MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 786/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 786         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 6 octombrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

126. - Hotărâre privind modificarea hotărârilor Senatului nr. 44/2011,4/2012, 36/2012, 43/2012, 3/2013, 47/2013 şi 50/2016, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 374/2016

 

127. - Hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

719. - Hotărâre pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.109. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.219/2015

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea hotărârilor Senatului nr. 44/2011,4/2012,36/2012,43/2012, 3/2013,47/2013 şi 50/2016, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 374/2016

 

Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 374/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) teza întâi şi ari 57 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, prin care se statuează că, „având în vedere trăsătura Consiliului Superior al Magistraturii de organism colegial, mandatul membrilor săi expiră la împlinirea termenului de 6 ani, deci la aceeaşi dată pentru toţi membrii”, iar „persoanele care dobândesc calitatea de membru al Consiliului pe parcursul termenului de 6 ani, ocupând un loc vacant în cadrul organismului colegial, îşi vor îndeplini atribuţiile legale şi constituţionale de la data validării sau alegerii în funcţie, după caz, pentru restul de mandat rămas până la expirarea acestui termen”,

în temeiul art. 147 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

observând prevederile art. 18 şi 19 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi Scrisoarea Consiliului Superior al Magistraturii cu nr. de înregistrare 12.820 din 10 iunie 2016, prin care solicită punerea de acord a hotărârilor Senatului nr. 28/2016 şi 50/2016 cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 374/2016,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 44/2011 privind validarea unor magistraţi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 8 septembrie 2011, modificată prin Hotărârea Senatului nr. 28/2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Se validează doamna judecător Mona-Maria Pivniceru, doamna judecător Alina Nicoleta Ghica şi doamna procuror Florentina Gavadia ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani, care va expira la data de 6 ianuarie 2017.”

Art. II. - Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 4/2012 privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2012, modificată prin Hotărârea Senatului nr. 28/2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Se validează domnul procuror Bogdan Gabor ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017.”

Art. III. - Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 36/2012 privind validarea unor magistraţi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, modificată prin Hotărârea Senatului nr. 28/2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Se validează domnul procuror Gheorghe Muscalu şi doamna judecător Mona-Lisa Neagoe ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017.”

Art. IV. - Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 43/2012 privind alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societăţii civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 20 noiembrie 2012, modificată prin Hotărârea Senatului nr. 28/2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Senatul o alege, în calitate de reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, pe doamna Ciochină Daniela, pentru un mandat ce va expira la data de 6 ianuarie 2017.”

Art. V. - Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 3/2013 privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 28 ianuarie 2013, modificată prin Hotărârea Senatului nr. 28/2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Senatul îl validează în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pe domnul judecător Adrian Bordea, ca urmare a încetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prin demisie, a doamnei judecător Mona-Maria Pivniceru, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017.”

Art. VI. - Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 47/2013 privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 28 iunie 2013, modificată prin Hotărârea Senatului nr. 28/2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Senatul o validează în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pe doamna procuror Luminiţa Palade, pentru un mandat ce va expira la data de 6 ianuarie 2017, ca urmare a încetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prin demisie, a domnului procuror George Bălan.”

Art. VII. - Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 50/2016 privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 1 aprilie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Senatul validează alegerea domnului judecător Norel Popescu în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat ce va expira la data de 6 ianuarie 2017, ca urmare a încetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prin demisie, a domnului judecător Adrian Neacşu.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 4 octombrie 2016.

Nr. 126.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui mandat de senator

 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Gabriel Oprea, ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 3,

în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 190 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului Gabriel Oprea, începând cu data de 1 octombrie 2016, şi declară vacant locul de senator ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 3.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 4 octombrie 2016.

Nr. 127.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu”, program multianual, denumit în continuare Program.

(2) Programul are în vedere construcţia de locuinţe de serviciu, pe baza propunerilor primite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, denumită în continuare ANL, de la autorităţile administraţiei publice locale/centrale.

Art. 2. - (1) Programul se realizează pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, puse la dispoziţia ANL de către autorităţile administraţiei publice locale/centrale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Terenurile proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se preiau de ANL în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, pe perioada realizării investiţiilor.

Art. 3. - (1) în vederea analizării şi, după caz, a introducerii în Program a obiectivelor de investiţii, autorităţile administraţiei publice locale/centrale transmit ANL anual sau ori de câte ori este necesar o solicitare de includere în Program, împreună cu Centralizatorul locuinţelor de serviciu propuse a fi finanţate în cadrul Programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Solicitările de includere în Program prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investiţiilor prin care se vor stabili necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe de serviciu, conform prevederilor art. 71 alin. (7) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în baza unei solicitări scrise transmise Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de autorităţile administraţiei publice locale/centrale, în cadrul Programului pot fi incluse şi construcţii aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, denumite în continuare construcţii existente, conform prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (3) sunt centralizate la nivelul ANL.

