MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 960/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 960         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

865. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

876. - Hotărâre pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

251. - Ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 

1.417. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

 

2.147. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016

 

3.418. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru  modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 3.744/2bl5 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 865.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

2016 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4.922.929,78

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.915.372,62

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

753.433.00

 

 

 

b.1)

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare - întreţinerea infrastructurii rutiere

4.1

634.141,00

 

 

 

b.2)

Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al uniunii Europene (potrivit HG 1021/2015)

4.2

956,00

 

2

 

Venituri financiare

5

7.557,16

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.526.904,35

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.519.478,52

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.280.795,24

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

14.962,10

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

351.003,51

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

285.424,07

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

263 664,65

 

 

 

C2

bonusuri

14

21 759,42

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

2.154,49

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

99,26

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

834,97

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

62.589,98

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.872.717,67

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

7.425,83

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

396.025,43

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

63.796,49

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

332.228,94

 

1

 

Rezerve legale

25

85.237,91

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

246.991,03

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.089.210,22

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

3 021.036,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

522.633,20

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.564.268,30

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

6.824

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

6.184

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

3.546,76

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.553,05

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

794,85

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

919,55

 

8

 

Plăţi restante

55

71.500,00

 

9

 

Creanţe restante

56

116.132,62

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de came”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 13 octombrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 23.500.000 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 876.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

directorul Serviciului de Informaţii Externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, maistrului militar şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Silviu Predoiu

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2016.

Nr. 251.


*) Anexele nr. 1-3 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 18212002 privind protecţia informaţiilor clasificate cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

 

Având în vedere prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ion Trocaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 1.417.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.381 (94)

(adoptată la 21 noiembrie 2014)

 

Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

 

Comitetul securităţii maritime,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

notând Rezoluţia A. 1049(27), prin care Adunarea a adoptat Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere („Codul ESP 2011*), care intră în vigoare după intrarea în forţă a amendamentelor asociate capitolul XI-1 al Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), 1974 („Convenţia*)

luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, amendamentele la Codul ESP 2011 propuse şi circulate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) al Convenţiei,

1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) al Convenţiei, amendamentele la Codul ESP 2011, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie:

2. stabileşte, în conformitate cu articolul VIII (b) (vi) (2) (bb) din Convenţie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2016, cu excepţia cazului în care, înainte de acea dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale combinate constituie nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat la secretarul general al Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) al Convenţiei, amendamentele trebuie să intre în vigoare la 1 iulie 2016 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în temeiul articolului VIII (b) (v) din Convenţie, să transmită tuturor părţilor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie copii ale prezentei rezoluţii şi anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.381(94)

 

Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

 

ANEXA A

Codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere

 

Partea A

Codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachierele cu simplu bordaj

 

1 Paragraful 1.3.3 se înlocuieşte după cum urmează:

„1.3.3 în cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3.1 de mai sus, este izolată şi de natură localizată care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură mică într-o fâşie a punţii transversale), inspectorul poate lua în considerare permisiunea pentru o reparaţie temporară adecvată, pentru a restabili etanşeitatea sau integritatea la apă, după evaluarea structurii din jur şi să impună o condiţie asociată sau o recomandare cu o limită de timp specifică în scopul de a se finaliza reparaţia permanent şi să se păstreze valabilitatea certificării statutare relevante.”

2 Textul de la punctul S.3.2.3 se înlocuieşte după cum urmează:

„.3 vehicule cu braţ hidraulic, cum ar fi platforme autoridicătoare clasice, ascensoare şi platforme mobile;”.

3 După paragraful existent 5.4 se adaugă următorul nou paragraf 5.5:

„5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă

Dacă un aparat respirator şi/sau alt echipament este folosit ca «Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă», atunci echipamentul trebuie să fie potrivit pentru configuraţia spaţiul supravegheat.”

4 Paragrafele existente 5.5 şi 5.6 se renumerotează în consecinţă,

5 în cuprins, o nouă referire la paragraful „5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă” se adaugă după referirea la paragraful 5.4 şi referirea existentă la numerele paragrafelor 5.5 şi 5.6 se renumerotează în consecinţă.

6 în paragraful renumerotat 5.6.7, referirile la numerele paragrafelor 5.5.5 şi 5.5.6 sunt înlocuite cu 5.6.5 şi 5.6.6.

