MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 783/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 783         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 octombrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 454 din 28 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

709. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

710. - Hotărâre pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan

 

720. - Hotărâre privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.027. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.979/2016

 

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 454

din 28 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Igor Tanaşciuc în Dosarul nr. 5.358/3/2015/a7 (număr în format vechi 2,623/2015) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.310D/2015.

2. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei, asistat de avocatul Igor Onuţa, cu împuternicire avocaţială la dosar.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, reiterând argumentele invocate în faţa Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală. Astfel, susţine că dispoziţiile art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la dreptul la un proces echitabil, ale art. 22 privind dreptul la integritate fizică şi psihică, ale art. 23 referitor la libertatea individuală, ale art. 25 privind libera circulaţie, ale art. 26 referitor la viaţa intimă, familială şi privată, ale art. 41 privind dreptul la muncă şi ale art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, deoarece legiuitorul nu a stabilit o durată maximă a măsurii arestării preventive în procedura camerei preliminare, aşa cum a prevăzut pentru faza de urmărire penală - 180 de zile, potrivit art. 236 alin. (4) din Codul de procedură penală -, respectiv pentru faza judecăţii în primă instanţă - 5 ani, conform art. 239 alin. (1) din Codul de procedură penală. Mai arată că autorul excepţiei a fost arestat preventiv timp de 16 luni în cursul procedurii de cameră preliminară, fără a se comunica rechizitoriile celorlalţi inculpaţi, măsura arestării preventive fiind, în cele din urmă, înlocuită cu cea a arestului la domiciliu. În ceea ce priveşte consecinţele unei eventuale admiteri a excepţiei de neconstituţionalitate, consideră că cea mai drastică dintre acestea o reprezintă constatarea neconstituţionalităţii măsurii arestării preventive în procedura de cameră preliminară.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 217 din 12 aprilie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea (fin 22 iulie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 5.358/3/2015/a7 (număr în format vechi 2.623/2015), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Igor Tanaşciuc cu ocazia soluţionării contestaţiei formulate împotriva unei încheieri prin care judecătorul de cameră preliminară a verificat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpat în cursul urmăririi penale, menţinând măsura.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă că dispoziţiile art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală încalcă prevederile constituţionale privind dreptul la un proces echitabil, dreptul la integritate fizică şi psihică, libertatea individuală, libera circulaţie, viaţa intimă, familială şi privată, dreptul la muncă şi condiţiile referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, întrucât legiuitorul nu a stabilit o durată maximă a măsurii arestării preventive în procedura camerei preliminare, aşa cum se prevede pentru faza urmăririi penale [180 de zile, potrivit art. 236 alin. (4) din Codul de procedură penală], respectiv pentru faza judecăţii în primă instanţă [5 ani, conform art. 239 alin. (1) din Codul de procedură penală]. Consideră că, în noua concepţie a reglementării procesual penale, camera preliminară constituie una dintre fazele procesului penal, fiind autonomă faţă de faza judecăţii, aşa cum se arată şi în doctrină, care precizează că, potrivit noului Cod de procedură penală, procesul penal este constituit din patru faze, şi anume urmărirea penală, camera preliminară, judecata şi punerea în executare a hotărârilor. Partea specială a Codului de procedură penală rezervă camerei preliminare un titlu distinct, şi anume titlul II, în condiţiile în care titlul I reglementează urmărirea penală, la r titlul III - judecata, ceea ce reflectă viziunea legiuitorului asupra structurii cvadripartite a procesului penal. Procedura în camera preliminară are un obiect specific, care, potrivit art. 342 din Codul de procedură penală, constă în verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Conform art. 343 din Codul de procedură penală, durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă, însă termenul de 60 de zile este unul de recomandare, a cărui nerespectare nu determină, de regulă, consecinţe procesuale. Prin urmare, această procedură filtru poate depăşi termenul de 60 de zile, durata ei devenind nedeterminată. Astfel, se creează premisele ca, în lipsa unei durate maxime a măsurii arestării preventive în procedura camerei preliminare, inculpaţii faţă de care s-a dispus menţinerea arestării preventive după trimiterea în judecată să fie supuşi celei mai drastice măsuri privative de libertate sine die, chiar dacă legalitatea şi temeinicia măsurii preventive sunt verificate la intervale de cel mult 30 de zile, în condiţiile art. 207 din Codul de procedură penală. Totodată, deşi redactarea art. 23 din Constituţie a avut în vedere vechea reglementare procesual penală, analiza măsurii arestării preventive în procedura de cameră preliminară trebuie făcută prin prisma standardelor constituţionale în materie, în scopul menţinerii duratei acesteia în limitele rezonabilului. Invocă, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 361 din 7 mai 2015. De asemenea, arată că, prin Hotărârea din 28 martie 2000, pronunţată în Cauza Baranowski împotriva Poloniei (paragraful 56), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că practica prin care, datorită unei lacune legislative, o persoană este deţinută pentru o perioadă nedeterminată este în contradicţie cu principiul securităţii raporturilor juridice.

7. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Astfel, arată că autorul excepţiei tinde la legalizarea unei interpretări cu privire la includerea sau nu a procedurii de cameră preliminară în termenul generic de Judecat㔠a cauzei şi la completarea dispoziţiilor de lege criticate prin instituirea unei durate maxime a arestării preventive pentru faza camerei preliminare. Asemenea solicitări nu intră însă în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifică sau completa prevederile supuse controlului. Invocă, în acest sens, deciziile Curţii Constituţionale nr. 397 din 28 mai 2015 şi nr. 490 din 25 septembrie 2014.

8. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală este inadmisibilă şi, în subsidiar, neîntemeiată. Astfel, arată că autorul excepţiei nu critică textele menţionate pentru ceea ce conţin acestea, ci pentru ceea ce nu conţin - şi anume durata maximă a arestării preventive în procedura de cameră preliminară -, solicitând, practic, o completare a dispoziţiilor art. 207 din Codul de procedură penală, în subsidiar, apreciază că excepţia este neîntemeiată, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

10. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală sunt constituţionale. Arată că procedura în camera preliminară reprezintă o fază preliminară judecăţii, care are ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei actului de trimitere în judecată, precum şi a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Or, durata acestei proceduri este limitată de art. 343 din Codul de procedură penală la cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă. Ulterior, în cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestării preventive a inculpatului este limitată, potrivit art. 239 din Codul de procedură penală, la un termen rezonabil care nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face obiectul sesizării instanţei de judecată, iar, în toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani. În plus, libertatea individuală, libera circulaţie, viaţa intimă, familială şi privată, precum şi dreptul la muncă, consacrate constituţional prin art. 23, art. 25, art. 26 şi, respectiv, art. 41, nu fac parte din categoria drepturilor absolute, putând fi supuse unor limitări rezonabile printr-o reglementare etatică. Totodată, apreciază că, în speţă, se pune în discuţie modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor de lege criticate, ceea ce nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, aplicarea şt interpretarea legii excedând competenţei Curţii Constituţionale.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2j, ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală. Alin. (6) al art./207 din Codul de procedură penală a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iunie 2015, iar alin. (7) al art. 207 din Codul de procedură penală a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 15 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 75/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 29 aprilie 2016. Ulterior sesizării Curţii, art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală a fost modificat prin Legea nr. 75/2016, mai sus citată. Având în vedere însă că în cauză a produs efecte norma de procedură prevăzută de art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală în forma în vigoare la data sesizării Curţii, aceasta se va pronunţa asupra dispoziţiilor art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală în redactarea anterioară modificării acestor dispoziţii prin Legea nr. 75(2016. Prin urmare, dispoziţiile de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 207: „(1) Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului faţă de care s-a dispus o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa competentă, cu cei puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.