 

CAPITOLUL II

Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale/centrale şi ale ANL

 

Art. 4. - (1) Imobilele teren şi construcţii, după caz, destinate construcţiei de locuinţe de serviciu, care se finanţează în cadrul Programului, se preiau de ANL după ce autorităţile administraţiei publice locale/centrale fac dovada dreptului de proprietate şi numai în condiţiile în care:

a) sunt viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor;

b) sunt lipsite de sarcini;

c) rămân în folosinţa gratuită a ANL până la finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzuta în planurile urbanistice şi în documentaţiile tehnico-economice aprobate pentru promovarea Programului;

d) expertiza tehnică şi energetică, după caz, efectuată de către experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi conform legii, şi evaluarea construcţiilor sunt efectuate, pe cheltuială proprie, de către autorităţile administraţiei publice locale/centrale şi transmise ANL.

(2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) se menţin până la punerea în funcţiune şi recepţia obiectivului de investiţie, orice modificare a suprafeţei de teren transmisă în folosinţă gratuită ANL fiind realizată numai cu acordul scris al ANL.

(3) Identificarea imobilelor prevăzute la alin (1) se realizează pe baza următoarelor documente:

a) schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă;

b) extrasul de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înainte de data transmiterii acestuia la ANL;

c) act administrativ al autorităţii administraţiei publice locale/centrale de transmitere în folosinţa gratuită către ANL a terenului şi a construcţiei existente, după caz, pentru construirea de locuinţe de serviciu.

Art. 5. - (1) Responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale sunt:

a) să transmită ANL în folosinţă gratuită terenul şi construcţiile existente, după caz, pe toată perioada realizării investiţiei;

b) să pună la dispoziţie ANL terenul şi construcţiile existente, după caz, liber de orice sarcini;

c) să elaboreze, pe cheltuială proprie, documentaţiile tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei - apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu şi să le transmită ANL în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici;

d) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilităţi, acolo unde este cazul. Lucrările de utilităţi - alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică şi electrică, alimentare cu gaze naturale, după caz, se realizează cu minimum 90 de zile înainte de termenul de punere în funcţiune a locuinţelor comunicat de ANL;

e) să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism pentru locuinţele de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale;

f) să emită autorizaţia de construire a locuinţelor de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, în condiţiile legii;

g) să excepteze de la plata taxei pentru autorizarea de construire a locuinţelor de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

h) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor de utilităţi şi să informeze în scris ANL cu privire la finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare;

i) să informeze în scris ANL cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire a locuinţelor de serviciu şi scoaterea investiţiei din Program, cu restituirea tuturor cheltuielilor suportate de ANL pentru realizarea investiţiei până la data înregistrării la agenţie a intenţiei de renunţare;

j) să participe la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală a investiţiei.

(2) Responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale sunt:

a) să transmită ANL în folosinţă gratuită terenul şi construcţiile existente, după caz, pe toată perioada realizării investiţiei;

b) să pună la dispoziţie ANL terenul şi construcţiile existente, după caz, liber de orice sarcini;

c) să informeze în scris ANL cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire a locuinţelor de serviciu şi scoaterea investiţiei din Program, cu restituirea tuturor cheltuielilor suportate de ANL pentru realizarea investiţiei până la data înregistrării la agenţie a intenţiei de renunţare.

(3) Responsabilităţile ANL sunt;

a) să informeze autorităţile administraţiei publice locale/centrale, după caz, asupra finanţării obiectivelor de investiţii şi să solicite transmiterea terenului şi a construcţiilor existente, după caz, în folosinţă gratuită a ANL;

b) să elaboreze documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea construcţiilor de locuinţe de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

c) să preia documentaţiile tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei - apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu, realizate pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale;

d) să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism şi avizele prevăzute de acestea, pentru locuinţele de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice centrale;

e) să obţină autorizaţia de construire, în condiţiile legii, pentru locuinţele de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice centrale;

f) să asigure elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, proiectarea şi execuţia utilităţilor şi dotările tehnico-edilitare aferente construcţiei - apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice centrale, conform prevederilor art. 2 alin. (82) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilităţi, acolo unde este cazul;

g) să asigure execuţia construcţiei de locuinţe de serviciu, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

h) să aducă, în scris, ia cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale/centrale termenele de finalizare a locuinţelor de serviciu, în conformitate cu graficele de execuţie, anexă la contractele de lucrări;

i) să transmită autorităţii administraţiei publice locale/centrale terenul şi construcţiile de locuinţe de serviciu, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie.

Art. 6. - (1) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să suporte şi să restituie toate cheltuielile efectuate de către ANL pentru realizarea investiţiei.

(2) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 alin. (2), autorităţile administraţiei publice centrale sunt obligate să suporte şi să restituie toate cheltuielile efectuate de către ANL pentru realizarea investiţiei.