7 După paragraful existent 6.1.2 se adaugă un nou paragraf 6.1.3:

„6.1.3 Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS 11-1/3-10, armatorul ar trebui să asigure actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF), de-a lungul vieţii navei, ori de câte ori a avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF. Proceduri documentate pentru actualizarea SCF ar trebui să fie incluse în Sistemul managementului siguranţei.”

8 Textul existent în paragraful 6.3 se numerotează ca paragraful 6.3.1 şi se adaugă următorul nou paragraf 6.3.2, la sfârşitul paragrafului 6.3:

„6.3.2 Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS 11-1/3-10, Dosarul de construcţie a navei (SCF), limitat la elementele care urmează să fie păstrate la bord, ar trebui să fie disponibil la bord.”

9 Textul existent în paragraful 6.4 se numerotează ca paragraful 6.4.1 şi următoarele noi paragrafe 6.4.2 şi 6.4.3 se adaugă la sfârşitul paragrafului 6.4:

„6.4.2 Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS 11-1/3-10, la încheierea supravegherii, inspectorul trebuie să verifice dacă actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF) a fost făcută de fiecare dată când a avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF.

6.4.3 Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS IM/3-10, la încheierea supravegherii, inspectorul trebuie să verifice dacă orice suplimentare şi/sau reînnoire a materialelor utilizate pentru construcţia structurii corpului sunt documentate în lista de materiale din Dosarul de construcţie a navei.”

Anexa 7 Raportul de evaluare a stării tehnice a navei

10 Caracteristicile generale se înlocuiesc cu următorul text:

 

„Caracteristici generale

 

Numele navei:

Numărul de identificare atribuit de Administraţie/organizaţia recunoscută:

.....”

Numărul anterior de identificare atribuit de Administraţie/organizaţia recunoscută:

 

Numărul IMO:

 

Anexa 14 Cerinţe privind metodele aplicate la efectuarea măsurătorilor de grosime

11 Secţiunea 1 se înlocuieşte după cum urmează:

„1 Generalităţi

Măsurătorile de grosime cerute în contextul inspecţiilor la structura corpului navei, dacă nu sunt efectuate chiar de către organizaţia recunoscută care acţionează în numele Administraţiei, trebuie să fie efectuate sub supravegherea unui inspector al organizaţiei recunoscute. Participarea inspectorului trebuie să fie consemnată. Acest lucru se aplică măsurătorilor de grosime efectuate în timpul voiajelor.”

 

Partea B

Codul privind programul Intensificat de Inspecţii efectuate cu ocazia Inspecţiilor la vrachierele cu dublu bordaj

 

12 Paragraful 1.3.3 se înlocuieşte după cum urmează:

„1.3.3 în cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3.1 de mai sus, este izolată şi de natură localizată care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură mică într-o fâşie a punţii transversale),

inspectorul poate lua în considerare permisiunea pentru o reparaţie temporară adecvată, pentru a restabili etanşeitatea sau integritatea la apă, după evaluarea structurii din jur şi să impună o condiţie asociată sau o recomandare cu o limită de timp specifică în scopul de a se finaliza reparaţia permanent şi să se păstreze valabilitatea certificării statutare relevante.”

13 Textul de la paragraful 5.3.2.3 se înlocuieşte după cum urmează:

„.3 vehicule cu braţ hidraulic, cum ar fi platforme autoridicătoare clasice, ascensoare şi platforme mobile;”.

14 După paragraful existent 5.4 se adaugă următorul nou paragraf 5.5:

„5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă

Dacă un aparat respirator şi/sau alt echipament este folosit ca «Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă», atunci echipamentul trebuie să fie potrivit pentru configuraţia spaţiul supravegheat.”

15 Paragrafele existente 5.5 şi 5.6 se renumerotează în consecinţă.

16 în cuprins, o nouă referire la paragraful „5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă” se adaugă după referirea la paragraful 5.4 şi referirea existentă la numerele paragrafelor 5.5 şi 5.6 se renumerotează în consecinţă.

17 în paragraful renumerotat 5.6.7, referirile la numerele paragrafelor 5.5.5 şi 5.5.6 sunt înlocuite cu 5.6.5 şi 5.6.6.

18 După paragraful existent 6.1.2 se adaugă un nou paragraf 6.1.3:

„6.1.3 Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS 11-1/3-10, armatorul ar trebui să asigure actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF), de-a lungul vieţii navei, ori de câte ori a avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF. Proceduri documentate pentru actualizarea SCF ar trebui să fie incluse în Sistemul managementului siguranţei.”