(2) în termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.

(3) Dispoziţiile art. 235 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.

(4) Când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menţinerea măsurii preventive faţă de inculpat.

(5) Când constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia şi punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

(6) în tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu, verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri. Dispoziţiile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

(7) Judecătorul de cameră preliminară. În cursul procedurii de cameră preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, carejustifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

- Art. 348: „(1) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la  luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.

(2) în cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207”

14. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 21 referitor la dreptul la un proces echitabil, ale art. 22 privind dreptul la integritate fizică şi psihică, ale art. 23 referitor la libertatea individuală, ale art. 25 privind libera circulaţie, ale art. 26 referitor la viaţa intimă, familială şi privată, ale art. 41 privind dreptul la muncă şi ale art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 207 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la prevederile art. 23, art. 25, art. 26 şi ale art. 41 din Constituţie, invocate şi în prezenta cauză, şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 217 din 12 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 iunie 2016, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 şi a reţinut că instituţia camerei preliminare a fost concepută, în accepţiunea legiuitorului, „ca o instituţie nouă şi inovatoare” care are că scop „înlăturarea duratei excesive a procedurilor în faza de judecată”, fiind, în acelaşi timp, un remediu procesual menit „să răspundă exigenţelor de legalitate, celeritate şi echitate a procesului penal” (Expunerea de motive la Proiectul de lege privind Codul de procedură penală - PL-x nr. 412/2009). În prezent, instituţia camerei preliminare este reglementată în cuprinsul Codului de procedura penală la art. 342-348, unde se găsesc elementele referitoare la obiectul şi durata, măsurile premergătoare, procedura, soluţiile ce pot fi pronunţate şi contestaţia împotriva acestor soluţii. Astfel, prin prisma atribuţiilor procesuale încredinţate judecătorului de cameră preliminară, în contextul separării funcţiilor judiciare potrivit textului de lege menţionat anterior, Curtea a tras concluzia că acestuia îl revine funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată şi că, în concepţia legiuitorului, această nouă instituţie procesuală nu aparţine nici urmăririi penale, nici judecăţii, fiind echivalentă unei noi faze a procesului penal. Totuşi, din reglementarea atribuţiilor pe care funcţia exercitată de judecătorul de cameră preliminară le presupune, Curtea a observat că activitatea acestuia nu priveşte fondul cauzei, actul procesual exercitat de către acesta neantamând şi nedispunând, în sens pozitiv sau negativ, cu privire la elementele esenţiale ale raportului de conflict: faptă, persoană şi vinovăţie. Astfel, potrivit prevederilor art. 342 din Codul de procedură penală, competenţa judecătorului de cameră preliminară constă în verificarea] după trimiterea în judecată, a competenţei şi legalităţii sesizării instanţei, în verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală; totodată, Curtea a constatat că judecătorul de cameră preliminară, potrivit art. 342 din Codul de procedură penală, îşi va exercita atribuţiile după trimiterea în judecată a inculpatului, rechizitoriul constituind actul de sesizare a instanţei de judecată (Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 5 decembrie 2014, paragrafele 25,27 şi 28). Aşa fiind, deşi procedura în camera preliminară este o fază distinctă de faza de urmărire penală şi faza de judecată, obiectul său, astfel consacrat de art. 342 din Codul de procedură penală, este situat în timp între două momente procesuale, şi anume cel al sesizării instanţei de judecată prin rechizitoriu şi cel al dispunerii începerii judecăţii pe fond (paragrafele 17 şi 18 din Decizia nr. 217 din 12 aprilie 2016).

16. Totodată, prin Decizia nr. 217 din 12 aprilie 2016, Curtea a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 239 alin. (1) din Codul de procedură penală - referitor la durata maximă a arestării preventive a inculpatului în cursul judecăţii în primă instanţă - „durata totală a arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face obiectul sesizării instanţei de judecată. În toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani.” Or, ţinând seama de aceste prevederi coroborate cu alin. (2) al art. 239 din Codul de procedură penală, Curtea constată că susţinerile invocate de autorul excepţiei sunt neîntemeiate, deoarece, dimpotrivă, termenele mai sus arătate „curg de la  data sesizării instanţei de judecată, în cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv, şi, respectiv. de la data punerii în executare a măsurii, când faţă de acesta s-a dispus arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii sau în lipsă”. Cu alte cuvinte, în cazul în care măsura arestării preventive a fost luată şi prelungită succesiv în faza de urmărire penală, iar ulterior a fost întocmit rechizitoriul, atunci durata totală a măsurii în prima fază a procesului penal nu poate fi mai mare de 180 de zile - a se vedea art. 236 alin. (4) din Codul de procedură penală - iar ulterior, de la data sesizării instanţei de judecată, deci din momentul trecerii cauzei în procedura de cameră preliminară, curge termenul prevăzut de art. 239 alin. (1) din acelaşi cod, care are în vedere atât procedura de filtru, cât şi judecata în primă instanţă (paragrafele 19 şi 20 din Decizia nr. 217 din 12 aprilie 2016).

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură Să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curta prin decizia mai sus menţionată, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză, inclusiv în ceea ce priveşte dispoziţiile ari. 348 din Codul de procedură penală faţă de care nu au fost formulate critici distincte.

18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Igor Tanaşciuc în Dosarul nr. 5.358/3/2015/a7 (număr în format vechi 2.623/2015) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi constată că dispoziţiile art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERI MAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară,

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt plasate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulam.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1,020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Otilia Sava,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 709.


*) Anexele nr. 1-4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României, cu un pavilion naţional, la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan, care se va desfăşura în perioada 10 iunie - 10 septembrie 2017, denumită 1h continuare expoziţia internaţională.

Art. 2. - (1) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte organizarea şi participarea României la expoziţia internaţională prevăzută la art. 1 se asigură de comisarul Secţiunii Române, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE.

(2) Pavilionul naţional, pus la dispoziţie de organizatorii expoziţiei internaţionale sub formă brută, este o construcţie cu caracter provizoriu care nu intră în categoria mijloacelor fixe şi care se restituie organizatorilor, după închiderea expoziţiei internaţionale, în forma în care a fost atribuit.

Art. 3. - (1) în vederea participării României la expoziţia internaţională se constituie o comisie de organizare.

(2) Comisia de organizare este condusă de comisarul Secţiunii Române şi are în componenţă câte un reprezentant, la nivel de secretar sau de subsecretar de stat, din cadrul următoarelor ministere:

a) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;

b) Ministerul Energiei;

c) Ministerul Culturii;

d) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(3) Desemnarea reprezentanţilor prevăzuţi la  alin. (2) se face prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri

(4) Comisia de organizare va coopera şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvemamentale.

(5) Comisia de organizare stabileşte regulile de funcţionare, prin regulament intern, aprobat în prima şedinţă a comisiei.

Art. 4. - (1) Realizarea demersurilor şi luarea măsurilor necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia internaţională, precum şi coordonarea activităţilor întreprinse în contextul participării României la alte expoziţii mondiale se asigură de către Unitatea Proiecte Expoziţii Mondiale, denumită în continuare UPEM, care funcţionează în cadrul MAE, la nivel de direcţie, şi este în subordinea comisarului Secţiunii Române.

