MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 780/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 780         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.042. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 28 iunie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2016.

Nr. 5.042.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, acreditate începând cu anul şcolar 2016-2017

 

Judeţul Alba

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de Învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dala

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Apulum”

12/06.06.2016

-

Municipiul Alba Iulia,

str. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 2,

tel./fax:0258/834102

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor stilist

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic

12/06.06.2016

-

Comuna Jidvei,

Str. Perilor nr. 19.

tel./fax:0258/881124

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician horticol

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Bihor

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

i

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”

10/23.05 2016

-

Municipiul Oradea,

str. Menumorut nr. 33,

tel./fax. 0359/405617

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Tehnician devize şi măsurători în construcţii

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Braşov

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel,/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu”

10/23.05.2016

-

Municipiul Braşov,

Str. Lungă nr. 198,

tel./fax: 0368440229

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în hotelărie

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Buzău

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel,/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu”

10/23.05.2016

-

Municipiul Buzău,

Str. D. Filipescu nr. 6,

tel./fax: 0238723727, 0238723728

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Mecanică

-

Operator la maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecvenţă/zi

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

-

Sudor

Română

Cu frecvenţă/zi

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electric

Tehnician metrolog

Română

Cu frecvenţă/zi şi seral

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Tehnician tehnolog mecanic

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

Şcoală de maiştri/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

-

Maistru mecanic

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

2

Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”

12/06 06 2016

-

Municipiul Râmnicu Sărat,

Str. Liliacului nr. 15,

tel./fax: 0238/561767

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Sportiv

(filiera vocaţională)

-

Instructor sportiv

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Cluj

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic „Gelu Voievod”

12/07.06 2016

-

Comuna Gilău,

Str. Principală nr. 721,

tel./fax: 0264/371106

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Real

(filieră teoretică)

-

Ştiinţe ale naturii

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”

12/07.06.2016

-

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. Al. Vaida Voevod nr. 57,

tel.: 0264/414673

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă/zi

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Agricultură

 

Tehnician cadastru funciar topograf

Română

Cu frecvenţă/zi

3

Colegiul Tehnic Energetic

12/07.06.2016

-

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. Pascaly nr. 2-4,

tel.: 0264/449521

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Electronica şi automatizări

-

Tehnician electronist echipamente de automatizare

Română

Cu frecvenţă/zi

4

Liceul Teologic Baptist „Emanuel”

10/23.05.2016

-

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. 11 Octombrie nr. 3,

tel.: 0264/433582

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Umanist

(filieră teoretică)

-

Ştiinţe sociale

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Constanţa

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros”

11/30.05.2018

-

Municipiul Constanţa,

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 55,

tel./fax: 0341/173232/0341/173233

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Turism şi alimentaţie

-

Tehnician nutriţionist

Română

Cu frecvenţă/zi

Estetica şi igiena corpului

-

Cosmetician

Română

Cu frecvenţă/zi

omenesc

(învăţământ special)

-

Tehnician maseur

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca”

9/16.05.2016

-

Municipiul Constanţa,

Str. Vifor Haiducu nr. 34,

Str. Mihu Copilu nr. 1,

tel./fax: 0241/558754, 0241/581906

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Sportiv

(filieră vocaţională)

-

Instructor sportiv

Română

Cu frecvenţă/zi

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Transport uri

-

Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale

Română

Cu frecvenţă/zi

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Informatică

-

Tehnician  echipamente periferice şi birotică

Română

Cu frecvenţă/zi

Şcoală de maiştri/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Maistru mecanic

Română

Cu frecvenţă/zi şi seral

3

Colegiul Tehnic „Pontica”

11/30.05.2016

-

Municipiul Constanţa,

bd. I.C. Brătianu nr. 248,

tel./fax; 0341/402205, 0341/402206

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă/zi

4

Liceul Tehnologic

11/30.05.2016

-

Comuna Cogealac,

Str. Liceului nr. 36,

tel./fax: 0241/769037

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului 918/2013)

Industrie alimentară

-

Brutar – patiser - preparator produse făinoase

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Dolj

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de Învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei Juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic Auto

10/23.05.2016

-

Municipiul Craiova,

bd. Decebal nr. 105,

tel : 0251/436733

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecvenţă/zi

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Transporturi

-

Agent de gestiune în transporturi

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Mecanică

-

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Şcoala Profesională

11/30.05.2016

-

Comuna Valea Standului,

Str. Arh. Cezar Lăzărescu

Liceal/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Mecanic auto

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Galaţi

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei Juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic „Dunărea”

9/16.05.2016

-

Municipiul Galaţi,

Str. Oltului nr. 24, micro 17,

tel./fax: 0236/321731

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013

Umanist

(filieră teoretică)

-

Ştiinţe sociale

Română

Cu frecvenţă/zi şi frecvenţă redusă

2

Liceul Tehnologic „Costache Conachi”

12/07.06.2016

-

Comuna Pechea,

Str. Galaţi nr. 254,

tel./fax: 0236/823504

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă/zi

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician proiectant CAD

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Liceul Tehnologic

nr. 1

12/06.06.2016

-

Comuna Cudalbi,

tel./fax: 0236/862509

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agricultura ecologică

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă/zi

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Agricultură

-

Tehnician cadastru funciar - topograf

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

-

Tehnician protecţia plantelor

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

4

Liceul Tehnologic „Tudor

Vladimirescu”