Art. 7. - (1) Pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii şi în corelare cu Programul de construcţie de locuinţe de serviciu.

(2) Lucrările necesare pentru realizarea/extinderea reţelelor de alimentare cu energie electrică a locuinţelor de serviciu şi de iluminat public şi gaze naturale, precum şi tarifele de emitere a avizelor de amplasament, avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare a locuinţelor de serviciu la energie electrică şi gaze naturale se finanţează din:

a) surse de la bugetele locale, pentru locuinţele de serviciu realizate la solicitarea instituţiilor publice locale sau din bugetul operatorilor de utilităţi cu acordul acestora, precum şi din alte surse legal constituite;

b) surse de la bugetul de stat, pentru locuinţele de serviciu realizate la solicitarea instituţiilor publice centrale, sau din bugetul operatorilor de utilităţi cu acordul acestora, precum şi din alte surse legal constituite.

Art. 8. - Pentru obiectivele de investiţii care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, ANL va întreprinde demersurile necesare şi va încheia contracte cu autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente, în vederea asigurării condiţiilor de locuit - apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - În situaţia în care pe terenurile destinate amplasării construcţiilor de locuinţe de serviciu nu s-a ajuns la faza autorizării lucrărilor de construcţie, în termen de un an de la preluarea în folosinţă gratuită a terenurilor, devin aplicabile prevederile art. 2 alin. (12) şi alin. (13) lit. a) şi c) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Sursele de finanţare, derularea finanţării şi realizării construcţiilor de locuinţe de serviciu

 

Art. 10 - Finanţarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite.

Art. 11. - (1) în cadrul Programului, pentru construcţiile existente se pot realiza şi lucrări de extindere şi intervenţii reprezentând transformare, modernizare şi/sau reabilitare a acestora, în condiţiile legii.

(2) Cheltuielile efectuate pentru construcţiile existente, evaluate la zi până la data preluării acestora de către ANL, precum şi toate costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), sunt cuprinse, pe capitole/subcapitole de cheltuieli, în devizul general al obiectivului de investiţii.

Art. 12. - Derularea investiţiilor din cadrul Programului, inclusiv finanţarea acestora din surse de la bugetul de stat se realizează conform anexei nr. 3.

Art. 13. - (1) După aprobarea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite ANL fişele obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul de stat privind construcţia de locuinţe de serviciu.

(2) în baza datelor primite conform prevederilor alin. (1),ANL întocmeşte şi supune aprobării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista cuprinzând locuinţele de serviciu propuse a fi finanţate anual, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(3) ANL comunică autorităţilor administraţiei publice locale/centrale, după caz, lista obiectivelor de investiţii noi care urmează a fi finanţate în anul în curs şi solicită transmiterea terenului şi a construcţiilor existente, după caz, în folosinţă gratuită a ANL, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3).

(4) Preluarea efectivă în folosinţă gratuită a terenului şi a construcţiei existente, după caz, se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între autorităţile administraţiei publice locale/centrale şi ANL, după transmiterea de către ANL a copiei ordinului de începere a lucrărilor de construcţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 14. - (1) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program, ANL va achiziţiona documentaţiile tehnico-economice, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Finanţarea documentaţiilor tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, prevăzute anual cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aprobat în condiţiile legii.

(3) Documentaţiile tehnico-economice, supuse aprobării conform prevederilor legale în vigoare, pentru locuinţele de serviciu care se finanţează în cadrul Programului pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale vor fi însoţite de câte un exemplar al contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 8.

(4) Pentru contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie, pentru asistenţa tehnică asigurată de ANL în pregătirea şi derularea Programului, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestuia, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de construcţii-montaj, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(5) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii prevăzute în Program se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 15. - (1) Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe de serviciu se are în vedere promovarea unor soluţii arhitecturale moderne. În situaţia repetitivităţii soluţiilor alese, se are în vedere individualizarea ansamblurilor de locuinţe prin planuri urbanistice zonale şi prin adaptarea respectivelor soluţii la condiţiile pedoclimatice existente în amplasament.

(2) Pentru locuinţele de serviciu care se construiesc prin Program, se adoptă soluţii de suprafaţă şi de confort prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, cu încadrarea în standardele de cost în vigoare.

(3) Pentru locuinţele de serviciu care se realizează pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale, în structura devizului general se cuprind şi cheltuielile prevăzute la art. 2 alin. (83) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) După aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi după aprobarea finanţării Programului prin legea anuală a bugetului de stat, ANL organizează şi desfăşoară, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, procedurile pentru achiziţia proiectării, respectiv pentru achiziţia execuţiei lucrărilor, pe baza documentaţiei tehnice elaborate.

Art. 16. - (1) ANL asigură urmărirea şi supravegherea tehnică a lucrărilor, recepţia lucrărilor de construcţii-montaj şi recepţia finală.