(2) UPEM are următoarele atribuţii principale:

a) implementează conceptul şi programul de participare a României la  expoziţia internaţională şi asigură ilustrarea tematicii propuse de organizatori;

b) colaborează cu organizatorii expoziţiei internaţionale pentru pregătirea şi realizarea activităţilor cuprinse în programul acestora şi realizează în numele statului român toate procedurile necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia internaţională;

c) participă la elaborarea documentaţiei pentru procedurile de achiziţie publică organizate în condiţiile legii, pentru proiectarea de interior, realizarea şi organizarea pavilionului şi a celorlalte modalităţi şi forme prin care România va fi reprezentată la expoziţia internaţională;

d) asigură managementul organizatoric şi monitorizarea realizării proiectului de participare a României la expoziţia internaţională, pe parcursul etapelor de pregătire, de desfăşurare a participării, de închidere a expoziţiei, inclusiv pe perioada de dezafectare şi de predare a pavilionului;

e) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăşurarea propriei activităţi, precum şi pentru asigurarea participării României la expoziţia internaţională;

f) coordonează activităţile de editare, tipărire, difuzare a materialelor promoţionale, precum şi realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expoziţia internaţională;

g) asigură îndeplinirea altor atribuţii şi sarcini stabilite de ministrul afacerilor externe pentru participarea în bune condiţii la expoziţia internaţională;

h) prezintă periodic ministrului afacerilor externe rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării participării României la expoziţia internaţională, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente.

Art. 5. - (1) Se autorizează MAE, prin UPEM, să obţină venituri din închirierea unor spaţii cu destinaţia de desfăşurare de activităţi comerciale, de natura alimentaţiei publice cu specific naţional şi a vânzării de suveniruri româneşti reprezentative, în cadrul pavilionului României.

(2) Suprafaţa alocată pentru activităţi comerciale nu poate depăşi 20% din suprafaţa construită totală a pavilionului.

(3) închirierea spaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică. Prin ordin al ministrului afacerilor externe se aprobă norme interne pentru organizarea licitaţiei publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Chiria încasată se virează integral la bugetul de stat.

Art. 6. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii şi participării României la expoziţia internaţională se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MAE, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”.

(2) Comisia de organizare decide asupra modalităţilor prin care se elaborează conceptul de participare şi asupra organismelor consultate, care pot include asociaţii patronale şi profesionale, institute de arhitectură, institute de cercetare-dezvoltare, instituţii culturale.

(3) în bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse şi cheltuielile cu transportul şi indemnizaţia de deplasare ale reprezentanţilor mass-mediei, cheltuielile cu transportul şi indemnizaţia de deplasare ale unor specialişti în domeniu, precum şi cheltuielile cu transportul, indemnizaţia de deplasare sau onorariile pentru membrii colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice şi altele asemenea, care vor participa la evenimentele organizate de România pentru participarea la expoziţia internaţională, cu respectarea dispoziţiilor legale privind drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

(4) în completarea alocaţiilor bugetare prevăzute la alin. (1), pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia internaţională, MAE, prin UPEM, poate atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi alte surse atrase în condiţiile legii. În acelaşi scop, MAE, prin UPEM, poate primi donaţii şi sponsorizări în bunuri, în condiţiile legii.

(5) Organizarea acţiunilor de reprezentare şi protocol în Kazahstan, pe durata desfăşurării expoziţiei internaţionale, se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate pot să organizeze acţiuni de protocol şi de reprezentare şi se efectuează cu aprobarea comisarului Secţiunii Române la expoziţia internaţională.

(6) în vederea realizării activităţilor şi acţiunilor necesare participării României la expoziţia internaţională, MAE, prin UPEM, poate încheia contracte civile de prestări servicii.

(7) Se autorizează MAE, prin UPEM, să închirieze sau să primească în comodat, în ţară şi în Kazahstan, autovehicule şi echipamente necesare pe durata pregătirii şi participării la expoziţia internaţională, în condiţiile legii.

(8) Se autorizează MAE, prin UPEM, să efectueze cheltuieli legate de asigurarea, utilizarea, întreţinerea şi repararea bunurilor prevăzute la alin. (7), din bugetul prevăzut la alin. (1), în condiţiile legii.

(9) în urma închiderii expoziţiei internaţionale, bunurile de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând pavilionului României, inclusiv structurile de construcţie şi amenajare, altele decât cele care alcătuiesc construcţia în formă brută, se scot din funcţiune, se casează, se transferă la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate, se donează, se repatriază sau se valorifică în Kazahstan, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(10) Lista bunurilor prevăzute la alin. (9) şi destinaţia acestora se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea compartimentelor de specialitate, cu responsabilităţi în domeniu, ale MAE.

(11) Comisarul Secţiunii Române răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării şi participării României la expoziţia internaţională, potrivit prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Claudiu Vrînceanu,

secretar de stat

p. Ministrul energiei,

Georgeta Corina Popescu,

secretar de stat

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 710.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1,447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în ţară se diferenţiază pe categorii de acţiuni, după cum urmează:

 

Acţiunea

Limite maxime/persoană

a) Competiţii sportive interne:

- de nivel comunal, orăşenesc sau municipal

- de nivel judeţean

- de nivel zonal sau interjudeţean

- de nivel naţional

până la 45 lei până la 50 lei până la 60 lei până la 70 lei

b) Acţiuni de pregătire sportivă şi alte acţiuni sportive desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate, după caz, de:

- cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti

- federaţiile sportive naţionale, alte organizaţii sportive naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, instituţii publice de nivel naţional

până la 85 lei până la 100 lei

c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate de:

- cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti

până la 90 lei

Acţiunea

Limite maxime/persoană

- federaţiile sportive naţionale şi alte organizaţii sportive naţionale

- Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, ministerele şi alte instituţii publice de nivel naţional

până la 100 lei până la 110 lei

 

(2) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice.

(3) La competiţiile sportive organizate în ţară, organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/persoană/joc sau reuniune.”

2. La articolul 14 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) de către federaţiile sportive naţionale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă - până la 900 lei lunar/persoană;”.

3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv.”

4. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Organizaţiile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii care sunt nominalizaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj În limitele următoare:

 

La discipline individuale:

 

- lei –

Competiţii sportive internaţionale organizate de:

Competiţii sportive interne:

federaţii sportive naţionale

alte organizaţii sportive

nivel comunal, orăşenesc sau municipal

de nivel judeţean

de nivel zonal sau interjudeţean

de nivel naţional

400

200

30

60

100

140

 

La jocuri sportive:

 

- lei –

Competiţii sportive internaţionale organizate de:

Competiţii sportive interne:

federaţii sportive naţionale

alte organizaţii sportive

nivel comunal, orăşenesc sau municipal

de nivel judeţean

de nivel zonal sau interjudeţean

de nivel naţional

400

200

30

60

100

210”

 

5. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot să procure pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice şi naţionale vitamine, susţinătoare de efort şi medicamente, în baza prescripţiei medicale, pentru perioada acţiunilor de pregătire sportivă a acestora şi a competiţiilor sportive ale căror cheltuieli de participare sunt finanţate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:

a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 40 lei/zi pentru fiecare sportiv;

b) medicamente şi materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv.

(2) Celelalte structuri sportive, precum şi direcţiile pentru sport şi tineret judeţene şi a municipiului Bucureşti pot să procure, în baza prescripţiei medicale:

a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv;

b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.”

6. La articolul 22 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:

,,j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, îh limita sumei de 17 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;”.