19 Textul existent în paragraful 6.3 se numerotează ca paragraful 6.3.1 şi se adaugă următorul nou paragraf 6.3.2, la sfârşitul paragrafului 6.3:

„6.3.2 Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS 11-1/3-10, Dosarul de construcţie a navei (SCF), limitat la elementele care urmează să fie păstrate la bord, ar trebui să fie disponibil la bord.”

20 Textul existent în paragraful 6.4 se numerotează ca paragraful 6.4.1 şi următoarele noi paragrafe 6.4.2 şi 6.4.3 se adaugă la sfârşitul paragrafului 6.4:

„6.4.2 Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS IM/3-10, la încheierea supravegherii, inspectorul trebuie să verifice dacă actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF) a fost făcută de fiecare dată când a avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF.

6.4.3 Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS 11-1/3-10, la încheierea supravegherii, inspectorul trebuie să verifice dacă orice suplimentare şi/sau reînnoire a materialelor utilizate pentru construcţia structurii corpului sunt documentate îh lista de materiale din Dosarul de construcţie a navei.”

Anexa 7 Raportul de evaluare a stării tehnice a navei

21 Caracteristicile generale se înlocuiesc după cum urmează:

 

„Caracteristici generale

 

Numele navei:

Numărul de identificare atribuit de Administraţie/organizaţia recunoscută:

.....”

Numărul anterior de identificare atribuit de Administraţie/organizaţia recunoscută:

 

Numărul IMO:

 

Anexa 12 Cerinţe privind metodele aplicate la efectuarea măsurătorilor de grosime

22 Secţiunea 1 se înlocuieşte după cum urmează:

„1 Generalităţi

Măsurătorile de grosime cerute în contextul inspecţiilor la structura corpului navei, dacă nu sunt efectuate chiar de către organizaţia recunoscută care acţionează în numele Administraţiei, trebuie să fie efectuate sub supravegherea unui inspector al organizaţiei recunoscute. Participarea inspectorului trebuie să fie consemnată. Acest lucru se aplică măsurătorilor de grosime efectuate în timpul voiajelor.”

 

ANEXA B

Codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la petroliere

 

Partea A

Codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la petrolierele cu dublu corp

 

23 Paragraful 1.3.3 se înlocuieşte după cum urmează:

„1.3.3 în cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3.1 de mai sus, este izolată şi de natură localizată care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură mică într-o fâşie a punţii transversale), inspectorul poate lua în considerare permisiunea pentru o reparaţie temporară adecvată, pentru a restabili etanşeitatea sau integritatea la apă, după evaluarea structurii din jur şi să impună o condiţie asociată sau o recomandare cu o limită de timp specifică în scopul de a se finaliza reparaţia permanent şi să se păstreze valabilitatea certificării statutare relevante.”

24 Textul de la paragraful 2.6.1 se înlocuieşte cu următorul nou text:

„2.6.1 Cerinţele minime pentru presiunea de încercare a tancului de balast, la inspecţia de reînnoire, sunt date în 2.6.3 şi în anexa 3.

Cerinţele minime pentru încercarea tancului de marfă, la inspecţia de reînnoire, sunt date în 2.6.4 şi anexa 3.

Încercarea tancului de marfa, efectuată de echipajul navei, sub conducerea comandantului, poate fi acceptată de către inspector cu condiţia ca următoarele condiţii să fie îndeplinite:

.1 procedura de încercare a tancului a fost transmisă de către armator şi revizuită de către Administraţie sau organizaţia recunoscută, anterior ca încercarea să fie realizată;

.2 nu există nicio înregistrare de scurgere, distorsiune sau coroziune substanţială care ar afecta integritatea structurală a tancului;

.3 încercarea tancului a fost efectuată în mod satisfăcător în cadrul ferestrei speciale de inspecţie, nu mai mult de 3 luni înainte de data inspecţiei în care inspecţia de ansamblu sau de detaliu este finalizată;

.4 rezultatele satisfăcătoare ale încercărilor se înregistrează în jurnalul de bord al navei; şi

.5 starea internă şi externă a tancurilor şi asociată structurii sunt găsite satisfăcătoare de către inspector în momentul inspecţiei de ansamblu sau de detaliu.”