(2) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii-montaj se realizează de ANL prin personal propriu atestat, angajaţi cu contract sau prin unităţi de profil, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 17. - (1) La finalizarea lucrărilor, recepţia construcţiilor de locuinţe de serviciu se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu participarea obligatorie a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale/centrale care urmează să preia în administrare locuinţele de serviciu.

(2) După finalizarea lucrărilor de construcţie şi după încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, locuinţele de serviciu se preiau în administrare, prin protocol încheiat cu ANL, de către autorităţile instituţiilor publice locale/centrale care au solicitat realizarea acestora.

(3) în termen de maximum 30 de zile de la recepţia prevăzută la alin. (1), se va efectua predarea-primirea locuinţelor de serviciu construite prin Program, precum şi a terenurilor aferente, prin protocol încheiat între ANL şi autorităţile administraţiei publice locale/centrale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. La aceeaşi dată, folosinţa gratuită acordată ANL asupra terenurilor aferente locuinţelor de serviciu încetează de drept.

(4) Recepţia finală a locuinţelor de serviciu este realizată prin grija ANL, din comisia de recepţie făcând parte şi un reprezentant nominalizat de autorităţile administraţiei publice locale/centrale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Beneficiarii programului, regimul juridic, administrarea şi repartizarea locuinţelor de serviciu

 

Art. 18. - Beneficiarii Programului sunt funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire.

Art. 19. - Regimul juridic al locuinţelor de serviciu realizate prin Program, precum şi al terenurilor pe care se realizează este reglementat de prevederile art. 71 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - (1) Locuinţele de serviciu realizate prin Program pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale, sunt administrate de autorităţile publice centrale care au solicitat realizarea acestora.

(2) Locuinţele de serviciu realizate prin Program pe terenuri aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, sunt administrate de autorităţile publice locale care au solicitat realizarea acestora, în condiţiile legii.

(3) Locuinţele de serviciu construite prin Program, prevăzute la alin. (1) şi (2), nu pot fi vândute, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, CU modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. - (1) în vederea soluţionării cererilor privind repartizarea locuinţelor de serviciu construite prin Program, autorităţile administraţiei publice locale/centrale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru examinarea solicitărilor primite.

(2) în acest scop, prin acte administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale/centrale, în condiţiile legii, se vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuinţe de serviciu şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul acestora, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor.

(3) în cazul în care există mai multe cereri, autorităţile administraţiei publice locale/centrale vor stabili ordinea de repartizare şi modalităţile de diferenţiere.

(4) Locuinţele de serviciu construite prin Program se repartizează personalului propriu al instituţiilor care solicită realizarea acestora.

(5) Instituţiile publice locale/centrale pot încheia protocoale de colaborare prin care stabilesc ca locuinţele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituţii.

(6) Comisiile constituite conform prevederilor alin. (2) vor examina cererile pentru locuinţele de serviciu construite prin Program, în ordinea de prioritate stabilită şi vor prezenta, spre aprobare, conducerii instituţiei în cauză lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă.

(7) După aprobare, listele se vor afişa la sediile instituţiilor publice respective.

(8) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţele de serviciu construite prin Program, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa reprezentantului legal al instituţiei publice care administrează locuinţele, în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (7).

(9) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

Art. 22. - Închirierea locuinţelor de serviciu construite prin Program se face în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică din fiecare domeniu sau, în situaţia în care nu există legislaţie specifică, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 23. - Administrarea locuinţelor de serviciu construite prin Program se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat sau, după caz, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică din anumite domenii de activitate.

Art. 24. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 719.

 

ANEXA Nr. 1

 

Unitatea administrativ-teritorială .......................................................

Administraţia publică centrală .......................................................

 

Centralizatorul locuinţelor de serviciu propuse a fi finanţate în cadrul Programului aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. ..........................

 

Denumirea localităţii, adresă obiectiv

Număr cereri înregistrate

Număr locuinţe

Regim înălţime

Stadiul construcţiei

Suprafaţă teren

(mp)

Regimul juridic al terenului/ construcţiei

Stadiu viabilizare

Plan urbanistic

propus

existent*)

propus

existent*)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Localitatea...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total localitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Pentru structuri existente.

 

Primar,

Preşedintele Consiliului Judeţean.......................................................

Primarul general,

Ministru (sau altă persoană desemnată de acesta)

.......................................................

 

La coloana 4 se completează stadiul construcţiei în sensul:

- construcţii aflate în diverse stadii de execuţie;

- construcţii finalizate şi neexploatate.

La coloana 6 se completează regimul juridic al terenului şi construcţiei, dacă este cazul.

La coloana 7 se completează lucrările de viabilizare realizate pe amplasamentul propus.

La coloana 8 se completează planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentul propus.

Anexa se centralizează la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe baza datelor transmise de autorităţile publice locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate.