12/06.06.2016

-

Comuna Tudor Vladimirescu,

Str. Mircea cel Bătrân nr. 2464,

tel./fax: 0236/828621

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

 

Cu frecvenţă/zi

 

 

 

5

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”

13/13.06.2016

-

Municipiul Galaţi,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25,

tel./fax: 0236/463740

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Comerţ

-

Asistent manager

Română

Cu frecvenţă/zi

Resurse naturale şi protecţia mediului

-

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă/zi

Electronica şi automatizări

-

Tehnician aparate

electromedicale

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Gorj

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel,/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul „Gheorghe „Tătărescu”

12/06 06.2016

-

Oraşul Rovinari,

Str. Jiului nr. 1,

tel. 0253/371323

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecvenţă/zi

Protecţia mediului

-

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă/zi

Electric

-

Maistru

electromecanic aparate de măsură şi automatizări

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Ialomiţa

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Al. 1. Cuza”

11/30.05.2016

-

Municipiul Slobozia,

Str. Lacului nr. 10,

tel. 0243/232823

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Sudor

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic „Arata Teodorescu”

11/30.05.2016

-

Comuna Griviţa,

Str. 6 nr. 29,

tel. 0243/243433

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Turism şi alimentaţie

-

Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie

Română

Cu frecvenţă/zi

Agricultură

-

Agricultor culturi de câmp

3

Şcoala Profesională

11/30.05.2016

-

Comuna Reviga,

Str. Scolii nr. 13,

tel. 0243/246242

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Agricultură

-

Agricultor culturi de câmp

 

Cu frecvenţă/zi

Mecanică

Mecanic agricol

 

Cu frecvenţă/zi

4

Liceul Tehnologic

11/30.05.2016

-

Comuna Borduşani,

Str. Primăverii nr. 47,

tel. 0243/311607

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Agricultură

-

Agricultor culturi de câmp

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Iaşi

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic

12/06.06.2016

-

Comuna Făntânele,

tel./fax: 0232413720

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013))

Agricultură

-

Agricultor culturi de câmp

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Maramureş

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Colegiul Economic „Pintea Viteazul”

12/07.06.2016

-

Oraşul Cavnic,

Str. 1 Mai nr. 15,

tel./fax: 0262/295018

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în hotelărie

Română

Cu frecvenţă/zi

Organizator banqueting

2

Liceul Teoretic „Emil Racoviţâ”

10/21.05.2016

-

Municipiul Baia Mare,

Bd. Republicii nr. 8,

tel.: 0262/250309

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician În turism

Română

Cu frecvenţă/zi

3

Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”

10/23.05.2016

-

Municipiul Baia Mare.

str. Gheorghe Şincai nr. 25,

tel.: 0262/211245, 0262/215664

Gimnazial

-

-

-

Română

Cu frecvenţă/zi

4

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

10/23.05.2016

-

Oraşul Târgu Lăpuş,

Piaţa Eroilor nr. 31.

tel.: 0262/384462

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Zidar-pietrar-tencuitor

Română

Cu frecvenţă/zi

5

Liceul Tehnologic „Traian Vuia”

10/23.05.2016

-

Oraşul Tăuţii Măgherăuş,

Str. 1 nr. 229,

tel.: 0262/293004

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului

nr. 918/2013

Tehnic

Electric

Tehnician electrotehnist

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Mureş

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma da învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Electromureş”

10/23.05.2016

-

Municipiul Târgu Mureş,

Str. Livezeni nr. 5,

tel./fax: 0365/730969

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013

Tehnic

Electric

Tehnician în instalaţii electrice

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu”

10/23.05.2016

-

Municipiul Târgu Mureş,

Str. Gh. Marinescu nr. 62,

tel./fax: 0265/15011/0365/730990

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Producţie media

Tehnician operator procesare text/imagine

Română şi maghiară

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Prahova

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Şcoala Primară  „Căsuţa cu Poveşti”

10/21.05.2016

-

Municipiul Ploieşti,

Str. Petre Negulescu nr. 14,

tel. 0724/493257

Preşcolar

-

-

-

Română

PN şi PP

 

Judeţul Satu Mare

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade”

10/21.05.2016

-

Municipiul Satu Mare,

Str. Crizantemei nr. 3,

tel.: 0261/716213

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Industrie alimentară

-

Tehnician controlul calităţii produselor alimentare

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Suceava

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”

11/30.05.2016

-

Municipiul Suceava, Calea Unirii nr. 49,

tel.: 0230/516752, fax: 0230/516753

ctalicuza@yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Transporturi

-

Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescuu

4/11.04.2016

-

Municipiul Suceava,

Str. Curtea Domnească nr. 58,

tel./fax: 0230/520990

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Artistic

(filieră vocaţională)

-

Conservare - restaurare bunuri culturale (calificarea profesională tehnician în tehnici de conservare - restaurare)

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Tulcea

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARAGIP de evaluare/data

Denumirea persoanei Juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Simion Leonescu”

11/30.05.2016

-

Comuna Luncaviţa,

Str. Drumul Teilor nr. 83,

tel./fax: 240/541296

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agroturism

Română

Cu frecvenţă/zi

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.