederile privind siguranţa din Introducere şi partea I-A din Codul polar să fie adoptate, intrate în vigoare şi să producă efecte în conformitate cu dispoziţiile articolului VIII din prezenta Convenţie, cu privire la procedurile de amendare aplicabile, cu excepţia capitolului I din anexă; şi

.2 amendamentele părţii I-B din Codul polar să fie adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă în conformitate cu procedura prevăzută în regulamentul său intern.

2 Zona Antarctica înseamnă zona maritimă la sud de latitudinea 60° S.

3 Apele arctice înseamnă acele ape care sunt situate la nord faţă de o linie care pleacă dintr-un punct cu latitudinea 58°00’.0 N şi longitudinea 042°00’.0 V până la un punct cu latitudinea 64°37’.0 N şi longitudinea 035°27\0 V şi de acolo se continuă cu o foxodromă până la punctul cu latitudinea 67°03’.9 N şi longitudinea 026°33’.4 V şi de acolo se continuă cu o loxodromă până la punctul cu latitudinea 70°49’.56 N şi longitudinea 008°59’.61 V (Sorkapp, pe Jan Mayen), apoi urmează linia litoralului sudic al Jan Mayen până la punctul cu latitudinea 73°31’.6 N şi longitudinea 019°01’.0 E pe insula Bjornoya, şi de acolo se continuă cu o linie circulară mare până la punctul cu latitudinea 68°38 .29 N şi longitudinea 043°23’.08 E (capul Kanin Nos), apoi urmează linia litoralului nordic al Continentului Asia către est, atinge strâmtoarea Bering şi de acolo se prelungeşte înspre vest până la latitudinea de 60° N pentru a atinge Ilpyrskiy, apoi, urmărind paralela de 60° N către est, trece prin strâmtoarea Etolin şi de acolo urmează linia litoralului nordic al continentului America de Nord până atinge la sud latitudinea de 60° N şi de acolo către est de-a lungul paralelei de 60° N până la punctul cu longitudinea 056°37’.1 V şi de acolo revine la punctul cu latitudinea 58°00’.0 N şi longitudinea 042°00’.0 V.

4 Apele polare înseamnă apele arctice şi/sau zona Antarctica.

5 Navă construită înseamnă o navă a cărei chilă este pusă sau care se află într-o etapă de construcţie similară.

6 O etapă de construcţie similară reprezintă faza în care:

.1 construcţia este identificabilă cu începerea unei anumite nave; şi

.2 asamblarea acelei nave include cel puţin 50 de tone sau 1% din masa estimată a tuturor materialelor de structură, oricare dintre aceste valori este mai mică.

Regula 2 - Aplicare

1 Cu excepţia cazului prevăzut în mod expres altfel, prezentul capitol se aplică navelor care operează în apele polare, certificate în conformitate cu capitolul I.

2 Navele construite înainte de 1 ianuarie 2017 trebuie să îndeplinească cerinţele relevante din Codul polar privind navigaţia polară înainte de data primei inspecţii intermediare sau inspecţii de reînnoire, oricare dintre aceste inspecţii are loc prima dată după 1 ianuarie 2018.

3 La aplicarea părţii I-A din Codul polar ar trebui ţinut cont de recomandările suplimentare prevăzute în partea I-B din Codul polar.

4 Acest capitol nu se aplică navelor deţinute sau operate de un guvern contractant şi folosite doar în activităţi noncomerciale. Cu toate acestea, navele aflate în proprietatea sau în folosinţa unui guvern contractant şi utilizate pentru moment de guvern numai în activităţi noncomerciale sunt încurajate să acţioneze într-un mod compatibil, în măsura în care este rezonabil şi posibil, cu prevederile acestui capitol.

5 Nicio dispoziţie din prezentul capitol nu aduce atingere drepturilor sau obligaţiilor statelor în temeiul dreptului internaţional.

Regula 3 - Cerinţe pentru navele cărora li se aplică prezentul capitol

1 Navele cărora li se aplică prezentul capitol trebuie să respecte cerinţele specificate în dispoziţiile de siguranţă din Introducere şi dispoziţiile enunţate în partea I-A din Codul polar referitoare la navigaţia polară şi, în plus, trebuie să respecte prevederile regulilor I/7, I/8, I/9 şi 1/10, după caz, aplicabile inspecţiilor şi certificărilor, aşa cum prevede acest cod.