Anexa nr. 1 va fi însoţită de o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investiţiilor, prin care se vor stabili necesitatea şi oportunitatea realizării locuinţelor.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT-CADRU

 

Încheiat între:

Unitatea administrativ-teritorială ....................................................... cu sediul în ......................................................., reprezentată prin .......................................................

şi

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (denumită în continuare ANL), cu sediul în ......................................................., reprezentată de director general .......................................................

Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. ....................... pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”, să încheie prezentul contract.

 

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

 

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente, în vederea asigurării condiţiilor de locuit, pe terenul situat în ....................................................... în suprafaţă de ....................... mp, aflat în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale.

 

CAPITOLUL II

Durata contractului

 

Art. 2. - Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor de serviciu şi încetează la data semnării protocolului de predare-primire încheiat între ANL şi unitatea administrativ-teritorială.

 

CAPITOLUL III

Obligaţiile părţilor

 

Art. 3. - Unitatea administrativ-teritorială ....................................................... se obligă:

a) să elaboreze, pe cheltuială proprie, documentaţiile tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei - apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu şi să le transmită ANL în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici;

b) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilităţi, acolo unde este cazul. Lucrările de utilităţi - alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică şi electrică, alimentare cu gaze naturale, după caz, se realizează cu minimum 90 de zile înainte de termenul de punere în funcţiune a locuinţelor comunicat de ANL;

c) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare, în corelare cu graficele de execuţie stabilite de ANL împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuţie de locuinţe de serviciu (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive

independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze în scris ANL cu privire la finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare.

Art. 4. - ANL se obligă să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ....................................................... termenele de finalizare a locuinţelor de serviciu, în conformitate cu graficele de execuţie anexă la contractele de lucrări,

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea contractuală

 

Art. 5. - În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3 din contract şi la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. ....................... pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”, autorităţile publice locale sunt obligate să suporte toate cheltuielile efectuate de ANL pentru realizarea obiectivului de investiţie.

 

CAPITOLUL V

Forţa majoră

 

Art. 6. - (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile.

(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.

(5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.

(7) în cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului.

 

CAPITOLUL VI

Încetarea contractului

 

Art. 7. - (1) Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situaţii, în condiţiile legii:

a) expirarea duratei contractului;

b) înainte de termen, cu acordul ambelor părţi;

c) rezilierea contractului pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.

(2) în cazul nerespectării de către unitatea administrativ-teritorială a prevederilor prezentului contract, ANL poate decide rezilierea unilaterală a contractului, decizia fiind comunicată unităţii administrativ-teritoriale printr-o notificare scrisă. În această situaţie, unitatea administrativ-teritorială are obligaţia restituirii în întregime a sumelor cheltuite de ANL cu ocazia execuţiei lucrărilor de construire a locuinţelor de serviciu, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind rezilierea unilaterală, sub sancţiunea calculării dobânzilor de întârziere potrivit prevederilor legale.

Art. 8. - Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor se duc la îndeplinire până la data la care încetează contractul.

Art. 9. - Fiecare parte are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea contractului, în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c), în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei, arătând şi motivele acestei solicitări.

 

CAPITOLUL VII

Litigii

 

Art. 10. - Neînţelegerile apărute între părţi în timpul derulării contractului se soluţionează pe cale amiabilă.

Art. 11. - Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluţionate de instanţele competente, conform legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 12. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, potrivit legii.

Art. 13. - Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract, în conformitate cu reglementările în vigoare, după semnarea lui, se efectuează prin act adiţional, semnat şi ştampilat de cele două părţi.

 

Încheiat astăzi, ......................., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe,

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul

.......................................................

.......................................................

 

 

ANEXA Nr. 3

 

PROGRAM

de derulare a investiţiilor privind construcţiile de locuinţe de serviciu

 

Nr. crt.

Obiective

Execută

Coordonează

Termen

0

1

2

3

4

1.

Centralizarea solicitărilor de locuinţe de serviciu, a amplasamentelor de construcţii şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora, inclusiv planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentele propuse (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1)

Autorităţile publice locale şi/sau centrale

ANL

Anual sau ori de câte ori este cazul

2

Fundamentarea necesarului anual de finanţare construcţii locuinţe de serviciu/ Rectificarea programului anual de finanţare construcţii locuinţe de serviciu

ANL

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin direcţiile de specialitate

La termenele prevăzute de legislaţia în vigoare

3.

Prioritizarea obiectivelor de investiţii prin aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 4

ANL

ANL

Anual sau ori de câte ori este cazul

4.

Elaborarea şi aprobarea listei cuprinzând obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate anual (conform modelului prevăzut în anexa nr. 4)

ANL

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin direcţiile de specialitate

După comunicarea bugetului de stat alocat pentru program

5.

Elaborarea şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniu

ANL împreună cu autorităţile publice locale şi/sau centrale

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin direcţiile de specialitate ANL, conform prevederilor legislative în vigoare

După comunicarea includerii în programul de finanţare

6.