7. La articolul 241, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) La propunerea organului competent din cadrul federaţiei sportive naţionale, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, se poate acorda titlul de sportiv de înaltă performanţă sportivului de performanţă care îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:

a) la disciplinele sportive individuale:

(i) s-a clasat pe locurile I-VI la ultima ediţie a jocurilor olimpice/paralimpice;

(ii) s-a clasat pe locurile I-VI la campionatele mondiale/campionatele mondiale pentru persoane cu nevoi speciale, locurile I-IEI la campionatele europene/campionatele europene pentru persoane cu nevoi speciale, în probele olimpice/paralimpice, în ciclul olimpic/paralimpic aflat în derulare;

(iii) s-a calificat în grupa mondială a Cupei Davis sau Cupa Federaţiei, la tenis;

b) la jocurile sportive:

(i) a participat cu echipa la ultima ediţie a jocurilor olimpice/paralimpice;

(ii) s-a calificat la turneele finale ale campionatului mondial/campionatul mondial pentru persoane cu nevoi speciale şi/sau la turneele finale ale campionatului european/campionatului european pentru persoane cu nevoi speciale, în probele olimpice/paralimpice, în ciclul olimpic/ paralimpic aflat în derulare;

(iii) s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale la rugby.”

8. La articolul 241 alineatul (3), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

„a) la disciplinele sportive individuale a pregătit, în calitate de antrenor principal al lotului naţional de seniori, unul sau mai mulţi sportivi de înaltă performanţă care s-au clasat pe locurile I-VI la ultima ediţie a jocurilor olimpice/paralimpice;

b) la jocurile sportive a pregătit, în calitate de antrenor principal al lotului naţional de seniori, echipa sportivă care a participat la ultima ediţie a jocurilor olimpice/paralimpice.”

9. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, ministerele şi alte instituţii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:

 

Competiţia

Locul I

Locul II

Locul III

Locul IV

Locul V

Locul VI

Cine acordă premiile/ recompensele

a) Jocuri olimpice – echivalentul în lei

70.000 euro

56.000 euro

42.000 euro

28.000 euro

21.000 euro

14.000 euro

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

b) Jocuri olimpice de tineret-lei

18.000

13.000

9.000

7.000

5.000

2.500

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

c) Jocuri paralimpice - echivalentul în lei

70.000 euro

56.000 euro

42.000 euro

28.000 euro

21.000 euro

14.000 euro

Ministerul Tineretului şi Sportului

d) Campionate mondiale/Campionate mondiale pentru persoane cu nevoi speciale:

 

 

 

 

 

 

Ministerul Tineretului şi Sportului

- seniori;

56.000

37.000

30.000

10.000

7.000

5.000

- tineret, juniori I;

19.000

11.000

8.000

3.000

2.500

1.500

- juniori II, cădeţi; - lei

11.000

8.000

6.000

2.000

1.500

1,000

e) Campionate europene/Campionate europene pentru persoane cu nevoi speciale:

 

 

 

 

 

 

Ministerul Tineretului şi Sportului

- seniori;

37.000

22.000

15.000

4.500

4.000

3,000

- tineret, juniori I;

11.000

8.000

5.500

2.500

2.000

1.500

- juniori II, cădeţi; - lei

6.000

4.500

3.000

2.000

1.500

1.000

f) Festivalul Olimpic al Tineretului European - lei

6.000

4.000

3.000

2.000

1.500

1.000

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

g) Jocuri mondiale universitare, Campionate mondiale şcolare şi universitare, militare, ale poliţiştilor, feroviare şi altele asemenea - lei

4.000

3,000

2.500

2.000

1.500

1.000

Ministerul de resort

h) Campionate europene şcolare şi universitare - lei

4.000

3.000

2.500

2.000

1.500

1,000

Ministerul de resort

i) Jocurile francofoniei - lei

8,000

3,000

2.000

-

-

-

Ministerul Tineretului şi Sportului

j) Cupe mondiale interţări - seniori - lei

3.500

2,500

2.000

-

-

-

Federaţiile sportive naţionale

k) Cupe europene interţări - seniori - lei

3.500

2,500

2.000

-

-

-

Federaţiile sportive naţionale

l) Cupe europene intercluburi - seniori - lei

3.000

2.000

1.500

-

-

-

Cluburile sportive

m) Campionate naţionale:

 

 

 

 

 

 

Cluburile sportive şi Federaţiile sportive naţionale

- sporturi individuale:

 

 

 

 

 

 

- seniori

2.000

1.500

1.200

-

-

-

- tineret, juniori I

1.200

800

500

-

-

-

- juniori II, cădeţi - jocuri sportive:

900

700

400

-

-

-

- seniori

4.000

3.000

2.000

-

-

-

- tineret, juniori I

3.000

2.000

1.500

-

-

-

- juniori II, cădeţi - lei

2.000

1.500

1.000

-

-

-

n) Cupa României

 

 

 

 

 

 

 

- discipline individuale

1.500

1.200

1.000

 

 

 

Cluburile sportive

- jocuri sportive - lei

3.000

2.000

1.500

-

-

-

o) Jocurile Europei - lei

15.000

9.000

6.000

5.000

3.000

2.500

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român”

 

10. La articolul 25, alineatele (2) şi (7) se abrogă.

11. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la valoarea sumelor din tabelul următor:

 

 

 

- lei –

a) Olimpic/Paralimpic

24.000

b) Olimpic de tineret

14.000

c) Mondial/Mondial pentru persoane cu nevoi speciale

 

- seniori - probe olimpice/paralimpice

24.000

- probe neolimpice

10.000

- tineret - probe olimpice/paralimpice

14.000

- probe neolimpice

7.000

- juniori - probe olimpice/paralimpice

10.000

- probe neolimpice

5.600

d) European/European pentru persoane cu nevoi speciale

 

- seniori - probe olimpice/paralimpice

17.500

- probe neolimpice

7.000

- tineret - probe olimpice/paralimpice

10.500

- probe neolimpice

5.600

- juniori - probe olimpice/paralimpice

7.000

- probe neolimpice

4.200

e) Naţional/Naţional pentru persoane cu nevoi speciale

 

- seniori - probe olimpice/paralimpice

2.800

- probe neolimpice

1.100

- tineret - probe olimpice/paralimpice

1.700

- probe neolimpice

850

- juniori I - probe olimpice/paralimpice

1.400

- probe neolimpice

700

- juniori II - probe olimpice/paralimpice

1.100

- probe neolimpice

560”

 

12. La articolul 32, alineatul (3) se abrogă.

13. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive, conform normelor proprii, pot primi un premiu unitar de până la 50% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.”

14. La articolul 33, alineatul (3) se abrogă.

15. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, au selecţionat şi/sau au pregătit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialişti, s-au clasat pe locurile I-VI la jocurile Olimpice, jocurile olimpice de tineret şi la jocurile paralimpice, respectiv pe locurile I-III la campionatele mondiale ori europene, pot fi premiaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz, pentru fiecare dintre aceste performanţe, cu un premiu de până la 30% din valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistaţi, selecţionaţi şi/sau pregătiţi.”

16. La articolul 48, alineatele (2), (3), (6) şi (8) vor avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea acestor prime este de până la 1.500 lei şi se acordă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

(3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică şi se aprobă de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel:

 

- sportivului

până la 1.500 lei

100%

- antrenorului principal

 

100%

- antrenorului secund

 

80%

- medicului de lot, consultantului ştiinţific, metodistului, cercetătorului ştiinţific, psihologului

 

75%

- coregrafului, corepetitorului

 

70%

- asistentului medical-maseur, bio-chimistului, kinetoterapeutului

 

60%

- asistentului medical

 

55%

- maseurului

 

50%

- celorlalţi specialişti: armurieri, marangozi, mecanici, electronişti, operatori video, operatori calculator

 

40%

 

..............................................................................................................................................................

(6) Nivelul indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) este de până la 1.000 lei/lună şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate.

..............................................................................................................................................................

 (8) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizaţii este în sumă de până ta 600 lei/persoană şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate “

17. În cuprinsul Normelor financiare pentru activitatea sportivă, sintagma „direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti” se înlocuieşte cu sintagma „direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti”.

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 720.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 1.027.

