MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 777/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 777         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 4 octombrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

650. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

873. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiei/ uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 

1.154. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

1.160. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş

 

1.161. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

 

1.162. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

1.166. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

786. - Ordin privind stabilirea modalităţii de clarificare a neconcordanţelor dintre evidenţele caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reprezentând drepturi constatate de încasat din contribuţii la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 11 lit. f) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Paul Gheorghiu

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Birtalan Jozsef

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu Dănuţ Vlad,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Valentin Marian Ionescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016.

Nr. 650.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 

Având în vedere prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

- art. 3 alin. (1) lit. E pct. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă înfiinţarea Comisiei de examinare a documentaţiei în vederea acordării avizului pentru conformitatea Statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, compusă din patru persoane: preşedinte, doi membri permanenţi şi un membru supleant, numită prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de avizare în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă modelul de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicata, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 585/2014 privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 6 mai 2014.

Art. 6. - Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 9 august 2016.

Nr. 873.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ DE AVIZARE

în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 

Art. 1. - Comisia de examinare a documentaţiei în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, denumită în continuare Comisia, se organizează şi funcţionează în cadrul Biroului RO Hub şi Cooperaţie din cadrul Direcţiei de antreprenoriat şi programe pentru IMM a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Art. 2. - (1) în vederea acordării avizului, asociaţiile/uniunile cooperatiste, prin reprezentanţii lor, vor depune la Secretariatul Comisiei o cerere de acordare a avizului ce se înregistrează într-un registru special, însoţită de următoarele documente:

a) statutul asociaţiei sau al uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în copie şi în original;

b) actul constitutiv al asociaţiei sau al uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în copie şi în original;

c) actul doveditor al sediului prevăzut în statut, în copie certificată de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, în conformitate cu art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, republicată;

d) declaraţia pe propria răspundere privind existenţa patrimoniului iniţial prevăzut în statut;

e) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 103 din Legea nr. 1/2005, republicată, în cazul uniunilor cooperatiste.

(2) Cererea de eliberare a avizului, precum şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) vor fi semnate de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, în conformitate cu art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, republicată.

(3) Documentele prezentate în original vor fi restituite, sub semnătură, membrului asociat împuternicit să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, după certificarea documentelor depuse în copie şi verificarea identităţii acestuia.

Art. 3.- În urma analizei documentaţiei menţionate la art. 2, Comisia va proceda după cum urmează:

a) va emite avizul, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentaţiei aferente, în cazul respectării de către solicitant a prevederilor Legii nr. 1/2005, republicată;

b) va solicita completarea documentaţiei prevăzute la art. 2 în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care documentaţia nu este completă. În acest caz, termenul de 30 de zile prevăzut la lit. a) se va calcula de la data depunerii la Secretariatul Comisiei a ultimului document solicitat;

c) va întocmi scrisoarea de refuz al avizului de conformitate a statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste, în cazul în care acesta nu corespunde prevederilor Legii nr. 1/2005, republicată.

Art. 4. - Avizul sau scrisoarea de refuz, după caz, se semnează de către secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, iar adresa pentru completarea documentaţiei se semnează de către directorul Direcţiei de antreprenoriat şi programe pentru IMM.

Art. 5. - În scopul obţinerii avizului pentru orice modificare/completare ulterioară a statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste sunt necesare:

a) cererea de eliberare a avizului din partea membrului asociat împuternicit prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/completare a statutului;

b) hotărârea adunării generale/congresului, după caz, de modificare/completare a statutului, în original;

c) actul de identitate al persoanei împuternicite prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii cooperatiste să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/ completare a statutului.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

AVIZ

pentru conformitatea Statutului ................................ 1) cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 

Având în vedere Cererea înregistrată la Secretariatul Comisiei de examinare a documentaţiei în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, [Comisia] din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri cu nr. .........../........... 2) în registrul special, prin care se solicită acordarea avizului pentru conformitatea statutului cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, în urma raportului Comisiei,

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri avizează favorabil Statutul .......................... 1), cu următoarele date de identificare: .......................... 3).

S-a eliberat prezentul aviz în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri îşi rezervă dreptul de a retrage prezentul aviz pentru următoarele motive:

1. când scopul asociaţiei sau uniunii cooperatiste a devenit ilicit sau contrar ordinii publice;

2. când atingerea scopului asociaţiei sau uniunii cooperatiste se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

3. când se urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit asociaţia sau uniunea cooperatistă;

4. când se constată modificări/completări ale statutului fără avizul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

....................................4)

Secretar de stat

L.S.

 

Nr. ...........................

Data eliberării: anul ........... luna ....................... ziua ...........

 

 


1) Denumirea asociaţiei sau uniunii cooperatiste.

2) Numărul şi data de înregistrare a cererii la Secretariatul Comisiei.

3) Datele de identificare ale asociaţiei sau uniunii cooperatiste.