Promovarea şi derularea investiţiilor în construcţia de locuinţe:

 

 

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 

a) achiziţia publică a serviciilor de proiectare, respectiv a lucrărilor de execuţie

 

 

 

 

a.1) achiziţia şi elaborarea proiectului tehnic

ANL

ANL

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

a.2) autorizarea lucrărilor de construcţii

ANL, prin proiectantul general al lucrărilor/ autorităţile publice locale

Autorităţile publice locale ANL

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

a.3) achiziţia şi contractarea lucrărilor de execuţie

ANL

ANL

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

b) realizarea lucrărilor de construcţii-montaj

 

 

 

 

b.1) preluarea amplasamentelor

ANL împreună cu autorităţile publice locale şi/sau centrale şi executantul lucrărilor

ANL

Conform legii şi după transmiterea de către agenţie a copiei ordinului de începere a lucrărilor de construcţie

 

b.2) urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţii-montaj, conform legislaţiei în vigoare

ANL

ANL

Conform prevederilor contractuale

 

c) finanţarea obiectivelor de investiţii care se realizează conform programului anual

 

 

 

 

c.1) solicitarea lunară a necesarului de fonduri de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate

ANL

ANL Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

c.2) deschiderea finanţării obiectivelor de investiţii

ANL

ANL

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

c.3) evidenţierea surselor de finanţare în contul ANL deschis la Trezoreria Statului

Ministerul Finanţelor Publice

ANL

Permanent

 

d) recepţia lucrărilor de construcţii-montaj

ANL împreună cu instituţiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoare

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin ANL

Conform prevederilor contractuale şi prevederilor legislative în vigoare în domeniu

 

e) predarea obiectivelor de investiţii către autorităţile publice locale şi/sau centrale (conform modelului prevăzut în anexa nr. 6)

ANL

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin ANL

 

 

f) repartizarea locuinţelor către beneficiari

Autorităţile publice locale şi/sau centrale

 

După primirea locuinţelor în administrare, conform prevederilor legale în vigoare

 

ANEXA Nr. 4

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

Se aprobă

 

Ministru,

 

.......................................................

 

LISTA

cuprinzând locuinţele de serviciu propuse a fi finanţate conform Hotărârii Guvernului nr. ........................ în anul

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Amplasament

A

B

C

Program

........................

(credite bugetare)

din care:

Program  ........................

(credite de angajament)

din care:

Buget de stat

Alte surse legal constituite

Buget de stat

Alte surse legal constituite

D

E

F

G

H

I

J

K

Obiective de investiţii în continuare

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective de investiţii noi

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

A- Numărul de locuinţe în execuţie

B - Valoarea totală de finanţat prin ANL

C - Rest de executat la 1 ianuarie

D + G - Titlul ........................

H + K - Titlul ........................

Pentru prioritizarea investiţiilor propuse a se include în programul anual de construcţii de locuinţe de serviciu, se au în vedere următoarele criterii:

a) Obiective de investiţii în continuare

 

Criteriul

Punctaj

1. Obiective de investiţii contractate aflate în diverse stadii de execuţie

Stadiul fizic (procentual) al realizării obiectivului de investiţii, începând cu stadiul fizic cel mai ridicat la data aplicării criteriului, astfel:

- pentru cel mai ridicat stadiu fizic se acordă 50 de puncte;

- pentru alt stadiu fizic:

Punctaj - (stadiul fizic curent/stadiul cel mai ridicat) x 50 de puncte

50

2. Obiective de investiţii contractate pentru care nu s-a emis ordinul de începere a lucrărilor Data semnării contractului de execuţie lucrări, astfel:

- pentru cea mai înaintată dată (număr de zile calendaristice de la data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 30 de puncte;

- pentru altă dată:

Punctaj = (număr de zile pentru dată curentă/număr de zile pentru data cea mai înaintată) x 30 de puncte

30

3. Obiective de investiţii pentru care s-a elaborat proiectul tehnic şi care nu necesită actualizări Data recepţionării proiectului tehnic la ANL, astfel:

- pentru cea mai înaintată dată (număr de zile calendaristice de la data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 20 de puncte;

- pentru altă dată:

Punctaj = (număr de zile pentru dată curentă/număr de zile pentru data cea mai înaintată) x 20 de puncte

20

 

NOTE:

1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului.

2. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii de locuinţe de serviciu, cu prioritate pentru finalizarea lucrărilor de construcţii-montaj începute în anii anteriori.

b) Obiective de investiţii noi

 

Criteriul

Punctaj

1. Obiective de investiţii pentru care s-a formulat solicitare de includere în Program

20

Data solicitării formulate de autorităţile publice locale/centrale pentru includerea obiectivului în Program, astfel:

- pentru cea mai înaintată dată (număr de zile calendaristice de la data solicitării) se acordă 20 de puncte;

- pentru altă dată:

Punctaj = (număr de zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 20 de puncte

 

2. Amplasarea pe terenuri libere de orice sarcini

 

- terenuri viabilizate complet

20

- terenuri viabilizate parţial

5

3. Planuri de urbanism (PUZ)

 

- planuri aprobate

10

- planuri în curs de aprobare

5

4. Acoperirea numărului de locuinţe propus cu numărul de cereri

 

- în proporţie de peste 200%

20

- în proporţie de peste 150%

10

- în proporţie de peste 100%

5

5. Regim de înălţime

 

- S + P+1-2E + M

5

- S + P + 3E + M

10

- peste S + P + 3E + M

7

6. Stadiu fizic la data includerii în program

 

- investiţie nouă

20

- structură existentă realizată în proporţie de 51-100%

10

- structură existentă realizată în proporţie de până la 50%

5

 

NOTE:

1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului.

2. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii locuinţe de serviciu.

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Director general,

Direcţia .......................................................

Direcţia .......................................................

Direcţia .......................................................

Direcţia .......................................................

 

Control financiar preventiv .......................................................

 

ANEXA Nr. 5

 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

 

PROTOCOL

de predare-primire a terenului şi a construcţiei existente, după caz

 

Str. ....................................................... , ........... u.l., S + P + ..........

Municipiul ......................................................., judeţul .......................................................

 

Încheiat între:

Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ....................................................... , cu sediul în municipiul ......................................................., judeţul ......................................................., reprezentată prin ....................................................... , în calitate de prădător,

şi

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (denumită în continuare ANL), cu sediul în ....................................................... , reprezentată prin director general .......................................................  şi director general adjunct economic .......................................................  în calitate de primitor,

Părţile au convenit ca, în baza art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. ......./............. pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”, să încheie prezentul protocol.

Articol unic. - Obiectul prezentului protocol îl constituie transmiterea, în condiţiile legii, a terenului, în suprafaţă de ...................... mp (împreună cu construcţia existentă pe teren, dacă este cazul), situat în .......................................................  identificate potrivit Cărţii funciare nr. ........, nr. topo ........, în folosinţa gratuită a ANL pe durata execuţiei investiţiei, pentru realizarea a ............ locuinţe de serviciu.

Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat,

Am primit,

Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

 

ANEXA Nr. 6

 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

 

PROTOCOL

de predare-primire a obiectivului de investiţii

Locuinţe de serviciu

Str. ....................................................... , ........... u.l., S + P + ..........

Municipiul ......................................................., judeţul .......................................................

 

Încheiat între:

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (denumită în continuare ANL), cu sediul în ......................................................., reprezentată prin director general ....................................................... şi director general adjunct economic ......................................................., în calitate de predător,

şi

Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ......................................................., cu sediul în municipiul ......................................................., judeţul ......................................................., reprezentată prin ......................................................., în calitate de primitor.

Părţile au convenit ca, în baza:

- art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. ......./.............  privind aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”;

- Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru ....................................................... înregistrat la ANL cu .............................., nr. respectiv înregistrat la unitatea administrativ-teritorială/administraţia publică centrală .......................................................,

Judeţul ....................................................... cu nr. ............................., să încheie prezentul protocol.

Art. 1. - ANL predă către unitatea administrativ-teritorială/administraţia publică centrală ......................................................., judeţul ......................................................., obiectivul de investiţii situat în str. ....................................................... cu u.l., S + P + în suprafaţă construită desfăşurată de ............. mp, municipiul ......................................................., judeţul ......................................................., obiectiv de investiţie proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale/statului.

Art. 2. - (1) Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ....................................................... preia de la ANL obiectivul de investiţie situat în str. ....................................................... cu u.l., S + P + în suprafaţă construită desfăşurată de ............ mp, municipiul ......................................................., judeţul ......................................................., obiectiv de investiţie proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale/statului.

(2) Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ......................................................., se obligă să asigure administrarea, exploatarea şi paza obiectivului de investiţii situat în ......................................................., cu S + P + .........., municipiul .......................................................,  judeţul ......................................................., obiectiv de investiţie proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale/statului.

Art. 3. - Odată cu predarea/preluarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 şi 2 încetează dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de ............  mp, transmis de către unitatea administrativ-teritorială/administraţia publică centrală ....................................................... către ANL, conform Protocolului nr. ................... în vederea realizării obiectivului de investiţii ce face obiectul prezentului protocol.

Art. 4. - Valoarea investiţiilor efectuate de către ANL pentru obiectivul de investiţii situat în str. ....................................................... este de ....................................................... lei (inclusiv TVA).

Art. 5. - De la data predării obiectivului de investiţii de către ANL, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei şi conservării lucrărilor până la data repartizării locuinţelor trece în sarcina unităţii administrativ-teritorială/administraţiei publice centrale ......................................................., judeţul .......................................................

Art. 6. - Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ......................................................., judeţul ......................................................., răspunde de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmează să efectueze pe cheltuiala ei toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.