25 Textul de la paragraful 5.3.2.3 se înlocuieşte după cum urmează:

„.3 vehicule cu braţ hidraulic, cum ar fi platforme autoridicătoare clasice, ascensoare şi platforme mobile;”.

26 După paragraful existent 5.4 se adaugă următorul nou paragraf 5.5:

„5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă

Dacă un aparat respirator şi/sau alt echipament este folosit ca «Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă», atunci echipamentul trebuie să fie potrivit pentru configuraţia spaţiul supravegheat.”

27 Paragrafele existente 5.5 şi 5.6 se renumerotează în consecinţă.

28 în cuprins, o nouă referire la paragraful „5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă” se adaugă după referirea la paragraful 5.4 şi referirea existentă la numerele paragrafelor 5.5 şi 5.6 se renumerotează în consecinţă.

29 în paragraful renumerotat 5.6.7, referirile la numerele paragrafelor 5.5.5 şi 5.5.6 sunt înlocuite cu 5.6.5 şi 5,6.6.

30 După paragraful existent 6.1.2 se adaugă un nou paragraf 6.1.3:

„6.1.3 Pentru petrolierele care fac obiectul regulii SOLAS 11-1/3-10, armatorul ar trebui să asigure actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF), de-a lungul vieţii navei, ori de câte ori a avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF. Proceduri documentate pentru actualizarea SCF ar trebui să fie incluse în Sistemul managementului siguranţei.”

31 Textul existent în paragraful 6.3 se numerotează ca paragraful 6.3.1 şi se adaugă următorul nou paragraf 6.3.2, la sfârşitul paragrafului 6.3:

„6,3.2 Pentru petrolierele care fac obiectul regulii SOLAS 11-1/3-10, Dosarul de construcţie a navei (SCF), limitat la elementele care urmează să fie păstrate la bord, ar trebui să fie disponibil la bord.”

32 Textul existent în paragraful 6.4 se numerotează ca paragraful 6.4.1 şi următoarele noi paragrafe 6.4.2 şi 6.4.3 se adaugă la sfârşitul paragrafului 6.4:

„6,4.2 Pentru petrolierele care fac obiectul regulii SOLAS 11-1/3-10, la încheierea supravegherii, inspectorul trebuie să verifice dacă actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF) a fost făcută de fiecare dată când a avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF.

6.4.3 Pentru petrolierele care fac obiectul regulii SOLAS 11-1/3-10, la încheierea supravegherii, inspectorul trebuie Să verifice dacă orice suplimentare şi/sau reînnoire a materialelor utilizate pentru construcţia structurii corpului sunt documentate în lista de materiale din Dosarul de construcţie a navei.”

Anexa 9 Raportul de evaluare a stării tehnice a navei

33 Caracteristicile generale se înlocuiesc după cum urmează:

 

„Caracteristici generale

 

Numele navei:

Numărul de identificare atribuit de Administraţie/organizaţia recunoscută:

.....”

Numărul anterior de identificare atribuit de Administraţie/organizaţia recunoscută:

 

Numărul IMO:

 

34 Nota 3 la tabelul 2 (Modulul de rezistenţă al secţiunii transversale a corpului navei) se înlocuieşte după cum urmează:

„3 Această secţiune se aplică navelor construite înainte de 1 iulie 2002: Modulele de rezistenţă ale secţiunii transversale

a corpului navei au fost calculate pe baza măsurării grosimii elementelor structurale înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei de reînnoire SC efectuată cel mai recent după ce nava a împlinit vârsta de 10 ani, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.2.1.2 din anexa 12, şi după ce s-a constatat că acestea respectă criteriile cerute de Administraţie sau organizaţia recunoscută şi că Zact nu este mai mic decât Zmc (definit la nota 2 de mai jos) aşa cum s-a specificat în apendicele 2 din anexa 12, conform următorului tabel.

Se descriu criteriile de acceptare pentru modulele de rezistenţă minime ale corpului navei care sunt aplicabile navelor aflate în exploatare şi care sunt cerute de Administraţie sau de organizaţia recunoscută.”

Anexa 12 Criterii cu privire la rezistenţa longitudinală a corpului navei la petroliere

35 Paragraful 2.2.1.2 se înlocuieşte după cum urmează:

„.2 pentru navele construite înainte de 1 iulie 2002, modul de rezistenţă efectivă (Zact) al secţiunii transversale a corpului navei, calculat în conformitate cu cerinţele paragrafului 2.1.2.2, trebuie să respecte criteriile referitoare la modulele minime de rezistenţă pentru navele în exploatare cerute de Administraţie sau de organizaţia recunoscută, cu condiţia ca în niciun caz Zact să nu fie mai mic decât limita admisă de reducere a modulului minim de rezistenţă (Zmc) aşa cum se specifică în apendicele 2.”