 

ANEXĂ

 

PO-IP.03 Revizia 1

 

PROCEDURA

de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 

1. Obiectivul schemei de minimis

1.1. Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, denumit în continuare Minister, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.

Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Obiective specifice

1.2. Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţional pentru meşteşuguri şi artizanat, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:

a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;

b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;

c) creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;

d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;

e) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

1.3. În cadrul Programului, înţelesul unor termeni este definit astfel:

a) produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale - sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne componentă substanţială a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că:

- sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând În general la resursele naturale;

- natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios;

- cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri;

- produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează specificul execuţiei manuale şi tradiţionale;

b) produsele de artă populară - sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone;

c) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

d) ajutor de minimis - reprezintă ajutoarele acordate unei entităţi întreprinderi unice care desfăşoară o activitate economică care nu depăşesc valoarea de 200.000 euro într-o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

1.4. Programul este parte integrantă a Săptămânii europene a IMM-urilor 2016, care va avea loc în ultimul trimestru al anului în curs. Săptămâna europeană a IMM-urilor 2016 este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna europeană a IMM-urilor 2016 încurajează şi ajută IMM-urile să îşi atingă potenţialul maxim.

2. Descrierea Programului

2.1. Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru meşteşuguri şi artizanat, pe durata a 3 zile.

2.2. Perioada de desfăşurare a târgului, precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului.

2.3. În cadrul târgului naţional beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare De asemenea, beneficiarii prezenţi la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor: covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri - sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc. Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrarea a materialelor folosite, cât şi în produsul final.

2.4. (1) Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:

- organizarea unui târg naţional al meşteşugarilor şi artizanilor sub forma unei expoziţii cu vânzare;

- organizarea de seminare, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, promovării serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă* în special utilizându-se tehnologii tradiţionale;

- diseminarea de materiale informative.

(2) Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat va fi organizat de Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, cu sprijinul Unităţii de Implementare a Proiectului, ale cărei componenţă şi atribuţii vor fi stabilite şi aprobate prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, direct şi/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectaţi printr-o procedură competitivă, în condiţiile legii.

(3) în vederea desfăşurării evenimentului, Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, în calitate de organizator, va coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european.

2.5. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului se pot suporta următoarele: publicitate tv şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminare, mese rotunde, workshop-uri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării IMM, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.

3. Bugetul schemei de minimis

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 este de 890.000 lei, pentru organizarea Târgului naţional pentru meşteşuguri şi artizanat şi pentru acoperirea cheltuielilor aferente participanţilor la târg.

Din bugetul total alocat Programului suma de 350.000 lei va fi transferată Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente organizării Târgului naţional pentru meşteşuguri şi artizanat, iar suma de 540.000 lei va fi transferată celor opt oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea şi transportul produselor/ beneficiarilor.

Pentru anul 2016, prin organizarea Târgului naţional pentru meşteşuguri şi artizanat se estimează participarea a minimum 150 de operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meşteşugurilor şi artizanatului.

4. Tipurile de ajutor financiar de minimis

4.1. Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în Program.

4.2. Vor f suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz), precum şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului.

Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 2.000 lei pentru târg. În limita acestor sume beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 2.000 lei diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier la OTIMMC de care aparţine. În cadrul prezentului program, TVA este cheltuială neeligibilă.

Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiari, în cuantum de maximum 1.600 lei/beneficiar pentru patru nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

4.3 Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, sau în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;

c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

5. Criterii de eligibilitate

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice autorizate şi operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii:

Operatorii economici:

a) au capital social integral privat;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;

c) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior;

d) au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;

e) sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

f) au completat formularul de înscriere (anexa nr. 1)în cadrul Programului, iar în urma evaluării au fost selectaţi să participe la eveniment;

g) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, şi 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate mai sus, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv,

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

6. În cadrul Programului nu sunt eligibile:

- societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58,181,182);

- societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64,65); activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal (cod CAEN 69); selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 78); activităţi de studii de piaţă şi de sondaj (cod CAEN 7320);

- activităţi de pescuit şi acvacultura, acoperite de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 2;

- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultura prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;

- activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

a) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri),

Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

- activităţi legate de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

- ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

- operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

- ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate enumerate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

De asemenea, nu pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici care produc sau comercializează produse/servicii, altele decât cele descrise la pct. 1 subpct. 1.3, cu excepţia societăţilor cooperative meşteşugăreşti mixte, care în afara altor tipuri de activităţi au şi activităţi de meşteşug şi artizanat.

 

1 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - .Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali.)

2 Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură.

7. Modalitatea de derulare a Programului

Ministerul, prin Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii (DAPIMM) şi Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti (OTIMMC Ploieşti), administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.

7.1. Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat se face completând formularul de înscriere în Program (anexa nr. 1), accesând site-ul: www.aippimm.ro.

7.2. Data de la care este activă completarea formularului de înscriere se comunică pe site-ul: www.aippimm.ro cu cel puţin (cinci) 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

7.3. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat, operatorul economic va completa şi va transmite formularul de preselecţie (anexa nr. 1), începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii.

7.4. Formularul de înscriere, corect şi integral completat, va putea fi transmis o singură dată. Actele care se vor ataşa la înscriere sunt următoarele:

1. cererea-tip de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat;

2. certificatul constatator, în original, inclusiv on-line, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data eliberării), în care să se menţioneze în mod obligatoriu următoarele informaţii: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, acţionarii, asociaţii, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare autorizate, sediul social, punctele de lucru şi alte sedii secundare, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, sedii şi/sau activităţi autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii), emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic pentru meşteşuguri şi artizanat; dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, se specifică acest lucru în certificatul constatator;

3. declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis;

4. declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2014 şi anul 2015 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi calculate potrivit anexei nr. 5) conform anexei nr. 4;

5. declaraţie pe propria răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

6. copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a reprezentantului legal al societăţii solicitante;

7. Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat (anexa nr. 2);

8. fotografii cu minimum 3 (trei) produse artizanale/ meşteşugăreşti realizate/comercializate de către solicitant;

9. declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al solicitantului că nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, că aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată.

7.5. După perioada prevăzută la pct. 7 subpct. 7.3, Ministerul - DAPIMM va face publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii înscrişi în Program.

8. Verificarea şi selecţia beneficiarilor

8.1. Verificarea şi selecţia aplicanţilor se vor face de către Unitatea programare, selecţie, evaluare şi contractare, denumită în continuare UPSEC, din cadrul OTIMMC Ploieşti.

8.2. În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul OTIMMC Ploieşti se constituie UPSEC, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia şefului OTIMMC.

8.3. UPSEC din cadrul OTIMMC Ploieşti va verifica, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a listei cu solicitanţii înscrişi în Program, documentaţia încărcată Online. După finalizarea verificării, UPSEC din cadrul OTIMMC Ploieşti va transmite aplicanţilor prin fax, e-mail, poştă o scrisoare de respingere în cazul în care se constată că:

- documentaţia încărcată este incorectă;

- solicitanţii au declarat în formularul de înscriere informaţii care nu sunt corecte/reale;

- solicitanţii nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură;

- activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializează/produce nu face/fac obiectul Programului conform pct. 1 subpct. 1.3 din prezenta procedură.

Pentru solicitanţii acceptaţi de principiu de către UPSEC, OTIMMC Ploieşti va transmite scrisoarea de înştiinţare privind acceptarea participării la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat, în limita locurilor disponibile/în afara locurilor disponibile.

8.4. În cadrul Direcţiei de antreprenoriat şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi OTIMMC se va constitui o echipă de implementare prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.