2 Navele cărora li se aplică prezentul capitol deţin un certificat eliberat în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 1 şi sunt supuse unui control în conformitate cu regulile 1/19 şi XI-1/4. În acest scop, aceste certificate trebuie tratate ca certificate emise în conformitate cu regula 1/12 sau 1/13.

Regula 4 - Soluţii alternative de proiectare şi amenajare

1 Scopul acestei reguli este de a oferi o metodologie alternativă de proiectare şi modalităţi de structură, maşini, instalaţii electrice, instalaţii contra incendiului şi mijloace şi instalaţii de salvare.

2 Aranjamentele structurale, maşini, instalaţii electrice, instalaţii contra incendiului, proiectarea şi măsurile de amenajare, precum şi mijloacele de salvare se pot abate de la cerinţele obligatorii prevăzute în capitolele 3,6, 7 şi 3 din Codul polar, cu condiţia ca proiectarea şi soluţiile alternative să îndeplinească cerinţele pentru obiectivele respective şi funcţionalitatea acestora, oferind un nivel de siguranţă echivalent cu cerinţele din aceste capitole.

3 în cazul în care proiectarea sau soluţiile alternative se abat de la cerinţele capitolelor 3,6,7 şi 8 din Codul polar, evaluarea şi aprobarea proiectării şi soluţiilor alternative se efectuează în baza unei analize tehnice ce va ţine cont de liniile directoare aprobate de către Organizaţie.

4 Orice soluţie alternativă de proiectare sau de modificare care se abate de la cerinţele prevăzute în Codul polar trebuie menţionată, aşa cum prevede Codul polar, în Certificatul pentru nava polară şi în Manualul pentru operare în ape polare, împreună cu o descriere a măsurilor, condiţiilor tehnice şi operaţionale în baza cărora i s-a acordat o derogare.”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (9) şi (10), ale art. 6 alin. (6) lit. a) şi alin. (7) lit. b), precum şi ale art. 26 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 28 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) fit, a) care deţin centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW şi care, conform art. 26 din Lege, au obligaţia notificării individuale a măsurii de sprijin la Comisia Europeană transmit AN RE cererea menţionată la alin. (1) numai după obţinerea deciziei Comisiei Europene de autorizare a sistemului de promovare prin CV.

(21) în vederea obţinerii deciziei Comisiei Europene de autorizare a sistemului de promovare prin CV, operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) transmit ANRE documentaţia necesară notificării individuale a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, care conţine documente contabile auditate, întocmite conform legii, din care să rezulte costurile de investiţie ale centralelor de producere a E-SRE supuse notificării individuale, precum şi informaţiile necesare în vederea completării formularelor din Regulamentul (UE) 2015/2.282 al Comisiei din 27 noiembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei În ceea ce priveşte formularele de notificare şi fişele de informaţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 325/1 din 10 decembrie 2015.”

2. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune a centralei electrice de producere a E-SRE supuse acreditării şi a racordului la reţeaua electrică, dacă acestea nu au fost transmise anterior la ANRE. Persoanele fizice care transmit certificatul de racordare la reţeaua electrică nu au obligaţia să transmită procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune;”.

3. La articolul 6 alineatul (2), literele b), c, g) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia din care să rezulte toate tipurile de SRE şi alţi combustibili utilizaţi, precum şi angajamentul privind transmiterea la ANRE a certificatelor de origine a SRE utilizate, în termen de cel mult 6 luni de la data deciziei ANRE de acreditare a grupului/centralei electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, în cazul grupurilor/centralelor electrice care utilizează SRE prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1;

c) documentelor care să conţină date necesare stabilirii E- SRE pentru care se aplică sistemul de promovare prin CV, inclusiv procedura utilizată în vederea determinării puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi, în cazul centralelor multicombustibil, al centralelor care utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh şi regimul de acordare a acestora, precum şi al celor de cogenerare care au optat pentru sistemul de promovare prin CV;

.................................................................................................................................

g) documentelor prevăzute în anexa nr. 2 lit. B pct. 1-4 la Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele prevăzute în prezentul regulament, în cazul grupurilor/centralelor de cogenerare;

l) documentelor care atestă modul în care au fost dobândite echipamentele principale ce compun grupul/centrala electrică de producere a E-SRE, respectiv grupul/centrala electrică de producere a E-SRE, inclusiv copii ale documentelor de achiziţie şi ale certificatelor de garanţie emise de fabricanţii acestora;”.