 

Partea B

Codul privind programul Intensificat de Inspecţii efectuate cu ocazia Inspecţiilor la petroliere, altele decât petrolierele cu dublu corp

 

36 Paragraful 1.3.3 se înlocuieşte după cum urmează:

„1.3.3 în cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3.1 de mai sus, este izolată şi de natură localizată care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură mică într-o fâşie a punţii transversale), inspectorul poate lua în considerare permisiunea pentru o reparaţie temporară adecvată, pentru a restabili etanşeitatea sau integritatea la apă, după evaluarea structurii din jur, şi să impună o condiţie asociată sau o recomandare cu o limită de timp specifică în scopul de a se finaliza reparaţia permanent şi să se păstreze valabilitatea certificării statutare relevante.”

37 Textul de la paragraful 2.6.1 se înlocuieşte cu următorul nou text:

„2.6.1 Cerinţele minime pentru presiune de încercare a tancului de balast, la inspecţia de reînnoire, sunt date în 2.6.3 şi în anexa 3.

Cerinţele minime pentru încercarea tancului de marfă, la inspecţia de reînnoire, sunt date în 2.6.4 şi anexa 3.

Încercarea tancului de marfă, efectuată de echipajul navei, sub conducerea comandantului, poate fi acceptată de către inspector cu condiţia ca următoarele condiţii să fie îndeplinite:

.1 procedura de încercare a tancului a fost transmisă de către armator şi revizuită de către Administraţie sau organizaţia recunoscută, anterior ca încercarea să fie realizată;

.2 nu există nicio înregistrare de scurgere, distorsiune sau coroziune substanţială care ar afecta integritatea structurală a

tancului;

.3 încercarea tancului a fost efectuată în mod satisfăcător în cadrul ferestrei speciale de inspecţie, nu mai mult de 3 luni înainte de data inspecţiei în care inspecţia de ansamblu sau de detaliu este finalizată:

.4 rezultatele satisfăcătoare ale încercărilor se înregistrează în jurnalul de bord al navei; şi

.5 starea internă şi externă a tancurilor şi asociată structurii sunt găsite satisfăcătoare de către inspector în momentul inspecţiei de ansamblu sau de detaliu.”

38 Textul de la paragraful 5.3.2.3 se înlocuieşte după cum urmează:

„.3 vehicule cu braţ hidraulic, cum ar fi platforme autoridicătoare clasice, ascensoare şi platforme mobile;”.

39 După paragraful existent 5.4 se adaugă următorul nou paragraf 5.5:

„5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă

Dacă un aparat respirator şi/sau alt echipament este folosit ca «Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă», atunci echipamentul trebuie să fie potrivit pentru configuraţia spaţiul supravegheat.”

40 Paragrafele existente 5.5 şi 5.6 se renumerotează în consecinţă.

41 în cuprins, o nouă referire la paragraful „5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă” se adaugă după referirea la paragraful 5.4 şi referirea existentă la numerele paragrafelor 5.5 şi 5.6 se renumerotează în consecinţă.

42 în paragraful renumerotat 5.6.7, referirile la numerele paragrafelor 5.5,5 şi 5.5.6 sunt înlocuite cu 5.6.5 şi 5.6.6.

Anexa 9 Raportul de evaluare a stării tehnice a navei

43 Caracteristicile generale se înlocuiesc după cum urmează:

 

„Caracteristici generale

 

Numele navei:

Numărul de identificare atribuit de Administraţie/organizaţia recunoscută:

.....”

Numărul anterior de identificare atribuit de Administraţie/organizaţia recunoscută:

 

Numărul IMO:

 

44 Nota 3 la tabelul 2 (Modulul de rezistenţă al secţiunii transversale a corpului navei) se înlocuieşte după cum urmează:

„3 Această secţiune se aplică navelor construite înainte de 1 iulie 2002: Modulele de rezistenţă ale secţiunii transversale a corpului navei au fost calculate pe baza măsurării grosimii elementelor structurale înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei de reînnoire SC efectuată cel mai recent după ce nava a împlinit vârsta de 10 ani, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.2.1.2 din anexa 12, şi după ce s-a constatat că acestea respectă criteriile cerute de Administraţie sau organizaţia recunoscută şi că Zact nu este mai mic decât Zmc (definit la nota 2 de mai jos) aşa cum s-a specificat în apendicele 2 din anexa 12, conform următorului tabel.