8.5. Ministerul va publica pe site-ul www.aippimm.ro lista cu aplicanţii admişi şi respinşi pentru participare la târgul naţional.

8.6. OTIMMC va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, menţionând titlul acestuia, şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

8.7. Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării pe baza ratei de referinţă publicate de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Echivalentul în euro al valorii facilităţii acordate în fiecare an va fi stabilit la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data adoptării hotărârii prin care se aprobă facilitatea fiscală de către furnizorul schemei.

9. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor

(1) în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzuta în aceste situaţii.

(2) Astfel, solicitantul se poate adresa OTIMMC Ploieşti, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.

(3) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

- denumirea operatorului economic;

- obiectul contestaţiei;

- motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

- dovezile pe care se întemeiază;

- semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia.

(4) Termenul de soluţionare este de 5 zile de la data primirii contestaţiei

(5) Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax/e-mail/poştă.

(6) Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul OTIMMC Ploieşti o comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.

(7) Numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi stabilite prin decizie a ordonatorului de credite al OTIMMC.

10. Decontarea cheltuielilor cu transportul beneficiarilor

10.1. Participanţii vor depune la OTIMMC de care aparţin (conform listei prevăzute în anexa nr. 6) cererea-tip de decontare (anexa nr. 7) însoţită de documentele justificative menţionate în anexa nr. 8 secţiunea B, în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului.

10.2. Decontarea cheltuielilor legate de transport se va face pe baza unei cereri-tip de decontare (anexa nr. 7), pe care solicitantul trebuie să o depună la sediul OTIMMC, împreună cu următoarele documente justificative:

- documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă;

- pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 2.000 lei pentru Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, se va rambursa contravaloarea a 7,51 carburant la 100 km parcurşi doar pentru proprietarul autoturismului (persoană fizică sau firmă), chiar dacă se deplasează în acelaşi scop mai multe persoane care sunt pasageri în autoturism. Conform noilor prevederi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, sunt acele documente emise astfel: (Pentru transport se consideră documente în termen documentele emise cu maximum două zile înainte de începerea evenimentului şi maximum două zile după finalizarea acestuia.):

- copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală sau copia cererii de deschidere/extrasului contului deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare;

- angajamentul beneficiarului (anexa nr. 9) de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2016, către Unitatea monitorizare, control şi raportare din cadrul OTIMMC, conform formularului de raportare prevăzut în anexa la angajamentul din anexa nr. 9;

- opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a ajutorului financiar nerambursabil AFN, anexa nr. 8, semnat.

Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul OTIMMC o Unitate de plată, denumită în continuare UPT ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizie a şefului OTIMMC^

Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei şefului OTIMMC, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare a Programului, Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi/sau OTIMMC poate refuza plata AFN.

OTIMMC nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans.

10.3. Întreaga documentaţie va fi depusă în două exemplare:

- un original şi o fotocopie certificată; cele două exemplare ale dosarelor vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi depuse la sediile OTIMMC.

Destinatar:

- OTIMMC - adresa;

- UPSEC - pentru „Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 2016”.

Expeditor:

- denumirea completă a firmei solicitante;

- nr. de înregistrare în registrul comerţului;

- CUI/codul de înregistrare fiscală;

- suma decontată;

- adresa solicitantului, inclusiv judeţul;

- numărul de înregistrare.

10.4. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor în baza unui proces-verbal. Acestea vor fi ridicate de către operatorii economici de la sediile OTIMMC, după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumelor decontate.

10.5. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de către beneficiarii de AFN duce la  recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

10.6. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

10.7. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral la adresa www.aippimm.ro şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, În conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

10.8. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

10.9. Ministerul, prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

10.10. Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv Ministerul - DAPIMM, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.

10.11. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.

10.12. Pe baza unei cereri scrise, Ministerul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

10.13. Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile ce se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

10.14. Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

10.15. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

10.16. În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

10.17. Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

10.18. Furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

10.19. Furnizorul are obligaţia de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAs), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.

10.20. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a încărca în RegAs contractele de finanţare şi contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

11. Confidenţialitate

11.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

11.2. Ministerul şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul cheltuielilor decontate, aşezarea geografică (localitatea şi judeţul).

12. Precizări

Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea decontării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 30 iunie 2017.

13. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

PS-04.03.01

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Denumirea completă a solicitantului

Adresa solicitantului

Judeţul

Telefon

Fax

Adresă de e-mail

Numele reprezentatului legal

Funcţia reprezentatului legal

Cod unic de înregistrare (după caz)

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului (după caz)

Nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (după caz)

Certificat de înmatriculare/de înregistrare (după caz)

Încarcă

Browse

Actul constitutiv (după caz)

Încarcă

Browse

Statutul (după caz)

Încarcă

Browse

Cererea de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat

Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului

Declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis

Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2014 şi anul 2015

Declaraţie pe propria răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru

Copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al /a reprezentantului legal al societăţii solicitante

Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat

OTIMMC de care aparţine

Categoria solicitantului

Microîntreprindere

Întreprindere mică

Întreprindere mijlocie

Societate cooperativă

Societate meşteşugărească mixtă

Întreprindere familială

Întreprindere individuală

PFA

Asociaţie profesională

Fundaţie

Codul CAEN principal al firmei:

Obiectul de activitate pe care se accesează Programul:

Obiectivul general/scopul asociaţiei - fundaţiei

Tipul de meşteşug/artizanat;

Tipuri de cheltuieli: Transport solicitant

Transport produse

Cazare

Suma solicitată pentru decontare cheltuieli (fără TVA):

Valoarea TVA:

Ataşează minimum 3 (trei) fotografii cu produse artizanale/meşteşugăreşti realizate/comercializate care vor fi prezentate la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat

 

Aplicaţia informatică va permite încărcarea tuturor documentelor solicitate în cadrul procedurii de implementare a programului conform pct. 7.4 din Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 1.027/2016.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

PS-04.03.02

 

CERERE-TIP

de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română.)

 

SECŢIUNEA A

Date solicitant

 

Operatori economici

Subscrisa, ................................................, având datele de identificare menţionate în Formularul de înscriere (anexa nr. 1 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 1.027/2016), reprezentantă legal prin dl/dna ................................................, având calitatea de ................................................, solicit participarea în condiţiile prevederilor Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului (Program), la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat.

Cont bancar 1 ................................................, deschis la Banca ................................................

Nr. RUE ................................................

 

Nr. cont ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului/nr. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

................................................

Forma juridică: ................................................

Forma de proprietate 100% privată    DA  NU 

Capitalul social: ................................................ lei deţinut de

- persoane fizice .................. %

- persoane juridice ............... %

 

Numărul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior) ................................................

Cifra de afaceri anuală netă (conform ultimei situaţii financiare anuale aprobate) ................................................ lei

 

Precizaţi numărul de persoane care participă la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat din partea solicitantului ................................................ şi completaţi datele de mai jos pentru toţi însoţitorii.

 

Dl/Dna ................................................, având funcţia de ................................................, identificat(ă) cu BI/CI seria ........... nr. ................................................

 

1 În conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA B

Categoria solicitantului

 

Bifaţi categoria în care vă încadraţi:

Întreprindere familială

Microîntreprindere

Întreprindere individuală

Întreprindere mică

Persoană fizică autorizată

Întreprindere mijlocie

Societate meşteşugărească mixtă

Societate cooperativă

 

Asociaţii profesionale

 

Fundaţii/Asociaţii

 

 

Codul CAEN principal al firmei este  ................................................

Obiectul de activitate pe care se accesează Programul este  ................................................

Obiectivul general/scopul asociaţiei - fundaţiei: ................................................

Tipul de meşteşug practicat  ................................................