4) Prenumele şi numele secretarului de stat din Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi semnătura.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin,

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 septembrie 2016.

Nr. 1.154.


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrala în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Ciceu-Giurgeşti

Bistriţa-Năsăud

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2

Matei

Bistriţa-Năsăud

1, 2

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-5*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 septembrie 2016.

Nr. 1.160.


*) Anexele nr. 2-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Peciu Nou

Timiş

1

2

Pesac

Timiş

1

3

Satchinez

Timiş

1, 2

4

Sânmihaiu Român

Timiş

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-31*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-31 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 septembrie 2016.

Nr. 1.161.


*) Anexele nr. 2-31 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Beuca

Teleorman

1

2

Bragadiru

Teleorman

1, 2

3

Călineşti

Teleorman

1

4

Ciolăneşti

Teleorman

1

5

Dracea

Teleorman

1

6

Izvoarele

Teleorman

1

7

Lunca

Teleorman

1

8

Măldăeni

Teleorman

1

9

Mereni

Teleorman

1

10

Moşteni

Teleorman

1

11

Piatra

Teleorman

1

12

Purani

Teleorman

1

13

Rădoieşti

Teleorman

1

14

Răsmireşti

Teleorman

1

15

Roşiorii de Vede

Teleorman

1, 2

16

Săceni

Teleorman

1

17

Scrioaştea

Teleorman

1, 2

18

Siliştea

Teleorman

1

19

Siliştea Gumeşti

Teleorman

1

20

Sârbeni

Teleorman

1

21

Smârdioasa

Teleorman

1

22

Suhaia

Teleorman

1

23

Storobăneasa

Teleorman

1, 2

24

Talpa

Teleorman

1

25

Tătărăştii de Jos

Teleorman

1

26

Troianul

Teleorman

1

27

Videle

Teleorman

1

28

Viişoara

Teleorman

1, 2

29

Zimnicea

Teleorman

1, 2

30

Zâmbreasca

Teleorman

1, 2

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-16*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 septembrie 2016.

Nr. 1.162.


*) Anexele nr. 2-16 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a Imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Băuţar

Caraş-Severin

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9

2

Brebu

Caraş-Severin

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3

Brebu Nou

Caraş-Severin

12

4

Cornereva

Caraş-Severin

1, 2

5

Fârliug

Caraş-Severin

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. 12

6

Iablaniţa

Caraş-Severin

1

7

Lăpuşnicel

Caraş-Severin

1, 2

8

Marga

Caraş-Severin

1, 2

9

Naidăş

Caraş-Severin

1, 2

10

Oraviţa

Caraş-Severin

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

11

Răcăşdia

Caraş-Severin

1, 2, 3

12

Sacu

Caraş-Severin

1, 2, 3

13

Sicheviţa

Caraş-Severin

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

14

Teregova

Caraş-Severin

1, 2

15

Zăvoi

Caraş-Severin

1, 2, 3

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi fucţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin,

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 septembrie 2016.

Nr. 1.166.


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Frecăţei

Tulcea

7, 8, 21, 31, 33

2

Jurilovca

Tulcea

4, 19

 

ANEXA Nr. 2

 

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind stabilirea modalităţii de clarificare a neconcordanţelor dintre evidenţele caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reprezentând drepturi constatate de încasat din contribuţii la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere art. 220 alin. (3), art. 265 alin. (2) şi art. 280 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 18 pct. 2 şi 4 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 106/2012, cu modificările ulterioare, Referatul de aprobare al Direcţiei financiar, contabilitate nr. FC/624 din 14 iulie 2016,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea stabilirii modalităţii de clarificare a neconcordanţelor dintre evidenţele caselor de asigurări de Sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şt unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reprezentând drepturi constatate de încasat din contribuţii la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti vor efectua punctaje cu unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 2. - Pentru îndeplinirea atribuţiei prevăzute la art. 1, casele de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti vor avea în vedere următoarele activităţi:

a) efectuarea cu structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de punctaje pentru stabilirea cu exactitate a drepturilor constatate de încasat din contribuţii la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, înregistrate în evidenţa contabilă a caselor de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti şi cele înregistrate de structurile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, astfel încât evidenţa contabilă a caselor de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti să reflecte situaţia acestor drepturi constatate de încasat;

b) clarificarea situaţiei veniturilor din drepturile constatate de încasat, structurarea în funcţie de vechime astfel încât acestea să fie raportate real şi exact în contul de execuţie, identificarea situaţiilor în care drepturile de încasat s-au prescris şi luarea măsurilor legale în consecinţă, după caz.

Art. 3. - Situaţiile financiare trimestriale şi anuale depuse la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor cuprinde în anexă o copie a comunicării făcute de structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu soldurile drepturilor constatate de încasat la sfârşitul perioadei de raportare.

Art. 4. - Structurile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 786.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.