Se descriu criteriile de acceptare pentru modulele de rezistenţă minime ale corpului navei care sunt aplicabile navelor aflate în exploatare şi care sunt cerute de Administraţie sau de organizaţia recunoscută.”

Anexa 12 Criterii cu privire la rezistenţa longitudinală a corpului navei la petroliere

45 Paragraful 2.2.1.2 se înlocuieşte după cum urmează:

.2 pentru navele construite înainte de 1 iulie 2002, modul de rezistenţă efectivă (Zact) al secţiunii transversale a corpului navei, calculat în conformitate cu cerinţele paragrafului 2.1.2.2, trebuie să respecte criteriile referitoare la modulele minime de rezistenţă pentru navele în exploatare cerute de Administraţie sau de organizaţia recunoscută, cu condiţia ca în niciun caz Zact să nu fie mai mic decât limita admisă de reducere a modulului minim de rezistenţă (Zmc) aşa cum se specifică în apendicele 2.”

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016

 

Ţinând cont de prevederile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Lista documentelor care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016” la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 25 martie 2016, se completează după cum urmează:

1. După nota nr. 3 se introduc două noi note, notele nr. 4 şi 5, cu următorul cuprins:

„4. Pentru cetăţenii români care se află în străinătate pentru a urma un tratament medical, de mai mult de 90 de zile, documentele emise ori avizate de o autoritate medicală, pe plan local, reprezintă dovada de reşedinţă în vederea exercitării dreptului la vot la alegerile parlamentare din 2016.

5. Pentru cetăţenii români cu reşedinţa pe teritoriile altor entităţi nerecunoscute ca state, documentele deţinute pe plan local reprezintă dovada de reşedinţă în vederea exercitării dreptului la vot la alegerile parlamentare din 2016.”

2. După poziţia nr. 143 se introduc 55 de noi poziţii, poziţiile nr. 144-198, şi teritoriile aflate sub jurisdicţia/ suveranitatea unor state, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Ţara

Documentele

„144.

Antigua şi Barbuda

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

145.

Barbados

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

146.

Belize

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

147.

Benin

1. carte de rezident

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

148.

Bhutan

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

149.

Brunei

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

150.

Burkina Faso

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

151.

Burundi

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

152.

Camerun

1. permis de şedere

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

153.

Ciad

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

154.

R.D. Congo

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

155.

Djibouti

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

156.

Dominica

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

157.

Ecuador

1. carte de identitate pentru străini

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

158.

Eritreea

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

159.

Fiji

1. permis de conducere şi permis de conducere temporar

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

160.

Ghana

1. viză de şedere temporară

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

161.

Grenada

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

162.

Guineea Ecuatorială

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

163.

Haiti

1. permis de şedere

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

164.

Honduras

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

165.

Insulele Cook

1. permis de conducere

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

166.

Insulele Marshall

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

167.

Insulele Solomon

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

168.

Islanda

3. permis de conducere

4. extras de cont curent din Islanda

5. document emis de autorităţile locale islandeze care conţine numărul de înregistrare la Registrul naţional din Islanda

169.

Jamaica

1. permis de conducere

2. permis de muncă

3. carte de identitate (Elector Registration Identification Card)

4. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

170.

Kiribati

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

171.

Kârgâzstan

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

172.

RPD Laos

1. permis de conducere şi permis de conducere temporar

2. viza tip I-B3_P-B3_LA-B2

3. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

173.

Liberia

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

174.

Malawi

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

175.

Maldive

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

176.

Micronezia

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

177.

RU Myanmar

1. permis de conducere

2. viză - un an

3. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

178.

Nauru

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

179.

Nepal

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

180.

Niger

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

181.

Niue

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

182.

Palau

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

183.

Samoa

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

184.

Sfântul Kitts şi Nevis

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

185.

Sfântul Vicenţiu şi Grenadine

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

186.

Sfânta Lucia

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

187.

Săo Tomé şi Principe

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

188.

Sfântul Scaun

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

189.

Sierra Leone

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

190.

Somalia

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

191.