Art. 7. - (1) Până la recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul lucrărilor, S.C. ......................................................., are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa, potrivit legii, a tuturor deficienţelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, apărută ulterior repartizării locuinţelor.

(2) Pentru constatarea deficienţelor, precum şi a responsabilităţilor asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: preşedinte - consilier, reprezentant teritorial al ANL, 2 membri din partea ANL şi 2 membri din partea unităţii administrativ-teritoriale/administraţiei publice centrale ......................................................., judeţul .......................................................

Art. 8.- În perioada de garanţie de.... ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiţie predat prin prezentul protocol.

Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, .................., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat,

Am primit,

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală

.......................................................

.......................................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistentă medicală

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. VW/4.461 din 6 octombrie 2016, având în vedere prevederile art. 470 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Specialităţile obţinute anterior prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare rămân valabile. Medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi continuă pregătirea conform duratei de pregătire şi curriculei în vigoare la data intrării în rezidenţiat.”

2. Anexa „Nomenclator de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi celelalte direcţii din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 6 octombrie 2016.

Nr. 1.109.

 

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.509/2008)

 

NOMENCLATOR

de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 

I. DOMENIUL MEDICINĂ

I.1. Specialităţi clinice

I.1.1. Grupa specialităţilor medicale

 

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Alergologie şi imunologie clinică

4 ani

2.

Anestezie şi terapie intensivă

5 ani

3.

Boli infecţioase

4 ani

4.

Cardiologie

6 ani

5.

Cardiologie pediatrică*

5 ani

6.

Dermatovenerologie

4 ani

7.

Diabet zaharat, nutriţie şi boii metabolice*

5 ani

8.

Endocrinologie

5 ani

9.

Expertiza medicală a capacităţii de muncă*

3 ani

10.

Farmacologie clinică

4 ani

11.

Gastroenterologie

5 ani

12.

Gastroenterologie pediatrică*

5 ani

13.

Genetică medicală

4 ani

14.

Geriatrie şi gerontologie

5 ani

15.

Hematologie

5 ani

16.

Medicină de familie

4 ani

17.

Medicină de urgenţă

5 ani

18.

Medicină internă

5 ani

19.

Medicină fizică şi de reabilitare

4 ani

20.

Medicina muncii

4 ani

21.

Medicină sportivă**

4 ani

22.

Nefrologie

5 ani

23.

Nefrologie pediatrică*

5 ani

24.

Neonatologie*

5 ani

25.

Neurologie

5 ani

26.

Neurologie pediatrică*

5 ani

27.

Oncologie medicală

5 ani

28.

Oncologie şi hematologie pediatrică*

5 ani

29.

Pediatrie

5 ani

30.

Pneumologie

5 ani

31.

Pneumologie pediatrică*

5 ani

32.

Psihiatrie

5 ani

33.

Psihiatrie pediatrică

5 ani

34.

Radioterapie

4 ani

35.

Reumatologie

5 ani

 

I.1.2. Grupa specialităţilor chirurgicale

 

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

36.

Chirurgie cardiovasculară**

6 ani

37.

Chirurgie generală

6 ani

38.

Chirurgie orală şi maxilo-facială***

5 ani

39.

Chirurgie pediatrică

5 ani

40.

Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă

5 ani

41.

Chirurgie toracică

6 ani

42.

Chirurgie vasculară

5 ani

43.

Neurochirurgie

6 ani

44.

Obstetrică-ginecologie

5 ani

45.

Oftalmologie

4 ani

46.

Ortopedie pediatrică*

6 ani

47.

Ortopedie şi traumatologie

5 ani

48.

Otorinolaringologie

4 ani

49.

Urologie

5 ani

 

I.2. Specialităţi paraclinice

 

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Anatomie patologică

5 ani

2.

Epidemiologie*

3 ani

3.

Igienă*

3 ani

4.

Medicină de laborator

4 ani

5.

Medicină legală*

4 ani

6.

Medicină nucleară

4 ani

7.

Microbiologie medicală*

4 ani

8.

Radiologie-imagistică medicală

5 ani

9.

Sănătate publică şi management

4 ani

 

II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Chirurgie dento-alveolară

3 ani

2.

Ortodonţie şi ortopedie dento-facială

3 ani

3.

Endodonţie*

3 ani

4.

Parodontologie*

3 ani

5.

Pedodonţie*

3 ani

6.

Protetică dentară*

3 ani

 

III. DOMENIUL FARMACIE

 

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Farmacie clinică*

3 ani

2.

Laborator farmaceutic*

3 ani


* Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

** Specialităţi în curs de armonizare.

*** Specialitate chirurgicală cu acces special.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.219/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Terraveda” din municipiul Craiova, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 22 octombrie 2015, se face următoarea rectificare:

- Pe primul rând, în loc de: „Asociaţia «Terraveda» din municipiul Brăila”se va citi: „Asociaţia «Terraveda» din municipiul Craiova”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.