 

Descrieţi produsele/serviciile meşteşugăreşti de mică industrie şi artizanale/produse de artă populară pe care dumneavoastră le realizaţi/societatea dumneavoastră le dezvoltă prin activitatea desfăşurată, respectând definiţia de la pct. 1 subpct. 1.3 din procedura aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 1.027/2016.

Menţionaţi produsele de meşteşug/artizanat cu care participaţi la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat.

Organizaţi ateliere de lucru în timpul târgului?           Da  Nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA C

Tipul activităţilor pentru care se solicită finanţarea

 

 Decontare transport solicitant

(de la adresa solicitantului menţionată în formularul de înscriere până la târg şi retur)

Specificaţi mijlocul de transport cu care vă deplasaţi:

Pentru autoturism vă rugăm să menţionaţi numărul de înmatriculare:

Vă rugăm să menţionaţi traseul:

 

 Decontare transport pentru produsele meşteşugăreşti/artizanale ale solicitantului (în cazul în care produsele necesită transport separat)

(de la adresa solicitantului menţionată în formularul de înscriere până la târg şi retur)

Specificaţi mijlocul de transport cu care transportaţi produsele:

Menţionaţi numărul de înmatriculare:

Vă rugăm să menţionaţi traseul:

 

 Decontare cazare în .................................  pe perioada Târgului naţional pentru meşteşuguri şi artizanat

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare nu va depăşi 1.600 lei pe perioada târgului.

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport nu va depăşi 2.000 lei. În limita sumei de 2.000 lei beneficiarul îşi poate deconta una dintre cheltuieli (transportul şi transportul produselor) sau ambele cheltuieli menţionate. Se acordă finanţare pentru transportul produselor în vederea prezentării acestora la târg, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu solicitantul.

În cazul în care suma totală cheltuită cu cazarea depăşeşte 1.600 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar, în cazul în care suma totală cheltuită cu transportul depăşeşte 2.000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar, în cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 2.000 lei. TVA este cheltuială neeligibilă şi nu se decontează.

 

SECŢIUNEA D

Declaraţie pe propria răspundere

 

Operatori economici

Subsemnatul(a), ................................................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr. ................................................ eliberat(ă) de ................................................, la data de ................................................, cu domiciliul în localitatea ................................................, str. ................................................, nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................................................ , în calitate de reprezentant legal al solicitantului ................................................,

declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la nivelul întreprinderii unice, în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în

curs:

 nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis,

 am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

 

Nr. crt.

Anul acordării ajutorului

Forma ajutorului

Instituţia finanţatoare

Programul prin care a beneficiat de finanţare

Cuantumul ajutorului acordat

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,

Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială: că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.

Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale.

 

NOTĂ:

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acestora faţă de varianta transmisă şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând respingerea finanţării.

 

Semnătura autorizată solicitantului*

Numele ................................................

Semnătura ................................................

Data semnării ................................................

 

*Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

PS-04.03.03

 

Activităţile de susţinere a meşteşugurilor şi artizanatului şi cheltuielile eligibile aferente, care constituie obiectul finanţării

 

Nr. crt.

Activitatea eligibilă

Cheltuieli eligibile

Valoarea maximă a finanţării pe activităţi

Documente justificative în original şi copie certificată pentru decont (fotocopie cu semnătura şi cu menţiunea .conform cu originalul” în cazul persoanelor fizice/fotocopie cu semnătura solicitantului, cu menţiunea .conform cu originalul*)

1.

Transport persoane

Autoturism, microbuz, autocar, tren

Cheltuieli legate de transport

2000 lei cumulat cu pct. 2

Bon fiscal pentru combustibil în termen/Bilet de tren/Bilet de autocar/Bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare; foale de parcurs, după caz.

2.

Transport produse

Cheltuieli legate de transportul produselor care vor fi prezentate la târg

2000 lei cumulat cu pct. 1

Bon fiscal pentru combustibil în termen; se va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare; foale de parcurs, după caz; aviz însoţire marfă

3.

Cazare

Cheltuieli legate de cazare

1600 lei

Factura unităţii de cazare, pentru fiecare participant în parte; dovada plăţii

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

PS-04,03.04

DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

 

I. Datele de identificare ale întreprinderii

Denumirea întreprinderii ................................................

Adresa sediului social ................................................

Cod unic de înregistrare ................................................

Numele, prenumele şi funcţia . ................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

 

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

 întreprindere autonomă - în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 5 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 1.027/2016 (procedură).

 întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

 întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

 

Exerciţiul financiar de referinţă 2

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

 

 

 

 

 

 

 

Important: Precizaţi daca, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare  Nu

au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o alt㠁 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare), declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic3

Numele ................................................

Funcţia ................................................

Semnătura ................................................

Data semnării ................................................


1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2015.

3 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

PS-04.03.05

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

 

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);

- secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 

Perioada de referinţă - anul 2015

 

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)

Total active (mii lei/mii €)

1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B 2)

 

 

 

2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Datele incluse în secţiunea „Total” din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din anexa nr. 4 la procedură.

 

SECŢIUNEA A

Întreprinderi partenere

 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completat㠄fişa de parteneriat” (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

 

Date de identificare şi date financiare preliminare

Tabelul A.1

 

Întreprinderea parteneră - Date de identificare

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

Numele sau denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalentului acestuia

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza „fişei de parteneriat”, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secţiunea „Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi „fişe privind legătura dintre întreprinderi” pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este indusă.

 

FIŞA DE PARTENERIAT

 

1. Date de Identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ................................................

Adresa sediului social ................................................

Codul unic de înregistrare ................................................

Numele, prenumele şi funcţia ................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

 

2. Date referitoare la întreprinderea legată

 

Perioada de referinţă - anul 2015

 

Numărul mediu anual de salariaţi 1

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale 2

(mii lei/mii €)

Total

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

 

3. Calculul proporţional

a) Indicaţi exact proporţia deţinută1 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se Stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de Sa pct. 2.

 

Tabelul de parteneriat - A.2

 

Procent

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuala netă

(mii lei/mii €)

Active totale 3

(mii lei/mii €)

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

 

 

 

 

Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

 

SECŢIUNEA B

Întreprinderi legate

 

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

Cazul 1: întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul 81).

Cazul 2: întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2),

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare1 2 3 4.


1 În cazul în care lin situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

2 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

3 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

4 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările

ulterioare.

 

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

Tabelul B1

 

 

Numărul mediu anual de salariaţii

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

Total

 

 

 

 

Datele introduse în secţiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.

 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea legată

(denumire/date de identificare)

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalentului acestuia

A.

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

 

 

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o „fişă de parteneriat” trebuie adăugate la secţiunea A.

 

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o „fişă privind legătura dintre întreprinderi” şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2.

 

Tabelul B2

 

Întreprinderea numărul:

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

1.1 *)

 

 

 

2. *)

 

 

 

3.*)

 

 

 

4. *)

 

 

 

5.*)

 

 

 

Total

 

 

 

 

NOTĂ:

Datele rezultate în secţiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate).

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic1 2

 

Numele ................................................

Funcţia ................................................

Semnătura ................................................

Data semnării ................................................


1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

*) Ataşaţi câte o „fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

2 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr. ............................. din tabelul B2, secţiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

 

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ................................................

Adresa sediului social ................................................

Codul unic de înregistrare ................................................

Numele, prenumele şi funcţia ................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

 

2. Date referitoare la întreprindere

 

Perioada de referinţă

 

Numărul mediu anual de salariaţi1

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

Total

 

 

 

 

Datele trebuie Introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul, La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi „fişa de parteneriat” trebuie introduse în secţiunea A.

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic 2

Numele

Funcţia

Semnătura

Data semnării


1 În cazul în care îh situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

2 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

PS-04.03.06

Lista oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC)

 

Nr. crt.