4. La articolul 6 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

,,m) documentelor care atestă sigilarea de către OR a grupurilor de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile aparţinând solicitantului acreditării în baza cărora se realizează emiterea de certificate verzi, altele decât grupurile de măsurare de decontare aflate în proprietatea operatorului de reţea,

5. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) ANRE publică şi actualizează anual pe site-ul propriu lista operatorilor economici acreditaţi şi a centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV.”

6. La articolul 10, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) coeficientul de reducere calculat la pct. 3 din anexa nr. 11 la prezentul regulament este subunitar, în cazul centralelor de producere a E-SRE realizate cu ajutoare investiţionale de natura ajutorului de stat.”

7. La articolul 13, alineatul (61) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(61) În funcţie de caracteristicile locului de producere/consum, sistemele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile operatorului economic care realizează o centrală de producere a E-SRE trebuie să respecte aceleaşi cerinţe tehnice şi de securitate ca şi cele aferente punctelor de măsurare similare stabilite prin Codul de măsurare a energiei electrice, OR având obligaţia să sigileze inclusiv aceste sisteme de măsurare a energiei electrice.”

8. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Operatorii economici care deţin centrale multicombustibil sau care utilizează SRE ce se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV/MWh şi regimul de acordare a acestora, precum şi cei care deţin centrale de producere a E-SRE în cogenerare sunt obligaţi să asigure măsurarea cantităţilor de combustibili utilizaţi şi să determine puterea calorifică inferioară a acestora.

(2) Operatorii economici care deţin centrale electrice care utilizează ca SRE biomasa prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 1, sub toate formele de agregare, sunt obligaţi să asigure măsurarea cantităţii de SRE utilizate.”

9. La articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Măsurarea cantităţii de SRE utilizate şi determinarea puterii calorifice inferioare a SRE utilizate se pot realiza în una dintre următoarele variante:

a) pentru fiecare SRE utilizată; sau

b) pentru amestecuri de SRE, cu condiţia ca toate SRE dintr-un amestec să se Încadreze în aceeaşi categorie în ceea ce priveşte numărul de CV/MWh şi să aibă acelaşi regim de acordare a CV.

(22) Determinarea puterii calorifice inferioare a SRE utilizate se realizează de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) în baza unei proceduri specifice care detaliază modul de prelevare a probelor, mărimile măsurate şi modul de determinare a puterii calorifice inferioare luate în considerare în determinarea E-SRE beneficiară de CV.”

10. La articolul 14, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în cazul în care, datorită schemelor de alimentare cu combustibil şi posibilităţilor limitate de dotare cu mijloace de măsurare a centralelor electrice de producere a E-SRE, cantităţile de combustibili utilizaţi nu pot fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document distinct a modului de stabilire a acestora, pornind de la valori măsurate ale mărimilor utilizate în calculul acestora.”

11. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Procedura de determinare a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi, precum şi algoritmul de stabilire a cantităţilor de combustibili utilizaţi aplicabil în situaţiile prevăzute la alin. (5) sunt elaborate de solicitantul acreditării şi avizate de către ANRE.”

12. La articolul 15, alineatul (4) se abrogă.

13. La articolul 23 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) să permită accesul în instalaţiile proprii personalului OR în vederea sigilării şi verificării sistemelor de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile aparţinând operatorului economic acreditat respectiv, în bâza cărora se acordă sistemul de promovare prin certificate verzi;”.

14. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) în cel mult 6 luni de la data emiterii deciziei de acreditare preliminară/acreditare, operatorii economici care deţin centrale electrice care utilizează ca SRE biomasa prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 1, sub toate formele de agregare, sunt obligaţi să transmită la ANRE certificatele de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă emise în condiţiile art. 3 alin. (10) din Lege.

(4) Netransmiterea certificatelor de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă în termenul prevăzut la alin. (3) atrage suspendarea emiterii de certificate verzi până la remedierea situaţiei, în condiţiile reglementărilor ANRE.”

15. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) ANRE poate modifica decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV dacă se constată o eroare în conţinutul acesteia sau modificări ale circumstanţelor ce au stat la baza acreditării, modificări care conduc la neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile de acreditare prevăzute de prezentul regulament, sau la solicitarea operatorului economic acreditat, ca urmare a:

a) modificării schemei sau echipamentelor principale din componenţa centralei electrice;

b) acordării unui ajutor investiţional de natura ajutorului de stat efectiv primit diferit de cel prevăzut în contractul de finanţare nerambursabilă;

c) acordării unui ajutor investiţional de natura ajutorului de stat primit ulterior acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi;

d) retehnologizării unei centrale hidroelectrice cu puteri de cel mult 10 MW sau a unor grupuri din centrale hidroelectrice cu puteri de cel mult 10 MW;

e) modificării cadrului legal aplicabil;

f) emiterii deciziei individuale a Comisiei Europene pentru situaţia prevăzută la art. 30;

g) modificării datelor de identificare a operatorului economic acreditat;

h) altor cauze temeinic justificate de solicitant.”

16. La articolul 27 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) la solicitarea operatorului economic acreditat.”

Art. II. - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii de reţea au obligaţia să sigileze sistemele de măsurare a energiei electrice în baza cărora se acordă certificate verzi, amplasate în instalaţiile electrice aparţinând operatorilor economici acreditaţi, inclusiv persoanelor fizice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV.

Art. III. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii economici acreditaţi care produc energie electrică utilizând biomasa drept combustibil sau materie primă şi care se încadrează în prevederile art. 14 alin. (1) din regulamentul prevăzut la art. I transmit la ANRE în vederea avizării procedurile utilizate în vederea determinării puterii calorifice inferioare a combustibilului utilizat.

Art. IV.- Operatorii economici, inclusiv persoanele fizice, care deţin grupuri/centrale de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea/acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi şi operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 77.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobata prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), ale art. 76 alin. (1) şi (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrica, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 12 septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(2) în cazul în care se constată că un cost a fost inclus de mai multe ori, acesta va fi scăzut din venitul reglementat aferent următoarei perioade tarifare, sub forma unei corecţii.”

2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Corecţia prevăzută la alin, (2) poate fi realizată pentru o perioadă anterioară de maximum 3 ani.”

3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Rata reglementată a profitului brut (p) pentru activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) este de 10% din costurile totale anuale recunoscute de ANRE pentru activităţile desfăşurate de operator.”

4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Venitul reglementat al operatorului, V^oper]. necesar acoperirii costurilor justificate aferente activităţilor desfăşurate de către acesta şi obţinut prin aplicarea tarifului reglementat pentru serviciile prestate participanţilor la pieţele centralizate, se calculează cu formula:

 

V [OPER] = Vîdscr + Vadmin + Vtranz + Cort - V a [lei]                 (1)

 

unde:

- Vînscr = Cînscr x (1+p) şi reprezintă venitul pentru activitatea de înscriere a participanţilor la pieţele centralizate pentru perioada tarifară t, calculat pe baza costurilor justificate Cînscr şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p;

- Vadmin = Cadmin x (1+p) şi reprezintă venitul pentru activitatea de administrare a pieţelor centralizate, pentru perioada tarifară t, calculat pe baza costurilor justificate Cadmin şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p;

- Vtran reprezintă venitul pentru activitatea de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate pentru perioada tarifară t, alcătuit din venitul pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte Vtranz contraparte şi venitul pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate pe care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte Vtranz bilateral. Venitul pentru activitatea de tranzacţionare este calculat pe baza costurilor justificate pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte Ctranz contraparte şi a costurilor justificate pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate pe care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte Ctranz bilateral, precum şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p, astfel:

 

Vtranz = Vtranz contraparte + Vtranz bilateral

Vtranz contraparte = Ctranz contraparte x (1+p)

Vtranz bilateral = Ctranz bilateral x (1+p)

 

- Cort reprezintă corecţia venitului reglementat prognozat pentru perioada tarifară t;

- Va reprezintă veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţilor operatorului aferente perioadei tarifare t (venituri din alte prestaţii, alte venituri de exploatare, venituri financiare etc.).”

5. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru participanţii care se înregistrează la piaţa/pieţele centralizată(e) pe parcursul perioadei tarifare, valoarea componentei de administrare plătită operatorului se ponderează cu durata pentru care participantul este înscris la piaţa/pieţele centralizată(e), exprimată în luni din perioada tarifară.”

6. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate unde operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte se calculează astfel:

 

Ttranz bilateral = Vtranz bilateral / (2 X Qtranz.bilateral anual) [lei/UT]                (5)

 

unde:

Vtranz bilateral [lei] este venitul pentru activitatea de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul nu este contraparte, aşa cum este definit la art. 13 alin. (1).

Qtranz bilateral anual [UU reprezintă numărul de unităţi tranzacţionate anual de participanţii la pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte.”

7. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Corecţia Cort a venitului reglementat prognozat pentru perioada tarifară t, prevăzută la art. 13 alin. (1), include, după caz:

(i) corecţia venitului reglementat, estimat a se realiza în perioada tarifară t-1, ca urmare a depăşirii limitelor de variaţie a ratei profitului brut reglementat în anul t-1;

(ii) corecţia venitului reglementat, realizat în perioada tarifară t-2, ca urmare a depăşirii limitelor de variaţie a ratei profitului brut reglementat în anul t-2;

(iii) corecţia privitoare la costurile incluse de mai multe ori la stabilirea venitului reglementat, prevăzută la art. 7 alin. (2).

(2) Corecţia venitului reglementat prevăzută la alin. (1) pct. (i) şi (ii) se efectuează în cazul în care rata profitului brut estimat/realizat în perioada tarifară t-1 /t-2 are abateri mai mari de ± 2% faţă de rata reglementată a profitului brut utilizată la stabilirea tarifului reglementat pentru perioadele tarifare t-1 şi t-2.

(3) La determinarea corecţiei menţionate la alin. (2), rata profitului brut recunoscută este de maximum 12%, respectiv de minimum 8%.

(4) Corecţia venitului reglementat prognozat pentru perioada tarifară t, Cort, se actualizează în termeni nominali ai anului t, potrivit formulei:

 

Cort = Cort t-1, termeni t-1 (1+RIt) + Cort t-2, termeni t-2 (1+RIt-l) (1+RIt)               (5)

 

unde:

Cort reprezintă corecţia aferentă venitului reglementat al anului t, în termeni nominali ai anului t;

Cort t-1, termeni t-1 reprezintă corecţia aferentă venitului reglementat al anului t, în termeni nominali ai anului t-1, stabilită la alin. (1) lit. i);

Cort t-2, termeni t-2 reprezintă corecţia aferentă venitului reglementat al anului t, în termeni nominali ai anului t-2, stabilită la alin. (1) pct. (ii);

RIt = rata inflaţiei prognozată pentru anul t;

RIt-1 = rata inflaţiei estimată pentru anul t-1

8. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201 cu următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) în vederea respectării prevederilor legale privind încadrarea în valorile admise ale ratei reglementate a profitului brut, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, în perioada tarifară în care se înregistrează depăşirea venitului reglementat operatorul este obligat să constituie un provizion, în condiţiile legii, a cărui valoare este egală cu corecţia prevăzută la art. 20.

(2) Anularea acestui provizion se realizează pe parcursul următoarei perioade tarifare la aplicarea corecţiei negative de venit.

(3) Provizionul prevăzut la alin. (1) se stabileşte, se evidenţiază şi se tratează, în cadrul evidenţelor contabile ale operatorului, distinct pentru fiecare perioadă tarifară în parte, astfel încât să nu se producă compensări Intre provizioanele destinate corecţiilor pentru perioade tarifare diferite.”

Art. II. - Operatorul pieţei de energie electrică şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 87.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale nr. DRC 512 din 11 noiembrie 2016 şi al Direcţiei generale medic şef din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. MSSM/4.233 din 11 noiembrie 2016, în temeiul dispoziţiilor:

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 96 alin. (1) lit. a), b) şi g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 26 iulie 2016, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna noiembrie 2016, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 6 decembrie 2016.”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna noiembrie 2016, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 6 decembrie 2016.”

3. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

,,(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la data de 9 decembrie 2016, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/ informaţiile de confirmare clinică şi medicală a activităţii aferente lunii noiembrie 2016, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2016.

Nr. 932.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Deciziei directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 114/2016 privind obligaţiile de transparenţă ale organismelor de gestiune colectivă desemnate colector/colector unic pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 7 noiembrie 2016, se face următoarea rectificare:

- la art. 2 pct. A lit. e), în loc de: „... prevăzute la lit. c);”se va citi:«... prevăzute la lit. d);”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.