Sudanul de Sud

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

192.

Suriname

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

193.

Tadjikistan

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

194.

Tanzania

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

195.

Tonga

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

196.

Tuvalu

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

197.

Uganda

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

198.

Vanuatu

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

Teritorii aflate sub jurisdicţia/suveranitatea următoarelor state:

 

AUSTRALIA

1.

Insula Christmas

1, documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

2.

Insulele Cocos

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

3.

Insula Norfolk

1, documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

CHINA

 

1.

Hong Kong

1. permis de şedere

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

2.

Macao

1. permis de şedere

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

DANEMARCA

1.

Insulele Feroe

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

2.

Groenlanda

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

FRANŢA - Departamente de peste mări:

1.

Guyana Franceză

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

2.

Guadelupa

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

3.

Martinica

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

4.

Mayotte

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

5.

Reunion

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

FRANŢA- Teritorii de peste mări:

1.

Polinezia Franceză

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

2.

Noua Caledonie

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

3.

Saint-Barthélemy

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

4.

Saint Martin

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

5.

Saint Pierre şi Miquelon

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

6.

Wallis şi Futuna

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

OLANDA

 

1.

Aruba

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale/de autorităţile olandeze

 

2.

Curaçao

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale/de autorităţile olandeze

 

3.

Sint Maarten

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale/de autorităţile olandeze

 

NOUAZEELANDĂ

 

1.

Tokelau

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

MAREA BRITANIE - Teritorii de peste mări:

 

1.

Anguilla

1. ştampilă/permis care atestă reşedinţa

2. ştampilă/permis de muncă

3. certificat de apartenenţă

4. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

2.

Bermuda

1. permis de şedere

2. certificate de rezident permanent

3. permis de muncă

4. permisiune de intrare

5. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

3.

Insulele Virgine

1. permis de muncă

2. certificat de reşedinţă

3. permis de intrare

4. certificat eliberat unei persoane care aparţine Insulelor Virgine

5. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

4.

Insulele Cayman

1. permis de muncă

2. certificate de rezidenţă

3. viză de student

4. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

5.

Insulele Falkfand

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

6.

Gibraltar

1. permis de şedere

2. orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuieşte în Gibraltar, contract de muncă, contract de închiriere

3. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

7.

Montserrat

1. permis de şedere

2. permis de muncă

3. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

8.

Insulele Pitcairn

1. viză de lungă şedere

2. permis de şedere

3. autorizaţie de muncă

4. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

 

 

9.

Insulele Georgia de Sud şi Sandwich de Sud

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

10.

Insulele Turks şi Caicos

1. certificat emis de Turks şi Caicos şi Caicos Islander

2. permis de şedere

3. certificat de rezident permanent

4. permis de muncă

5. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

11.

Teritoriul Antarctic Britanic

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

MAREA BRITANIE - Dependenţele Coroanei britanice

1.

Guernsey

1. orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuieşte în Guernsey, contract de muncă, contract de închiriere

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

2.

Insula Man

1. permis de muncă

2. orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuieşte în Insula Man, contract de închiriere

3. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

3.

Jersey

1. orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuieşte în Insula Jersey, contract de închiriere

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

SUA

1.

Guam

1. permis de conducere

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

2.

Insulele Mariane de Nord

1. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

3.

Insulele Virgine

1. permis de conducere

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

4.

Puerto Rico

1. permis de conducere

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale

5.

Samoa Americană

1. permis de conducere

2. documente de reşedinţă emise de către autorităţile locale”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2016.

Nr. 2.147.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită

 

În temeiul prevederilor art. 220 alin. (21) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 132 alin. (1) şi alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 din 30 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Înscrisurile emise în materie penală de către instanţele de judecată sau de către alte organe competente potrivit legii, privind ducerea la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a măsurilor asigurătorii sau, după caz, de ridicare a acestora;”.

2. La articolul 1, punctul 4 se abrogă.

3. La articolul 1, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere sau alte sume, dispuse, dar neindividualizate, prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, inclusiv cele prin care se stabileşte cuantumul cheltuielilor de executare silită, cele prin care se stabileşte suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite cu urmărirea bunului, precum şi deciziile de atragere a răspunderii solidare emise conform legii în scopul recuperării creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală.”

4. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) La nivelul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale, Serviciul executări silite cazuri speciale regional este structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale prevăzute la art. 1, cu excepţia comunicării somaţiilor şi înfiinţării popririlor bancare, care se realizează de către organele fiscale centrale competente care administrează creanţele bugetare.”

5. La articolul 2, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) Serviciul executări silite cazuri speciale regional emite şi comunică contribuabililor, potrivit legii, titlurile executorii prin care se stabilesc sumele prevăzute la art. 1 pct. 5, cu excepţia celor în care sunt individualizate obligaţii fiscale accesorii

6. La articolul 2, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(14) Organul fiscal central competent în administrarea contribuabililor transmite zilnic către Serviciul executări silite cazuri speciale regional, în a căror rază teritorială se află, în vederea continuării sau încetării modalităţilor de executare silită, un raport care cuprinde informaţii cu privire la:

a) comunicarea somaţiei către contribuabil;

b) înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

c) calculul obligaţiilor fiscale accesorii;

d) stingerea efectuată asupra creanţelor bugetare.”

7. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale prevăzute la art. 1 este Serviciul de executare silită 1-2, în situaţia în care prin hotărârea judecătorească pronunţată în materie penală s-a stabilit plata unor sume de bani ori, după caz, aplicarea de măsuri asigurătorii pentru un contribuabil aflat în administrarea acestei direcţii.”

8. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Direcţia generală executări silite cazuri speciale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală coordonează şi monitorizează activitatea desfăşurată de structura prevăzută la alin. (2),”

9. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - În aplicarea prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de atragere a răspunderii solidare în cazurile speciale, cu excepţia cazurilor speciale care intră în competenţa structurii prevăzute la art. 2 alin. (2), se realizează la nivelul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale, iar decizia de atragere a răspunderii solidare se aprobă de directorul general al Direcţiei generale executări silite cazuri speciale.”

10. Articolul 3 se abrogă.

11. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Până la data de 12 decembrie 2016, Direcţia generală executări silite cazuri speciale, prin serviciile executări silite cazuri speciale regionale, va prelua dosarele de executare silită în cazurile speciale prevăzute la art. 1 de la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pe bază de proces-verbal de predare-primire a dosarelor de executare silită în cazurile speciale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

12. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - Procesul-verbal prevăzut la art. 5 se elaborează în baza notelor de constatare individuale întocmite de Serviciul executări silite cazuri speciale regional pentru fiecare dosar de executare silită. Modelul notei de constatare este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

13. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Procedura de executare silită asupra bunurilor proprietate a debitorilor, aflată în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se continuă de către structurile prevăzute la art. 2 alin. (1), actele emise rămânând valabile.”

14. După articolul 8 se introduc două anexe, anexele nr. 1 şi 2, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 3.418.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3 744/2015)

 

Proces-verbal de predare-primire a dosarelor de executare silită în cazurile speciale

 

Nr. crt.

Dosar instanţă Nr./data

Dosar executare silită Nr./data

Notă de constatare Nr./data

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predător,

Primitor,

 

Direcţia generală executări silite cazuri speciale

Direcţia generală regională a finanţelor publice

Direcţia operativă executări silite

Conducătorul unităţii,

Conducătorul organului de executare,

...................................................

 

Director general/Director executiv colectare,

Şef serviciu

...................................................

...................................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.744/2015)

 

Notă de constatare individuală

Nr. .............. data ...................

 

Nr. crt.

Denumire

Nr./data document

Suma

Nr./data confirmării primirii

1.

Dosar instanţă

 

 

 

2.

Denumire debitor

 

 

 

3.

Dosar de executare silită

 

 

 

4.

Titlu executoriu

 

 

 

5.

Somaţie

 

 

 

6.

Poprire bancară

 

 

 

7.

Poprire terţ

 

 

 

8.

Sechestru imobil

 

 

 

9.

Sechestru mobil

 

 

 

10.

Evaluare bun

 

 

 

11.

Valorificare - licitaţie

 

 

 

12.

Valorificare - alte modalităţi

 

 

 

13.

Adjudecare

 

 

 

14.

Insolvabilitate - cu bunuri

 

 

 

15.

Insolvabilitate - fără bunuri

 

 

 

16.

Angajarea răspunderii solidare

 

 

 

17.

Alte menţiuni

 

 

 

 

Direcţia generală executări silite cazuri speciale

Direcţia operativă executări silite

Serviciul executări silite cazuri speciale

Executor fiscal,

...................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.