OTIMMC

(judeţe arondate)

Adresa

Telefon/Fax

1.

Braşov

Braşov

Covasna

Sibiu

Str. Turnului nr. 5, sc. B, et. 1,

Braşov,

C.P. 500152

0268-548.018 tel.

0268-548.017 fax

www.aippimm.ro

oficiubrasov@imm.gov.ro

2.

Cluj-Napoca

Bihor

Bistriţa-Năsăud

Cluj

Maramureş

Satu Mare

Sălaj

Str. Horea nr. 13,

Cluj-Napoca,

C.P. 400174

0264-487.224 tel.

0264-487.244 fax

www.aippimm.ro oficiucluj@imm.gov.ro

3.

Constanţa

Brăila

Buzău

Constanţa

Galaţi

Tulcea

Vrancea

Bd. Tomis nr. 79-81, et. 6,

Constanţa,

C.P. 900669

0241-661.253 tel.

0241-661.254 fax

www.aippimm.ro

oficiuconstanta@imm.gov.ro

4.

Craiova

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

Str. Ştefan cel Mare nr. 93, et. 1,

Craiova,

C.P. 200129

0251-510.785 tel./fax

www.aippimm.ro

oficiucralova@imm.gov.ro

5.

Iaşi

Bacău

Botoşani

laşi

Neamţ

Suceava

Vaslui

Str. Elena Doamna nr. 61 A, et. 2,

Iaşi,

C.P. 700398

0232- 46 43 43 tel./fax

www.aippimm.ro

oficiuiasi@imm.gov.ro

6.

Ploieşti

Argeş

Bucureşti

Călăraşi

Dâmboviţa

Giurgiu

Ialomiţa

Ilfov

Prahova

Teleorman

Ploieşti, Str. Trei Ierarhi nr. 9-11,

judeţul Prahova,

C.P. 100010

0244-522.085 tel.

0244-544.054 fax

www.aippimm.ro

oficiuploiesti@imm.gov.ro

7.

Târgu Mureş

Harghita

Mureş Alba

Strada Cuza Vodă nr. 22,

Târgu Mureş,

C.P. 540027

0265-311.660 tel.

0265-260.818 fax

www.aippimm.ro

oficiutargumures@imm.gov.ro

8.

Timişoara

Arad

Caraş-Severin

Hunedoara

Timiş

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22,

Timişoara,

C.P. 300575

0256-292.739 tel.

0256-292.767 fax

www.aippimm.ro

otimmctimisoara@imm.gov.ro

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

PS-04.03.07

CERERE-TIP DE DECONTARE

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Operatori economici

 

Subscrisa, ................................................, având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ................................................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ........................... eliberat(ă) la data de .............................,  cu domiciliul în localitatea ................................................,  str. ................................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................................................, cod poştal ................................................, solicit decontarea sumei de ................................................ reprezentând cheltuieli eligibile în condiţiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 1.027/2016

 

Datele de identificare ale operatorului economic:

Denumirea operatorului economic ................................................

Data înregistrării ................................................

Nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ................................................

Codul unic de înregistrare ................................................

Sediul/Adresa ................................................

Telefon ................................................, fax ................................................, e-mail ................................................

Nr. cont (5070)1 în care se solicită transferarea sumei decontate (RO) ................................................, deschis la Trezoreria ................................................

Cont bancar 2 ................................................ deschis la Banca ................................................

Nr. RUE ................................................

 

Anexez la prezenta documentele justificative prevăzute în opis, anexa nr. 8 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 1.027/2016.

 

Semnătura ................................................

Funcţia ................................................

Data întocmirii ................................................


1 Pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2 În conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

FORMULARUL DE DECONT 1

 

Denumirea operatorului economic ................................................

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii 2

Codul de  clasificare 3

Factura

Instrumente de plată 4

Valoare solicitată

Valoare aprobată de Unitatea programare, selecţie, evaluare şi contractare 5

Nr. factură

Data facturii

Valoare factură cu TVA

.........................................

Valoare factură fără TVA

Felul documentului

Nr.

Data

Valoare cu TVA

1

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

............................

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic3

 

Numele ................................................

Funcţia ................................................

Semnătura ................................................

Data semnării ................................................

 

Viza UPSEC 5

 

 

Coordonator

Verificator

Verificator

Numele şi prenumele

 

 

 

Semnătura

 

 

 

Data

 

 

 

Aprobat (lei)

 

 

 


1 La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată.

2 Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.

3 Unde este cazul.

4 Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, bilet la ordin trecut prin bancă.

5 Se va completa de oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

OPIS*

- documente care însoţesc Cererea-tip de decontare –

 

a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 7 la procedură

 

b) documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3 la procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă, în original şi 2 fotocopii certificate; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către Unitatea programare, selecţie, evaluare şi contractare, prin semnătura reprezentantului Unităţii programare, selecţie, evaluare şi contractare

 

c) copia cererii de deschidere/extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

d) copia cererii de deschidere/extrasul de cont bancar (pentru participanţi PFA, întreprindere individuală)

 

e) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2015, către UMCR din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 9 la procedură

 

f) opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a AFN, întocmit conform prezentei secţiuni, semnat

 

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic 1

Numele ................................................

Funcţia (operatorul economic) ................................................

Semnătura ................................................

Data semnării ................................................


* Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. OTIMMC nu îşi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia,

1 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

PS-04.03.09

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul(a), ................................................, domiciliară) în ................................................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ................................................, eliberat(ă) de ................................................ la data de ................................................, reprezentant legal/împuternicit al ................................................, cu sediul în ................................................, mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat, organizat în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului - către Unitatea monitorizare, control şi raportare din cadrul Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ................................................ pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu anul următor participării la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul angajament.

 

Numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea ................................................

 

Data întocmirii................................................

Semnătura ................................................

 

ANEXĂ

la angajament

 

FORMULAR DE RAPORTARE 1

Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

(Se completează toate rubricile în limba română.)

 

Perioada pentru raportare: anul ................................................

 

Datele de identificare a solicitantului: ................................................

Denumirea solicitantului  ................................................

Adresa ................................................

Telefon/fax ................................................

E-mail ................................................

Cod poştal ................................................

Data înregistrării operatorului economic ................................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (după caz) ................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) ................................................

Am participat la târgul organizat de către Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) ................................................, iar decontarea s-a efectuat pe baza Cererii-tip de decontare nr. ................................................ din data de ................................................

Date de raportare tehnică:

- Cifra de afaceri ................................................ lei

- Profitul brut ................................................ lei

- Numărul mediu scriptic anual de personal ................................................

- Număr de locuri de muncă nou-create ................................................

- în perioada considerată aţi încheiat contracte cu noi parteneri?

 

NU 

DA 

- În perioada considerată aţi exportat pe noi pieţe?

 

NU 

DA  în următoarele ţări:

 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, identificat/identificată cu B.I./C.I. seria ...... nr. ................................................, Eliberat(ă) de ................................................ la data de ................................................, cu domiciliul în localitatea ................................................, str. ................................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................................................, în calitate de reprezentant legal al societăţii ................................................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

 

Semnătura autorizată

 

Funcţia................................................

Data semnării................................................


1 Se completează pentru următorii 3 ani bugetari începând cu anul 2017. Prezentul formular de raportare se trimite la OTIMMC de care aparţine operatorul economic până la sfârşitul lunii iunie a anului de raportare menţionat.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.979/2016 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Trei Ursuleţi 1” din municipiul Oradea de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 8 septembrie 2016, se face următoarea rectificare:

- la art. 6, în loc de: „... din municipiul Sebeş, se va citi: „... din municipiul Oradea”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.